Skip to main content

Full text of "Philippi Argelati Bononiensis Bibliotheca scriptorum Mediolanensium, seu Acta, et elogia virorum omnigena eruditione illustrium, qui in metropoli Insubriæ, oppidisque circumjacentibus orti sunt; additis literariis monumentis post eorumdem obitum relictis, aut ab aliis memoriæ traditis. Præmittitur clarissimi viri Josephi Anto"

See other formatsT 

BIBLIOTHECA 

SCRIPTORUM 

MEDIOLANENSIUM. 

TOMI SECUNDI PARS ALTERA. 


( 


\ 


\ Digitfzed by Google 

APPENDIX 


SEU 


SCRIPTORES 

PRAETERMISSI. 

ET MINORIS NOTaE. 


/ ' „ “X 

£'*;• \ 


bv Google Digitized by Google 


6~0 


171Z 


* 7* 1 


APPENDIX 

SCRIPTORUM PRAETERMISSORUM. 

A 


MDCCCLXXVII. 


AEMILI ANUS POMPONIUS. 


I N primo hujus Bibliotheca* Mediolanenfium.. 
Scriptorum Catalogo ideo Pomponium /Emi- 
lianum pratermifimus , quod auantumvis a 
Picinello memoratus fuerit ; dubius tamcn_ 
ipfe extitit utrum genuinum hoc tflet nomen 
Au/Voris . vel forte Derfonatus quifquam fub hujofcc 
nuncupationis larvl delitefccret . Nos vero, tamctfi 
de hujus Scriptoris patria minime eflermus dubii , 
ciim fe ipfum vtcdiol inenfcm profiteatur in fronte- 
libri fubter proferendi , fperabamus nihilolecius ali- 
quid reperiendum ad veritatem melius elucidandam. 
Irritus nobis cedit labor, neqne ufquam in CoIIe&io- 
nibus Monumentorum Familiarium hujus Metropolis 
/Emiliana Gentis cognomen occurrit ; quo fit , ut 
credamus potibs Mecfiolanenfem hunc A umorem fe 
fub fi&icio nomine edafle , prout etiam locum im- 
prertionis Operis, & Typographi indicationem fuifle 
confidam , unicuique patet . 

Libri titulus eil : 

I. Gueire dVtafi.i tra Ia Sereniffima Rcpubblicri di Vene- 
*ia, e gli Arciduchi d’Auftrij ; e ira Filippo 111 Rc 
di Spagrta , e Caria Bmmanuele Doc.i ai S.ivoj*_. , 
feguite dalPanno MDCXV. fino alia Capiiol <zior>c— 
di pace . Poiflorf, ftr Pittr Gas. fim anno , n» 4 . 

De eo Picinellui m AihctMo pag. 474. 


MDCCCLXXVII I. 


AIROLDUS THADEUS. 


T Hadeus de Airoldis de Robiate Mediolancnfis . 

Deo liberibs inferviendi gratil , Ordinem S. Bc 
nedidti in Coelcftinorum Congregatione amplcfli — 


Init . Ad eam autem Sacrarum rerum peri ticm per- 
peti (ludio ita contendit, ut Theologia: .Magiltcrium 
adipilci meruerit . Philippo M rix Vicecomiri Mc~ 

' — — — — 1 — 


3 Iol 

adefr , ut nonnunquam m gravidiml etiam momemi 
rebus Thadeo noltro Princeps idem vices fuas com- 


Duci fuit inter primos acceptus , gratufque 

q , n gffl, ^ ‘ * 

Princeps 


mineret . Memorabilis mtcfim cit Scmcntia ab Ai - 
roldo prolata dic XV. Dcccmb. anno MCCCCXXX- 
IX. fimyl cum Mg c irtri g Petro < k Ordinis 

8e Antonio 


Praedicatorum , 8c Antonio de Rhaudc Ordinis Mi 
norum Duc, les Delegatos per litteras Principis, dat s 
Mediol. die XXIX. Augufti ipliulmet anni, m caufa 


vertente inter Ucneralecn , et Prarpoliium Ordinis 
HumiliJtorut» ex parte una , Bc F. Balzarinum de_^ 
Novate , Se F. Petrum de Muzano parte ali i . 1 | 


autem Sententin occurnt mentio mvire infigni Ope- 
re Clariis, olun |C. Camilli Sitoni, infcripto 7 „ Ma -, 
,, teri rum Sylva , five Repertorium de Mediolanen - 
„ /is Urbis gdihcin publicis , lacru , atque profa - 
„ nis Scc. pag. yp». iub titulo: Ecclcfia S. Petri Cce - 


. Icrtini : „ illudque fervat 


aurograpl 

hlius joannes |C. cui tot nominibus lumus obltriffu 


hum Au&oris 


At quoniam hic memoria incidit hratris Balzanni 


--t qi 7 

de Novate, non ab rc duximus Leftpres nultros mo- 


nere hunc non alium fuilfc a F- P alz a ri np Mediceo 


de N ovate Gladiatenfis Coenobi i Mediolani Pra-po- 


lito anno MCCCCXVIil. ebm adhuc Monailennm. 


ipfum Humiliati podiderent , de cujus moribus , 8e 
~" s -filtet J " 


pcrtinacii in rebitendo, ne in aedes illas Monachi Or 


dinis S' Bcnedidli Coni 


Apodolicis fulti 


ongregationis S Jullii 
mandatis , inducerentur 


nz , etiam_ 


igit Placidus Puccindlus Cadinenfis Monachus in- 


lunbus 


Chronico prela udari Monallerii GUdiatcnfis . Ut~au^ 


tem ad Airoldum noltrum termo recurrat : non m» 
diocrem fibt laudem ab Oratoria arte conquifivit , 
B que.iudmodum ex his , qua* inferibs recitabimus , 
j Lcdlores facile percipient Cetera ipfius Adla nul- 
lus indicavit ; latet quoque nos emortualis ejus an - 


Occurrit autem hic memoranda 


L Oratio Anniverfaria habita a F. Thadeo de Mediolano, 
Theologo Ordini* Caleilinorum , in Ecclriia Meiro- 
polirana in laudem laiharina de Vicecommbui olim 
Duri fla Mediolani. MS in fol. Cod. lign. H. 11U1114S. 
in Bibliotheca Ambrofuna. Ibi memor. >t Auctor 
II. Oratione* alia* plure* a fe di&Ji , atque compofuat i 
qua* tamen nullibi reperimu* . 

De co Advocatu* Siionut prxeitata* in Schedis . 


MDCCCLX XIX. 


ALCH1SIUS ANGELUS MARIA. 


A Lios inter Alumnos i 'lu/Iris Congregationis Mo - 
— nifiho r u m Mg n its O li ve ti non i nnmQ ioc .9_£gg- 
fendus ell Angelus Maria Alchifius Mediolanenfis , 


utnotc qui non dodtr n 3 foliim. Icd moribus quoque, 
dilciphna? regularis zelo . 61 dignitatibus prudenter 
geltis plurimos facile lupcravcrit Etenim jugum Do - 
J 1 ' libem " * M 


_ jugum 

jmim ab adoldccnria libenter gellandum auumens , 
■ cum profana? eruditionis ornamenti , qug libi in bc - 
culo comparaverat , lacrarum litterarum fludiisjcu - 
u IroUnilci . in Viru™ d giliffiTRi'11 cvjlii. Epi iuiTOT j- 


toria facultate celebris , & Theologicas qusrlliones 
apprime calluit . His adjecit etiam Altrologiam- , 
alial 


.. 

alialquc amoeniores artes , quibus i leverioribus itu - 
diis animum klcntulcm relaxare confueverat Igitur 
| poli minora aliquot officia, queis Suorum animos de - 
meritus fuer.tt,dcmum anno Reparationis noltra» ViDC - 


Tnr 


ceneratibus Comitiis ad 


principei 

rationis 7 ug dignitaiem evectus clt . Eo regemi 


m Congre-. 


jaulus Papa V. Sandtiflimaro Matronam Francilcam 


Romanam Coeli cum albo , lolemni ritu , adfcripfit , 


cui Alchifius nojfcf «n primario Congregationis 


nobio Montis Oliveti , ad levam Ara? Maxime .ba- 
cellum pofuit , quod deinde Cclfus M.indellus for- 
nice , parietiburque deauratis abfolvit ■ Plura decre- 
vit ad bene regendum Ordinem pertinentia , atquc_ 


inter ea reticere non licet reparata inter Monachos 
fuos lludia ; nam in Coenobiis Neapolitano , Roma- 


1713 al 

«o , Bononienfi , atque Mcdiolanenfi , Hebraicas , 
Arabicas , Gr. -rea (que litteras , condu&is praecepto- 
ribus , tradi juflic . Severioris difciplina: zelator fuit 
eximius , quamobrem magnum (ibi comparavit no- 
men . Expleto regimine , litteris tantiim , quas fem- 
per dilexerat, unice intentus , fupervixit ad annuta- 
ufque MDCXXXllI . quo imminentis mortis non in 
fcius , die XI. menfis Novembris , naturi debituia- 
folvte , in Monalterio Prarcipiinenfi . cbm antea fe- 
leifVim librorum fuorum cociam Bibliotheca; Mona 
(lerii Mediolancnfis S. Vittoris inferri mandaiTct . 


D I X AM 1714 

art. 448. pag. jtop. , fle art 8*j. pag. 196 fo folio , & 
in monumentis Vicecomicum pag. 11., fle pag jtf. fle 
J7- in folio, 8c in magno Theatro Gencili ico Sit» 
liiano pag. 11. MS. in folio ,6c in Syllabo Scriptorum 
dc rebus Mcdiofancnfibut MS. in fbho, penes eundem 
Advocatum Si tonum . 


MDCCCLXXXI. 


De ALIPRANDIS SIMON. 


A P P E N 
AI 


Poft fc reliquit : 


I. Conititur i one* , & Decreta plura . MSS. in Archivo 

Ordinis . 

II. D lucid itiones in Rhetoricam Cypriani . MS. in fol. 

fervatur in fupramemorata Bibliotheca S. Vi&oris. 

III. Opu* aliud ad Rhetoricam facultatem pertinens . MS. 

jiiftc molis , in fo|. Ibici. 

Dc co agunt Bdforcius in Chronologi^pag. ijx. , fle 
Monumenta MSS Archivi fupr.idi£ti Monaflerii San- 
cti Vitiaris Mediolani . 


MDCCCLXXX. 


ALIPHER JACOBUS alter . 


I N articulo L hujus Operis coi 19. verba jam fe- 
cimus de Jacobo Aliphero J. C. G, atque Sena- 
tore , prout etiam ibi ipfius Opera memoravimus . 
Verbm poftea nobis innotuit fenior alter Jacobus cx 
eadem familia genitus , & prxhudati Scriptoris aba- 
vus , quem prxtermitterc piaculo fore duximus . Pa- 
ter illi fuit Thomas ex Urbe Aquila , Provincii A- 
prununar oriundus , aulicus Francifci Sfortix Me- 
diolancnfiimi Ducis , mater vero CalTandra Aquaviva 
filia , 8c hxres Conradi Aquavivx Comitis S. Valen 
tini , c quibus conjugibus familia Alipherorum in- 
hac Metropoli propagata cft, ut didicimus ex genefi 
ejuldem nobis hirnaniffimc exhibita a do&iffimo Vi- 
ro J C Joanne Sitono , qux quidem g-nefis a prx- 
laudito Thoma incipiens, delinit in Murrino J. C. C. 
Infulenfi primum Antiftire, 8c demum Archiepifcopo 
Cofeotino . Jacobus igitur noder in hac Urbe geni- 
tus a Secretis fuit Sfortiadum Mediolani Ducum ad 
annum ufque MCCGCIC ; eo enim anno dcccffit f 
cum prius ab anno MCCCCXCJ. Ducalis Orarii Pr«- 
fc&us creari rocruifiet . 

Scripfit : 

1 .,/ Diarium memorabilium , 8c rerum geflarum Medi» 
y' Uni ab anno MCt CCI.lV ad annum MCCi.CLX- 
S XXV l MS. in fol cstab.it penis Hxrcdc* Comiiii 

Jotunni* Andre® Ahpheri deruntti de am-o RiDv C- 
XII mrnfe Januarii . Item peni* Comitem Fianci- 
fcum Archintum J. C- C. ex LX Decuriombu* Me- 
diol i vivi* ereptum anno MDCCXXXIli. dic XXX. 
Aprilis . 

II- Coltc&o Ordinum , Decretorumque Ducalium, 8c al?» 
rum notabilium Documentorum ad ufum Cancella- 
ri® SecretioriS Statui Mediolani emanatorum ab an. 
MCCCLXXXV1I. ad an. MCCCCLXXVl Liber eit 
MS in folk) pergameno coopertu* corio rubeo pagg. 
*4*-, fle exrat in Bibliotheca Marchionum Gregor» , 
fle Eriprandi fratrum Vicecomitum . Item aliud Exem- 
• plar ejufdem in papyro extat peni* Comitem Con- 
nantium Mariam de Abduci. 

Bju* meminerunt Jafon Maynus J. C. in ConftL 174 
vol. II. Andrcat Alciatu* J. C. in fuo Antiquario In- 
fcnpt. McJiol fub num 107 Mediol. MS. in B'blioth. 
Ambiofiana in fol R.iphic! Fagnanus J. C. in Fa- 
milia Abphera MS. fub littera A., in verbo Aiiphcri, 
Ccfir Picinellu* in Monumenr. Offic. St.uutor. Me- 
diol pag. 08. Johinne* Petrus Crefcemiu* in Amphi- 
• theatro Mobil. Medinl parte I. pigg. 110. 119. »87. 
iy<5. . videlicet in Apoltslli*. Nicol.tut Toppiut in Bi- 
bliothcci Neapolitana pag. io5. Demum J.C. 8c Ad- 
voca: u« Tohannc* Sitonus de Scotia in Theatr. N» 

• btiit. Mediol. part. J. num. 101. pag. 14., fle part. 11. 


Cimonem Aliprandum Mediolaneufem laude fuA— 
j O fraudandum non duximus ; is enim 8c vita: inte- 
_ ! gritate , & bene geftis muneribus , & do£Vrinae com- 
mendatione non apud Cives fuo9 tantummodo , fed 
apud exteros quoque floruit . Canonicorum Latera- 
nenfiura Congregationem amplexus , in ea fic eluxit 
omnium virtutum fplendore, ut anno MCCCCXLV. 
in Comitiis Ferrarienfibus ipfum ad fummum in Or- 
dine gradum Colleg* cenfuerint extollendum . Anno 
autem fequenti , die XXI. menfis Aprilis Patriarchii 
Laterancnfis prxfe&uram na&us , regularis difcipli- 
na: zelo addu&us ejus Alumnos reformavit , qua de 
re ouafdaro confcripfic Conditui iones inferihs memo- 
Irandas . Illud etiam fileri non debet v fuppreflum vi- 
| ddicet illo Ordinem (uum moderantd titulum Con- 
gregationis Frigdionaria: , ipfumque generalem Vi(i- 
tatorem quater apud fuos extitifle . Annus vic* ejus 
fupremus nobis ignotus d! . 

C 

Habentur ab eo condita: 

L Regula pro Reformatione Patriarchii Lateranenfii , 
quod tradidit Pontifex Canonici* Regularibus, ut per 
Bullam IV. id. Jan. Ext. in Archivo Romano . 

Dc eo meminit Rofinu* in Lycieo Lateranenf. pag^04. 


MDCCCLXXXI I. 


De AMBROSIIS FRANCISCUS ANTONIUS. 


D pRancifcus Antonius de Ambrofiis , Johannis Ba- 
A ptilt* , 8e Catharine de Rofls conjugum filius 
in lucem venit Mediolani die VI Julii , anno pod 
Chrilti adventum MDCLXIV. Annos natus viginti 
utnufque Juris Lauream fufeepit in Ticincnfl Acade- 
mia, mox per quadriennium, ab anno fcilieer MDC- 
LXXXVIll. ad MDCXCI. abfolutum. Regius Frartor 
Amigorii eledlus fuit , 8c confirmatus , quod munus 
dum gereret a Comite de Fuenfalida hujus Ditionis 
Moderatore plura eidem magni momenti negotia de- 
mandata funt, illorum prafertim confinium inter bel- 
licos tumultus defenfio , quam egregie prseflitit . His 
expleris , dum in patria Advocationis officio operam 
daret , a Marchionc de Leganes , qui Regis nomine 
Infubri^ pfa:erat , anno MOCXCVI. feletdus fuit ad 
£ adminiflrationcm Annon* in univerfo Mediolani Du- 
catu , chm Regiis aliis Adminiflris in reliquis Di- 
tionis Provinciis a?qua poteftas demandata foret . ln- 
fuDer Urbis , & Principatus Papi* anno MDCXC- 
VIII., & fequenti Judex conditurus, tam laudabiliter 

J us dixit , ut fucceflivo biennio Crcmonenfibus cum 
udiciaria potertate prsefici meruerit. Rcverfus in Pa- 
triam majora fuiffet proculduhio aflccutus , nifi inge- 
nita cordis benignitate , & affligis opem ferendi de* 
fiderio dudjtus , totum fe Advocationis officio rur- 
fum tradidi flet . In Prioratu Lombardiz pro Sacro 
Ordine Equitum S. Joannis Hicrofolymitani Auditor 
8 c Judex anno MDCCXX. Delegatus claruit, & reo- 
rum Sacra* Mcdiolancnfis Inquintionis Patronus exti- 
rit ab anno MDCCXXV. ufque ad obitum . Prrrer 
fingularem eruditionem , admirabili fuit facundia , 

atque 
Digitized by Google i 7 i 5 AM SCRIPTOR. 


atque eleganti ffimo , perpolttoqne fcribendi modo , 
Latini, Italici , atque Hilpanicc lucubrationes luas 
exornabat . Decedit Vir aiie Patri* , amicis , inter 
quos ego non ultimus , pauperibufque nunquam pe- 


A 


MEDIO L. AN 1716 

riturus , Mediolani die XXIX Februarii anni inter- 
calaris MDCCXL. illiufque cadaver conditum jacet 
in Parochiali Ecclefia S. Andrea: ad Pufterlam No- 
vam , hoc impofito Elogio : 


D. 


O. M. 


FRANCISCVS ANTONI VS DE AMBROSIIS 
IMPERIALIS FEVDI SCALETTAE CONDOMINVS 
REGI VS IVDEX EM ERIT VS 

S. IN QVIS ITIONIS ET MEDIOLANENSIS FORI ADVOCATVS 
VIVENS MISERIS PROSPEXIT 
MORTVVS SVFFRAGIVM IMPLORAT 
OBIIT DIE XIX. FE BR VARII MDCCXL. 

AETATIS SVAE LXXVI. 

&c. 

P. 


IO ANNES REGII CASTRI A V DITO R 
OPTIMO PATRI FIL1VS MOERENS 


Qpanta ejus effet in Foro exiftimatio, patet cx B 
fequcntibu» : 


I. Defenfionum , Confutationum , aliarumque Forcnftum 
Lucubrationum, numerum D. excedentium, Volumina 
XII. in fol. Harc omnia partim typis impreffa feor- 
Cm fuere , partim exeant adhuc MSS. , atque in ei* 
ingenii fubtilitas , Jurifprudcntia , Morali* Plnlofo- 
phias p recepta, ari benedicendi , & immenfa eru- 
ditio emicant. Ea tam coram Supremo Castoreo Au- 
lico Confilio , quam Mcdtolancnn Senatu, ijufquc-. 
Provincix Moderatoribus, ccterifque Secutoribus, at- 
que Ecclc&illicit Tribunalibus pjopofita fuere , nunc 
in domcftic.t Bibliotheca JC.dc Advocati Johanni», 
de Ambrofii* Regii Caftri Porus Jovi* hujus Urbis 
Auditori* iju* filii adfervantur . 

Optabile quidem foret, aliquem inter eoi, qui in Foro ver- 
famur.fibi provinciam Citi* utilem affumcrc.cx omnibus 
huju* Scriptoris laboribus illa fchgendi, que ad praxim C 
quotidianam conducet e polTunt ; multa enim in hif- 
ce Voluminibus continemur , que TratUiu* potius 
ablbturffimi , quam aliter vocari merentur , quem- 
admodum certb appellari debet , ut reliqua taceamus, 
copioto Dcfenfio Anfelmi Lone Queftoiis Toga- 
ti Mantuani Magitlratus im pulto Pies* , apud P*. 
trum VFan Gbellen Cefarce Rcgio-Cathulice Maje- 
Ruis Aule Typographum , in qua materie Syndica- 
tus , Vifitationi* , publice Adrriiuiftr.it ion is , dc Pe- 
culatus doUiffime pertractantur . 

In Libro, cui titulus: „ Fiancilci Arifii inter Arcades 
„ Rotne Euphcmi Bathii Epigrammata , libro 11 . 

„ P*g 64. „ legitur Carmen in ejus commendatio- 
nem , dum Judex Maleficiorum Cremone degeret . 

Ita a prxmemorato amiciflimo J. c* Johanne Audoris 
filio . 

MDC.CCLXXXIII. D 


AMBROSIUS alter . 


T Efte Poffevino in fuo Apparatu Sacro Tomo I - 
pag. 370. Ambrofium nunc MedioLncnfcm-. , 
cujus ille , cognomine prxtermiffo , Patriam tantum- 
modo indicavit , proferimus . Ancipites tamen fu- 
mus, utrum hic idem fit cum Ambrofio Ferrario San- 
dli Benedidh,Regulam profeffo , de quo egimus in 
Articulo DCCLVlI.hujufce Operis . In eam nos fen- 
tentiam propendere impellit Grxcarum litterarum., 
perides, que in Ferrario eluxit, ut fatis docet Trans- 
latio Commentariorum Origenis in Joanncm, de qua 
irim loco citato verfe» fecimus . Nihil tamen certius' 
habentes, affirmare non audemus vel inficiari , praeci- 
pue cum Poffcvinus ipfe de Ferrario quoque pag 73. 
jam meminiflet , 

Tom. II. 


E 


Damus igitur ipfius Opus hoc tittilo : 

I. S Cyri Ili Alexandrini Sermone* XVIII. b Grcco iiu 
La tinum convcrfi , 

Ex laudato Poffevino . 


MDCCCLXXXIV. 


De ANGLERIA GASPAR. 


P Etri Martyris deAngleria, quem fuo laudavimus 
loco , affinis fuiffe videtur Gafpar ejufdem co- 
gnominis Vir ; anno enim MCCC r LXXXlV Jurif- 
pru denti* laude clarebat , ut indicat artas Thomae 
Theobaldt , five de Tebaldis , Bononienfis, Duc ilis 
Confiliani Joannis Galeacii Mari* Sforti* Vicecomi- 
tis Mediolanenfium Principis ; nam in ejufdem Tho- 
m* gratiam Opus fuum exaravit Gafpar nofter. Illud 
ver6 quanti habendum fit , fatis oltendit locus , ubi 
fervatur MS. Cetera ad Scriptoris a&a pertinentia— 
nemo nos docnit . 

Titulus Operis hic efl : 

I. Confu Itat io Gifparis de Angteria dc Donatione Regia 
in gratiam Tnomafi Thcobuldi Confiliarii • Ext at in- 
ter MSS. Regine Suetis in Vatie. Cod 11 10. ex Mont- 
fouconii Bibhoth. A 1 SS. Tom. 1 . pag. 61. 

Dc praeno Thoma de Thebiklis dc Bononia Ducali 
Coufiiiarin penes Mediolani Ducem Johannem Ga- 
leacium Muriam Siornam Vicecomitem anno MCC- 
CCLXXXIV. relidentem , vide Advocatum Sitonum 
in Syllabo Senatorum Mediolani art. 367. pag. 16. , 
ubi allegat Fldtinum Plutum , Francilcum PhilcI- 
phum , fic Quidum Pancirolum fice. imprefs. anno 
1706. in folio fico 


MDCCCLXXXV. 


ANNONUS FRANCISCUS MARIA. 


F Rancifcus Maria Annonus joannis Angeli ex XII. 

Viris , quos Proyifionum vocant , atque Hippo- 
lytae Arrigon* Jugalium Mediolanenfium filius , cum 
Deo fe (Jevoviflet inter Clericos Regulares Teatinos, 
tam pie inter eos vixit , tot do&rioc fpkndoribus 
Ffffff elu 


» 7*7 


AN 


APPENDIX 


A N 


1718 


eluxit , ut , ciirn plura gefliflec itrtfcrSuos munera_,,l 
ad vacantem Ecclcfiara Muranam propter obitum^: 
Afcanii Ugolmi , aflutni promeruit die XXI. menfls 
Junii , anno MDCLX. Boni Palloris officium feduloj 
exercuit , atque Epifcopales Aldes fuo furaptu am- 
pliavit . Commiffum fibi gregem vigilantiffime rexit 
ad annum ufque Salutis hutnarue MDCLXXIV. quo 
die XIX. menGs Maji mortalitatem exuit, clim prius 
Collegii S. Antonii Mediolani Alumnos ex afle b*- 
redes reliquiffct . Tumulatus jacet in Templo Ma- 
ximo Urbis Muranx . 


Eruditionis fu® reliquit veftigia ; nempe 


Littera* Paftoralet ad Clerum , & Populum fuum- , 
mira doctrina, atque pietate referta*. Hat MSS. duo- 
bus Tomi* comprche.ifis fervat Archivum Clerico- 
rum R:gul prafiti Collegii S. Antonii Mediolani . 

Dc hoc Prarfulc agu Ughcllut Jtal Sacr* Tomo VI- 
coi. 3tt inter Epifcopo* Murano* i quzdam ver6 
fuggdfet amiciflkmus P. D. Cajetanut Miria Cruccjut 
cjufdem Congregationi! ; ficut etiam nonnulla Sito- 
mn doctilTunus cx Theatro fuo Gcncalogico MS. 


MDCCCLXXXVI. 


A N O N Y M A XXVIII. 


R EIiquis San&imonialibus jam ftepe laudati Par- 
thenonis S. Marthat Ordinis S. Auguftini itu 
hac Urbe florentis , quarum fuperfunt Iiteraria Mo- 
numenta , attexenda eft Virgo qu*dam Mediolanm- 
fls religiofam in eo vitam profefla , qu* infra me- 
morando Operi a fe coropouto nomen fuum non in 
fcripflt . Patriam tantbm aperte prodit , aitque ft- 
inilitutom fufeepifle anno Salutis MDXCL Quamvis 
autem non ultra annum MDCII1. Opus ipfutn produ- 
xerit ; liquet tamen eam calamo manum admovifle— 
non ante annum MDCX. , quo S.Carolus Borromzus 
in album Coclitum adferiptus eft , quoties enim ip- 
fius mentio incidit , eum San&utn appellat . Auget 
conjeduram pofterioris temporis Breve Urbani Vlll 
datum anno MDCXXIV., de quo infra . Codex ve 
ro iile , magni proculdubio faciendus eft , ciim- 
diligentiffime collegia contioeat gefta illuflrium vita; 
probitate Virginum in eodem Monafterio defun&a- 
rum , atque , ut plurimum MediolanenGum , fleut in- 
fra patebit . 


Ille fle inferibitur: 


Vite d’.ifcune Monache f con altre cofe notabili dei 
Monatlcro di S. Marra in Milano , raccolic da una— . 
Moiuca dcll' ifttffo Monaftcro . MS in 4. juft* mo- 
lit exeat in Archivo cjufdem Monafterii . 

Divifum eft Opu* in Capita XLIIL, atque continet Vi- 
ta* Sequente* 


Bonaventur* de Moibiis . Bfonc* Margaritae Cribdlc 
Maria: Magdalcn* Puthco- Funcilc* 


bonell* . 

Angcl* Raphaell* • 
Blance dc Balfamo. 
Elconorx . . . . 
Jahanne Telam* . 
Camille Rhaudcufit. 
lfabcll* Rhaudenli* . 
Aureli* RaynoIJ*. 
Ludovics .... 
Catharin* .... 
Morihs Magdalene . . 
dor* Seraphim* 


Francifc* Margaritae Rey- 


Bonx Thade* Landriona . 
Angcl* Mari* Caftillione*. 
Francifc* Violanti* Catta- 
nea . 

Junipere Cruceja. 

Angcl* IfabeJlc Bcbulca. 
Clara Maria Vicecomiti*. 
Antonia Catharinc Carca- 


Angclr Felici* Fagrun*. 


Johanna Francifc* Ncgro- Catharin* 

*- Ifabella Cipriane . 

Vi&ori* Felici* Lunier* . 


Ic . 

Paula Mari* Arconars 
Blanca Utcia Caym*. 

Subduntur H Litiera Apofiolica Leoni* X. pro Bearifi- 


„ caiionc Virgini* Vcroiuc* de Nigri* data XV.De» 
, cemb MDXV1I. 


„ Ali* rjufdcm pro cultu Corporis ipflus B. Vcronic* 
„ XL OOobris MDXIX. 


,, Alia Urbani VIIL pro Officio ipfiu* i XXX. Maji 
„ MDCXXIV. 

,, Memoria delln Morte, e Sepolcro di Monlieur Foy* 
„ Duc i di Nemours , Generale nelio Stato di Mila- 
„ no, per il Re Criibaiiiffimo di Francia . 

„ Memoria deNc cofe pii notabili occorfe nel tempo 
„ dclla Fabbrica della Chiefa . 

„ Epiftota Cardinalis Alexandrini ad Prioriffam , 8c 
„ Moniale* S. Martii* dat. Roma XXXI. Deccmbr. 
„ MDXC1V. qua S. Congregatio permittit introduci 
„ ia Monailrrium abfquc alia licentia ad probatio* 
„ nem quadrimedrem puellas , qua habitum Convcr- 
„ forum fuur fufccpturz . 


MDCCCLXXXVI I. 


ANONYMUS XXIX. 


C Enfcnt ClarifTimi Conrinuatores Bollandi in To- 
mo VI. Maji fol. 44. Vitam Sanfti Dionyfii 
Mediolanenfls Epifcopi temporibus S. Ambrofii fuifle 
ab Anonymo quodam confcriptam; quod tamcnOpus 
non nifi interpolatum ad poltcros pervenerit. Vitam 
tamen ipfara ex Morobritio , MSSquc Codicibus Me- 
diolanenfi , atque Blauburenfl loco citato ediderunt, 
audiam quidem ab altero pariter Anonymo, qui fub 
Thoma, vel Angilbcrto Archiepifcopis vixerit; quo- 
rum alteri Lucubrationem fuaro tnlcripferit . Illius 
igitur nos etiam memoriam agere decrevimus , cum 
Continuator cam remota; statis aperti Mediolanenfem 
fe prodat . 


Scripflt ergo , vel potius auxit 


Vitam S. Dionyfii Mcdiol. Epifcopi ; qu* edita cfl, ubi 
fupra . 


MDCCCLXXX V III. 


ANONYMUS XXX. 


I Nter MSS. Codices , quibus ditiffima Ambrofiana 
Bibliotheca referta eft, fervatur etiam Opus Ano- 
nymi Mediolanenfls , qui non exiguo labore ab ori- 
gine hujus Eccleflz Preiulum nomina collegit , qui 
eidem przftierunt , additis annis , quibus ledcrunt . 
Clim autem deflnat in Anfelmo Puilerla , Ambro- 
flanam Eccleflam ad annum ufque MCXXXI. admi- 
niftrante , eo tempore flo rui fle videtur Anonymus 
noller . 


Sic inferibitur ; 


Cotalogui Archiepifcoporum Mediolonenlium : hoc efi 
initium „ Incipiunt nomina Epifcoporum Mediola- 
„ nenfis Civitati* . Anathalon fciit annos XIII. ,, 
definit in Anfelmo Puilerla . Diverfi* charaReribut 
profequitur Catalogus idem . Tum additum eil Le- 
ctionarium , ut credibile eft, Chori ufui deputatum-, 
fcd in fine mancum . Extat in Biblioth. prxdida Cod. 
membranaceus autographus fignat.C. num. ijj. in 4. 
magnifficiendus . 


MDCCCLXXXIX. 


ANONYMUS XXXI. 


N On immerito ceteris Mediolanenfibus Scripto- 
ribus addimus Anonycnum quemdam Joanni 
Vicecomiti Archiepifcopo hujus Metropolis ( qui 
anno MCCCCLIII. decedit , fuitque hujus nominis , 
8c cognominis inter Mediolani Przfules II.) cozvum, 
cujus quidem nomen in Codice mox indicando con- 

feri. 


Digitized by Google 


MEDIOL. 


AN 


1710 


1719 AN SCRIPTOR. 

fcripnj m erat , fed tanti lituri demerfum , ut nullo | 1 
pafto redimi ab oblivionis injuria potuerit . AStatem 
ipfe fuam apenifEme prodit , imrao 8t qu*dara de* 
a&is fuis , atque etiam fcribendi caufam hifce ver- 1 
bis , quas ftatim in prima occurrunt pagina : „ Re- ' 
n verendifltmo in Chrifto Patri, & Domino prxftan- 
», tiflimo Domino ]ohanni Vicecomiti Miferationc* 
m Divina San&e Metropolitane Mediolanenfis Eccle- 
»» fie Archiepifcopo , 8c Antifliti digniflimo devotif- 

„ (imus - - - - - Curie tue Archiepifcopalis 

>, Caufidicus obedientiam cum obfequendi prompti- 
»* tudine . Exercitatus per annos circiter quadragin- 
» ta in Audientia hac Archiepifcopalt inter ceteras 
„ Catolice fidei honorabili , 8c nonnullis in Romana 
t, Curia vcrfatus . Et per aliquos in audientia ipf*_ 

„ fc exercere cupientes , & rem novam , & iuufita- 
„ tam aggredi formidantes , & etiam nonnullos , ut 
„ in Romana Curia magis proficiant, circha exerci 
,, tium 6c ordinem caularum in foro Ecclefiaftico , 

„ aliqua in feriptis ponere fepius requifitus , fum- 
„ raam hanc componere non timui &c. „ Tum non 
obfcure fe Mcdiolancnfcm indicat ; ait enim pofl 
nonnulla : „ Ad Omnipotentis igitur Dei , & San- 
„ dtiflitnc pii (Time Matris cius, & beatilTuni Ambro- 
„ fii , fandliiTimc Fidei illuflratoris , & Dodtoris ir- 
„ reprehenfibilis Patroni noflri gloriam , & hono- 
„ rem 8 cc. ,, Ha?c cx Codice ipfo haulimus ; reli- 
qua Scriptoris gefta forfitan nolTc licuiflet , ni<i ma- 
nus vel invida, vel, ut fufpicamur, nimium gloriola: 
appetens nomen ipfius lufluliflet, forfitan Caufidicum 
inter majores fuos enumerare fibi ducens pudori . 

Scripfit igitur 

I. Ordinem , five Summam Judiciorum in Foro Eeclefia- 
ftico . In iinc appofita funt hac verba : „ Explicit 
„ Ordo Tuditiorum feriptus per me Jo. Fon. de Za- 
„ bar. oc Tadua legum doc. Anno d- currente m. 

„ cccc. Ivm. die pcAugufli. Regnante lllullriflimo 
„ 8c inviQtflimo principe , fic d. domino Francifcho 
„ Sfortia Vicecomit. duceque Mediolani fereque 10. 

,, cius lattini domino d. mctoendilfimo . ,, Conflat 
tamen, Joannem hunc libri AuQorem non efle , fed 
illum tantummodo eifcripfUTe , cum in notii margi- 
nalibus , quai Exfcriptor de fuo adjecit , in cujuili- 
bet fine conflant er appofit* fuit h* figi* Jo. Fon. 
quod oflendit Opus altenus efle . In prima etiam pagina 
pofl illud verbum davottffimut , ubi , deletum nunc , 
olim occurrebat Auttons nomen , h*c in margine., 
adjefta efl nota ; „ merito nomen fuum appofuit , 

,, nam 8c hoc idem fecit Imperator Juflinianus, qui j 
„ erexit primum animum fuum ad Imperiales Con- ' 

„ fUtucioties , fic ex tribus Codicibus , fic cx Conftitu- 
„ cionibus extravagancibus unum Codicem confici 
H juflit , 8c fuo fellici nomine nuncupari cenfuit . Jo. 

„ Fon. „ Codex MS. Carthaceus litteris rubronigrii 
pagg. 146. in 4. fervatur m Biblioth, Amhrnfi.n u . 1 
rgnat. D. num. j*. 


M D C C C X C. 


ANONYMUS XX XII. 


“l^T Otiflimum eft Eruditis omnibus , qua conten- 
JlN tione Mediolanenfes , extindll in Philippo Ma- 
ria Duce Vicecomitum Principum ftirpe , Ic in li- 
bertatem erexerint, conftitutis etiam Reipublic* De- 
fenfonbus . Qpi ver£> rem fiifllis enarratam defiderat 
Anonymi co*vi Mediolanenfis Opus adeat fic inferi- 
ptum : 


I. Brevis Commemoratio eorum , qua gefta funt poft 
✓ mortem Philippi Maria Vicccomitis Ducis Mediola- 
/ ncnfnun . MS. in Biblioth. Ambrof. fign.B. num 114. 


MDCCCXCI. 
ANONYMUS XXXIII. 


S Eculo XV. alter floruit Anonymus Mcdiolanen* 
fis , & quidem in Patrie fu* rebus verfatiflimus 
adeo, ut le&u digoiflimus labor illius fit, Liber nem- 
pe , five Index diligeruiflirnus Ecclefiarum , & Mo- 
nalteriorum Mediolani , fic inferiptus : 

I. Jbifc.ifcriptc fono tutte Ic Parochie, Gicfie, Abbarie-*, 
f Monaftrrii dc Frati , Monaftcrii de Monache, Sc Hof- 
piiali de M1I.1110, fic primo Porta Vcrccllina de fora. 
La Parochi. 1 de Santto Martino a Coipo 8cc. Definit 
fic : L.i Giefia di Scotari di San&a M.irta fice. MS. 
in Cod- pergamen. optima: not* , cum miniaturis 
fignat. H. uum. 27 in fol in Bibhoth. Ambrofiana. 
In fronte cjufdcm Codicis adfum, Auonvmi, Vite Me- 
diolanenlium Archiepifcoporum a Sancto B irnaba ad 
Hippolytum EUcnfem . Opu* fic incipit : „ Barnaba* 
u Apouolut Jefu ChriAi , natione Cyprius , Medio- 
,, lani Epifcopui primus fice. n fic dc Hippolyto pese- 
dtclo verba faciem, fic definit : „ Hic anno Domini 
h MCCCCXCVIII. dic Martii, VI Martii , intravit 
,, Civitatem Mediolani per Portam Ticinenfem , mi- 
„ rificfc nfTuciatus a pi^efato Duce (fcilicet Ludocico 
„ Maria Sfonia), fic a tota Curia f fic amuliis Am- 
» baxiatoribut , qpi tunc Mediolani adetam, fic per 
,, nobiles Confanonerios fuit in Sede foa Epifcopult 
„ collocatus, juxta Altare Majus , fic ibi publicum. 
„ confici fecerunt inftrumentutn defolempni aclu ce- 
„ lebrato, fic equum cum baldachino , ut moris ,ip- 
„ forum Nobilium efl, habuerunt . 

In fine ver6 memorati Codicis legitur aliud Opu- 
fculum inferiptum : „ Summario breve dei tempo 
„ hinno fignorezato Mitano Ii Signori Vifconti : „ 
Sic incipit ; ,, Nel MCCLXXVU. it giorno de Sao- 
„ <la Agncft Otto Vefconre Arcevefcovo de Melano 
,, fu fatto Scgnore ficc. „ Definit in Ludovico Maria 
Sfortia, ibique narratur mors Joannis Gukacii anno 
MCLCCXC1V. node diei XX. Odobrii. 

H*c duo autographa poftrema Opufcuia, clarius htc de- 
ntio profeximus, quam in Articulo LXXX 1 . coi. fj. 


MDCCCXCI I. 


ANONYMUS XXXIV. 


I Lle , de quo nunc agendum efl , Mediolanenfis 
Anonymus , vetulbtis gratid hic apponitur , cbm 
alioqui Opus illius paucas impleat paginas . Infelici 
quidem , prout ea ferebat rtas (Scculo enim XV. 
jam ad finem vergente floruit ) dialcAo fcripfit , fed 
tamen fummam prefert Itylo ipfo finceriutem . 

Sic praenotatus efl Liber : 

I. Qpefla c una bclliffima Opcreaa , Ia quale tratta de U 
Vittoria avuia per il noftro gloriofo , fic Divo Am- 
brolia Patrone de Ia inclita Citi a di Milano , quando 
appaifc con Ia Scoriata in mano a Cavallo a Para- 
bi.igo contro liSvizzeri, fic de Ia rotia loro, fic oc- 
cifione grandiffima , fu nel MCCCXXX 1 X- ^dl XXI. 
Fcbr iro, imprefTi ne Ia inclita Citta di Milano, for 
Magiflro Filtffo i» 1 Menttgdzzi dido tl Csflono r.t Fau- 
na 4 al Signor* adi 1 f. di FaSrara, 14^4. m 4. 


MDCCCXCIII. 
ANONYMUS XXXV. 


A Nonymus Mediolanenfis Ordinis Prxdicatorum , 
8c Coenobii Samflae Mari* Gratiarum Mediolani 
Alumnus , Sacr* Theologi* Magiiter Seculo XV. 
exeunte florebat , fcripfitque Opus hoc titulo : 

1.41 


appendix 


1. II Dialogo dc h Seiafica Vergine S. Catliarina da Sic- A 
na. Vtntzia , J*r VArrivabtni , » 517 . in 8 . Huic pr«- 
fixit ejufdem Vri* Compendium hoc titulo : 

„ EpiltoU proeniialc.ncIlA quale fe coiit iene Ia vita 
„ fua , 8c do&rina breviflunamente . A le illuftrifC- 
„ me Madonnc 8c Ducheffe Ifabclla con forte dei Si- 
,, ghorc Zuan Gakazzo Sfor/a Duca di _ Milano , & 

„ Beatrice conforto dcl Signore Ludovico Slorza— | 

„ Duca di Barri Gngufirillimc dell* Ordine de’ Frati | 
Predicatori prote&rici e bencf.itrici ; Fra N. dei 
„ predicto Ordine dc Obfervantia «c dei Convento di 
„ 5». Mana da le Grazie di Vlilano profeffo fice. „ Ad 
calcem fic legitur; ,, Fiiuffc qui 1’EpiJloL procmialc ■ 

M clegantemcntc compotit per il R. P. de l.« Sacra— 

„ Tcologia Dottoie Fratc N. de POrdiue di S. Do- j 
„ menico . 

Dc co Q^ictif , 8 c Eccard in Scriptor. Ord. Pixdicat. 
Tom. U. pag jy. 


MDCCCXCIV. 


ANO N Y MUS XXXVI 


A Nonymus quidam Mediolanenfis , ot eruitur ex 
pluribus lequentis Operis locis , quique anno 
MDXVI. erat inter mortales , dignus eil profecto , 
cui l'ua in hac Bibliotheca laus non defit . Etenim- 
pervagatus , eruditionis ut videtur gratia , praei- 
puas Europa? provincias, fedulo» quateumque viderat, 
adnotavit , atque in Commentarios non contemnen- 
dos redegit . Habet in cis Ledor quicquid attinet 
ad cognoicendos illius «tatis mores , populorum le- 
ges , Principum vires , aliaque hujufcemodi , non- 
prxtermifsS etiam Urbium , Oppidorumque deferi- 
ptione. Pedemontanam Oram, Sabaudiam, Galliam, 
Belgium , Hollandiam , Brabantiam , Navarram- , 
Caltellam , Galleciam , pluraque alia profecutus cft : 
perquam diligenter , licet infelici dialedo . 

Scripfit igitur : 

I. Itinerario , che comincia dalla Citta di Milano . Ab 
his autem verbn exorditur ; n Da Milano aBonalora; 
„ a Novara j a Verede; Santo Germino ; CilMno ; 
„ Clivafio b Terra muraca, e grande come Abute— 
„ gr.ilTj , Turino b Citri grande come Pavia, fic he 
„ Metropoli dei Pe di Monti j fle 11 hfc il Senato dii 
„ Duca de Savoya, fle li hfe uno Studio, mi pocho 
„ bo 10, fle hi uno Calldlutio non troppo fbne flec. 
MS. Autograph juft* moli* , in 4. Extat apud auu- 
ctffimum jc. Joanncm Sitouutn . 


MDCCCXCV. 


ANONYMUS XXXVII. 

S {Ji non eft fraudandus commendatione Anooy- 
mus Mediolanenfis , qui anno MDXXXI. , vel 
paulb poft , Opus infra memorandum exaravit . Eo 
profecutus eft Audor memoriam Lodovici dc Bar- 
biano Comitis Belgiojofi , qui Carolum , atque Ca- £ 
tharinam Vicccomitem Jugales nobilitate confpicuos 
parentes habuit , & diem cJaufit poftremam anno 
prascitato , qui «citis eius erat XXXVI. fepulcufque 
jacet iu Templo S. Mari* Gratiarum Belgiojofi apud 
Minores . Ceterum Ludovicuin eximie quoque lau - 1 
davit Paulus Jovius Novocomcnfis in Vita Alberici 
dc Barbiano ejufdem Progenitoris . Quod autem fpc- 
<SUt ad Auonymum noltrum , tam diligenter Opus 
fuum confecit , ut non modicum hillori* illorum- 
temporum luiniuis afferat . 

I Memorie Moriche dcl Come ludovico di Barbiano Con- 
te di Belgiojolo figito di Curio, e di Cattacina Vi- 
{comi . MS. in ioL apud Maichionem , fic JC.C.Gaf- 
parem dc Rofule* • 


MDCCCXCV I. 


ANONYMUS XXXVIir. 


C Eteris Mediolanenfibus Anonymis adjungimus 
etiam hunc , qui fuit inter vivos poli medium 
Scculi XVI. Hic pluries fe Mcdtolanenfem oftendit 
in Opere non contemnendo , de quo infra dicemus . 
Magno ingenio prxditus , turbas in hac Metropoli 
excitatas adversus Ferrantem Gonzagam Infubri* 

| Moderatorem ( de quibus fufihs egit Julianas Gofeli- 
nus in ejufdem Goh/agx Vita edita Mediolani apud 
: Gottardum Ponticum anno MDLXXIV. ) deferiptu- 
rus , nc fortaffis Optimatum quorundam odium in- 
fe concitaret , fpcciofo Kiihludii figmento fic veri- 
tatem fucavit, ut nihilominus diligenter, quod adum 
1 fuerat , explicaret . Opus fuum ad Amicum rufli- 
| cantem mittit , continui allegoril utens , ut varias 
artes plurimorum , quos de nomine compellat fingu- 
los , lignificarct . Inducit enim Gonzagam armatum 
, cum aliis ei faventibus, unicuique Symbola , & Lem- 
mata adjiciens optimi ad rem facientia; quemadmo- 
dum idem prxftitit in aliis Gonzag* adverfariis . 
Fingit interim Mantuanum advenam adflitiiTe , qui 
fibi omnium ligni ficationes indicans, cunila fimul ape- 
riret • Offendit etiam fe legum ftudiis imbutum , Sc 
plurimhm in Foro verfatum . Sed neque defunt eru- 
ditionis ornamenta ; Lemmata enim dcfumpfit 6 pri- 
mariis Vatibus Latinis , & Italicis , & quasdam- 
; etiam Hifpanica mifcuit . Opus certi cll ot flylo , 
& merito commendabile » 

Hunc pr*fert titulum : 

I. Gioftra farta in Milano , dove allegoricameme vengiwio 

defcrini molri Perfonagei . MS. in fbl. juA» moli* 

jn BiblioiJi. Ambrof..ina lignar. D. num. 474. 


MDCCCXCVII. 


ANONYMUS XXXIX. 


D Uas primarias Bafilicas Caih?drales videticer 
S. Mari* unam , alteram vero S. Thecl* Vir- 
ginis , 8c Martyri3 titulis infignes, habn fll* MedioJa- 
nenfem Urbem eundis eil notifliraum . Imo fi An- 
dre* Alciato Viro antiquitatis xque ac Juris peri- 
tifiimo fides habenda cik, pollerior Sand* Tbcclas 
dicata , Templum olim fuit Minerv* (aerum , fic 
enim in Emblemmitum libro feribit : 

Culta Mintrva fuit , nunc efl ubi Numine Thecl a 
Mutato Mitris Vtrginis ante Domum . 

Deleta autem Ethnici fuperflitione ad veri Dei cul- 
tum traduda cft Aides illa profanis olim Myfleriis 
polluta , additumque fuit Canonicorum Collegium , 
quoti ad tempora ufque S. Caroli Borromxi perdu- 
ravit, donec excifo Templo in Metropolitanam tra- 
dudi funt S. Thecl* Canonici, ubi adhuc atutc no- 
i itra divinis incumbunt laudibus , una cum ipfiu9 B i- 
filicx Ordinariis , illatis etiam in Templum Maxi- 
mum S.crofando Chrilli Clavo , & ipnus Martyris 
Thecl* Capite , pluribufquc aliis Coclitum Liplanis, 
qu* ibidem debito cultu lcrvabantur . Anonymns 
igitur quidam Mecliolan.-nfis, unionis, & reliquarum 
l rerum ad memoratam Ecclefiaro fpedantium hillo- 
Iriam breviter perllnnxit circa finem Scculi XVI. , 
I quam etiam publici juris fecit . 


Digitized by Google 


17*3 AN 

Hoc titulo : 


scriptor 

I A 


MEDIOL 


AN 


1714 


f- Informatione dei fatto dell' Unione , demolitione, 8c 

translatione della Collegiaia di Santa Tecla , aJ Ia 

Chiefa Metropolitana di Milano . Incipit : „ Nella . 
,, Cittk di Milano eia una Chic& CoIlegi.ua anii- 
„ chiflkna , & vecchia, fotto il titolo di Santa The- 
* cla , qual' eca fituata dovc hora e parte della piaz» 
„ xa dei Duomo , in luogo che portava molto impe- 
„ dimento alia Chiefa Metropolitana , di modo che 
„ non fi pou- va fare una piazaa grande Sc fpatiof*, 
„ come nccrcava la crar ac22a della Citta , & Ia di- 
„ gnita 8c decoro della fodetta Chiefa, fScc. „ Im- 
prefs. in folio littcria, vulg6 cur fi» i» , anno 1584 fine 
Typographo j catat pcnbs CUrifs. Advocatum Siio- 


MDCCCXCVIH 


ANONYMUS XL. 


A yl Ultutn quidem , atque diu inter Regios Admi- 
IVi niftros , & Ecclefiadjcos Vtros difceptatunv- 
fuit , ledente in Ambrofiana Cathedra immortalis 
femper memoriae Fridenco Cardinali Borromro , 
de variis Comroverfiis tam ad Forum, quam ad alia 
pertinentibus , donec Deo aufpice inita efl inter Sa- 
eerdotium , 8c Imperium concordia . Dum autem* 
ba*c fervidiffime agitarentur. Anonymus quidam Me- 
ri lolanenfs , & , ut par efl credere , Clericalis Or- 
dinis Vir pro Archiepifcopalibus ruendis juribus , 
utraque lingua , Catina videlicet t atque Italica eni- 
tendum fibt duxit . Multa eum , facti prefertim , 
eruditione praedantem Opera ipia clamant fuiflc_ . 
Addidit etiam Tra&atum dc vetuftiflima , & adhuc 
indecifa lite Archicpifcopi Mediolanenfis cum An 
tiibte Ticinenfi, hoc fc a Mcrropolitica prioris jurif 
di&ione imraunem c£fe contendente , remque addu- 
cis rationibus Anonymus noder pro Archiepifcopo 
fuo dare odendit . Florebat initio Sacculi XV Ii. 


En lucubrationum Infcriptiones : 

Informazione alia fagra Congregazione de* Mri fopra 
la coiit roverfu della Sedia tra 1 ’Arcivefcovo di Mi- 
lano, ed il Govcrnatorc . Incipit : „ Sanno molro bene 
„ le S$. VV. Uluftriffime , cne r.e per dottrina di 
„ lettere facrc , nfc per Conflituzioni Pontificie , nl 
„ per Canoni , nfc per Privilegj , nt per documenti 
,, de’ SS. PP. , ne per Lcgge Civile, nc per RceoU_ 
,, di Difcipliiu, ne per verun altra ragione il Laico 
„ a da (lare demro il Coro, e Presbiterio, mentre— 
„ fi cclcbrano i Divini Offici „ &c. 

II. Sedes Principi* in Ecclcfia , looo , fle gradu inferiori 
collocanda rfl . 

III Epifcopu* Papienft» jure Metropolitano fubje&ut efl 
Archiepifcopo MrdioUnenfi . 

Omnia uno Vol MS. iu foL in Bibliuch. Arabrof. 
fign. H. n. i]8. 


MDCCCXC1X. 


ANONYMUS XLI. 


Q Ui vel tantillum verfatus fuerit in Seculi fupe- 
rioris hilloria , non ignorabit , quis bellorum 
*■ tumultus adversiis Nivernenfem Ducem i 
Gonzaga Familia exarferit pro Ducato Montisferra- 
ri , quem ille fibi debitum contendebat , extindU 
Mantuanorum Ducum dirpe , quos proximi fangui- 
ne attingebat . Quantus autem Hifpaniarum Regis 
conatus extiterit , ne votis ille potiretur, non ed hu- 
jus loci commemorare , crambcm enim recoquere- 
mus . Juvat hoc folum addere , proeliantibus gladio 
armatis manipulis non defuifle Anonymum quemdam 
Tom. IL 


Mcdiolanenfem , qui calamum pro Catholico Re^e, 
ejuldemque belli aequitate , & quidem erudite laus, 
tranaret . 


Prodiit Opus illius le£u digniflimum , 
menfi laboris hoc titulo 


& im- 


De Juflitia Armorum Regi» Majeftatis contra D. Du- 
cem Nivernenfem : in fol fine loco, anno, fic Typo- 
grapho • Confil. um cf* Juridicum , Hiftoricum , at- 

S ue Politicum , occafione Belli inlaii per Goma- 
:m Cordubun Mediolani Gubernatoiem de man- 
daro Regis Hifpjme contra Ducem Nivernenfem» 
Audoi pluribu* in loci* fe profitetur cfle Mediola- 
nenfe/n i paginarum 1 cc. 


MDCCCC 


ANONYMUS XLIL 


P Rodit in litterariam hanc Scenam Anonymus 
Mediolanensis Poeta, ftylo non contemnendo . 8c 
latinis Mulis non invifo praeditus , qui , five He- 
roico, five Elegiaco Carmine uteretur, magni fpcci- 
men ingenii praebuit . Floruit hic incunce Seculo 
XVII. pluribufque in locis Patriam fuam aperti Me- 
diolanum indicat . 

Illius habentur 

I. De Pace inter Philippum Hifpaniamro Regem , & Ca- 
rolum Emmanuclcm Sabaudiss Ducem inita mcnfe 
luhi 1618. Poema verfuum |do. 

II. Ejuidem de Beata Virgine, Santtacn Elifubcth invi- 
fente. Elegia. 

111 . EjufJein de Diva Maxia Magdalena Elegia. 

Codex MS. esi at in Biblioth. PP. Theutm. D. Antonii 
Mediolani . 


M D C C C C I. 


ANONYMUS XLI1I. 


Q Ui Opus mox indicandum fcriplit Mediolanenfis 
Anonymus ineunte Seculo XVII. florens, la. 
tet quidem , fi nomen (pellemus , fcd fufpi- 
cari licet, ipfum inter Alumnos Societatis Jefu dlc_ 
recenfendum . chm id verolimillimum videatur » 
quod apud ejufdcm Inllituti prxclaros Viros apud 
S. F dclis Iaeram JEdem Domino famulantes Opus 
ipfum fervetur . ComplcHitur autem Alia Helcnx 
Caprinae non fine fanllitatis opinione haud ita pri- 
dem defunftx ; Codexque eleganriflirao charallcre, 
quodque notabilius efl, optimo flylo confcripcus non 
flocci habendus efl . 

Illius hic efl titulus : 

L Vita di Elena Caprina Serva di Dio , a cui fi b com- 
pi.-.cciuto di comunicarfi draordinariamente . MS. 
in 4. jurtr molis, unk cum Prarfatiooc 8c Indice , 

f rcelo paratus anno MDCXXX 1 X. extat inBblioth. 
P. Soc. Jcfu S. Fidelis hujus Urbis . 


M D C C C C I I. 


ANONYMUS XLI V. 


E >’tra hujus Metropolis pomoerium , atqtie Intra 
ambitum Parochialis Bafilicae S. Vrncentii , cui 
cognomen in Prato , vetulliflimum Templum coti- 
Gggggg f P'- 


Digitized by Google » 7*5 


AR 


A P P 


fpicirur Samfto Martyri Chriftophoro dicatum * im- 
perante Philippo Maria Vicecomite Mediolanenfium 
Duce extrudlum , qua de re pluribus agit Calbllio- 
oarus in antiquitatibus memorat* Bafilicz Vincentia- 
n* . Optimates quidam Mcdiolanenfes ad hanc ufque 
«tatem deliguntur , qui fupradi&i Templi curatio- 
nem gerunt , atque piiflime adminiftrant . Chm au- 
tem medio S*culo XVII. inter eos computaretur 
Alexander Panigarola , ne ipfius facr* #di$ monu- 
menta vetuftatis injuriam aliquandb paterentur, Ano- 
nymo cuidam Mediolanenfi mandavit, ut eadem dili- 
genter io unum redigerentur Volumen ; 

Illud in lucem emiflum eft hoc titulo inferiptum : 

I. Monumenta Ducali* Eccleflx Sandti Chriftophori extra 
Portam Ticiitenfem Mediolani, qu* juuu llluftrif- 
funi Domini Don Alexandri PaiiiR.uoi* Equm* 
Saniii Jacobi, 8c Comitii Montis Viciliarum col- 
Ic&a fuerunt . Mtdiolavt, *x 'Iypx/rrttbui Ambrofn 
Ramtllati , 1659. m fol. /Cum Append.cc cafev-* 
aliorum Documentorum anno MDCLXXXIV recol- 
le£t per dnc-ifliinum oliin Ji... Camillum d< Sitonis 
de Scotia juniorem, fic Diflm.itione Chrono!<>|tica 
MS. in folio, incipit: „ Per opportuna prov itione 
„ di ci6 cbe fuole bifognare nelli calamitofi tempi 
.. dclla peftilenz.i , Ia Cirta di Milano, che con que- 
fto fl .gello piil volte fu da Dio benedetto vifitata , 
’’ haveva gia nelli auditi tempi fuori di eaduna^ 
„ delle Porte roallre diverii Lsxaretti , ec. Una cum 
” ferk item coiuagiof* lui* chronologica , qua Me- 
diolanenfis Civitas decem 8c o£o vicibus ab anno 
fclum MCXLIV. ad annum MDCXXX. vexato^ 
eft Bcc. MS. in fol. Extat penes Advocatum Jcwn- 
nem Sitonum prefati JC. Camilli Additionatons 
Filium ficc. . 

E fchedt* ejiddem utuciOmi JC. Joannu Sitoni. 


M D C C C C 1 1 1. 

ARCHINTUS ALEXANDER. 

A Lcxlrder Archinrus Horatii JC. C. atque Eleo* 
nor* Tonf* nobilium Conjugum Mediolanen- 
fium filius, anno falutis noftr* MDLXXVII. editus 
cft in lucem. Adultus, Societati Jefu nomen dedit, 
in qua (ludiis femper , & przclariflimi Inftituti la- 
boribus intentus ad extremum ufque fpiritum perdu- 
ravit . Obiit Votorum IV., ut vocant, profeUus an- 
no Domini MDCXLV. in Domo terti* probationis 
Oppidi Aron* , dum a&u Re&oris ibidem munere 
fungeretur . 

Poft fe reliquit h*c fui ingenii monumenta : 

I. Libri tres Rhetoricarum prcceptionum in partitiones 
Oratoria* M. T. Cic. 

II Ttaajtu. btCTia de Htiota. 

I 1 L Compendium totius Rhetorice . Omnia uno \oJ. .'IS. 

in 4. in Bibliotheca Archintea , in cujus principio 
Gc legitur : „ Scribente Antonio Lampugnano an- I 
„ no MDCVlil. 


E N 

A 


D I X 


AR 


1716 


In eod MS- adfunt libri 111 . de Poetica facultate, Au- 
ctore R. P. Alberto Mura ejufdem Soc., ipfo Lam- 
pugnano pradato anno fcribenie. 

Elogia uonnullor. PP. Societatis Jefu pietate 8c morte 
proChrillo fide obita illuftrium, inter quos Amoniu* 
Fcrnjndez anno 1JJ6., 8c Alphonfus aCa&ro anno 
iSjS Ext in MS. m 4. penes PP. Collegii Bray- 
denfis . 

Ita a Suit . 


M D C C C C I V. 

ARCHINTUS JOANNES AMBROSIUS . 


E X Jofepho Archinto hujus Metropolis Decurione, 
a Cubiculo , & a Confiliis Ducalibus , atque— 
Elifabcth Cefara nobilibus Conjugibus, natus eftjoan- 
nes Ambrofius , cujus Elogium hic fufeipimus , qui 
tamen fe ut plurimiim Ambrofium tantum appellavit. 
Expletis inter bonarum artium (ludia primis «tatri 
annis , ex Apollonia Sarti rana , quam fibi conjugio 
copulaverat, tres genuit liberos, Robcrtum videlicet 
patri* Decurionem , Zichariam , atque Hierony- 
mum JC. C. Decurionem, 8c Senatorem. Porro eru- 
ditionem fnam ad aliorum quoque utilitatem deri- 
vare (luduit ; nam pri nbm dati ad Sn&um Braf- 
cham (de quo egimus in artic. CCCXVHI. col.*»5. 
hujus Bibiiothec* ) Epiftoll , nedum judicium fuum 
protulit dc Itinerario Hierofolymitano ab ipfo Braf- 
cha confcripto, fed illum infuper ad editionem ipfius 
Operis hortatos fuit, ipfe quoque , ut litterati* pro- 
deflet Reipubl. magnum fufeepit Opus, editionis vi- 
delicet Epiftolarum, & Tradlatuum variorum Pii IL 
Pont. Max. qu* Typis Scinzenzelcr , ut infra dice- 
mus , prodiit . Qp* autem imprefiioni de fuo Ar- 
ebimus addiderit, mox indicabimus . Quo anno defi- 
deratus fuerit Vir do&iflimus , & bonorum omnium 
memoriA digniflimus, incertum habemus ; in officio 
tamen Decurionatus perfeverafie repentur ad annum 
ufque MDXVIII. Conditus ell in Monumento pater- 
no in Parochiali Templo S. Eufebii hujus Urbis ; 
cui impofita eft fequens Infcriptio : 

D. O. M. 

RELIQVIAE ARCHINTORVM 
EX ORIGINE VIRI PATRICII D. IOSEPH 
QVI DIE XX. OCTOB. 

ANNO SAL. MCCCCLXXVI. 

DEO NATVRAEQVE SE CONCESSIT. 

Nomen etiam Scriptoris noftri occurrit in altera In- 
feriptione , qu* in fupradi&a Parochiali vifitur, po- 
fita ejus fratri Philippo Archinto ; in hzc verba : 


HEVS CONCIVES 
PHILIPP V S ARCHINTVS 

DIVINI HVM ANIQ.VE IVRIS CONS. COLLEGI ATVS 
PATRIAEQ.VE MERITISS. ORNAMENTVM ET DECVS 
HIC SITVS EST. 

OBIIT KAL. M AH AN. A PART. VIRG. MVD. 

VIXIT ANN. XXXVI. MEN. VI. DIES X. 

MOESTISSI MI FRATRES 

BARTHOLOMAEVS. STEPHANVS. AMBROSIVS. ET CHRISTOPHORVS. 
VOTVM PERSOLVERVNT. 

Scripfit 


Digitized by Google AR 
1717 AR scriptor, mediol. 


1718 


A 

Scripfit Archintus aoftcr 


I. Epiftolam Latinam eruditam ad San&am Brafcham* , 

in qua judicium fuum de Itinerario Hierofolymitano 
Brafche ad eum mittit , Auctcuem hortatui .id edi- 
tionem . Prodiit cum eodem Jtinerario Mediol. apud 
Leottardum Pocbtl , & Uidericvm ScmtaniclUr hortatu 
Ambrofii Artbinti, 1481. tu 8. 

II. Aliam prafixam fupradi&ii Epiflolii , fic Tra&atibus 

Pii 11 . Pont. Max. in qua flammarim enumerat ipfim 
Pontificis res geftai, oc munera , quibus Abi gradum 
fecit ad ApoftoLuu* apicem; laudant etiam Joanncm 
Vinealium , qui corregioni Operis incubuerat . Edita 
efl cum predi&is Opufculi» Mtdioi. apud Sctnzmztl- 
Itr , 1496. in fol 

De ipfo agit Clarifs. Saxius in Hiftor. Typograph. Me- 
diol. coi. CCXXXIV. & feqq atque crudi tif». JC.Si- _ 
tonui in Chron. CoIL T. PP. ait. CCLXXXIV., & B 
CCCLXXX V ili . 


M D C C C C V. 

ARENA ALBERTUS. 


J Acobi Cortefcllz , atauc Galdini Difcordia? , qaos 
ambos fuo commendavimus loco , primum fcili- 
cet Articulo DC XXXIX. alterum veri» Articulo 
DCCXXJI. Collega fuit in Confulatu Julfcti* hujuj 
Urbis Mediolanentis egregius Civis Albertus de Are- 
na , cujus nomen diligentiam noftrara effugerat . 
JBquum idcirco exiftimavimu* ipfum hic inferert- , 
oe fua careat laude . Condidit Arena nofter una cum 
pradi&is Cortefella , atque Difcordia anno MCCLI. 


C 


X. Statuta plurima MedioUnenA Reipub, perquam utilia . 
Ex Corio ad cuin annum, atque ex Co ifcct. Mouumcni. 
Famil. Mediol. Comitii Odarii Archioti . 


MDCCCCVI. 


ARESINUS JOSEPH MARIA. 


fOfeph Maria Arcfinus, patre Joanne Baptifta Colle* 
j gtato Tabellione , & in Mediolanenft Foro Cau- 
farum Patrono , primam in hac Urbe lucem vi- 
dit anno MDCLXIX. Ab ineunti etare exce- 
ptus cft in zdibus fuis a Carolo Trenta Lucenfi ce- 
leberrimo jurifconfulto hujus Metropolis incoli , a 
quo ctiim filii loco habitus fuit , Legumque lludiis 
adeb excultus , ut in Virum preclariffimucn evaferic. 
Quocirca florentibus adhuc annis plurimum fibi fa- 
mas conciliavit , pr*fcrtim ciim in gravillimi mo- 
menti caufa publice coram Senatu dixiffet . Ea res 
Procere* quoque adduxit , ut neminem fibi in Foro 
eligerent praster Arefinum litibus fuis adfuturum_ . 
Ob dodfrin* , qua pollebat , celebritatem anno MD» 
CCVIU Regii rifei generalis in hac Ditione Patro- 
nus renunciari meruit , quo in munere prasclariflime 
Principis negotia fic gefirt ; ut abfente Sereniflimo 
Fugcnio Sabaudo immortalis nominis Viro tunc In- 
fubrias Moderatore , Proceribus ad Mcdiolaneofi* 
Ditionis regimen feletSis accenfcri meruerit . Sexen- 
nio vix elapfo ad Senatoriam Cathedram affumptus , 
haud multo poft, laboribus eruditis fra&us, f«to cos. 
lebs conceffit anno «tatis fua? XLVI. conditufque ja- 
cet in Bafilica S. Francifci ad Aram , quam Przce- 
ptor illius Trenta jam laudatus Deiparae apud Cara- 
vagium hujus Ducatus nobile Oppidum culis pofuir. 
Ejus memoriam fervat infculptura hifce notis mar- 
mor ibidem* adhuc extans : 


D. O. M. 


IOSEPH MARIAM ARESINVM 
EXIMIAE ERVDITIONIS ET LITTERATVRAE VIRVM 
IN FORO MEDIOLANENSI MOX REGII FISCI 
ADVOCATVM P R AE S T A N T I S S I M V M 
DE I N 

SENATOREM AMPLISSIMVM 
AD MAIORA PRO PATRIA ET COESARE EXPETIT VM 
VRBI ET ORBI CARISSIMVM 
PLENVM MERITIS IN MEDIO VITAE CVRSV 
INTEMPESTIVA MORS ERIPVIT 
ANNO DOMINI MDCCXV. MENSE MAIO 
VIXIT ANNOS XLVI. 


Eruditione fuit fingulari , eoque dicendi lepore pre- 
ditus , ut adftantes in fui admirationem traheret . In- 
genium illius legales labores produnt f quos velocif- 
lime exarabat , nulla fzpe lituri interpofiti . Stylo 
feribebar vibrato , efficaci , fuccofb , & qui prope 
ad Sali ulli anum accederet . 


D 


Superfunt ejufdetn : 


I. Conftiftatio pro Mercimonio . 

II. Alia pro Pragmatica Luxui . 
Ui. Alia pro Annona . 


IV. Alia pro removenda aerii infalubritate b Mediolanenfi 

Cocio, fupprelTo nimio Orizc ferenda abuiu. Prodie- 
runt omnes feorfim imprefla , 

V. Alie autem plurima . u»i cum Voiii Fifcalibut IV. 

Tomit MSb. comprenenfs fervantur apud Jofephutn 
Sormanum Audoris olim Cancellarium . 

VI. Allegatione* Juridica ptunma pari i m edita , p.trtim_ 

MSS. reperiumur apud JC. C Mediol. , & fignamer 
pene* Cornicem Gabriclem Verrum Regii Fifci Pa- 
tronum in CoUe&aneii fuit , ad quem etiam nunc 
pertinet Scriptorii nofiri Bibliotheca . 

Meminerunt ipfiui Tofeph Ben.diut in hift. Magidrat. 
Extraord. pagg i«. (54., fic litj. quemadmodum- 
etiam Siionui noder in Schedii. 


MDCCCCVll. 


Digitized by Google « 7 »» 


B A 


APPENDIX 


BA 


1730 


B 


MDCCCCVII. 


De BADAGIO ARIALDUS. 


F idem noftram exfoluturi , quemadmodum in Ar- 
ticulo CCCLXXIV. fpooondimu* , in lucenu. 
nunc proferimus Arialaum de Badagio , ei 
Virum gente procreatum , quam & antiquitas , 8e 
dignitates etiam fummae fatis commendant . Is fuit 
inter vivos fedente in Archiepifcopali Cathedra Uber- 
to Pirovano hujus Metropolis Antilbte , atque ipfi 
ob fpe&atam vit* probitatem cariflitnus exticit . 
Hanc comitabatur Ecclcfi* Arabrofian* Jurium , & 
Rituum lingularis periti es , quocirca cum Aloyfio 
Camerario in eodem Articulo jam a nobis laudato , 
atque Lanfranco de Badagio mox commendando. 
Uberto ipfo jubente, anno Redemptionis MCCX. 
compilavit 

I. Jura Archicpifcoparus Mediolanenfis , Ac in unam re- 
degit Codicem , necnon 

1 L Librum Gonfuetudinun» ejufdem Archiepifcopatui, qua» 
imer repemur Catalogus eorum , quorum erat Ar- 
ehitpifcopum Romam petentem comitari . 

De ipfo meminit Coriui , atque alii citati in Col)e&. 
Monument. Famil. Mediol. Comiti» O&avii Archinti. 


MDCCCCVII I. 

De BADAGIO LANFRANCUS. 


P Romimus nunc Lanfranci de Badagio nomen- , 
quod alibi promifilTe meminimus ; Ejus eninu 
memoria omnino prartereunda non efl , cum infigne 
fatis Opus condiderit. Una cum Arialdo Familiz fu* 
Viro , cujus Elogium fuperiori dedimus Articulo , 
& cum Aloyfio Camerario juflu Uberti Pirovani Mc- 
diolanenfls Archiepilcopi annoMC^X unquam Am- 
broftan* Ecctefiz Jurium peritiflimus manum admo- 
vit Codicibtis compilandis , quibus titulus : 


L Tura Archiepifcopatut Mcdml.menf* . 

II. Liber Confuctudinum ejufdem Archiepifcopatut , ubi 
etiam repetitur illorum Nomenclatura , a qu>but Ar- 
chiepifcoput Romam proficifien» aflbeiandut erat. 

Ejui mentio efl apud Corium , atque e* eo apud Comi- 
tem Oftavium Archintum in CoUc& MS. Monument 
Familiar. Mediol. cum aliis ab ipfo citatu . 


M D C C C C I X. 


BARBAVARA CAROLUS. 


M Arcolinus Barbavara , & Domnina Cafata nobi- 
les Conjuges Mcdiolanenfes Carolum hunc no- 
ftrum genuere ; qui patris munus profequens Duca- 
lis Cancellarius in hac Urbe floruit initio Seculi 
XVI. Fratrem alium habuit Scipionem JC C. & Se- 
natorem ; cariflimufque extirit Joanni Biffio , cujus 
laudes jam dedimus fuo loco . Eruditam cum ipfo 
confuetudioem colui (Te etiam prioribus fu* artaris 
anms indicant inferius citanda . Amavit etiam pluri- 
tnhm Joannem Baptiftam Corneum feniorem , atque 
Joannera Francifcum Gaddium, Viros eruditione ce- 


lebres jam alibi k nobis commendatos ; quem poftre- 
tnum honoris gratii fuum quandoque parentem ap- 
pellavit . Annus ejus fupremus nos latet ; 

Ejufdem extant apud pofleros : 

EpiAola Latina ad Joannem Biffium, qui refpondet et- 
dem . Ettrai inter Epigrammata ipfiui Biffii Mtdio- 
Uni tmfnjfa ayud Zarotum , ut 4. data cft die XiJf. 
AuguAi , anno MCCtCXCIII* 

Alia ad fupradi&um Biffium, in qua ipfum commen- 
dat tanquam linguae Grirca peruifiunum . Laudat 
quoque Verfu» Dominici Maccanci, quem vocat Vi- 
rum do&iffimum . Biffiu» in altera EpiAola ad Caro- 
lum Barbavaram triUtur, fe plure» alia» renere ilriu» 
EpiAola» Data efi hac , de qua agimus , die XX- 
Vil- AuguAi MCGCcXCVll. ,oc exiat imer Carmi- 
na Biffii edita anno MDXI. 

III. EpiAola» alie Latine num. XL. , & ultra elegantiffimb 

ad Joannem B.i pullam Corneum, jam k nobi» lauda- 
tum , feripte ; in eiftiem Corneus laudibus eximiis 
celebratur , adfunt imer MSS. Cornei . 

IV. Plure* alie ad Johannem Francifcum Gaddium, atque 

iftius ad eundem , quem vocat Politicorum princi- 
pem , Philofophum eximium , atque ejus fcripta_. , 
Summopere commendat . Magna par» EpiAolarum— 
Caroli no Ari ad Gaddium duu efi Gravcllone anno 
MDXVJIL 

Extanr etiam nonnulla Epigrammata Biffii ad eundem 
Carolum Borbavaram . 

De eo Sitonut nofter in fuo Theatro Genealogico pag. 
46. MS. in ibi. peni» Auttorcm . 


MDCCCCX. 


BASSUS HIERONYMUS. 

H ieronymum Battum , etfi ab Abbate Picincllo 
in fuoMcdiolanenfl Athenzo relitum, in primo 
hujus me* Bibliotheca? catalogo omittendum duxi, eo 

3 uia Clariflimus Curtius inter fuos Mediolanenfcs Me- 
icos erudiros ipfum minime inferuit , & quod plus 
efl , Joannes Jacobus Mangerus in dit fltma Medico- 
rum Scriptorum Bibliotheca Audfcorem nortrura Ti- 
cinenfcm appellavit , ideoque locum forte hic etiam 
non haberet, nifi Clariflimus Sitonus (lemma gentili- 
tium Baflorum humaniter dc more mihi communi* 
cafTct . Incipit illud a Luchino Mediol menfi Civc^, 
qui anno MCCCCLXX florebat, deflmtque in Hie- 
ronymo juniore J. C .atque in EcciefiaCollegiata San- 
£t* Mari* Fulcorin* nuncupata , hujus urbis Ca- 
nonico , qui obiit anno MDCCXVll Ex Joannc_- 
Francifco , necnon Apollonia de Vegiis conjugibus 
vidimus ortum efle Hieronymum , de quo nunc agi- 
mus , 8c Nepotes ipfius extitere And reas , atquc_- 
Martinus , ambo fuis locis a nobis jam commendati. 
Igitur non eft ambigendum , quin Scriptor ille itu* 
hac Bibliotheca merito locum obtinere debeat . In_ 
Medica facultate Laurei obtenti unus ex Phyficis 
Hofpitalis Majoris hujus Metropolis clarebat medio 
Seculo XVI. Diem veri ejus ultimum ignoramus . 
Dolendum quoque efl , quod Hieronymus Borferios, 
aliique de Mediolanenflbus Eruditis agentes , Opera 
Bafli noflri tam parci , arque obfcuri protulerint , 
nam nudum tantum titulum ipforum invenio , & an 
edita fint , nec ne , reticent . Accipiant Leilores , 
qua? dare mihi in przfcntiarum licet , uberiora ab 
aliis expe&ando . 

! Scripfit, Teflibus infraferiptis : 

I. Opera Meteorologica . 

Ii. Commentaria in Hyppocratem . 


Digitized by 


Google I7*i BA SCRIPTO 

ni. Cam ina varia Latina . 

iu Hic/oi.ymu* Borferiu* in Supplemento cap. XII , 
Francifcui Cicci ejus in fou Epmolit, Philippus Pici- 
r.ellus in fuo Athuia» p.ie jjj. Clariflunu* Minge- 
tu* fupradidut in fua Bibliotheca , Littera B. licii qua 
k Sitono nolito . 


MDCCCCXI. 


BATTALEA AARON. 


M E D I O L. B A 1731 

fit. Virum eximi* pietatis oftendunt Opera, quibus 
animarum falutem leduK) curavit . Linguam Galli- 
cam fe didicifie aflerit in Pr*fatione libri , de quo 
agemus num.Ul quod Opufcula quadam Sirxfii Fr.in- 
ctfci Salefii Gebennenfis Epifcopi in Italicum verfa— 
confpexiflet , plurimum proximorum animabus pro- 
ficua . Quo autem anno mortalis efle defierit, incom- 
pertum habemus . 

En illius Operum feriem : 


R. 
I A 


B Attale* Famili* io hac Infubri* Metropoli vetu- 
ftatem facile indicat Michael ejufdem gentis Vir, 
qui anno MCCCCLXXlV- inter Mediolanenles De- 
curiones floruit . Ncc minori laude commendandus 
«A Aoguftinus Phyficus Collegiatus , qui in eodem, 
munere Decurionis praedare le g effit anno MDXHI. 
Coxyus huic pallrerao fuit Aaron Bartalea , inter vi- 
vos numeratus ufque ad annum MDLXlll.de quo nunc 
agimus, qui Joannem Baptiihm Corneum a nobis luo 
jam loco eocomiis ornatum fummopere dilexit , ut 
ex Epilfolis infra recenlendis apparet . Praeceptor 
fuit F. Auguftini Saturnii . ad quem etiam plures de- 
dit Litteras mox memorandas . Fuit quoque Patri- 
cius infignis Caftri Trivibi Dioecefis Mediolani , 8c 
publicus Eloquenti* Profeflor in hac Urbe, ac Magi 
lier Litterarius Joannis Ang Ii de Medicis, qui dein 
ad fummuin Apollolarus apicem tvedus dl lub no- 
mine Pii IV. Anno MDXX11. Italicis Carminibus 
LXiV. vulgo 0*ravr , edidit Librum , quem da- 
mus num. IV. H.rc ea funt , qu* de Erudito hoc 
Viro ad nollram pervenere notitiam , reliqua defi- 
deramus . 


B 


C 


L Gillcria Spiritui !c . Miltnu , prtflo U Molatefta , 1668 
tn i* tertia Editio. 

II. Guida ficura Hella (JonfefEone , e Comunionc . Mi- 

Imo, tome fof.ro , tn it. 

III. Lo Spccdiio, ciir non inganna , dei Sig. dclla Serte, 

tradouo dalla lingua Frjncefe ncll' iuluna . Mi- 
fotto, yrtjfo 1 'Agmlli, 1671. tn 11. 

IV. Li fervon dello bpmto . Mtlono , prtffo iAgntlli , 

1676 m it. &c iterum 1 < 38 6. 

V. La Divorione facile di Pictro le Moinc rrjfportata— 

d-d Francefe . Mtlano, 167 {. rn tt. 

VI. II Trfoxu dclla Divozione dei Sagriffcio dclla Meffa , 

S»cramcmo dclla Peniicoza , e SantUTima Comu- 
nione Milatro , prtjfo il Monza , 1C96. tn 11. 

VII. Praticu (Icuriflnm , c breve per porgar 1 'Anima dalli 

Scrupoli . Ex Piciocllo. 

VIII. Compei.diofo lndirizxo a II' Amor di Dio . Ex Pici- 

ne Ilo . 

IX. Manuale dc i Divoti dell.i B. V., San Giufcppe , ed 

Angelo Cullode . Ex eodem. 

X. La Vergioe moribonda fopra dc! Monte Calvario 

dcl Sig. de Ia Serre , tradouo in Italtano . MS. 
p.igg. <70 extat in Bibliotheca S. Marci Mediolani. 
De eo Picinellu* in Athenco pag. sis. 


MDCCCCXII1. 


Doltrinam illius produnt : 


I. Epiftofa Latine plure* ad Joannem Baptiftaro Cor- 

neum . MVS- in Lodice ipfiu* Cornei jam memorato 
fuo loco, prout etiam 

II. Alia plure* ad F. Auguftinum Saturnium difcipulum- 

fuum , in quarum una agit de editione libri fui , cui 
titulo* : 

III. Mercurius ■ Hoc Opu* periifle putaaiu* , cum nufquam 

in illud inciderimus . Brixia potiut quam alibi 
in lucem edi fuadcb.it Auctori ioflro Summus in_ 
refpoufione , qua ibidem extat . Pori 6 EpiHola data 
funt anni* MDXVll. 6c MDXVJll. 

IV. Hiftoria infigni* Imagini* B. V. Maria depidta in_ 

Ecclefia S AuguAini Sm&imoni. ilium Obfer v.inrium 
Ord. cjufdcm S.AuKuBmi in Lallro Trivilu , qua die 
XXVlil. Februarii anni MDXXIi. effufit per fex 
horas lacryinis , Trivilienfem Populum ab immi- 
nenti internecione per Gallicas Copia* inferenda li- 
beravit . 

Qy* quidem Carmina imprefTi leguntur apud Canon*- | 
cum Emmanuelern de Laude in Hiftor. memorabi- ! 
lium Cuftri Trivilii part. II. cap. XVI. pag. xo+ dc 
109. Media Imi , 1647 in fol. 

De ipfo agit Sitonu* nofler humaniffimus in Schedii . 


MDCCCCXI I. 


BATTALEA FRANCISCUS MARIA. 


F Rancifcum Mariam Battaleam Mediolanenfcm ideo 
huc referre diftuli , qu6d non pauca ipfius MSS. 
Opera Afcedca in Bibliotheca S. Marci hujus Urbis 
fervari intcllexiflem ; quapropter plura ad ipfius A&a 
texenda eruere fperabam . At poft difigentiflimam in- 
daginem nihil repertum dl pratter Opulculum num.X. 
indicandum . De adlis vero PicineHuro fequemur , 
paucis additis ; Ipfum fcilicet Eremitarum Ordinem 
amplexum , tanta contentione ficras litteras perce- 
pifle , ut Magiilcrium in Theologia promereretur . 
Aflbmptus etiam fuit ad fummum in Loinbardi* Pro- 
vincia gradum, quo in munere non fine laude fc gef- 
Tom. II, 


BATTALEA HIERONYMUS. 


H ieronymus Bartalea Trivilii natus cft circa an- 
num MCCCCL. ex Familia Craflorum , ad 
quos Canrurii Oppidi in finibus Novocomcnfium To- 
parchia olim pertinebat . Ed fpoliati h V r icccoraiti- 
bus Mediolani rerum potitis, in Oppidum Trivilii re- 
legati , & dominatu Vailati donati funt . Ex hac igi- 
tur gente Hieronymus editus , in pueritia pro con- 
ditione eorum temporum litteris vix dum mediocri- 
ter inftru<5his , ubi adolefcentiam primi attigit, pro 
more famili* fu*, militi* nomen dedit. Etenim Bat- 
tale* prxnomen additum de Craflis ejus Avis fuerat 
ex ardore, quo praelia fortiffime inibant. Signifer pri- 
mum, mox Centurio, fubinde Tribunus , fummam_ 
poflmodum Praletfturam a Ludovico Slortia Medtu- 
lanenfium Duce, cui pranoracn Mauro fuit. Arcis Crc- 
monenfis natSlus ert . Dum inconcuffa fide hoc munere 
fungeretur , initum eft foedus inter Ludovicum_ 
XII. Galliarum Regem, ac Venetos, ea lege ut Me- 
diolanenfi Imperio Maurus fpoliarctur , & Crcroo- 
oenfis Ager, cum Fulchcria Regione Venetis cederer, 
reliqua Gallorum eflent . Itaauc irruentibus tota mole 
Ret rni fui Gallicis copiis , venetis autem Cremonam 
oblidentibus , a&o Ludovico Duce in exilium , dc— 
rebus Sfortiacis Hieronymus conclamatum cenfuit , 
confiliumque cepit coofulendi fibi , pofferifque fuis. 
Ergo pollicitus ell , dediturum fe Venetorum Rci- 
public* Arcem, cui pr*crat, immani propugnaculo- 
rum mole munitam , fi univerfa fuppellex , 8c 
reliqua , qu* militaria non erant , in ipla Arce Gbi 
concederentur , idemque ipfe cum univerfa prole— 
fua in Patriciorum Venetorum cenfu conlcriberetur . 
Qu* chm facile obtinuiflet ab iis , quos long* obfi- 
dionis toedtum ceperat , Hieronymus Venerias pro- 
fcdlus , in bono ocio confenuit , atque in hunc diem 
inter Patricios prolem propagavit luam . 


Hhhhhh 


Seri- I73J BE APPENDIX 

Scripfit Codicem rudi ftylo , inferiptum J I 


I. Cpmmenrnriolum rerum i Ludovico Sfortia gcftarum , 
" ufquc ad annum MCCCCIC. quod fervat MS. inter 
fu* Documenta Bac talea domus Trivilii • 

De eo praclaram mentionem facit Petrus Bembus Car- 
dinalis in Veneta Htftoria, fle Carolus Antonius Ca- 
meronut in Hifloria B. V. Mari* lachrymarum Tn- 
vilii cap. VI. pag. 39 Mediolani , fer Joftpb Rictorum 
Mulattfiam , 17x1. in 13 . 

Haec de eo debemus dofliffimo , amiciffimoque Viro Ca- 
nonico Hieronymo Batizaldo Triviliaii • 


MDCCCCXIV. 


BELLAGATTA ANGELUS ANTONIUS. 

D Ominicum Bellagacram MedioUnenfem Typo- 
graphum non inli.no? not* , atque Antoniam^ 
Appianam conjuges Angelus Antonius nunc celebran- 
dus parentes habuit - Ortus eft in hac Urbe die IX. 
incnus Maji anno Salutis humans MDCCIV. Mino- 
ribus vacavit /ludiis in majori Mediolancnfi Clerico 
rum Seminario , tum Phy fleam percepit , atque in- 
Ticincnfl Archigymnafio Medicinae Laurei fuit ho- 
nelhtus . In medendi Arte difcipulus fuit celeberri- 
mi Bartholomri Curtii , erga quem gratilfimum- 
femper animum fervavit , ut oftendunt cncomit— , 
quibus illum identidem prolequiruf in fere omnibus C 
infra promendis Operibus . Circa annum MDCC 
XXXIII. Aronam evocatus , ut ibi aegros juvaret , 
novennio in ipfo clari/Timo Oppido confedit , bonis 
femper /ludiis intentus . Tandem die II. menfis te 
bruarii MDCCXLII. appoplexi tatflus occubuit, cum 
fexto ante menfe Clericalem habitum , quem ante— 
depofuetar, iodui/Tct . 

Scripfit Opera , quibus titulus : 

I. Duc F^ttcre Fitofofiche intorno alia Catarrale Jnfluen- 
na fcguita in qucil' anno A 1 DCCXXX. univerfaltnen- 
tc per tuita 1 'Europa, c per aluc parti dcl Mondo, 
nclle quali in una fi efaminano alcun e Opinioni , 
nciralira fi efponc il proprio parere, feritte ad uiy D 
Amico. I/icate funt Clarifs. Viro Jofepho Antonio 
Saxio Ambrofan* Biblunhcc* Pi*tedo . Milono , 
frtjfo gli Eredi di Dcnu-mto Btllagattn , 1710. m 4. 

IJ. Lc Difaweniure della Medicina caponatc da’ piegiu- 
dizj dclla falfa cmuFazione , dalU moltipliciia dc’ 
fi liem i , c dupli errori dcgl'idrOtii Con un Raggua- 
glio di Pirnaffo imor.io alie medefime . Traircni- 
incnto Fifico di Antonio Bcllag ijta Doitore di Filo- 
fofi.i, c Medicina : AI Sig. M.uchrfe Girnlamo Poz- 
gobonelli • i » Afi iano , n ella Sta >npa Jegli Ertdt di Do- 
marito Bel-agatta , 17 { J. in 8. 

III. Trauci imento Fifico fopra 1*1 queo apparenza , oUer- 
vatufi nclla notte fegueme al giornoXVf.dello fcor- 
fo Diccmbre MDCCXXXVII. Mihno , per Giufeppe 
Maranza, 1758. in 4. Hoc Opufculum illatum fuit a 
Clarifs. P. Angelo Calogiera in Collectionem Ibant , 
cui titulus „ Raccolta d'Opufcoli Scicntifici , e Filo- 
„ logici „ Tomo XVil. pag, 111. _ 

IV. Raceuaglio dcll’operato dal fempre prodigiofoS. Fran- E 
ccfto diPaola a XXVIII. MarzoMDCCXXXV. nell’ 
Infigite Botgo d’Arona nclla pertona dei Canonico 
Antonio Fautoni . Milono , per il Malatefto , 17JJ 
in 4. 

V. Dialoghi di Fifica Animaftica Moderna, Speculativa—, 

* Mcccanica Efperimentalc , contencnti Pldea della— 

generazionc dcl Corpo organico; Ia Creazione, Im- 
materialita , Immortalita ocll' Anima ; Ia forma dc' 
Btuii , tl Meccanifmo dc' Moti , c delic Senfazioni . 

II Sirtcma de' Scn timenti interni, e pore-zc inoiga- 
nichc imcllcttuali, e libero arbitrio conciliabilc con- 
ia Divina previfione , c dominio fu premo di Diu nel 
cuore degli Uomini , c camteze dclla predcllinazio- 
nc : Opera poftmna di Antonio Bcllagatta Dyitore— 
di Filoforu , c Medicina . AIS. in fol. apud Aucto- 
ris fratrem . 

Ita a Suis . 


MDCCCCXV. 


BENDONUS ANTONIUS. 


A Nronius Bendonus ex Francifco Feliciano , & 
Martha Flaminia Carcaffola conjugibus ortus 
eft Aron* ad Lacum Verbanum ; nam dum magna- 
nimus Comes Vitalianus Borromaeus in Infula fupra- 
di^li Lacus , cui nomen Ifella , five , ut vulgo dici- 
tur , Ifol.btlh . ad extruendas magni ficentiifitnas , 
& peni regias /Edes , incolarum domos magno em- 
ptas pretio demoliebatur, Francifcus Feltcianus Ben- 
donus tanto Viro gratam rem fa&urus , Aronam- 
lares tranftulit . Ibi Antonium genuit , qui Jurifpru- 
dentia? laude , inter primarios fui feculi caufarum-. 
patronos in Foro Mediolanenfi habitus eft . Serieny 
autem gencalogicam Familiae Bendonse nobis oftcndic 
amicilltmus doiliflimufquc Sitonus du£lam aNazario 
florente anno MCCCCXX. , ufque ad Caefarem J. C. 
Advocatum, & Regium Senatorem Mediolani, quem 
Antonius cum Maria Veronica Catranea Caccia_* 
uxore genuit . Vir magni nominis ob juftitiano , 8c 
Angularem Legum peritiem e vivis fublatus eftC*far 
anno MDCCXXXVI. Nofter ver6 diem claufit extre- 
mam in hac Metropoli anno a partu Virgineo MDC- 
LXXXVI. 

Hsc fuperfunt de ipfo : 

r. Confiliorum , & Juris Allegationum volumina plura^. 
in fol. partim edita , partim inedita , fle rnagnifa- 
cicnd 1 . Fzcant apud Antonium Bendonum Auttori» 
cx filio Nepotem . 

II. Genealogia della nobiliJEina , ed antichifGma Famiglia 
Omodea, con Ia Genealogia di qucllc Famiglie piu 
■“illuftri , con quali per ragione di Matrimonj ti c ap- 
parentata . Sine loco, anno, 8c Typographo in fol. 
Extat in Biblioth Monachoxum S. Ambrofii McdioL 
Agit de ipfo Clarifs. Cotta in Addendis ad fuum No- 
varicnfc Mufcum pag- nj. MS- in fol. apud J. C. 
Frat.cifcum Honuplinum Audoris filium ; nccnon— 
laudatus Sitonus in fuo Theatro Gencalogico MS. in 
fol. pag. 70. apud eundem . 


MDCCCCXV I. 


BENEDICTA. 


B Encdi&a Virgo Deo facra in jam fuperiiis flepe 
laudato Pannenone Santflx Marth* hujus Me- 
tropolis floruiffe videtur poft medium Seculi XVI. 
ciitn Vitam fcripferit B. Veronica? de Nigrombus , 
vulgb de Bini/co appellatae , Confodalis luse , quae 
paulo ante ad Superos evolaverat, ut fuo loco dice- 
mus . Cognomen Benediltae delevit oblivio , quem- 
admodum reliqua tpfius atfta ; neque tamen a Me- 
diolancnfiucn Scriptorum Catalogo expungi debet , 


Litteris commendaverit Italico ferraone : 

I. Vitam prifitt* B. Veronic* ipsi revelante , tribus vo- 
luminibus contentam . Ubi fervetur hoc Opus igno- 
ramus , commendatur tamen ab Jfidoto Ifolano in_. 
Vita ipfius B. Veronica, cx quo multa fc h.iuf>Uc_. 
memorar . 

Laudatur etiam a Philippo Ellfio i« Enconiiaftico Au- 
guflmiano, fle a Clarifs. Abbate Fufio in fuis Adden- 
dis ad Ath cusum FicxncUi . 


MDCCCCXVII. 


Digitized by Google 1 7J5 BE SCRIPTO 


MDCCCCXVII. 

BERETTA GASPAR. 

G Afpar Bcretta Modiolanenfis , Dominici , 6c An- 
nx jugalium filius plurimum fibi Litterariam., 
Rempublicara demeruit , clim ex conjuge fua Joanna 
Pcrez Hiipana fufccptum filium ]oanncm Gafparenu. 
Ordinis $. Bcncditti Virum fumma pnedjtum crudi* 

MDCLXVT. NEL 
STRADA 
FATTASI SOTTO GLI AVSP 
SIG. DON LVIGI 
GOVERN ATORE E 
DELLO STA' 


l. MEDIOL. BE 1736 

A ! tione , jam loco fuo i nobis commendatura , iterum- 
ue in Addendis laudandum, genuerit, & ad optima 
udia proclivem fuapte natura educandum curaverit. 
At vero ipfe quoque in hanc eruditam icenam pro- 
dire debet ob doctrinam fuam , & , au* confcripfie 
Opera mox rccenlenda , cbm Atta illius pro raorc-. 
noilro fuerint recitata . Juvenili adhuc xtate Statoris 
Majoris officium geffit , mox ob militaris Archite- 
ttur* peririem Tormentariis prxfici meruit , pluri- 
bufque interfuit obfidionibus Arcium pr*cipuarum_ . 
Viam per Montium juga ad Finariura Oppidum lira- 
vit , ubi haec pofita eft Infcriptio ad poiteritatfs me- 
I rooiiara ; 

MESE DI MAGGIO 
BERETTA 

ICII DELL’ ECCELLENTISSIMO 
PONCT? DI LEON 
CAPITAN GENERALE 
O DI M1LANO. 


Multorum Principum Aulas Legatas aditt , ombium- B 
que fibi amorem conciliavit , aonec anno MDCCIII. 
mortalibus valedixit . Jacet conditus in Templo San 


tti Caroli hujus Urbis apud Excalcea tos Carmeliras, 
impofiti tumulo marmorea TabuU , in qua hzc le- 
guntur ; 


COMES GASPAR BERETTA 
Q VI NVNQ.VAM PRO REGE AC PATRIA QVIEVIT 
HIC HOMINEM SE PROBANS Q.VIESCIT 
AB ANNO MDCXL. ALAE DVC1S STATORIS MAIORIS 
MAGISTRI C ASTRO RVM MACHINIS MI LIT AR1BVS EXTR VENDIS 
AC BELLICAE ARCHITECTONICAE SOLERTIS PRAEFECTI 
SVCCESSIVO MVNERE FVNCTVS 
TREDECIM EXPVGNATIONI OCTO ARCIVM PROPVG NATIONI 
VINCVLIS ET VVLNERIBVS TESTA NTIBVS IN TERFVIT 
STVPENTE ARTE VIAM COGNOMENTO BERETTAM 
Q.V A CAESAREA M AIE ST AS INCEDERET CVRRV 
AD FINARIVM STRAVIT DOMITO APENINO 
ALTER ANNIBAL 

AD SABAVDIAE MANTVAE GENVAE AVLAS 
AD HELVETIOS RHAETOS VALESIANOS B VRGVNDO S 
NEAPOLIM MELITAM MATRITVM MISSVS 
EVROPAE PRINCIPES RAPVIT CVM ADIRET 
VLTIMO STRENVITATIS ARGV MENTO 
HOSTIVM OCCVPAVIT AMOREM 
EX I O AN N A PEREZ CONIVGE PIISSIMA 
DVODECIM S VSCEPTIS LIBERIS 
IMITATOREM SVVM VNVM R ELIQ.VIT 
COMITEM D. IOSEPH BERETTAM 
D VOS ADVERSO MARTE PEDEMONTANO PRAEMISIT 
SECVTVS SVPERST1TE OMNIVM GLORIA 
ANNO DOMINI MDCCIII. 


Scripfit j 


Scrvicio* dei Conde y Maeflrc de Campo Beretta, eon 
breve noticia dc fuceffi» empezundo defdc cl ano 
MDCXXX1X. hafta el de WDCtlL E» MiJm , tl 
mifmo ano , « foln . 

In hoc Opere non tantikm recenfuit gefla fua , fed con- 
fcripfit Compendium rerum omnium, ou« illo tem- 

E re in Iralia acciderunt . Hoc idem Oput Italica 
gua exaravit , ac typi» dedit fine ItnprclTorij no- 
mine , in fol. 


II. Rclazionc generale dclla Vifita , e confegna dclla Fa- 
brica dcl CaAello di Milano fatu da rrancefco Ma- 
ria Ricchino, e Cupitano Gafparc B.rctia ; ftnxa~ 
Loco, ne Stamfatare, 165». in fol. juile molu . 

Continet cxiAillimain dcfcriptionem non Arci» fulum, 
cjufquc Aedificiorum , fed fic modum propugnacula 
repirand; , Hc ampliandi, ficut etiam de ipiiui defeu- 
fione agit. Multa quoque habemur dc Tormenti» bel- 
lici» , tc ioforum apparatu , additi» plutibos ad eju» 
letatis re» pertinentibus , qus omnia fati* olicndunt 
quantum Statticam calleret . 

IIL Inftruzione , e parere per fortificare Pi2zighertone , e 
rendcrlo una ftJrtewu taefpugnabilc . AIS. in fol. 

cum 


Digitized by Google 1 717 BE APPENDIX BI i?-j8 


cum varii* delineationibus . Ext. apud erus heredes . A 
IV. Parere per formare un Pome fopra 1’Adai prcfTo Caf- 
fiiio , eoo duc Fonsni alii due capi dcllo ileffo . MS. 
in fol. Ibid. 

V* Opufcula plora ioeompofita ad mi lirarem Archixefiu- 
ram fpecUiitia , e quibus mulu confici pollent Vo- 
lumina . MSS. ibid. 

Ipfiui meminere Galearius Gualdus in Relatione Status 
Mediolani pane 11. pagg. s»i. at;. fic xxtf. Ghilinus 
in Annalib Alexandrini* ad annos MDCLV1., & 
MDCLVU. Fn :crfcus Matia Pirogallus in Defcripr. 
Obfidioms, dc Propugnationis Papiae anno MDCLV. 
pagg. 47- & icqq,, & dcinum amicifiimus , idemque 
doctitfimus Sitonus nofter tam in Schedis, quam m_. 
Theatro fuo Geaealugico MS. pag. Go. 


MDCCCCXVII. 

B 

BERTARELLUS ALPHONSUS. 


T Am pauci de Alphonfo Bertarcllo Mediolanenfi, 
fic inclyti- Societatis Jefu Presbytero mihi fub- 
miniilrai unt Sut , ut quafi pudor fit ae Viro , forfan 
a memeripfo in fuis Concionibus tradendis audito in 
Templo S. Fidelis, ita breviter loqui . Innuam faltem, 
praeterquamquod Rhetoricam docuit pluribus annis 
in Domo probarioms Suorum Mediolani , mortem- 
podmodum obiifle in altera profefla S. Fidelis die X. 
Februarii anni MDCCXXXIV. Aliud excerpere dc_, 
ipfo mihi concdTum non fuit * nullis licet precibus 
podpofitis . 


C 


Scripftc : 


I. Sacrarum Legionum duplex Volumen. Exeant in Do- 
mo Jupr.tdicka probationis S. Hieronymi Mcdiol. 

U. Poemata plura tam Italica, quain Latina • f-xcare af- 
feruntur apud Suos in Dumo S Fidelis , quas tamen- 
nos non vidimus . Teltimonium eorundem interim- 
habemus in Carmine Italico Gc infcripio ,, Canzotie 
„ di Francefco de Lemene in lode di Cario di Lore- 
„ na per 1'cfpugiuzione di Buda. n Hoc in Latinum 
vertit Bertarcllus lub nomine Felicis Pctelli , fic le 
gitur inter Opera de Lemene Tom. I. pag. 41. A£t- 
dioiani edita 16$]. 1» 4. 


MDCCCCXIX. 


BESUT1US ALPHONSUS. 


A Lphonfum Bcfutium anno Salutis humanae MDC- 
XIX. Mediolani orrum Alphonfus , 8c Anna_, 
Maria Terzaga nobiles conjuges , quibus parentibus 
prodiit, ad r 'generationis lavacrum Hieronymum ap- 
pellarunt . Hanc vero nuncupationem ipfe abjecit, cum 
anno MOCXXX1V. Clericorum Regularium Tcitino- 
rum Congregationi nomen dedit, aflumpto Patris voca- 
bulo. Emifsa die IX. Martii port biennium lolemni pro- 
fefiione, Philufophi* in patria fedulo vacavit fub Pe- 
tro Marchcfio Siculo cjufdcm Congregationis Viro 
do&iflimo, de quo in Bibliotheca fua meminit Mon- 
gitorius. Theolog-am percepit Venetiis, docente Jo- 
Icpho Maria Mirabilia Mediolancnfi . quem fuo lau- 
davimus loco ; tantis Inftitutoribus fic profecit , ut 
Philoiophijiii Mutiuz , Theologiam ver6 Florentia?, 
& Romae docuerit . Sacras etiam conciones frequen- 
ter habuit , cbmque anno MDCLX. Collegio Suo 
tura S. Antonii in hac Urbe prasfiderer, Faticoforum 
Academi* condenda? plurimbm laboris impendit . 
Obiit piiffimus Vir circa annum Chrilli Redempto- 
ris MDCLXX. 


Supcrfunc ejus i 

I. Curias Philofopliirus . MS. extat Roms in Biblkxh. 

S. Andre* apud Suos . 

U. Dc Sacra Doctrina . MS. Ibid. 


IIL In Logicam Commentaria . MS. in fol. extat in BibliorM 
Suorum Placentis . 

Hcc nobis fuggeflu P. D. Cajcunui Crucejo* cjufdcm- 
Congregationis , rnihique humanif&aius . 


MDCCCCXX. 


BESUTIUS JOANNES. 


N Efas eflet praeterire hoc loco memoriam Joan- 
nis Bcfutii Bafilic* Metropolitana? Mediolanen- 
[ fis Canonici , ut vocant , Ordinarii , qui floruit Se- 
culo XIV. Jungendus enim cft cum ceteris eximii il- 
lius Coetus optimis Viris , qui Ecclefi* fu* hono- 
rem , Deique O. M. cultura zelantes Statutorum- 
ipfius Conditores fuere. Quis fuerit fupremus illi an- 
nus , quibus parentibus editus , & reliqua geftorura 
ejus fruflra a nobis Ledor expediat . 

Laudatur ob 

I. Statuta Ecriefic Metropolitane Medio!, anno alibi lau- 
datis ab ipfo condita, atque dic XX. mentis Aprilis, 
anno MCCCLXX1V. promulgata. AIS. in fol. in- 
Bibbocheca Archiutea . 


MDCCCCXX!. 


BIFFUS JOSEPHi 


P Arentibus Carolo Biffb , «que Caecilia Figintu, 
conjugibus primam vidit Mediolani lucem Jo- 
! fcph , quem politioris litteraturas liudiis excultum-, 
[clariorem effecit tam Csefarei , quam Pontificii Juris 
laurea. Cbm ver6 Clericali militi* fuiffet adferiptus, 
Sacr* Theologi* Magiller meruit rcnunciari , tum- 
Presbyterii honore audhis , Protonotarii Apoftolici 
dignitatem obtinuit . Gratiflimus fuit Comiti Giber- 
to Borromxo, poftmodum Cardinati , atque Epifco- 
po Novaricnfi , cui tunc Bononi* Vicclegato a Se- 
cretis extitit . Totus erat Jofeph noflcr in colligen- 
dis undique Codicibus , potiflTtmum vero MSS. ad res 
facras , atque profanas Mediolani pertinentibus , lit- 
terafque amavit plurimhm . Florente adhuc a?tatc , 
dum plura meditaretur feribere, terris raptus cfl die 
V. Januarii anno MDCCV1. tumulatus apud Majo- 
res fuos in Templo S. Antonii Clericorum Regula- 
rium hujus Urbis . 


Hcrc poft fe reliquit : 


IA. Origine, progrdB, c ftato delleChiefe, MonaHeri fice. 
^ della Cilia di Milino . Agit tantum de his, qua 
pofiu funr in ambiru Portarum Orientalis , 8c Ro- 
mane, cum morte prxventu* de aliis feribere non 
potuerit , quam ad rem jam colicgcrat . MS in foL 

IL ^clv.i di materie fpetranti aile Chiefe Scc. polle nelle 
ali re Porte di Milino . MS. in fol. 

III. Tractatus dcPcnfionibus in Caufis bcncficialibus . MS. 
in 4. 

, IV. Tra&ttus breris de Judiciis . MS. in 4. 

[ V. Tariffe della Dataria Romana fouo il Pontigcato di 
Alefiandro Vili. MS in 4. 

VL Annotazioni varie MifccIIanee. H«c V. Opufcula uno 
Volumine in 4, dum Roms dcgcbn, iVripso . Extat, 
cum fupradidu.in Biblioih.PP.Soc.Jcfu S.FideliiMe- 
diol ubi etiam funt alii duo Cod MiS.ejufdcm Auro- 
ris il nobis jpm indicati , fed eopiofioribut fcquemi- 
bus lituli» ,J AIilano ricercaio nel fuo Sio , overo 
„ fpcditifljiriu r apporto delle Parochi e di Milxno , 
„ con tutie le Cntcfe Collegiate, Monafietj , Ora- 
„ torj , Confriuernite , Luoghi Pii fice, con la lo- 
„ ro Origine, Etimoloeia , Reedificaxioni , Archi- 
„ tettura, pili ure, ScuTture, Ifcrixioni fice, divifo 
„ ui fci hbri . „ MS. iu fol. fed adhuc mana-s . j 

vilL 


Digitized by Googte » 74 ° 


» 73 * 


B I 


SCRIPTOR. 

A 


VU. Jofeahi Biffi J. U D. Antiquitatum MedioUn«nfumi_ 
Adverftria , fcu Repertorium . MS. in fol. mago* 
moli* . Esrat ibkL 

vut Epigramma ad Clariis. Jaannem de Sitonis JC. Me- 
dol. in laudem Chronio ipf.u* de Collegio J PP. 
Mcdiol. impreflum cum ipfo Opere in principio . 

Laudatur ab eodem doGiffimo Siiono in Schedis , & 
in Thcnxa fuo Genealog. MS. pag. aio. 


MDCCCCXXIL 


BIZOZERUS PAGANINUS. 

A Lcer ex hi» , qui ad condenda Statuta Eccle- 
fi® Metropolitan® Mediolanenfis medio Se- 
culo XIV. incubuerunt , Paganinus Bizozerus fuit, 
qui ex Stephano , & Johinna de Coliate conju- 
gas ortu» , anno Chrirti MCCCLXX 1 V inter Ca- 
nonicos fupradift® Ecclefi* Metropolitan® adnu- 
merabatur . Clariffimus Vir Chrifiti mus Liinig ia- 
ibo Codice Itali® Diplomatico Tonv I. pagg. 14)7. 
& feqq. retulit Inftrumentum Matrimoniale Jqannis 
Galeacii Vicecomitis , Virtutum Comitis, Mwiolani 
Ducis , & Imperialis Vicarii , cum Catharina Bar- 
nabovis Vicecomitis filia, lub die II O&obris ViCCC- 
LXXX. a&i , in quo teftcs fuerunt Paganinus nofter 
de Bizozero , unh cum Philippolo item de Bizozero, 
writer Canonico Ordiiwno Ecclefi* Metropolitan* . 
Floruit edam anno MCCCCXlV. Paganus alter Bizo 
zerus Canonicus Ecclefi® Colkgiat* S.Tbecl*,ut erui- 
tur ex *oea facra Tabella Picta eodem anno confe- 
cte , qu* adfervatur inter Cimelia Sacrarii Meridio 
nalis prafat* Metropolitan® EccLfi* , cujus litteras 
lubet hic trinferibere in antiquitatis venerationem , ut 
etiam nomina aliorum Canonicorum ipfius Ecclefi* 
San&* Thecl* , folo *quat* anno xVIDXUX. in ea 
prolata , ne pereant : 

H&c in honore Dei , S antis quoque nomine Tegis 
De S jcriflia furr.pt u tam pulchra Tabella 
Pacit fatla fuit , cum tunc rtfideret io tjut 
Eccltfia Dominus Marchus Vir nobilis , atque 
Prapojstus JiquiJem venerabilis atque benignus 
Sic de Tofe an is pr sciar a flirfe vocatus . 

Canonici Domini rejidentes ecce Paganus 
Sic de Befozero : Stephanus cognomine ditius 
De Medicis : Beltramus de (Urpe Cifate : 
Antonius Seraphin fic de Gallarate : Johannes 
De Medicis : Paulus de Lera jsm ordine facro 
Presbyteri : demum de Groflis ipfe Zanonus . 

Mille quatercentum decimo , currenteque quarto , 
Menfeque Septembris . Fabrili dotlus in arte 
Hanc Beltraminus de Zutis namque peregit . 

Qji* fpedtenc ad Au&orem noftrum b vivis ereptum 
anno MCCCCXXVI. h®c funt ; 

Viddicet : 

Statuta Ecclrf * Metropolitan» Mediolanenfis a Pag», 
nino de Bizozero Canonico Ordinatio cjufdem Ec- 
clcfix, & Subdiacono cum Collegis alii* condita—, 
annoque MCCCLXXVII. die XX. Aprilis promul- 
gata . MS. in fol in Bibliotheca Archintea . 

Quod profeiimu* de hoc Bixoxcro , flt de altero Paga- 
no , cjufdem cognominis nuncupato , debemus ami- 
dffirno Advocato Sito.o , qui Genealogiam iftro* Fa- 
mili* nobis perhumaniter oftendit a Conrado floren- 
te anno MCCC. ufquc ad Antonium Pagantni noftri 
fratrem , & Mediolani Decurionem armo MCCCC- 
XLIX. 

Tom. II 


MEDIOL B O 


mdccccxxiii. 

BIZOZERUS PHILIPPOLUS. 

C 

DAganini Bizozeri mox fupra i nobis laudati 
i coatvus extint Philippolus , & ipfe Canonicus 
. Ordinarius, & Diaconus Ecclefi* Metropolitan* Me- 
diolaneofis uno MCCCLXXI V- , qui ad Pr®pofitu- 
I ram Collcgiat® Sanft* Mari* Fulcorin* jam tranf- 
latus fuerat annoMCCCCVI. Rcftauraror, five Con- 
ditor extitit cum aliis jam & nobis alibi prolatis , 
Statutorum Ecclefi® fupradidfc* Mediolanenfis Me- 
tropolitan® . Annus vero , quo b vivi» abierit , nos 
litet . 

Laudatur igitur ob 

f. . Statura Ecclefi® Metropolitane Mediolanenfls , que pu- 
blicata fuerunt anno MCCCLXXVH die XX. Apri- 
li* MS. in fol. in Bibliotheca Archintea. 

De co agit Cl-irif». atque umiciflimu* Sitonu* nofler in 
Monumentis genealogicit Familix Bizoacra ime. 6 . . 
fle 7. MS. in foL pene* Auttorem . 


MDCCCCXXIV. 


De BONITATIBUS JOANNES BONUS . 

fOarraes Bonus de Bonitatibus inter Mediolanenfe» 
I Scriptores merito eft cenfcndus , cbm ut ipfe di- 
1 fertfc tdtetur in Opere promendo numero Vili, ia 
quodam hujus Ducatus Oppido ( cujus numen reti- 
cet) lucem viderit annoMDCXXXH p-tre Calabro, 
qui Medicinam profefliis , huc *gros juvandi caufa 
lares tranftulerat . In falutari lavacro di&tis eft Frao- 
cifcus / quod nomen retirtuit , cum ad Congregatio- 
nem Minionis tranfiit , illud ver6 depofuit eo tem- 
pore , quo ad Monachos Montis Oliveti accedit. Vir 
fuit non Theologicis tanriim lludiis , fed Medicis , 
Afironomicis , & Mathematicis dodlrinis imbutus v 
ut ipfius ofiendunt Opera . Extremam claufit dienu 
in Mcnafterio Prafcipiani , anno Chriilian* Salutis 
MDCCXVI annum agens LXXXIV Qu* fuerit il- 
lius ingenii eruditio teftdntur Scripta ejus . qu* Bel- 
fortius alTcrit fe in Bibliothecam $ Vi&oris Medio- 
lani Superiorum judb lorulide . quamvis nulla enu- 
meret, uno dempto libro de Aftronomia. NoS omnia 
diligentiifime infpcfta Ledtoribus titulo tenus exhi- 
bemus tmne primum 

Scilicet : 


Dcciflcnet quormulim Cafunm Confcientie . MS. in 
fol. feriptu* anno MDCCX. circa errore* in Theo- 
logia ori os pofl annum MDCLXXIX. 

OpufcuU Medica. MS in 4. 

De quibufdam operat ionibus Trigooometrici* , 8c 
Aflronotnici* . MS. in 4. 

Aflronomia Expurgata, oc ad mentem antiquorum- 
redacta , cum objeitionibus Chriflorcdi Pecchii , fle 
rcfpoofionibu* . MS in 4 Tom. V. «b ipfo Autio- 
re ultimis fuc vira annis revifii, atque aucbi . 
Opu* Geomamix completum . MS in 4. 

Trauato completo d’Algchra . MS. in fol. 

Dottrina faciliflSma pci for Limarii . MS. 

VUL Orazioni varie al Signote noflro Gcru Ctiflo, ferirte 
ifegli ultimi giorni di fua vita , in cui c dcfcritUL* 
una gran parte della medeflm.i . MS. in 4. 

Omne* io Bibliotheca Sanet; ViAoris Mediolani. 

Ex ipfius Opcribuf, 8c a Sui», quemadmodum etinm 
k jam citato Belforti in Clironoiogia brevi Lon- 
gregat. Montis Oliveti pag. 144. 


IV. 


MDCCCCXXV. 


by Google i74i 


BO 


BO 


• 74 * 


APPENDIX 

A 


MDCCCCXXV. 


BONOCULUS JO ANNES BAPTISTA . 

I Oannes Baptifta Bonoculus in Oppido R i palea: Di- 
tionis Meaiolanenfis lucem haufit, cbmque ex ma- 
joribus procefiiflet, qui annos ferme trecentos Geo- 
metriae operam dederant, eam facultatem & iple am- ; 
plclti decrevit , ut diferti teftatur in Epiftola nun- 
cupatoria Operis numero I. laudandi . Opis « fuerit 
annus poftremus nemo facili docebit , cbm incanum 
i nobis quxfitus fit . Floruit circa medium Secuit 
XVII. 


Scripfit haec qu* fequuntur : 


I. Breve , ed univerfcle rifohiaione d’Arittnetica , con la 
quale facilmenti 
lorte di mifura 


quale facil mente ognuno potra ritrov are qualfiroglia 
* - ferra ali’ufo dello Suto di Mila- , 


ed in ogni parte dove fi va a dl ,. G „ o: 

Eittifta Bonocchio Agrimenfore, ed AbacnifU tli K*- 
volta . /» Lodt. ffrtfio Paola Btrtcxiiti , 1617. nfoi. 
E.un dicavit Hieronymo Caftillionao. 

IL Modo di mifurare Fieno, Muro, Affc , Legm , Biadc , 
Vino fice. Hoc Opu* paratum habebat , ut eruitur 
ex Epiftola ejufdem ad Ledorem in Opere fupta re- 
lato. fic m Accettate quefta qualfifia mia fatica , che 
piacendo a noftro Signore , Ipero di mandare ny 
„ luce altr' Opera, qua! Ciri, cbe pgnuno potra im- 
Altare Fieno, Muro, Affe, Legm , Biade , Vino , 
„ fenza far conto akuno , coti che forfi vi patera 
„ impoffibile . 


MDCCCCXXV I- 


BOSSIUS HIERONYMUS alter. 

H ieronymus Bolfius Annibalis filius Mediolani 
natus , paternam fecucus artem Tabellionis 
publici munere fun&us eft in patria , & adhuc inter 
vivos degebat hujus Seculi initio , cbm infra memo- 
randum Opus in publicam lucem prodiit . Elucet in 
eo non mediocris I >bor in perquirendis Familia Sic- 
ce Monumentis tam editis, quam manuferiptis , un- 
de in AmSfcorem eruditionis laus refunditur . Non de- 
funt tamen, qui fufpicentur Boffium hunc nihil aliud 
in illud contuliffe , quam nudum nomen , fimulquc_- 
contendunt hunc librum vere compofuiffe Marchio- 
nem Alexandrum Emmanuelem Siccum de Arago- 
nia , cui Nuncupatoria data eft ; vivunt enim prae- 
diri & omni exceptione majores Teftes , qui Sicco 
ad eam rem multa fe fuppcditafle confirmant . At 
cbm noftrum non fit litem hanc dirimere , cbmque 
fieri potuerit , ut Siccus olurima quidem collegerit; 
Bofliusverb in ordinem, leriemque digdTcrit, ex ipfo 
libri titulo , qui Boflium eundem tamquam Aucto- 
rem praefert , ipfum porteris tradimus . 

Sic inferibitur : 

- L Compendio , 0 fii Genealogia dcIP origine , antichita , 
c dignita dcll’ IHuftriffima Cafa Secca , cavata da di- 
vern Iftorici , da Serature autcmiche, e da Privilcej 
de Principi , per il Sig. Gerolamo Boffi : Dedicato atl* 1 
HluAnftimo Signor Don Alcflandro Emmanucle Sec- 
co d’Arraeona . A» Milsne , utile Stampe di Ctufifft 
Pandolfo Meletifta, 1708. in 4- 


MDCCCCXXVII. 


BOSSIUS JACOBUS. 


TAcobus Boflius Mediolanenfis, Joannis filius, fic ab 
! I ineunte artate tam bonis rtudiis , quam Religionis 
j 7 minifteriis fe addixit , ut relatus inter Clencos , 
atque Sacerdotio initiatus, ad Praepofituram B «filicx 
Scalenfis , port Joannem de Csfate fuerit affumpe us 
anno Salutis nortra: MCCCCV. Qpara diligenter i n- 
figni huic DucaU Ecclcfiae praefuerit , fupervacaneu m 
[erit Le&ores monere ; fatis enim Viri ingenium^ , 
atque virtutes demonftrant , non pietatis minus , 
quam prudentis laude commendabilia Statuta ab eo 
condita pro bono Capituli regimine . Id munus, pe- 
tentibus Collegis fuis obivit , quorum etiam ftudium 
I 8c opera Prxluli fuo non defuit , ut ad optatum fi- 
I nem ea tandem perduceretur provincia . Horum ju- 
! vat hic nomina recenfere, ut , quantbm in nobis eft , 

; illa ab omni temporis injurid vindicemus . Fuerunt 
igitur DD. loannes de Cribellis , Dionyfius de Sere - 

g nio , Chriitophorus de Petrafan&a , Franzius de_- 
loronibus , Petrus de Salimbenis , Donatus de Faf- 
fis , Joanncs de Mirabiliis , Joanninus de Pelizariis , 
Gcorgius de Reftis , & Petrus de Caflano Magnago 
omnes prxf.tx Ecclefix Prarbcndati In lucem e*^ 
Statuta prodierunt , & in mores dedu&a funt, anno 
C Redemptionis humanx MCCCCXII.die XXVII menfis 
Januarii . Supervixit diu tam prxclaro facinori Jaco- 
dus nofter , ad annum videlicet MCCCCXXXVII. 
diemque XV. menfis Maji , quo vivere defiit , fuc- 
ccdente fibi in Scalenfis Prarpofitorar dignitate». 
Marco Benzono , quemadmodum haufitrus ex Serie 
Pra?pofitorum pralaudaue Feclcfi® dcdufta ajoanne 
deLittis.qui primus omnium tj.ifdcm Bafilicar prima- 
tum tenuit anno MCCCLXXXV ufquc ad .Vlarchio- 
nem, & Abbatem Scipionem Alexandrum Olivarium 
nunc fedentem. Virum numeris omnibus commenda- 
bilem , quam nobis communicavit humanilLmus JC. 
Sitonus nofter . 

Condidit igitur Jacobus Codicem , cui titulus: 


L jT i 

lani 


, Confuctudinet , Ordinatione» , Conftitutione* , 
fic Statuta Ecclefix Beata Maria de la Scala Medio- 
lani fub dic Mercurii XXVII. menfit Januarii anno 
MCCCCXlf. , Indictione V. Mediol fint «*w , &Ty- 
fograpbo , in foL 

Ejufdem autem Scriptorii meminit Sicphanus Dulcinut 
ipfiui Ecclcfia Canonicus in Necrolugio MS. in per- 
gatneno , quod in Archivo Scalcnfi affavatur , ac 
praeit. Sitouus ia Scliedu . 


MDCCCCXXVIII. 
BOSSIUS JO ANNES ANTONIUS. 


TOannis Antonii Boffii Mediolanenfis memoriam ne- 
I mo , quod fciamus , pofteris fervavit . Illum tan- 
7 tbm novimus ex mox rccenfendo ipfius Opere , in 
quod incidimus paucos hos ante dies ■ Floruit , ut 
videtur , Seculo XVI. jam ad finem vergente . Poe- 
fim Etrufcam enixe coluit , nec fpernenda reliquit 
ingenii monumenta . Ipfius A&a feliciori Colle&ori 
fors refervat . 

En libri titulum : 

Rime Spirituali dcl Sig. Gio. Antonio Boffi , Gcntiluo. 
mo Milancfc fupra tutie le Fcfie dcll* anno. AUlant, 
fer Ltonardo Panxi», tt8p. in 4. 

MDCCCCXXIX. 


I 


1 74 i BR SCRIPTOR. 

MDCCCCXXIX. 

BOSSIUS MARCUS ANTONIUS. 

2C Gidiu* Bofltus Junior 1. C. C. ac unus ex LX. 
Decurionibus Mediolanenfibu* Marcum An- 
tonium genuit , qui Sc ipfe Collegio Nobilium Ju- 
rifconfuhorum patrias adteriptus luit anno repara- 
tae Salutis MDC IV. In Civitate Laudenfi onus Rc- j 
git Fifci Patroni fomma cum laude prarllirit ; deinde 
in Provincia Seprii JuJlitia Vicarius , 5c poftea Va-j 
rifii Portor eligitur . Annum ejus mortis ignoramus; ! 
Vitam verh eum produxifle ufque ad medietatem cir-j 
citer Seculi XV 11. ab Oratione funebri , quam Cre- g 
monas habuit , infra recenfeuda , facile aguofeitur . | 

Damus de ipfo : 

I. Carmina plura Italica ; extant in libro , cui tirului 

„ Componimeitli di diverfi per it Dottoramento nel- 
,, lc Lcggi di Gianfrancefco Soibelloni. Pivio , 1599. 1 

H It. 

II. Orationem Funebrem pofl obitum Petri Cardinalis Cam- 

porei , in Cremonenn Cat hedrali ab ipfo ditia , anno 
MDCXLII1. 

III. Vota Fifcalia pluribus Tomis comprehenfa . Ext. apud 


Ex Canharii Syllabo Advoc. Sae. Confiftor. edit. Rom. 
pjg. 19 , & ex Clariis. Si tono in Chron. Colleg. J PP. 
Mediol. an. »7*. p*g. 187. 


MDCCCCXXX. 

De BROSSANO FR ANCISCOLUS. 

Q Uicumque Francilcolum de Broflano Medio Ia- 
nenlem fatis laudare voluerit , facile quod ex- 
perit aflequi poterit , ubi Lepores doceat , 
ipfum grnerum extinfle . atque haeredem Francifci 
Petrarch* Poetarum Italorum facili priocipis Pa- 
rum certi de ipfo habemus , fed tantum fumcit ia- 
fu* eruditionis teftimonium proferre commercium., 
litterarium , quod noder habuit cum Colucio Salu- 
tato, atque Joanne Boccaccio duobus Reipublicx Lit- 
terariae magnis luminaribus. In Epiftola cjufdemCoIu- 
cii feripta ad in/ignis facundi* Virum Magiftrum Ben- 
venutum de Imola , memoratur Francifcolus noder, 
uepote , qui pollicitus fuit fe tranfmiflurum Afri ce 
Poimi Pctrarch* ad Boccaccium . Leg tur fupradi- 
<SU Epidola in Vol. II. Epiftolarum Colucii , editio- 
nis Florentin*, ut infra , 8t ab Editorum Notis erui- 
tur, eundem Francifcolum fequentem Infcriptionem po- 
nendam curavifle marmoreo infigni Sepulcro cele- 
berrimi Petrarch* : attamen integram ipfi Editores, 
minimi dederunt , immo priores III Verfus . auost 
Petrarcha fibi fecit, & inlcribeudos voluit fupra Tu- 
mulum ipfius , omiferunt . 

FRIGIDA FRANC 1 SCI LAPIS HIC TEGIT OSSA PE- 
TRAEUS 

SVSCIPE , VIRGO PARENS , ANIMAM : SATE VIR- £ 
GINE , PARCE» 

FESSAQVE 1 AM TERRIS , CJELI REQ.V 1 ESCAT IN ( 
ARCE. 

VIRO INSIGNI 
F. P. LAVREATO 
FR ANCISCOL V S DE BROSSANO 
MEDIOLANENSIS GENER 
INDIVIDVA CONVERSATIONE 
AMORE PROP1NQ.V1TATE ET SVCCESSIONE 
MEMORIA 

MORITVR ANNO DOMINI MCCCLXX1V. 

DIE XVIII. IVLII . 


MEDIOL. BV 1744 

Francifcam igitur Petrarch* filiam Francifcus , feu 
Francifcolus noder in uxorem habuit , & de ipfa_, 
agit fufihs Clariis. Saxius noder in fua HiAori a Tv- 
porraphica ad annum MCCCCXCIV. coi. CCC- 
LXXVIII Unus noder fuit ex Academicis , de qui- 
bus jam egimus in Antoniolo Reda Art. MCCCC- 
XXIV. idcoque jure merito ei tribuenda ed Oratio, 
de qua infra num. III. At cbm Francifcus Petrarcha 
viam univerf* camis increffbs fuerit die XVIII men- 
fis Julii anno MCCCLxXIV. Francifcolum nodrum 
vitam produxifle ad finem Seculi XIV. aut forfan uf- 
que aa initium fubfequentis , facili conjicitur . 

H*c ipfius habentur j 

I. Epiflole plure» ad Colucium Salutatum , ut nuitur «e 

hujus rcfponfionibut iu editione Florentina Typh Jo- 
***** Baptifl* Bruftali , & Sociorum , 174». ia S. par- 
te li., quarum prima cll ad pag 44. num. VI. In ea 
Coluciui fratrem , 6c amicum c.riflimuin Francifco- 
lum vocat , promittit eidem Carmen in honorem- 
Petrarch* jam defunai ; nuncrit mortem Joannis 
Bocctecii , quem fummis extollit laudibus i orat ut 
Poema Africa ipfius Petrarcha ad fc uanfmittat » 
etenim Bioflhnus illud tranferibi curaverat , ut ad 
predidum Boccaccium mitteret . 

Altera eft ad p.ig, 75,. num. X V 1 J. G.iudet in ea de Litte- 
ris aBroff.mo perceptis , una cum fupra laudato Pod- 
mate Africa, quod avidb fe legiffc tdlamr . 

II. Alia ad Joauuem Boccaccium, cui pollicitus fuerat, mif- 

furum fe ad eundem fapi memoratum Poema Afri- 
ca, dc inter cetera mihi contigit videre fequentem, qua 
iic prati tulatur „ Epitiola D. Joannis Boccaccii deCer- 
„ raldo de Florentia Vatis celeberrimi ad Francifco- 
„ Ium generum D Francifci Petrarch* Pucts con- 
,1 fricui fuper ejufdem morte complorativa , de lau- 
,* dativa „ . Incipit t „ Flebilem EpiAoIam tuara- 
, v pt'd. Ktl. Novembris am.it. flinie fr.-ter fufeepi 6cc. 
Sic rxplicit ; „ Et vale longum dulciffime frater . 
„ Scribendi fims , Certaldi ili. Nonas Novembris , 
„ Ac ut fatis vides A-ftinamer dicere non poflum- . 
„ Tres fere dies totos , paucis interpofitis horis, ad 
,, reft lur-indis patumper frifi corporis vires, in feri- 
„ beudo hanc brevem Epdtolnn confunipfi Tuus 
„ Joanne» Boccaccius fi quid eft. „ Extat in MS. Bi- 
bliotheca: Ambroliana figo S. num 81 iu fol p igg.fi, 

III. Oratio dc Nuptiis i couardi Clarenti* D.>cis , oc V io- 

lam* Vicecomitis habita jalTu t-r .r.c fci Peturche 
in Academia Lintcrni , dc qua diximus, ut fupra-, 
in Antoniolo RcAa . 

Meminit quoque idem Colucius BroITmi in Epidola IIL 
g. »i. atque in ahis , necnon fupradictus Saxius 
:o citato . 


MDCCCCXXX I. 


loco 


BURATTUS BONAVENTURA. 


E Tfi^Bonaventura Burartus Mcdiolanenfis fummo- 
pere celebratus fit a Clarifs. Franchino in fua^ 
Bibliographia Minorum ('onvenruilium S. Francifci, 
uti in Sacra Theologia peritiffimus Dodlor, aeramen 
ipfius aliud non habemus , praeter librum infra re- 
cenfendum , qui apud Grammaticos multum in pre- 
tio fuit habitus Scculo XVII. Varifii litteras huma- 
niores docuit in Suurum Conventu , led aonus, quo 
i vivis exceflerit , nos latet . 

En titulus libri fupradi&i 

I. FacilifEma Grammatica , cbe conticnc il fondamento 
di tutti i fuoi principi, con nuovo ordine, e facilna 
fpiegati ■ MiUno , frtifo il Malotcfta , ifioS in 8 . 
Videndi funt fuprodictui Franchinus pag. 118. 8c Pici- 
xx Ilus in Atheiueo pag. 91, 


MDCCCCXXXn. 


Digitized by Google «745 


CA 


appendix 


CA 1746 MDCCCCXXXIl 


CAEPOLLA BALTHASSAR. 

P Arente loanne Jacobo locem vidit Mediolani Bal 
thaflac Csepolla , Vir litteril 8t pietate vene 
rabilis . qui minoribus Eccleliafticis muneri- 
bus fub Sandliffimo Antiftitc Carolo Borromxo fun- 
dius .excepit tandem Canonicatum inter Ordinarios , 
ut vocant, Metropolitana! Bafihc* annoMULXXXV. 
Eius virtutem plurimi femper fecit hudatiffimus Car 
dinalis Fridericus Borromaius hujus Metropolis Ar- 
chiprscful , adeo ut graviffimas Paftorahs follicitudl- 
nis curas levaturus , eas identidem cura Balthallare 
communicaret . Inter alia hujufce genens egregia^ 
munera illud numeratur quod ipfi dedent in man- 
datis ut Bafilicatn Modoeticnfem , & m ea rccon- 
dita CoeUtum cum ChriUo regnantium Iipfana lultra- 
ret . Hoc perfecit CarpolU diligemifllini . conditis 
etiam pro fibi demandata poteftate fapientiflitms le- 
eibus , qu* adhuc extant , ut infra memorabimus . 
Extremus illi fuit annus MDCVII. dolente bonorum 
omnium catu , & Friderico prxeipue tanti Viri ja- 
dhiram . 

Superfunt : 

I. AOa ViStationis Bafilic. S. Jeannii Modoiti. .. “ ni * 
MDXCVI., Sc MDXCVU. MS. in fcU Eat. m Ta- 
bulario Archiepifcopali Mediolani . 

Meminerunt ipfiua Juflus Fontaniora. .n DiOetr. dt, 
Corona Ferrea fub initium Cap. XL Theodorus Txi 
vuliiut in ferie Canonicor.Ordiliar.Metxopot. Medio!, 
fit Sitonus in Schedis . 


MDCCCCXXXIl I. 


CAMBIAGUS J ACOBUS. 

C Hriftophorus Cambiagus , de quo egimus in Ar- 
ticulo CCCLXXIH. coi. *<SJ. * hlium habuit 
Tacoburo cx conjuge Sufanna Bernadigia . Ante- 
quam vero dc eodem Jacobo verba faciamus , juvat 
hic addere , quod nobis perhumaniter iterum com- 
municavit IaudatUTimus , atque amiciflimus Sitonus , 
his notis : „ Adfunt liter* Francifci Sforti* Viceco- 
mitis Ducis Mediolani , ex quibus Chriftophoro 
’ de Cambiago, ipfius Ducali Cancellario, conceditur 
* facultas • ut poflic tradere Inftrumenta ubique lo- 
”, eorum Dominii Ducalis , ac fi eflet defcnptus m 
Matricula Notariorum Collegiorum di veriorum- . 
* Dat. Mediolani die XVIII. Februarii anno MCD- 
** LVU. Prsfatus etiam Chriftophorus de Cambiago 
” rogatus extitit dc Teftamcnto nuncupativo condito 
*’ per llluilriflimum, & Exccllentiflimuro D.D. Galea. 
* ** tium Mariam Sfortiam Vicecoraitem Mediolani Du- 
” ccm Qpiotum &c. filium quondam Ulurtrilliroi , & 
** fcxceUcmiflirai D. D. Franciici Sforti* Bcc. item- 
** Mediolani Ducis 8cc. ac celebrato in Camera cu- 
” biculari pr*fati llluftriffimi D. D. Ducis fita »n- 
” i oC o Caflini extra , & prope Caftrum Port* Jovis 
** Mediolani , fub die Dominico, tertio raenfis No- 
” vembris anno MCCCCLXXL lodidlione quinta „ 
Uuod quidem Teftaroentum extat penes eundem CL 
Advocatum Sitonum dc Scotia . Sors intenm mihi 
pr* manibus obtulit Orationem Jacobi noftri infra_ 
recenlcndam,eaqua eum agnovimus Praeceptorem ha- 


buiffe in Rhetorica Cl. Petrum de Ia Manna Cretno- 
i nenfem . Vid» quoque aliud Opus illius Jacobi fub 
; titulo , quem damus num. II. Sed penes Virum patri- 
' cium, qui mihi vetuit omnino, variis de caulis, no- 
! men fuum proferre in hac mea Bibliotheca . Certi 
’ Codex efl magnif .ciendus, utpote qui res paucis no- 
tas contineat , & fcitu digniflimas per decennium a 
Jacobo noflro diligemiflimc feriptas . Ex Stemmate 
Gcncalogico incipiente a Chriftophoro Cambiago fe- 
niore , qui claruit anno MCCCCXVI. ufque ad Mi- 
chaelem , regium & ipfum a Secretis Magiftratus 
Reddituum Ordinariorum Mediolani florentem anno 
MDXLIII. difeimus, Michaelcm ipfum ftiifle filium Ja- 
cobi , de quo nunc loquimur , Bc Luci* de Cartro 
Sandli-pctri conjugum . 

Damus igitur libenter de ipfius Jacobi 

I. Orationem in principio Rhetoric® fub Petro de Ia Manna 

Crcmonenfi Praeceptore . Incipit : „ Qjiamquam unus 
„ minimi fun Scc. „ Extat m Cod. MS. Bibliothcc» 
Ambrofiane (ignit S. num. 11. in 4. 

II. Juta MagiftratiM Ordinarii Statu» Mediolani . neenon- 

Ada ejufdem perdiligenter (cripta k Jacobo de Cam- 
biago Ducali a Secretis ciuldem Magiftrarui , ab an- 
no MCCCCXCII ad MDXII. MS. in foL mago» 
molit , qui videtur Autographus , & manu aliena—, 
fed eiufdem ferme aetatis , variis in locis in margine 
poftilutui. Extat, ut Cupra diximus, apud Virum- 
Patricium Mcciiolancrifem . 

Plura debemus fxpc laudato Clacifs. Sitono. 


MDCCCCXXXIV. 


CAMERONUS CAROLUS ANTONIUS . 


C Arolus Antonius Cameronus, Patricius Caftri Tri- 
vilii Dioecefis Mediolani, in gravi *tate confti- 
tutus Icripfit , & edidit Hirtorum celebris Samftua* 
rii B. Virginis Mari* Lachrymarum , fiti io Ecclelia 
S Augullmi Sandlimonialium Auguftincnfis Ordinis 
Obfervantium in Caftro Trivilii ab anno MDXXII. 
ad annum MDCCXXI. 


L ^1 


Cui titulus : 


oria della Vergine dcllc Laprime di Trev» . I* Mi- 
lon , p*r Gtmjrpf* Rtcbtao Malsttfl* Stamf4ton Regi» 
Camtrale. 17 SI. ia is. 


MDCCCCXXXV. 


De CARAVAGIO THOMAS. 


T Homas dc Caravagio ex Ordine Carmelitarunu. 

Congregationis Mantuan* , ut Vir puriffimis 
moribus pr*aitus , Collegii Bononienfis DodJor ce- 
leberrimus , necnon Theologus pnrclarus laudatur a 
Suis , quorum confenfu , atque lingulari approbatio- 
ne ele&us fuit in Vicarium generalem anno Chrifti 
MCCCCLXXl. Plura fcripfit.qu* *us confumpfit, 
aut io feriniis dcliicfcunt adhuc . 

Superfunt taiubm . ■ \ 

1 1 . Statuta utilifiima pro Regulari difriplina , quibus B. Ar- 
I changclnin de Girbmis de Tridino inftnnut , eam- 
que a Parmenfi Monialium Conventu ad fundandum 
cc dirigendum Mantuc Mucofitiium traduxit , in- 
quo 


Digitized by Coogle 

1747 C'A SCRIPTOR. MEDIOL. CA 1748 


quo , ope eorundem Staturorum , clauAralii perfe- 
ctio fu mm opere floruit . 

Ita Felina pag. 14- qui AuQorrm noftrum duobus etiam 
Carminibus latims celebrat . Laudatur quoque ab a mi- 
ciflkno Irico noAra in Hiftona fua Tndinenii. 


A 


[ optimi rexit ad annum ufque MDCXCUI. quo de- 
tcefln m Patria . 


Celebratur eximi* eruditionis nomine , atque- 
poft fe reliquit 


MDCCCCXXXVI. 
CAPRA BARTHOLOM/EUS alter. 


T Ertium nunc Caprx Familiae germen Bartholo- 
inzum proferimus , Francifco , atque Julia Mar- 
liana parentibus Mediolani genitum . Bononia?, poli 
Legalium ft udiorum labores , laurea donatus , anno 
MDCXLV. moram in Urbe trahens Innoccmii X. 
Cubicularius honorarius fuit, 8c a cclcbri Collegio ]u- 
rifconfulrorum Mediolanenfium , una cum Carolo Se- 
ptala , & Benedico Cittadino ad Sacri Confiftorii 
vacantem Advocationem nominatus , mox ab eodem 
Pontifice ad illud munus evehitur . Die XXI. Maji 
MDCL1II. B. Alexandri Saulii , Epifcopi Alerienns 
primiim , tum Papienfis f virtutes xtermtate dignas 
in publico Confiftario eleganter patefecit. Romanum 
Casium fibi adverfans fxp£ expertus , pluries in- 
Patriam rediit ; Medicorum demum confilio , ami- 
corumque fuafu Urbem deferuir, cjufdcm Innocentii 
munificentia Archipresbyteratu Mediolani , in locum 
Septalx , ad Derthoncnlem Infulam promoti . coho- 
neltarus , 8c Signaturi Referendariatu (dimifsa prius 
Coofiftoriali Advocatione ) eodem recurrente anno 
MDCL1II. auftus . Anno poftmodum MDCL.X1 ab 
Alexandro VII Pont. Max. die IX Augufti ad Ca- 
thedram Bobienfcm evocatus , traditum fibi gregem 


B 


C 


L Orationem in publico ConfiSorio habitam de virtuti- 
bus Alexandri Saulii fuora laudati , qua edita legi- 
tur in Adii cius Beatibcationis . 

II. Confricatione* plure* MSS. in Archivo molit JEli* fci- 
vatat * 

Meminerunt ejufdem Carthariut in Syllabo Advocat. Sa- 
cri Confiftorii pag. »78. edit. Rom. Fcrdinandu* U- 
ghcll. in Italia Sacra Tom. IV. inBobtcnf. num.XLI. 
Clirifs. Abbas Fufius in Addend MSS. ad Athrnzum 
Picinelli , atque dotiif*. Sitoniis tam in Chron. ColL 
J. PP. ari. 917. pag. »tj. quam in Schedii. 


MDCCCCXXXVI I. 


CASTILLIONjEUS FABRICIUS. 

F Abricius Caftillionxus Mcdiolanenfis Alexandri 
1. C. C. 8c Catharinx Benalix conjugum filius , 
florebat adhuc anno MDCCXXVI. , ut nos monuit 
Clarifs. Sitonus , qui nobis etiam dedit gentilitium- 
ejus Stemma a Francio Caftillionxo Armorum Du. 
tftore anno MCCCXVIil. incipiens , cujus prone- 
pos extitit Guliclmus Vir do£iflimu$ , Decretorum 
Do&or , & in Parifienfi Gymnafio publicus Profcf- 
for ; cujus ne pereat memoria , edi feripta illius 
• minime extent , Infcriptionem tamen marmoream- , 
| qux fupcreft io EcdciiaDivi Marci hujus Urbis, hic 
dare ftacuimus : 


D. O. M. 

GVLIELMO C ASTILLION AEO PRESBYTERO 
ARTIVM MAGISTRO D E C R E T O R V M a V E DOCTORI 
BAIOCENSIS ECCLESIAE ARCHID1ACONO 
ET IN PARIS1ENSI GYMNASIO PVBLICE PROFITENT1 
LEONARDO FRATRI SINGVLARI VIRO 
ABAVO 

MARCO ILLVSTRI DOCTORI COLLEGIATO 
VALLIS LVGANAE PRAEFECTO 
AVO 

PETRO PAVLO INTEGERRIMO VIRO 
PATRI 

MARCVS FABRICIVS PIETATIS MEMOR 
POS VI T. 


Sed ad Fabricium redeamus , qui 8t ipfe non tan- 
tum Juris Pontificii , atque Cxfarei , fed etiam- 
Theologi» Doiftor infignis extitit . Primbm Socie- 
tatem Jcfu amplexus eft ; deinde Prxpofitus Samftx 
Marix Fulcorinx hujus Urbis erat anno MDCCUI. 
Poftea veri> alUm Prxpofiruram obtinuit, fci licet Ec- 
clefix Collegiat* Sandi Vi&oris in Oppido Varifii . 
Annus tamen, quo i vivis abiit, nobis incompertus eft. 


D 


II. 


Oratio in laudem Cardinalia Jofephf Archinti . Mtdio- 
lani, apud Agnalium* 17»«* ** 4- 
Videndus Advocatu* Sitonus »» Chron. J. PP. arr.aji. . 
fic </6t pagg. f6. fle xi 9 -» n«cnon in fro Theatro Ge- 
ncalogico pag. 1 39. 

MDCCCCXXXVIII. 

i CASTROBESUTIO BALTHASSAR. 


Hxc ejufdem habentur : 

I. Orazione in k)de di Giacomo Antonio Moriggia Ve- 
fcoro di Paria di Fabrizio Gafbllione Teologo, e— 
Prepofto di S- Maria F-konna . Mila na , prtjfo PA- 
gaalli , 170). in 4. 

Tom. //. 


B Althaffar b Caftrobefutio parentes habuit 0<fta- 
vianum Phyficum Collegiatum, & Lauram Scot- 
tam conjuges Mediolanenfes . Inter I. HP. Collegii 
hujus Urbis adferiprus fuit anno MDCV. dein Ju- 
dex extitit ad Signum Galli anno MDCXXVI. mox 
Kkkkkk Vi- 


Digilized by Google »749 C A 

Vicinus Provifionum , ut vocant» anno MDCXXX- 
VIII., & unus ex Confervatoribus Patrimonii iftiua 
Civitatis , dcceflitque anno ChrilU MDCLIV. 

Habemus de ipfo : 

I. Probationes Nobiliratii , 8t Defcenckmie Familiarum 

CaftrobeTutii , Scome, Befutie, fle Boffia, « quibus 
defeendir Petfus Antonius (Jjftrobcfutiuj petens co- 
optari in Ordinem Equitum S Stephani die VI. Se- 
ptembris , mino MDCX. MS. in fol. jufl* molis , cx- 
tat penis CUrtls Advocuum Siionum,. 

II. Carmen Latinum . Extar in Libro , cui titulus : „ Lo 

,, Armidoro Poema di Giovanni Sorsiiio al Conte— 
>( Francefco d'Adda . Altlano, itft». in 4. 

III. Aliud fatis longum , & elegans legitur inter Poemata 

varia collecta in laudem Curd. Federici Borrom*i 
pari i. n edita , p.irtiin MSS Cod. Cgnat. N. num. 47. 
in Bibliotheca Ambtofi.iaa . 

Memoratur a prxdi&o Clatifs. Si tono in Chron. Colfcg. 
J. PP. art. 787. pag. 18^. 


MDCCCCXXXIX. 


CATTANEUS CAROLUS JOSEPH . 


C Arotus Jofeph Cattaneus Sacri Romani Imperii 
Baro a Mandlberg, Juris Utriufqoe Do&or exi 
mius in Foro Mediolanenli , filius Joannis S R. I. Ba- 
ronis , fie Archiducalis Confiliarii Aulici in regi- 
mine Provinciarum Superioris Auftri® , neciton- 
Anna? Maria? Crortar nobilium Mediolinenfium con- 
jugum ; natus Mediolani fub die vigefima fecundi-. 
Dccembns » anno MDCLI » inter do&os Juris Con- 
fulros locum obtinuit in hac Metropoli * & nomen— 
futim cum laude tam Roma? , qukm alibi immortali- 
tati donavit . Obiit die vigefima feptima Juli» , anno 
MDCCXX. 

Scripfit : 

I. AmplilTimum Summarium Legalium Refolutionum- 1 
Volumen ingemis molis MS. in folio, preter tiigiuta. 


appendix 


CA 


»7S<> 


quinque vatiarum juris Allegationum t«r ipfum Au- 
Aorem collegarum , 6c digcftarum Volumina in fol. 
fetant penfes Baronem Joamicm Cattaneutn Urbanis 
Mediol. Militia Ducem , Au&otifque filium. 

IL Confilium Juridicum fatis eruditum, de non alienandis 
bonis Ecclefise ftnt , & 7 ypograpbo, «• fo/ pagg. 
80. Fxt in Collegi lonc fape laudata lo. &Qj.*ftons 
Ludovici Archinti . 

De eodem Barone Carolo Jofcpbo Cutaneo J U. Do- 
ttorc excat ampla mentio in Monumentis Gcnealo- 

S icis Equefiris F.imili* Nobilium dc Cattaneis S. R. I. 

.ironum a Mandlbcrg editis per Advocatum Joan- 
jiem de Sitorii de Scotia P'." xo. ad it, , imfrafu 
an. 1738. nfoiio, panii Malateflam . 


M D C C C C X L. 


CATTANEUS GEORGIUS. 


Eorgius Cattaneus , mox laudari Caroli Jofepht 
vJ frater» diem vidit primam XXIV. menfis Martii, 
anno Chriftiano MDCLXI. Claruit J. U Do&or, ac 
S. T. M agilior, Canonicufque Ordinarius in Fcclcfia 
Metropolitana hujus Urbis creatus die XXIX. Decem- 
bris , anno MDCXCIV. Pluribus muneribus fumma 
cum laude perftw<5>us,fci licet Examinatoris Synodalis, 
Convifitatoris Archicpifcopalis , San&iraom.ihum in 
Dioecefi Mediolanenli cxillenrium Vicarii , nccooii- 
Congregationum Ecclcfiallicse disciplinae . S crorum- 
que Rituum, 8c Seminarii hujus Metropolis Pnrfe£li, 
tandem a Clcmente XI. Summo Pontifice Ecclefi® 
Viglevanenfis Epifcopus , ac Pontificio Solio Adi- 
llcns renunciatur die II. Martii , anno MDCCXI. 
EcclefiS fibi credit A optime adminift>at& diem claufit 
extremam anno Orbis redempti MDCCXXX. ro^nfa 
Novembri, fepultufquc fuit in fuo Cathedrali Templo, 
ubi adeft nobile Monumentum albo ex marmore. uni 


'cum infigniis gentilitiis , & Epilcopalibus , in Sacel- 
lo r vidclicet Divi f aroli , in pariete a cornu Evange- 
uii liueris fcqucntibus : 


D. 


o. 


M 


GEORGIO CATTANEO SACRI ROMANI IMPERII BARONI 
FEVDATARIO MANDLBERG 
NOBIUTATE PIETATE DOCTRINA PRAESTANTISSIMO 
CAROLO VI ROMANORVM IMPERATORE PROMOVENTE 
CLEMENTE XI. PONTIFICE MAXIMO APPROBANTE 
EX CANONICATV ORDINARIO MEDIOLANENSIS ECCLESIAE 
AD EPISCOPATVM VIGLEVANENSEM EVECTO 
OB POPVLORVM SALVTEM VERBO ET EXEMPLO DILIGENTISSIME PROCVRATAM 
ECCLESIAM SIBI COMMISSAM ARDV1S TEMPOR1BVS STRENVE ADMINISTRATAM 
INGENTIBVS APVD DEVM ET HOMINES MERITIS CVMVLATISSIMO 
PATRVO BENEMERENT! 

IOHANNES ET GEORGIVS BARONES CATTANEI 
MOESTISSIMI NEPOTES P. P. 

OBIIT SEPTIMO IDVS NOVEMBRIS ANNI MDCCXXX. 

AETATIS SVAE LXX. PQNTJFiCATVS SVI XVIUI. 


Ejw 


Digitized by Google / 


CA SCRIPTOR. MEDIO L. 


Ejus Opera funt : i 

Oratio Panegyrica , cai ritulu» : „ II Gran Santo 
„ nell' occafioni d’cfTer gran Peccatore , Pancgmco 
„ recitato in lode di S. Carlo Borromeo neUi Me- 
f , tropolitana di Milano aili IV. Novembre MDCXG. 
„ da Giorgio Cattaneo Barone dei & R. J. , tibl.no 
,, de SS. Ambrogio , e Carlo , Dotrore di S. Tcolo- 
M gia , e Lcttorc ordinario de' Cafi di Cofcien^a nri 
„ Seminario della Canonica . Dedicato ali' Emmen- 
„ tifi. e Revcrcndifi. Signor C.irdinale Fcderico Vi- 
„ fconti Arcivefcovo di Milano . Miltmo , prtfio l'A~ 


g«tUi, itfoo. «» 4. 

12 . Tranatu* de Tullitia . MS. in 4. 

III. Tra&atut de Virtutibut Theologicis . MS. in 4. 


IV. Traflatus Je Praeceptis Decalogi . MS. in 4. 

V. Traftarut de Comra&ibui ■ MS. in 4. 

VI. Tra&atui de Legibui. MS. in 4. 

VII. Decreta condita in Vifitatione trium Vallium Hel- 

veticarum perafli per Hluftrifs. 8c Revcicndif*. D- 
Baronem Gcorgium Cattaneum Canonicum Ordi- 
narium Metropolitane , uti Delegatum ab Emo D. 
S. R. E. Cardinali Archiepifcopo Jofrph Archintq 
de anno MDCCVlll. in folio MSS. 

VIII. Epiftota P.ifloralis Georgii Catuaei Epifcopi Vigle- 

vanenfis, & A fiifte-.it is Solio Pontificio, ad Clerum 
8c Populum Vielevanc fem de anno MDCCXiL 

Mtdtolam , ftr fratres Strlurci , m fol. • 

IX. Decreta condit i in Epifcopali Vifitatione Ecckft.mim 

Civitatis , Ac D cectfi* Viglevahcnfu per fota liter 
peracia , MS. in folio > exutu in Archivo Epifco- 
pali Viglcvanenfi . 

Opera porri fupenis fignata II. III. IV. V. VI VII. 
extant pei.es Baioncm Joannem Cattaneum Urba- 
na» Militi» MediuJ. Ducem , Au&orifquc ex fratre 
Nepotem . 

Eidem librum .fuum de Theologia in compendium 
rcda&a nuncupavit Pater CyriTlu* a Sanoa Maria 
Cxrmclita Excalceatus , olim in Seculo Sant’ At- 
ehxngdus Crippa . Crtmonm , p«nei Pitrurn Ricbtni , 

, 17x0. i» 4 fuo loco commendatus . 

De eodem Lub meminerunt FerdinandiUgbelliConti- 
ouatores in Italia Sacra Tom 1 V.pag.Sso num.XIX. 
editionis Venti», & Advocatus Jo.innet de Sitonis 
de Scona in Monumentis Geneulogicit EqueftrisFa- 
• zniha Nobilium dc Cattaneis S. R. I. Baronum a 

M.mdltxrg pag. 1». & »4. imprefx. au. I7j8. m.. 
foU fxnti MsUiUjiam . 


MDCCCCXLI. 

CAZOLA PHILIPPUS. 

' . • ; w M • • ■ 

R Eliquis egregiis Viris , quorum prudentiae Mu- 
nicipalis fui Juris augmentum, atque reforma- 
tionem debet Infubrum Metropolis, addendus efl Phi- 
lippus Cazola . Hic enim jufiit Luchini Vicecomiris 
M cd i ol anendum Principis , una cum aliis Collegis 
fparfim in hoc Opere commendatis, corrigendi» Pa- 
tri* legibus plurimtim infudavit , quas poilmodum- 
anno MCCCL1. m mores deduci imperavit Joannes 
1 Vicccomcs Mediolsnenfium Archiprxfnl , & Prin- 
ceps . Qua? reliqua funt ad Philippi noltri arfhi per- 
tinentia, divinanda poderis relinquimus ; fuffic.it enim 
nobis bxc rf per i fle . 

I Laudatur igitur ob 

I. Leges Municipales Mediolaucnfuitn reformatas, ut fu- 
pra . 

Dc eo Corius ad pridictum annum , 6c ex eo Sitonus 
nofter m Schedis . 

MDCCCCXLI I. 

CISNUSCULUS JOSEPH. 

| Ofeph Cifnufculus Modoeticnfts, Dionyfii filius, Vir 
I fuit dc Patria fua benemeritus , nara plura dili- 
genter collegit ad Modofctix res pertinenda, atque 
in ordinem digclla pollen tati fervavit . Hzc plurimi 
habenda e fle dcmomlrat Julius Fontaninius infra ci- 
tandus , qui ea profert fub nomine Advcrf.iriorura* 
MSS. Jofephi Cifhufculi . Monuit tamen nos huma- 
niflimus Sitonus nofler. hoc loco indigitari A&a Le- 
gationis Oratorum Populi Modoetienfis ad Carolum 
V. Imperatorem , tunc chm Bononiam mifli funt, ut 
Auguflo Ferream deferrent Coronam , anno MD- 
XXX. Quandoquidem ver6 hujufce Legationis men- 
tio incidit , & dc Cifnufcula gente agimus , non ab 
re ducimus meminjfle etiam Ludovici Cifoufculi Mo- 
doetienfis. qui una cum Bartholomxo fratre unus fuit 
ex lupradi&is Legaris ad Carolum V.Cxf., & dc cu- 
jus piiflima munificentia extat Elogium ipfipofitum in 
Atrio Hofpitalis S. Gcrardi Modocti* ; in nate verba: 


LVDOVICVS CERNVSCVLVS 
SVMMA PIETATE PR AEDITVS 
PRIMVS DIVI GERARDI PATRIMONIVM 
SVIS OPIBVS A V X I T 

SEXAGENARIVS MORTALITATEM EXVIT 
IMMORTALITATE DONATVS 
ANNO POST PARTAM ORBI SALVTEM MDXXXIV. 

Jofeph autem celebratur ob D Prid. Kal. Maji anno Chriftianx Atras MDCLXXIL 

oprimifque imbutus artibus, inter Cubicularios hono- 
J. Aa. UgatiMii. fuperi.it enunciM. . MS. in fol. «no» Caroli II. Hifpaniarum Regis meriri. eft re- 

Qporum meminit JuJlu» Fontaniniu* in DifTert. de_ cenfitus . Locum etiam obtinuit, fpeftarx probitatis, 

Corona Ferrea Cap. V|U. pag. 66. circa medium^. , aliarumquc virtutum gratia, inter Quzflores, qui bre- 
atque laudatur Sitomu in Schedis . vioris Tog* nuncupantur, Magiftratus Ordinario- 

rum Reddituum , quemadmodum etiam in excelfo 
MDCCCCXLIII. Confilio Status Mediolani . Neque verb inter publi- 

ca negotia litterarum oblinis it feribendo abflinuit , 
De CLERICIS CAROLUS FRANCISCUS. quemadmodum indicat Opus , de quo infra agemus. 

Defidcratus cft III. Kal Aprilis MDCCXXU. , atque 

G Eorgius de ( lericis plurium Oppidorum in Me- jacet in majorum Tumulo apud Minores , quos Re- 

diounenfi Ditione Dynafta , Infubri* Senatus formatos dicimus , in Templo S Maris; , cui cogno- 

Prxfes , & Cxfareus Confiliartus , atque Catharina men »/ Qiardmo ; ubi h*c etiam pofita cil Georgio 
PalUvicina nobiles conjuges , Caroli Francifci nunc illius Patri Iitfcriptio : 
laudandi parentes fuerunt . Natus hic ti\ Mediolani 

VETV- 


Digitized by Google 


, CO A.PPENDfX CO I7J4 

VETVSTVM FAMILIAE SVAE SEPVLCRVM 
MARCHIO DON GEORGIVS DE CLERICIS 
EXCELLENTISSIMI SENATVS PRAESES 
INTIMVS SACR. CAES. CATH. MAJESTATIS 
CONS1LIARIVS STATVS 
SIBI SV1SQ.VE 

MORIENS RESTAVRARI IVSSIT 
an. DOM. MDCCXXXVI. 

MARCHIO DON ANTONIVS GEORGIVS 
EX MAGNAT1BVS HISPANIARVM 
EX SEXAGINTA DECVRION1BVS MEOIOL 
EX PRAEPOSITIS SACRO CAESAREO CVBICVLO 
EX FILIO PRONEPOS 
ET HAERES EX TESTAMENTO 
F. C. 


Sopereft Auftoris noflri A 

L Hiltoria rerum in InfuWtu» pftmjm ab obim CaroU 
— II. Ai.Hr.jo RrRi* ufqur ad miuum- 

imperii Ga.oli VI Aullriaci C«!iru MS. in fol- ex- 
rat pene* Alirchionein Don Antonium Gcorgium de 
Clericis , ejus ex filio Nepotem. 

C fchedis Sitoniam* . 


MDCCCCXLIV. 


De CONCORETIO ARDIT10. 


A Rditionem de Concoretio pofteritatis memoril. 

digniffimum judicabit qinfquis noverit qu intum B 
fufpiciendi fine Viri, quorum (ludio vetudatis monu 
menta debemus . Is Modoctienfis exiicit , & Tabel- 
lionatu* exercuit officium in Patrii circa annum- 
Chridi MCCC V XIV ctimque per ea tempora , ut 
Eruditis compertum ed , intcllinis bellis arderet In- 
fubru , & hollilibus armis Modoetia ipfa impetere- 
tur , e republica duxit Arditio omnem obfkjionis 
feriem conicrib re . Dolemus (ane huiuictmodi Lu- 
cubrationem periide ; attamen ufus cit ipla celeber- 
rimus hidoricus Bernardinus Corius loco mox citan 
do Reliqua Arditionis Afla nemo protulit . 

iEternd tamen laude clarebit propter 

J. Hiitoria m Obfidioni* Oppidi Modocti® anno MCCC- 

XXtV. MS. C 

Citatur a pnefato Corio ad ipluin annum . 

MDCCCCXLV. 


De CONCORETIO GABRIEL. 


G Abrielem de Concoretio Mediolancnfem infalu- 
ratum certiffimfc rcliquifll-m , nifi Eminentifli- 
mus non purpura lolum , lcd etiam dodlrina Ange- 
lus Maria Quirinus Brixienfis Epifcopus, fic S. R. £c- 
clefiar Cardinalis , Apodolicus Bibliothccarius , ejuf- 
dem Epiltolarum ad Francifcum Barbarum meminif- 
fet in Diatriba przliminari ad ipfius Barbari Litteras, 


qumim editionem Eruditi omnes avidiffimfc expe- 
diant . Gabriel igitur chm Mediolani natus edet , 
quemadmodum ipfe diferti ceditur , ctom Tyranni- 
dis Sfortiadum , ut verbis ipfius utamur , pcrtxfus 
viveret , Patri* valedicere (latuit , Brixiam fc con- 
ferens . Ibi Vcroncnfi quadam foemina in uxorem dudta, 
liberos fex genuit , utque (ibi vidlum compararet 
Ludi-magidrum diu egit . Anno MCCCCL1I. pri- 
mam ad Barbarum dedit Epidolam , in qua fatis 
odendit miferrimam fe vitam duCere inter bellicas 
perturbationes tunc Brixianam Urbem agitantes. Pae- 
nitet infuper, fe non obtemperafTe eidem Barbaro , ^ 
qui pridem ipfi fuaferat ne Brixia lares figeret Ami- 
ciflimus fuit Evangelidz Manelmo , atque Zach.riae 
Barbari Francifco hlio , quibus hortantibus ad eum- 
has fe Litteras dediffe aderit ; cum Zacharias Bri- 
xiam veniens nunciadet Concoretio fibi mandatum— 
a Patre fuifle , ut illi fuifque quidquid przfidii pof- 
fet aderret . In altera Epidola queritur de Brixianis 
quod nedum mercedcm fibi eripuiffent ; fcd etiam- 
illurp detrudere pararent . Tandem in pollrema me- 
minit alterius Fpidolz pro liberntc ad Francifcum- 
dat*, quam rutius cum a fe podularct Barbarus, fe 
excufar quod Autographum milcrit , nec exemplum 
retinuerit. Qjiam acceptus foret Gabriel Barbaro, in- 
dicant hujus Littene ad Ludovicum Fulcarenum- 
Brixix Prztorem in commendationem Concorecii ; 
ubi inter alia harc feribir : „ Cole igitur amicitiam- 
„ ejus , qui in (ludiis humanitatis , fic do&rinz fic 
,, excellit , ut bonis , fic do&is hominibus omarnen- 
„ to , & adjumento ede poffit . Fgo quoque fuafi 
„ ctim illic eflem , augendum ejus (alarium ede , ut 
„ qui periculofidimo tempore patriam defenderat 
„ illis Donis artibus , 8c oilciplinis , dignus videre- 
„ tur vidloriA , fic libertate . Quantum profecerit , 

„ aliorum dt (ludium . Ego autem mihi perfuadeo, 

„ nec curam , nec diligentiam fuam defuide , ut in- 
„ genia Brixianorum ad magnte fortunx cultum ex- 
„ citarentur . „ Hac commendatione plurimum Ga- 
brieli profuit Barbarus , ur patet ex refponfione Fu- 
fcareni , ubi ait fe vidifle jam , audivifle , fic com- 
plexum fuide Gabrielcm , vifomque fibi ede jucun- 
di (fimum , & do&rma optime litteratum • Boni con- 
futant Ledlores pauca heee QC Erudito Viro i nubis 
indicata potius quam relata ; uberiora entra fruilra 
j quatfivimus . 

Mc 


Digitized by Google I 


I7JJ CO SCRIPTOR. MEDIO L. CO 1756 


Memorantur illius fupradi&s 

L Epiftol* latina adFrancifcum Barbarum, quai in Vati- 
cano Codice fe rcperifle ait jam laudatus Eminemif- 
fiinu* Quirinus in Diatriba Fraiiminari fupra citata 

6 - V. pag. 97. 


MDCCCCXLVI. 


CONF ALONERIUS HIERONYMUS . 


H ieronymus Confalonerius anno MDLX. Medio- 
lani narus , parentibus Helore , atque Ifabella B 
Ferraria, humanioribus litteris dedit operam in Col- 
legio Taegiorum , mox Divino afflatus Spiritu dic- 
Xxl. menfis Septembris, anno reparatas Salutis MD- 
LXXXIX. Regularibus Clericis, vulgb Teatinis nun- 
cupatis , voluit adnumerari , emifsa in hac Urbc_ 
apud S. Antonium profeflione folemni . Non abf f ue 
ingenii laude Philofophico , Theologicoque curfu 
confummaro , divini Verbi praedicationi fe totum- 
dedir , cuius etiam dicendi vim S. Andreas Avelli- 
nus admodum probare confueverat . Genu® pr® fer- 
ti n ea chariraris Opera exercuit , quz Inftituto fuo 
funr peculiaria ; eaque fufiiis dinumerat Silos loco 
infra citando . In eadem etiam Urbe Apoftolicis la- 
boribus flnem impofuit , migrans ad Dominum peni 
o&oeenarius dic XXX mcnfls O&obris , anno poft q 
C hriltuTi natum MDCXL1X Corpus illius , ob fan- 
dJit tis famam, arci plumbea inclufum , etiamnum- 
religiosi aflervatur . Multo plura olim ejus Opera_ 
ad proximorum prefertitn falutem pertinentia in Bi- 
bliotheca Suorum r ollegii S. Syri fervabantur inte- 
gra . Nunc aliqua interierunt . 

Superfunt tamen , qu* fequuntur : 

f. Memoria di aknni PP. Cherici Regolari di gran- 
vini . 

II- Tractato delPamor di Dio . 

Iit. Apparrcchio a ben morirc. 

IV. Mctodo di confeflarfi per chi fi confefla fpclTo . 

V. Iftruzionc dc’ Noviaj . 

VI. Jttruzione per Io Maeftro de' Novizj. Tom. III. n 

VII. Prediche . Tomi I1J. 

Vlil. Varj Tranati Spirituali . 

Estant omnia MSS in Bibliotheca PP- Teatinorunu 
S. Antonii Mediolani . 

Meminerunt ipfius enatus Siloi III. parte hiflor. 
lib. XI pag 4<5 c. Jacobus Sottani Cler. Regni. in— 

Hift. MS Domus S Syii Genu* , quam nuper ab- 
folvit Innocentius R -ff Vivotiarola ejufdem Con- 
grtg. Quodam «iad debemus P. D. Cajetano Cru- 
cejo Mediolanenfi Viro ornauffimo, ejufdem Con- 
gregationis . 

<j» 

MDCCCCXLVI I. 


ejus ante Aram Dei par® fub titulo Rofarii in Paro- 
chiali Eccldia S.Ambrofli Burgi Carate, ubi ei po- 
fitum eft fequens Elogium albo marmori incifum : 

D. O. M. 

VALERIO CONFALONERIO 
I. C. C. VRBIS PRAEFECTO 
SANCTAE INQ.VISITIONIS 
CONSVLTORI INTEGERRIMO 
VIRO 

NOBILITATIS DOCRINAE PROBITATIS 
SINGVLARIS IN PATRIAM CHARITATIS 
AEQ.VITAT1S IN OMNES 
EXIMIO 

QVI PRIDEM MAGNIS CAVSARVM 
PATROCINIIS 

TVM PRjETVRJS PVBLICISQVE MVNERIBVS 
SOLIS MERITORVM GRAD1BVS 
AD SENATORIAM DIGNITATEM ASCENDIT 
SVPREMO MAG1STRATVI 
FACTVRVS EXEMPLVM 
SEXAGENARIO MAIOR ABIIT E VIVIS 
NVNQVAM ABITVRVS 
EX ANIMIS 

EXTREMVM GLORIAE VICTVRVS 
MARCO ANTONIO l C. COLLEGIATO 
MAGNIS ANIMI DOTIBVS SENATORI FRATRI 
NON IMPAR 

AEQVANDVS HONORIBVS 
NISI ADVERSA VALETVDO 
A PVBLICIS NEGOTIIS 
AD PRIVATI RVRIS OTIA 
TRANSTVLISSET 

PETRVS PAVLVS I. C- COLLEGIATVS 
ANNONAE PRAEFECTVRA 
AUISQVE PVBLICIS MVNERIBVS 
ET HONORIBVS SAEPE FVNCTVS 
PETRO Q.VOQ.VE ANTONIO 
CARISSIMIS FRATR1BVS 
MOERENS POSVIT 
ANNO SALVT1S NOSTRAE MDCUX. 


CONFALONERIUS VALERIUS. 


V Alerium Confalonerium Joanncs Petrus , atque 
Angela item Confaloncria Mcdiolanenfcs con- 
juges in hac Urbe genuerunt . Aliis litterariis orna- 
mentis , quibus egregie k teneris annis vacavit , Ju- 
rifprudcntiam adjecit, laurciquc donatus, annoIMD- 
LXXXVJH in Collegium Jurifconfultorum meruit 
cooptari . Poft Patri® Proprzturam, ejufdem Przfc- 
dlus extitic anno MDCXII. mox quadriennio jus di 
xit ad Signum Galli. Anno demum MDCXVIII Re 
gii Ducilifquc Senatoris munere decoratus eft , & 
Prztorios Crcmon® fafces adminiftravit . Cbm jam 
fex gefimum ztatis fu® annum cxcefliflct , anno 
A1DCXXV. natur* debitum periolvit . Jacet corpus 
.Tm. 11. 


Scripflt : 


i. Allegationes VII. preflant illimas circa materiaro Fidei- 
commiffarinm j quas fevidilTe reflatur in Schedis fuit 
P. Don Gafpar Bcretta inter alias Collc&ionii Soli* 
vett* . 

II. Alie plores Allegationes habentur in Colle&onibus 

Archintca , aliorumque J PP Mediolanenfium . 

III. Confilium Turidico-hiftoricum de Afyhs tam Ecclefia- 

ftici» , quam Secularibus . Aftdiol. fi* Tyfogrtfbi no- 
miM , »j9i »■ foJ 

De eo humaniiILmus JC. Sitonas nofler in Chronico 
J. PP. pag. 169. art. <(91. , 8c Arifius in fer ie Prato- 
rum Cremona pag. jj. 


L 111 11 MD CCCCXL VIII. 


Digitized by Google »757 


CO 


A P P E 


MDCCCCXLVIII. 


CONTURBIUS JO ANNES JAC0BU5 . 


F Amilia Conturbia Mediolanenfis plurcs protulit | 
Viros infignes , Chrillophorum videlicet , qui j 
ab anno MDXC. ad MDCXXX non fine nominis 
celebritate inter Caularum Patronos in hujus Metro- 
polis foro verfatus eft ; itemque Fabricium, JC. in- 
tegerrimum ejuldem Chriitophori filium, qui optime 
aaminillratl Capitalium rerum PrxfcAurA ad Sena- 
toriam dignitatem evedtus, fato concedit anno MDC- 
LXVIl. ut legitur in Sepulcrali Infcriptione pofita_ 
in Templo M noritarum S. Francifci StridVioris Ob 
fervantir hujus Urbis, vulgb «/ Giardino . His nunc 
addimus Joanoem Jacobum Chriltophori prxlaudati ! 
cozvum ; cujus nomen tantummodo , atque Operis 
titulum a temporis injuria fervata hic Ledfcoribus era 
dere podiimus . 

Illius litterarius labor fic inferibitur : 

I. Breve deferizione dei!’ Alpi , che dividono Italia d.iMi— 
Germania , c dalla Fr uncia , con i paffi per dove— 
puffouo condurft Efercui , di Gto: Giaoomo Contur- 
bio Milancfc . Mtlano , fer Marco Tullio MaJoufla— , 
16] o. in 4, 

De co aintciffimui Sitonus in fcbedic. 


MDCCCCXLIX. 


CORBETTA SIMPLICIUS. 


S implicius Corbetta Mediolanenfis , cbm juvenili 
adhuc tetate Clericorum Regularium S Pauli De- 
collati inditurum fufeepiflet , fic litteris vacavit , ut 
quicquid eruditionis fedulo hauferat lludio , in pro- 
ximorum utilitatem converteret. Sacrarum Virgi- 
num infignis Monafterii S. Pauli , qua: Angelicx ap- 
pellantur , Confefliones triennio excepit , atque in- 
earumdem gratiam Opuicula Afcetica inferibs indi- 
canda confcripfit , qu* poli A udioris mortem in lu- 
cem prodierunt . Vir fuit gravitate morum infignis , 
in Dei Verbo populis annunciando indefeflus, variif- 1 


N D I X CO i7iS 

A que tandem fuorum Prxfcdluris laudabiliter geftis 
clarus , dum adlu Collegio S Alexandri praeflet , 
fu* sctatis anno LXIV. Chriili vero MDCLVUL 
Prid. Non. Novemb. animam Creatori reddidit . 

Hac illius pietatis fimul & ingenii fuperfunt 
Monumenta : 

I. Vcfte Nuzziafe per ornnr ('Anima , chc s\iccofla ogni 
giorno iit» Meulli Euchariihc-i . Mi Imo , per »/ Figo-. 
>ie , 1 67 j. in 11 

li. Paradifo di vero piacere mentale dei M. Rev. P. Don 
Simplicio Corbetia Clcr Rcgol. Barn-ibita, gia Con- 
feffore dell' Angeliche di S. Paolo, per tucii Ii gtorm 
di Quadragcfima fopra li punti dei Vangelo coricn- 
te, c dclla P.tffionc di Crillo noftro Siguorc. In Mi- 
lone , utile Stampe dtll’ Agnelli Scultore , e Stampatare, 
B 1680 in 11. 

III. Metodo facile per fare FOhbkmm mentale . MS. in 4. 
apud Suos. 4 

Dc co P. Francifcua Pczziu» in Scriptor ib. ejuldem Con- 
gcegationu . 


M D C C C C L. 

CORIUS MARCELLINUS. 


C 


D 


M Arcellinum Corium Mediolanenfetn Patricium-# 
Philippus Comes , & Eques Ordinis Militaris 
S. Jacobi , Patri* Decurio , atque Viarum /Edilis , 
necnon Laura Ayrolda conjuges in locem ediderunt 
die VI. menfis Septembris, anno MDCLX1V. Mino- 
rum ftudiorum dilciplinis excultus fub optimorum- 
Praceptorum magifteno , ad Jurifprudenti* fttidia — . 
(e convertit , quinus ita animum coluit ut donarus 
laurei , anno MDCLXXXVJ. J CC. Mediolanen- 
fium Collegium ingreflus fuerit . Plura atque infignia 
Sacerdotia ipfius ndei funt commendata , tum S«crar 
Confitlorialis Aul* Advocatus fenunci>ri meruit , 
& Auditor Sacr* Roman* Rot* conllitut . Qpof- 
dam poft annos Alm* Urbis Prafcfturl infigmtus, 
incorrupt* xquitat s , infradti animi , 6c aliarum- 
tanti muneris virtutum ornamentis fic enituit ; ut ip- 
fum Clemens XII Pont. Max. S. Adriani Diaconum 
Cardinalem die XV. menfis Julii , anno Redemptio- 
nis humana MDCCXXXIX creaverit . Atque oh uti- 
mm citibs illi purpura jam pridem promerita obri- 
giflet j majori enim temporis fpatio tantam dignita- 
tem exornaflet ! Magnum fui defiderium univerfis re- 
! liquit; Roma defundtus anno MDCCXLII fepultuf* 
I que fuit in Templo Samfti Caroli ad Curfura , cum 
jhoc Elogio : 


MARCELLINO CORIO PATRICIO MEDIOLANENSI 
C O N S I S T O R A L I S A V L AE ADVOCATO 


XII. VIRO S1GN ATVRAE IVSTITIAE 
ROMANAE ROTAE DECANO ALMAE VRBIS GVBERNATORI 
S. R. E. DIACONO CARDINALI 
VIRO DOCTRINA PRVDENT1A IVSTIT1A SPECTATISSIMO 
PROBITATE ET CANDORE ANIMI INCOMPARABILI 
COMES PHILIPPVS CALDERARIVS 
IN MAGISTRATV ORDINARIO MEDIOLANENSI 
REG1VS Q.VAESTOR 

AVVNCVLO SVO OPTIMO ET AMANT IS SIMO 
HAERES EX ASSE POSVIT 
VIXIT ANNOS L XX VII. MENS. V. DIES XV. 

OBIIT NONO KALENDAS MARTII 
ANNO DOMITI MDCCXLII. « 

Habet». 


Digitized by Google 


«7JJ CO 

Habentor illius 


SCRIPTOR. 

I A 


MEDIOL 


CO 


1760 


I. 0 titio habita coram Summo Pontifice , te Carefinati- 

bu* in Corciftorio occafione Canonizationi* S. Pii V- 
Pont. Enat inter Acta Canonizat ioni* IV. San&o- 
rum habita per Clementem XI Potuif. Max. edita— 
Roma a Ckr. Chiappooio Cocremoniarum Magtfuo. 

II. Decifior.ei Sacra Romana Rot* . MSS. in Archivo Mo- 

li» JPli m . 

Cum adepti purpura Vir Eminentifiimut Mediolanum 
venifiet , ptiucs Infabre* , atque exicri P 0 *** bude* 
illius. Carminibus Italicis , 8c Latinis celebrarunt , 

3 ue limul edita prod erunt anno * 74 l - H*rt- 
it Joftvbt Agnelli , m fit. Inter ea Carmina legitur 
8c notlrum It.ilicujn , vulg6 Sonetto , quod Elegiacis 
latinis rediidit amiciffimus Canonicus Iricui , cujus 
etiam ibidem habetur Carmen Heroicum fatis proli- 
xum de Laudibus Aufidii noftri , ejufque Genu*. 
Agunt de iplo humaniflimus , atque eruaniffimus JC. 
Sitonut tam in Chronico Collegii J. PP- art. toj*. 
pag. »J7 , quam in Stemmate Genealogico Nobilium 
de Coriis in fol.impicfs anno 17 17 * atquft in Thea- 
tro Geneal MS pag. 164. 

MOCCCCL 1 . 

CORVINUS DE AREXIO LUCCHINUS. 

E X Urbe Aretio in Etruria fatis celebri ia hanc 
migravit Metropolim familia Corvina , quam- 
veteres, brevitatis gratii , de Aretio ab originis loco 
nuncuparunt ; illud artate etiam noftra fervatur m- 
Urfini» , qut de Roma , & in Talentis , qui de Flo- 
renria vulgb dicuntur. Primus hic lares ftatuit Joan - 1 
nes Vir clari (Iimus , qui obtento pro (e , pofterilque ) 


in perpetuum Civitatis Jure anno MCCCCVII. Phi- 
lippi Maria? Vicccomitis Mediolani Ducis fuit aCon- 
filiis , aeque a Sigifmundo Bohemiae Rege , & Ro- 
manorum Imperatore Come»C*fareus Palatinus cum 
fratribus , & defeeodentibu* mafculis in perpetuum- 
conditurus cft anno MCCCCXVIII. Amicilliiuus ex- 
titit Joannes hic noder Cofraae Rayinundi Cremo- 
nenfis Rhetoris infignis , qui ad eum feribens hoc 
ufus eft principio : ,, CUriflimo atque onutiflimo 
„ Viro , omniumque optimarum artium peritiffirao 
„ Domino Joanni Corvino Aretino Ducali Patri con- 
(cripto . „ Cujus Epillobe meminit Clar. Arifius iu 
fua Cremona Linerata Tomo III. pag 47 Atque— 
h*c forte illa ed , quam vidimus in MS. Cod. Bi- 
bliotheca? Ambrofiana: fignat. B. num. 114. in fol. 
ubi Raymundns ita ipfum alFatur : Ex te enim- , 

„ 8c a te ipfo * non Oratoria folum » fcd Poetica di- 
,1 di eidi , tamumque in utraque praedas , ut idem- 
, t & fummus Orator fis 8c Porta ; quae cbm verfu » 
„ tum folati Oratione i te feripta ornatiflima funt , 
n & nihil antiquorum elegantiae 6c dignitati cedunt . 
„ Non contentus» Philolophica illis adjunxidi; multa 
„ enim a te, multa quoque fuqt feripta mascepta &c. 
pergit ejus eruditionem Hidoricam, 8c Theologicam 
Ludarc. Decedit autem Joannes annoMCCCCxXX- 
VIII. ipfo Dominicae Nativitatis dic , tumulatufque— 
fuit in Ecclefia Parochiali S. joannis ad Qpatuor Fa- 
cies hujus Urbis in Sacello fuis fumptibus excitato » 
quod in ejuldemTempli nova molitione 'in Sacrarium 
converfum adhuc exeat . Illius Sepulcro haec immi- 
nebat Infcriptio , quam inter rudera exfcciptam po- 
deris . fervivit nunquam nobis fine laudis pnefatione 
commemorandus JC. Suonua : 


HANC CAPPELLAM 

AB INFIMO AD SVMMVM FIERI FECIT 
SPECTABILIS ET EGREGIVS VIR 
DOMINVS IOHANNES DE CORVINIS DB ARETIO 
DVCALIS CONS 1 LIARIVS 
SVB VOCABVLO SANCTARVM MARTYRVM 
CATELINAE ET BARBARAE 
NECNON MARTYRIS SANCTI PANTALEEMONIS 
1 PSAMQVE ANN V ATI M DOTAVIT 
DE FLORENIS QVI NQ.V AGI NT A 
MVNIVITQVE LIBRIS CAL 1 CIBVS DVOBVS 
CAETERISQ.VE OMNIBVS PAR AMENTIS OPPORTVNIS 
CVM VNO PRESBYTERO PER HAEREDES ET SVCCESSORES SVOS 
SEMPER IN FVTVRVM ELIGENDO 
IB 1 DEMQ.VE OMNI DIE MISSAM VNAM CELEBRANDO 
PROVT VIDERI POTEST 

IN TESTAMENTO ROGATO PER D. CHR1STOPHORVM CAGNOLAM 
MEDIOLANI NOTARIVM MCCCCXXXV 1 II. DIE XXIII DECEMBRIS 
ET IN S EQ.VENTI FESTO NATIVITATIS DOMINI 
DIEM S V V M CLAVSIT EXTREMVM 
CVIVS ANIMA PER DEI MISERICORDIAM 
REQVIESCAT IN PACE. AMEN. 

O DECVS EXI MI VM MVSARVM CLARE IOHANNES 
CIVIS ARETINE CORVINO NOMINE QVOSDAM 
LAVDIBVS EMERITIS VARIAS CELEBRATE PER VRBES 
TE NVLLVM DOGMA NVLLI LATVERE POETAE 
ORATOR TV SOLVS ERAS TIBI NAMQVE VERENDA 
MORVM MAIESTAS FACIEM DECORABAT AMAENA 
TE VESTES LIBRI GRAVITAS ET MVLTA DECEBANT 
ORATOR NVLLVS TIBI PAR TVA SED TAMEN ISTIC 
OSSA RELIQVISTI GAVDET MENS LIBERA COELO. ^ i?6i CO APPENDIX C»-> fy6i 


H*c fufibs nirrare placuit de tanto Viro , quera ta- 1 A 
mctfi Arctini fuum jure vindicent , ciim apud cosj 
Grcgorio parente fit natus , Mcdiolanenfibus tamen» 
eripiendum non cenfemus ob Civitatis impetratum-, j 
)us , ut fupra jam diximus , magis tamen ob filii , I 
quem genuit gloriam , dc quo nunc agendum firpe- j 
reft . Hic eft Lucchinus ex nobili Philippina de Ca- i 
pitaneis uxore fufeeptus , & anno MCCCCXXIV. 
oatus , qui artatis fuar XXII. Salutis vero MCC-j 
CCXLV1. Divi Aitguftini Eremiticum habitum in- ! 
duit in obfervanti Congregatione ( ut ajunt ) Lom 
bardi» . Is , dum in feculo verfaretur , humanarum 
litterarum ftudio ingenium fuum excoluerat : Reli-i 
gioni poftmodum AuguiVmenfi dicatus, Philofophi* , 
Theologisque addifccod* (edulo incubuit , ac lub- 
inde totum fc dedit lc<ftioni facrorura Codicum, pr*- B 
cipue verb Epiftolarum Divi Pauli, ac Operum Beati 
fu» Patris Auguftini ; quo quidem optimo apparatu 
evafit Divini Verbi prsco infignis ac zelantillimus : 
eaque propter memorat* Congregationis Patres Luc- 
chinum volucre unum ex quatuor gcneralibui Cqn- 
cionatoribus privilegio decoratis . Fama interina vir- 
tutem proclamabat Apoftolici hujus Viri» qui ad ce- 
lebriores Italia fuggeftus certatim accitus , nedunu 
verbo & exemplo , fed & qualibet adbibiti oppor- 
tuni operi faragebat , ut 6 Chriftifidelium cordibus 
\ifia radicitus tollerentur , ftupentibus ubique popu- 
lis (olidam Lucchini probitatem , atque do&rioam . 

Pari fervore , perpetuoque ftudio adlaboravit , ut 
Lombard»* Congregatio recens inftiruta, vivendique 
rigidior methodus in ea recepta firmiter confifteret » £ 
ac roboraretur: hinc datus Lucchinus Prior fuccef- 
five pluribus Coenobiis , qu® prudenter fan&equc— 
rexit } Vifitaror deinde cleiftus ; mox Comitiorum— 
pra?fes ; dccics infuper Diffinitor . ac tandem bis Vi* 
crius Generalis , annis videlicet MCCCCLXXXVI. 

& MCCCCXCVI1 Ad ha?c addendum , quod S. Ma- 
ri* Coronat* Mediolanenfc C oenobium auxit peruti- 
libus *dificiis , quemadmodum & Savonenfe S Au- 
cutiini Bibliothccl, nonnullifquc aliis opportunis *di- 
bus Poftremo fenio , laboribufque confeAus , mor- 
talitatem exuit Mediolani anno MDI. *tatis fu* fe- 
ptuagefimo feptimo . & a fufeepto Eremitico Augu- 
ftinenfi habitu quinquagefimo quinto ; fepultufquc- 
eft in Templo S. Mari* Coronat* , 

Reli&is do&rins fu* hifce monumenti* : 

I. Conciones per totam Quadragrfimam , & Anni Domi- 
nica* . Ea Calvo infra citando * 

!L Egregium ac perurite Opufcutum De Prologis , feu Pro- 
oemiis , materni lingua arcuratiflunfe coufcripti», de- 
fcrvientibus per totam Qjiadrigefun-r m pradicatt^ 
volentibus: quibus adjuiuti funt alii centumqumque, 
diverfit m.uerii» opportuni ; imprajfurm Mediolani 
anno Jubilet i jco dii 11 . Novembri t , induflrii & 
tmpenta Alexandri M multant Crateri i faeundiffimi , ! 
tn i. ? cujus fbrtafle iunt carmina , qu* fequuntur» 
cufa in fronte Opufculi ejufdem : 

AD LECTOREM. 

Non bic Ariflotelei , nm efl bac vana foefit . 

Sidera , nec numeros to docet ifle liber , 

Afl bic mortalit mifiri revocantur ab Orco £ 

Ad fuperofque polos , fantlaque rtgna Dei . 

Ergo Cui cura tfi , vitam mflaurare malorum , 

Et cupit exilium crimina cunila fati . 

Accipe facundo , Ltflor , diflata libello , 

Qntm modo Lucchini dat tibi grata manui, . 

LuCrbmut tniferam tarda commercia lingua , 

Doliaris partti fedulut bic peragit . 

Arguit . hortatur , commendat , cunila retundit 
Crimina , fanda , bona , fatim nefanda virdm . 

Tempore quod multo dudum docuere magifiri ; 

Atque evtda quifque quod fibi mente parat ; 

Hinc fluit , undanti labuntur flumina cur fu : 

Qui fitit , ad fanum jam properando veni . 


Hoc Opus tribuimu* Lucchino Arconato Mediolanenfi 
Viro Sc dodrina , 8c fanaitate illuflri , quem com- 
mendavimus in Articulo CXXtI. coi. 84 Nos tamen 
fefellit Calvus infra citandus . Illud ergo genuino 
Auctori rcllituimui , cum diligentius infpcclo Codice 
repererimus «peni ibi Scriptorem in titulo appellari 
Lucchinum de Aretio Mcdiolanenfcm . 

De ipfo agunt cit. Calvus in libro de Mrmonbil. hifto- 
ric. Congreg. Lomburdia pag. n8 tameni Lncchmum 
hunc cum Lucchino Arconato perperam confundat , 
ut jam monuimus ; ut etiam Torellus Tomo VIL 
Secui Auguliin pag. 51J Herrera in Alphabeto Au- 
guiL litt. L pag. 7., dc Si tonus nofter jam laudatus 
in MS fuo Theatro (Jeneilogico pag. ijj Comes Octa- 
vius Archimus in Colle&. Monum. Famil. Mcdiol. 
Multa quoque fuppe litavit docliflfi.mu , Sc amicidimus 
P. Guilklmus Nicolai, ejufdem Augudiniani Ordinis. 


MDCCCCLI1. 


CRASSUS ANTONIUS. 

E X Petro de Craffis Maynardi filio ortus eft An- 
tonius Mcdiolanenfis , de quo nunc agimus . 
Hunc Juri* utriufque prudentia plurimiim commen- 
dabilem reddidit ; Caufidiciquc in Arcbiepifcopali 
hujus Metropolis Curia munus geflit abannoMCCCC- 
XXXVI. ulque ad annum MCCCCL. 8c ultra . An- 
no autem MCCCCLVII. Patri* Decurio creari me- 
ruit . Frater ei fuitjoannes J. C. C. qui in celebrem 
Coetum cooptatus anno MCCCCXX XVIII. in co fe- 
dir ad MCCCCXLIV. Scripfit Antonius Opus in- 
Foro degentibus , 6c pr*fertim Ecclefiaftico , non- 
inutile ; 

Videlicet : 

L Praxis Juris Civilis, 8c Canonici . MS. juft» moHs , in 
Ambrofiana B bliocheca fign. P nuto. 114. in fol. 
Agit de ipfo Sitonus nofter in fuo Theatro Geuealo- 
gico pag. 17J. MS. in fbL penes Auitorem. 


M D CC CCLIII. 


CRASSUS MAPHEUS. 


M Apheus Craftus in hac mea Bibliotheca locum 
minimi haberet , nifi inter perferutandum Co- 
dices MSS. Bibliothec* PP. Teatinorum hujus Ur- 
bis , in Opus ejus incidilTcm inferiprum, ut infra De 
eodem Au&ore nil habeo Lc&oribus meis exhiben- 
dum , nili quod ipfemet in Oppido Vailate in Infula 
-i^ulcheria , vulgo Oera d> Adda , Mediolanenfis Do- 
minii ortum fe aicic , ut parum infra Le&or vide- 
bit . Florebat temporibus Lancellotti , fi ve Lanza- 
rotti Crotti variis in locis hujus Bibliotheca: memo- 
rati , videlicet medio Seculo XV. 

En titulus Operis Maphe: 

L Hermcftes, & Anglus; ad infignem Virum Duculcitt- 
Cortfiliarium Lancaroctum Crottum per Mapheunu. 
de Grallis; fre exorditur: „ Incipit primus Apologus, 
„ qui appellatur Hermcftes Maphei de GrafEs ad Jo- 
f, hannem Caravazieiifem ProfeiTorem Grammatice. 
Deinde ftc agit : ,, Meditatus fum his diebus, Lanza- 
,» rote Crottc, Vir preftamiflimc , Lucholi nate, quo 
m tc potiflimum muncic ad hujus folcmnitatis Pen- 
n tccodes Feftum celeberrimum vifiurctn , 8c rcm_ 
„ non haberis excellentia , virturique tua far debite 
„ convenientem , elegi faltem aliquid , quod pro ju- 
„ cundicaie foret, Sc recreationis loco tranfmitterc, 
n ut ime nonnihil in paucis his diebus inter ma- 
ti gn«* Ducalium negotiorum curas oWe&arionis per- 
n ciperes . Videbis itaque Vir infignis ho* Hermc- 
„ Item , & Anglum meos , quorum alterum Joanni 
„ Cauvazienli , alterum Ludovico de Novate fcnpfi, 
* , fcd nunc ambo pariter tui erunt . Et in uno qui- 
| „ detn ds te pacifica , in altero autem de Bcllic.r re 

»1 tra- 


Digitized by Google ! 


i7«J 


C R 


scriptor. Medio l. ,cr 


I7«4 


„ traflatur , & uterque eft folicitudine plenus : Ete- 
„ nim in omni gradu lic tcpleta ctt aculeis , ut non 
,, ignoras , omnis humana conditio , 8cc „ Secun- 
dus Apologus fic prcmulatur : „ Apologus fecundus, 
n qui appellatur Anglus Muphei ae GtaiTu dc Vas- 
„ late ad Ludovkum de Novate ftrenuum Armige- 
h rum, fic medicis infti tutis eruditum. 

Codex MS juft* molis in fol fervatur in Bibliotheca 
fupradi&a PP. Teatinorum , fic ad ejus calcem extat 
Liber de Scacchis, five de Moribus hominum, pari-j 
ter MS. 


MDCCCCLIV. 


CRETENSIS FRANCISCUS. 


Omnia uno Volumine MS. in 4. extant in Bibliotli. 
Braydenfi Medio!. 

V. Equitis Hierofolymitani in morte triumphus , Ora- 
tio . 

VL Beati Stanislai auxilio infignis relata vi&oria , Ora- 
tio . 

VII Gladiatorie luft* hyppotipofit . 

VIII. 2 n difceflu Bavari Miluit , Concio. 

IX. Artis Encomia. a forma . 

X. Pmftaimorc» iu re Bellica Juvenes effe , quiun Se- 

nes , Oratio . 

In aitero Volumine MS. in fol. ibidem . 
' B 


A Sicelis San&i Francilci Minorum Patriarcha? ce- 
leberrimi , hifque pnecipue , quibus in Medio- 
lanenfi Urbe natales obtigere , jure & merito jun- 

f endus eft Francifcus , quem Cretenfena cognomine 
itftum reperimus apud citandos Au&ores , atque— 
Antonii nobilis Jurifconfulci Alium . Si tamen circa— 
hujus Scriptoris familiam divinare potius quam de- 
cernere nobis licet , fufpicamur illum i Candiana— 
gente progenitum , idque in caufa fuifle , ut Exteri 
homines Candianum Italice Crctcnfem Latini reddi 
derinc . Narus is eft in hac Metropoli anno Chrifti 
MDXXX. tum adultus ad Capuccinorum Inditurum 
convertit animum , quo in Coetu fic floruit , ut ne- 
dum Infubiis Provinciae regimini admotus fuerit, ve- 
rum etiam in Romana Curia Procurator Generalis 
fit renunciatus . Immaculatam Deiparam fummopere 
coluit , fic adeo controverfam de primi initantis mun- 
ditie qusitionem feripris egregie defendit ; dc qui- 
bus infra dicemus . Roma* tandem meritis plenus 
evolavit ad Superos anno Redemptionis MDxCVJI. 

Elaboravit 

1 . Volumen , in quo do&iflimfc agit de immunitate ejuf- 
dem Deipara ab originali culpa : Labor hic citatur 
a Pagnottio in lib. dc Muria Triumphante. 

Ex CUr. Abb Fufio in App. MS ad Picinellum . 


MDCCCCLV. 


MDCCCCLVI. 


CRIBELLUS AMBROSIUS LUCAS. 


A Mbrofius Luca* Cribellus Mediolanenfis, Lue», 
ut doiftiflimus Sitonus arbitratur , filius , notu. 
modicum fibi laudis apud polteritarem 8c folutse, & 
ftridta* metro Orationis ornamentis ftuduit promereri. 
Decurionem Patris fuifle conjicit idem Sitonus expu- 
Jblicis Tabulis anni MCCCCXLVI. Ceterhm Medio- 
j lanenfium Ducis in Januenles Jus mordicus defendit, 
acerrirnoque ftylo eorum perduellionem eft infetfta- 
tus . Ciim enim illi ditis luteris ad Philippum Ma- 
riam Vicecomitem defetftionis fu* cauf s exponerent, 
& argumentis diluere tentareut, excanduit in eorum 
audaciam Cribellus nofter , & Principis fui patroci- 
nium alTumens , eruditiflimi Eptftold ad Nicolaum.. 
Fulgofium feripti, Ciceronianas Philippicas imitatus, 
illorum futiles nugse quanthm i veritatis tramite di- 
! ftarent aperte oftendit ; fignificans allatis rationibus 
| Januenfes nulla tcrgiverfatione facinus fuum tegere— 

, pofle . Floruit etiam Poefis latinz laude ; etenim- 
ftylo non ignobili plura latina Carmina exaravit , de 
quibus etiam infra agemus. Coluit Antonium Rliau- 
acnfcm , Antonellum Arcimboldum , atque Guarne~ 

' rium Caftillionxum Viros fuae secaris dodbilimos, de 
quibus locis fuis in hoc Opere honorificam fecimus 
mentionem . Grzcis quoque litteris perpolitus exti- 
tit , quemadmodum indicant Homeri verfus ab eo 
latinfe redditi Emortualem Cribelli noftri annum , 
Sc atfta reliqua , irrito labore quaefivimus . 

Ipfius autem hac invenimus Opera: 


CREVENNA JOANNES BAPTISTA. 


D Um MSS Codices perinfignis Bibliothecae Bray- 
denfis PP. Societatis Jcfu evolvebam , perroic 
tente de more perhumaniter P. Mufca ejufdem Bi- 
bliothecas Przfcdto , alibi i me laudato , incidi in- 
varia eruditilCma Opufcula P. Crevenn* , qui Magi- 
ftcrium non fine plaufu exercuit in Scholis rpfius Aca- 
demi» anno Chrifti MDLXXXV1I ; ideoque anxie 
quxfivi illius Aifta litteraria , aut faltem mortis an 
num , fcd fmftra ; nam in Libris emortualibus fu 
pramemorati Collegii deeft nomenclatura Sacerdo- 
tum illius Societatis , e vivis ereptorum ab anno , 
quo teterrima lues Metropolim haDC afflixit, fedente 
in Archiepifcopali Cathedra Divo Carolo Borromzo, 
ad fere XX. fubfequentes annos . Dolendum pro 
ptcrca eft , qubd de Viro ifto , proculdubio , doiftif- 
fimo , nil aliud Le&oribus mihi fuppeditetur profe- 
rendum . praeter illius Lucubrationes , leftu certe di- 
gniffimas , 


E 


Qpae funt : 


I . De dde&u , & ornatu Verborum. 

II . De Bonii Temporalibus. 

III . Quid fit Magnum admirabile, 3 c ex quibus fontibus 

erui poffint Sementi* circa Magnitudinem . 

IV. Dc Metaphoris . 

Tom. II. 


I. Ambrofii Loce Cribelli Bpiflola ad Nicolaum Ful- 

gofium coni ra Januenfes. 

II. Ejufdem Epigramma in laudem I bri de Imitatione 

editi per Fiatrcm Antonium Rhau Jentem . 

III. Fjufdena Verfus Homeri in Latinum converti, 

IV. F|utelcm Epitaphium Antonelli Arciinboldi . 

V. Ejufdem Epitaphium t.hrirtophori Ghiluti, 1437. 

VI. Ejufdem Exhorntoria ad Cive* Mcdiolaneiifei , Jci. 

Coi.flittu hollium . 

VII. Eiufdcm Epitaphium Ambrofii dc Mutino. 

VIII. Ejufdem iid Dominum Guaruerium Caftcllionum , de 

ortu filii fui . 

IX. Ejufdem in Que radam Hyppocritam . 

MS uno C oif' ce apud Comitem Donatum de Sy.va, 
in 4. EpiftoTa vci6 primo loco cnuncrata extat 
etiam MS.apud amicifiimum Canonicam Iricum. 

X. Carmen Clariftimo, atque Eloqueniiffimo Turis Ce- 

farii Doitori Domino Nicolao Arcimboldo , atque 
Cofm* Raymui-do de Amore. Datum ex Aldibus 
noftri* VI 1 K il. Oftobris MCCCCXXXVI. 

XL Carmen Elegi-cum ud eundem Nicolaum Aicimbol- 
dum i datum eft „ ex Cubiti meo XI. Kat Aprilis 
MOCCCXXXVI.; cum eodem Cirmine mittit Cri- 
bellus Opus Cofm* Raymundi dc laudibus Elo- 
quenti* , fic nairat mottem Autlor-.t l.iqueo a fe- 
metipfo fufpenfi . MS. in Cod. Biblioth. Ambrof. 
fign B num. 114. in fol Hunc MS. Codicem for- 
ti non vidit Erudiriflunua Vir Francifcus Arifius , 
qui non uno tantum loco ipfius Cofm* A.iymunds 
meminit in foa Cremona Litterata. 

E febedis Sitonianis , fic citatis MSS. 


Mommnun MDCCCC- 


Digitized by Google 1765 


GV APPENDIX DE 1766 

I A,1 

MDCCCCLVIIl 


MDCCCCLVI1 


CR1BELLUS jACOBUS ANTONIUS. 

J Acobum Antonium Cribellum Mediotanenfem die] 
XX. mcnlu Martii anno MiCClIJ. e* MartaVa j 
nazzii conjugo Carolus fufccpit . Prster minora.- 
(ludia, fic Philofophia» , atque Medica? facultati de- i 
dit operam , ut annos natus XVII dic fcilicet XX. | 
tncnns Julii , anno falutari MDCCXX. in Ticinenfi * 
Archigymnafio laurei* fuerit infignitus . Ut in Patria t 
infirmorum curam fufeiperet a Nobili Phyficorum- 
Mediolanenfi Collegio non fine honorifico Diplomate 
approbatus eft dic IX. raenfis Septembris anno MD- 
CCXXII. Ciim autem Medicae Artis laude floreret, 
ab Optimatibus Nofocomii Majoris regimini przfc- 
diis inter eos Phyficos eligi meruit , qui pauperibus 
rgris in magnificis seque ac piis illis aedibus meden- 
tur ; idque contigit die XV. Junii anno Chrilti MD 
CCXXXI mox ibidem publicus conftitutus eft Le 
dtor Anaromes. audio etiam annuo ftipendio obpra? 
clara Viri merita . Invida magnis ingeniis mors Cri- 
bellum rapuit annos agentem tantummodo XXXIX. 
die XXUI. Augufti . Cadaver ipfius conditum cll in 
Collcgiaca Ecclufia S. Maria: Pedonis . 

H*c fcripfit 

I. Epidemie catrazrali feguite negli anni MDCCXXX. • e 
MDCCXXXI 1 I. in Italia , enclle altre parti dei Men- 
do : fue cagioni, oficrvazioni, e cautele mcdiche per 
curar Ii mali cmarrali, fpecialmcnte di petto ncllc» 
fodet le Epidemie ; imprtfi. Mediol. an. 17JJ. dit JO- 
Apnht , apud Coroium Jojepbum Quintum . 

U. Opu* Anatomicum Iralicc exaratum . MS. in foL extat 
penes didi A adoris filios, fic heredes. 

E fchcdis Sitoniam* . 


De CUSTODIBUS OCTAVIANUS. 

O Ctavianus dcCuftodibus filius Prothafii, &Fran- 
cifese de Rafinis Mediolancnfium coniugum- , 
fratrem habuit Joannem Angelum de Cuftodibus .Lo- 
cumtcnentcm Capitaneum Turno* Equitum leviora 
armatura? . Claruit anno MDXCVI. Regius in Bel- 
gio Turm* Equitum gravioris armatur* Ductor 
1 pro Catholica Majeftate Philippi II. . dein & Philip- 
B j pi III Hifpaniarum Regum ac Mediolani Ducum-. , 

, poltea Bellici Equitatus Cotnraiflartus Generalis in_ 

> Mediolanenfi Ditione ab anno MDOX. ad annum- 
jMDCXX. , quo majoris Sdopi frontem glande per- 
cuflus , ex equo exanimis fortiter pugnans cecidit 
; in propugnatione Oppidi Tirani Vulturcn* pro Ca- 
t tholicis adversbs Rhstos . Teftamcntura fuum con- 
didit .die XXVII Augufti anno MDCXVI. 'nftituto 
| fibi hzrede przmemorato Joanne Angelo de Cuito- 
dibus ejus fratre . 

Scripfit : 

f. Rclaxione di aria dell* AzzionJ , e movimenti fatti daile 
Armi Canoliche nclle Guerre di Fiandra, e di V*l- 
tellina dnll'a uio MOCXU. ai MDCXX. MS. in foL 
inite molis , exrat pcnfcs J. C Jainnem Angelum- 
dc Cullodibu* Antiquitati* ftudiofum , m inique anu- 

Ejufdcm ndaviani militaria geto commendant Fran- 
cifcut Bdlarinu* in Hift. Valli* Tcllina pag r 8 ^, Ab- 
bas Toh. Francifcu* Foflatu* in Memor. luUor. bellor. 
Italic pa*. 68 ., Jnfeph Ricchw in Narratio», rer.lta- 
Iicar pig. nd. narrat. 4 ., Perru* Angelu* Lavizariu* 
in Memur hiftor. Valli* Tcllin» F 8 - *9fc 2£ l $t 
, S7 . XO. ao* , dc abi plure* , nec non Advocatu* Sh 
tonui in Theatro genealogico Sitoniano pag. **?• ' 
folio MS. peni* Audorem , cx quo «gnovimu* hanc 
f uniliam a Montulo florent* anno ChrdU «i-v-us.- 
XX. originem tiax.fle . 


D 


MDCCCCLIX. 


DEGANUS JO ANNES BAPTISTA. 

U Tinam Joannis Baptifts Degani , five Dagani, 
ut Fontaninio placet , Mudoctienfis , Viri 
eloquenti.!, patriarum rerum peritie, 8c ejuf- 
dem infignis Oppidi Decurionatu clartflimi , invida— 
bonis oblivio fic monumenta non delevi flet , ut no- 
bis liceret nudo propemodum nomine eundem hic 
non infererc . Inter Modoetienfcs Decuriones floruit 
Deganus nofter , Joannis Evangelift* filius , anno Dei 
Hominis MDXXX. , quo anno , diro Bononia Ita- 
lici Regni Coronaro , vulgo Ferream dictam , atque 
in vctuitiflima Pracurforis Domini Bafilici Modoc- 
ti* aflervatam , Clemens VII. Pontifex Carulo V. 
Augufto imponere decrevifler, co mifli fuere ad Sa- 
crum Diadema deferendum Petrus dc Arlago , & 
loannes de Marliano ipfius Bifilicx Canonici , atque 
e primoribus Oppidanis Polydorus , 6c Joannes Ba- 
ptifta dc Vecchiis , Paulus' Velatus , Ludovicus 8c 
Bartholomxus Cifnufculi. 8t demum Ambrofius Ma 
ria Hcrbu. Meditabatur forte his comitem fc adden- 
dum fore Daganus quoque , Orationem idcirco dc— 
ipfius Caroli V. Ludibus paraverat, quam tamen ip- 
lum Bononiz habere non potuilfc teftatur idemjuftus 
Foitcaniniui loco infra memorando , caufam tamen- i 


rcticerw . Quanti vero faciendus fit Index Reliquia- 
rum prsfatx Bafilic* a Degano digellus, aperte m- 
I dicat citatus Fontaninius . qui ex co nonnulla ad 
I litteram exfcripfit . H*c boni confulat Leftor; reu* 
qua enim ipfius a<SIa diligentiam noftram fefellerunt. 

Scripfit : 

I. Orationem de laudibus Caroli V. Imperatori* , tcftc— 

eodem Fontaninio . 

II. Indicem , 8c Defcriptionem Reliquiarum Bafilic» mo- 

dociienfit i cx eodem . ... r* r 

Laudatur a f*piu* memorato Juflo Fontantwo in JJU- 
fertationc de Corona Ferrea Cap. XI. * n P r , ,nc , , I” • 
fic aCUrift. Abb. Fufio in Add. MSS. ad Picmellum. 


MDCCCCLX. 

DIONESANUS VlNCENTIUS. 

/^Aravagium Oppidum Ditionis Mediolanenfis , 
V—# Dicecefis vero Cremonenfis, natales prabuitVin- 
ccntio Dioncfano , quocirca a Clarifs. Viro Franci- 
fco Arifio inter Cremonenles Eruditos locum pro- 
meruit . Is politioris litteratur* ftudiis inftruiffus 
fuit , chmque Minorum , quos Obfervanres nuncu- 
pant S. Francifci , Ordinem eflet amplexus , & Sa- 


Digitized by Google SCRIPTOR. MEDIO L. 


cerdotali dignitate infignitos, peculiarem in Patriam, , A 
Virofque bonis artibus celebres Contribules (uos , j 
amorem oiteodit . Nam prxterquamquod Carava- 
gicnfis Oppidi monumenta quadam hiltorica exara- ; 
vit , Pictores , & Architedlos ibi natos laudibus I 
exornavit . Optabile foret litterarios bofce labores f 
adhuc fortaflc MSS infptcere poffe , verhm praefato : 
Cl. Arifio locum , ubi fervamur , reticente , id no- 
bis non contigit . 


MDCCCCLXII. 


Habentur ergo Vincentii hujus 

-fr Compendium Virorum tUuflrium Canvagicnfiurn irL. 

arte Pict.tr ia , atque Sculptoris nccllcmium. 

II. De memor ito Oppido , ubi Franci fcu* Sforoa AUrchio. 
fic Mediolani Dux, Vcnctoe ingemi ftrage proOra- 
rit, HiAoria. 

Laudatur a prefato Arifio in Cremona Litterata To- 
mo III. pag. jtp. ubi etiam citat fratrem fuutn De- 
lidcrium in fua. Academia Pictorum , & Architecto- 
rum . 

MDCCCCLXI. 

DONATUS HIERONYMUS. 

H ieronymus Donatus Trivilienfium dedecus fuit; 

ejus etenim municipii Popalus furoroa fide— 
adhxfit Mediolanensibus Ducibus . quam ingrati ani- 
mi vitio laborans Donatus , non adimplevit . Ei com- 
tmfla fuerat Dcrthoncnfis Arcis Poefetftura I Bona— f 
Sabauda Ducis Mcdiolanenfium Jo. Galeacii mfan- 1 
cis tutrice ac matre . Hieronymus autem eo loci oc- 
culta confllia fovit , de Ludovico Barienfium Duce 
in Mediolaneniium rerum fupremum Arbitrum ad- 
fcifcendo. Ex hac molitione Ludovicus Mediolanum 
reverfus Italiam univer&m lufdeque vertit , patri» 
Imperium fubdoli invafurus . Qpare Hieronymus etfi 
confilio , ac fortitudine polleret . in perniciem tamen 
Dominorum fuorum , atque Italia? natus videri po- 
tuit . Ortus illi ex familia contigit apud Tnvilicnfes 
antiqui potius , quam nobili , qu* jam ab anno mij- 
Icfimo tercemdrmo fcxagefirao Templum Divi Chri- 
ftopbori in patria excitam , opulentoque Sacerdo 
fio dotaverat . At Donatus , parum gratum (ibi Lu- 
dovicom expertus , probavit acceptam plerumque- 
proditionem elTe , nunquam vero proditorem , quate 
maerore confe&us obut Trivihenfibus luis exofus . 1 


Epiflohmm Volumen de rebus fui tempori*, quod 
labat apud HieiOJiymum Doiuuum Sacerdotem , qui 
nuper fato fur» itus dl in ipfo Oppido Tmilii. 

De Hieronymo noftro, cjufqjc proditione, mentionem 
f*c»t Coria* in Hiftoria Itab anno MCCCCLXXIX., 
ubi meminit etiam 'de Rotplugnuao Donato Fiatetio 
Axci* Der tholis . 


DRALLUS JOANNES ANDREAS. 

lOaones Andreas Drallus Jofephi fC. atque Verten- 
I ti* Daverist coojugum (ilius , nc litteris navavir 
J operam , ut ebm utriufque Juris lauream prome- 
ruinet , facrifque minifteriis inter Clericos fe dicaf- 
fer , infignis Colleeiata? S. Vidloris Martyris in Op- 
pido Varini Pnepofitur* dignitate fuerit exornatus . 
Eo in munere claruit annis MDCXXX. & aliquot 
(equentibus ; cbmque Sacri Concilii Tridentini De- 
clarationes , atque Decifiones plures coUcgiflet , eas 
fuis digcftas Capitibus , & illullratas corapeg ; t non 
fine magno , atque perutili Ecclcfiailicis prtefertim- 
Viris labore . 

Superiunt hoc titulo 

I. Joinnis Andre* Dralli , Przpoflti Varifiehfis, Declara- 
tiones Sacri Conditi Tridemmi , cum fuis Decifioni- 
bu* . MS. in fol. Tom. tl extm in Bibliotheca PP. 
Teaiin. &*n&i Antonii Mediolani . 

De co agit cnnirtiiFumis Sitonui no fler in fchedi*. 


MDCCCCLXII I. 


DUGNANUS JACOBUS. 

Q Uod hic proferimus de Jacobo Dugnano debe- 
mus amico integerrimo, atque Viro do&ifiimo 
* Advocato Sitono noftro , qui feriem GeneaJo- 
gicam nobis tradidit a Joannc Dugnano florente anno 
MCCXC. Leonis patre , ut diximus in Artic. DCC- 
XXX. coi. f<Sf. , 5 1 delinentem in Joannc Jacobo Se- 
natore Mediolanenfi , qui florebat anno MCCCC- 
XC1I Jacobus veri». noltcr J. C. C. & Ducalis Lo- 
1 cumtenens Officii Provifiotium hujus Urbis inilitutus 
! fuit anno MCCCCXXI deinde prior Capitaneorum , 
& Defenforom libertatis Reipublicx Mediolancnfis 
*extitit anno MCCCCXLVH. qua occafionc fcripfic 
Capitula Foederis inter Mcdiolanenfcs , & Coraenies, 
ut infra . Patrem habuit Francifcuin , 6 c Senatona 
dignitate exornatus diem claufit extremum anno M- 
CCCCLf. At chm de Jacobo ejus flho item Sena- 
tore fermonera parum fupra habuerimus , prartermit- 
tendum non di , quod ipfius diligenti,!, & fu raptu 
infliruta fuit Bibliotheca Collegii J.PP. hujus Urbis, 
Uti teflatur infcriptio a Plumo Plato relata in fins 
Epiflolis , pag. 9 . ut fequitur : 


IOHANNE G ALE ATIO SEXTO MEDIOLANI DVCE 
LVDOVICO PATRVO REM FELICITER GVBERNANTE 
BIBLIOTHECAE INCHOANDAE 
IOH. IACOBVS DVGNANVS 
CIVILIS ET PONTIFICII 1VRIS PERITISSIMVS 
VNVS EX SACRO MEDIOLANENSI COLLEGIO 
IDEM Q. V E IVSTITI AE MAGNIFICVS SENATOR 
PRIMVS MORIENS LIBROS ET AL1QV ANT V L VM AERIS LEGAVIT 
EAM CAETERI IVRISCONS VLTI 
VRBIS ELEGANTIAE 
SVAE ET POSTE RORVM COMMODITATI 
COLLATA PECVNIA AMPLITER ABSOLVERE. , 


Digitized by Google , 7 6 9 f a APPENDIX FE 1770 

Scriptor nofter Jacobus tumulatus cxtitit apud Aram I A ] Francifcus Cicerejus in fuis Colle&aneis Infcriptio- 
Maxtmam in Ecclefia San£i Marci hujus Metropo- num : 
lis cum fequenti Epitaphio , quod nobis fervavit I I 

QVI CANONVM ET LEGVM IVS CALLVIT VNVS VTRVMQVE 
DVGNANVS SIT VS EST HAC IACOBVS HVMO 
DOCTIOR HOC NEMO FVERAT NEC IVSTIOR ALTER 
AEQ.WS ET EXCELLENS INTEGRITATE FIDE 
HINC INTER PRIMOS PROCERES FRANCISCE SENATOR 
TE DVCE MAGNANIMO SFORTIA PRIMVS ERAT 
OSSA RELIQVIT HVMI MOR1ENS MENS ALTIVS ACTA 
NVNC FRVITVR FACIE COLLOQVIOQVE DEI. 

MCCCCLI. DIE PRIMO SEPTEMBRIS OBIIT. 


Plura fcripfit , quas *tas nobis fuftulit , ea vero qur 
damus digna funt pofterorum memorii ; 

Scilicet : 

I. Capitula LXXVI. Foederis , & adherenti* inter Ma- 
gnifico* DD. Capit.utroi , & Dcfenforcs libertatis II- 
luflris , & Excelfae Communitati* Mediolani, fic Spe- 
rabile* Cive* Deputato* Communitati* Comi. Exurit 
MSS. ia fol. penes jam laudatum Advocatum Silonum . 


Confilla varia Juridica fparCm edita, inter que eminet 
illud feudalc in caufa Comitum Caftri M afui i ; quod 
extat impreffum inter Confdia Martini Garraii Lau- 
deniii, Conf. iy. pagg. mihi & 104. 

Dc co agunt antiqua Mediolani Ducum Decreta pag. x*p. 
fub an. MC<XCXLI dudum edita per Senatorem^ 
Petrum Pauhim Bonettum 1 «£4. Placidus Pucinellus 
in Chronico GlaJ&atenfi pag.fj. 8064. Advocatus Si- 
tonui in Chronico Golleg. J. PP. artic. m. pag. 40. MDCCCCLXIV. 


FASS ATIUS JO ANNES. 


J Omnes Faflatius , qui ad Capuccinorum Inftitu- 
tum convolans , depolito pro more famihx co- 
gnomine t a Medioi.ano eft appellatus , ingenii 
acumine , & dodtrinx foblunitate magnam fibi 
comparavit nominis famam . LJjvini Verbi declama- 
tores omnes leculo luo fuperafle tradi ruf. Priulquara 
vero Minoribus fe addicerer, inter Prjea-Catorum Or- 
dinis Alumnos aliquibus annis vixit ; dt feverioris 
vitx defiderio flagrans, rigidum, dc quo lupra, pro- 
feflionis genus amplexi ftatuic Tanti apud c.apuc* 
cinos eft habitus, ut non femel in Mediolanenfis Fro- 
vinci* PrtfeAwn aflumi meruerit, prodende com- 
mendatione , qu* in eo fulgebat . Neque deerant 
ejus animo pietatis ornamenta , quibus decoratus di- 
vinas decantans laudes non fine undtitatis fima Me- 
diolani fupremam claufit diem VI. Kal. Martii anno 
MDLXV. 


Habentur ejufdem 1 

I. Qnaflioncs aliquot in Regulam Fratrum Minorum- . 

MS 

II. Trahariis de Oratione, 8c Meditatione. MS. H*c Ope- 

ra fe vidi fle affer 11 Diouyfius Gcitucnfi* mox citan- 
dus . 

Vitam illius fuse dfktibii Boveriut in Annalibus Ca- 
pueeinorum Tomo I. 

Laudatur a prefato Dionyflo Gcnuenfi in Bibliotheca 
Script. Capuccinorum edit, U. pag. 17S. 


MDCCCCLXV. 


a FERNO MICHAEL. 


4 Ernum Ducatus Mediolancnfls Oppidum patria.. 


qui diftinguendus eft ab 
noc enim Scriptore , de 


. *. fuit Michaelis hujus , 

! altero Michaelo Ferno ; in 
quo agimus , utpote Capuccinorum Ordinis Alumno, 
cognomen defideratur , 8c ortus locus fubftituitur , 
i in illo autem Familix nuncupatio perduravit . Nofter 
igitur inter primos Capuccinorum Reformationis Pa- 
tres recenfltus, adeo charus extitit SanftilTimo Viro, 
& nunquam fatis laudato Antiftiti Carolo Borromxo, 
ut ah eodem fuerit in Vifltatorem ele&us . Et pro- 
fecto fedulus Vinex Dei cultor non poterat non- 
diligere Michaelem hunc indefeflbcn Divini Verbi 
prxeonem , qui triginta millia Sermonum publici ad 
populum habuifle tertur . Apoftolicis fradtus labori- 
bus , jamque fenio gravis evolavit ad Superos ann» 
ftedempttonis MDCviU. 

Scripfit , 8c evulgavit 

I. Sermones dc Poenitentia . 

II. De Tempore . 

HI. Condones ulli» fuppreffo nomine. 

Dc eo BoveriuS , ot Diouyfius 3 Genua in Biblioih. 
Capuccnior. dc Cl.inf* Abbas Fufius in MSS. adden- 
dis ad Picinelli Athe».«u;n . 


MDCCCCLXV 1. 

FERNUS BERNARDINUS. 

D E Beroardino Ferno Mediolancnfl nihil nobt» 
occurrit , prxter pauca admodum h, Picinello- 
relata . Spes erat plura inveniendi , ipflus ideo Elo- 
gium dare dtl tulimus , quo liceret Lcdtoribus facere 

latis. 


Digitized by Google » 77 « FE SCRIPTOR. MEDIO L. FR 177» 


(aris . localium igitur cedente labore , non fine do- 
loris fignificatione Pieinclluro fequi cogimur , qui 
Fratrem Bernardini noitri Regii Fifci Patronum in- 
hac Metropoli fuifle commeniorans ; ipfius tamen- 
nomen reticuit . Audtorem autem ob Juris peritiem 
laudat ( aitque 

Eum fcripfilTe 

I. Commentaria ad Jus Municipale» MSS qu» afferitflpud 
Joannem Baptiftam Blanchmium lervata fuifle i nunc 
ubi illa deliiefcant ignoramus . 

De ipfo citatu! Picineflus in Atbcnso pag. 88. 


MDCCCCLXVll. 


FERNUS FLAMINIUS. 


J Oanncs Ambrofius Caufidicus Collegiatus, Regiuf- 
que Fifcalis Syndicus generalis in Mediolan-mfi 
Ditione Flaminium Kcrnum genuit . qui JC. & pu- 
blicus Tabellio repetitur in Matricula fub annoMDL- 
XXXVII. jam inter Caufidicos Collegiatos procedenti 
anno computatus . Locum etiam promeruit inter XII. 
Viros , quos Provifionum appellant , anno MDXC- 
IX. Promotus denique anno MDCVi. ad munus Ad- 
vocati Fifcalis Officii S$ Inquificionis , in eodem- 
permanfit ufquc ad obitum, qui incidit in diem XllL 
snenfis Aprilis , anno reparat* Salutis MDCaVI. 
Hujus Audtoris ne nomen quidem in hac Bibliothe- 
ca Ledtorcs optimi rcpcnrent , nifi cruditorum- 
ipfius laborum memoriam poileritati fervaflet laco 
bus Valerius , inter cujus Epigrammata in Codice— 
MS. alibi indicato Bibliothcc* Clericorum Regula 
rium Teatinorum Collegii S. Antonii hujus Urbis , 
unum legitur ad Flaminium noltrum , quo eundem- 
hortatur , ut edat 

I. Libro* tres dc Jure Fifci jam ab eo compofitos . Hos 
vei 6 , cum nulla ex pane ad manu* uoliras pervene- 
rint , vei omnino pcriiflc , vel adbuc inter Anccdota 
dclitcfccrc fufpicamur . 

Que de Adis Femi dedimus, amiciffuno JC. Sitono ac- 
cepta referimus . 


MDCCCCLXVll I. 


FRA N CIUS FRANCISCUS. 


C irca finem Seculi XIV. floruit Francifcus dc— 
Franciis Mediolanenfis , Augultimanus Eremita 
Coenobii S. Marci . Hunc exctlluifle peritia Theolo 

t icz difeiplin* plan liquet ex eo , quod illam pu 
lice docuit in celeberrima Univcrfitate Parifienfi . 
Ceterfjm de ingenii fui foeribus , excepta infra recen 
fendi lucubratione; deque ipfius gcltis , nihil aliud 
invenire potuimus . Eum nihilominus commendant 
Philippus Vicecomes , ac Torellus , qui pariter tra- 
dunt, Franci reum anno MCCCLXXXlX. adorna (Te 

L Compendium Hiilortcum Virorum illuftrium Cee , obii 
Mediolanenfis Divi Marci ■ 

Laudatur X jam citatis Vicecomite in fuo MS. Opere— 
de Conventu S. Marci , 6c Torcllo Tom VI. Secui 
Auguft pag 176. mim.41 , atque nonnulla debemus 
yiro dottifimo P.Gubelmo Nicolai ejufdcm Ordinis 


Tom. II. 


A 

MDCCCCLXIX. 

FRISONUS LAURENTIUS. 


L A urentium Frifonum Mediolanenfem in primo 
hujus Bibliothcc* Catalogo prztermittendum- 
cenfuimus ci dc causa, quod (pes foret plura de ejus 
adtis , atque ingenii monumentis Ledtoribus exhi- 
bendi , pr*tcr pauca admodum a Picinello relata- . 
Cum autem nihil omnino, iis exceptis, reperire datum 
fuerit , eum tandem ferme nudum in fcenam addu- 
cimus . In Congregatione Clericorum Regularium- 
® de Somafcha nuncupatorum floruit Laurentius Sccu- 
lo X VJ 1 . cumque Sacerdotii dignitate audlus inter 
eos degeret , muficis potifiimitm modulationibus ad 
Divina pertinentibus egregii navare operam confuc- 
verat . Idcirco , prcter ea , qu* vel 1613 , vel pluri- 
bus vocibus concinenda vulgavit (ea enim pro Indi- 
turi noitri ratione , ut alibi monuimus, referre fuper- 
fedemus ) non inutile vulgavit Opus ; 

Videlicet : 

I. Un Trattato di Canto ferino . Afr Imo , 

Ex ptccitato Picinello pag. 


MDCCCCLXX. 


FROVA HIERONYMUS. 


C Hriftophorus Frova Caufidicus Collegiatus Me* 
diolancnfis genitor extitit Hieronymi , quem- 
hic deb>ta cum laudis commendatione in hanc litte- 
rariam arenam inducimus . Leg iles optimi coluit di- 
fciphnas, in quibus lauream fibi promeruit, aliquan- 
do etiam in Foro veriatus egregie . Memoratum qui- 
dem hunc Scriptorem videram apud Picinellum in- 
Athenxo inferius citando . Ipfum tamen in Audio» 
rum minoris not* Indice duxeram reponendum- , 
( infpcdbi tantum Operis ab eodem Picinello indicati 
D - fronte . Ctim vero paucos hos ante dies apud ami- 
ciflimum JC. Sitonum, Codicem ipfum diligentihs in* 
fpcxertm , dignum fum arbitratus eundem , qui in- 
ter majoris not* Eruditos exhibeatur . Non enim- 
fimplcx eft gratulatoria , qu* nihil eruditionis expo- 
nat , fed potilis Tradtatus perutilis his . quibus mu- 
nus incumbit Procuratoris Exercitus , quem vulgus 
barbarum CommifT rii nomine appellat . Agit etiam 
de biennalibus Officiis , imo continet quodammodo 
illius temporis hilloriam . Floruit Scriptor circa fi- 
nem Seculi XVI. 

Vulgavit : 

L Congratula foria di Geronimo Frova nella promo2''one 
E dell' , Iluilnflirro Sig. Sforza Brivio ai Commiflariuto 

Gencr.dc degli Elerciti di Lombardia , e Pieinonte— 
per Ia Regia, e Gmulica M.icila; nella quale a pic- 
no H ha infor maxione de’ gradi, cd ufficj , ulli quali 
effo llluftnffirao Sig Sforxa b di rempo io tempo 
afcefo , con aliri panicolari di fua Cufi ; Trait.ifi 
p.mmenti in efla dellcqu.ilita de’Commiffarj appur- 
tenenii ad effo Officio , e dei carico d'cflV> , ed anco 
intorno agli ffficj Biennali; AI Moitoilluftre Signor 
Frantcfco Brivio fuo Luogotenentc , c figliuolo . At— 
A Ultime, per Pacifico Ponxio, typo, m 4. 

Adfuiu in principio Es>ffichon Bernardini Baldini, al- 
terum Sigifmundi Folianii item bina Carmina, vul- 
gi Somni , unum Fabii Orerii, alterum Jacobi An- 
tonii Taffoni , in laudem Au&oris Frova , fle Mcc ce- 
natis Brippii. 

De ipfo agit jam aratus JC Sitonas in fchedis, & prae- 
fatus Picmcllus ia Athctuso pag. {40. 

Nnnnnn MDCCCC- 


Digitized by Google GA 


APPENDIX 


G E 


» 77 * 


* 77 3 

G 


MDCCCCLXXI. 


A 


GALLARATUS HIERONYMUS. 


A Lphonfum JC. C Regiumquc Infubri* Senato- 
rem , atque Sylviam Arboream Lignariam ex 
Comitibus Valenti* ad Padum jugales Hie- 
ronymus Gallaraius Mediolaneufis habuit genitores . 
Pro fui generis dignitate accuratifliraam na&us edu- 
cationem , anno MDX*”VlII. clariffima? Societati 
Jrfu fc addixit in qua juxta Inftituti rationem (lu- 
diis , Verbi Dei minilterio , aliifqnc pneclaril ope 
ribus fe exercuit , donte IV. cmiflis Votis pie de- 
ceflit in patria anno Salutis humanat MDCL. 


B 


Habet portentas 


I. Orationes Sacrat uuiqtie lingua. Italica fcilicet ac La- 

tina . MSS. pluribus Voluin. c<nnp;chciifa* . in U - 
blioih. Collegii b. Fu)' Iit liujut Libis . 

II. Elogium ,five brevem Vitam Michaclu Arragonii Societa- 

tis Jcfu , qui anno MDI.XXI d em cljufit . Extac in 
libro, cui titulus: ,, Elogii PP. Soc. Jcfu pietate, tic 
„ morte pro Chriftt Fide obita illufhiuin . MS. ia- 
Biblunhccj Braydcnfi . 

De eo do£kiflimus bi tonus noder in fuo Theatro Gcnca- 
logico Mb. pug. u*., in bchcdis . 


MDCCCCLXXI I. 


C 


GESSAGA CAROLUS ANTONIUS. 


N On minori litterarum , quam pietatis zelo flo- ' 
ruit setate oollrd Vir fuaviffimus, ac praeclarus . 
Mediolanenfis Ecclcfi* Sacerdos Carolus Antonius 
Geflaga, quem nuper Mundo ereptum, Clerus omnis. 
Nobilium. RcligiofarumqueMatronirum ordines com- 
munibus lacrymis funt profecuti . In p irvi nomims Pa- ] 

t o prope Scronum, dechnoquarto ab Urbe lapide, ab 
oneilis parentibus ortum lubuit, quorum prima fuit | 
cura in Seminariis a S. Carulo indituris tenerum adhuc 
puerum (ludiorum , ac clericalis difciplm* cultura D 
clformandum , Oblitorum educationi tradere ; cum- 
que genitorum , preeeeptorumque cxpc&ationi opti- 
me refpondiflct , Philoiophiar , ac Theologia? (ludiis 
feliciter emenfis , eorumdem Oblatorum Coetui ab 
Eminentiflimo S. R- E. Cardinali Odefcalco Medio- 
lani Archicpifcqpo fuit aggregatus . Dum Georgius 
Maninellus ejulaem Congregationis Presbyter , & 
Rhaudcnfls Collegii Inrtitutor , remotiores Ainbro- 
flanse Dioecefis limites per inaccdlis valles, & juga^ 
montium Divini Verbi pra?co fervens, nullo parcens 
labori peragrabat, foci um habuit Gelfigam noilrum, 
fidelem veluti minillrum in excipjendis protervorum 
hominum Confeflionibus , infortnandifque ad picta 
tem animabus , Sacrorum fermonum , ac Spiritua- 
lium exercitationum numquam fere intermiiTo adjn>E 
mento. Tam probi iniliiuroris exemplo permotus; 
tranflit ad Seminarium Urbanum de /.» Cw mcj nun 
cupatum, ut celebris pietate Vixi Jofephi Oldoni, ad 
imbuendos Ecdctiallicc virtutis prcceptis clericos, 
labores levaret ; quo ad Superos . ut par tft credere, 
evocato , tam arduum onus Gcflaga fubiit anno Sa- 
lutis no lira: MDCCXVJII. Prseferairi Spiritualium-, 
exercitationum , & clericorum Canonica Conferturis 
officio non contentus GefTaga , diredlionem quam- 
plunum in Scculo viventium cujufcumque gradus ho 


minum lubens fufeepit ; rudiores non afpernatus , 
quos nodle dieque ad perferam vivendi normam-. 
Icdulsl cura , & patienti indultrii informabat, morti- 
que proximos ad extremum ufque anhelitum non de- 
ferebat . Juftus proborum hominum xllimator Card. 
Archiepilcopus Odefcalchus , promoto e Theologali 
Pratbcnda Collegiat* Bafllicx San&i Nazarii ad iub- 
cundam Poeuitemiarii Majoris in Metropolitana Fc- 
clcfia Dignitatem Joannc Antonio Viccmala , Gefla- 
gam noilrum illi inNazariana fubflituit; ubi B. Vir- 
ginis Sacellum polito . & vcrficolori marmore cx li- 
gneo e fundamentis erigendum curavit . Vivis ere- 
pto Presbytero Tonetta Congregationis Oblatorum , 
quo adnitente exordium habuit Mediolani Afceterium 
Monialium Ordinis S. Francifci Salefii , fubrtitutm 

• fuit GefTaga ad Patris , quem vocant , Spiritualis 
munus obeundum , cbm jam antea Religiofas illas 
Mulieres ad fovendum Sandli Epifcopi Genevenfis 
Spiritum, monitis , epiftolis, conhlitfque excitaflec . 
Quinquaginta fex Ecclefiaiticorum Virorum , totidem- 
que Equitum, ac Matronarum Societatem in Eccle? 
ha Vibrationis S. Maria? inrtituit , ad quorum profe- 
flum Opus elaboravit , primo loco infra reccnfen- 
dum . Currente demum anno MDCCXLL, quum_» 
decem dierum fpatio, juxra morem, Religiofas pater» 
nx cura? commiflas , pabulo Evangclica? veritatis fo- 
viffec.ad levandum animum, corpufque naturi obxfum 
ad camoellre ocium fc contulit, ubt die Veneris XX- 

* VII Odtobris febri correptus, imminentem fibi mor- 
tem perfenfle ; idcoque ci -fima die Navigio per Ca- 
nale , quod 1 Ticino ad Urbem defluit . domum re- 
veftus , haud multo po(l Sacra Coofcflione expiatus, 
cum vomitu urgente S.indbffimum Chriili Corpus fu- 
mere prohiberetur , ad plures abiit. LVI secatis an- 
num non adhuc attingens . Scpultus eft in Tumulo 
Canonicorum Bafilica? Nazariana? , penes quos tauG 
digni Collega: viget recordatio , haud fac.Ie interi- 
tura . 

Superfunt illius Opera : 


I. Rcgole per I' * (Ticinzione di S. Francefco di Sales . 

Ati ano , prtjfo Gtufeppt Ricbini , 175 J in i». 

II. Mouvi , o licto Avr.-uimemi cavati da Ile Opere di 

S. Frmcefco diS-itcs per ciafcun giumo dcll\Anno. 
Fxt ibidem . 

III. Or.iMonc funebre per Ic Efcquie celebrate nella Bafi- 

lic* di S. Ambrosio al Sig. Cardinale Bencdctto 
Odcfcalchi, ulire volte Arcivcfcovo di Milano. MS. 

IV. Eferciz) Spirituali per i Chenci dei! 1 Canonica . 

V. Efcrcizj spirituali per eli Ordinandi . 

VI. Efcrcizj Spirituali per le Rcligiofc . 

VII. Efcrcizj Spirituali per lc Damc. 

VIII. Ef-rcizj Spirituali per i Cavali er i . 

IX. Efcrcizj Sp-rtluali per i Sacerdoti . 

X. Efcrcizj Spii ituali per i Sccolari . 

XI. Fufcicului multarum Concionum e fuggdhi habita- 

rum . 

H*c omnia fervantur MSS. apud Carolum Galbia- 
tum , qui ucibis humaniter invifenda communica- 
vit . 

Gcffagam laudavit S. T. D. Bartholomeu* raftdlui 
Congregat. Oblatorum in Catalogo Virorum infi- 
gnium ejufdcm Congregat., qui fervatur MS- itu. 
Collegio S Sepulchri, necnon ejufdcm cuui laude me- 
minit Alaria ienatia Coda de Ia Triniid , Ord. 
Vilitatiomt S. Marte Monadcrii huju r . i. rbu Ami- 
Itita , in Literit Circularibus , vuIl.us fub dic-. 
XXX. Odobris MDuCXLI. 


MDCCCCLXXIU. 


Digilized by Google I 


1775 G'E SCRIPTOR. MEDIOL. GH 1 776 

I AI 


MDCCCCLXXIII. 


GESSATUS GULLIELMUS. 


C iim Mediolanenfcs amto MCLXII. k Fridcrico I. 

Augullo , qui (Enobarbus cognominatus eft , 
ar&iffima cingerentur obfidione , ut e6 facilifis pa- 
triam propugnarent , quo Civium animi concocdiiis 
unirentur , exortas inter Creditore* , ac Debitores 
controversas , conditis hac fuper rc Statutis , com- 
primere ftuduerunt. Id muneris injundtum fuit Viris 
quatuor , poteftate fadVa , quidquid in commune bo- 
num redundare pofler , (anciendi . Ex eorum numero 
fuit Gullielmus GcUatus magn* prudenti* Civis * & 
fummo in Patriam amore praeditus , qui , communi- 
cato cum Collegis coniilio , 

Promulgavit 

I. Statuta inter Creditore*, & Debitore» obfervanda. 
H*c ex Corio haufit Come* Ofttwut Atchintui m la- 
tor offlima «que ac inftgni Collectione fua MS. qui 
tam fepe in hoc Opere uii fumus . 


MDCCCCLXXIV. 

GHERARDUS UB ALDUS. 


U Baldi Ghcrardi Mediolanenfis non ideo nomen 
omtfimus in priori Scriptorum hujns Biblio- 
theca Indice , quod eum omnino expungere medi- 
taremur, fed pudori ducebamus nudam hominis nun- 
cupationem , & inconditam Operum notitiam opti- 
mis Le&oribus ingerere . Pudorem vicit neceffitas , 
omnique moto , ut ajunt , lapide nihil amplius repe- 
rientes , Moriggiam , 8c PicineUum fequi coadi fu- 
mus , & illa tantummodo referre , qu* jejune qui- 
dem , fed pro more fuo . de Scriptore hoc tradide- 
runt . Vates certi fuit Ubaldus noder , ut videtur, 
oon contemnendo pr*ditus ingenio , cbm floruerit 
Seculo XVI., ut indicat editio libri num. I. indican- 
di . Plurimum etiam juventutis moribus componendis 
vacavit , cujus rei tdlcm dabimus infra Bcnurdi- 
num Baldinum . Ceteriim p .uca h*c boni confutas 
Lc&or candide ; plura enim forufle tempus pro- 
feret . 

Scripfit : r ■ • • 

1. Odas aliquot Latina* . Extant in libro , cui titulus : 
„ Carmina Poetarum Nobilium . Mediol. iffij. i* 8. 
Fortb h*c funt Carmina , qu* Scriptori nollro tri- 
buit Paulus Moriggia loco citando . 

II. Dc moribus juvenum . Hoc Opu* in lucem prodiifle-» 
indicat Caimcn jam memorati Baldini iu libro in* 
feripto ; Lufut : quod hic fubnctlimut : 

Qui virtutis amant iufignia pulchra doceri , 

Quaque fequi juvenes , quaque cavere decet , 

Ubaldi cultum difemt opus , indice libro 
Hoc retium pubes leda tenebit iter . 

De eo cit. Moriggia lib. Ut. NobiL ModioL cap. XX. 
ac PicineU. pag. fu. 


MDCCCCLXXV. 


GHIOLDUS CAROLUS. 


I Nter Viros illuftre* Ghiold* Gentis hujus Urbis 
claruit anno MCCCX Gafparinus , ab Henrico 
VII. Impcr. Comes Palatinus S. R. I. creatus, ut cx 
Diplomate per Clartfs. Sitonum vifo . Carolus inre- 
rim Ghioldus Mediolanenfis optimo ingenio prseditus 
ab ipfa pueritia bonis incubuit litteris, nam ih. Semi- 
nario Majori patri* dcccm annos integros Rhetori- 
c* , Philofopni* , atque divinis fcientiis dedit ope- 
ram . Inter Oblatos SS. Ambrofii, & Caroli coopta- 
tus Presbyter effe&us eft , atque Theologici Laurei 
honeflari meruit . Mox iludiis pneficitur in Collegio 
Helvetico, ubi jubente celeberrimo Cardinali Arcfue- 
pilcopo Fridcrico Borromaeo annoMDCXXX Alum- 
nos Philofophicis , & Theologicis ftudiis imbuit . 
Sequenti triennio nedum pr*faus Alumnis . verum». 
etiam Seminarii memorati C lericis facras Qu*ftion.s 
egregie tradidit . Genuam evocatus , Thomam de_ 
Auria Turfenfis Ducis filium Theologiam docuit , 
mox a Crlare iMontio Cardinali Archiprctfule Thco- 
logali Praebenda decoratur in Bafilica Apoilolorum , 
vulgo S. Nazarii, hujus Metropolis, addito munere 
Cenforis librorum, aliifquc praeclaris officiis . >Egrc fe- 
rimus tanti Viri Opera , quorum meminit Picinellus 
infra citandus , quo feribente adhuc Ghioldus vive- 
bat , imperfe&a, ut tunc erant , forfiran remanfifle, 
vel , quod magis dolendum , omnino excidifle . 

Supcrfunt tamen 

I. Ragionamento fatto nel Duomo a’ Tribunali 1’anno 
I^DCLVJ. Mslano, per tl Monaa . l'anno flcjfo , in 4. 
Hunc infcripfit Caicfmali Alphonfo Lui* . 
ii. Alcunc Imprele. Inferta funt fpitrfjm in Opere memo- 
rati Picinclli, infcripio: il Manda Stml-oltca. 

III, Opera varia erudita, dc quibu* Picinellus, ut diximus. 
Laifd.it ur ab eodem Picmello in Athenito pag 118., 
fle Joh. Petro Puriccllio io Diflcn.it. Nu&ir. pag. 5. 


M DCCCC LXXV1 


GLUSSIANUS ANTONIUS. 

Q Uamvis nimis fer?» pr*clariffimorum Virorunru 
notitia ad nos pervenerit , qui veri infigni Ca- 
* pirulo Canonicorum Ordinariorum tcclefi* 
Metropolitan* Mediolanenfis Statuta condidere; gra- 
tulamur nobis tamen , quod (altem in Aiiditiaflc_ , 
quam tradamus , eorum nomina liceat infererc— . 
Hos inter primus elementario ordine occurrit Anto- 
nius Gluflunus , inter ipfos Canonicos coopt -tus, 8cco 
temprre in Subdiacon tus Ordine conllitutus , qui una 
cum Collegis loco fuo memorandis die XX. mcnfls 
Aprilis , anno reparat* Salutis hurnan* MCCCLX- 
XVII «ternum hoc beneficium clariffimo Coetui con- 
tulit . Adhuc erat in vivis anno MCCCC1V. 

Scripfit igitur 

L Statuta ejufdem Ecclrfi® eo anno , 8c die publicata,- .' 
MS in fol. in Archimca . 

Meminit huju* praedari Viri amidffirous JC. Sitonu* 
in Schedis . 


MDCCCCLXXV». 


Digitized by Google < 777 


GL APPENDIX GR 1778 


MDCCCCLXXVII. 


A 


Latinis tota Romana Curia 
poftcri ea frucrcntur , 


mirata efl, atque ut etiam 


Vulgare funt : 


GLUSSIANUS BON AGR ATIA. 


TJOnagratia Gluffianus Mediolanenfis Theologi# 
jL/ pentiflimus Vir inter Minores Obfervantes nun- 
cupatos floruit fuperiore Seculo . Excidiflet nobis 
Scriptor ifte , nifi monentibus amicis , manufcriptus 
illius Codex infra laudandus ad noftram deveniflct 
notitiam. Nemo tamen expe&et Glufliani hujus A&a; 
illa enim , quamvis omni Audio petita , reperire da- 
tum non fuit . Ad ejufdem lnilituti Profeflores per- 
tinebit plura fuppcditare . 


B 


Elucubravit Opus fle inferiptum : 


I. Tranatus dc juflificationc hominis ,ot pluribus doilrin* 
* Scoti locis acceptus, anno MDcXLlV. AIS. in 4. Ser- 
vatur in Bibliotheca S. Beruardini Verone . 


MDCCCCLXXVII I. 
GRIMALDUS JOANNES PETRUS. 


J Oannes Petrus Grimaldus , origine quidem Ge- 
nuenfis , fed in clariflimo Modoftienfi Oppido 
Ducatus Mediolanenfis natus , Carmelitarum Inlli- 
rutum florenti ztate fufeipiens , in eo bonis artibus 
fcdulam dedit operam . Theologiam praefenim fic 
didicit , ut in ea magifterium obtinuerit ; mox ftu- 
diomm Regens Patavii primum, inde etiam in Urbe 
fuerit renunciatus . Prior Genuenfe rexit Coenobium, 
ibidemque floruit Sicr* Inquifitionis Confultor . !n- 
Provincia Germani# inferioris CommifTarius genera 
lis extitit , & Provincialis Angli* munus obivit . His 
preclaris muneribus illuftris 5nitGenuas annoMDC- 
XXXI. Facundiam ipfius in Orationibus prefertim- 


L Orationes Fr. Joannis Petri Grimaldi Cartnelir» Me- 
diolanenfis a Modoetia Anglia Provincialis , 8c Col- 
legii D. Maris Tranfpontin* Regentis , habite itu. 
Sacello Apoftolico coram SS. D. N. Paulo V., Sacro- 
que Purpuratorum Patrum Senatu , ad Cardinalem- 
Scipionem Borghefium . Rom* , apud VacciMtum-. , 
161}. in 4 

Ex Speculo Carmelitarum pan. III. de Viris llluftribus 
pag. tojt. num. 1741. 


MDCCCCLXXIX. 


GRISONIANUS BENIGNUS. 


N On fetnel quefti fumus in hoc Opere de monu- 
mentis deperditis Eruditorum Virorum non_ 
titntiim veterum , fed , quod magis mirum videtur , 
rccentiorum . Querelam nunc renovare cogimur 
adkuri de Benigno Grifoniano , qui certe Mediola- 
□enfls fuit , ut in titulo Operis mox indicandi ipfe-, 
apertfe feribit ; fed tamen ade£> incognitus Civibus 
luis exiftic , ut nemo prorfus vel tantillum de geftis 
ejus, vel emortuali ialrem anno fuppeditaverit. Chm 
autem ex Icriptis Cliriffimi Viri Pauli Segneri So- 
ciet. Jefu, divini Verbi preconis eximii , fe profccifle 
tcftetur , cxcunte Seculo XVI. vixifle videtur . 

En Operis ejus le&u , typifque dignifllmi titulum: 

I. II Segreurio inftrutto, libri III. MS. in 4 - In *pfi* non 
tantum Epiftolss plurcs teguntur optimo ftylo ex ira- 
ta , fed Regule quoque proponuntur pro illis feri- 
bendis lingua meliori Italica, exemplis addu&is cele- 
berrimorum Virorum, Panigarolas nempe , Segneri, 
aliorumque Eruditorum . ExtJt apud Minores Obletv. 
S. Marte Gratiarum Modoetie . MDCCCCLXXX. 


HELIODORUS. 


H EIiodorum Monachum Mediolanenfcm igno- 
ravit Armellinus ; nihil enim omnino dc ipfo, 
ejufque Opere memorat in fua Bibliotheca— 
Benedi&ino Caflinenfi . Credendum eft iccirco, Coe- 
nobitam hunc forraffe inter Cluniaccnfis Congregatio- 
nis Alumnos , qui plura olim habuere in hac Urbe 
Moaalleria, rcccnfendura dTe . Illum indicavit Clariis. 


Abbas Fuflus , ex cujus fide nos etiam 'Scriptorem , 
& Librum proferimus . Vixifle videtur circa finem- 
Seculi XVI. 

Edidit Opus inferiptum 

L De Sacramento Baptifmi . Crimen*, imo. in S. 

Ex citato Fufio in Append. MS. ad Prandium . 

A S. JO. BAPTISTA JO. TADDflEUS . 

V. MONTIUS DOMINICUS ANTONIUS . 


• i 

1 

t \ 

MDCCCCLXXXL 


Digitized by Google «779 


LV 


SCRIPTOR. MEDIOL. MA 1780 MDCCCCLXXXl. 


LUCCIONUS THOMAS. 


T Hornam Luccionum de Bonifacio ab eruditif- 
fimis Viris Qpctif , & Eccard in Bibliotheca 
Scriptorum Ordinis Praedicatorum memora- 
tum protermiferamus , gu6d fufpicio fubiiflet , eum 
Bonifacii in Coriica Infula natum fuiffe , procipue 
cum Genus , ut dicemus , longam traxerit moram , 
atque fupremam diem clauferit . Melioribus nunc 
fulti documentis, Mediolanenfibus Scriptoribus addi- 
mus , clim veri hic lucem viderit , immo etiam in_ 
celebri S. Euftorgii Coenobio S. Dominici Inftirutum 
fufcepcrit, quamvis poftea Genuenfi Afcetcrio S. Ma- 
ris aeCaftello addittus fuerit, five, ut ajunt, trans- 
iimus . Qjj tntiim eflet Theologi® peritus , indicat 
Magifterium ei collatum in generalibus Comitiis Ro- 
ma habitis anno Salutis MDCLXXXVI. In utriuf- 
que Lorobardi® Provincia plurimam fibi famam in_ 
tradendis Theologicis difciplinis acquifivit, & in ea, 
quam S. Petri Marryris appellant, diutibs hoc munus 
exercuit Regens ftuaiorum confticutus in pr®fato Coe- 
nobio S. Euftorgii . Verbum quoque Divinum XXX. 
per annos in celeberrimis Itali® Urbibus magno cum 


A plaufu populis mtniftravit . Neque minor eluxit in- 
eo Juris Canonici pcrities , ob quam a Januenfi Ar- 
chiepifcopo Examinator Synodalis creari meruit , 
quoa officium XX. fermi annos geffit . Proditftam* 
urriufque Lombardi® Provinciam , poft alios minores 
gradus , cum imperio adminiftravit . Decedit tandem 
lenio confeftus Genu® anno Salutis MDCCX. 

Scripfit Opera his titulis prxnotata : 

I. Veritatis moralis , feu do&rinc probabilis tnvefiigatia. 
Mediolani , apud Malattjlam , 1701. n« 4. 

■ II. Ancile veritam ad faciendam vindi&am fandam in_, 
nationibus ampliflimi Imperii Sinamm , illiufquc— 
Reges , Nobiles , Mandarinoi , Litteratos , 8e cultus 
Chiucnfium propugnatores alligandos in compedibus, 
B 8c in manicis ferreis , ut facianr judicium coiifcri- 

ptum Omnipotentis Dei , cjulquc ditr&ifEm* Sponfs 
S. R Cccleuc. Extat in precitato Opere a pag. jpi. 
ad ;j 9 - 

IH. La Predica di SAlomone nel libro dell* Ecclefufle dear- 
ticolata , e dedicata aila M. R. M. Suor Maria Deo- 
data Spinola . Genava, per il Frmcbello , 170J. in 8. 

IV. Elucidirium Vite , & Operum D. Thotne Aquinatis. 

Genua , typii iifdem , eodem anno , in n. 

V. Plurima aa utnunque Theologiam Scholafticain , 8c 

p.irencticam fpedtantia MSS. apud Suos Genu*. 
Laudatur a preci tatis Clarifs. Viris Quetif , 6c Eccard 
in Tomo ii. Script. Ord. Predic. foL 777. MDCCCCLXXXIL 


MADDIA MARIA ROSA FELIX. 


C Adenre proterito Seculo , 8e fequentis initio , 
celebres illi Viri Carolus Maria , 8c Mi- 
chael , c gente Maddia , Senatus Mediola- 
nenfis k Secretis , Pater , ac Filius , quorum fu- 
pra debita cum laude fuo loco meminimus , elo- 
quenti® . ac omnigen® ferme literaturo perlucidum 
in fe ipfis fpcculum exhibuere . Nunc protcrcun- 
dam minimi cenfuimus Mariam Rofam reliceitL- , 
cujus ingenium humilitas intra Septa Religiofifli* 
mi Afceterii haud facile celare potuit , quin Me 
diolano innotuerit . Prodi&i Caroli Mari® Philo- 
fophi , ac Potit* clariffimi , necnon Angel® Rip® ' 
filia, edita eft in lucem Maria Rofa anno MDC- ! 
LX1X. die XVIII. O&obris , atque in ipfis vit® j 
primordiis plufquam femineum animum ad virtu- j 
tis exercitium oftendit . Gallicam linguam , 8c cho- 
rearum ducendarum normam optime didicit , quin- 
immo fic Pi&ura fefe addixit , jamjara parentis fui 
pediftequa in concinnandis Mediolanenfi dialedlo ftn- 
£lis metro cantionibus , quas fratribus, fororibufque 
recitabat . Pubertatis limites attingens , ad proprias 
fexus dilciplinas addifeendas in Regio Collegio &Gua- 
jflallcnC Comitifla Torella pro puellarum educatione 
inftituto in hac Urbe, vulg6 delaGuaflalla appellato, 
locum habuit , ubi quinquennio immorata , totam fe 
Divino cultui mancipare decrevit in Monafteno , 
Beat* Virginis ab Angelo Salutat® Inftitutum fer- 
vante , quod hic Mediolani Dolorum San£tiffim 2 
Dciparx nomen obtinuit , 6t communiori appellatio- 
ne de Ue Olefti , feu drfle Turebmt vocatur . Annos 
Tora. U. 


[igitur «tatis fu* XVII. nondum prxtergrcfla, die— 
XXIX. Septembris, anni MDCLXXXVI1. Mundo va- 
ledixit , totam Divino cultui , atque zrernarum re- 
rum contemplationi fe addicens , tanto perferioris 
vit® experimento , ut inter probatas illas Virgines , 
ceu Sol inter fidera , clariori lumine emicuerit , Sc 
prima honorum fubfellia confcenderit ; in quorum* 
ledula adminiftratione totum pene religiof* vit* fpa- 
Itium, cara omnibus, 8c communis quietis falutifquc 
follicita , amoris ac zeli plena , laudabiliter impen- 
dit . Tyrocinio propofita fuit Magiftra, mox dome- 
fticarum rerum cur® profuit { dehinc Antiftit® Adju- 
trix , mox Mater ceterarum XV. annis profedit , 
quo in munere tamdem occubuit . Mei non eft infti- 
: tuti, gcfta iplius Coelo acceptiffima, ac dolores, quos 
invitfta patientia pertulit, reccnfere ; id enim in ejus 
Vit* narratione, qu* propediem publicam in lucem 
cft producenda , per feriem enarrabitur : hoc tan- 
tummodo addam , ed , qua exuberabat , in Deum , 
ac Sorores chariute du&arn, vel ut Datori omnium, 
fuo ac ceterarum nomine , grates referret ; feu , ut 
focias ad virtutes adamandas excitaret , quinimmo , 
ut eafdem opportuno tempore recrearet , nonnulla— 
proprio marte Maddiam noftram fcripfilfc Poemata 
Italica , quorum infra mentio recurret . Plures per 
annos plagam in crure fuftinuit , quin aliquam dolo- 
rum voluerit conlciam, pr«tcr fe tpfaro ; non potuie 
tamen tuffim ccUre, quam parciflinus cibus , & vi- 
gilat* ut plurimiim in Oratione no&es, necnon ®tas 
ad fenium declinans , familiarem effecerant : tantis 
igitur morbis vexata . tamdem dierum curfum opti- 
me implevit anno Salutis MDCCXXXV1II. , die Do- 
minico menfis Aprilis , tam pi* M itris defiderium- 
religiofis Monialious fui Parthenonis relinquens , pe- 
nes quas omni «vo ejufdem vigebit recoraurio , du- 
rabuntque virtutum exempla . 

Oooooo Apud 


Digitized by Google 1781 MA - a p p 

Apud Litcratos famam fui nominis commenda- 


vit . ob 


I. 

IL 

III. 

IV. 


V. 

VI. 


VII. 


Giardino di Fiori , nccolto iilk 'Opere di S. G«r- 
trude RiS. in 4» apud Jim Moniala. 

Norma di be.i adempire (uur Ic canchc ocll Initura 
dcllc Celctli , per PeLua offitvanzj dclle loro Re- 
eolc . MS. in 4. ibdem • 

Vaiie Prcd che da effi fntte , e recitate nel Refetro* 
rio , tM le quali una fopra >! Teflo dcl Va:;i ;elo j 
Domine, fi vit, futes me mundare - R 1 SS. ibidem . 
Divozionc a S. I^uUzio di Lojola 1 cominciauiio d.i! 
giorno XXVI. di Mageio , 111 cui nacquc , lino al 
XXXI di Luglio , in cui fi celebra Ia di Lui Fc- 
fla . MS. ibid. . . 

Novena ad o.;ore di S. Rofi di Lima. MS ibutem 
Alti di Divnzioiie «IPArc.injtelo S.Michele, a 6. Ma- 
ria M tdd de.ia , C S. Gentudc MS. ibidem . 

Dialu 'o fra 1 ’AnuioloCuilode , c 1 ’Amtna. MS. .b.d. 
Vili. Dodia Trombe ft-.za fi aio per i pomi dclla Rjcre.i- 
zione comune di orbi Mrft • Poenuta funi XU AJe- 
diulaiicnfi vernacula lingua conferipta , nempe 
I. Dc Humilitate- , , „ , 

x. Dc inftituiu Mortiatium S. Mana ub Angelo Salutat* 
j. Dc tribus c tufis , qiiibu* Deus Animas ad fe trahit ; 
videlicet ; Sapra de i tre Perite i 

4. De Charitate . _ 

5. Dc puritate Spiritus . 

6 . Dc fi npl citate Virrpti*. 

7. Dc vana horni;. um *:tsmatione. 
e. Dc quiete C ardis . 

9. Unde proveniant Tenraiione* . 

10. Dc non curandis mundanis eventibus . 

»x" Virgine defideriorum . 

IX. Tria alta Poemata compofuit de rribu* Virtutibus 

Th e ologici* . qu* fervantur MSS. in fuo Monafle- 
rio » fic apua Clarii*. 8 '. 

X. DialoSo di due Donne : cioc Trabatacca , e Benm- 

refa , e dei Frate Co 'fcfforc di Trabatacca . MS. 
apud Fratres deAyroldi* . Pafttcmu* hic fce;u* eft 
illiu* ingenii , ut in fine notatur ; eideir.que vul- 
gati Dm lecto Mediolanc fi compofliu* fuit . 

XI. Multa Epigrammata , vulgbS<w#«« . * Madrigali, Ita- 

lica, & Mcdiolanenfi Imgi.i confcripta , quorum- 
plura egomet vidi fatis concinnb lucubrata ■ 

Ad eam fcripfit plurcs EpiflolasCarolus Mari.* Maddius 

5 enitor , que Lguntur edit* in Collectione ejul- 
em Operum , fida a Clarifs. Muratono , atque— 
imprefla Mediolani in Regia Curia, anno 17««- 
Eam l.udaruru P Jo. Phihppus Boviu* soc Jefu, m 
Vita Comii ff* M iri* C.hriftin* Mtfferati , edita— 
in 8 Midi olant , in Regia Curia, 174*- Clanis Sa- 
xius in .ViS Tcltimoim» Virtutum ejufdem , P Jo. 
Ambrofius G illarati S>oc Jcfu in Epifiolrs, 8c p»u- . 
res alii , qui nomen fuuin mihi in pubheum pro- > 
ducere uou permtfl-ruut . 


MDCCCCLXXXIII. 


MALDURA CAROLUS EMMANUEL. 

C Arolus Emmanuel Maldura Mcdiolanenfi* Ludo- 
vici filius , cbm ficro fc Ciftcrcienfium dicaflct 
Ordini , ceneris fui nobilitatem , virtutum omniuin- 
cl tricate cumulavit ; brevi enim ad Prafulil vanis 
in Coenobiis dignitatem afeendit , Ambrofiam vide- 
licet in Patria ao anno MDCL1 ad MDCL1V. inde 
Parmenfis , deinde Charxvallenfis tam in agro Me- 
diolanenft , quam Placentino fupra decennium Pr*- 
fes enituit . Tale autem nomeo libi conquifivit, qua 
le fummis cum laudibus depromitur a Joanne Petro 
PuricelJo* atque Bartholomxo Arefio infra citandis . 
Non rarum vero huic infigoi Viro Ciftercienfis Fa- 
milia obltridla cft, quemadmodum facile nolcet, qui 
lucubrationem illius fummo labore compa&am noru 
ignoraverit . Poliremus ipfius vit® annus nos latet 

Scripfir : 

I. Syllabum Scriptorum Italorum, qui tn Ciftercienfi Or- 
dine flonnru.u . Citatur fxptfluni apud dc VVifch 
iu Bijiuth. cjufdcra Sacri Oidin» * 


E N D I X MA 178* 

A 1 Laudatur a citaris Puricello in Differt. N.izariana , cap. 

iji, pag. 14. Bartholomwo Ari fio in Chronolosic^- 
Sene Abbaium S. Ambrolii p.ig. art. 11Z. Clurift. 
Abbate Fufio in Adde». MSS. ad Aihenvuitt Pici- 
ncllij Cc demum JC. Snonus nollcr n Mmum.Nob. 
Famili* de Vir ilibus impreffit Me litd pati Malate- 
(latu , 17a1.Br/y. ipfutn commei;4.it pag. 7 licui 
ut Schedis, c queis uobts tradidit ipfiu* (lemma Gc- 
ncatogicum .ib Hc urico M.ildui .1 an. 10 Ali/CCCLXX- 
vivente ad ufque Auctorem noilrum doiudutn . 


MDCCCCLXXXIV. 


MANLIUS THEODORUS. 


B Reviftime jam meminimus in Articulo MXXXIJI. 

hujus Operis , dum de Manlio Flagtio agere- 
mus , Viri pr.riiantifiimi Manlii , five mavis Mallii . 
Theodori, 0 'iem Medioltncnfem cum Chalco nollrc 
quidem credidimus; arbitrati tamen ipfum inter Seri. 

• ptores non rcccnfendum , cbm nondum nobis Opera 
illius innocuiflcnc . Vcruintaraen diligenter infpcill 
j Pancgyri Claudiani ibidem indicati , nefas duximus 
• tantum decus huic Infubri* Metropoli adimere, cbtD 
in ea metrica laudatione non infimi nominis Opcra_* 
a Manlio compotita rcccnfeantur . Juvat igitur pri- 
mum, qtuedam de Adltbus ejus dificrcre, potiffimbm 
ex przfato Claudiano haulta . Neque vcr6 hic repe- 
tere placet vetuila Famili* Monumenta in hac Urbe 
adhuc extantia , pr*cipu£ ver6 Epitaphium Manli* 
Dedali® Virginis Deo Sacrr in Ambrofiana Bafilica 
quiefeentis , quam Sororem Scriptoris noftri fuiffc— 
nullatenus dubitamus , quod quidem Elogium in- 
iam citaro Articulo MXXXUI. integrum protuli- 
mus Ligurem profe&fc Theodorum noilrum Clau- 
dianus vocat , at quemadmodum alibi diximus , 
id nullum nobis negotium faceffit , cbm per e#L- 
tempora Iarihs pater t Liguri® nomen , 8t Medio- 
lanum includeret ; quod e ruditis notifiimum ede— 
non ambigimus . Ab ipfa igirur adolefcrairia Orato- 
rii excultus arte , uiu in Komano Foro tutatus eft 
reos , mirantibus Civibus folidim ejus facundiam- * 
Lybiam primum cum poteilate adminiftravit , mox 
Macedonum . Hornam revocatus, fupplicibus libdlis, 
C*farcoquc Aerario pr.»fiLitur , inde Moderator da- 
tus ell Hifpant* , Germani* . atque Britanni*. Hos 
magiftratus geffit Iheodorus juvenilibus annis ; ma- 
turiore autem *tate, ftudiorum cur* fe rurfus tradi- 
dit . Philofophi* pr* ferti m Morali , Phyfic* , 8c A- 
ftrologi* , & libros ®terniiate dignos de hifce facul- 
tatibus confcripfit infra memorandos, ut videtur, io 
fuburbano , quo fe receperat . & nc Curuncanos, at- 
que Curios Mediolanum Rom® invideret , agricul- 
tur* vacabat , cum tantifper a Mufis animus eflet 
relaxandus . Interim denub ad Aulam adfeirus, Ita* 
Ii* , Afric* , Illyrico , Infulifque Mans Liguftici , 
Tyrrheni , atque Ionii Moderator conituuiiur . Ani- 
mo fuit moHeitiflimo inter fummos honores , clarifii- 
mafque Pr*fe<fluras ; Confulatum enim geflit cum- 
Flavio Eutropio anno Air® Chriilian* CCCXCI 
quem illi collatum honorem pr®mempratus Claudia- 
nus carminibus celebravit . Securi autem Eutropio 
[Collega pcrcuflb , Theodori tantbm nomine notatus 
jeft annus in publicis Monumentis . Miramur tamen- 
ihunc (oliim Confulatum Manlii noftri in Fartos fuif- 
!fc relatum , cbm jam pridem eodem fumJlum tnune- 
!re indicet non obfcure Poeta ipfe in Panegyris ini- 
, his verfibus : 


Te qmque natura fac r it , mundiqut votantem 9 
Emeritum pridem , defudatifque remotum 
Judiciis , eodem rurfwn complexa potefl js 
E vehit t d>* reducem noiti imponit hobenit . 

Veruoj 


by Google i 7 $j MA SCRIPTOR. M E D I O L. MA 1784 


Veriim hac alH videant , quibus Romana rudera- 
fcrutari cura ell . Illud nos adjiciemus, voca Claudia- 
ni toties citati non inania fuifTe , qui in fine citati 
Operis ait : 

Accipiat Patris exemplum , tribuatque nepoti 
Filius , dr captis ne defit fafcibus bsrcs . 
Decurrat trabeata domus , tradat que fecuret 
Mutua pofleritas , fervatoque ordine fati 
Mallia continuo numeretur Confulc proles . 

Arbitramur enim Manlium Theodorum , qui anno 
Chrirti DV. cum Sabiniano Conful fuit , Nepotem- 
ex Filio Au&oris nollri extitifle . Ceteriim , ut ad 
hunc fermo recurrat , amicus fuit Theodorus San- 
dbillimo Przfuli , Ecclefiseque Dolori celeberrimo 
Augurtino Hipponcnfi Epifcopo , qui eum fort£ pri- 
m6 noverat , tunc cbm Mediolani eloquentiam pro- 
fitebatur ; quocirca infcripfit eidem Sandlus Dt»ttor 
librum fuum dc . cata Vita , ipfum quandoque ap- 
pellans mente prxrtautiffimum . Hxc de Manlio no- 
liro novimus ; cetera vero ipfius atfla interierunt , 
quodque magis dolendum, neque feripta Viri clirif- 
fimi ad nos pervenere . Illa igitur indicare tantum- 
pofiumus ex his , quae Claudianus fxpiffim£ memo- 
ratus titulo teniis indicat . 


A 


B 


Ea funt ; 


C 


I. Dc Frccepti* Philofophorum , variifque eorum de— 

Mundi primoidiir fememiit . 

II. Dc Sydcrum motu , Eclypftbus , 8c Metcoris . 

III. Cnynina plura, imer que conjicere licet Epitaphium^ 

Manliae Dcdaln , de quo jain diximus . 

Laudatur a pluribus, inter quot etiam a Poflevino in— 
Appar. Sacro Tom. II pag. J7J. , Ut ii Colle&oribu? 
Fartorum Confulanum , atque ab Hoffwanno in Lc- 
x «eo Uiii verfali , ubi perperam vocatur Manlius Theo- 
doricus . I 


MDCCCCLXXXV. 


MANZONA JUSTA FRANCISCA. 


D 


N On patri* tanthm , fed artatis quoque noftr* , 

& faeminei fexus decus Francifca Manzona- 
Calarem Alphonfum JC. atque Caufidicum Collegia- 
tum , ac Mariam Catharinam Clavcnam Jugales ha- 
buit parentes . Virales haufit auras III. Nonas Maji 
anno Chrirti MDCCX in Urbe Mediolanenfi, fedula 

3 ue parentum curi inter pietatis , flud iorumque ru- 
imenta adolevit ; quamvis non fcmcl teneris adhuc 
annis graves fuerit perpefla morbos , a quibus ferva- 
tam le pix parentis fuar precibus affirmabat . Inge 
nium fortita perlpicuum , 8c memoriam plane mira- 
bilem , e (olis Erudirorum, qui frequentes ad JEde s j 

illius conveniebant , colloquiis perfectam Sermonis , g 
atque Pf>:fis tam Latinx, quam Itslicx (ibi peritiem 
comparavit . Nullo prxeeptore ufa, Gallice , Htfpa- 
niccquc loqui didicit , quibus animi ornamentis , ut 
Graeci etiam Idiomatis adderet decus , fic ejus ha 
gux praeceptis dedit operam , ut verba facientcm- 
peritiffimi quoque mirarentur . Et profetflo , fi vita 
comes fuiffet , quantum Graece iciret porteris quo- 
que innotuiflet ; meditabatur enim Euripidis , qua: , 

extant , Tragoedias Italicis reddere verfibus . Fer fe 
ipfam Geometriae , celcberrimifque Philofophorum- 
Syrtcmatibus navavit , quorum omnium arcana ex 
MSS. cditifque Codicibus nemine tradente percepit . 
Mirum qua eruditione Hirtoriam , Ritus , Mores ex 
antiquitate prxfertim petitos calleret ; neque Jurif- 
prudentiara infalucatam reliquit , cujus fundamentis 
optime fe imbutam dcmonllrabat . Divinos Codices, 


in quibus verae fapientiz documenta Summus rerum 
Opifex mortalibus tradidit , magna ex parte memo- 
ri* commendaverat . Hinc mores candidi , compo- 
fitufque oris & animi pudor , & rara in do&is hu- 
militas ; qua tam demifse de feriptis luis , feque— 
fentiebat , ut ambigerent omnes , quid prius in prx- 
clara indole habendum foret , moaellia an do&rina. 
Hinc fumraa feribendi tam folutA , quam adrtri&d 
numeris Oratione facilitas , St nunquam intermirtus 
{ludiorum labor . Matre orbata , in Sacrarum Vir- 

f inum Afceterium Sandix Lucix dicatum le contu- 
t , ibi que vitam traxit ad IV. Id. Aprilis anni MD- 
CCXLI. quo die Aloyfio Julio Veneto non ignotx 
eruditionis Viro nupfit . Celeberrimis Italix Acade- 
miis adferipta fuit , nimirum inter Arcades Roma- 
nos affijmpto nomine Phoenici* Lampeaticx , inter 
Ereinos Panormitanos fub nuncupatione Aglaurx Olo- 
nix , inter Patavinos , qui Ricovrati dicuntur , inter 
Affidaros Ticinenfes , inter Philodoxos , 8t Trans- 
formatos «Mcdiolanenfes . Augulliffimx Elifabethx 
Chrirtine Caroli VI. Cxfaris conjugi accepta aded 
■eXtitit, ut infigne gemmarum donum retulerit, chm 
Opus Poeticum infra memorandum nomini ejus nun- 
cupafler ; pluraque meditaretur beneficentix munera 
in eam conferre Auguila Princeps , nifi heu nimium 
nota adverfa fors i ntcrceffiflet . Decimo poftdic ultimi 
fui partus acut* febris vi oppreffa non abfquc ingenti 
dodlorurn omnium moerore, migravit k vita in Vico 
Ccreda apud Oppidum Leucum ad Lacum Larium , 
annum agens XXXlll. tumulatumque Cadaver illius 
apud Patrem conquiefcit ad Aram dolentis Deiparas 
in Sandli Joannts Templo , cui cognomen ad Calla- 
neara . 


Plura fcripfic , qux partim edita funt in lucem* 
partim adhuc typos expediant , nimirum 

I. L'F kt Tragedia . Verona , per Gio: Allrerto Tumor* 

mant , 17}}. «a 8. Hanc Augutte Elifabethat Ctvi- 
ftin» dicavit , Verumrnmcn , ut erat rerum fua- 
ruro p.uciditm •Jtimatrx, hoc Opus retudere i\a- 
ducr.it , hujulque ex integro rdMti Autographa— 
duo fervantur unum apud prjel-mdatuin fllwyrium- 
Judum ejus Virum, alterum vero apud Clanis. Vi- 
rum P. Angelum Calogcra. Prxfix.tm hibet , pre- 
tcr nuncupatorum, Diffcrtationem eruditiflimam- 
de ipfa 1 iiigce.iia , in qua optime habent Le&orcs 
quantas tflee dottrine tam in ficrii , qulm in- 
proftnis rebus Fcetnina h«c praiLtntiJEma . 

II. L' Abigaile : Azionc Sacra per Mulica da cantarfl 

jiclla CtppcIU dclla S. C e C. R M. di Car Io Vi. 
Imperadore . Vienna iTAujbia , proflo Gto. Putro 
Van-Gbelen . 17J4 in 4. 

III. La Dcbbora ; Oratorio per Mulica nella nicdertma— 

Cappclla . Ivi , fer Io fteflo , 17JJ. in 4. 

IV. La M.tdre dc’ Maccabei j Axione Sacra per Mufica— 

nctl-i ilcffi C tppella . Ivi , ptr lo fltflo , 17J7 in 4. 

V. II Sacrificio d'Abramo : Axione Sacra j«r Mufica— 

come fopra . /vi, fer lo fltflo, 1758. in 4 

VI. 11 Gcdcone : Azione Sacra per ftlulica . Hoc Opus 

ubi fupenus cnunciata harmonicis numeris conci- 
nendutn par.iverat . MS fervatur apud memora- 
tum ejus Conjugem; prout etiam, qua; lequuntur. 

VII. L' A mata ; Tragedia . Hanc elaborabat cum acerba 

ipfnn mors fmtulic . Imperfecta crt, atque non ul- 
tra Aftutn primum producta . Servatur MS. apod 
eundem . 

VIII. Le Trirtczzc d’Ovidio libri V. tradotti in verfi Ita- 

liam . Hoc Opus fub nomine tamfan „ di unaPa- 
,, ftorell 1 Arcade „ tmpreflum eH in Tomo XXII. 
infignis Collectionis omnium vererum Poetarum- 
Latiuurum , cum eorundem verftoite Italica Typis 
Mcdiolar.enhbus . 

IX. Orazioni tanto Sacre, quanto Profane . MSS. apud 

eundem. Ex his julium Volumen confici pofict. 

X. DiffcriazioTii , e Lcttcrc Latine , ed Italianc fopra— 

varj eruditi Argomenti . MSS. auud eundem . Ex 
his quoque non parve molis Coarx coalcfceret . 

XI. Vita dclla Ven. Serva di Dio La M.idre Suor Gio- 

vanna Eutlachia della Croce Fondatrice dei Sacro 
Moui flero di Santa Chiam , detto nella Rocca del- 
la Citta di Vigevano , difpofta , e comptura da-. 
FranctTca Manzoni Milanefe , e da cfT.t confacrata 
alia Illurtriffima Sienora Contcffi D. Maria Gio- 
vanna Cattanca . Milaso , per Gtufeppe Vigoni , 


XIL « 7*5 


M A 


appendix 


XII. Varj Compoiiimenti Poetici . Spariim edita funt plu- 

ra ejus lidltca Carmina in Colle&ionibu* iofignio- 
ribus hujui Secui», non unium Mediolani, ied & 
Roma, Veneriis, 1’ipie, Verona , atque in aliis 
prxcrpuisluiia Urbibus editis. Ex lifjcm ad manus 
noftr.is, properante pralo, XXX. fic ultra pctwenere, 
adeout nimis Le&orct nollroi fatigaremus , ii om- 
nia per extenfum referre voluiflcmus. Ea eminent 
verh inter alia, quu numero V. leguntur in libro, 
cui titulus : ,. Scelta di Sonetti cou varie critichc 
„ Offcrvaa.oiii cc. dcl P. Teobaldo Ceva . „ V «•»• 
Mia ftr DorneniCu Occbt , 1757. r« 8. una cum lufi- 
gm Elogio Mauzunc nolh* ab eodem P. Ccva_ 
contexto . Omnes tamen dodiflime illius Facmiuft 
Lucubrationes poftremi» fnae brevis vit* annis fe- 
leger.it , Sc emendaverat propria manu , ideoquc_> 
fperandum cll , quod ptopedicm in unum Corpus 
. collectas Rcfpublica litteraria libemiffime eas acce- 
ptura fit . 

XIII. La Demorata : Tragedia . Hujus argumentum de- 

fuinpfcue ex Livii Decod. 111. Iib.Y. ImpetfcWuin 
cit Opus , vix inchoatum . MS. apud eundem . 

XIV. Lettere familiari . Haium plurimas nitidiOiino fer- 

moneEtrufco conicr-pus , ili quibus de (ludiis Tuis 
agit, Ac de pralaikUta prcfertim Tragoedia , dc_ 
qua fjpr.i meminimus num. VJI. verba facit , Ac 
judicium potlulat i fervant apud fe Autographas 
ipfius, dum viveret, amiciffimi Canonicus Joaunes 
Andrcas iricus, atque Carolus Antonius Tantius . 

XV. Storia Univerf.ile di turte Je Donne erudite d*ogm 

Sccolo, e d’ogni Nazione . Ad hanc arduam certe 
fpartam jam a pluribus annis animum admoverat, 
multaque jam paraverat 8c numero, Ac ordine, & 
pcculiaritarc notabilia ; fed morte preventa tan- 
tum Opus imperfectum reliquit in Schedis MSS 
apud eundem . 

XVL L'Amadigi di Bernardo Taffo . Pi «clarum hoc cele- 
berrimi Vatis Poeou communicans cum Viro fuo 
litterariis laboribus emendatum , fcholiis , varian- 
tibus lectionibus, aliifque hujufcemodi generis or- 
namentis au&um edere meditabatur . Illud tamen, 
ut fperamus , Aloyliu* Judus ipfe nobis nen invi- 
debit . 

XVII. Ceniura al Libro intitolato „ ll Sagrifizio di Gefte 
„ delJ’ Abate Giacomo Maria Zanotti „ MS. in 4 
apud eundem J ullum . 

Plurimi ad eandem magni nominis Eruditi , prefer 
tim Itali, dederunt Epitlolas, camqoe Carminibus 
celebrarunt ; hxcquc omnia IV. Voluminibus jultsa 
molis comprchciila idem Aloylius Judus cutlodit ; 
qui etiam Vitam illius fcnpturum fe pollicetur. 

De eadem non fine commendatione egerunt fupradi- 
t tus P. TheobaJdus Ccvi 111 fua Collectione Poe- 
matum Italicoium i Ftancifcus Xavenus Quadrius 
Presbyrer Soc. Jcfu in Opere fuo , cui titulus : 
„ Delia Storia , e Ragionc d’og.u Poesi 1 „ Nos 
quoque eam laudavimus in Articulo Teobaldi Ma- 
ria Vicecomitis du«n Vitam cjufdem retulimus a 
P. Sylveftro de Mediolano ex Ordine Fratrum Ca- 
pueeinoruin feripta , ubi leguntur Carmina H. ALm- 
toiiss iioilr*, aluquc permulti. 


MDCCCCLXXXVL 


MARINONUS MARCUS. 


M A 1786 

tiono pro illa itate oppononiffiraaj ad Cleri, popu- 
lique mores componendos , & reformaodos evulga- 
vit . Animam Creatori reddidit anno MCCCCLlV» 
fuccedentc fibi in Urbevetana Cathedra Joanne Ca- 
ftillionzo Mediolanenfi Coelertini Pap* IV. gentili 
olim Bafilicz S Nazarii Przpofiro , Viro non gene- 
ris tantbm nobilitate , fed dodfcrinz & prudentia? 
quoque laude clariffimo . Placet etiam hic addere^ 
Infcriptioncm brevem Marinon* familix , quam le- 
gimus iti Colledtione Co. Odtavii Archinti afferente 
cxtaffe in Templo S. Francifci hujus Urbis , ftc j 

MARINONORVM 
DOMVS SECVNDA 
DONEC TERTIA. 

Laudatur igitur Marinonus ob 


I. ConAiturioncs pro falubri Urbevetanss Dicecefis regi* 
mine , que in cjufdem Ecclcfix Archicpifcopali Ta- 
bulario aflervantur MSS 

De eo agunt Ghilinus in Annal. Alex, ad annos MCC- 
CCXLlIi , MCCCCXLIV. , Ac MCCCCXLVII. F«li- 
dius Marabottinut iu Cat.il. Epifcop Urbisvetcri» 
pag s y fecunde edit. Ughcllus m Alexnnd- Ac Ur- 
bevet. Epifc. atque JC. Sitonus in Schedis . 


MDCCCCLXXXVII. 
MARINONUS PETRUS MARTYR. 


D E Petro Martyre Marinono Mediolanenfi verba 
fadturi , id potiflimum referemus , quod ipfe-. 
de gcftis fuis pofteritari commendavit , ut infra di- 
cemus . Natus ipfe elt in hac Metropoli circa an- 
num MDXLll. Adoldcenrix prioribus annis inter 
bonarum artium ftudia tranfadbs , XVII. fu* xtati* 
anno Congregationem Fratrum S. Ambrofii ad Ne- 
mus nuncupatam , tunc in Italia florentem , ac poft- 
modum Apoitolico mandato exrindtam , ut alibi jam 
retulimus , amplexus fuit , habitumque fumpfit in- 
Coenobio San&* Catharinx Saxi Baltarii ad Verba- 
num Lacum , quod nunc Fratres Carmelitx Mantua- 
! n* Congregationis colunt. Emifsa anno MDLX. fo- 
‘ lemni profeflione , a Sandto Carolo Borromzo Cle- 
ricalem tooluram percepit , mox per gradus ad alios 
promotus Ordines , & tandem Sacerdotio initiatus 
primum in Templo S Ambrofii ad Nemus Sacrificium 
Deo litavit anno MDLXVII Cbm paulo poli ad Coe- 
nobium Parabiagh» miffus fuiffct,indc aunoMDLXX. 
Mantuam ad Generalia Comitia Suorum accelfit , 8 c 
ad Afceteriura Sanifri Clementis de Urbe Majorum- 


G Erirdo patre Mediolani natus elt Marcus Mari- 
nonus , qui adolefcenti* annis inter bonarum- 
artium ftudia tranfa&is Clericali ie militi* addixit , 
ciiroque do&rin* morumque przllantii emineret , 
anno MCCCCXLIII. defundo Michade Mantegatia 
Mediolanenfi ex Eremitarum Ordine ad Alexandri 
nas Infulas affumpto , fucceflor dari meruit . Annos 
ferme XIV. illi przfuit Ecclefi* , nondumque exple- 
to primo fui regiminis anno revivifeentes in Alexan- 
drino populo veteres fimultates prudenciflimi compo- 
fuiffe fertur . Inde abdicato munere translatus elt ad. 
Sedem Urbeveranam XII. Kal. Augufti anno Salutis | 
MCCCCLVII. ubi Epifcopalibus tutandis Juribus vir- 
tutem infradt» pedtoris , animique fortitudinem fatis 
fuperque declaravit . Clim enim fuper confinibus Ca- 
ftri cujufdam inter eum , Tivefque Urbevetanos dif- 
ficilis orta lis effet , peradtis ( hofet incaffum ) , qu* 
providi Palloris erant , ut res amicabilitcr fedaretur, 
ne tandem Epifcopii Jus excideret f Cives ipfos gra- 
v iffim o Cenfurarum telo percudit . locerim Conltitu- 


E 


juffu translatus , ibi Sodalium Procuratorem aliquan- 
diu egit . Cbtn autem ad aliud Coenobium Sanati 
Gcorgii Rivifrigidi in Tiburtina Dioeccfi fe contu- 
liffct , ibidem fe totum Theologi* , quatn Moralem 
dicunt , quo ad Sacras Confcfliones excipiendas ap- 
tior fieret, addixit . Mox iterum Romam revocatus» 
ibi ioret alios Confeffarios Lateranenfis Bafilic* re- 
currente anno Jubilari MDLXXV. a Jacolx) Cardi- 
nali Sabello Summi Pontificis Vicario eligi meruit . 
At eo anno nondum expleto Prior datus elt Mona- 
fterio S. Jacobi Oppidi Bennarum in Subalpinis . Ibi- 
dem annum integrum commoratus in patrium Coeno- 
bium reverti portulavit , votique compos effeftus , 
cbm in Suburoio Olitorum menfe Augulto peltifera 
lues graiTari caepiffet , hortante pr*fato S. Carolo 
morbo infedtorum Confcfliones per biennium audi- 
vit. Cbm autem adhuc Mediolani degeret, Prior re- 
nunciatus cft S. Nicolai in Urbe Mantua , expleto- 
que munere , Vicarium geflit in pr*norrinato Suo- 
rum Coenobio Mediolanenfi , atque h Majoribus to- 
tius Provinci* Lombardi* luflrand* onus impofitum 

pro- 1787 MA SCRIPTOR. MEDIOL. '.MA 1788 


provide fuftulit adeb , ut anno MDLXXXII. Ordi- 
nis Generali, valetudine , aliilque negotiis impedito * 
ejus vice cetera Monafteria Inltituti lui ipfo mandan- 
te inviferit . Poftraodum Vicarius Generalis Suorum 
coniHtutus in tota Gallia Cifalpina , prxfc&us cft 
etiam Monafterio S.Catharin® fupradi&o , ubi Aides 
refecit , & Templum inftauravit anno MDLXXXV. 
Triennio poli Romani Coenobii S. Clementis Prior 
eledus fuit in Capitulo Generali , quantique apud 
Suos haberetur inae patet , qubd ad fupremam di- 
gnitatem expetebatur votis omnium ; id tamen alie ; 
qui non potuit obfiftcnte Cardinali Sfortia Ordinis \ 
rrote<5h>re , cui cordi erat ad eum gradum Michaf- 
lem Murazanum evehere . Agentibus interim «mulis 
multa perpclTus, & Apoftolic® Sedis induito extra— 
Clauftra diu commoratus , ut Matri fenio confetft* 
folatio foret, circa annum MDXCI. ad Suos remea- 
vit . Privatus ibidem egit ufque ad annum MDC- 
VIII. quo Tyronum illi curatio commiiTa fuit in_ 
Mantuano Monafterio , annoque vix emenfo transla- 
tus eft ad Prxfc&uram Coenobii S. Mari® dc Vite 
apud Olginatum in Ducant Mediolancnfi ; indenue— 
ad regendum aliud jam hepe di&um S- Ambrohi ad 
Nemus in Patria . Id pr®ftitit ufque ad annum- 
MDCX. qtio honoris dimiflionem petiit , cum jam- 
lenio gravis, (ibi tantum, Deoquc vacare exoptaret . 
Verumtamen anno MDCX VI. rurfus Prior eligitur 
Mantuani Coenobii , atque hic ea delinunt, qux ipfe 
met de fe fcriplit . Omnem movimus lapidem, ut 
plura feire licerer , vel (ititem annum emortualem- 
Auftoris hujus Letfiores a nobis difccrcnt . Fruftra 
id nobis ceflit , at non diu fuperfuifle videtur , ciim 
jam prasfato anno «tatis LXXV. attigiflec . 

Supcrfunt iplius 


A 


n« familiae Decuriones plores Seculo XV. & XVI. 
Joaones Antonius item , & Profper J. CC. in Lolle- 
cium cooptati annis MCCCCLXXXIV. & MDXII. 
Ludovicus Canonicus Ordinarius Ecclefi® Metropo- 
litana hujus Urbis medio fuperiori Seculo vivens, & 
OIdradus Phyficus Collegiatus anno MDXI florens : 
His etiam omnibus vetuftior Jacobus in Medicorum- 
Collegio recenfitus in patria , publicufque Extraor- 
dinarius Interpres Phyfic® in Academia Plaeencina_- 
anno MCCCXCVIII. degens ab Humberto Locato 
ia Chronico Placentino , & a Petro Maria Campio 
in Hift. Ecclef. Placent, non uno loco commendatus. 
Eorum veftigiis inhirreos Joanncs Francifcus , dc.- 
quo nunc nobis eft fermo , Graecis , 8c Latinis va- 
cavit litteris , tum Phyfic® operam dedit fcdulanx- , 

3 ua in facultate lauream promeruit . Qpce poftino- 
um egerit , quemadmodum & extremum ejus an- 
num , delevit oblivio . FlorurflTc videtur , ut indicat 
fcquentis Operis editio , medio Seculo XVI. 


En ejus titulum ; 


I. 


C 


II Giuramenco, e le Sctte parti dcgli Aforifmi d'Ippo- 
crate Coo, dill« lincuj Greca miovnmente ncl vol- 
g.ir IJioma tradotti dall* recellente Dotror Fifico , c 
pubblico Lcttore M. Lucilio Filalreo , eon alcimc— • 
breviffime anuorazioni Greche, e volgiri fopr.tgqiuii- 
te dcll’cccel lente Dottor Fifico M. G ovanni Fr.n to 
fco Martiuionc Milanefe Iu Pavta , a^frrjjo dt Fraa- 
ctfco Mofcbtno , 1551. ia S. 

De co, altiiquc in Articulo memoratis, mentio occurtit 
apud citatum JC. Sitonum tam in Chronico CoM:- 
gii J PP- articuli* 167. 3 c |7o. pugg.6}. & 8j. quam 
in Chron- Collegii Phylleorum part. II- an. xj fle 
St t. aique in Collcft Dccurimuli Mcdiol. qua ambo 
MSS. funt apud ipfum Auctorent , demumque in- 
Schedis . 


I. Rimcdj contro fc fjpirituali tcnraeioni , cd efercizio 
dclla mente in Dio. 

IL Vita di F. Pictio Martin Marinonc da Iui medefi- 
mo feruta . 

III. Formularium litterarum patentium Ordini S. Am- 

bi oli 1 ad Nemus infervientium . 

IV. Catalogus eorum , qui in prefato Ordine Generalis 

munus geficre . 

V. Cataloeu» A rchicpifcoporum Mediof anendum a San- 

Ao Barnaba ad Cardinalem Frideiicum Borro- 
m*um . 

VI. De Sybi Ilis , earumque Vaticiniis. 

VII. Modus procedendi in Criminalibus. 

Viu. Orationes plurcs pro febricitantibus , cum formula— 
Abfolutionis plenaria . 

IX. Regola per formare il Contraporxo . 

X. Riccttario per diverti mali . 

XI- Delie Scttc Arti liberali . 

XII. Dc Arte Magica . ejufque fraudibus. 

XIII. Modus canendi divinum Officium in Choro . 

XIV. Catalogus Summorum Pontificum a S. Petro ad Pau- 

lum V* 

XV. Origine dclla Religione Ambrogiana di Milano. 
Omnia uno VoL MS. in 4. julte molis in Biblioth. 

Ambrof fignat N. num. 100. 


D 


MDCCCCLXXXVIII. 


MART1GNONUS JOANNES FRANCISCUS. 


E 


U Tinam Joannis Francifci Martignoni Mediola- 
nenfis ut Majores , fic a£a etiam ad noftram- 
perveniffent notitiam ! Liceret enim pro inftiruti no- 
ftri ratione illa tradere Leftoribus . Miramur interca 
altum dc ipfo (ilentium J ac obi Mangeti in fua Biblio- 
theca Medica , fcd magis Bartholomsi Curtii , qui 
pratclarum hunc Contribulem fuum , nec de nomine i 
lalutavit . Ignofcendum tamen his , chm Opus mox 
indicandum non viderint ; nobis enim quoque igno- 
tus Au&or fui (Ter, nifi editus Codex fort^ fuifTer ob- 
latus . Enumerantur ab amicilfimo , atque in rebos 
Patris fu* verfatiffirao JC. loanne Sitono Martigno- 
Tom. II. 


MDCCCCLXXXIX. 

MASSATIUS. 


M Afiatius Monachus Coenobii Ambrofiani , qui 
pluribus in locis Operis , de quo infra age- 
mus , le Mediolanenfem aperte profitetur , ineuntt- 
Seculo XIII. floruit , morumque probitatem pr*fetu- 
lit lingularem . Dillinguendus tamen elt ab alrero 
Mafiatio , Viconzoni , qui Pagus elt Ducatus Me- 
diolanenfis prope Laudemem agrum , nato ; & cor- 
rigendus Joannes Henncus a Pflaumcrn , qui in Mer- 
curio Italico ambos in unum conflavit . Hic cnim- 
poflremus ille fuit , qui anno Salutis humanse MCC- 
XLII. die XXV. menfis Martii « amiflis per aleam- 
fortunis omnibus, pueri Salvatoris imaginem in gre- 
mio Matris fedentem facrilego vulnere transfodit . 
Cumque inde languis non fine infigni prodigio ma- 
nalTct , Bafilica cxtru&a eft , noflra quoque xtate ce- 
lebris, fub nomine Deipar* ad Sandtum Satyrum- , 
in cujus pariete Ar® Maxim® imminente adhuc co- 
litur tranfvcrberata Icon , fervaturque pugio cruen- 
tatus miraculi monumentum . Fa<fti autem paenitens 
MafFitius Cucullam induit in memorato Monafterio 
Ambrofiano , patratic^ue fceleris veniam h. Deo (hi- 
duit impetrare . Scriptor autem nofter jam anno 
MCCII. imer Afcetas computabatur , & Propheti® 
fpiritu clarus vivebat . Pauca h®c de ijWius A£tis no- 
vimus , reliqua feliciorem Colle&orem expe&abunt. 

Scripfic Opus hoc titulo : 

L Prophetia Monachi San Ai A mbrofii , appellati Maffitii; 
* fic incipit : ,, Dum fuifTcm affliAui multis diebus , 
,, videns prava , tic nephanda Opera , qua fiebam , 
„ Ut futura erant in Civitate Mcdrolan*, & dtftrittu, 
„ tot 8c tantis SanAis Corporibus dedicata , dc or- 
„ nata , dc cum orarem , invocando nothum Con- 
„ firuAorcm , fle Patronum Ambrofium , fupplicau- 
Pppp pp „ 00 , ME 


1789 ME APPENDIX 


« 79 ° 


„ do, ut dignaretur iniquitates de cordibus hominum A 
„ Tuis finQis Orationibus exrirpara , 8c Civitatem- , 

,, & SantUm Ecclefi.it» fuam, 8c Populum fibicom- 
„ jniffura ab nffli&ionibus liberare flcc. Accidit, Quod 
„ anno Domini MCC1I. in Dominica ramis Oliva» 

„ nira , dum effem in Ecdefia in choro , vidi , ac 
„ monftrata mihi fuere 8cc. „ Vaticinium eftde-> 
deftrutiione familie Vicecomiium . Sic vero definit: 

11 Et tunc vox filuit , 8c plorans amaro corde , in- 
,, terrogavi multum pavidus illum , qui loquebatur, 

,, quem non videbam , 8c dixi i quando hec erunt , 

„ fle quis erit finis t Refpondit : Tranfibunt fex de- 
„ cies decem , 8c trecenti anni cum mille , 8c poft 
,, novem erum h«c omnia mala completa i 8c tunc 
„ iterum plorans dixi : Domine , quod erit fignum l 
„ Refpondit: bina mortalitas, magna expolrttio bo- 
„ notum , 8c exheredatio populorum, indignatio Dei, 

„ fle fames valida . Et his didis , cum iterum _vel- 
,, lem interrogare , cur Omnipotens tanta permitte- 
„ ret , audivi : Propter peccata Clericorum , oc Cin- d 
„ tatis monificatiunem inter Cives . „ Extat in po- 
dice MS. pergameno optime note Scculi XV- fign.H. 
pum 87. in /bl. in Btblioth Ambrofiana : Itera in_ 
Codice pergaineno chara&eribu* Gothicis exarato Oc- 
culi XIV. in fol. reperitur penes CL Advocatum Si- 
tonum de Scotia . t 

De utroque Maff.iio Hgit Bofca in Martyrol. Mediola- 
nenf. m Notis ad diem XXV. Martii, OC XXV. Au- 
gufti . 


MDCCCCXC 


De MEDICIS CHRISTO PHORUS* 


G Abrio parente in hac Infubriar Metropoli editus 
eft in lucem Chriftophorus de Medicis . Odd- 
mis imbutus difciplinis facrorum mimfterio fe addi- 
xit , legibufque Canonicis fic vacavit » ut in Decre- 
tis Dodtor meruerit renunciari , atque in Collegium 

{ urifpcritorum hujus Urbis cooptari anno MGCC- 
.XXXV. Jam ab anno MCCCLXXIV. Canonicus 
Ordinrrius erat, & Archlpresbytcr Templi Maximi, 
quo in munere perfeveravit ad annum ulque MCL.L.- 
XCI. Frater illi fuit Ambrofius Canonicus Ecclete 
Leodienfis S. Bartholora*i , Re&orque Ecclefe de 
Bcrche in eadem Dioecefi j atque poftmodum Cano- 
nicus Ordinarius Metropolitan* , necoon Vicarius 
Archiepifcopi Mediolanenfis annis MCCCXLHl. Sc 
fequenti . In Cathedrali etiam Coroenfi Ambrolms 
Canonicarum obtinuit , ipfiufque meminit marmorea 
Tabula in Ecclefia S Bartholomati Vici Offooz m— 
Plebe Curi*-pi&* Diaeceds Mediol. in h*c verba 1 


DIVO BARTHOLOMAEO AMBROSIVS MEDICES 
MEDIOLANENSIS TEMPLI MAXIMI ORDINARIVS 
AEDICVLAM HANC IN ARCE OSSONAE 
PECVNIA SVA DOTE LOCVPLETAVIT 
1VS NOMINANDI DESIGN ANDVM SACERDOTEM 
QVI Q.VOTIDIE REM DIVINAM FACIAT 
FRATRIBVS SVIS LIBERIS POSTERISOVE EORVM ESSE 
PERPETVO VOLVIT MCCCLXXV. 

QVO D FACTVM ARCHIEPISCOPI AVCTORITATE COMPROBATVM EST 
ANNO MCCCLXXXXVIIJ. 

SIONOROLVS MEDICES 

EANDEM AVCTA DOTE EXORNARI T1TVLO IVSSIT 
ANNO MCCCCXL1. 

IOHANNES ANTONIVS 

ET IOHANNES AMBROSIVS MEDICES FRATRES 
MEMORIAE SERVANDAE GRATIA FECERE 
ANNO MDLXIX. 


Ut autem ad Chriftophorum fermo redeat ; is unus C 
extitit i Viris illis do&rina , 8c pietate infignibus , 

3 ui anno MCCCLXXVIL Statuta Capituli fui con- 
idere . 

Celebratur igitur propter 

I. Statuta Metropolitan* Ecclefi* Mediolanenfi* anno M- 
CCCLXXVII. dic XX. menfi* Aprili* publicata , qui- 
bo t condendi* fle ipfe infudavit . Extant MSS. in foL 
in Bibliotb. Archintea. 

De eo amiciffimu* JC. Jo. Sitonus in Chronico J. PP. 
Mediol. art. 54. pag. 3 j. cui etiam debemus genefim- 
AuAoru > 


D 


MDCCCCXCL 


meltius FERDINANDUS. 


F Erdi nando Meltio Mediolanenfi parentes fuere- 
Fabricius C*fareus Comes Palatinus , atque- 
CUra Vicomercata nobiles conjuges. Natalis illi an- 
nus extitit MDLXX. cbmque mille nominibus incly- 
tam Societatem Jefu fuiflet amplexus , in Academia— 
Braydenfi excolendis Adolcfccntum ingeniis diu ope- 
ram dedit . Alia quoque fui Inftituti munera amraa- 
bus adeb proficua fedulus in vinea Domini opera- 
rius cura laude exercuifle fertur . Votorum IV ut 
ajunt profdTus die XXIIL menfis Decembris in Suo- 


Digilized by Google I 79 i ME SCRIPTOR. 

rum Gcnucofi Collegio mortem Irtus afpexit , anno ^ 
poli Cforiftum natum MDCXXX. «tatis fuse LX. 

Poft fe reliquit hzc Opera : 

I. Vitam B. Mana Vidoric Ordini* Annuncia rarum Ge- 

nuenfium Virginum Fundatriris . Hanc Gallici trans- 
tulit, 8c edidu Ferdinandut Gyon cjufilem Soc. Jcfu 
Alumnus . Lugduni, itfp. 

II. Orationem de vera nobilitate habitam in Infiauratione 

Studiorum in Templo Briydenfi . Incipit ; „ Addi 
„ tandem aliquando poft Autumnalem duorum men- 
„ fium efflationem fice „ MS. pagi;. jo. in fol. c* 
tat in Tom. XXXVlll. MifcelL BibLothcc* Bray- 
denfis . 1 

De co Sotwel in Biblioth. Scriptor, Soc Jefii . 

B 

MDCCCCXCII. 


MENCLOTIUS GASPAR. 


MEDIO L. MO 1791 

Parte quarta delie Meditazioni fopra gti EvangJj di 
tutte le Dornenichc dell' Anno, e di tutte le Fcrie— 
delLa Qiiarefima . 

Parte quinta delie Meditazioni fopra tutte le feflivita 
della Beatiffima Vergine Maria, e loro Oruve, fopra 
le tre Antifoue, e Salve Regina. 

Parte fefla dcllc Meditazioni per tutte le fefte de' Sami 
Appoftoii , EvaugeliAi , Dottori , Fondatort , ed altri 
Sami . Miltno , per Giufeppe Malttefta , 17J». Jam- 
prodierant apud eundem anni* 1711. dc 17*4. in 8. 

II. Mcditazioni per Ii giorni, e folennita. e de’ Sami, e— 

Beati , dc’ quali u celebra 1 ’Ufficio oa* Padri Carme- 
li ta ni Seal» . In Miltno , mella Sttmperit di Gtufep- 
p* Pandoifo Mtltuflt , 17XJ. in 3 . 

III. Tributo dei Carmelo alia fua Auguftiffima Regina— : 

Prcdiche per cijfcheduna feftivita antica e nuova— 
della Beatifliina Vergine . In Ablmo, appreffo Dome- 
nico Bellagatu , 1718. in 4. 

IV. Difcorii Sacri dei P. Gio. Taddeo di S. Gio. Bttrifta— 

C.irmehtano Scalzo. In Crtmcma , tulit > Utampt dt Lo- 
re nz 3 Feretri, 1697. ra 8. 

V. Q_<;ucfisn«ifc . MS. apud Suo* Mediolani . 

A Suit . 


MDCCCCXCIV. 


N On eft cur hoc loco de Gafpare Mendotio ver- 
ba fafhiri vetuftacem hujus Gentis apud Me 
dtolanenfes refricemus , cum antiquiffimam e (Te re 
dentur adhuc ztaie noftra vigentia Sacerdotia , quz 
Menclotiorum juris funt a vetuftis Seculis . Gafpar 
autem Vir non infimi apud Cives fuos fubfellii adeo 
juris , & «qui peritus floruit , ut cbm de colligen- 
dis in Corpus unum Infubri* tunc libere Confuetu- 
dinibus ageretur , inter ceteros pr*danti (Timos Opti- 
mates , quibus hujufcemodi (parta contigit , legere- 
tur . Id accidiffe anno redempti humani generis 
MCCXVIl. alibi jam memoravimus , cum de jpfius 
Collegis mentio incidit . Quocirca dedituri reilquo- 
ruro ipfius A&uum monumentis, hanc non modicam 
tanti Viri laudem perquam libenter commemoramus. 


C 


Collegit igitur cum prxeitatis prudenti (Umis Ci- 
vibus 


I. Confuetudine* in Mediolanenfi Rcpublica pro Legibu* 
fervata» . 

Laudatur i Triftano Chalco in Iit». XIII. hili. Patri». | 


MDCCCCXCII I. 


D 


M0NT1US DOMINICUS ANTONIUS . 


D Ominicus Antonius Montius Mediolanenfis, quo 
liberibs Deo famulari poflet , florenti adhuc 
artate Carmelitarum Nudipedum amplexus ed Indi- 
turam , ibique depofita famili« nuncupatione, ditdus 
fuit Jo. Thaddarus a San&o Joaonc Baptida . Quan- 
tbm in facris fludiis excellucrit, fatis odeodunr infe- 
rius recenfenda illius ingenii monumenta, atque prz- 
fertim fummam redolent pietatem , quar ad piorum- 
hominum animos accendendos pro (edola divinarum 
rerum meditatione, cui ipfc erat addi&iflimus , con- 
fcripfit . Cum fuorum Coenobiis non fcmel przfuif- 
fet, religiofiflime decedit menfe Julio, anno currenti 
MDCCXLUI. nonagenarius . 


E 


Elaboravit , quz hic damus : 


I. Meditazioni per Ia mattina , e fera di ciafcun giorno 
della Settiimna , ordinate al profitto fpirituak . 

Farte prima per la mattina fopra 1 ’Eucariftjco Sagra- 
mento, Paflione , e Mone di Geni Cnflo. 

Farte feconda fopra i bencficj Divini , Peccati , Vita— 
ununa , e NovilEmi . 

Farte tcraa delie Meditazioni fopra tutte le fotennirii 
di noftro Signor Getii Criflo , della Pentecoftc , c loro 
Ottavc, della Samiffima Triniia, e fette Antifone— 
roaggiori procedenti il Samo Natale . 


MONTORFANUS RAPHAEL. 


R Aphaelcm Montorfanum Mediolanenfem Erudi- 
tis aliis in hac Urbe progenitis non addere nc- 
Ifaseflc duximus, cum Ericii Puteani Viri in litteraria 
! Rcpublica celeberrimi tertimonio in mox citandis 
Epiftolis eloquentiz laude commendabilis fuerit . 

. A£fa illius fruflra quzfivimus , idcoque cogimur illa 
: tantum referre , quz ex litteraturz illius monumen- 
tis fuperfunt in citati Puteani Epiftolis . Tradidit no- 
bis humaniflimus JC. Sitonus, autographas litteras 
latinas hujus ad Montorfanum ineditas , d.uafquc— 
Lovanii poftrid. Nonas Februarii annoMDCIX qua- 
rum initium hic dabimus ad Raphaelis noftri com- 
mendationem : ,, Mi amice , fuaves mihi (emper tuz 
„ litterz , prz mulfo , 8 c meile , arque femper efu- 
,, nentem inveniunt , imi> inhiantem . Quid inve- 
„ niunt ? relinquunt quoque , & legere volo poft- 
„ quam legi . Itaque u animum meum irrorare infi- 
,, gni voluptatis aura voles , feribere non omittes 

„ Vale , ama , feribe , fed quam uberrimi 

„ &c. „ Ex aliis etiam ipfius Puteani Epiflolis col- 
ligimus, Montorfanum fumma conjunctum fuifle ami- 
citie neceflitudine cum immortalis nominis Cardinali 
Friderico Borromzo , Benediito Sociaco , Joannt- 
Baptida Sacco , Octaviano Ghilino , Antonio Bla- 
gtuzzono, aliifque Viris clariflimis. Fungebatur mu- 
nere Scriptoris Regii Magiflratus Extraordinarii Me- 
diolanenhs , atque adhuc vivebat Raphael anno 
MDCXX. quo verb exccfleric i vivis , ignoramus . 

Scripfit : 


L Bpiftota* plurima* ad fcpe mrmoramm Ericium Pu- 
teanum , ut cx his, qus fubdimut, patet: 

Ipfiut Puteani EpiftoLi ad eundem fati* prolixa, ubi fe 
excufat de longo filem 10 ; laudat Sofla^um , Joan- 
ntm B.iptiftam Saccum { agit de melioribus antiqui» 
Hiftoricit ; laudat Otiavianum Ghilinum , B.iFium_ , 
ahofque;data annoMDCVlI^eflquc in Ccnt Ill.pag.6r; 
Altera ;ul eundem refponfiva litteris qufdcm . Agit de 
Sandecio , & de proprii* Opufculi* in die* edendi* . 
Lovanii X- Xll Jun. MDCVIL 
Altera „ feriptionem tuam amo , mi Montorfane &c. 
„ Latino ego confuevi , fervabo morem meum: rualio, 
n fa vernaculo tuo perfevera . Utrobique lepore* , fic 
M eleganti* funt „ bcc. laudat Ghilinum, divitias, atque 
honores virtuti puftponit , Saccum 'celebrat , atque de 
fui* Audii* agit . Lovanii XIII. Kal. Augulli MDC- 
VII. longa rumi* in IV. Centuria pag. tu 
Alia, in qua fe cxcufat de loogo filent io: Sacco, &Pro- 
fenoribu* Palatinis fe commendat, Lovanii IV. Eid. 
Martii MDCIX. ibid. pag. xp» 

Alia ,, A'Biffio Epiftolam verfufque accepi. An vidiftiP 
„ boni funi, Ac ait* non di&ioatt tantum , fed men- 
„ ti* „ Acc. Lovanii MDCVII 1 . ibid- pag. 4 6. 

Altera Lovanii MDCVIH. Epiftolai Momorfani acce- 
pta a indicat . Dc Vita tzanquilla agit . Ibid. pa^ 78. 


Digitized by Google ' 793 


MO APPENDIX NI 


«794 


Ali, i ad eundem contra fui detraftore*, flt quod operi 
fui Antonii B! «guazoiti preciarum Epigramma in- i 
fui defenfionem evuIg.ifTct . Levanti MDCX. iu Cen* j 
turi» V'. png i) 

Aha ad eundem , i quo accepit SofTigi EpilVoImm- , 

2 aod lauda* . Libro* novo» ad M0111 orfanuni mittit, 
ne data j ibidem pag. 79. 

Alia j Luerat eju* iterum laudat, 8c imitatorem vocat 
Llariflimi optimique Sacci . Agit de Cardinali Fede- 
rico Boiromro, fle de Ambronana Bibliotheca: data 
anno MOOXIL Ibid, pag. 91. 

Alia 1 Agit dc fuo itinere per Belgica* Provincia* . Li- 
tero* Moutorfani petit , quas vocat eruditiffima* j 
data Lovanii MDCVll. Ibid. pag. at. 

Memoratur Montorf.tnui a JC.Jofepho Beoalio in Hili. 
Magift Exiraord. cap. Vili. pag. 74. Sc a doctiflimo 
Advocato Jo. Sitono in Schedia. 


MDCCCCXCV. 


MORONUS THOMAS. 


T Hornas , five , ut aliis placet , Joanncs Thomas 
Moronus Mediolancnfis , Bartholomxi ]. C. C. t [ 
atque Catharinx Homodcx coojugum filius , laurei 
in utroque Jure percepti , anno MCCCCXLV1. in- j 


I idem Collegium J. PP. in quo jam pater illius adle 
tiVus fuerat, cooptari meruit . Pro Mediolancnfi Re- 
publica ad Comitem Francifcum Sfortiam , qui poli- 
modum hujus ditionis imperium obtinuit , legatione 
fun&us eft anno MCCCCXLVI1I. ctim jam anno fu 
periore inter Decuriones Patrix federet . Eodem- 
etiam anno MCCCCXLVIII. die XXI. menfis Fe- 
bruarii , una cum Joanne Cafato miflus Orator , 8c 
ut basbare dicunt CommilTarius Reipub. prxdiAx , 
cum Epifcopo Dertliooenfi , cjufquc Clero foedus 
percudit , ae quo infra acemus , ipfeque Capitula,- 
compofuit . Excedit c vivis anno Domini MCCCC- 
LVII. 

Ejus teftantur prudentiam , fummumque in pa- 
triam amorem , 

I. Capitula adherentia inter Magnifico* Ac Spectabile» 
M.indatario* DD. Capit .meorum , 8c Drfenforum : I- 
luftris & Fxcelf* Communii . i is McVolmi, Sc Rcv. 
in Cnriflo Patrem , & Dnm Dnm Johanncm Barba- 
variun, Dei & Apoiiolicie Sedis gratia Epifcopum. 
fle < omirem, ac Clerum Tcrdouetiiem . Emunt MS. 
in folio penis Advocatum Siionum 
De eo meminerunt Bcriurdinus Corius in Hift. McJinI. 
pane quinta fub an. MCCCCXLVlil. p g. nvhi 373., 
fle memoratus Sitonut in Chron. Colicg- J. PP. art. 
180. pag. 46. 


N 


MDCCCCXCV!. 


De NIGRONIBUS VERONICA. 


V Eronica de Nigronibus (qux ab Oppido Bi- 
nafco agri Mcdiolanen fis, ubi primam ex ho- 
neflis , fcd humilibus parentibus lucem hau* 
fit , vulgo nuncupari confuevit ) circa annum Cbri- 
fii Domini MCCCCXLV. nata , purgandis agris ge- 
nitoris mandato I teneris annis incubuit ; anno ver6 ' 
e tatis fux XX. in celeberrimo Monalterio Mediola- 
nenfi S Marthx Deo fe devovit. Regulam S. Augu- 
ftini profeda . Qjjocirca miramur Philippum Ferra- jrj 
riutn Alexandrinum in Catalogo S$. feripnde Beatam 
hac Virginem Ord. Prxdicatorum alumnam extitidc. 
Litterarum prorfus ignara Divino munere Sacra Scri- 
pturx reconditos fenfus edidicit , & temporis mo- 
mento legendi , feribendique peritiem non abfquc_» 
miraculo percepit . Magna prorfus ea funt , qux de 
virtutibus illius narrantur , qux coelefti lumine per- 
fufa vidit , dignata frequentidime Salvatoris , Deipa- 
ra; , & Ccelitum apparitionibus ; qux omnia fufiiis 
narrat Ifidorus de liolanis * ut infra dicemus . Tan- 
dem fu® migrationis die prxdi&o , xtatis fux anno 
L!l. human® Salutis MCCCCXCVII. Idib Januarii 
foeliciter abiit in Coelum . Corpus illius in prxfato 
Parthenone S. Marthx Mediolani fervatur , prardi- 
dlifque Idib. Jan. folemniter ipfius memoria colitur 


ex conccdlone Leonis Papx X. qui die XV. menfis 
Decembris, anno Domini MDXVII- dato Diplomate, 
B Vcronicx noftrx Felium celebrari indulfii Incly- 
tam hanc Chrilli Virginem Mediolancnfium Scripto- 
rum albo adjicimus , ciiro compofucric 

I. Opu* preclariflimum 1 Dc quo ptefarus Kblinus 
hec au Cap. XXXVI. lib. II. Vita mox memoran- 
da : „ Compofait Vcronica Opu* prerlarifBmum- 
„ Angelo dictante , quod divini iri ab mortalium— 
,, oculi* creduur ablatum , Virgine adhuc vivente— . 
*, Futurum verb affirmavit, ut Coenobio D. Marthse 
1, Volumen ipfum providemiflimo Dei munere ait— 

„ quando reftitueietur Verum aureo calamo 

„ Angelo aff-rente accepto prefitum librum Vero- 
,, nica co fcripfit, quem ( calamum ) juxta palmu^- 
,, lam Sorores Coenobii D. Marthx peculiari venera- 
„ none cuilodiunr „ Hafltcnuc tfolanu* . Hoc au- 
tem Opu* idem effe credimus cuin eo , quod Franci- 
Icu* Auguliums ab i-.cclefu loco citandu infcripfit : 
n Molti Tt Altati pieni di maraviglie. 

Vitam ipfiu* conferiptam a Benedicta Sanctimoniali 
ejufdem Afcetcrii memoravimus m cjufdem Benedi- 
ctae Articulo . Uberioiem dedit ifidorus de ifolanri 
Ord. Pred. primfl feorfim imprcCim , mox rel itam- 
a Clarifs. Joanne Bollando Soc. Jcfu inter Atta SS 
ad diem XIII. Januarii . 

Laudatur in Theatro Fcetninarum Erudi rarum Franci- 
fci Auguifini ab Ecclcfia fupr.i memorat i pag. 300. in 
Mdrtyrologio Mcdiol. Petri Pauli Bofchx aa eandem 
diem ; Joanne Baptifta Carifio in Diario Sacro p.ig.J. 
ab Abbate Fufio in Add. MSS ad Athenaeum Pici- 
nelli , fle a Scriptoribus omnibus , qui de Ordine— 
S. Augufhni egerunt . 


MDCCCCXCVU. 


Digitized by Google ■ 795 OL SCRIPTOR. MEDIO L. 


OL 179$ MDCCCCXCVII. 

OLDANUS NICOLAUS. 


V Etuftam Oldanse familias in hac Metropoli no- 
bilitatem indicat Julliti* Confutatas i Jaco- 
bo Oldano gcftus annis Chririian* Salutis 
MCC. & MCCIU. qua etiam state floruit Conradus 
ipfius forte frater JC. Judex , 8c Affeflbr Spini Sore- 
xin* Mcdiolanenfis , Prsturaro Genuenfis Urbis ge- 
rentis anno MCCXX11. & fequenti , de quo Chal- 
cus in Hiftoria Patris lib. XIII. pag. »76. Hoc co- 
gnomine infignis Nicolaus extitit hic laudandus Ale- 
xandri filius , quem ex Opere in fer i iis recenfcndo 
tantummodo novimus , cbm Atria ejus univerfa tem- 
poris injuria fufluleric . Unum hoc compertum habe- 
mus, eum Cancellarium fuifle apud MagtriratutnOr 
dinariorura Reddituum in hac Urbe ; claruitque— 
fub annis MDXXXVIll. & MDLXI. 


B 


In ejus gratiam fcripfit : 


I. Relazione I (lorica dei Magiflraro de’ Redditi Ordinarj 
: — dello Stato di Miiano. MS. in fbl. juflx molis Amo 

graph. extat apud haeredes Hieronymi Antonii Rcy- 
r>* Ratiocinatoris Generalis Status Mcdiol. Aliud au- 
tem Exemplar apud Comitem Conflantium dc Ab- 
dua . 

Laudatur a Jofepho Briulia in Hiflorica Relatione— 
Magifl. Exrraord Reddit, pag. a), atque k Sitono no- 
Aro cruditd in Schedis . 


c 


MDCCCCXCVII r. 
OLIVATIUS GEORGIUS. 


G Eorgtum Olivarium Damiani Qpatordarum in- 
agro Alexandrino Confeudetani , & Martin 
Schetm* nobilium Jugalium filium Mediolani lux ex- 
cepit dic VII. menfis Decembris anno reparatae Sa- 
lutis noftr* MDCLXVI. Pori confacta juvenilium- 
Rudiorum curricula , Germaniam , Angliam , Gal- D 
liam, & Hifpaniam ad comparandum inter variarum 
gentium mores rerum gerendarum peritiem , atque— 
eruditionem , peragravit } mox reverfus in patriam- 
Jurifprudenti* fc totum addixit , dicque X. menfis 
Septembris , anno MDCLXXXV. in Academia Ti- 
cjncnfi laurum promeruit . Forenfibus curis inde va- 
cavit, & publicis fepe Diflertationibus coram Summis 
Tribunalibus ingraviflimis caufis habitis, non infimam 
fibi nominis famam conquifivit. Idcirco ab Auguriif- 
fimo Carolo VI. Romanorum poflea Imperatore— , 
tunc Hifpaniarum Monarcha , in Urbe Barchinonenfi 
amioMDCCX. die IV. menfis Maji inter Confcriptos 
Infubrie gnatus Patres adle&us fuit ; ftarimque Ca- 
rolo ipfo,'aique Jofepho Augurio jubentibus Romam 
eri ablegatus ad ruenda » promovendaque Jura Sacri E 
Romani Imperii, & Ducis Mutina: iuper Comaclenfi 
Comitatu , qua de re plura fcripfit Opufcola , de- 
quibus infra mentio recurret . Sequenti anno ineunte, 
a Jofepho Imperatore Viennam evocatus, ut in publi- 
cis Comitiis, qua: de ipfo Comaclenfi negotio Rom* 
fueram afta ligni fi caret,Czfamn tofum jam defuntrium 
reperir, quocirca infe£l re, ab Elconora Augurii in- 
timi Conuliarii dignitate autrius, pro fecreris peragen- 
dis negotiis ablegatus eri ad Mogunrinum , & Tre- 
lom. 11. 


virenfem E lepores , indeque ad Francofurtenfia Co- 
mitia ; ubi , cbm quxriioncs fuper Iegntn Langobar- 
dorum validitate in Fcudis Imperialibus pro Ducatu 
Mantua excitat* Romanorum Regis elc&ioncm re- 
morarentur, Olivarius noricr omnem repenti fuA pru- 
denti;! , atque eruditione obicem furiulit , laudarus 
proprcrca dati Epiftoll ad novum Cffarem nomine 
Efctrioralis Collegii ab Archiepifcopo Moguntino . 
A jam memorato Carolo VI. anno MDCCXLI. in- 
Supremo Italicarum rerum Viennenfi Confilio Re- 
gens renunciatus fuit die XIX. menfis Novembris , 
quapropter ne tantis meritis pnemium dceflet anno 
MDCCXIII. plurium Oppidorum Feudo , amplifli- 
mifque Privilegiis donari promeruit . Impetrata de- 
mum anno fuofequenti Mediolanum redeundi venii 
omnium votis exceptus , Prsfeiriuram geflit pubbe* 
falutis Magiriratus anno MDCCXV. dum lues pefti- 
fera per Pannoniam fxviens Itali* minitaretur , & 
contagione animalia ad culturam agrorum opportuna 
tabefeerent j quo munere iterum fundus eri annis 
MDCCXX. & fequenti , dum periis taaffili* gra fla- 
retur . Multos annos Pro-Pr*fes Senatus extitit, cbm- 
que Carolus Emmanuel Sardini* Rex Mediolanenfi 
Ditioni arma intuliflet , ex Prafide Confilii vulgo 
Gtunta di Governo (cui pr*fedus fuerat & Comite-, 
de Daun Regio C*fareo Inlubri* Moderatore hinc 
difcedence ) ad Supremi Cancellarii dignitatem af- 
fumptus elt anno MDCCXXX1V. Difficillimis illis 
temporibus tantum onus qtiim prudenter , qtianto- 
que cum uniycrfe Urbis , & Ditionis bono exantla- 
verit , fupervacancum eri narrare , cum nihil fre- 
quenribs in ore Civium verfetur , ac Decuriones pu- 
blico Decreto oftenderint , quo Georgio , ejufquc— 
filio Paulo ^Emilio , nunc per Patris veftigia inter 
Senatores Infubri.r ad glori* metam currenti , eodem 
anno die XVI. Septembris Patriciatus honorem in- 
grati argumentum animi conferendum ccnfucrint . 
Dcccflit Vir cliriilimus , & in me dum # cflet in vi- 
vis humaniflimus , die XXIII. menfis Martii anno 
MDCCXL1I. conditufquc jacet in Templo Sand* 
Mari* , vulgo dtl Gisrdino nuncupato hujus Metro- 
polis . 

Qu* , quantaque fuerit ejus eruditio fatis oflen- 
dunt , qu* reliquit , nimirum : 

I. fopr.i il nuovo progetto di Taglia propo- 
flo per Io Stato di Miiano Panno MDCciX. ,/Er»e— 
<wm> , loco, & Typograpbo . Ha* fcripfit iter na- 
vigio f «ciens, oblectamenti grana, ad expugnandas 
Fropofiiionet Comitis dt Prat ; eifquc infpe&t, pro- 
pafitiones prasdiO» nullum fortitas fune effectum . 

II. Opufcula plura de Juribus S. R. Imperii , atque Se- 

renifs Ducis Mutince fuper Comitatu Comaclenfi , 
Edita funt feorfun fine loco , anno , Ac Typogra- 
pho . 

III. Alia plura de Difputationibus cum Aula Taurincnfi 

exortis . MSS. ia Archivo Confilii Vienncnfis Re- 
rum Italicarum . 

j IV. Ali i de Arcibus , vulgb dolia Barritra in Belgio . 
MSS. ibidem , 

V. Opus de Jure publico vix inchoatum , & ob publica 

privataque negotia intermiHum. MS. apud Suos. 

VI. Orationes plure* , breve* quidem , fed elegant dtima 

pro pubbei* Senatus muneribus habir* , preter eat, 
qua* ex tempore recitavit . MSS. ibidem . 

VII. Ordini , e Providcnzc date in tempo dclla fua Prefi- 

denxa ai Magiflrato della Saniti . H«c collegit CI. 
Phyficua Carolus Mizaaciidlut, & intulit in Opus 
fuum de Peftc editum anno MDCCXXIJ. 

VIII. Lettera cruditiflima al Sig. Antonio Vallifnieri . Edi- 

ta cfl in hujus Opere de Corporibus Marinis hoc 
titulo ; „ Notizia dei Fiume , che pafla vicino al 
„ Mj fmo , celebre per li bagni di due ahri Laghi , 

„ che danno principio a duc Ftumi , e dcll' origine 
„ ddle Fontane , comunicate al noflto Autorc dal 
' Qaqqqq „ Stf. 


Digitized by Google 1797 OR A P P E 

„ Sic. Marchefe Regente Olrratei Cavaliere d’ogni 

„ piu bella vinu guernito , cd adorno . ,, 

. Confului iones plurima Juridicas , i quibus nonnulla 
cfiici portent Volumina. MbS apud Suos. 

Epillol* plure* Italicas politiori ftylo exarat», qu» n 
in unum colligerentur, in multo* coale Icerent Co- 
dice» . Ha familiarem fcribendi venuflatem pre- 
nionflxaiu miro prorfui modo . 

Eidem dicata prodierunt Iujhtutiemat Jurii Cm<mki . 

P apis , otme 171J. 

tn ejufJcm laudem Carmen fcripfit Jofcph Marit— 
Stampa Clericus Regulari* de Somafcba , interque 
hujus edita Afato/sm, 1 7*7. m 8. pag.84 legitur. 

Commendatur a Jofcpho Bcualio in EJcnco Titulor. 

& Feudaur. Stat. Mediol. pagg. 4 6. & 8*. Dartho- 
lomao Curtio in Epift. Apolog. Nuncupat- Clarif*. 
Ludovico Antonio Muratorio in Antiquir Eflenf. 
par. 11 . cap. XIX- pag. tfrj. , 8c in Schedis Sito* 
nianii , atque ii Clarif». Abbate Fufio in Add. MSS. 
ad Picinclium . 


N D I X PA 179» 

MDCCCCXCIX. 

ORRIGONUS THOMAS. 

FOannc Georgio Orrigono, & Clara Terzaga paren- 
I cibus , ortus cfl in Oppido Varifii Ducatus Me- 
J diolancnfis Thomas , & Minorum , qui Coaven* 
tuales appellantur , Indituro fufeepto Theologicas 
fic calluit difciplinas , ut eas Alumnis fui Orainis 
publici przlegerit . Mediolancnfi fuorum Provincia; 
lemel 8c iterum prstfuit , omniaque Ordinis negotia 
in Curia Romana curavit . Apud Pium IV. magna_- 
in exiftimatione habitus. Generalis Vicarius ejuTdcm 
juffu eft conftitutus ; tum mandato Gregorii XIII. 
Apoftolica aoftomate frenis, univerfa Suorum Coe- 
nobia ludravit . Decedit in Patria anno poft Chriftum 
narum MDXC. Kal. Junii, conditufque jacet in Tem- 
plo S Francifci propi Varifium ad Aram principem 
hoc addito Elogio : 


D. O. M. 

F. THOMAE ORRIGONO A VARISIO NVNCVPATO 
FRANCISCANI ORDINIS THEOLOGO 
BIS PROVINCIAE MEDIOLANI 
MINISTRO PROVINCIALI 

VNIVERSI ORDINIS SVI IN VRBE ROMA PROCVRATORI 
IVSSV PII IV. PONT. MAX. VICARIO GENERALI 
GREGORII VERO XIII. VISITATIONIS APOSTOLICAE 
MVNERE PERFVNCTO 
QVI OBIIT KAL. IVNII ANN. MDXC. 

NATVS ANN. LXXL MENSES SEX 
. GREGORIVS PHYSICVS COLLEGIATVS MEDIOL. 
FRATRI CHARISS. ATCIVE OPT. F. C. 


Superfunt ipflui 


C 


f. Reformationes, 8c Nove Conflit utionet proHegula 
Fratrum Minorum Conventualium . Memorantur in 
libro , cui titulus : ,, Pauli Sanfooii MedioUnenfis 


„ Min. Convent. Baccalaurei de trium anima gra- 
„ duum pcrfcikione . Partui» , apud Paulum Majttum , 

1581. JIT 4. 

De eodem agit Si tonus noder humanifOmus in Thea- 
tro Genealogico MS. pag. ji j, fic in Schedis . M M. 


PAGANUS URBANUS. 


U Rbanum Paganum Mcdiolanenfcm Bcnedi£us 
genuit Patrice Decurio anno MCCCCLXX- 
IV florens , qui filium ita erudiendum cu- 
ravit , ut adultus Monadicum Inditurum in Congre* 
gationc S. Jurtirue aflumferir , litrerifquc fimul ac pie 
tate Infubriam , Ordinemque fuum iiluftraverit . IiL, 
Monadcrio SS. Apodolorum Petri & Pauli in Gla- 
xiate hujus Urbis Prioris munus quinquennio gcfTic , 
videlicet ab anno MCCCCLXX V. per totum annum 
MCCCCLXXX. ad cum gradum eve&us in Comi- 
tiis Generalibus Padolyroni celebratis . Chariflimus 
fuit Ducibus Mediolani Galeacio Mariae Sfortix , ac 
Bona illius uxori , quemadmodum quoque Joanni 


Galeacio ipforum filio , Sc fucceflori , a quibus plu- 
ra Privilegia pro Monaderio fuo eft aflecutus . Prio* 
ratum S. «pulchri , five S. Mari* Magdalen* in- 
loco Camuzzaghi fitum Monadcrio pradi&o adjecit. 
Sacrarium facra fuppellc&ili , Bibliothecam pluribus 
| Codicibus locupletavit . Ad alia poftmodum Coeno- 
bia regenda evocatus a Majoribus, firaili vigilanti! 
praeluxit j praecipue veri) Monafterio S Sixti Placen- 
tino , cui circa annum MD. Abbas datus fuit , plu- 
rimbm profuit. Defenfor fuit egregius Monachorum 
adverstis Eufebium Canonicum Regularem , qui in- 
ter alia contra eos feripta afferebat, S. Patriarcham., 
Benedi&um Sacerdotio initiatum non fuiffe . Illius 
emortualem annum delevit oblivio . Cognomen Ur- 
bani hadtenus ignotum debemus amicifflmo JC. Siro* 
no noftro j ab omnibus enim , qui ejus meminere— , 
quos infra citabimus , appellatur tantummodo Urbi- 
nus de Mediolano; fi Puccinellum excipias, qui ejus 
Operis notitiam reticet . 


Digitized by Googlt 1799 PA SCRIPTOR. 


L Dcfen forium Monachorum advertat Eufebium Canoni- 
cum Regularem , quod Opus citatur ab Au&ore Dia- 
logi de Presbyteratu S. Benedici , qui fubnectitur 
Confd ii» Cardmalu Franci fci Zabarells . 

Meminerunt ejufUero Benedi&u* Ephtenus Prolegom. 
XV 1 J 1 . in Vitam S. Bcncdi&i §. 11 . Armcllinus in- 
Biblioih. BenediAtno-C:'.iIine>i part. U. pap {4 Puc- ; 
cinellu» in Cliron. Gl.txiatenlt pag. 114. atque Sito- i 
mu nofter in Schedia . 


MML 


MEDIOL. PE 1800 

protulere . Bonis artibus excultus ab Ipfa pueritia-, 
mox animum ad Mathefim converrit , in qua facul- 
tate quantum profecerit patet ex munere, quod gef- 
fit Antecefloris in Archigymnafio Ticincnfi . Allro- 
nomiam quoaue infalutatam non reliquit , immo ad 
ejufdcm efuciaarionem intentus, Opus infra memoran- 
dum elucubravit , cui tamen refpondit Bonus dc_ 
Bonitatibus Mooachus S. Benedicti Congregationis 
Montis Oliveti, cujus jam Elogium dedimus . Vive- 
bat circa Scculi XVII. finem . Nemo tamen dc— 
emortuali ipfius anno fecit nos certiores . 

Scripfit 


PARAVICINUS ALEXANDER alter. 


B 


A Lexander Paravicinus Mediolanenfis Gabriclis 
filius Medicam facultatem profcfliis non modi- 
cum opis piifiime contulit incolis Suburbii Olitorum 
hujus Metropolis, cbm anno MDLXXVII. Lues pe- 
ltifera Infubre Caelum infecHTet . Etenim non raro' 
in apertum Vit* periculum incidit , morbo etiam j 
contratflo , ex quo difficillimi tandem convaluit . 
Adhuc erat inter vivos anno Salutis MDLXXX1I. ut 
ex publicis monumentis fignificavit nobis Vir do&if- 
fimus )C. Sitonus , qui etiam Genealogiam Scripto- 
ris hujus texuit a Gotofredo vivente anno MCLX. 
ufque ad eundem , memorans inter illius majores 
Beltraminum Bononienfem Antiilitem , qui deccflit 
anno MCCCL. 


C 


Alexandri autem fupercft 


I. Tranatus dc pcfte , fit dc ea , qu* anno MDLXXVI. | 
Mediolanum invafic . Ad illullrem Petrum Antonium 
Lonatum - Divifum cfl Opus in Cap. X Incipit : 
„ Confueverunt Philofophi antiqui occ. MS. in 4. | 
extat apud Francifcum Puteum dc Pcrego patricium 1 
Mediol. 

Laudatur a Curtio de Scripr. Medici» Mediol. pag. iij. 
& a pnef.uo JC. Sitono in Schedis , 6c in Tneatto 
Gencatogico pag. j j 6. 


M M I L 


PARAVICINUS BONAVENTURA. 


B Onaventuram Paravicinum patria , ut credimus , 
Oppido non ignobili , cui nomen Herba, in Du- 
catu Mediolancnfi progenitum , atque inter Minores 
S. Francifci , quos Oblervantium appellatione diltin- 
guimus, in Provincia item Mediolanenfi recenfirum 
eoumeravit Wadingus inter alios fui Ordinis Erudi- 
tos . Cbm autem nullam ab ejufdcm Init it uti Viris 
ipfius geftorum notitiam aflequi licuerit , ne omnino 
prxtermittererous , hic inferere nomine tenus Scripto- 
rem itatuimus , quem anno MDCXXVI. ex infra— 
citando MS. vixifle conjicimus , 


E 


L De Aftronomia adversus recentiores , ObjeQionet erudi- 
nflima* . Extant infert» rn Opere prclaudati Boni 
de Bonitatibus, quod defcripfinus in ejufdem Articulo 
fub numero V. 

De ipfo agit do&ijfimut JC. Sitonus in fuo Theatro G> 
nealogico p.«g. J40 ex quo nobi» fuppeditavit gene- 
fim Audor» nortri incipientem a Jo mne anno MC- 
CCL. 3 c ui Chrtftoredo definentem . 


M M I V. 


PETRASANCTA ATTILIUS. 


A Ttilius Petrafanfta Mediolani ia lucem cdirus 
ell genitoribus O&avio J C. C. , atque Vio- 
lanta Galbana conjugibus , & in Baptifmate Franci- 
fcus appellatus, id nominis depofuit, cbm Cifiercien- 
fium S. Ordini fe addixit , ac inter Monachos Ani- 
lius cft nuncupatus . Vir fuit prudenti4 , 8c ingenio 
! clarus , tantique apud Suos jure habitus , ut poli 
minorum aliquot Coenobiorum pr*fe<Sluras ad regen- 
dum Monafterium Sanfti Ambmfii hujus Metropolis 
anno Salutis humanat MDCXLVlfl. finuilque Prsvfes 
Generalis Italica* Congregationis (pat Citlercienfis at- 
fuineretur . Idem Coenobium rurlus adminiltravit 
anno MDCL1V. Sacrique Inquifitionis in Alma Ur- 
be Qpalificator extitit . Vacante pofl modum Viglc- 
vanenfis Ecclefi* Sede ob translationem Gabrklis 
Adarcii de Santander ad Metropolim Hydrunti- 
nam, Attilius noder ad eam ell evertus anno MDC- 
LIX. mcnfe Junio . Traditum fibi gregem optimi 
rexit per o£lennium . Tandem Romi ddideratus ell 
anno MDCLXVI. in Monallerio S. Crucis in Hieru- 
falcm , in cujus Bafilica cadaver illius humatum- 
conquiefcit . Ejufdcm meminit Infcriptio pri fori- 
bus Cancellari* Epiicopalis Viglevani pofita , itu. 
hac verba : 

IVST1TIA ET PAX OSCV LATAE SVNT. 
ASTRAEA PATENS ET OBVIA 
SVB ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISSIMO 
D. D. ATTILIO PETRASANCTA 
HV1VS VRBIS ANTISTITE AMPLISSIMO. 


Ille continet 

j. Legione» XXXVII. fuper IV- Virtutes Cardinales . 
MS. ubi fervetur VVadingus ipfc reticet , 

Qui eju» meminit in fua Bibliot Ji. Scriptor, Ord. Min. 
ioL 8j. 


M M 1 1 I. 


PECCHIUS CHRISTOREDUS. 


C Hriftoredum Pecchiam Mediolanenfem Lucas 

Francifcus , & Felix Vili» conjuges in lucem j j 


Habentur ipfius 


I. Lettera Erudita al Lettore pagg. 16. extat in libro , 

cui titulu» : „ Portugal convcncid.i de D, Nicol.» 
„ Fernando dc Caftro . Mtlsn , MtUufia , 1648 rn 4 . 

II. Plura Decreta ab co condita dum Ordini fuo pr»effct. 

Servantur iu Archivo pradidi Mouallcrii S. Crucis 
in Hierufalem . 

De ipfo breviffimfe Continuatote* Ughelli Ital. Sacra 
Tomo IV. in ViglcvanenC num. XII Si touu* no- 
fter amiciflimus in Theatro Gencnlogico p.ig. 147. in 
Chronico J. PP. rit. 791 pag. 189. atque in Schedii. 

J o. Petrus Puricellus Differt. Nazar. ctp. j<S. num. 9. 
c c.tp. ijt. num. 14. Brambilla in tccleti Vigleva- 
nenfi pag. 40 , & Bartholomxu* Arcfius in Serie— 
Abbatum S. Ambrofii . 

M M V. 


Digitized by Google i8oi 


PE 


UHV. 


A P P 


E N 

A 


D I X 


PE 


i8oj 


PEZZ1US FRANCISCUS. 


Q UifqimOpus hoc aliquantulum luftraverit, haud 
difficili negotio acnofccre poterit quid * quan- 
* tumque debeam humanitati fimul , atque do- 
&nnz Franci Cei Pe- zii , cujus nunc Adla recentis 
obitus ejus memorid trilbrtimus referre cogor . Eum 
Conitantcr Concivem meum dum viveret appellavi ; 
talis, enim mihi habendus erat , chm familia Pczzia 
ex Infubria Bononiatn quoque tranftulcrir lares, & ibi 
honelliffime degat. 9 ? quid repetam dc fummo Scri- 
ptoris hujus in me amore . Is tamen Mediolani lu- 
cem vidit die If. menfis Februarii , anno Salutis hu- 
mans MDCLXXIM. Parentes illi fuere Joanncs Ba- 
ptilla Pczzius, atque Margarita Rovcda jugales Me- 
diolanenlvs, Chriftianr Rciigonis officiis apprime de- 
diti . Poli prima lludiorum rudimenta in Scholis Ar- 
cimboldiis fub difciplina Clericorum Regularium^ 
Congregationis S Pauli Decollati , vulg6 Barnabita- 
rum , anno fu* statis X. majoribus vacare coepit , 

f irreeptoribus Juho Zumalio , Petro Antortio Petra- 
andb , poilmodum Marturanenfi Epifcopo , Jacobo 
Aurelio Carminato, atque Petro Marii Vulpio; do- 
nec» poli quinquennium corumdcm Clericorum Infti- 
tutum amplexi decrevit , habitumque fulcepit Mo- 
docti e die XXI. menfis Odiobris , tradente Simpli- 
cio Gorh tunc Provincix Prarpofito . Profdlionem- 
emifit fequenti anno , vota ejus fufeipiente Honorio 
Bazetta, Gorlx in munere Succeffbre . Collegio de- 
inde S. Alexandri in Patria adferipeus. Logicam, at- 
que Philofophiam didicit fub magilbrio Pii Mari* I 
Bofchx , cujus Axiomata publice propugnavit die_, 
XfX Aprilis , anno MDCXCll coram Odfavio Vi- 
cecoraite eodem dic in Comitiis generalibus fupra- 
didl* Congregationis S. Pauli in Generalem Prxpo- 
fimrn ele&o . Ipfo anno excunte Romam petiit 
majorum Decreto, ut ibidem in Collegio Sandlorum I 
Blafii , & Caroli Theologi* daret operam . Mane j 
triennio abfolvir, polVmodumque ejus Thefcs publice 
propofuit coram Fcrdinando deAtxlua S R E. Card. 
ampliffimo , affiftentibus duobus eximiis Viris Indituri 
fui, videlicet Joanne Claudio Puteoboncllo Eminentif- 
fimi Jofcph nunc ad Ambrofianas Infulas alTumpti Pa- 
truo, editis voluminibus clariffimo, atque Jo Michaele 
Terotio , qui exantlatis pluribus pro Eccfdia Dei la- 
boribus prxeipue in qualificand'-s Qpcfncllii Thcfi- 
bus , aliifque refolutionibus dubiorum Sacra Con-*| 
gregationis Indiois , 6c S. Officii , ad Epilcopatum 
Vemifinum afiumi promeruit . Sacerdotii dignitatem 
obtinuit nofter anno MDCXCVI. Lc&urus inrerim lu* 
Congregationis Alumnis Logicam , miffiis cft ad Col- 
legium Montis-acuti , inde rradu£tus ad S. Barnabam 
hujus Urbis reliquos Philofophicos Traditus expli- 
cuit . Tum in praefatis S. Alexandri Scholis anno 
MDCXCVJII. Philofophiam ipfam publici profiteri 
carpit • quo irem anno genitores ambos fenio confe- 
£los eadem dic defundlos doluit . Quadriennium in- 
fumpfit in rationali , naturali, atque morali difcipli- 
na enucleanda . Anno deinde MDCCII. Cathedrairu 
Theologicam afeendit in fuorum Collegio Ticinenfi, 
ubi plures habuit Audirorcs non ex fociis tantlmc. 
fuis , quorum nomina fingillatim iple refert in Vita 
fua , de qua infra agemus , Cap. V. , fed etiam ex 
Secularibus Clericis Inde gradum fibi fecit ad Bo- 
nonienfem Cathedram , ad quam iplum Idclphonfus 
Manara tunc fu* Congregationis fupremus Modera- 
tor evocavit ; ubi dirtindtos Theologicos Traftatus 
integro fexennio tradidit . Verbum Dei non abfqut- 
animarum profe&u fi. pius populo miniftravit , non_ 
rarb in Templo S. Alexandri coram Emincntifilmis 
hujus Ambroiianx Ecclcfix Przfulibus Archimo , Sc 


Odefcalco , itemque in Templo S. Sepulchri , aliif- 
que Bafilicis etiam primanis Mediolani . Idem pre- 
lum Modoeti* , Ticini , 8c Bononix . Prxpofiiurara 
geffit triennalem Collegii Suorum S. Mari* didti 
aeCanepanova Ticini, poft quam anno MDCCXVf. 
conlliturus crt totius Provinci* Lombardis Re&or . 
Poifmodum in Generalibus Comitiis Romanis anno 
MDCCXIX. Vifitator Generalis eligi meruit; a quo 
ufque ad annum MDCCXXXI. in Collegio fzpius 
memorato S. Alexandri moram traxit. Curris Concio- 
nibus, Cafuum Confcienti* explicationi intentus . In 
Diceccfi Comenfi Sermones habuit Quadragcfimales, 
atque in Novirienfi pluries Sacras Miiliones explevit, 
Vicariatus officio , 8c Scholarum Prxfedfure inten- 
tus . Eodem anno iterum Provincix Infubrix Prepo- 
B j fitus datus, ipfam bis lullravit ; itemque denuo an- 
no MDCCXXXIV in Comitiis generalibus Roras 
habitis Vifitator rcnunciatus dignitati fponte ceflic . 
In Bouonicnfi Metropolitana Poenitentiani munus cri- 
tneilre tanttim admimftravit.dim ultra pergere adversi 
valetudine non portet .Reverfus itaque ad Collegium 
pitrium S. Alexandri , anno MDCCXXXVI. eidem 
Prxpoficus prxfuit ad annum ufque MDCCXXXIX. 
quo demandatum fibi officium jam fenio gravis di- 
mittere pollutavic . Multa proprio xre contulit pre- 
nominato Collegio S. Alexandri , inter qux memo- 
randa venit nova Bibliotheca ex libris dumtaxat Scri- 
ptorum fui Inftituti ex diverfis Italix , Germanix , 
atque Galli* Officinis librariis collc&is congcrta^ . 
Djinum religiofiffimx vire finem impofuit dic- 
XXVII. Januarii anui currentis MDCCXLI1I brevi 
quidem trium dierum , fed graviffima cum Eryfipe- 
latc acuta febri correptus , languine jam llagnance , 
ob prxconccptum repente pavorem , dum Autumno 
I ineunte rus fe confereris , e birote concidit ; atque 
I in communi Sodalium Scpulchro in Templo S. Ale- 
xandri tumulatus cll . 


Q;jx amiciffimus Vir ifte, 8c nunquam apud me 
peritur* memori* diligenriffime fcripfit manu pro- 
pria , Ledlor accipi it , lcqucntibus Voluminibus, 
| Indicibus neccrtarus exornatis , itaut prelo paratirti- 
mi fint . 


Lezioni Morali dcl P. D. Francefco Pczzi Clcr. 
Rcg. di S. P.tolo, dctic ucl Tcmpio di S. Alcf- 
Cindro Panno MDCCXI. Vol. I. in 4. MS. 
p-igg 440 praeter indicem . 

Tomo II. deae Panno MDCCXII. VoL I. in 4I 
MS. pagg. }6o. 

Tomo lll. deae Panno MDCCXIII. Vol. X. in 4^ 
MS. pagg. 470, 

Tomo XV. deae Panno MDCCXX . Vol. I. in 4. 
MS. pagg- 4 fo. L 

Tomo V. dette Panno MDCCXXII. Vol. I. in f 
MS, pagg. 4JC. 

Tomo Vi deae Panno MDCCXX V. Vol. I. in 4; 
MS. psgg. |p«. 

Lezioni varie deae tn v,arj tempi , ed in varj luo- 
ghi . Vol. 1. in 4. MS. juRs molis. 

Ragionamemi doaneftici deai negli annideila fua 
Supcriorita. VoL I. in 4. MS. page. j68. 

Prediche, e Difcorfi p-er Monache . Vol. 1. in 4. 
MS juftc molis. 

Efei-cizj Spirituali, e modo di meditare. Vol. IX. 
in 4. MSS. pagg. <5oc. 

Philofoplii* naturalis Tomus I. Continens Tra- 
£tuus de Phyfico Auditu , de Caelo, 5c Aleteo- 
ris . MS. in 4. pagg. t66. 

Tomus II. Continens Tra&arus de Ortu , fic In- 
teritu, & de Anima, nccnon Philofophiam Mo- 
ralem . >1S. in 4 pagg. 300. 

Theologiae Moralis Tomus i. Continens Tranatus 
dc Peccatis , de Confcicmia , dc Beneficiis , 8c 
Beneficiariis , nccnon de non alienandis rebus 
Ecclcfis . MS. in 4* pagg. jjo. 

Tomus II Continens dc Sacramentis in commu- 
ni , de R ipiifmo, Confirmatione , Eucharifiia, 
& reenitemia . MS. in 4. pagg. 400. 

Tomus 111. Continens TraQatus de Sponfalibus , 
dc dc Matrimonio. MS* in 4. pagg. 470. 

Tomus IV'. Continens Tradatus ac Furtis , Bc 
Rcdicutiouibus , nccnon dc Cafibus xefervatis. 
MS. in 4. pagg. 340. 


XVXL i8oj PI SCRIPTO 

XVII. Curfui Theologicus. Tomw I. continent Tra&a- 
tu* de Deo Uno, fic Trino. MS.in 4. pagg J90. 
XVIII. Tomui II. continens Tractatus de Angelis , fic 
Divina gratia . MS. in 4 pagg. jto. 

XIX. Tomus Ili. continens Trackaius de A£tibu* hu- 

manis, de Legibus , de Juflitia , fic Jure, de_ 
Vitiis, fic Peccatis. MS. in 4. page. j8o. 

XX. Tomus IV. continens TraOatui de Virtutibus 

Theologicis MS. in 4. pagg. J45. 

XXI. Tomus V. continent Tractatus de Incarnatione, 

fic Sacramentis in genere . MS. in 4. pagg. jso. 

XXII. Tomus VI. continens Tra&Uus ampliores de_ 

Euchariftia. fic Poenitentia. MS. in 4. paEg.jfio 
XXIII. Opufcula vana Theologico- SchobHica , fic Mora- 
lia . MS. in 4. pagg. 150. 

XXTFfc* Relano Status Provincisi Mediolanenfs , tradita 
in Comitiis generalibus habitis anno MDCC- 
XXXIV. Emat in eodem Codice. 

XXV. Eruditiones Sacre , atque Profanas e* variis Au- 
doribus deprompta , fic ordine alph-ibciico di- 
gdla. MS. in 4. pagg, joo. 

XXVL Mi/ccllanca varia Rhetorica , feu Orationes plu- 
res , fic Precationes , necnon Epiltol* familia- 
res , atque erudite, Italico , Latino , fic Gallico 
Idiomarc exarate . MS- in 4. pagg. sjo. 

XX VB* ^Relatio Status Provincia Lombardie, tradita Ro- 
ma in Comitiis generalibus anni MDCCXIX. 
Extat in eodem Codice . 

XXVm. Componimenti Ptofaici volg.iri , e laiini . MS. in 
4. jullsB molis. 

XXIX. Vita i piius Au&oris ab ipfomet Latine fciipta, fic 

in Capita XI diviia . Extat in eodem Codice. 

XXX. Difcorfi , cd Iftruzioni per Ic MifEoni porticolari . 

MS. in 4. juftse molis. 

XXXI. Elenchus Iniigniorum Virorum Congregationis 

Clericorum Regularium Divi Pauli • MS> in 4. 

XXXII. Coli^fio Rerum fic Operum Clericorum Regula- 
rium D- Pauli in lil. diflributa Tomos. CLm_ 1 
ferie Virorum pietate, fic do&rina illuftrium.. , 
Ptatpofhorum item , Generalium , Fitrfulum ex- 
tra Congregationem ficc Vol Ili. MSS. in fol. 
pagg in totum icco. , fic ultra. 

XX XW. Lettcre varie , chc ragguagliano il vi.tggio , ed 
arrivo nclla Cina di cuique Miffionaij Rimabit i 
mandati vi dalla icl.mcm. di Clementc XI Som- 
m 0 Pontcficc. Hec Scriptor noftei collegit uno 
Volumine, quod Prsefaiione fua Latina txnrna- 
vit , fic cum Eedu dig» illima fuit , latius duxi- 
mus , contenta in eodem Codice dil.genter re- 
ferre s fci licet : 

I. Breve Ragguaglio dei Viaggio da Roma lino ad 
Albcoga fu Ia Colla di Malabar nell' Indic— 
Orientali dc’ PP Don Filippo Maria Ccfati , e 
Don Onoraio Maria de’ Ferrari defiinati Miflio- 
narj per Ia Cina . 

а. Leti era dei Padrc D. Alcffandro Maria Aleffan- ! p 

dri , feritu da Ciuuoi.e Ii 11 Novembre MD- L 

eexx. 

3. Altra dei Padre Don Salvadorc Rafini da Canto- 

ne li XXV. Novembre MDCC XX. 

4. Altra dei Padrc Ccfati da Cantouc li XXX. Otto- 

bre MDCCXX 1 . 

f. Alt re delli Padri Ccfati , e Ferrari al Padre Ge- 
nerale della Compagnia di Gesti , date da Ao- 
genga , e dal Seriano Porto dei Pecu . 

б . Altrc dei Padre Don Sigifmondo Cale hi date da 

Cantone, e dal fuddetto Porto gli anniMDCC- 
XXJI , MDCCXXIII., e MDCCXXV. 

7. Altra dei Padre Girolamo della Sanuffima T uni- 

ta Minore Oflervante Riformato di S. Pictro 
d'Alcantara , Provicario Appotlolico in Concin- 
cita, al Padre Don Salvadorc Rafini, a cui «i- 
ferifcc Ia morte dcl Padre Don Filippo Maria_ 
Ccf.iti feguira li II. Aprile MDCCXXV., c fcp- 
pellito in Phuikam, tradoita dallo '-pagnuolo, z 
e icritta li XXIX Giugno dello fieffo anno. 

8. Altrc dei Padre Don Pio Gallixia duc dal fudJet- 

to Porto, c da Marqui gli anni MDCCXXVil. 
e MDCCXXVIIL 

9 - Vita , e Morte dcl Padre Don Sigifmondo Calchi 
linitu dal Padre GabrieJe Valknxuella rrocu- 
ratore dellc MilEoni al Sig. Don Giorgio Rof- 
fettt Miffionauo , e Protoootaro Appoflolico . 
Omnia fervantur apud Suo« in Collegio S. Ale- 
londxi Mediolani . 


R. MEDIOL. PR ,804 
AI 


Dc PIOPERA STEPHANUS. 


S Tephanus dc Piopcra Mediolani editus in lucem, 
cum inclyto Prxdicatorum Inilicuto in Ducali 
Coenobio S. Mari* Gratiarum nomen dedi flet ineun- 
tc Seculo XVI. moribus , & do&rina inter Infubres 
emicuit . Reliqua illius AdU , cbm fui Ordinis Scri- 
ptores reticeant , nobis dare non licet . Pauca ergo 
B de his , qu* fcripflc , accipiant Candidi Lepores . 


Opus de Rofario B. Virginis Maris . Citatur ab Alber- 
to Br.1nd.1no in fUo Kofcto Mariano , quapropter af- 
fcnrirnur Viris Clarifs Quctif , fic Eccard , qui in— 
Bibliotheca fui Ordinis Tom. i. fbl. 895. ex modo lo- 

a ucndi citati Bra. dani in ei finit Sententia, ut crc- 
ant.Opus hoc divcrfum elTc ab altero, quodStepha- 
nut noOcr publici fecit juris , nempe , ut legitur in 

Quodlibet Colonis determinatum , cum Compendio A- 
Jstni de Hupe Doftons prccipui, ac ix-mplis veraci- 
ter , diligcnrerquc collectu de Rofarto glotiofiiTuna 
Dei Genitricis Moris , impreffona arte editum Bo- 
nonis accuratiffime per Joanncm Antonium PUtoni- 
dem Bcnedidkorum Bibliopolam , necnon Civem Bo- 
nonieiifetn , fub Anno Domini MD. die verb X. Ju- 
lii , in 4. Caraa. Scmigoth. extat in Biblioth. Fra- 
trum Minorum S. Angeli MedioL 
Hujus Codicis editionem curavit Stephanus nofler, ut 
cx Epiftola ejufdem ad Lcftorem , que fic incipit : 
,1 F. Stephanus Mediolancnfii de Piopcra nuncupa* 
„ tus, Congregationis Lom bardis Ora Prssd. Lcuori 
,, Salutem ficc 

Citati autem Clarifs. Scriptores in Tom. II. fol 8. rur- 
fui meminerunt hujus Operis , e que Auctorem aili- 
gnant F. Michaelcm de Infulis ejufdem Ordinis, ti- 
tulumquc p rabent uberiorem , ircrum Stephani Mc- 
diolanenfis editoris memoriam refricantes . 


PR/ESTINUS FRANCISCUS. 


F Rancifcum Prxftinum MedloUncnfcm , Tullii fi- 
lium , Archice&uras perities Seculo XVII- cele- 
brem effecit adeo , ut in ejufdem artis Collegium- , 
atque in Rceix Ducalis Cameras pro toto InCubri* 
Dominio Arcnitc&um affumeretur . Hanc Ditionem 
bellicis machinis ab hoftium impetu propugnavit , 
arcefque omnes ita munivit , ut inter eas nonnullx 
validiflimis exercitibus reftiterint ; ali* verb, jam ab 
adverfariis capt*, fuerint ipfius induArii vindicat*. 
Genuam , Oramque LiguAicam munimentis firmavit, 
magni femper habitus apud Regios Patri* fu* Mo- 
deratores , macnifque ao eildem Aipendiis , & ho- 
noribus militaribus donatus di. Anno demum MDC- 
XLVUI- in obfidione Cremonenfi , dum illi Urbi tu- 
tandx totus incumberer, bellici i&uspili, migravit e 
vita . Cadaver Mediolanum translatum conquiefcit 
in Templo S. Petri Cueldtini tunc extra Orientalem 
Portam in Sepulchro, quod cum C*fare fratre para- 
verat vivens in Sacello S. Mauri, ubi marmorea illius 
Statua cernitur cum hoc Elogio : 


Digitized by Google APPENDIX QV 


1805 P V 


1 to6 


FRANCISCVS PR AESTINVS 
INGENIO SCIENTIA LABORE 
VIRTVTEM ILLVSTR ANS 
MILITVM DVCTOR LEGIONIS INSTRVCTOR 
INTER BELLICOS VNIVERSAE PROVINCIAE MEDIOLANENSIS 
MACHINATORES 
IAMDIV PRIMAS ADEPTVS 
DVM SVIS ARTIBVS CREMONAM PROPVGNAT 
DECIMO NONDVM EXPLETO LVSTRO CADENS 
POSTERITATI NVNQ.VAM PERITVRVS 
SIBI HAEREDIBVS AC SVCCESSORIB VS 
AD QVIETEM MONVMENTVM INGREDIT VR 
ANNO SALVTIS MDCXLVIII. 

DIE XXV. AVGVSTI. 


Supcrcft ejus Opus, hoc editum titulo : 

I. Rdazione dello Stato di Mihno . Pavia , iffjj. in 4. 
Laudatur a Ripamontio in hili. Patris lib. Vili. pag. 
xtj. Horatio Lando in Obfidione Crcmoncnfi , Jofc- 
pno Breffiano in Defcript ipfius Obfidionis , Riccio 
in Narrat, rer. lui pjgg. 8jo. fle feq. Galeario Gual- 
do in hiA lui. parte IV. lib. VIII. pagg. 470. & feq. 
Ghilino in Annal. Alcxand- fub ann. MDCXLil. pag. 
»40. Jofepho Bcnalio in Rclat. Magiflr. Extraordin. 
pag. 77. atque humandi. JC. Sitono in Schedis. 


MMVIII. 


PUSTERLA ANDRE AS. 


A Ndreas Pufterla Mediolanenfis Vir non medio- 
cris eruditionis > cum in Congregatione Obla- 
torum SS. Ambrofii , & Carofi huic Archidioecefi 
perquam proficui diu vitam religtofo homine dignam 
traduxiffet , anno MDCLXXXVIII. Ambrofianz Bi- 
bliothecas prafedhirair. obtinuit . Cum vero in hoc 


A munere annos aliquot cranfegiffet, ad Pra»pofituram_. 
| Collegiati Ecclen* S. Petri infignis Oppidi Abbiari 
| gradi adiimptus eft . Obiit Vir mihi amicidimus in 
eodem Oppido anno Salutis noftrs MDCCXLII. 

Habentur illius , quas fcquuntur : 


I. II Trionfo <jcl Verbano , Eptcalamio Ulorico nelle— 
Nozze dcl Conte Catio Borromeo , e D. Camilla 
Barberina , dedicato da Onorio Lombardo a Paolo 
Emilio Borrair.eo Conte d’Arona ec Parte 1 . colle.* 
Annorazioni dcl Dottore Andrea Pufterla Obbfato , 
Bibliotecario dell* Ambrofiana . MiJano, per Ambrogio 
Ramei lati . 1680. infol. 

4 J. De Laudibus lllurtriffirni ac Revercndiffimi D. D. Fc- 
derici Caecis A rchicpifcopi Mediolanenfis ( poftmo- 
dum Cardimlii). Mtdtol apud Ambrofium Ramalia- 
l tum - 1 fij} m for. 

III. Carmina plura tam Italica* qu&m I-irina, partim im- 
I prclla, partim MSS. Exiant apud Hrfede*. 

1 Agunt de ipfo Francifcus Xa verius Quadrius Presb. So- 

1 ciet. Jcfu in Opere fuo , cui titulus; ,, Delia Storia » 

I „ e Rasione d*ogni Poesi 1 Tomo II- pag. <84. cLi- 

| rifs. Fufius in Append. MS. ad Athenaeum Picinclli , 

fic amicifixmus JC. Si tonus in Schedii • 


CL 


MMIX. 


Q.UINCTIUS FEDERICUS. 


F Edericus Quin&ius Mcdiolancnfis , cujus Fami- 
lia inter antiquas , & nobiles hujus Urbis & 
Raphatlc Faniano rccenfetur , patre Hippo- 
lyto genitus* fic Legum, 8c Poefis dudia coluit , ut 
6t JurtfconluJtus non infimi fubfcllii , 8c Vates non- 
humilis fami fua itate floruerit . Vicarius Pratto- 
rius annis MDLXXV1. & fcquenti ita fe gedit * uc 
rurfus ad idem munus afluracretur annis MDLXXX. 
& MDLXXXH. Ob famam virtutis ad Regii Fifci 
Patrocinium promotus fuit anno MDLXXXVI. bona 
tamen ftudia etiam inter forcnfw curas non neglexit, 
immo inlirudkam habebat domi non fpernendam Bi- 
bliothecam, quam amicorum quoque commodo aper- 


C tam futffe teftatur Erycius Puteanus , cujus verba— 
ex Epiftola prima infra memoranda juvat exferibere. 
Ait enim : „ Vix in Urbem vcftram veneram* & 
,, ccce ad alloquium * ad amicitiam vocas , domum 
,* invitas , Bibliothecam offers , quibus ita ufus fum, 
„ ut maximum prudentis cumulum accepifle, & ip- 
„ fas lucubratiunculas meas boni ex parte 1 libris 
„ tuis ede non negem . „ Arftum hoc inter utrum- 
que amicitis foenus fovebant. Mufi , ut odendunt 
mutua eorumdem Carmina . Ceterbm fupervixiffe_ 
Quindlium noffrum (altem ufque ad Secuti XVII. 
initium odendic tempus * quo dati funt ad eundem 
Puteani Epiftol* , de quibus mox dicendum . 

Scripfit : 

D 

I. Allegationes plure* , inter qua* eminet una de Sale in 
* Provinciam Mcdiola nenfctn introducendo : Jiat anno , 

& Momine Typograpbi , 1« fol jull® moli* . Extam in 
Collefiionibu* toties memoratis J. PP. MedioLn. 

U. u»r- 


Digitized by Google 1807 RA SCRIPTOR. MEDIO L. RE 1808 


IL Carmina Latina ad Erycium Puteanum , de quibo* 
hic meminit , ut inferibi . 

III. Epiftolas plure* ad Puteanum, ut patet ez Rcfponlis 
mos indicandi* . 

Trc* ad eum repetiuntur Patavii data fapiu* laudati 
Puteani Epftoto inter hujui edita* . Prima videlicet 
X. KaJ. Maj 1* MDXC1X. ubi virtutem Quintii lau- 
dat , &c verba jam recitata fubncitit . Altera fcripuL. | 


A 


Kal. Qpin&ilibu* : in ea laudat Qumflii Carmina , 
& fu a ad ipfum mittit , judicium ipfiu* cxpctlan* . 
Sunt in Centuria II pag ttj Teitia d^rrum die VI. 
Manii preditb anni , qua refpondct Epiftolu Quin- 

Sii . 

De eodem meminit Beualiu* in Hift. M.igift. Extraord. 
pag. 181. ac Sixonu* noikr eiuditiffimu» in Schcdi* . MMX. 


MMXL 


RADAELLUS JOSEPH. 


RASORIUS SALVATOR. 


J Ofeph Radacllus Mediolancnfis Ordinis Minorum 
Obfcrvantium S. Francifci , (ic moribus & eru- 
ditione claruit , ut Theologia? magifterium pro 
meruerit , cique Patria graviflimi momenti nego 
tia commendant . Anno enim MDCXXXll. Medio- 
lantnfium nomine ad Philippum IV. Hifpaniarum- 
Regem Legatus miflus , Civium ftiorum vota non_ 
fefellit . Septennio poli cum in Coenobio Romano 
Ar*c®lt dte XI. menfis Junii generalia haberentur 
Comitia , cx Procuratoris Generalis munere , quod 
menfes aliquot laudabiliter adminillraverat , alcen 
dere meruit ad officium Generalis in Curi3 Commif- 
far i, quod triennio optime geffit . Secundam forte 
Legatioaem Patris ad Matritenfcm Aulam gc(Tiflc_ 
oportet , nam dum h®c feribo, monitus fum k Suis 
fic reperiri feriptum in Nccroloeio Provincia? Me- 
diolanenfis ipfius Ordinis „ Dic XX Septembris M- 
„ DCLVI1I. in Conventu S. Francifci Matriti obiit 
„ in Domino Admod. Rev. Pater Jofeph Radael 
„ Ius a Mediolano Confultor Santti Officii , olim Vi* 
„ carius generalis , Commiflarius , ac Procurator 
„ generalis Ordinis , bis Dcffinitor generalis , 8c 
„ Provinciae Mediolani jam Minifter Provincialis, 8c 
„ apud Catholicam Maj. datem Orator Civitatis Me* 
,, diolanenfis. Religionis mirae Obfcrvanria? , 8c odo- 
„ ris SanAitatis , in cujus obitu magnus fuit Populi 
,, concurfus , & maximi Nobilitatis , qui quidem, 
», erat a Catholica Majeltate eleAus Viglevani Epi- 
M fcOpUS . 

Haec reperimus ipfius litteraria Monumenta: 


I Obiles Conjuges Profper Raforius , atque Caf- 
L^l fandra Marliana incolae Oppidi Ripalt® vulgo 
'iivolta ad Abduam Fluvium in Ducatu Mediola* 
neofi conlbtut®, anno Chrilli Salvatoris MDLXII. 
Thomam genuere , qui poilmodum die XVII. menfis 
Maji , anno MDLXXIX in Laudenfi Urbe Capucci- 
norum Inditurum ampleAcns, Salvator a Ripalta di* 
Aus fuit . Inter Sodales fuos morum probitate, pau- 
pertatis amore , & regularis difciplms? zelo mirifici 
enituit . Tyrorubus prafeAus, eos ad omnem perfe- 
Aionem verbo & exemplo informare fhiduit . S®pe 
Coenobiis Suorum Vicarius prxfuir, donec anno leta- 
tis lux LX1V. , quorum XLVII in Religione tranf- 
egerat , Mediolani dic VII. menfis Februarii Salutis 
nortr® anno MDCXXVI. in Coenobio Cone ptionis 
Deipara? ad Oriem.dem Porram piiflimi obdormi- 
vit m Domino . Eruditionem ipfius ia rebus ad Or- 
dinem fuum (pedantibus tellantur 

Opera , qu® reliquit hoc titulo : 


I. Fcxtdax-one dc’ Conventi de* Padri Cappucrini delitu- 

Piovincia di Milano . MS in fol. jultx moli*. 

II. Viie de’ Cappucciui della Provincia di Milano. MS. in 

fol. iulis moli* . 

1 JI. Vite oc* Padri Cappuccim d’altrc Provincie. MS. in 4. 
Lxtant autographa in Bibliotheca prxfati Conventu* 
PP. Capuccinorum SS. Conceptioni* P. O. Mediolani. 
Dc ipfo agit JC. Camillut Sironu* Senior in Chronolo* 
eia rerum Memot.ib stati** fua MS. in 4. cjufquc 
filio* JC. Joanncs Sitonus tam in Chronici J. Perito- 
rum paxte II* pag. »fi. quam in Schcdi*. 


2 . 


II. 


Copia di torte k Lettere , ed altre Scritmre , che fer- 
virono all* Amtw/ciata dclla Citta di Milano al R«_ 
fuo Signorc dal RcvcrendUs. Padrc Fr. Giufcppc Ra- 
daelb Minore Oflervante, e Confultorc dcl S. Oftzio, 
copiate da Fr. Carlo Roboue fuo Compugno , c Sc- 
gretario dell’ Ambafciata. 

Continet IndxuflKuiejn generalem eidem ab Urbi* De- 
curionibus traditam , Epiflolas eorundem ad Regem , 
& Aulico* , Oratione* JV. Iral-ca* Scriptori* noftri 
ad Regem , duas habita* mcnfc Januario MDCXXXIil. 
tertiam die XXIV. Maji , poftrcinam demum die 
XXX. Julii ejuidem anni . Itetn feriem Adluum p<r 
Epiftolas ad Jo. Baptiftam Raynoldum tunc Urbi* 
Preft&um , ad Ordinum Confervatorc* , ad Jacobum 
de Ecclclta Decurionum a Secreti*. Tandemque adefi 
Relatio Legationi* ab eodem J ofepho in reditu fa- 
ila , fimulque omniutn Diplomatum , quat obti- 
nuerat, exempla . MS. in 4. jufts* molis extat in Bi- 
bliotheca Suorum ad S. Angelum Mediolani . 

Concione* varias , & Oratione* Pancgyric* . Haec me 1 - 
morantur inter MSS. Coenobii fupradi&i fui Ordi- 
nis , fed modd non reperiuntur . 

Laudatur a Fr. Petro Nicolao Bonavilia ia Notitia^ 
Chronologica Proviaaas McdjoLu. pag. ijo. 


E 


M M X I I. 


RECALCATUS AMBROSIUS. 


A Mbrofius Recalcatus Medlolanenfls, Jacobi filius. 
Vir fuit nnn dignitatibus tantam , atque mune- 
ribus infigois , fed morum quoque probitate , erudi- 
tione , cctcrifque magno homine dignis virtutibus 
clarus . Clericali militi® addi&us, & Apoliolici Pro- 
tonotarii dignitate au&us , Prxfxifiturd Collegiate 
Ecclefi® Sandt® Mari® Oppidi Brutiani Mediolanen- 
fis Diaecefis ornari promeruit . Canonicatum etiam., 
obtinuit in Ambrohana Bafilica , extititque Abbas 
Commendatarius Monafterii S Barthok>m®i , cogno- 
mento in Strata * in Urbe Ticino . Paulo III Ponti- 
fici Max. ade6 gratus fuit , ut primarium, intimum- 
que Miniitrum a Secretis fibi ipfum deligeret Immo 
cum illius prudentiam , atque dexteritatem comper- 
tam haberet Summus Antiftcs jam in graviffimis ne- 
gotiis adhibitam , Recalcati operi in componendis 
toti Itali® fuocfHs dilfidiis inter Carolum V. Augu- 
flum , & Fcancifcum I. Gallorum Regem rurfus 
uti decrevit . Qpocirca Legationis munere decora- 
tum ad tam difficilem provinciam mifit . Hzc dc_ 

pr*- 


Digitized by Google i RE 


1809 RE APPENDIX 


i8t» 


praclariffimo Cive fuo Mediolanenfes accipiant liben- 
ter ; reliqua enim illius Atfta , Sc emortualem annum 
fruftra quafivimus . Claruit fub annis MDXXIX. ac 
MDXLVII. Ejufdcm autem Atnbrofii mentionem Ia 
pidea fervat tabula in EcclefiaB. Virginis Maria: Loci 
Monticclli Plebis Miflalias Ducatus Mediolani , teno- 
ris, nt fequitur : 


A 


M M X 1 1 1. 

RECALCATUS ANTONIUS. 


D. O. M. 

IOANNI PATRI GABRIEU AVO PAVLO PROAVO 
IOANN 1 ABAVO PETRO ATAVO 
CHRISTOPHORO TRITAVO 
PETRO AN. MCCCLXXXV 1 U. DECVRIONI 
TRITAVI PATRI 

ERASMO AN. MCCCXL. ITEM DECVRIONI 
TRITAVI AVO 

PETROQVE SENIORI TRITAVI PROAVO 
MAIOR 1 BVS SVIS DE RECALCATE 
NOBILIBVS ET INTEGRIS VIRIS 
ET 1 ACOBO PAVLI PROAVI FRATRI 
AMBROSIO PROTHONOTARIO APOSTOLICO 
ECCLES. COLLEG. S. MARIAE BRVTIANI 
PRAEPOSITO 

AMBROSIANAE MEDIOL. BASILICAE CANONICO 
SS. PAVLI III. PONT. MAX. 

A SECRETIORIBVS CONSILIIS INTIMO 
EIVSQVB AD INEVNDAM PACEM 
INTER AVGVSTISS. CAROLVM V. IMPERAT. 

ET 

CHRISTIAN 1 SS. FRANCISCVM I. FRANCOR. REGEM 
AN. MDXXXVI. ABLEGATO 
EIVS IACOBl FILIO 

AGNATIS SVIS CONSANG VINEIS DE RECALCATE 
GABRIEL RECALCATVS 
NOBILIS MEDIOLANENSIS 

BVIVS ECCLESIAE B. VIRGINI MARIAE NASCENTI 
DICATAE 

SPLENDIDAQVE SVPELLECTIU INSTRVCTAE 
CONDITOR 

DESIGNATO CENSV VT SACRVM IN EA 
Q.VOTIDIE FIAT 
M. P. ANNO MDX CII. 


B 


C 


D 


Superfunt ejufdem : 


Afta Pontificis Legationis Tua: pro ineunda pace inter 
Carolum V. Imperatorem , Ac Francifcum I. Fran- 
corum Reveni anno MDXXXVI. VoJ. IV. in fol. 
MSS. catam Romar in Arce Molis Adriane . 

Plures ad eum dedifTc Epirtolas celebres Viros , inter 
quos etiam Joannem Mattheum Gibcrtum Epifcopum 
Veronenfem , teflis eft Cardinalis SfortiftPallavicinus 
loco infra citando . 

Ejufdem meminerunt Cclitr Campana in Vita Philippi 

II. Hifpan. Regis part. I. Decad. I. lib. X. pag. sad. 
& 1x7. Venet. 16x4. t» 4. , Sfortia Pallavicinus San- 

Rom. Eccl. Card. in Hift. Concil. Trident. lib. 

III. cap. XVIII. num. II. , lib. IV. cap. I. num. VIII., 
& cap. IL num. HL, Ac cap. III. nura. IV., Ac 
cap. IV. num. III. V. VII. VIII. Ac IX., Ludovi- 
cus dc Dominicis in Collcdion. diflor. Ac geflor. me- 
morabil. Itb. VI. pag. j»i. Florentia , 1564. Lauren- 
tius Capellonus in Difiertationib. politic. , Ac va- 
riis lib. II. cap. XLV. pag. 7|. 74- & 7J. Genua , 
«57$. rn 4. , Rcflaurus Caitaldu* in TraQat. de Im- 


peratore ; qustft. 1 10. §. 7J>. pag. 79. In Tradat, uni- 
verC jur. Tom. XVI. in fol. Hieronymus TWvuI- 
tius in Epidola Nuncupatoris prxfixa Sacris Cantio- 
nibus in laudem Sau&i Caroti Borromati Card. Ar- 
ehiep. Fenei, 161A., Advocatus Sitonus in Monu- 
mentis gcneatogicis Familt» Recalcat* pag. xi. *x* 
Ac 68. Mtdiol. I 7 »J; « fol, Pnet Malatejlam , tum- 
in Theatro gcncalogico Sitonuoo pag. }7j. MS. in fol. 
pent* Auttorcm . 


A Ntonlus Recalcatus Pauli Andre* , atque Cle- 
menti* Brippi* nobilium Conjugum Mediola- 
1 nenfium filius , ad vitales auras venit anno Salutifer* 
! Incarnationis MDCLVII. Sedul* parentum cur* fatis 
| luperque rcfpondit , nam majorum veftigia fequens 
inter bonarum artium rudimenta adolevit , indeque 
Legibus dedit operam . Pontificii poftmodum, atque 
CaTarei Juris laurei honeftatus, tant* eruditionis , 8c 
prudenti* fpecimen prabuit , ut anno Cbrifti MDC- 
LXXXIV. ad Regium Juftiri* Vicariarum , dein ad 
Capitalium Rerum Praefe&uram anno MDCCXVI. 

{ iroraoveri meruerit . Dum idem munus magna cum. 
aude gereret , ad Senatoriam Cathedram confcen- 
dic . Fafces Pr*toricw quoque Ticinenfes fumma_, 
integritate fuftinuit anno MDCCXVHL *quitatis ju- 
ftitiaque cultor feroper integerrimus ufque ad vit* 
exitum . Mundo valedixit annos natus LXXXVI. die 
fecunda menfis Januarii MDCCXLIII. 


Habemus de illo, qu* fequuncur a nobis infpedla; 

I. Conffirutiones Dominii Mcdiol menfis , una cum Ordi- 

nibus senatus, additis notis T. C Dondoi, Sc amplif- 
Gmi Patris Marchionii Recalcati Regi 1 Ducalis Sena- 
toris. Codex certe magni faciendus, nam p reter fu- 
pradi&as adnoutiones pro quolibet articulo , «pe- 
riuntur etiam fparfiin Obfervationes varits , qu» po- 
tilis Diflcrrariones Juridic* appellari poliunt , Ac in- 
ter cetera h*c eminent i . 

I. Tra&atui in Procmium carundem Conmtunonum at 

titulis Caroli V. Cadaris . 

*■ De Vicariis Imperii in Ducatu McdioUnenfi . 

J. Dc Ducibus McuioDncnftbus , eorumque auctoritate. 

4 De Senatu , Ac ejuldem automate . 

5 - De Monetis . 

6 . De Heredibus cum beneficio legis Ac c. 

7. De Fetidis . . . 

Extat in Bibriothcca Marchionii Caroli Mari* J. C. C. 
ex LX. Decurionibus, Ac Regii Capitanei Juftiti* in 
toto Mediolani Dominio , Auctori* filii • 

II. Repcriotium Juris ad res prefercim Criminate fpeCtans, 

ut plurimum addicit Sententiis , atque Ordinibus Ex* 
cellentiffi.Tii Senatus, una cum AuSoritatibus Statu- 
torum Mediolani , Novarumque Conftitutionum , Gc 
infignium Juris-Peritorum . MS. in fol. magnss molis 
autographus , extat ut fupra. 

Agit cie ipfo J. C. & Advocatus Joannes Sitonus dc^ 
Scotia Chronifla hujus Metropolis in libro , cui titu- 
lus „ Gl.irift. Recalcatorum Famili* Sacri Roman* 
„ Imperii Marchionum , Comitum , Equitum , Ac li- 
„ berorum Baronom: Regiorum Bafiiani , ac Mona- 
M fterii Batfiani in Plebe Pontiroli Ducatus Medio- 
„ lant ( nunc etiam Oppidi Binafchi 8cc. ) Feudata- 
M rrorum , vetuli* Nobilitatis Monumenta ab anno 
„ Salutis MCLV. ad annum MDCCXXV. publicis ex 
„ Documentis Chronolog ico- Getica logici dedui.lt- . 
Medici, afutd Malatefiwn , in fol. 


M M X I V. 


RECALCATUS BARTHOLO MA2US. 


E X Francifco Recalcato , atque Agnete de Craf- 
fis nobilibus Conjugibus natus eft Mediolani Bar- 
tholom*us , qui ab ineunte *tatc non literis minus , 
quam {Metati vacans , tandem Societatem Jefu mille 
claram titulis amplexus eft . Inter Sodales fuos ma- 
gni habitus fuit od eruditionis , & morum optimam 
famam ; quocirca adolefccntibus edocendis primbm, 
mox etiam Collegiis fuorum regendis meruit admo- 
veri , Fratrem habuit Joannem Baptiftam Sacra Theo- 
logi* Dotftorem , atque Laurcntianx Bafilic* Mcdio- 

lanenfis 

RB: 


SCRIPTOR. 

tA 


M E D I O L. 


R E 


lanenfi* Praepofitum , qui anno fflDLXXXVIH. f#- 
prctirn Tabulis dic 111 . mentis Novembris Burthok» 
tnvum ex afFc feriffit h*redcm. Dum Braydeafi Coi- 
logio prseerfTet ooitr r,Sandtiffmium juvenem Aloyfiusi 
Gonyfljjpun Confoti alem habuit aliquandio, ab eodCm 
famma bcnevolentid exceptus , tuknw ipfu» quoque 
ConfcOiones exciperet . Qpocirca cimi Roma: ipufl- 
wp&ducn jam jam terre valedi&oros lAtoyfius extremo 
decumberet morbo, ad eum plenas amoris litteras de. 
d» , quibus dc prenermo ibo ad Superos tranfitu edo- 
tftum rogabat, ut fc fufss ad Deum precibus adjuva* 
*•* . Obiit Bartholomeus die XXV II. Aprilis MD- 
XG 1 I. non fin£ opinione San&iearit, dum adhuc idem 
Braydtnfe Collegium adminidraret . 

• . \ *t i .• 'j . • 

Poft fe reliquit Opera , que fic inferibuntur: 

I. Tra&atus de Matrimonio , 8e dc Ecclcfir pracepti* . 

MS. in fol. extat in Biblioth. Collegii S. Fideli» ejuf- 
MB Sociei. Mediol. 

II. Difputationes in univerlam Ariftotelii I 4 iilofophakni T [ 

Naturalem . Vol. II. in 4. MS. ibid. 1 

1 IL Id Ariftotelij dc Anima , 8c dc Rebut Po!*ictt Cotti* 
meritaris . MS. in 4. Tom. 11 . ibid. 

IV, In odo Libros Phy ficos explicatio. Mfi. in 4. Tom. II- 

ibid. 

V. Tradanis de Elementis 

4. ibid. 

Epiflolam , quam ad eum, ut fupradiximus , S.Aloyfms 
Gonzaga morti proximus mi fit , memorant Vsrgiliu»] 
Cxfarius in cjufdem Sanfti V ita imprefla Mtdiol, 1607. 
parte II. cap. ff. atqac Jolcph Puteos iti Vita Vere 
Servi Dei Joinms Petri Recalcati Ord. Capuccinorum 
imprefia itrfd.fpag. j8. 

Laudatur etiam ali eodem Ccfario in cit. Opere parte 
II. cap. VII., 8 c a dottiilima IC. Sfrono in Theatro 
Genca logico MS. in fob pag-J7J. , 6 c in Momirn. 
Farni li» Recalcat» editis anno 17*5- demumque iiu. 
Schedis , unde nobis genefim ipfius Familis fuppcdi-L 
1 rf <WH, dedndom a Petro dc Recalcato armo Chriftil 
MCCC. inwt Tivot agtme , lifoue ad Marchionenu. 
Carolum Mariam Rerum Capital tum Prefcttum attu 
degentem .1 


1 $ u 


. corumque mixtioi* , MS. in 
M W X V. 


REDENASOjOR 'FRANCISCUrSx | 

P X Hompbtino Juri fcoij/uko Collegiato Cremonenfi, 
•4-*' atque Julia Rqfia conjugibus MedioUoi anno 
MDClv. natus cd Francifctw Redcnafcus intra fines 
Paroecia; Ba fili 09 Apofiolorum , vulgi) S. Nazari i , 
ubi luifcilihw Undis glutus' fuit . Haec ideo com- 
memoravimus » ne quw arbitretur, cum nos injuriA 
Crcnwetifibus eripere, cbm jam eximiis, meritifque 
laudibus a CUrifs. Vifo Franofco Arido locis infra 
citandis fuerit commendatus . Neque tamen do&ifli- 
mum Scriptorem reprehendimus , qui Farnili* veri 
Crcmonenfis origine infpe&a , Patri* fu* Litteratis 
Francifcum addidit , quem nos a natalibus , Medio* 
lanenfibus reliquis Erudiris accenfemus . Per genito- 
ris igitur vcfligia gradiens Francifcus,C*fareis, Pon- 
riheinque Juribus dedit operam , in queis aflccutus 
lauream , locum obtinuit inter J. CC. Collegii Cre- 
monenfis . Pro ejufdcm Urbis Civibus apud Iniubri® 
Modmtorcs Orator d>u extitit , fele&us etiam inter 
Adjundtos fuper negotiis Hofpitationum , & F.xcef- 
luum militarium . Advocatus in Foro difertiflimus 
magnam fuo nomini famam peperit. Apud Hifpanum 
Regem ea fujt in cxiftmiatione , ut aaplurcs Itali* 
Principes , mox etiam ad Innocentium X. Pontificem 
Max. ablegaretur ; atque in alma Urbe quinquennio 
commorans , ibi quoque Juris peritiam fingularem^ 
odendit. Sacro fotfuifirionis Tribunali Cremon* Con- 
fultor additi t , tandemque anno MDCXLVU. ad Se- 
natoriam dignitatem eve£us fuit in Infubri* fupremo 
Magidratu . Ticincnfibus poftmodum Pr*tor jus di- 
xit non fine integritatis laude. Acerbo fato (ublatus 
ed Mediolani die XVI. menfis Januarii anno redem- 
ptas humanitatis MDCLI. artaris fu* XLVll. Mentio 
ipfius fupcrcd in Elogio funebri , quod marmori in- 
cifuni Matri ipfe poluit in Templo S. Vincentii Cre- 
mon*, itludque hic damus, tametfi Seculi XVU. dy- 
lura redoleat : 


T ! 1 


SISTE PRODIGIVM CONTEMPLARE?, 


. I V n A B O V I A R E D E N A S C A 
1VGO LEGIS ANN. LXXIII. AEQVE TOLERATO 
VT BOS ALATVS AD COELESTIA EVOLAVIT 
V B 1 VIVENS FREQVENTER ORABAT 
HIC MORTVA IACET 
VT TAMEN AETERNVM VIVAT 
FRANCISCVS REDENASCVS I. C. COLLE G. CREMON EN. 
REG. ET D V C. MEDIOLANI SENATOR 
E ROMANA LEGATIONE REVERSVS 
1 /j < AM ANTISSIM AE MATRI MONVMENTVM P. 

ANN. MQCXLVIIL 


Commendantur ipfius podhuma 

JL Confilia , fiv» Rrfjxnifa 8cc. cum Decifionibus Senatus 
Fxccllcmiflimi , & utriufque Ma^iilratus Mediolani. 
Papis, *puii Andrtam Magrhim , 1651 . in fol. 

De pr«fato Fixoci foi Senatore, efufquc Par re J. L.Homo- 
bono , cum laude meminerunt Paulus Bcllonus Reg. 
Senator dc potedaie eorum , que fiunt incontinenti 
lib. prini, cap. GLXXU. num, U.K IX. fic pzg.ifi. 
Angelus Sicph.ir.us Garonut de Senatoribus lib. pr. 
Tom, II. 


D 


pag- 48. Jofeph Brefllinus in Collegio J. PP. Cremon. 
P«g. 77 • Francifcus Arifius in Cremona Literata^ 
Tofn. II. pagina 4*4, fic Tom. IIL pag. 71., fic iiu. 
Serie Pranor. Cremon. pag. j6. 8c J7- foh Francifem 
Andreolus Controverf. forenf. 4)4. m fine. Advoca- 
tus SitoDus in Chron. Colleg. J PP. arr. MCLXIV. 
P a g* * 47 * , & in Theatro genealogico Sitoniano pag. 
37 J- MS. in fol. penes Ausiorem. 


Sfffff 


MMXVI. 


»8i j 


RE APPENDIX RE iS*4 


M M X V I. 


REDENASCUS FRANCISC0S alter. 


E X Francifco Rcdenafco, cujus m priori meminimus 
Articulo , & Tberefia Riccia anno MDCL1. 
Mediolani in Parorcia S. Sebaftiani lucem vidft Fr*n- 
cifcus , hoc appellatus nomine ad genitoris , cui 
pofthumus fuit , raenswatn renovandam. Etiam iplc 
legalibus operam navavit ftudiis Do&orqoe creatus, ob 
FamHi* originem cooptari meruit in Collegium WX- 
CremonenGum , quemadmodum etiam relatus eft m- 


D. 


ter ipfius Urb» Decuriones . Tria per luftra Orato- 
ris munus geffit ejufdem Civitatis nomine apud Infti- 
brise Regios Moderatores , mox in do&rin* , virta- 
tumque gratiam ad Senatoriam Sedem inter Patres 
Comcripros Infubres a Carolo II. Hifpaniarum Rege 
offumptus anno MDCXCI. Pratorios etiam Ticinea- 
fes Fafces integerrimi rexit biennio , annis videlicet 
MDCXC1V. & fequenti . Legationibus pro Principe 
geftis ad varios Iulos Principes , ad Parma; prafer- 
I tim Ducem , atque Innocentium XII. Pontificcn*- 
Max. vigilanterque adminiftrato munere Prafidis pu- 
blica Salutis anno Seculari MDCC. poli quinaucn- 
nium obiit Mediolani die IV. menfis Junii; conaituf- 
que jacet in Parochiali Templo S. Joannis Itolani , 
ejus tumulo hac Infcriptione exornato : 


M. 


francisco re d e n a s c o 
marchioni SEPTALAE 


SENATOR! REGIO 
FRANCISCI SENATORIS FILIO 
QVI AETATIS SVAE L I V. 

OBIIT PRID. NON. IV N. ANNO MDCCV. 
ELISABETHA PALLAVICINA VXOR FIL1IQ.VE MOESTISS. 
SIBI ET POSTERIS SVIS P. P. 


Super funt ejufdem B 

J, Confutatione* ploro Juridie», inter qua* eminet illt- 
typi* commifla , cui titulu» ,, ad ExcellenimimunL- 
„ Senatum Mediolani «"iratam nomine Congrega- 
„ tionia univerfi Statu* Mediolani pto abufibu* ioW 
,, lendis in detrimentum Regii Icarii , 8c Subdito- 
„ rum irreptis . „ *dpi. in fol. «tat penfc» Advoca- 
tum Sitonam . 

II. Oratio Funebri* in Regiis exequiis habitis in Me- 
tropolitana Mediolani pro Sacra Catholica Majefxare 
Mari» Ann» Auftriace Caroli Secundi Regis Catho- 
lici Matri* defuntt» anno MDCXCVI. Mraiolmi , 
todtm anno , in fol. 

Meminerunt iufius Francifcu* Arifius in Cremon. Li- 
terat Tom. 111. pag. 7*. tic 7 ) ♦ & ' n S*"* Pio- 
rum Ccecnon- pag. 61. , fit in libr. Epigrammat. Iit».!, 
pag. t. Advocatu* Sitonu* 111 Chron. Colleg. 1. PP- 
art. MCLXlV. pag. 147. . & in Theatro Gcncalogko C 
SitoniaitO pag. }7J. MS. m fol pene* Auctorem . 


M M X V I I. 


REGNA HIERONYMUS ANTONIUS. 


H ieronymus Antonius Regna, five, utvulgb ap- 
pellari folet hujufcemodi gens , Rcyna Mcdio- 
lancnfis, officium Rationatoris generalis in rota hujus 
Metropolis Ditione multos per annos exercuit . Vir 
fuit io Patriae antiquitatibus prscjpufe verfatus ; ne- 
que tamen ipfi deerant cultioris literaturss omamen- ^ 
ra ; quorum fpecimen in mox recenlendis Operibus 
fuis reliquit. Obiit anno MDCCXXV.die IV. mentis 
Septembris, tumulatufque jacet intra Majorum tuorum 
monumentum in Sacello S. Petri in Bafitica S. Fran- 
cifci Mediolani . 


Scripfit : 
Dell’ origine; progreffo, valore , pefo ; bonta, c corfq 
dellc Monete principalmente nello Stato di Milano . ( 
MS. in fol. magne molis . Tra&atu* cd abfoluiilR- 


mus , fervaturque penes Marchioncm Joaunem Ali- 
mentum de la Porta Magiftratus Ordinatiorum Red- 
dituum Qmeflorem . 

II. Coliezionc delle Gride , ed Editti pubblioti in Milano 
circa le Monete dalPanno MCCCXV. fi DO ait' anno 
MDCCXXI V. cum nonnullis Regn» Animadverfio- 
nibus . Cod. partim editui , partun MS. in fbL ma- 
go» moli* . Ibidem . 

De ipfo amidflunut JC. Sitonu* agit in Schedii • 


M M X V 1 1 1. 

RESTA LANZALOTTUS. 


L Anzalottus , feu , ut alii» placet , Lanzaromit 
Refta , Patrem habuit Petrum , Avumque An- 
tonium, cujus extat, aut extabat fequens Scpulchrali* 
Infcriptio in Ecclefi.t S. Mari* Badagii Monacho- 
rum Olivetan* Congregationis , extra Urbem Me- 
diolani , fic t 

HIC JACET SPECTABILIS 
ET CONSPICVVS VIR 
DOMINVS ANTONI VS DE RESTIS 
QVI OBIIT CAPITANEVS 
IN CITTADELLA ALEXANDRIAE 
ANNO DOMINI MCCCCXXXVI. 

DIE H. OCTOBRIS. 

De Lanzalotto rtoftro , ejufque fratre Jtcobo , adeft 
memoria fub anno MCCCCXXX1X. m Codicd plu- 
ries laudato Marchionis de Rofales , nam in Nomen- 
clatura Scripturarum Archivi Ducalis erat Exemptio 
ab oneribus bonorum eoruradetn Fratrum de Redit 
per Philippum Mariam Vicecomicem concefla, licuti 
Sententia lata per ipfum Lanzaloctutn awioMCCCC- 
XXXI. de qua infra . Anno vero MCCCCXLV1I. 

die 


Digitized by Google t S 1 5 


R I 


SCRIPTOR. MEDIOL. 


R I 


1 8 1 6 


dic IX. Septembris , chm eflet Orator , & Commif- 
farius , una cum Prxvoftioo de Pioris , & Comite,. 
Girardo de Cerno, Uluftris , & Excellas Communi* 
tatis Mediolani , 

Scripfit , & condidit 

*^|»v Capitula XVII. Fcedcris , Se Adherenti» inter SpcQa- 
hile» , & Egregio? Manctarario* DD. Capitancorum , 
fit Defenforum llliiftris , Se Exceife Communitatis 
Mediolani, Se Nobiles Cives Deputatos pro Commu- 
nitate Civitatis Alexandri». Extant AIS. in fol. penes 
J. C. Advocatum Sitorrum noftrum . 

(I. Sententia lata die III. menfi» Martii , anno MCCCC- 
XXXI. per Lanzakmum Redam in Caufa inter Do- 
minos Seprii Comites , & Abbatem San&i Natari» . 
Memoratur in fupradi&o Codice MS. Matellionis de 
Rofales . 

De prefatis Lannlotto , St Jacobo fratribus meminit 
Placidus Puccinelius in Chronico Monadrrii GUfUa- 
tenfis pag.xpi.,det)uc prefatis Capitulis Fttdet is Hie- 
ronymus Ghilinus in Annui. Alexandri» pag. c 6 . fub 
an. MCCCCXLVU. num. IV. , ficuti Se Advocatus 
Sitoniis in Monumentis Genealogicis Pumili* Re- 
das evulgatis ann, 1730- MS. in foL penis eundem, ,• 
item Fr«nc>rcus Cicere ju 9 in Colleftan. Inferipe. Sc- 
pulcral. pag. 7». MS. ut foL penis eundem Advoca- 
tum Sitonum . 


M M X I X. 


RICCIUS ALPHONSUS. 


A Lphonfum Riccium Praedicatorum Ordinis Alum* 
num , natione certe Italum , ancipitcs fuerunt 
Viri Ctarifs. Q,uetif , & Eccard Bibliothecx ipfius 
Ordinis Auttores, cui potiflimhm Patri* aflignarent, I 
Neapoli videlicet , an Mediolano ; in eam tamen po-, 
tihs propendent Sententiam , ut Mcdiolanenfem luif- 
fc putent . Diu 8t nos animi pendidimus utrum ejus' 
nomen inter hujus Metropolis eruditos recenferemus;' 
omnem tamen dubitationem deponere coatti fumus 
ex filentio primum Toppii , qui nullibi eum inter 
Neapolitanos enumerat , tum , quod fortius exiftima- 
mus , ex pluribus Monumentis Kiccix Ftmilix in, 
hujus Urbis Templis extantibus ; nempe Erafmi Ric- 
cii Regii, Ducalilque Qpxftoris , qui annos C. natus 

defunttus ell anno MDLXXV. jacetque in Bafllica 

S. Francifci : Joannis Angeli Riccii , qui Francifci 
Sfortix II. , Caroli V. , 8t Philippi Hifpaniarum Re- 

f is ad Rhetos , ad Helvetios , St ad Summos Perni- 
ces Legatus fuit , cujus occurrit mentio in Elogio 
Sepulchrali Coecilix Mazentx ejus uxoris, quod cer- 
nitur in Templo S. Mari* Gratiarum ; Laurx item 
Riccix in Monumento ab ea polito Andrex Bebulco 
Viro fuo , anno MDLXXXIX. in Templo S. G"or- 
gii ad Palatium ditto ; quibus omnibus antiquius 
Marmor prodat in JfAc S. Vincentii Modialium, , 
quod anno MDXLVIL Stephanus Riccius libi, Ur- 
fulx conjugi , atque polleris paravit . Hattemis ad- 
duttis rationibus adaimus tempus , quo Alphonfus ! 
noder floruit , & Principem , qui ei fuit Mecoenas : 1 
Ludovicum nempe Francorum Regem XII. Mediolani ' 
Ducem, quem certiflimum ell multos e Mcdiolanenfi- 
bus fecum in Gallias adduxiffe , & prxclaris Aulicis 
muneribus dccorafle. Scriptor igitur noller inter Prx- 
dicatores non infimum locum promeruit ob erudi- 
tionis przftanriam . Etenim Sacrx Theologi* Magi- 
ftcrium in celeberrima toto terrarum Orbe Parifienfi 
Academia promeruit , & ex Attis facultatis anno 
MDVIII. decimusquartus , & ultimus de Sorbonica 
rcfpondic . Ipfius Ludovici Regis fumptibus annos 
plurcs tranfegit in Coenobio Parifienfi S. Jacobi, tum 
ri comes fuit in expeditione Neapolitana , indeque, 
in Gallias remeans, atque Valdenfium fines pertranf- 
iens , cum iifdem de Purgatorio difeeptavit . In Aula 
fuit a Confdlionibus Domus regis vulgo CorifeJJcur 


du eommun de Is Maifon du R oy , acceptiflimufque, 
extitit Annae Britanni* Duciflse Ludovici Regis uxo- 
ri , quibus aliquot infra memoranda Opera inlcripfir. 
Po£um auoque Latinam coluit , ut indicant Hymni 
haud multo poli rccenfendi . Annus ei poliremus quis 
fuerit , nemo tradit . 

Scripfic 


Dialogum, quo e» Sacra Scriptura, prifcocumqoe Pa- 
trum dogmatibus Purgatorium animabu* purgandis 
praparatum oftenditur advertis Vvaldcnfet, interlo- 
cutoribus Valdeufi, 8c Fide, arbitra veritate . Pari- 
fiit, 1509.& iterum ibid. apud Jo Petit , tyii. in 4. 

Eruditione* Chriftian» Religioni* . Ptrifiit , typit Joban- 
nii Petit, ijtr. in 4. Luoovico XII., 8c Anne Fran- 
corum Regibus dicatas . 

Hymno* tres in laudem S. Joannis Baptifte, inferiptos 
F. Guillclmo Paruo Ord. Predic. Regis Confiliario , 
8c Confcflario . v 

QpeAionem perpulchram , qua inveftigatur an meri- 
tum caiftcmis in profperis amplius fit , quam illius, 

S |ui fert patienter adverfa , ubi pro adverfa patienter 
uftinente concludit . Ad calcem porro hujus queflio- 
nis extat 

Epiftola ejufdem Riccii ad Yvonem Redonenfem data, 
a quo ttc confilium petit i in gua ftatuit hominem, 
eundem in profperis , & adverfi* «qualiter fe geren- 
tem plus mereri in profperis , quam in adverfis; que 
omnia fioiul edita fervari in Regia Btblioth.Cod D. 
n. ij86. ajuilt citati Qyctif, 8c Eccard. 

Le&uram in libros Sententiarum . Eam approbavit Ca- 
pitulum Generale Ordinis fui Papie celebratum an- 
no MDV 1 J. Nunquam editam vidimus, nec ubi fer- 
vetur fcimus . 

Eum laudar.r precirati Bibliologi Ord. Pred. in Tomo 
II. fol. 16. & Clarif*. Abbas Fufius in Appcnd. MS. 
ad Picinellutn . 


l 1 


M M X X. 


RIVOLTELLA ARDICIO. 


P lxftantiflimum Mcdiolancnfis Urbis ornamentum 
Ardicioncm Rivoltellam , quem Baronius Arde- 
ricum , & Andrevicura quandoque appellavit , ideo 
in hac nollra Bibliotheca fuerat ornandus, qubd nul- 
lum litterarium ipfius Opus aci nollram perveniflec 
notitiam . At chm ipfum a Clariflimo Viro Ilidoro 
Fufio Congregationis S. Bemardi Monacho , & Ab- 
bate in Appendice fua MS. ad Athencum Picinclli 
infertum invenerimus , gavifi lumus, chm liceat Vi- 
rum tantum aliis adjicere, qui ob eruditionis laudem 
Mediolano decus peperere . Ardicio igitur nobili ge- 
nere in Metropoli Infubri* genitus , poli ftudiorum, 
curricula , & Clericalem militiam non fine commen- 
datione plures per annos gefta , ab Hadriano IV. 
Summo Pontifice anno Redemptionis MCLV. menfc 
Decembri , Diaconus Cardinalis Santti Theodori me- 
ruit renunciari . Eruditionem ipfius, atque in nego- 
tiis utcumque arduis beni gerendis prudentiam, 
quanti Hadrianus faceret , fatis fuperqoe ollendit Le- 
gatio , quam ipfius Pontificis juflu habuit una cum, 
Othone Brixienfi Diacono Cardinali Santti Nicolai 
in carcere , chm ageretur de reconciliandis Longo- 
bardi* populis inter fediflidentibus . Exarferant enim 
adc6 Mediolanenfium animi adversus Laudenfes Ci- 
ves , ut arreptis armis univerfa pene Inftibria bello 

e rturbarerur . Plurimhm quidem laboris infumferc 
gati ambo , ut controverfiam fedarent , verumta- 
men tantum abfuit , ut quod petebant obtinerent , 
quin potius extorres fatti Laudenfes Urbem fuam- 
* Mediolanenfibus diripiendam relinquere fint coatti . 
Id tamen faltem impetravit Ardicio , ut Cives fuos # 
aliofque finitimos in Santtx Romanx Ecclefiae fide, 
confirmant . Unus fuit inter Cardinales , qui ab Ha- 
driano in verba fua adatti funt , ut poli eum Ponti- 
ficem crearent , quem exiflimarent aptum fore ad in- 
trepidi tutanda Ecclefix Romanx jura advershs Fri- 

den- RO 


1818 


R I 


1817 

d er icii m (finobarbum Aogufloro ; quOrrrca Hadriano 
defururto fu (fragium rulit Alexandro III. 6c rt renue 
rertitit O&avuno Cardinali Sandix Caecili*, quem*, 
fautores Friderici Plcudopontificcm renone ia verant 
fob nomine Vidlorij IV. Ciiro autem Alexander Pon- 
tifex Grzcorum Imperatorem Etnmanuelera I. Com- 
nenum in partes fuas contra Vidlorem adducere rtu*j 
deret , unum felegir Ardicioncm , cui Legationis hu- 
jufmodi munus imponeret . Quapropter Conllantino- 
polim fe contulit , ut commifiam fibi provinciam* 
exequeretur . Inde rtverfus in fumma temporum va- 
rietate , nihil de conrtaotia fua, vel Patri* ruinl de- 
fiedtens , vixit nedum fub Alexandro pr*didlo , fub 
quo cum diem obii (Tr perperam Icripfit Ciacconius 
verumetiam fub Lucio IU. atque Urbano itera 111. 
quorum omnium Diplomatibus fubfcripfit . Tandem 
ctim annos lupra XXX ia Cardioalatus dignitate— 
tranfagidet , meritis & annis plenus fub eodem Ur- 
bano III migravit e vita, anno Salutis humao* MC. 
LXXXVI. Tanta fuit humilitate prxditus , uc tu- 
mulo luo lizc unice infer ibi mandaverit : 

CARDINALIS ERAM. 

Habentur iUius 


L ACt.i Legationis ad Emmanuelcm Imperatorem . Ho- 
rum meminit Cardinalis Baronius 111 Annalibus Ec- 
clcfiaflicis Tomo XII. ad annum MCL 1 X. fol. 433. 
editionis Amuerpicufi* . 

II. Linere aliquot ad Fridericutn Imperatorem de Schif- 
maiff Viciarii aboleudo. 

De Ilis Epiftniii loquitor lladevicus lib. II. cap. LlII. , 
ex quo praefatus Clar. Fufius . 

Agunt etiam de Rivoltella noflro Continuatoret Ciae- 
conii Tomo I. coi. 106;. Salvator Vitalis in Theatro 
Triumphali pag. ij. fic PaLitius Tomo I. Fartorum- 
Cardinalium coL «94. 6c lequcnti , aliique plures . 


A'P P E N D I X ) 


M M X X I. 


RIZZOLUS VICECOMES. 


V Icecomes Rizr.olus , five de Rizolio ( neque** 
enim , ut qoidam perperam fufpicati funt, ex 
Vicccomitura gente hic fuit , fed dum facris ablue- 
retur Undis Vtcecomes crt appellatus ) prudentia , 
atque conii lio apud Mediolanenfes Cives fuos pluri 
snbm emicuit ; etenim prrtcrquamquod in libera— 
Patri* Republica Confuiatum gcllit Juiiitiz anno Sa 
lutis human* MCCXVI. tanti habitus eft a Jacobo 
Alalcorigia , qui oer ea tempora Praetorios ad mini - 
ftrabat fafces in mc Metropoli , ut non confilio fo 
Ihm Vicecomitit , fcd illius quoque operd ad cora- i 
pilandas in unum coimus eas Confuctudines , qu* 
apud Infubres pro legious fervantur, uteretur . In tam 
proficua labori ofaque provincia alios habuit Rizzo- 
lus noder Collegas prsftanrilTimos , quorum nomina 
-fuo loco in hac Bibliotheca Le&or reperiet . 

Igittir ejus tortantur fummum in Patriam amo- 
rem > & prudentiam 

I- Confuctudines MeJioIancnf s Rcipubl. iu unum Volumen 
colleO* amio Sal MCCXVli. 

Laudatur a Triftano Ch ilco in lib. XIII. hift. Patria, 
Comite Oftavio Archinro in Colled. Monum. Famil. 
Mcdiol , 8c in ColtcCiioue Confulmi Sitoniana . 


M M X X II. 


ROTIUS A N S E L M U S . 


A Nfclmus Rotius Mediolanenfis Marcolini nobilis 
Viri filius ( cujus cognomen Cartharios loco 
Infra citando perperam Botiura fcripfit ) utrique— 
Juri fic navavit operam , ut Do£kor rcnunciatus , 
anno MCCCLXVill. ioter Canonicos Templi Maxi- 
mi Novocomenfis fuerit recettfitus . Mox in Romana 
Curia Sacri Confirtorii Advocatus floruit , Pontifici 
Bonifacio IX. accepriflimus , qui eidem tunc in Urbe 
relidenti , anno Pontificatus fui. Vi quatdam aedes 
fitas in Regione Sandb Euftaehii concelfit, etiamfi a 
Curia fe fubtraxiflet animo ad eam redeundi krvato- 
Juvat hic ex brevibus Pap* litteris ea fuper rc dati9 
qoxdara delibare, b quibus elucet, quantus hic Vir 
exriterit . En igitur earumdem initium ; ,, Dile&o 
„ filio Anfelmo Rotio Mediobnenrt J. U. D. ac Con- 
„ firtorii nortri Advocato Salutem : Sincer* devotio- 
,, nis affeltus , quem ad Nos , & Romanam geris 
„ Ecclefiam , necnon grata , & accepta fervitia— , 

„ per te nobis , & eidem Ecdefi® ha&cnus impen- 
», la , & qu* adhuc folicids rtudiis impendere non— 

,, dcfiftis , Nos inducunt , ut tc fpccialibus favori- 
„ bus , 8c gratiis profcquamur &c. Dat. Romz Pon- 
„ tificatus anno V. „ Eas ex Regerto haufir paedi- 
dus Cartharius, qui addit, eum Pluribus interluilTc— 
publicis Adis fub eodem Pontifice Bonifacio . Alia 
verbAnfelmi opera, priufquam ad munus Confiilioriiilis 
Advocati afTumeretur, eruuntur e Tabulis poblicis, 
quas nobis fignificavit amiciflimus JC. Sironus ; eum 
nimirum anno MCCCLXVill. in Bononicnfi Archi- 
gymnafio docuiflc, atque annoMCCCLXXVI. aCa- 
rolo IV. Augurto VI. Kal. Aprilis creatum Comitem 
Palatinum S. R. Imperii . Haec illa fune , qu* dc.* 
Anfelmo novimus , quo vero anno defideratus fuerit 
ignoramus . Vixifle tamen conjicimus etiam pol! ini- 
tium Seculi XV. 

Commendandus eft a porteris ob 


Plure* Bclarionct publica* , quarum mentio incidit in 
Decifione Rmo; Romana circa annum MCCCLXX- 
VI., qua legitur imprcfilt iutcr Nova*, & cfl in or- 
dine COCLXXI. 

Confultationcs variat, qua cxram in Archivo Molis Alia. 

Dc co citatu* Carthar. in Syllabo Advocat. Sacri Con- 
fiftor. edit. Rom. pag. 19. CUrift. Abba* Fuftu* in*. 
Addit. MSS. ad Atncncum Piciuctti , Sc prslaudatm 
TC. Sitonus in Schedis, in qod* etiam non tamuity 
Rotis familia flemma ab Albcrto anno MCCC. vi- 
vente ad Jo. Amlream Canonicum Ordia. Metiopot. 
Mcdiol. anno MDLXX VI. defimftum texuit; fcd ad- 
funt penes eundem Documenta 1 L autcntica de an- 
nis MCCCLXVill. , & MCCCLXIX. ad fupradiAum 
Anfelmum noftrum fpcftantU , ficut 8c Diploma Ca- 
roli IV. Impcr. datum Norimberga VI. Coi. Aprilis 
MCCCLXX VI cx quo idem Anfchnus creatur S. R. I. 
Comes Palatinus . ut diximus , cum polleris fuis , ex 
Archivo VcrcellcnG depromtum . 


MMXXIII. 1 


1 8 1 9 


SC 


SCRIPEOH. MEDIOL. 


SO 


iSio 


S 


M M X X 1 1 1. 


SCACABAROZIUS AMBROSIUS. 


A Voftelli Scacabarozii Equitis , & annoMCCC- 
XL. Mediolani Decurionis filius exticic Ara- 
brofius, quem inter Canonicos Mcrropolitanz 
Ecclefiz , quos Ordinarios nuncupant , cooptatum- 
reperimus ao anno Salutis humanz MCCCL1X. uf- 
que ad annum MCCCLXXV1I- , qui forte illi fuit 
emortualis . Hic inter praeclaros enumeratur ipfius Ba 
filicz Canonicos, qui anno MCCCLXXI. Statuta ejuf- 
dem condiderunt publicata ipfo anno, dic XX. men- 
fis Aprilia , ut in Articulis aliorum in tam illuilri 
munere illius Collegarum jam diximus . 

Laudatur igitur ob 

1 . PrrditU Statuta, qus MSS in fol. fervat Bibliotheca. 
Archintea . 

De ipfo agit humanilfimu* JC Sitonus noder in Monu- 
mentis Familia Scacabarozia MSS. apud eundem- , 
atque in Schedii . 


M M X X 1 V. 


SCLAFENATUS AUGUSTINUS. 


I Nter Presbyteros Clari flimz Societatis Jcfu Augu- 
flinus Sclafenatus Mediolanenfis |oanms Baptiitz 
JC G, & Margaritae Landrian* nobilium Conjugum 
iilius fic emicuit , ut non modicam fibi , Patrite , & 
Societati prariaudatz, inquam ingreflus dt annoMD- 
XCV., ztatis verb fuz XVI. commendationem pe- 
pererit . Effulfit in eo non infimi fubfellii dodlrina , 
ihre Philofophiam , five Oratoriam , five Poecicam- 
facultates infriciamus ; ut laris luperque t citantur , 
qua; poit fe, Iicfit inedita, reliquit pueritati. Claruit 
ufquc ad annum MDCXXU. quo migravit a Seculo 
Alexandriz . 

En Operum titulos : 

L Oratio Latina in laudem Divi Caroti Borromai , 

II. Alia de Beato Francrfco de Sale* . 

III. Alia cui titulus „ Imperii felicitas. 

IV. Alia de Rome laudibus . 

V. Carmen Votivum ptu lue avertenda . Omnia uno 
Volumine in fol. K 3 . extant in Biblioth. eju friem 
Socicratis S Fidelis Mcdiol. 

VI. Commentaria ia veterem tic novam Philofophiam . 
MS. in fol. ibid. 

VII. Repertorium Juris Canonici . MS. in fol. ingentis mo- 
li., IbKi 

VIII. Difputatiortcs in primam Secunde Divi Thome. MS. 
in 4. extat ibidem . 

IX. Elogia , feu breves Vita Ludovici Quiro* , fic G.ibrie- 
lis Goinezii . Extant in libro inlcripto „ Elogia— 
„ FP. Soc Jefu, pietate, ac morte ptoChrifti Fide 
„ obitA illuttrium „ BIS. in Bibliotheca Braydenfi . 
Dc eo Sui , atque humani£unus JC. Sitonut noder 
in Schedis . 


Tom. II 


MMXXV. 


SORMANUS FRANCISCUS. 


G Enitoribus Comite Paulo, atque Marianna GluC 
fiana , Mediolani in lucem venit anno MDC- 
XLIV. Francifcui Sormanus,qui cxplerS inter bona- 
rum artium difciplinas adolefcentil ad Rempublicam 
adminiilrandam vocatus fuit,intcrDecuriones adlcdhis, 
quod munus gefltt laudabiliter ab anno MDCLXXXIX. 
ad annum uique MDCCXIX interim quadriennio inte- 
gro ConfervatorPatrimonii HujusUrbis extitit fupremis 
annis Scculi fuperioris,& ipfo fecuiari MDCC. iterum 
jad eam clerus Provinciam fecundo quadriennio ab 
anno MDCCIX. ad MDCCXH. Ordinum quoque Pa- 
tri* tutelas prarfuit annos vigtnti , nempe ab anno 
MDCXCVIli ad prasfatum MDCCXIX. Adminiftra- 
vit etiam S. Ambrofii Bancum o&cnnio , 8c anno 
MDCCV1I. Urbis 8c Ditionis Mediolanenfis Viarum 
Curator cft rcnunciatus . Ad Innocentium XII. Pon- 
tificem Maximum Patri* Legatus fe contulit anno 
MDCXCIX. poftulaturus Succefforem Patricium, Car- 
dinali Fridenco Cacciz nuper defundto, ad ArChic- 
pifeoparum Mcdiolaocnfem , fclicitcrque expleta Lfc- 
gatione Jofcphum Archintum immortalis memoris 
Pr^fulcm obtinuit . A Regiis Infubri* Moderatori- 
bus plurimi habitus fuit , & in Secretiori Confilio 
locum habuit Regio Diplomate diei XII. menfis Julii 
anno Salutis MDCCXIIt. Tot cumulatus honoribus 
anno aetatis fuzLXXXIF. Chrilti vct6 MDCCXXVf. 
die IX. menfis Martii viam univerf* camis ingreflus 
elt , tumulatufque jacet in Templo San&orum Ange- 
lorum apud Avos (uos . 


Scripfit Opus hoc titulo 
bzlone di quanto h ftato fatto dal Conte Francefco 
bomuno in qualita di Ambaftiatore della Citu di 
MilanO preffb la Somiti d’lnnocenao XII. Summo 
Foctcfice per ottenere un nuovo Arcivefcovo origi- 
nario Patri* io MiUncfe in luogo dell' Eminentifllmo 
Sig. Cardinale Arcivefcovo Caccia defiinto . MS. itu. 
fol. juta moli» , fervatur apud Co. Antonium. Sor- 
manum Mediolancnfcm Decurionem ipliut Scriptorie 
filium . 

Ejus meminere Jofeph Benaliui inRelac Mngift. Extra- 
ord. pag 17J Joannci Auguftinus Meda in Rclar. 
ingreflus Cardinalis Archiepifcopi Benedicti Herbas 
Gdcfcjlchi pagg. £• fic 98. atque huimmflimus Si to- 
nui in Theatro Genealogico MS. pag. 411- ex quo 
vifitur Sormanorum Series k Baldo florente anno 
MCCCXX. ufquc ad nofira tempora .quemadmodum 
etiam in Schedii, ubi diligentinimut , fic nunquam- 
latis Laudatus rerum Pdtrus Collevor inferuit etiam 
Infcripiioncm Sepulchralem Thaddci dc Sormano 
anno AID. dcfonwi , fic Auftoris noftri Atavi , qut» 
adhuc fupercil in Clauflro Monafterii S. Maria Bada- 
sii Monachorum Ofivetanc Congreg. quarto extra— 
Mediolanum lapide . 


M M X X V I. 

SORMANUS PAULUS ANTONIUS . 

C Lericorum Regularium , qui de Somafcha nun. 

cupantur, Inmtutum amplexus Paulus Antonius 
Sormanus Mediolanenfis , Comitis Pauli , atque Ma- 
riannz Gluffian* filius , Oratoriam inter ceteras fa- 
cultates artera ita coluit , ut mj^oum in ea fibi no* 
men fua tcmpdUte comparaverit. Gallicam linguam 
Tttttc iu 


Digitized by Google 


iSii 


T A 


appendi X: 


TE 


1822 


ita didicit , ut plura e* ea Italici reddiderit . & qui- 
dem non infeliciter . Apud Suos tanti habitus cu » 
ut ad fummum Congregationis apicem afeendere— 
meruerit . Frater fuit Francifci Sormani , quem jam 
laudavimus loco fuo , atque etiam Laurentii , de quo 
egimus in Articulo MDCXV. coi. 1417- Florebat ad 
finem vergente SecidoXVll., aeque inter Academicos 
Faticofos in Patria recenfebatur . 

Ejus litterarii labores funt : 

I. Orazioni Sacre IV. Extant in Ubio, cui titulo* „Va- 

„ rie penne Rettoriche de' Padri Somafchl. . 

II. Difcorfo detto ncIPAcademia de* Faticofi ,.Se : nelFrin- 

„ dpe fia pii lodevole il rigore , o li pittl • « I®- 
finc legitur Carmen Italicum , vulgb icuutto , Comi- 
ti, Jojnmi iUbbi* iu Sormani no£tri commendatio- 


ni. Orazione Funebre dcIPEccelfo , e Potentiffimo Fnnct- 
pe Enrico della Torre d'Ovcrgnia , Vifconte di Tu- 
icna, Marefciallo , e Cotonello Generale della Caval- 
kria Lccecra cc. detta inParigi nella Chief.* d» Sani 
Euflaehio Ii X. di Gcnnajo MOCLXXVI. da Monfi- 
gnor Fkxhier Abate di S. Scverino , e traddotta 
Francefe in Iuliano dal MoL Rcv, P. D. Paolo An- 
tonio Sormano Cherito Regol. Somafco . 

IV. Orazione Funerale per ia Regina di Franci* Maria-. 
Terefa d'Auflria , detta nelU Cbicfa Cattedrale d» 
Granoblc , c traddoua inltaliano dal fodetto P_. Sor- 
tnano . Mtlstno , trr PApulli .in 4. Illam dicavit 
BahlufTaxi de Rotales Extraordinariorum Reddituum 
Magittattus Qu*ftori , atque Univerfvtatii Salamanca» 
olim Principi . , „ _ . . 

De co dofti U. JC. Sitonui in fiio Theatro Gcocalogico 
MS. pag. 4»t. & in Schedi» , «n quibus quoque fcgi- 
tur Inferi ptio Sepulchrali* Benedici Sormani Abavi 
Au&orii txoari.qu* fupcrcfi in Templo Schaknfi hu- 
ius Urbis, anno MDXXXIX. defiinAi , ipCus Tem- 
pli Acchiprcibytcri ,dc Cathedralis Ecdcfic Ctmtliat" 
ch* , fic Ordinarii . 


MMXX VIL 

TATTUS HIERONYMUS. 

I Nter Collegiatos Phyficos Medioianenfes compu- 
tatus eft Francifcus Tatius , qui Hieronymum , 
Cl. Curtio ignotum, genuit ounc laudandum. Hic 
paternam fecutus facultatem, lauream in ea prome- 
ruit , magnique ob eruditionis prteftantiam apud Ci- 
ve» fuos habitus florebat annoMDLXX. Neque vero 
ita morbis vel arcendis, vel curandis operam dabat, 
ut alia negligeret ftudia , quod facile agnofcitur cx 
illis , quae iupcifuQt , quamvis nunquam in lucem— 
fint emiffa . 

Ea funt : 

L Chronographia Alexandri Sculteri ooti* eniditiffimi* il- 
luftrata . MS. fervatur apud Comitem Julium Cala- 
rem Boffium , uri heredem olim Abbatis Juli» C«Ct- 

II. Not* di^Hiftoriam Naturalem C. Plinii Secundi . MSS. 
in Bibliotheca Comitii Caroli Pcnufati Senatui Me- 
diobnenfis Prvftdi» , & Magni Cancellarii Vices gc- 

Delpfo Clarifi. Abbas Fufiu* in Append. MS. adAthe- 
ncutn Picinelli , atque JC. Sitonus iit fchedi*. 


m m x x v 1 1 1. 


TENCA GALEACIUS. 


E X Tenea Mcdiobncnfi familia claruerunt inter 
alios Lnnretmijs Golielmi filius, unus es Lega- 
tis in componendo taedere Civitatum Lombardie 
anno Salutis MCCXXVI. , & Lanfranchus ConfuUu- 
ftiti* in libera Mediolancnfi Republica anno Salutis 
MCCLXII. , ideoqee . non fine voluptate legi Seriem 
genealogicam illius Gentis k Cl. Si tono contextam , 
ab eifdem ufque ad noftra tempora. Augullo Tenea, 
atque Carharina Colleona jugalibus parentibus in lu 
cem prodiit Mediolani anno Salutis hutnanz MDC- 
XIV. Galeacius, Medicinas Artem edodtus in Archi 
cyrnnafio Bononienfi , ubi etiam lauream percepit die 
XXVII. menfis Julii , anno MDCXXXV 1 H. Cijtn-. 
Patriam repetiiflet annos L 1 V. Medicam praxim exer- 
cuit non abfque iurama omnium commendatione- , 
Civiumque bono . Obiit anno Salutari MDCXCIL 
die XXi. menfis Decembris , tumuloque illatus cu 


in Templo Immaculatae Deipara Fratrum Capucct- 
norum hujus Urbis in Suburbio Portae Orientalis . 
Ignotus hic fuit Clarifs. Bartholomaro Curtio non- 
ana , ut conjicere, licet ex cauti, nifi quod Opus ejus 
nunquam in lucem cmerferic . 

Poft fe reliquit 

Compendium univetfi» Medicin» , in quo continentur 
Inftit utionc», Obftrvaiionc* , «Curationes Medie*. 
MS. pagg. in 4. exm penis Jatrophyficum Jofc- 
phum Teneam ejus confingutneura . 

Dc co dottiffimu* JC. Sitonus, ut fupra, m fao Thea- 
tro Genealo ico MS. pag» 4<r. penes quem funt Do- 
cumenta Secui» X 11 L magtufacjcoda ad Teneam fa- 
miliam fpeAantia , nccnon iu Schedis , ex quibus erui- 
tur, exure in Sacello SS. Scbaftiant , ot Roctw trt E c_ 
defia Parochidli S Gcorgii Burgi Va*enn#,puca«u* 
MedioL Sepulch. Infcriptionem pro To. Antonio Tcuca 
J. C. anno R1D\XX1II ibi apod Suo* tomulato, 6c 
Faulus BertareJlus in Delicii* Burgi Menafit pag. 17* 


MMXX I X. 


TERZAGHUS GUIDO. 

G Uidoni Terzago Mediolanenfi genitor fuit An- 
tonius Phyficus Collegiatus , patrwrque Decu- 
rio , ut in Schedis fuis Clar. Sitonus nofter adnota- 
vit, ubi & Genealogiam texuit, contenditque , allatis 
etiam tabulis anni MCCCCLXXVH. » dieique X 3 Q. 

1 Martii, quibus Guido bona divifit cum Joanne Antonio 
fratre luo . Hujus qu* fuerit Scriptoris eruditio lans 
dilucide agnofeet pofteritas cx infra memorandis Com- 
mentariis luper infignis, Sc celebratiflimi Dantis Poe- 
ma , cujos laboris adjutorem habuit M an mura Pau- 
lum Nidobeatum Novaricnfem . Non defuerunt qui 
hujufmodi lucubrationes vel acrius carperent, vel ni- 
mis commendarent ; cbm tamen de. his fatis fu per - 
que pro eruditione fua jam egerit CL.Saxius, manum 
de tabula tonimus , Letftorcm libemer amandantes 
ad Tvpographico-litterariam Hiftoriam Mediolanen- 
fem coli. CXCV. & fequenti . 

Elaboravit Terzaghus unk cum przdiifto Nido- 
beato 

I. Commemi fopm U Divina Comedia di Dante . AfiW 
prr Lo 4 ov<co , td Albnto Puwmt tji t 1478 . « foi. 
Prseter ciuto* CII. Saxium , fic Silonum , agunt dt- 
TcrzJGo noflto Crcfcimbenius in Hiiiona Pocli* Ita- 
li» Tom. Ii. pagg- »71- «t fcq- Uunaxdu* Salviatus 


Digitized by Google iS*j TO SCRIPTOR. MEDIOL VA .814 


io Opere infcrrpto : ' Arrrmmenn delia Uamb 
,» pag. 11;. AuOorct Diarii Italici «dii. Ven. Tam. 
IIL pag. 184., & Sitonui noftcr in Chcon. Colkg. 
Fhybcor. Mediol. par. II. art. LUI. , & CXL. , tum- 
in Theatro Genealog. peg. 4J4. ambo MSS, m fol. 
pet^s — 


MMXXX. 

TOSCANUS MATTHIAS. 


A 


M Arthias Tofe anus Mediolancnfis Congregationi 
Monachorum , qui San&i Hieronymi nuncu- 
pantur , fe adfcripfit die XXVIII. Maji anno MDC- 
LXII. fub Prafidc Floriaoo Marcellino tunc totius 
Ordinis Abbate Generali , reli&o nomine Antonii , 
quod m Seculo gerebat . Vir fuit pietati , arque_ 
lireris fummopere deditus , ideoque inter hos Scri- 
ptores jure merito eft accerfendus . In A eadem i a_. , 
quae Argonauticorum Veneti is olim vocabatur » lo- 
cum obtinuit, ut legitur in Epitome Cofmographica 
P. CorooeUi , fic : „ Sono fira’ Milanefi il Sig. Prin- 
„ cipe Trivulzo , Generale dclla Cavaiteria dello 
,, Stato di Milano : II Padrc D. Mattia Tofcano da 
„ Milano delia Congrega2ione de’ Monaci di S. Ge- 
„ rolamo di Lombardra , c Vicario dei Mona liero 
„ di San Catpofbro fuori di Como : II Signore Con 
„ te Paolo Monti , ed U Padre Toramafo Ceva Pub- 
» blico Lectore di Mauematica nd Collegio di Bre- 


„ ra . Opus vrrb Tofcaw noftri humanitati debeo 

P. D. Felicis Mariae Nerini ejufdem Congregationis 
Abbatis meririffimi , necnon in rebus Mathematicis 
fumme eruditi , etenim res non tara facilis erat Lu- 
cubrationem Audkoris hujus reperire , utpote quiit 

non in omnibus Thefaurt geographici Johannis felaeu 
editionibus habetur : Nam etu paginarum Voluminis 
VHL ejufdem Operis nomenclatura in ordinem pco- 
fequatur ; attamen inter pag. 48. & 49. cfle debet 
Diflcrtatio Tofe ani juxta titulum infra reccnfcndum, 
Ii Corpus perinfigne ejufdem Blaeu perferum de(i- 
deretur . Etiam in arte Poetica verfatum fuifle To- 
fcanum fatis ollendunt Carmina , de quibus infr.\_. 
mentio erit Die vero II. Novembris anni MDCCX. 
terris valedixit Matthias nofter in Monaft.crio San&i 
Hieronymi de Cailellatio, non longe ab hac Urbe_ 
fito . 


Habemus igitur de eo : 


Dcfcriptionem Ducalii , ac Regali» Carchqfi* Ticinen- 
lis, fciltcci Templi , fic Moiutlcrii Monachorum Car- 
ihuiianorwn prope Urbem Ticinum IciuKgrdpbiam, 

aique brevem Hiftoritm. 

II. In Ticinenfi» Carthufu* Templum Elogium ; ad vigi- 
lamiffimum Profulcm Abiatum . 

IIL In Ticimmfem Canhufiam Carmen, vrrfuum XXVT. 
IV. 1« eadem Jacxa «dilicta Templi , fic Caiihufi* Difty- 

con . 

'SjUtxnt omnia in fupradifto VoL VIII. feu lib. XVI. 
Geographiae Btaviane . Amfltlodmi , i &jx. in fol. nux. 
inter pagg. 48. fic 49. & funt fbL 6 . pister Tabula» 
1 IJ. esc inci£i». 


V 


M M X X X I. 


* VARISIO CHRISTOPHORUS. 


I Nrer Difcipulos , atqoe Socios celeberrimi profef- 
foris Ordinis Minorum , San&i Joannis de Capi- 
ftrano, enumeratus eft Chriftophorus ejufdem In- 
{fi tuti Alumnus, cui Patria fuit Varifium infigne Op- 
pidum Ducatus Mediolanenfis . Hic ad Minores con- 
volavit , cum jam utriufque Juris lauream pcrcepif- 
fet , atque inter Sodales fuos eminuit Sacrae Theo- 
logi* peritiA , & Oratoria arte , qua plurimos Chn- 
fto lucrifecit . Tum io Germania San&iflimo Magi- 
ftro fuo non modico fuit adjumento , ut Ordine nv. 
propagaret , & Obfervantiam regularem (blidaret . 
Annus ejus poliremus nos lata . 

Scripfit 

l Declarationem fu per Regulam . 

II. Ordinis Privilegia compilavit , & declaravie . 

III. Privilegia Guardian! Monti» Syon, fic Fratrum in Sy^ 
ria , & Pulzftina habitantium collegit, fiiifquc no- 
tolit illuftravit . ' • , 

IV. Vitam B.Jo. CapiArani , quam lati* diffuse confcripfir, 
camquc magno fihi uiiii fuifle idem V Vadmgu» te- 
ftatur . 

E* eodem Wadingo in Scripr. Ord. Min. fol. 50. , £* 
Tomo IX. AanaL fol. 67. nun. VIL 


M M X X X 1 1. 


VERDANUS JOANNES ANTONIUS. 

Q Uamumvis Joatmes Antonius Verdanus ex Ger- 
mania originem traxerit , nihilofecius locuto- 
* inter Inferes Eruditos jure obtinet , cum Me- 
diolani primam afpexcm lucem anno Secui ari MDCC. 


| Et hanc certe Urbem , quoad vixit f dile&ifltmanu 
habuit ufque adeb , ut datis ad Aloyfium Julhim_ 
Venetum , qui nunc Mediolani lares fixit , bonaf- 
que anes colit , litteris tcftarus fuerit paucis ante 
obitum fuum annis, cupcre fe ardemiffime hic ubi 
ortus fuerat , poftremos dies agere . Patriaque-. 
(^1 monem humo tegi . Primis infantise annis Me- 
rolani tradudlis , vixque adolefcentiam ingrdfus 
Vcnetias fe contulit , ibique apud Vidlorem Grima- 
num Calergium Virum Patriritim receptus, non foIJjra 
in xdibus ejus benignum hofpitium repcriufcd etilm 
cbm Deo in Clericali Ordine fe devovere flaruiucc 
ejus munificentiam expertus eft . Viiftor enim Ver- 
dani indolem admiratus, congruum eidem cenfum^ 
conllituit, ut ex Canonum pr*fcripto Aris admoveri 
legitimi pollet . Humaniores igitur litteras in Pata- 
vino Seminario percepit , eifque rite imbutus, ut alios 
cafdem edoceret, maturus habitus eft; ipfas enim tn 
Fpilcopali Feltrenfi Seminario auditoribus tradidit . 
Romam pollea contendit i Secretis Zachari* Cana- 
lis Equitis Veneti pro Republica fua apud Apoftoli- 
cam Sedem Nuncii , cujus aiam honorarios tphoe- 
bos docuit. Inde regreflus pradedluram gcflit Biblio- 
thec* Viri in Repuoltca litteraria celeberrimi Apo- 
ftoli Zeni , cujus Catalogum confecit , quemadmo- 
dum & Indicem Numifmatum in ipfius Mufato afler- 
vatorum . Expetitus eft pollmoduro ab Amphfltmo 
Veneto Senatore Superantio , ut Bibliothee® fu® , 
quar omnium confenuj, 5c numero, & deletShi Codi- 
cum reliquas ejulHem Metropolis antecedk, praeflet. 

1 Commendabant Verdanum Graecae lingua perities , 
eminenfque Latini , Etrufci , Gallicique Sermonis 
do&rina . Qyod verb attinet ad Bibliologiam, ad mi- 
raculum tifque hanc callebat , & b vivis abiens Col- 
le&ionem Librorum fui juris tanti reliquit pretii , uc 
millibus Ducatorum tribus fuerit aftimata. Amicifli- 
mus fuit eruditiffimi Abbatis Faccioliti , & epilto- 
lari commercio junftus cum infignibus hujus araris 
Viris Gafpare Gozzi , Joanne Friderico Seghczzi , '182,5 VI APPENDIX SCRIPT. MEDIOL- ZV »8 x 6 


Abbate Mele hiorc, alnfqye non infimi nomini*. Qjiae . A 
ipfe confcripfcrat parti ro , aliorum litterarios foetus 
minus probare conlueverat. Inter optima (ludia inor* 
tahtacem depofuit Venetos in sedibus praelaudaei Se- 
natoris Superam» die XXVI. menfis Augufti , anno 
MDCCXLII. corpufque illius tumulatum conquiefcit 
in communi Sacerdotum Poliandro in Parochiali 
Templo San&i Simeonis Prophcrse . 


Litterarios illius labores hifcc titulis praenotatos 
novimus : 


I. De proripui* Romanorum S.icrificii* .- Differ tai io. 
H. DeA ornatiorum Nuptiis; Diffcttutio. Execrpfx funi 

umbar cx probatiflimi* Scriptoribus » ac prodierunt 

• cum Tia&tfu dc Komuiia Republica, uve deRc_ 
Militari , & Civili Humanorum , ad explicandos 
Scriptores Antiquos : AuClorc Petro Jofcpho Can- 
idio e Soc. Jcfu . AVwrrm , apud Prtrum Bo!] aleam, 
*7]c. ia 8. 

IU. La Poetica di Girolamo Vida ridotra in Vcrfi fciolti 

Italum . MS. 

IV. Le Pi&ole , e la Poetica di Oraxio ridotte in Vcrii 

fciolti . MS. 

. V. Sojictii Satirici . MSS. 

VL L’Argon«iuiie.» di Valerio Flacco per (a roaggior par- 
te rraddotta io Veifi (ciolti. MS. non completu*. 

VII. Filotete, Tragedia di Suiocle» traddotu dal Gteco . 

MS. ut fupru . 1 

VIII. Pedouofia , Poema di Sccvola Sammart&no traddot- 

to . MS, ut fupra . 

IX. Sonetti, Curizom, cd ali re Rime . H*c eju* Carmi- 
* na fparfim cdira rcpcriuutur in Collc&iombut va> 

* . . i riis » live pro cooptatione in Ordinem Procurato- 

rum D. Marci ulicujus Patricii Veneti , live in Sa- 
crarum Virginum inaugurationibus , five etiam in 
Nuptialibus , aliifquc hujus generis , quibus Secu- 
lam noilnmt ad f.itictatem abundat . 

X. Leitere Volg.iri, Latine , c Pranccfi Harum copia 

tanta eli, ut in plurima maxime molis Volumma 
coulcfcere poffent . MSS. 

Qii* de praeclaro lioc Cive fut» Mediolanenfibus da- 
mus » ea omnia debemus Viro Clarifs- P. Joanni 
dc Auguftiois Ord. Min Obfrrv. in Veneto Ctsno- 
bio San&i Franrifci ad Vineam Bibliothecario, cu- 
ius humanitati quantum obftricti fimus , ex pluri- 
bus jam locis hujus Operis Ledor agnofccrc potuit. 


B 


C 


M M X X X I II. 


VICECOMES HIERONYMUS alter. 


D 


D Um de altero Hieronymo Vicecomite infigni 
Phy fico ageremus Articulo MDCCXCIII. Le- 


« 5 lorem noftrum advertimus, eum alium efle ab Au- 
ftore Operis de Lamiis » quamvis priori tribuatur 
k Piciocllo . Diximus etiam Scriptorem hunc Ta- 
bienfem fuifle , prout fide digmfltmi tdles ops ita_^ 
docuerant. Nunc tamen melihs inftru&i jcqtium- 
cxillimamus hunc etiam Hieronymum alterum Me- 
diolanenfibus reddere . ctim proteflione tantbm , vel 
quod probabilius ccnfcmus diuturna? morte gratia » 
in celebri Mon.iilerio Suorum Tabicnfi nuncupato » 
Tabicnfis fuerit appellatus . Eum e Vicecomitum— 
Principum fanguine progenitum Clar. Saxius feribit 
in Hiltor.Typog. col.CCCXXVI in Coenobio S. Eu- 
(lorgii Ordinem Prardiearorura religiose fccututa- • 
ibidemque diem pofiremam obiifle . Poil mortem 
Philippi Marii Vicecomitis Mediolani Ducis h De- 
fenforibus Libertatis hujus Urbis ele&us dl , ut pu- 
blice Logicam doceret anno MCCCCXLVlll. Jam_. 
anno MCCCfCXC. migraverat e vita, immo jam pri- 
dem eruitur mortalitatem cxpleviffe , ut fuiiiis jam-, 
citatus Clarifs. Saxius otlendit . Candide ver6 CU. 
Qpctif, & Eccard profeffi fune in eorundem Biblip- 
! theca, nullam extitifle apud ipfos illius Au&oris roe- 
moriam , ideoque libentius ipfum hic dare llatui- 
mus . 

Scripfit : 

I. Compendium Quefttonis dc Obligatione Papali, compo- 

fitum anno MCCCCLXX.per 11 . S. T- eximium Pro- 
fefloretn MigiArum Hieronymum Vicecomitem Or- 
dinis Prodicarorum , miffum ad Equitem clarifiimum 
Ctchum Simoncttam primum Ducalium Scererorum- 
< onfiliarium . Parijiit , typis Job. Barfatr , smpnfis Ja- 
bamsis Pstvi , jju. n» 4. Q^ixtiio in hoc o, ciJa potifi- 
fiinum agitata hasc ell : ,, Utrum P.ipa fe obligare 
,, pofilt Dominis Cardinalibus, vel aliis voto, £ 5 c ju- 
1, ramento . Rcfpondet affirmative , & fi fe obligare- 
„ rit, ad promilld implenda teneri, Cc objecta omnia 
» diluit . 

II. De Lamiis, & Strigibus, ad Francifcum Sfoniam Vice- 

comitem . Reccolctur a Totnafino pag. 89. ut extans 
MS. anno MCCCCLXV. io 4. Patavii in Bibi. Can- 
dorum i fed impreffum fuit Midioltmi , amo 14^0. 

Videndi funt fupradidi Quetif , C c Eccard in Biblio- 
theca Scriptorum Ordinis Prcdicutorum Tom. II* 
pag. »4- Clarifs. Saxius in Hi A Tvpogr. ad annum- 
MCCCCXC-coI CCCXXVI.,8c Advocatus Siiomis in 
Epiilola ad B.uchoJomcum Curtium , libro dc Claria 
Medicis Medio!, inferta pag. si*. 


mmxxxiv. 

ZUCCHIA ANNA MARIA. 


Z 

tutis nomine inter praecipuas fua? tempeftatis erudi- 
tas Faeminas enituit, tamque miri fuit memoria, uc 
prxeipuas divinorum Codicum Sententias extempo- 
ranee proferret. Florebat adhuc anno Salutis noltrz 
1 i MDXCVI. 


B Artholomati Zucchii , quem ia Art. MDCCC- 
LXXV. coi. 170*. debitis profecuti fumus ert* 
comiis . (oror extitit Amu Maria , fratrifque 
do^lifiimi eruditioitem emulata, Laiinam didicit lin- 
guam . Adulta terrenis nuptiis pofthabiris Deo fc^. 
obtulit in Modoetienfi Parthenone S. Martini , cim 
etiam fxpe Amillita prxfuit . Dodlria* , atque vir- 


C 


Scripfit : 

EpiAotas plurimas eruditione commendabile*. Has lau- 
dat mox citandos AuguSinus ab Eccldu . 

De ea humaniflimus JC Sitoncu in Schedis, utquie pre- 
faius ab Ecdefu in libto fuo, ctu titulus : „ Teatro 
„ dellc Donnc Lettcrate pag. 84. 


Digitized by Google IN SCRIPTORES 

MINORIS NOTj£ 

LECTORI MONITUM. 


E Xegimus, Deo Opt. Max. favente, Scriptorum Mediolanenfium, 
qui majoris nota: habentur , Bibliothecam . Superet! nunc , ut 
qu&m fieri potet! breviflim& eos quoque recenfeamus , qui mi- 
noris not* exilii mantur . Mirum tibi non fit, Leflor humanif- 
firae , ubi in quofdam ex his offenderis , ob Epiftolas tantfim , 8t Car- 
mina, vel quid fimile memoratos; primijrn enim , fi de his agatur , qui 
Typographica Arte nondum inventa floruere, ipsa antiquitatis commen- 
datione laudantur, atque difficili negotio fieri poterat, ut plura eorum 
Opera ad noftram ufque aetatem pervenirent: aequum igitur duximus, frag- 
menta, ut ita dicam, & naufragio colligere, ne, fi aliquando emergant ube- 
riora, diligentiam noftram culpent, quibus cordi erit Colledlionem aliam 
adornare . Deinde cum nobis non licuerit alios filentio involvere , de_» 
quibus tam Philippus Picinellus , quiim Paulus Moriggia , atque Bartho- 
lomaeus Curtius meminere , multique inter Scriptores ab eiluem recen- 
fitos minora protulerint fui ingenii monumenta ; delicatuli nempe , aut 
ad criticam nimis proclives objicere forlan mihi homini extero potuifi 
lent , hos Auctores , etfi rerum parvi momenti , non rejiciendos fore_» 
£ coetu Mediolanenfium , boni te confulturum judicavimus , fi difcreto 
ordine hos quoque laudabimus. Tandem, fi de his lermo fiat, qui poft 
citatos Colletlores vixere ; nobis fumus conlcii , neminem ex illis hic 
proferri , nili eruditorum hominum judicio hujufmodi loco memoria di- 
gnum . Supervacaneum etiam duximus , Ungulorum A£ta retexere , ne_, 
Opus furgeret in immenfum . Annum tantummodo fubjicimus emor- 
tualem, vel ubi hoc minime licuerit, Seculum laltem indicabimus, quo 
in vivis fuere . Poft impediam quoque primam hujus Operis nomencla- 
turam , atque Appendicem , chm aliqui de novo emerlerint Scriptores , 
8t quidem ob laudabiles eorumdem Lucubrationes , qui minoris nota; Au- 
siores dignitate excellunt, ideoque praeclariorum Catalogo inferendi, fa- 
tiiis duximus illis locum hunc, licd incongruum, aflignare, ne infalutati 
recederent, vel Appendicis Appendicem cudere cogeremur. Eruditiffnno 
ingenio tuo relinquimus eos dignofeere, ex his, quae protulerunt, foetibus 
literariis. Tu laborem noftrum, ut foles, zqui bonique facito, Sc Vale 
plurimum . 


Tm. II. 


Vuuuuu 


Digitized by Google Digitized by Google 1829 


1830 


SCRIPTORES 

MINORIS NOT^E, ET PRAETERMISSI. MMXXXV. 


A 


MMXXXVII. 


AIROLDUS CAROLUS ANTONIUS. 


A N D R E A S . 


E Le£us Canonicus Ordinarius Templi Maximi 
hujus Metropolis anno MDCLXVl. , ob ejus 
prudentiam Cardinali Archiepifcopo Federi- 
co Vicecomiti Cumme charus extitit, obiitque anno 
MDCXCIX. Ex ejus Codice MS. , quem vidimus * 
plura ad Ecclefiafticam difciplinam , prxeipue Me- 
aiolancnfcm, fpe&amia erui poliunt . 


Sic inferibitur : 


I. Decreta condita in perfonati vifitatione per Revereh- 
ditfimum Carolum Antonium Airoldum J. U. 8c 
S.T. Dolorem, Ptothonoiarium Apoftolicum, Ba- 
filica Metropolitane Canonicum Ordinarium a Car- 
dinali Fedcnco Vicccomite Vifitacorem Delegatum- 
anno MDCLXXXIV. Porte Ticincnft» Urbi» Mc- 
diol. MS. Autograph. cura togito Notarii . Extat in 
Bibliotheca Aichmtca . 


M M X X X V I. 


ALCIATUS JACOBUS. 


Q Uantbm ad texendam Hiftoriam Litcrariam- 
juvet le&io Eptftolarum Virorum llluffarum- , 
“ omnibus notum fatis eft . Ab illis igitur Gaf- 
parini, & Guiniforti Barzizii Bergomatum iatcllcxi 
Jacobum Alciatum, feu de Alzate ( ut ipfemet fe_ 
infcribit ) commercium per litteras habuifle cum- 
Guiniforto , a quo Oratiunculam fuam accepit , ut 
infra . Patrem habuit Paulum , claruirque anno M- , 
CCCCXL. , quo per Philippum Mariam Vicecomi- 
«em Ducem Mediolani bonorum exemptione ab one- 
ribus donatus fuit . Annis veri> MCCCCLXI. , & 
MCCCCLXIV. Ducalis Collateralis Generalis mu- 
nere decoratus eft , Francifco Sfortia Vicecomitc- j 
Mediolani Duce ; Jacobum igitur laudamus 

Ob 


E X fide Abbatis Philippi Picinelli Andream hunc 
damus, quem telle Moriggia in Libro III. No- 
bilit. Mediol. cap. 30 fui fle aflerit cx Ordine Fra- 
trum S. Francifci ; Nos vero ingenue fatemur, ip- 
fum minime reperiffe ncc apud Wadingum , nec 
apud alios Compilatores Scriptorum memorati Or- 
dinis ; breviter igitur verba Picinelli tranicribimus , 
qui Andream laudat uti Canonum , & Theologis 
Moralis profeflorem optimum , & ob Librum infra 
reccnfenaum Latine feriptum ; 

Scilicet : 

I. Confeflionalc . 

Ex Athenaeo MedioUnenfi fupradidi Picinelli pag. xj., 
qui an Oput hoc editum fit , ncc ne , dc more— 
hiet . 


M M X X X V 1 1 I. 


De ANGLER1A BOSCHINUS. 


I Nter eruditos Scculi XV. infignis Oppidi Anglc- 
rix recenfcndus crt Bofchinus , ut conjicitur cx 
duabus Epiftolis , quas legimut in Codice infraferi- 
pto Bibliothecae Ambrofianx , ideoque libenter eaf- 
dem damus , hoc titulo , 

Scilicet : 

(. Litterae Latin* Barnabovi de Carcano feript* . Data 
funt ex Canccllaria Magillrorum Duc. ilium proven- 
tuum , die IV. Maji MCCCCXXX 1 I. Extai.t iru. 
MS. Lodice Bibliothecae Ambrofuns fign. H. n. 48. 
in fol. 

II. Ali« ad Amicum , in quibui agit de Situ , & Salubri- 
tate aeri» Civitati» Mediolani i die VJ 1 I. Mauii M* 
CLCCXXXIll. ibidem . 


M M X X X I X. 


I. Epiilola» ad Guinifortum Baraisium feripta» ; nam in 
fecunda parte Operum fupradi&orum Baraiziurtim, 
editioni» Romane »7*j., pag. 81. legitur ipfiuiGui- 
niforti Epiiiola ad Jacobum dc Als-ue, data Nova- 
ri* XIX. Kal Septembri» MLCCCXXX 1 . Incipit 
n Magnas habeo tibi gratias, mi Jacobc, quod fo- 
,, Iu» ex omnibus literaa ad me dedidi fice. „ In- 
fine „ Huic colligatum ad te mitto eam Orutiun- 
„ cul.im , quam fuperroiibut diebu* in hac Civitate 
„ habui , non qudd dignum exiftnvem , que divul- 
getur , fed ut morem tibi geram 8 cc. „ 

Videatur Tlieatr. gencalogic. Sitoiiian. pag. 9. MS. 
in fol. , 8c Schede item Sitonun* . 


ANNONUS CONSTANTIUS. 

A Lumnus eximix Societatis Jefu vivebat Scculo 
XVI. Philofophumoptim® not* fuiffc, ab uni- 
co Opere infraferipto , quod forte fortuna adhuc 
repemur , apparet , nara a letflione cjufdcm fatis 
fuperque agnolcitur, totum Philolbphite curfum feri- 
phfie . Habet igitur potteritas ipfius ingenii fcetufa 

Sic inferiptum 

I. Commentaria uriliflima in Ariftotelu TraSatum de-. 
Anima . MS. in 4. Extat in Bibliotheca PP. Societ. 
Jefu Domui Prefcis. S. Fideli» Mediolani . 

MMXL. 


Digitized by Google igji AN SCRIPT. MIN. NOT^, AN 

I A | 

M M X L. 


iSjl 


ANNONUS PAULUS ANTONIUS . 

F Loruit excunre Seculo XVII. in Congregatione 
Oblatorum SS. Ambrofii , & Caroli , Sacr* 
Theologi* Profeflor . Collegium * quod Elveticum 
vocant , in hac Urbe , non (ine laude rexit . Inter 
cetera , qua; fcripfit , 

Hzc funt : 

I. Fhilofophicum in Aqua, Nive, & Glacie refrigerium, 
ad Atchicpifcopum Al r honfum Litum . AUdi olant 
apud Monitam , 1 66 ]. m 8. 

II. Arithmeticus Fabularis Poetarum PhilofophiB Ana- 
grammuifmui. Mediolani, i66j. in ix. 

III. II Sole dc’ Prclaii : Panegiiico per S. C'arlo fitto in— 
Como. Milano, ntlla Stamjiria Areivofcovila , 167}. 
ia 4. 

M M X L I. 

ANONYMUS X L V. 

I N Codice MSro Bibliotheca; Canonicorum Me- 
tropolitan* Ecclefi* hujus Urbis , ubi legitur 
Hiftoria Mcdiolanenfis Landulphi Senioris , habetur 
quoque Catalogus Archiepifcoporum Mediolanen- 
num ab Anonymo conlcriptus , qui ab Anat ilonc_. 
incipiens , definit in Galdino , fcilicet ad annum- 
MCLXXVI. t ' in quo videtur Anonymum hunc flo- 
ruiflc ; 

Titulus ejufdem hic eft 

I. Incipit Catalogus Medioltnenf. Archiepilcoporum 8cc 
Ext«it in Tom. IV. Rerum iulicai. Scriptor, pag. 


M M X L 1 1. 

ANONYMUS X L V I. 

TVA Agni ceri ^ faciendum videtur Opufculum- 
XVX Anonymi ilbus florentis fub initium Seculi 
XVI. , nam ex hoc nobiles Mcdiolanenfcs Cives 
plura ad ipforum Familias Ipcftantia monumenta_ 
invenient , qu* fruftra alibi defiderantur , ab anno 
fcilicet MCCCIX. ad MDI1I. 

En titulus 

I. Libellus , in quo continentur Fundationes , ac Dola- 
tiones Cjpell iruin in Ecclefia S. Francifci hujus Ur- 
bis, cum nominibus Fundatorum , & Dotatorum , 
ac Annualium pro eis celebrandorum Nomenclatu- 
ra . MS in lui. in Archivo PP. Coiiventualium Me- 
diol. , fle apud anneiffimum Sitomun t.ohxum . 


M M X L I V. 


ANONYMUS XLVIII. 

N On tantum Afceticis Scriptoribus Mediola- 
nenfibus, fed etiam ad Focus adjiciendus cft 
Anonymus ille , qui Opus metricum fcripfit , & 
edidit 

Sequenti titulo 

L Specchio di Dio da fpecchiarii agni Fedel Crifliano 
coti gemo. come donna , almeno una volta ilgior- 
no . In Mtlano, ptr Mtcbtlt Tino, 1J71. « 8. 


M M X L V. 

ANONYMUS X L IX 

Q Uarovis alios Scriptores Anonymos ordinc- 
rhronologico dederimus in primo hujus Bi- 
‘bliothec* Tomo, qui Catalogos Arcbiepifco- 
porum Mediolanenfium condiderant ; attamen hunc 
etiam his addere juvat , ut ab eorundem diverfitate 
lucem aliquam eruere poflit , auicunque laborem- 
fimilem fufeipere cupiat aliquando. Floruifie videtur 
erga finem Secui; XVI. 

Ediditque 

L Catalogum Archiepifcoponim Mediolanenfium k San- 
&o Barnaba , ad S. Carolum , una cum Notuit— 
SS. Archierifeoporum numero XXXII. a S. Barna- 
ba ad S. G t Minum . Exi at in MS. Cod. Biblioth. 
Ambrof. fignat. Q. num. m. in fol. 

M M X L V I. 

ANONYMUS L. 

THTas hujus Scriptoris referenda videtur, juxta 
-/II» Epiftolam nuncupatoriam , qu* in fronte- 
Codicis legitur, ad Eminentiflimum Cardioalem F*e- 
dericum Borromxum , ad Seculi XVII initium » & 
non fine voluptate legendus eft ejus hber , 

Qui fic prztitulatur 

L IAoria della Genealogia degli llluftriffimi VitalinniBor» 
romei di Milano . MS in fol jufta molis io Biblio- 
theca Ambrofuna fign. D. num. 104. 


M M X L V I I. 
ANONYMUS LI. 


M M X L I I I. 

ANONYMUS XLVIL 

T Otum id , quod ad Vitam S. Caroli Borromzi 
fpe&at, It Mediolanenfibus diligenter jure me- 
rito cuftoditur , ideoqus etiam hunc Anonymum- 
proferimus ,• qui inter vivos degebat exeunte Se- 
culo XVI. 

Scripfitque 

L Fragmentum Vit*S. Caroli Borrom«i ;ad ampliffimum 
Cardinalem Antonium Caraffim . MS. io 4. ligo. 1 . 
num- 7 S- In Ambrofiana . 


P Aulus Morigia nonnulla (cripfit ad Templum- 
Maximum hujus Urbis pertinentia , qua; huic 
Scriptori Anonymo minime placuerunt ; idcoque— 
Oblervationes Latis criticas , attamen modefte , fatis 
in lucem emifit ut infra. Tempus quo vixit incertum 
cft; floruifte vero fufpicamur meunte Sarculo XVII. 
Prxtereundus igitur minimi ccnfendus cil ob Opu- 
fculum fequens , 

Videlicet ; 

J. Oflcrvazioni intorno al Libro di Paolo Morigi intito- 
J.uo : „ II Duomo di Milaoo „ . Fiunt m Cod.ce 
MS. Biblioth. Ambrofutna fignat. I. n. 6». in fbL 


MMXLV1II. 


Digitized by Google ET PRAETERMISSI. 


M M X L V 1 1 !. 

ANONYMUS L 1 1. 

L A udanda di diligentia Anonymi iftius in texen- 
da Htftoria de rebus a Mediolanenfibus gedis 
in lartitise argumentum pro nativitate Philippi IV. 
Hifpaniarum Regis ; *tas illius agnofcitur a tem- 
pore , quo fcripfit Codicem 


I* Qr Montiorum Familia, cum Vita Cardinali* Cef.mi 
^ -- Monui Archiepifcopi . MS. in Cod. figunt. A. nunu 
66 . in Fol. Extat in Archivo Monachorum S. An> 
brofii Mcdiol. 

IL Raceoha di tutte le Azioni dei Cardinale Cc fare Moiv- 
j* ti, durante it foo Arcivefcovato di Milano , con i( 
di lui Teliamento , rd alere Memoric ad effo appnt- 
«enemi. MS. in fol., extat in Cod. fign. *$* in Biblio- 
theca fupradiaa Monachorum S. Ambrofii . 


I. Fefie fatte in Mi la no per la nafeita di Filippo IV. 
— l’anno MDCV. di Porta in Porta . Elemofine, Do- 
nativi &c., fani dalla Citta; Tornci, Fuochi 8 cc. 
MS. in fol. in Bibliotheca AmbtofLana figivac. S. 
num. io). 

M M X L I X. 

ANONYMUS LIII. 

D E Regente Hieronymo Caimo mentionem feci- 
mus in hac Biliocheca loco fuo . Fufiiis agit 
de ipfo Aoonymus ille medio Sarculo XVII. flo- 
rens , ot videre eil ex ejufdcm Opufculo , 

Quod inferibitur : 

••!■ . . 

I. Vita Regenti* Hieronymi Caimi. MS. in fol. Extat 
in Bibliotheca Monachorum S. Ambrofii, cx Lega- 
to Blanchuii , ut in fui* fchedi* adnotavit Sitonus 


ANONYMUS LIV. 

D Olendum ed , qnbd Anonymus ille nimibm- 
breviter fcripfcric librum infra recenfendum ; 
ab ipfoverb alii forfan ad eandem Hiiloriam pleni bs 
contexendam occalionem fument, quod optandurtiL.. 
efTet ; idcoque hoc Opufculum omittere minimi 
duximus , quod Typis datum ed 


APPLANUS JOHANNES BAPTISTA. 

N On infimi fubfellii Medicus , 8 c in Scholis Ca* 
nobianis Logicae Lc&or , florebat Anno 
MDCXVI. De eo nil aliud habemus , 


I. Relationem diligentem de Pcftc, qua typi* iraprefix— 
legitur apud Tadinum , in Tratt. de Pcftepagg. p). 
OC 94. 

Ex Clar. Fufio in Addendi* MSS. ad Picinellum, 3c 
Conio in Scrrpc. Medici* Medio!, pag. 171. 


APPLANUS RAPHAEL. 

M irum ed, quod de Ausiore illo apud Bartho- 
Iomarum Cortium ne verbum quidem lega- 
tur . Attamen tedibus Ja Petro Crefcentio in Am- 
phitheatro Pane prima , & Abbate Picinello in- 
Athenaeo pag. 478 Medicinam coluit , eratque in- 
ter vivos anno MDXC. 


I. Opera quedam Medica , que morte pnevenru* edere— 
non potuit. 


I. Compendiofo Catalogo di rutti Ii Prencipi. e Governa- 
tori di Milano, con i loroRicratti. MtUno, pnflb il 
Mcmza, 1670. *■ 11. 


ANONYMUS LV. 

H Unc Ordinis Prardic. noram Alumnum non- 
improbabiliter cenfent Mcdiolanenfem CII. 
Quettif , & Echard in Biblioth. Scriptorum ejuf- 
dem Ordinis, Tomo II. foL <544, referendufquc vi- 
detur ad .«culum XVII. 


P. Riftrnto della Vita, VinQ e Miracoli dei B Pio V. 
m - Sommo Pomcficc . Milono fer il MaloStjU , 1671. 


ANONYMUS L V I. 


fcilicet S.rculi XVII. , & res ipfie , quas continent , 
inter fe optimi conveniunt . 


ARCHINTA MARGHARITA. 

P Arre Chrillophoro Archinto , Marreque Mag- 
dalena Turrtana nobilibus conjugibus orta dl 
in hac Urbe , & a parentibus optimi exculta , in- 
ter alias animi dotes Poefim , 8c Muficam mira- 
biliter coluit , iuut Carmina Italica , ab iplamet 
compofita , modulati canenda parare confuefcere . 
Anno MDXXX. nupta iuit Joanni Augudino de^ 
Cadro Santfli-Pctri , ex LX. Decurionibus hujus 
Urbis , & in laudem idius illuftris Fcerninae fatis 
ed dicere, habuifle fratres Philippum Archimum- 
Mediolani Archiemfcopum , necnon Alexandrum- 
J. C. C., & Magidratus Reddituum extraordinario- 
rum Qu^ftorem , ambos a nobis fuis in locis lau- 
datos . 

Habemus de ipfa , ut fupra , 

(. Carmina quadam Italica , cum notis Muflcalibut ab 
eadem exornata . 

Laudatur a Cl. Francifco Xaverio Quadrio Sectet. 
Jefu in Libro cui titulus: „ Delia Storia,* dclk— 
„ Rasione d’ogni PoeGa „ Tomo III. pag. jn.aluf- 
que ab eo citati*. 


Xxixx* MMLVt 


Digitized by Google SCRJPT. MIN. NOTiE,' 

! a I 


MMLIX. 


ARCIMBOLDUS JACOBUS. 

C Cm a pluribus Viris doflis laudatum vidiffem 
Jscobum Arcimboldum , nihil tamen ab eo 
typis datum , vel MS. ad manus meas perve- 
mflct , in fchedis notnen illius minime pofui . In- 
percurrendis poftroodum Epiftolis JSoc* Sylvii, qui 
fuit Pius II. Pont. Max. agnovi Litterarium Com- 


tuit rius it. ront. ww». — — - 

mercium cum eodem Arcimboldum habuine , ut 
apparet ex lequcnti Epiftola le&u dignillima ; pr*- 
tercundom igitur non cfle credidi, etfi tanthm dc eo 


Invenerim 

I. Epi Holam ad sEncam Sylvium feriptam, qu* cfl tu m> 
hoc titulo t „ J.icobus dc Arcimboldts Doftor feti- 
„ bit Alne* Svlvio Poet*, fu.gulariquc Amico „ . 
Dat* ti\ Mediolani , die XIII. OQObtf» , .inno 
MCCCCXLUIi., incipit autem; n Gratiffimum fuit 
- nuper tx tuis imeJkxiff* Interi* , te effe fofp»- 
„ tein &c.„ In ifta illi «unciat Foedus inter Vene- 
to* fle Ducem Mediolani initum effe . 

Legitur inter Epiftol.it i pilus JEncx Sylvii» ut fupra. 

MMLVII. 

ARCIMBOLDUS JO ANNES alter. 

U Nus ex LX. Decurionibus hujus Urbis Filius 
extitit Joannis Angeli Aririmboldi Senitoris. 
ante Archiepifcopatum McdioJanenlcm lofceptus , 
genuitque JoannciTi Baptiilim Abbatem Commcn- 
datarium Crefcenciaci , & Vicoboklom , necntm- 
UtrlufquC Signatur* Referendarium , primumque 
Arcimboldii Gymnafii » apud ./Edem S. Alexandri 
Jnftitutorcm ; humanitatem vcr6 depofuit anno Do- 
mini MDLXXXVIU. 

In lucem edidit' 

I, Confolatoria ad un* Amico. Legitur in Libro, cui ti- 
tulus : „ Cor.folatoric di varj Autori, confeerare a? 

„ Sig. Galeotto Pico della Mirandola . vauzix- . 
t<<0- pS£. jd» 

II» Oraeoti . Exwat in Mbro Hortenfii Landi , inferipto : 

,, Oracoli di moderni ingegni , si d’Uomini , die di 
,, Donue ,, p*g. *7< 

E* Morigia , & c* Sitono noflro in Chron. J. PP. Me- 
diol pag 7 ». Arr. jij., tum in Theatro genealo- 
gico Siiooiauo , pag a». MS. in fbl penes Auft. & c. 

M M L V 1 1 1. 

ARCONATUS CAROLUS. 

C Omite Hieronymo , & Hippolvta Lampugnana 
Parentibus ortus eft , 8c in MediolanenTe Jti 
tirperitorum Collegium cooptatus armo MDCLXXtl. 
daruitque publicus Juris Canonici in Academi*- 
Ticincnli Interpres , fcc dein obiit Mediolani die VI. 
Februarii anno Chrifti MDCCXXX. 

Supereft ipfius tanthm 

I. Oratio habita in laudem Eminent .rffimi Federiri Cacci* . 
Exui in libro cui titulus 1 „ 11 Carapidoglio di Tnon- 
„ fo per D promoztone ali* Arci vefcovato ■ ed »»*- 
” porpora dcl Slg. Cardinale Caccia „ . MiUxo fer 
ii G*fli*rdi 1698. i» 4* * 

Dc co Cl. Sitonus in Chron. Coli. J. PP pag.ajt. Arr. 
iojo., 8c in Theatro genealogico Suomano pag. *j. 
MS. iu foL penes Auctorem occ. 


ARESINUS PETRUS FR ANCISCUS . 

C Lericali Militi* adferiptus, Oraroriatn , & PoS 
fim utraque lingni colet» , vivebar exeunte^ 
S*culo XVII. 


I. L* Amazone. Paneeirico in lode della B. 4 V. Maria-. 

di Pietro Franceico Arefino Chierrco Milaocfe. M*- 
lano par Gto. BsttifU Farrario, 166 i. t»4- . 

II. Carmina Italici , vulgo Sonccti, e Madricnli , oc Epi- 

grammata latina. Ext an t in eodem Libro. 


ARRIGONUS ATILIUS. 

A Mavit Atilius Arrigonu» Mediolanenfis amatnto- 
rer MuLts , cbmque anno MDCLXXXllI. ju- 
cundiflima toti Chrilliino Orbi de Tureis visoria-, 
ad Vientum Auftri* conrigWTet, typis dedit fequen- 
tem Opellam , cujus Prologus » & Concluno Metro 
Italico condant . 


L La Scblavitu Liberata . Opera Scenta» ; compofta in oc- 
c ifione della liberaziono di Vienna . Milano far u 
Gbifilfi, in ij. line anno. 


ARRIGONUS PETRUS PAULUS alter . 

E X Joaone Maria , & JuAa de Gazeris nobili- 
bus Conjugibus diem vidit primam raeale Ju- 
nio anni MDCXL. In Ticinenfi Archigymnalio 
utriufque Juris laurea decoratus , inter pntnarH» 
Mediolanenfis Fori Advocatos, cclebn adhuc vi- 
gente fama , claruit . Mortem vero obivit die V. 
m en fis Novembris anno MDCCI Plura fcripfit • 
qu* nimii ferb ad manui noftras pervenere , ideo- 
que hic indicanda ccnfuimus . 


L HiSorsci Commentaria de Nobili Familia Amgoiw , 
/ plurimis Documentis, Principumque Diplomatibus 
/ comprobata . MS. in foL magne moli* . repe- 
titur apud J. C. Jacobum Airigonum 
Civitatis Laude Pratorem , ejuflcm Auao»* n- 

l ium * . _ .. 

IL Trattatut de legitima. Ac Canonica elefktone Scrcmf- 
fimiLudovici deBavaria in verum Imperatorem? 
dtque Privilegii* ab eo coneeffit iiicouc-ufw duduoi 
obfervatis, 6c in futurum obfervandu. Mediolani 
1H6. infoi., extat pene» Clar. Advocatum Juto- 

III. Obfervationes Legales ad Statuta Civitatis Mediolani,' 

edita de aanu 1498. , 8c ijo». , Tomi duo in fou 
MSS. maxime molis, apud prefimun Auttoc* 
filium , . . , 

IV. Legalium Confultationum Volumina XXX. in fol , 

potiori ex pane tmprefla , partimque MSS. , ex- 
tant penes eundem Auftori» filium , oC partim- 
penes Advocatum bironum . ....... 

Audorcm hunc debemus ditUfimis fchedis Sitonuut» » 
pluries a nobtt laudatis. 


Digitized by Google «8 37 


BA ET PR £TER MISSI. BA 


i*j8 


B 


MMLXIL 

de BALSAMO BLANCA. . 

' A Nno MDIV. in Monafterio S. Marth* Medio* 
X\ lani fc Deo dicavit. De ea harc fcribit Anony- 
ma Monialis ejufdem Parthenonis , de qua egimus 
Artic. .MDCCCLXXXVI. „ Eflcndo flata un vero 
„ fpccchio di fantita , e Ii ftcffi fuoi fcritti ne man- 
„ tengono la memoria , conciofiachi non havendo 
„ ella Icttcrc, ne fcieoza imparata, con tutto cio, 
„ ha fcritto cofe fpiriruali di doctrina tanto pro- 
„ fonda , che e flendo flate lctce da perfone dotte , 
„ e letterate , hanno affirmato , non poterfegli op- 
„ porre , ficche ben pare lei haver ftudiato la vera 
,, lcienza a’ piedi dei Crocefiffo fuo Spofo „ . Fuit 
aufterz Vitat , filentii amantiffima, orationi aflidua. 
Tyronibus Magiflra praefuit . Obiit anno MDXLV. 

Scripfit 

I. Quiedam Afcctica, ut fupra. 


M M L X 1 1 1. 

BANFIUS JULIUS. 

P Atrcm habuit Medicina; Profeflorem , cujus no- 
men Picincllus reticet , quo in primis ztatis 
fu* annis amiflo, in clientelam tranfiit Caroli Fran- 
ci ifei Banfii infignis Collegiate San<5li Georgii ad 
Palatium Canontci , & Julii noflri Confobrini ; at 
cum idem Canonicus in pulfanda Tefludine fummo- 
perc excelleret , eandem artem Julio tam perfe&e 
communicavit , ut inter alios ipfius Caroli Franci- 
fci difcipulos emicuerit . Satis lepidum eft quod in 
fupradi&o Picinello legitur de Banlio noftro , ideo- 

? [ue Lcftorem ad Athenzi Mediolanenfis locum in- 
ra citandum amandamus . Artem Militarem quo- 
que Julius ita profccutus eft , ut a Philippo IV. 
Hifpauiarum Rege , titulis & muneribus exornatus 
extiterit . Vivebat tempore , quo Picincllus ipfi 
feribebat , 8 c ab eodem didicimus, Banfium Auflo- 
rem fuifle Libri , 

Cui titulus 

X II Maeftro di Chirarra ; ali’ Alt**» Sereniffima di 
Ferdinundo II. Gran-Duci di Tofcana. Milaxo i6fi 
Opus eft ex integro «re incifutn. 

Ex picinelli Athenso pag. j j*. 


M M L X I V. 

BARBA VARA JOSEPH. 

L Udovici Ordinis S; Stephani Equitis , ac Lu- 
cretia* Befutix conjugum filius , Collcoiom- 
1 PP. Mediolanenfium ingreflus eft anno MDCLXX 
Vll. A Confultationibus S. Officii , necnon Provi- 
carius Banchi Sandti Ambrofii extitit , 8c bis Pa- 
tri* Prafctturam non fine plaufu egit , videlicet 
annis MDCXCVHI. , & MDCCVL Diem claufit ex 
tremum anno MDCCXX1. menfe Majo . 

Habemus de eo 

I. JUfpo&fa varia Hiflorico-Juridica ; inter qu* eminot 
illud pro Barone Hermete Vicecomite , »n quo agit 
meat r~. de validitate cuiufdara Privilegii Ltyiovtci Barari 
imperatorii. Mediolani , 1686. ia fol. 


> pag- , ... 

Chion. J. pp. Mediol. pag. a}*. Art. io62. 


M M L X V. 

BARBOVIUS AUGUSTUS. 

A Liis familiae Barbovi* addo Auguftum, fcquen- 
tibus verbis k d odii (fimo P. Quadri o loco in- 
fra citando celebratum ; fic : n Dopo la fccondai, 
.» Parte dclle Rime di Angelo Peregrino Accade- 
„ mico Dcfiofo di Pavia, ftampata in quella Citta 
,, apjprcflb Andrea Viano , i? 9 ). in n. fi trovauo 
» Rime di Don Agofto Barbo Milanefe . 

De eo igitur leguntur 

Carmina Italica, ut diximus I 

Ex fupradi&o P. Quxdrio Soc. Jefu in Libro „ de!U_ 
„ Storia, c dcJU Ragione iTogni Pocm „ Tom.lL 
.pig. »7«- 

M M L X V I. 

BAROFFIUS C2ES AR. 

F ilius Johannis , claruit Juris utriufque Dodlor , 
Protnonorarius Apoftoltcus, atque unus ex Re- 
iis Canonicis San&z Mari* Scalenfis Mediolani 
b anno MDCXX. ad annum MDCL1. Refidens 
etiam fuit penes Excellenti (fimos Mediolani Guber- 
natores pro Serenilfimis Sigifmundo , & Ladislao , 
ac Jobanne Cafimiro focceffivis Poloni* Regibus . 

Proflat ejufdem Liber inferiptus 

In Triumpho Sercniflimi , ac PotentilEmi Principii Si- 
cifimmdi III Poloni* , 6c Sveti* Kegti ecc. b 
olofcovia poft infignes gloriose partas victoria* fce- 
liciter redeunti* , Orario Celaris Baroffii Mediola- 
nenfu J. U. D. , Proihonot. Apoftol. , 8c Illuftritftmi 
ac RevcrendiiCmi D. D Comitii Francifci Simone- 
t* Epifcopi Fulginarenfi* Nuncii in Regno Poloni* 


Apoftolici" a Secreti* . Vibt* , in Typogrepbia Petri 
i apud Comi, 


, 161*. 


Biafti, i 6 ii. «r 4 , & Meli olant a 
item in 4. 

Videndum Picinetti Atheneum pag. ijj. De ipfo 
etiam agit Cl. Sitonus in Scbcdi» . 


M M L X V 1 1. 

BASSUS JO ANNES BAPTISTA. 

F Aroiliam de Baffis inter Nobiles , & antiquas 
Mediolanenfes refert J. C. C. Raphael Fagna- 
nus in Commentario familiarum Nobilit. Mcdiol. 
fub littera B. MS. Floruit vero in Religione Car- 
melitarum Nudipedum Bartholomxus i Sandla Ma- 
ria in Seculo Joannes Baptifla Bafliis , qui obiir an- 
norum LXIX. die XXXI. Odlobris MDCCXIX. 

Scripfit , & edidit 

PanegJrici varj . Piacrnza , mIU Stamporia Ducale dei 
Bazaccbi, i6%6. tn 4. 

Scuola di Verita , e di Prudenza aperta alie Sacr<*_. 
Vergini . Pavia, prefle Gto. BattijU, e Frotalli Grmr 
dignoti , 1674. n 4. 

A Suis . 


MMLXVIU 


Digitized by Google 1839 BA SCRIPT. MIN. NOTaE, BA 

I A 


M M L X V 1 1 V. 

BAZETTA CAROLUS THOMAS . 

H ieronymus Ba^etta J. C. , fle Elifcbcth de AJ- 
bergantis in infigni Omenix Oppido, dicionis 
Mediolanenfis , Carolum genuerunt , qui ad raatu- 
riorem xtatera progreflus, in Juribus 8c Cxfareo, &c 
Pontificio fic eminuit , ut in Papienfi Univerfitate , 
non tanthen Laurei exornari , quam etiam publicus i 
Jurifprudentix profeflbr eligi ab Excellenti flimo Mc-' 
dioUnenfi Senatu promeruerit . Apud Eminentilfi - 1 
muro S. R. E. Cardinalem de Abdua in fua Bono- 1 


1840 

nieafi Legatione Camera» Auditor extitit, & in eo- 
dem munere rara re£te fe geflit, ut verba Sententia» 
a Syndicatoribus illius Urbis habitae anno Chrilti 
MDCCVI. juvet hic exferibere , quia non tantbm- 
illum abfolvendum fore judicaverunt „ quia nulla., 
„ accufarione notatus fuit „ j fed ut Vir integerri- 
mus , prudentiflimu» , atque jultifliraus . Anno vero 
MDCCXlI. inter Canonicos , quos Ordinarios vo- 
cant, hujus Metropolitanae Bcclefix locum obtinuit, 
quem deinde Chriftophoro ejus ex fratre nepoti 
anno MDCCXXlX. refignavit , Romana proficifcen- 
di cau*£,ubi diem claunt extremum dic XIV. Janua- 
rii MDCCXXXL , 6c in Ecdefia SS. Ambrofii , 8c 
Caroli tumulatus fuit , appofita fcquenti ex mar- 
more Infcriptione : 


d. o. M. 

CAROLVS THOMAS BAZETTA MEDIOLANENSIS 
HORATII SENATORIS FRATER 


E PVBLICO IVRIS MAGISTERIO 
ROMAM AD MAIORA MVNERA TR ANSLATVS 


FERRARIAE ET BONONIAE IN ECCLESIAE SERVITIO DIV VERSATVS 
BARCINONAM PRO REBVS GRAVISSIMIS MISSVS 
HIC I ACET 


OBIIT ANNO SALVTIS MDCCXXXI. AETAT. SVAE ANN. LXXV. 


Ejus Opers fuoc 

I. Commentaris in luftinisni loftimtione* . MSS. in fnl. 

II. Commentaria in Jut Canonicum. Tom. III. in fol. 

MSS. Srrvjntur pei><s J. C. Hieronymum Bazcuam 
cx Regiis Vicariis generalibus Status Mediolani , 
•c Juftiii® Vicarium ia toto eodem Dominio , Au- 
roris noflii cx fratre nepotem. 

III. AUegationea Juridica tam edita , quam MSS. Tom. 

111. in fol extant apud eundem . 

Ipftus cum laude meminit Lazarut Auguflinut Cotta 
in Chorographica Dcfcriptione Vcrbani Lacus pag. 
6 'j. , Bc in Mufaro Notraxtcnfi pag. jo8. Art. 888 . 


Videlicet 

I. Commentaria fuper omnes Titulos Juris tam C* farer, 

quam Pontificii. Vol. X. in fol MSS., carant pe- 
nes J. C. Hieronymum Baxctr.im, de quo in ante- 
riori Articulo. 

II. Allegationes Juridica , prafertim de Jure Patronatus, 

laudat illime. Tom IV.in fol- tam editaquam MSS. 
extant apud eundem . 

Laudatur a Latraro Auguftino Cotta in Chorographias 
Dcfcriptione Vcibdni Lacus &c. pag. 69- Artic. 
i»o., bc in Mufxo Novanenfi pag. m. Artic. »9 6., 
& pag. Artic. 501. 


B 


MMLXIX. 


BAZETTA FRANC1SCUS CHRISTOPHORUS . 


E X iifdcm parentibus fratris fui Caroli , quercu 
in Articulo praecedenti laudavimus , lucenu 
vidit primam in eodem Omenix Oppido Francifcns 
Chriitophorus nofter , ipfumque Carolum in literis 
emulatus , Juris Civilis & Canonici publicus Profef- 
for primarius in Ticinenii Univcrfitate claruit per 
annos quinquaginta , fcilicec ab anno MDCLVI. ad 
MDCCVI, qui fuit ei extremus , die XXVII. men- 
fis Oftobris . Tanti fecit eundem Senatus Excel- 
lentiflimus Mediolanenfis, ut ftipendio majori quim 
aliis primariis Profeflbribus iplum decoratam vo- 
luerit . Papienfi* etiam Principatus Auditor extitit, 
& ob infignia ejus merita a Confilio generali Urbis 
prxdi&x Civitate donatus fuit . Plurimis cumula- 
tus meritis nontamura apud Suo* 8t Exteros nomen 
magnum fibi aequi fi vi t , ita ut Juris Oraculum di- 
ceretur, fed 8c moribus exquifitis excultus ab omni- 
bus in admiratione habitus fuerit . In eadem Civitate 
Papiar deceflit die XXVII. O&obris anno MDCCVI., 
cucuilatoque habitu indutus in Ecdefia S. Antonii de 
Padua PP. Capuccinorum ibidem tuaiulatus ert . 
Plurima fcripfit , 


M M L X X. 

BAZETTA HORATIUS. 

P Rxdi&orum Caroli , Se Francifci Chriilophori 
frater fuit Horatius , natus 8c ipfe in eodem- 
Omcnix Oppido anno Reparationis noltrx MDC- 
XLVIII. Polt Lauream in utroque Jure in Archi- 
gymnafio Ticinenfi acceptam , inter Mediolancnfi* 
Fori Advocatos eximium fibi nomen comparavit . 
A Carolo II. Hifpaniarum Rege unus ex Vicariis 
generalibus Mcdiolanenfis Dominii creatus anno 
MDCXCV. , Cathedram Senatoriam alccndit anno 
MDCCVIII. Ob eximiam ejus probitatem , 8c iru. 
rebus publicis , ac politicis dexteritatem , primum- 
a Leopoldo Cxfare anno MDCCU1., deinde ab Au- 
guftUfimis Jofepho I. , 8c Carolo VI Imperatoribus 
plenam poteftatem adeptus, pro grayiffimis negotiis 
Infubrix cum Regia Celfituaine Vidkorii Amadiri 
Ducis Sabaudix , una cum Deputatis Anglix , 6c 
Hollandix ab anno MDCCVIII. ad annum MDCC- 
XlI. integram eorundem Cxfarum approbationem- 
confecurus eft . Itaque in rebus tam arduis , 8 c ma- 
gni momenti ita fe geffit , ut in tribus Diplomatis 
Auguftiflimi Calaris Caroli VI. cjufdcm anni , 8c 
fublequemis, lummis laudibus extolli, Se DC. aureis 
annuis donari meruerit . In feri omnibus hujus Do- 
minii Confiliis plurimas Conlulutiones pro bono 
publico edidit tantus Vir, qui ciim bonorum omnium 

mce- 


Digitized by Google BE 


1841 


BE 


ET 


PH M T 

A 


moerore i viti* abiit die XX VII. Maji , anno MD- 
CCXX ejufque cadaver in Ecclefia S. Jofcph hujus 
Urbis conditum jacet . 


Scripfit 


I. 


Confultationa plura Politico- Juridica* d« rebu* td 
fttdus inter Leopoldum L Ccfjrem , & Sibaudis 
Ducem anno MDCCIII. initum , eiuCdcroque con- 
tinuationem fub Augufb* Piliii. Extant partim^ 
inter fcheda* olim Marchionit Pyrrhi Vicccomi- 
tis magni Cancellarii, partim apud Matchiouem 
Senatorem Hieronymum Erbam Farm* Pro' gu- 
bernatorem . 

II. EpiftolJt plura de eadem re , una cum Relatione. 

Tractatuum, quo-, habuit cum Miniitrii Angli* 
Regi* , Sc Rcipublice Holandi* , k tne non Tine 
voluptate infpcittti . Reperiumur apud Amicum . 

III. Confukationci fuper Onera, Annonam, ComraQus 

Cameralet ficc. MSb. extant in Archivo Senatu* 
Mediolani . 

IV. Allegatione* plurima* eruditiffima* , prefertim in re 

F-dcicommiitirii, Vol. VI. in fol. Leguntur apud 
J. C. Hieronymum Bazettam fupr.ilaud.itum. Au- 
ctori* noftri Filium . 

V. Orationem in Fenerc Auguflifflm* E Ico nor* Magdu- 

lene fherdi* Neoburgenfu Auflnace . Extat in 
libro, cui litului: „ nclaziooe de’ Funerali ccle- 
„ bruti in Milano per rAuguAiffima Imperatrice 
,, Ekonora Maddalrna Tereu Madre di Corio VI. 
„ Imperatore.,, UUtm % pr$JJ» tl Malmefti, 17JK 
in fol. 

Ejufdem cum laude meminit Lazaru* AuguQinu* 
Cotta in Chorographica Defcriptionc Verbani La- 
cui pag 6'j Artic. 1*©., 8c in Mufoo Novarienfi 

E g. $ij. Artic. 1144., Fcrdinandu* Innocentiu* 
valciiut in Oratione pro lauiea utriufqu* Juri* 
in Univcrfitatc Papienli Hieronymi Sc Chrifto- 
phori Fratrum dc Buxetti* publici dicta anno 
MDCCX VllL MS. , Sc Sitonus nolier ia fchedi* 
fur* eruditi* . 


ERMISSI. 


1841 


M M L X X II. 


BEBULCHUS MARCUS ANTONIUS. 


P Etri Alberti & Maria; Paniearola» Conjugum- 
filius , nccnon Joannis Reddituum Ordinario- 
rum Qpsrtoris ex filto nepos; inter J, PP. Collegia- 
tos hujus Urbis enumeratur ab anno MDXLVI. ad 
MDLXXXHI Varia ejufdem Poemata ego vidi in- 
pluribus Colle&iombusTicinenfibus pro liureis do- 
nandis , de quibus nunc locum , ubi ipfas adno- 
tavi , non invenio . Accipiat igitur Le&or qux mi* 
bi fuperfunt . 

Scilicet 

f 

I. Poemata varia Latina . Extant in Libro , cui tirului 1 
„ Funerali , futi fare dal Duci d'Alb<iqueiq ic ai 
„ Prcncipe Carlo di Spagna. Milmo iy6J in fol. 

II. AKa Italica in Libro inferipto: „ Per le Novm dei 
„ ScreniiDmo Gian - Duca Francelco de Medici e 
„ Blanca Capella, fWan» * y8j. 

Ex Advocato Sitono in Chron Coli. T PP. pag. 1 16. 
Art. 477. , Sc fufiiu in Theatro fuo Genealogico 
pag. jp- MS in fol penes Auctorem , ubt de paren- 
tibit* tftius Bcbulci fe ipfum ingenue corrigit . 


M M L X X 1 1 1. 

BELLANUS CAROLUS HIERONYMUS . 


M M L X X L 

BEBULCHUS CAROLUS. 

F Rancifci ex Mediolani Decurionibus, ac Ducalis 
QlJ* floris Magiftrarus Reddituum Ordinario- 
rum , nccnon Seren* A nguiflolx conjugum filius , 
claruit dux Cohortis peditum lub Carolo V Impe- 
ratore anno Chrifti MDXLII. tjuldero eruditionis, 
oti Vatis optimi Szculi XVI. , in Poetica facultate 
tcftimonia 

Habemus 

L Carmina Italica, qu* extant in libro, cui titulus :.,Rime 
„ di diverii Au tori eccellentifluni , raccolte da Gio- 
n vanni Offudi libro noro, che i in feguito della 
„ RjccoIu dei Giolito,,. Crtmcfia ijfio in 8. 

De ipfo Paulu* Motigia in Hilt- Nobili t. Mediol. lib. 
IV. cap jp. , Advocatu* Sitonua in Theatro Gcnca- 
logico Ali. in fol. pag. 59. penes Auilorem. 


F Amilia Bellana i J.C.C, Raphaele Faniano enu- 
meratur inter nobiles Mediolanenfes : ex ipfiL- 
ortus ell Carolus Hieronymus die XV. menfis Au- 
gufti anno MD r XLIlI. , parentibus Joanne Ambro- 
fio 8c Anna Valficca conjugibus . Philofophiae & 
Medicin* laurei decoratus extitit in Ticinenfi Ar- 
chigymnafio die XXI. Novembris annoMDCLXV, 
qua occafione Orationem habuit Cl. Murtinus dc_ 
Saxis Artium & Medicin* profeffor in eidem Uni- 
verfitate . Per annos quadraginta Bclhnus nofter 
eximia cum laude in patria Medie* praxi operam- 
navavit , dieque XI. Februarii anno MDCCIX vitae 
finem abfolvit , 8c io Templo S. Antonii Clerico- 
rum Regularium , vulgd Theatinorum , hujus Ur- 
bis , habuit fepulchrum . Extat ejus memoria in fe» 
quenti Infcriptione marmorea, qux legitur in Ecclc- 
ha Parochiali S, Vi&oris ad Theatrum : 


D. O. M. 


IOSEFHO BELLANO 

RECTORI 

ANTE HANC ARAM QV1ESCENTI 
AC 

SACRVM IN HEBDOMADA PERPETVVM 
TVTELARI SACELLO 
MANDANTI 

PHYSICVS HIERONYMVS BELLANVS FRATRI 
PHYSICVS DOMINICVS PATRVO 
AC HAEREDES M. P. P. 

ANNO MDCXCIII. 

Ttm. U Tyyyyy Scn- 


Digitized by Gaogle SCRIPT. MIN. NOT J5, 

j A i Laudatur a Crefi 


,843 BE SCRIPT. NI 

Scripfit : , 

L Elenchum felefriorum Remediorum ex probatis Aucto- 
ribus { MS. pagg. aitf. , «nat penes Phylicum Ca- 
rolum Hieronymum BeJUnum juniorem prctati 
A udor i» « fratre pronepotem. 

II. Diffettationem de uterino vagitu s an fcilicet imun* , 
qui quadragiataquinque diebu» , ante quam exire» 
in lucxm , triplici vice in Matris utero vagire audi- 
tus efl , naturali, 8t non foperiori causa id pr*f!a- 
rc potuerit. Incipit: „ Mortalium nulli . qui wn- 
,, fuctum natur» curfum didicerit oCc. „ Definit 
autem : „ Sed pratftat c3 , ou® fiunt , quomodo 
fiant , querere , quim qubd fiant negare , ut acu- 
„ tiilimus quidam Scriptor annotavit,». MS.infoU 
extat ubt ftipra. 

Videamur febed® Sitoniane. 


M M L X X I V. 

BELLANUS JO ANNES DOMINICUS . 

M Areus Antonius Bellam», atque Thcrdla Fa 
niatu MediolanenCe* conjuges in lucem edr- 
Aerunt Tottttnem Dominicum die XX. mentis Octo 
bris anno MDCLXVI 1 I. Inter ftudta , quibus fetu- 
raoocre deditus extitit, Philofophiani 8c Medicinam 
ex ptofeflo coluit , in quibus Praceptorem habuit 
Phylicum a nobis fupr.t laudatum Carolum Hiero- 
nymum Bellanum . Scriptoris noftri patruam , ar 
que in eifdcm alecutl» eft lauream Io r.cmenfi 
Academia d<c XIV. Junii anno MDCXC, Claruit ( 
non tantbm in Medica praxi , quam per annos qua- 
dragintaquinque in patria commetidabditcr exercuit, 
fed etiam in arte Oratoria , ut videbimus InfrA . 
Ultimos claufit dies anno MDCCXXXV 1 II. dic— 
XXII. Aprilis , & in Ecclefia SS. Cofmat & Da- 
miani PP. Auguftiniciifium Nudipedum hujus Urbis 
jacet humatus . 

Ejus tcripta funt : 

j. Compendium Dignofficum , tc u brevis deferiptio figno- 
rum, qucmcutnquc morbum comitantium . MS. 10 4- , 1 
extat penes phyficum Carolum Hieronymum Bel- 
Unum juniofem cjufdan Scrtpton* Filium . 

U. Orationes XX. babit® in collatione laurea DoQoralis 
iu Philofophia, Aitibu*, & Medicina ab au. 169». 
ad au. '1711. Illufiribus Viris gratulatoria &c. MS. 1 
in fol., penes Filintrt ut fupra . 

Habetur in febedit Suooianis &c. 


Laudatur & Cwfcentio ia Prafidio Romano par». III. 
lib. j narrat, j. num. XI. Picinelfo in Atbenso 
pjg. 84. Oiar.io in Annal. Tomo (. foL J47. 


M M L X X V I. 

BESANA JO. ANTONIUS. 

D E hoc Pofta Mediolanenfi Sarculi XVI. etfi 
parum habemus , ut infra ; nihilominus ipfutn 
omittere non aufi lumus , nam alia io dies inveniri 
poflTe , facili fperandum eft . 

I. Carmina variA Latina ; adfunt inter Poemata Joannis 
Biffii, Midioiam nrfrrjfo anno iji». m 4 , 

II. AUa in fronte Libri, rolcripri : ,, Carmina in laudem 
„ B. M. Virginis, Varior. Au£tor. Bergomi, afu4 Co- 
minum Sinturam , fmt anno , 1 » 4 . 


M M L X X V I I. 

BESUTIUS HORATIUS. 

F Ortaflis filius Joannis Fraocifci Befutii , & An- 
na itera Befuti* conjugum ; hac mihi perhu- 
aniter refcripfit O Si tonus , dum ab eodem qux- 
fivi aliqua de Audlore noftro . 


C I. Primi»e Sacre, fle Orazioni Accademkbe. Mtlano t 
in ii ~ 

IL Monarchia Cattolica j Difcorfo fatto in S. Oelfo. Afi- 
Umo , 1677. in 8. 


M M L X X V I 1 1 . 

BINAGUS MATRONIANUS. 

T itulum tantbm profero hujus Operis , quod, 
fortuith, 6c carptim vidi in eximiis Colle&jo- 
nibus Jo- Baptirta Cornei , de quo jam fuo loco 
diximus . Alias , Binagam familiam inter nobiles , 
8c antiquas Civitatis Mediolani refert J. C. C. Ra- 
phaci Fanianos in Commentar. Familiar. Nobit. 
Mediot. fub lirera B. En interim quod Le&oribuS 
meis proferre polTum . 


M M L X X V. 

bernardinus. 

H Ujus Mediolanenfis Eruditi ex Ordine Servo- 
rum Beata Maria nudum nomen , prout in- 
Picinelli Athenao legebatur , cum nos proferre pu- 
deret , ejus diftulimus hadkenus roemtnilTe , opman- . 
tes fore ut in Annalibus Gianii nova editionis Lucen 
fis «mor.!7!9.,& 1715 aliquid amplihs ad ipfum per- 
tinens repe ri re pofferaus . Sed nihil admoduiri, pra- 
ter ea , qua Picinellus fcripfit , invenimus . Omni- 
gen 4 fuit literaturi cultus . & Aftronoraiam , Ma- 
thtfimque optime calluit . Mediolanenfium Princi- 
pum , qui ejus Operi , atque confifiis in arduis ne- 
gotiis non femel ufi funt, gratiam adeo fibi prome- 
ruit , ut eorum etiam nomine ad exteros Principes 
legationibus fungeretur . Roma tandem publice fa- 
cras paginas non fine plauta interpretatus eft . Flo 
ruit circa, annum MCCCLXXXVU. 


I. De Tranfubftantiitrione Sacrarocatali . 

II. De cultu Fdloaun. .2 ^ 

U t. Contemplatione» in librum Job , de botnims mifcna, 

quas pro concione ad Romanum populum habue- 
rat . Hec an edita fint , nec ne , igirotamus . - 


Tranato dellc Croci crcue in Milano, Opera di Ma- 
tronmno Bin.igo , feritra Paiuio MDClV. MS. 
* page- . 6 xj. . . 

Ext.u m Vol. IX- MSS. Jo. Bapt. Cornei JunioTis ia- 
Atciuvo Arcbicpifc. MedioUncn. 


M M L X X I X. 

BIRAGUS LUDOVICUS. 

C JEfaris ex LX. Mediolani Decurionibus, Du- 
califque Collateralis Generalis , 8t Flavi* 
Turrian* conjugum filius , claruit Peditum Itali- 
corum Chiliarcha , mox & Prsfe&us Generalis , 
inde Gallici Exercitus Magifter Generalis , Regius 
irem Gubernator in Marchionacu Salutiarum pro 
Chriftianiflimis Francilco Primo , & Henrico Se- 
cundo Francorum Regibus , nccnon Eques Regii 
Ordinis San&i Michaelis in Gallia extitit, floruit- 
que ab anno MDXXXV. natus enim erat anno 
MDV., obiitque anno MDLXXV. 

Ejus iogenji teftem habemus Volumen , in- 
fcriptum : 

I. Raccolta dellc cofe allegate da Lodovico Birngo conq 
iro Scipione Vicomercato: Manifcfto , Coufulio, ot 
Ar- 


■Digilized by Google i*4S BI ET PRAETERMISSI. 

A 


BO 


Arbore deiPIlhftre Famiglra B i raga . Torno , ijtfr.l 

tit 4. 

Dc eo Paulus Morigia in Hiftor. Antiquit. Mcdiol. lib. 
4. cap. 14. , irem in Hiftor. Nobitit. Medrol. Iib. item 
4. cap. 14. Hieronymui Ghilinu* in Annal. Ale» 
xandria ftib anni* 1544 8cc. Fraiicifcu» Sanfovmu» 
in Hift. Fami!, illuftr. Itali» , ubi agit de Biraga_. 
Clar. Advocatus Joh.innrs de Sitonis dc Scotia in_ 
Theatro Gcnealogico Sitoniano pag 7*. , 8c in- 
Colledtione Equitum Reg. Ordinis S. Michaelis , fub 
litera L . , ambo MS. In foL penes ipfum Auctorem. 


MMLXXX. 

BIZOZERUS HIERONYMUS. 

F Uit Prsepofirus & Vicarius Foraneus Sevefi, at- 
que die tertia Synodi XXXVI. Mcdiobncnfis 
anni MDCLXIX. 

Dixit 

I. Orationem elegantem , qu* impreffa eft in eadem- 
Synodo. 

-* MMLXXXI. 

BLANCUS C/ESAR. 


1*4$ 


F ilius alterius Celaris & Flifabcthx Franzon* 
conjugu 
MDtXUII. 


conjugum, natus anno MDCXVI. vivebat anno 


De eo reperi 

I. La Fanciulla da Ile Truffe Terefa di Manzanare , na- 
tiva di Madrid Romanzo tradotro datio Spagnuo- 
lo dal Conte Ccf.irc Bl.mchi Milanefe . dcciic.no al 
fuo Amico Filippo Petlafca. Ahlaxa, ptr il A 'aiau- 

flf.t t&pj. in 11. 

Ex fchedis Sitonuni* . 


M M L X X X 1 1. 

BLANCUS DOMINICUS. 

S Acerdos Mediotanenfis ex Congregatione Cleri- 
corum Regularium c Soraafcha .politioris lice- 
mune , & Latinas eloquentis profeflor f necnon— 
Rhetor eximius , Acaaemi* & Collegio S. Maria 
in Urbe Laudcnli per multos armos mrnma cum_. 
laildc prxfuit ; decorem Domus Dei dilexit; Unus 
ex XL Viris Jus fuftragit m Comitiis generalibus 
habentibus fuit , morum eleganti! , ac fuavitate , 
rerum agendarum periti! , &. nitore pnecelluit . 
Obiit anno MDCL< 

Scripltt Librum hoc titulo 

I. Catalogus Virorum illuftxtum, geniis ac Familia Blan- 
carum Coronei . 

It* P. MazaucchcUu* in fuo MS. „ Degli Scrjttori dcl- 
• „ Ia Congregatione di Somafot. Centuria prima_., 
,, raccolta da un Sacerdote dclla medefima Congre- 
„ gaziotic », . Fsr.it in Biblioth. Suorum S. Petri in' 
Monic-Foni Mediol. > ' 

* ‘ -• . •. i . . v ; 


MM LXXXIIL 

BOLDONUS FLAVIUS. 

F Lavius Boldonus J C. natus Mediolani die XIX. 

Januarii anno MDLXXXIK. ex O&avio Bol- 
dono J. C , ac Sacri Romani imperii Equite au- 
rato , & Crfarco Comite Palatino , necnon ex 
C*cilia Cattanca oobilibus conjugibus . In Regia Ti- 
cinenfi Uaivcrfiute utriufque Juns laure! decoratus 


eft anno MDCIX die XXIII. Junii . Fratres autem 
extiterunt eidem Eques Aurelius J C. , Prrpofitus 
Bafilic* Collegiatz S. Stephani m Brolio Mediolani 
fub annis MDCXXXIV. ad MDCXLVIII., necnon 
Joannes Nicolaus, & O^avius Epifcopus Theanen- 
us, ambo ex Congreg. Cleric. Rcgular. Sanrii Pauli 
Barnabitarum 8tc. , & Sigifmundus Phyficus Colle- 
giatus Mediolani ; de quibus amplam mentionem 
fecimus in hac Bibliotheca Tuis locis . 

Ha?c tanthm de ifto dare mihi licet 

L Carmina varia tam Latina, quam Italica , extant in 
pluribus CoUc&kmibut Seculi XVI. ad finem ver- 
gentis, Ticini dt Mediolani impredis; quas inter in 
ea, cui tirului: „ Ignatii Albini lacrym» in obitu 
t. Caroti Vicecomitis 8cc. „ dc qua jam egimus in 
Albano, ubt ad fani 

II. Carmina V. Flavii Boldoni, arque ejutiem Infctiptio 
fepulcralis pro fupradi&o Carolo Vtcecomiic. 

Ex Theat. Gcnealog. Sitoniano pag. 74. 


M M L X X X I V. 

BONARDUS FRANCISC U S. 

I Lluflris Monaftcrii S. Manhz hujus Metropolis » 
in quo religiofiflimz degunt Virgines fub regula 
S. Auguftini , negotia diligenter gemt . Q.uo autem 
tempore id agere coeperit , ipfemet indicat in Nun- 
cupatoria Operis fecundo loco numerandi, menfe vi- 
delicet Januario anni MDCI, Annus ejus fupremua 
ignoratur . 

Confcripfit 

N Vita e Vifoni delta B. Vcronica Negroai da Blnafco 
Monaca nel Monaftero di Santa Marea di Milano , 
^ tradotta dalPldioma antico nel moderno da Fran- 
cefco Boiurdo. Milano , ptr il Mmza , t 66 $. m 8. 
II. Avvifi ncccfsarj al buon governo dd Monaftero di S. 
Maria , MS. in 4. in Archivo ipfiu* Coenobii pagg. 
fio cum praefixa Nuncupator ia ad ficr.it Virgines 
in ccdcm Parthenone Domino ferviente*. In hoc 
Opere Bonardus non tantum agtr dc his, quae ad 
tvmporakm adminiftrationem pertinent, feti etiam- 
de rebus ad pietatem, virtutcfquc lpcdantibus . 


M M L X X X V. 


BONFANTUS ANDREAS. 

E X riruio libri infraferipri , quem vidi in Biblio- 
theca FF. Minorum de Obferv^atia S. Angeli 
hujus Urbis , dignitas Au&oris ejufdem Ordinis S. 
Francifci apparet j nil aliud reperire potui , nec 
apud Wadmgum , nec apud Suos . Liber autem , 
qui fatis rard occurrit , fic praenotatur : 

L Vita, c Miracoli dei Beato Fra Lucefi, detto da Pogi- 
bonsi, il primo veftito dal Sera fico Padre S. Fran- 
cefco dell* Abito dd Tet*’ Ordine di Penitenzau- , 
con Ii Capitoli sS. dclL Regola, raccotti dal Vene- 
rabile Fza Andrca Buonfanti Milancfe MiniftroddI’ 
Ordine . Scconda Imprdfionc in Firmae Panno 
m fine Typographi nomine in ia. 


IMLXXXVL 


BONIPERTUS LANFRANCUS. 

B Anholomaus Curtius , dum in fuo Opere dt- 
ctaris Medicis Mediolanenfibus mentionem facit 
Csfaris Ricti , quem nos luo loco laudavimus . 
Confultationem commendat , pedis occafione , ad 
Sanitatis Magiltratum exhibitam a Lanfranco Boni- 
perto Phyfico Mediolancnfi , 

Hoc 


Digitized by Google 1847 

Hoc titulo 


BO 


SCRIPT. MIN. NOTJE, BO if 


wl. Confulta orca il porgare le cofc iafinte . ■* 

Tribunu le dolia Sanita m congiuntuca della Feu* • 
che affliffc Mibno l’Anno MDIXXVII. 

Ext at in Libro Afcauii Ccntorii, ctti tjrutiHi „ Avver- 
_ timenti. Ordini , e Gride ficc. Afx/«to , ferFilippo 
Gbtjolfi , itfjr. w +• ad paginam »00. 

M M L X X V 1 1. 

BONS1GNOR1US BUSTUS BARTHOLOMiEUS 

S Acrz Theologi» , & J. U. Doftor inter Oblatos 
SS. Ambrolii , & Caroli , deinde Anno MDC- 
XXVII. Canonicus Ordinarius Ecclefi* Metropoli- 
tan* Mediolanenfis . Patrem habuit Carolum , obiit- 
que Anno MDCXLV. 

Vulgavit inter alias Orationes , quas frequen- 
ter habuit , & deperditas dolemus , 

I. Or.uiione in lode di S. Carlo Bor^meo^amrKita- 
vit m ftipradido Templo maximo , anno MDi.aL> . 
Iu Fidndlui in Athcn«o pag. 6 f. 

MMLXXXVIII. 

BONS1GNORIUS PETRUS MARIA . 

M Edio1lTK-t.fi!, Cler. Reg S. Pauli profcflb» efl 
anno MDCLXX1X. Docuu Pifil humaniores 
Llteras , in quibu , pr*ter alia Ihidia , cxcelluit . 
Decedit anno MDCCXXXIL 

Extant ejufdcm ingenii tcftimonia 

I. De Affumpta Virgine Panegyricus . Lue w , typis Ma- 

IL Falci culus Orationum diverfarum . MS. in fol. apud 

III* Fafciculus plurium Carminum tam Lat. , quam Ital. 
MS. in fol. ui fupra . 

Iu P. Pexius pluries a me laudatus . 


M M L X X X I X. 

B0NVIC1NUS MARCUS ANTONIUS. 

E X Schedis do&iffimi P. Jcannis Pauli Mazzuc 
cheUi , feu in Cod. MS. ejufdcm , cui titulus : 
„ Degli Scrittori della Congregaztone d» Somaica^ 
. Centuria Prima , raccolta da un Sacerdote dcUa 
, medefima Congregatione „ agnovimus Au^orem 
hunc fiiiffc ex eadem Congregatione Cler. Reg. 50- 
mafchenfium , necnon patrii Mediolancnfem . 

Scripfit : 

L Specchio Spirituale , nel qoafc ogni giorno dcUa Setti- 
F m:m* nu.ixando la peifona dtjota . ^orgera h j£- 
fericordia d< Dio , e quanto d» bene , c 
d II 1 fna Giuftizia fi pob fpetare . I» ravus , per 
Gucomo Ardizwni , 1617 »« *• 

Ex fupradifto MS in Bbhothec* & Peirv m Monte- 
Forti ejufikm Congreg. Mcdiol. 


MMXC. 
BOSSIUS ANDREAS 


Idem fic loquitur Donatus Bofiius ift Chronicis Me- 
diolani impreflis pag. 301 . ,, Anno MCCCCLXXXI. 

die quinto Septembris ja£ka funt fundamenta in_ 
„ Campo Arenghi Mediolani Templi Div* Tegi*, 
„ Auftorc Venerabili Viro Andrea Bodio Pr*po(ito 
1 „ ejus Templi „ Vir certe fuit de rebus facris Me- 
diolanenfibus optimi meritus, uc videre eft in ipfius 
librorum editionibus , quas infra damus • 

Videlicet : 

MifT.iIe Ambrofianum, in fol. In calce: „ Laus Chri- 
fio : pax vivis , fic requies defundis . Amtn . Ex- 
,, plicii Miff ilc fecundum confuetudincin San&i Am- 
„ brofii . Imprefium Mediolani per Magiflrum An- 
tonium Zarotum Parmenfcm . Emendatum per 
Reverendum Dominum Presbyterum Andream- 
* de Boffiis, Pr*po(itum S. Tegi», qui fiia ooeta , 
8c impensi imprimi curavit Anno Domtiu MCC- 
” CCLXXX V1JI Calendis Martiis . ... 

II- S. Ambrofii Liber Paftoralii . Subfcquitur admomtio 
ad Lcitorcm , his verbis : „ Non mirabcre , Lector 
„ humaniffime, fi aliqua depravata invenies mpri- 
„ mo Libro, fic fecundo de Fide i id enim defeflii 
„ Exemplaris fuit; nam poftea emendatiorem codi- 
_ ccin habuimus, cx quo h*c mfcnUs adnotata de- 
„ ccrpfimut fice. „ In calce; „ Imprefs. Mediolani 
„ operi , & impensi Vener. Presbyteri Andre» de 
„ Boffiis , Pr»pofiti S. Tegi*} Migifter yerbUIderi- 
„ cus Scinzenselct imprdfit MCDXC1I. die XVL 

ViScnda VftHiftMia Typographic* CL Saxii ad annos 
fupracitatos . 


D 


A Lterius Andre* , Andreoli (cilicn vocati 
claruit uique ad fixietn S»culi XV 


A S. 

xati , filius,! 
,, 5c dcco-1 


B 


M M X C I. 

BOSSIUS BERNARDINUS. 

Ernardiaus Bofiius filius Frincifci , 8 t Anlrtafi* 
kJ Carnavh* coniuguu, Phyficu» Collegiatus Me- 
diolani cooptatas dic XVIII. Junii , anno MDXI. 
Vir Philolophicarum , Mcdicatumtiue Icieniurunu. 
cmincntiS , 8 c infigni liberalitate commcndatiffiinus 
claruit ad annum ufque MDLXX. Fratrem habuit 
Aigidiiim Bofli-m J. C. Collegiatum , Gcfatcuny 
Mwiiolani Senatorem, Fcudatartuoa Vallu Bodu m 
Ducatu Mediolaneafi . 

Scripfit : 

Eiulu" "vteiei» in Nobi!. Med.ol. Ilb. 1)1. 

& «« eo Prcmellirt in Alhenoo pag. 15., »c T-utnm 
in fuo libro de Mediei. MatiolanenCbu. »!<,* 
ipfb etiam Sitnno. notet m Chton. Oolltg. “c- 1 * 
Ned.ol MS. penes Aiutorcm pari. U. ari, c 1 ) 1 . , St 
Luc<u Contilii in Imprefi Accad. Affidator. Papienf. 


MMXCIL 

BOSSIUS FRANCISCUS. 

E X Antonio Gtfirco Comite PaUnno, cujus ul- 
tim* Tabui* coodit* anno MCCCCXXV. ex- 
tant penfes amiciffimum Sitonum , ortus dt in hac 
Urbe Francifcu» Bofiius , qui InfuUm Comeniem» 
obtinuit a Mattino V. Pont Maa.anno MCGCCXA. 
nrid Idus Februarii , minoris itans condonato ae- 
iUu ; prafuit eidem Ecclefi* XV. anms , fatoque 
funftus eft Bafilc* , quo ad Concilium profeftus 
fuerat anno MCCCCXXXV. ibidemqne Sepulturam 
accepit ; e «ut tamen ejut mbiaotia uilnlcnptiMve- 
pofita ad Aram D. Joatmis Baptill* >n Catbedrali 
Novocomcnfi , fic : 


VENERA- 


Digilized by Google i*49 BO ET PRAETERMISSI. BR iSjo 

VENERATIONI DIVI IO. BAPTISTAE ARAM VNAM , CVI CENSVS OB SACRA"' 
FACIENDA PERPETVO PENDERENTVR, FKANCISCVS BOSSIVS PONTIFEX 
CVMENSIS PIENT1SSIMVS TESTAMENTO FIERI IVSSIT . VIR AVTEM NO- 
B1L1SSIMVS THOMAS BOSSIVS EIVSDEM PONTIFICIS NEPOS , ET HAERES 
FIOC ALTARE 1PS1VS DIVI NVNCVPANDVM CVRAVIT , ET EX BONIS 
HAEREDITARI1S HOSPITAU DOMVI MISERICORDIAE MEDIOLANI QVAE- 
DAM PRAEDIA LARGITVS EST , EX Q.VORVM REDDIT V QVOTANNlS 
LIBRAE NVMERO LXIV. SACERDOTI REM DIVINAM IN HAC ARA QVO- 
TIDIE FACIENTI PER EIVSDEM DOMVS PROCVRATORES ELECTO. ET 
HVIVS TEMPLI COLLEGIVM AFFIRMATO, APVD IPSOS PROCVRATORES 
EAM REM DE MORE PERFECTAM EIDEM COLLEGIO EPISTOLIS SVIS 
ATTESTANT! PRAEBERENTVR . NOVISSIME VENERABILIS HOMO BAP- 
TKTA -BOSSIVS i A EDIS HVIVS ARCHIPRESBYTER CHRISTO OPTIMO MA- 
XIMO HOC CONSPICVVM PEGMA LIBERO MVNERE DEDICAVIT , ANNO 
ADVENTVS EIVSDEM MCCCCLXXXXVIII. OCTAVO KAIENDAS APRILIS . 


Pncfato autem Francifco Bofllo frater extitit Eques 
Aloylius Bolfius Ducalis Feudatarius Meleti in agro 
Lauti en fi , qui ex Caecilia Vicecomite filiam habuit 
Polyxenam Bofilam nuptam Matthato item Boflio 
|. C. Collegiato , Ducalique Senatori Mediolani , 
qu« ex Telia mento anni MCCCCXC1X. die XXVII. 


Thoma» Rourius fabrefecit . 

Junii Collegium Bolfionim annuis redditibus dota- 
tum in Civitate Papieofi erigi demindavit . Extat 
adhuc in fronte magni Caftri Oppidi Meleti in agro 
Laudenfi fequens ex marmore Infcriptio, Boflunz 
magnificanti* teilis uberrima . 


MELETVM DOTALE OPPIDVM 

MAGNIS PRAETORIORVM ET STABVLORVM EXTRVCTIONIBVS 
AQVARVM DVCTIBVS , AGRORVM IRRIGATIONE . CONSITIS ARBOR1BVS 
VIRIDARIO , NEMORIBVS , ET HORTIS 
MATTHAEVS BOSSIVS I C. SENATOR , AC 
MAGNVS CONSILIAR1VS DVCAL1S 
ET POLYXENA BOSSIA 
IVGALES MEDIOLANENSESQVE PATRICII 

_ AC DOMINI MELETI EXORNAVERE 

TVM ETIAM INSTAVRATA ARCE . VALLO , FOSSA , TVRRIQ.VE 
COMMVNIERE . 

TEMPLOQVF. CONSTRVCTO , ET DICATO 
SACRAVERE ANNO A PARTV VIRGINIS MCCCCXC V. , 

OVO ANNO CAROLVS REX FRANCIAE TVRBAVII ITALIAM. 
MARMORA QVID SPECTAS HOSPES NITIDASQVE OOLVMNAS 
PVLCHRAQVE CAELATIS ATRIA IMAGINIBVS > 

MATTHAEVS FIERI , CONIVXQVE POLYXENA IVSSIT , 

HIC LEGVM INTERPRES , ALTERA DIVES OPVM . 

BOSSIA STIRPS ILLIS . SED QVAMVIS AMPLA VIDETVR , 

NON TAMEN EST DOMINIS PORTICVS APTA SVIS . 


Aliquibus forfan videbitur extra chorum , ut ajunt, nos hic pofuiffe haoc Infcriptionem , fed cum ex ipfic. 
nonnulla habeantur ad iJIam aetatem pertinentia , quae fruftra alibi quaeruntur , uon injucunda erunt Antiqui- 
tatum amatoribus . n 


Habemus de eodem Francifco 

I . Epiftol* ad Garparinum Barzizium , uti eruitur e* 

ifliui rtfponfionibus , que emant in MS. Biblioth. 
Ambrofiau» figuat. M. num. 4. in fol. 

II. A Ii* ad Petrum Candidum Decembrium annis MCC- 

CCXXXlI , 8t MCCl-CXXXlV. cum refponfoni- 
bu* ; extant in MSS. fepi laudati ejufdem Dccem- 
bnt . 

Dc ipfo Ughelfu» in Epifcopia Comenlibu» Tom V. 
pag. jii. Francifcu* B.-llarinu» Chronie ComenT. 
piitt II. pag. ntf. Advocatu* Silonu* in Monumen- 
ti* gcne.ilog 10* familiae BcdGtc pag 5-i1nprefg.a11.174i. 
in folio peni* Malatclbm , ac in Thcairo genca lo- 
gico Sitom&no pag. 8». MS. in folio peni* AuAo- 
rcro , cx quo agnovimu* , J.icobinum Roffium 1 . C. 
Colleg. Mcdiol primum fuiffc anno MCCCLV. Sti- 
pitis AuAori* notlri . 

M M X C II I. 

BOSSIUS TIBURTIUS. 


D E ifto Auftore nudum titulum duarum Lucu- 
brationum profero, alii forfan plura dabunt. 


I. Scala di Giacobbc predicata nella Chiefa dei GcsCi di 
Roma : Opera dei P. Muzio Vittellcfchi Generale-, 
della Compagnia di G«ii , con Ic Tavole aggiiinte 
dal P. Don Tiburzio Bolfi Milancfe Piedicatoic de’ i 
Tom. II. 


Canonici Regelari. MS. in fol. juftc moli* fign. 40. 
16. extat in Biblioth Suorum S. Mari» P..fBoni*. 
II. II Cielo aperto : Panegirico detto in onore di S. Carlo 
Borromco nella Chiefa dc’ Milaneli . Roma tomo, 
& Tyfograpbi nomtnt . 


M M X C I V. 

BREBBIA JOANNES BAPTISTA. 

Q Uod Gens Brebbia fit inter antiquas, & nobiles 
Mediolani familias confcribenda, eruitur a ftem- 
‘mate genealogico penes CI.Sitonum,qui nobis 
ipfum oftendit a Joanne Mediolani Decurione anno 
MCCCXL. incipiens ufque ad Ludovicum J. C. & 
ipfum Decurionem anno MDLXX. Joannes Baptifta 
vero Hieronymi ex LX. Decurionibus Mediolani , 
ac Thdaurarii generalis , & Angclse Cafita* conju- 
gum filius , claruit inter Italos roetas optimi Sae- 
culi XVI., fcilicet anno MDL1V. , ut videre eft in 
Colle&ione infraferipta fatis eleganti ; at interim- 
ne ex integro pereat memoria Laurentii Brebbiae 
anno MCCCCLXXI V Decurionis, juvat hic exferi- 
bere Sepulchralem ejufdem Infcriptionem ad ejusTu- 
tnulum olim pofitam in Templo S. Petri Caeltftini 
hujus Urbis, auam nobis fervavii, etfi mancam, nui- 
lies laudatus Sicoous norter . 

Zzzzzz D. O. M. 


Digilized by Googli 1851 BR 


SCRIPT. MIN. NOTJE, BR 

D. O. M. 

SOPRA TVTTO DIO PER TfrtTD . 


1851 


VIRTVTE ATQVE FIDE INSIGNES ADVERTE VIATOR 
EGREGIO FRATRES REQV1ESCVNT MARMORE . MAIOR 
NAM ET CHRISTOPHORVS , ET LAVRENTIVS ALTER IN AEVO 
SANGVINE DE BREBIO - - = - PROLES . 


Habemus itaque ejurdem ]o. Baptiifcr 

I. Carmina plura Italica in libro , cui titulus : „ ScQo 
libro delle Rime di diverti eccellenti Auion , rac- 
' n coite d* Andrea A ni vj bene in feguito alia rac- 
„ coira dcl Gioliro, in *. ........... 

Laudatur a Paulo Moiiggu in Hdi Antiqurt. Medtol. 
|,b. IV. c.tp. XIII. , & in Theatro genealogico St* 
toniano MS. in fol pcub Auctorem pag. 8j. 


M M X C V. 


BRIPPIUS DIONYSIUS. 

E Quiris Joannis Francifci Magiftrattis Reddi g 
dituura Ordinariorum Praefidis , & Marga- 
rit* Landrian* conjugum filius recenfetor inter Pa- 
tres confcriptos Senatus Mcdiolanenfts ab anno MD 
XL1I. ad MDLVII. 


Negotiis Ordinis Humiliatorum, & ab eodem Pon- 
tifice Eques calcaris aurei creatus ell anno MD- 
LXXI. oie II. menfis Aprilis . 

Haec de ipfo fijperfunt : 

I. Oratio ad Pium V. Pont. Max MS. 

IL Phirca Epiftol* ad Decui ionci Mediolanenfe» ex Urbe 
Roma , dum ibi Patris Legatus morabatur , ut fo- 
ra . Exunt in Cod, fign. C num. 74- fol •« Bi- 
lioth. Ambrof. inter MS. Puricelli . 

Hujus Scriptoris munerum , Sc dignitatum plurima., 
mentio eft apud Hieronymum Frovam in Bpiftol*-, 
gratulatoria impreffa Mt tiniam 1590 , prout in Ar- 
ticulo cjufdem Hieronymi Frovs diximus - 
Videndus quoque cil Cl. Si tonus in fuo Theatro ge» 
jicalogico pag. 87. MS. penes Auctorem . 


M M X C V I I I. 


Vidimus tantum dc ipfo 


BRIPPIUS SFORTIA alter . 


I mfemiUtai Mwwi BnpjtH Mfcliotirati 

Patricii Carmen in Brtholom«i Gaphuriani pcsmi- 
ti is impreflas Taurtm , frr Franeifcum de Silva- , 

II. Conliltum Juridicum dc Mercimonio Mediolani inftau- 
rando . Mediolani , ij4P fis* Typcgrapbt ” orn,,,e — • 

Aeit^oc ipfo Advocatus Sitonus «n SylLboSenatorum 
MedioUm num. 141- pag* j* « & in flio Theatro gc- ( 
ncJ logico MS. in fbJ. pag *7- 1*»»** AuCtorcm . 


C 


M Archionem Caefarem , ex LX. Decurionibus , 
8c Magiftratus Reddituum Ord i narior um- 
Quarttorem , nec non Ilabcllam Vertematam paren- 
tes habuit , atque inter J. PP. Collee. hujus Metro- 
polis numeratur ab anno MDCXXXVlll. ad armum 
MDCLX. 


Vidi dc ipfo 


M M X C V I. 

BRIPPIUS GU1DUS ANTONIUS. 

M Archioois Aloyfii J C. C. , 6c Therefi* Stam- 
p« dc Leyva nobilium conjugum filius nume- 
rabatur inter LX. Decuriones hujus Metropolis . Vir 
fuit in rebus Mathematicis fatis eruditus , atque- 
unus cx nobilibus Viris Conventus Lncrarii penes 
Comitem Carolum Archintum , cujus Elogium jam 
dedimus . Dcceflit die XI. menfis Auguftt MDCC- 
XXX. 


Carmen Latinum io laudem Itnmaculat* Conceptio- 
nis B. M. V. Mediolani , apud ImpreQoret Arcbtcpi- 
fcopalei , 1619. in 4 ... 

Aliud , cui titulus : Orfs* . Pratfixum e ii libro Leonis 
Matum Neapoli t .mi , inferipto ; „ Ducalis Regis» 
,1 Lararium , five Setcnifs Rcip. Vcnetse Pnticipunt* 
,, omnium Icones, & Elogia „ Patsvii , Typis Htr - 
fraii/i , 1659. m fol. Nonnulla quoque ipfius Carmina 
recitat Armellinus in Bibliotheca Bencdiaino-Criffi- 
nenfi , parte II. pag. 7$. 

Dc eodem Advocatus Sitonus in Chron. Collcg J PP. 
Medio]. Art. on. pag. 111., «c in Theatro geneato- 
gico MS. in tol. penes Au&otcm pag. 87. 


M M X C I X. 


De ejutdem Scriptis fuperfuat tantum , qu* fe- 
quuntur ; alia '«6 deperdita funt mifcre . 

i * 

I. Delia Meccanica, o fia Staticu, Difcorii cinque . MSS. 
in fol Extant apud Comitem Max-milianum Stam- 
pam Marchionem Soncini . . 

Memoratur in Theatro gcoc. logico Sttoiuaoo MS. in- 
fol. penfea Auttoiem pag. 8;. 


M M X C V I I. 

BRIPPIUS SFORTIA. 

P Atre Dionyfio Senatore , & Ifabclla PufterlsL, 
Matre extitii Regius Quartior utriufque Magi- 
ftratus, ex LX. Decurionibus. & CommilTarius ge- 
ner alis Exercitus in toto Mediolani Dominio . Pa- 
triae Legatus mittitur ad Pium V. Pont. Max, pro 


BULLA JOANNES AMBROSIUS. 

B Ullam familiam inter nobiles ac vctuftas Medio- 
lancnles commendant infraferipri Au&ores . 
San£ memorabilis ell Sepulcralis ex marmore In- 
feriptio in interiori Ecclefia Monialium S. Cithart- 
n* ad Clufam Mediolani, polita Ven. Modeft® Bullae 
Abbatlfiie, filiae Chriftophori Ducalis Legati, ac re* 
lata per Paulum Morigiam loco infra citando, ut fe- 
quitur : 


HIC 


Digitized by Google 185* BV ET PRAETERMISSI. BV 1854 

HIC Q.VIESCIT MODESTA BVLLA INCOMPARABILIS SANCTIMONIAE ABBATISSA, 
QVAE MONASTERIVM HOC IN POST DIRVPTVM , OPPRESSVM , VIRTVTE 
PRAEVIA , INTRA XXXII. ANNOS EREXIT , AVXIT , AMPLIFICAVIT , 
SANCTORVM Q.VOQVE CATHARINAE , ET VICTORELLI VNIV 1 T . 

OBIIT ANNO MDII. XXI. APRILIS . 


Frater Orationem vero Jo. Ambrofii iftias , quetiL. 
damus , nil aliud de ejus Aditis , atque Operibus 
reperimus . 


A 


I. Oratio ab eo habita in primi* /acris folrmniii Fabri- 
cii Caflrofranchi Majoris Mcdiolanenfis Ecctcfiar Car- 
dinali* Ordinarii . Mediolani , i J57 jbtt Imprejforii 

momina , ia 4. 

Laudatur in Notis ad Landulphum Juniorem in To- 
mo V. Rer. Ital. Sciipt pag 49J., 8c de Gcntt- 
Bulla agunt Bernarduius Corius in Hillor. Mediol 
fub an.MCCCCLXXX. , Ifidorus Ifolanut iu Pane- 
gyri de laudibus Urbis Mediol. fle Nobil. familiarum 
ejus fub an. MDXV1II. , Paulus Morigia in Nobi- 
lit Dccurion Mediol. cap. XXiV. pag. j8. , ac J. 
C. C. Raphad Fanianui in Commentar. Nob. fa- 
miL Mediol. fub litera B. necnon Sched» Sitooianse . 


M M C. 

BURRINUS JACOBUS. 

S Acra Theologi* Dodlor prafuit EccleAas Paro- 
chiali Sandimm* Trinitatis in Suburbio Olito- 
rum hujus Metropolis , atque in Compendium redu- 
xit Librum de Cafibus Refervatis Oliverii Mazzuc- 
chclli • quem typis dedit 

Hoc titulo 

L Compendium Oliverii 8cc. Mediolani , apud Gbtfulpbum, 


B 


Ex Picinelli Athcnao pag. »19. Familiam verb Buri 
nam inter antiquas Bc nobiles Mediolanenfet 1 efert 
J. C. C. Raphacl Faniamis in Commentar, familia- 
rum Nobil. Mediol. fub litera B. 


C 


M M C I. 

de BUSSERO ONUPHR 1 US. 

D E Buftera Familia egimus Aio loco , fed de_ 
Poeta , quvm commendamus, nil prater hunc 
Librum invenimus , 

Cui titulus 


I. Poema in lingua Mitancfe di Onofrio B11 flero per l*ar- 
rivo dclla Sercniflima Infanta Margarita d*j*uftria_. 
Moelie di LcopoMo Ccfarc. Mvltmo , prtjfo il Gbi - 
folpbt , 1 664. at 4. 


D 


M M C IL 

de BUSTO JOANNES BAPTISTA. 


S Acr* Theologi* Do&or inter Oblatos SS. Ara. 

broAi 61 Caroli locum habuit , eandem faculta- 
tem profeffus eft in Seminario hujus Urbis , atque 
in altero , cui nomen la Canonica . Magiftrum forti- 


tus eft Cl. Virum Petrum Paulum Bofcam , pluries 
a nobis in hac Collc&ionc laudatum . Orationes 
Panegyricas dixit variis in Templis &c occationibus, 
quarum duas tanthm nobis licet proferre . 

Scilicet 

I. Panegyrim c lega nt illima m pro Fcdcrico Borroniso re- 

cfcns in Purpuratorum Collegium cooptato. lta_ 
Bofca ut infra . 

II. Panegirico per S. Carlo detto il giorno IV. Novembr* 

1671 MU ano ntlla Stampena Arctvrfcovtle , is 4. 
Videatur fuprAcititui Boua in lib. V. de Origine Bc 
Statu Bibliothecc Ambrofun*. 


M M C 1 I I. 


de BUSTO JOANNES PETRUS. 


D Olendum eft , tjuod de Joanne Petro de Bu- 
fto , qui Ordinis Capuccinorum Generalis 
obiit Genu* anno MDCC. reperiri nobis datum At 
tanthm Orationem infra recenlendam , quamvis uti 
Condonator eximius celebretur a nonnullis ejus 
Auditoribus , qui adhuc lunt in vivis ; affirmant 
tantummodo Sui , quod QuadrageAmale ipfius , 
'Orationes Pancgyric* , alizque plures Lucubratio- 
nes deperditas Ane . 

H*c de eo 

I. L'Idra det buon governo, Difcorfo fano nella Sat«_ 
dell’ Ecceiicmimmo Senato iii Lutea il fecondo S.ib- 
btito di Quarefima dell’ anno 1693. Lueca par Fave- 
nto Paci , 1693. in 4. 

II. Qjiadragefimale, Panegyres , fle nonnulla Cur» Con- 
ciones, que periere. 

Ita a Suis . 


M M C I V. 

BUTIUS MATTH/EUS, 


l/^Laruit inter Oblatos SS. AmbroAi & Caroli 
j VJ Rhetoricorum Interpres , & PhiloA>phi* Le- 
!&or , deinde honorarius Ephaborum Caroli VI. 

I Csefaris , tunc III. Hifpaniarum Regis Pr*ccptor 
! creatur , uti etiam facris largitionibus Prafe&us , 
a Concionibus Italicis . Deceffit Valaguari* itu- 
Catalauni* Regno , non Ane ipAus Regis » & to- 
tius Aul* maerore , ideoque feripta ejufdcin ad nos 
minimi pervenerunt , proinde 

Damus tanthm 

L Oraaione detia nc i Funerali dell’ Emincmiffimo Sig. 
Cardinale Federigo Cacti* Arciveicovo di Milano • 
Ivj , 1699. »4. f- 


MMCV. 


Digitized by Coogle CA SCRIPT. MIN. NOTwE, CA 185« 

c 


M MC V. 

CACCtNUS CAROLUS ANTONIUS. 

S Aeerdos Oppidi Vicemeni* vulgo Omcgna- 
ditionis Mediolanenfis, Dioecefis «utera Nova- 
ricufis, laudatur 4 Cl. Cotta in fuo Mufeo ob 
Orationem, quam habuit in Funere Hedtoris Alber- 
ganti , qoem nos fuo loco commendavimus ; nos 
itaque ipfura MedioUncnfibus reftituimus . 

Haec tantum fopcrdl de eo 

I. Oratione detta nel mele di Octobre dcll’ anno 1698. , 
dandofi fepohura ad Ettore Serandtno Aibcrgantc. 
Extat MS. inter MifceUanea Novaricnf» , Vol. X- 
in Biblioth. Ambrofiana . 

Ira Cl. Cotia in Mufeo Novarienfi pag. 89. 


A Edidit 

I. Libram Frxncifci Petrarch* de Vita fo Ii taris , quem* 
u fleri t nunquam antea impreflium , dicavit que Lu> 
dovico Mediolancufium Duci ; in eadem Epiflolt— 
aft-rit, in Codice MS. cjufdem Operit infcrfptum* 
fuiffe nomeji Azini Caymi proavi fui, cuju* hmt- 
adhuc in hominum memoria enaret ; 8t quidem* 
Azinus Caymus erat Ccfaru Venceslai Scutifer 
mulrifque privilegiis ab eodem donatus, anno verb 
MCCCCI 1 . eatitit unus inter Equites autatos in* 
funere Joannrs Galearii Vicccomitii I. Infubruny 
Duci* . Opu* ferio emendavit pro amore Auaorw 
gc Scriptoris ; funi ejus verba . Epiftclam hanc 
inter afias dedit Cl. Saxius in Hifloria fua Typo- 
graphica pag- DXXII- 

Videndus J. C. Advocatus Sitonus in Differtation* fu* 
Geneal. Famili* Nobilium de Caymis; dc Axino 
feorfim Scipio Vegius in Ephetn. BarchoL de Putheo 
° iu ferie Equitum Ilierofol. dc alii* 


M M C V I. 

CAIMUS FRANCISCUS. 

I Oanne Baptifta J C. Mediolani Decurione , 8c 
Clara Valtana Parentibus ortus. Ducalis Aulicus 
extitit fub Ludovico Maria Sfortia Vicecomitt- 
Mediolani Duce , dein Eques Militaris Ordinis S. 
loannis Hierofolymitani , ficut & a Cubiculo Ha- 
driani VI. Summi Pontificis , floruitque ab anno 
MCCCCLXXXV. ad annum MDXXXXIV , quo 
adhuc in humanis erat ; nihil aliud de eo dicere- 
licet , praeterquamquod 


M M C V 1 1. 

CALVUS SEBASTI ANUS. 

P Hyficos Mediolanenfts Martii *i pariter Phy fici , 
& Juliae Pifan* conjugam filius Lauream in- 
Phylofophia & Medicina Bononiae fufcepic anno 
Chrifti MDCXXX1X. , & Mediolani decedit anno 
MDCLXX1V. memoratur in lepulchrali marmorea 
Infcnptione ab ejufdero Genitore in Ecclefia Sindae 
Mariae , vulgo dti Gurdino in hac Urbe polita— » 
his verbis : 


MATTHAEVS CALVVS SEBASTIANI FILIUS 
PHILOSOPHVS AC MEDICVS 
NVPER ORBATVS ANGELA AMATISSIMA FILIA 
SEPVLCRVM HOC ILLI SIBI IPSI 
IVLIAE PISANAE VXORI DILECTISSIMAE 
SEB ASTIANO FILIO CHARISSIMO 
POSTERISQ.VE PARARI IVSS1T 
XII. CALEND. MARTII M D C X V I. 


Scripfit 

I. Confulutionem pro ufu Chio* Chiae , inflante Car- 1 
dinali Joanne Stcphano Dongo 
lu SebJflianus Badius in L-.bto de Cortice Peruviano 
c*o 7. pag- 49. , be ex eo Curtius de Medicis Me- 
diolanenfibus pag. »15. videndas fune etiam fcheds 
Sitooian* . 


M M C V 1 1 I. 


CAMBIAGUS JO ANNES PAULUS. 


F ilius Francifci Jurifconlulti , Regii Pratoris Op- 
pidi Gallarati , & Luci* de Romanis conju- 
gum . Inter Phyficos Collegiatos Mediolani adnu- 
meratur die XXill. Decembris anno MDCLXV. , 
obiitque anno MDCXCI. 


E 


Edidit 

L Confultationcm de ufu Chin* Chine ad petitionem* 
Cardinalis Jo. Stepbani Dotighi. 


Ita Badius in Libro de Cortice Peruviano cap. 7. pag- 
49. Et ex eodem Curtius de Medicis Medio!. pag* 
nj. Necnon Advocatus Siioaus in Chronie. Colleg. 
Phyficor. Mcdiol. parte a. artic. jij. MS. in folio 
penes AuQorem . . 

Pxafati autem Joannis Pauli Abavus extint Oftavianu* 
Cambiagus J. C. Collegiatus Mediolani fub ana» 
1489. ad 1J19 , cujus fepulcralem Infer ipiioitetn 
olim in veteri Ecclefia S. Andrii extra P. «• Me- 
diolani , Francifcus Ciccrejus in Collefeione Scleaa- 
rum Urbis Mcdiol. Iofctiptionum MS. iu hanc for- 
mam refert; 

SEEVXCRVM DOMINI OCTAVIANI 1 « CAMBIAOO 
IVfUS VT 81 VSQVE DOCTORIS 
ET SVCCESSORVM SVORVM. 

M M C I X. 

CAMPATIUS ARCANGELUS. 

A Bbas Picincilus in fuo Achcnxo Mediohnenfi 
refert Arcangeluro Campatiuin , & iplunt-. 
Mediolaaenfem , & ex eadem Congregatione Ca- 
nomoor. 


Digitized by Google CA 


1 85 7 CA ET PRAETERMISSI. 


1858 


nonicorum Lateranenfium , nccnon Abbatis viccs-ge- 
rentera in Monaflerio S. Joannis in Viridario, vulgo 
f/(rdara, in Urbe Patavina fito , nonnulla Carmina_ 
Latina edidiflc in laudem Abbatis Afeanii Martincn- 

S hi , dum Romam fe contulit . Ea occafione typis 
ata fuit flebilis Elegia a quodam Viro do£to , cui 
refpondit Campatius, edito fequenti libro, 

Hoc titulo 

L Ad Metricam deplorationem Rcfponfto, Epigrammata . 
Patavii , ij9<> in 4. 

Ex fupradtdo Athcnso pag. 54. 


MMCX. 

de CAMPONIBUS CHRISTOPHORUS. 

I N Oppido Abbiate Ducatus Mediolanenfis natus 
medio Sxculo XV. fcilicet anno MCDLX. in 
ter Scalenlis Bafilicas Canonicos computabatur ; 
decefStque dic XVIII. menfis O&obris MDX. 
Etenim cum Stephano Dulcinio Viro eruditiflimo , 
cujus laudes dabimus in Claffe Exterorum , 

Elaboravit 


M M C X II I. 

CAPRETTUS CLEMENS. 

O Rdinem fuum , fcilicet Minorum Obfcrvanti* 
S. Francifci, non parum illuilravic Clemens 
Caprettus , qui fe iplum Mediolanenfem dicit in— 
Opufculis infra recenfendis ; nam Ledlor non infimi 
nominis , Contionator eximius , 5c totius Ordinis 
Generalis extitit . Alia ejufdem feripta non reperi- 
mus , ncc annum morrjs , fupervixit tamen ultra^ 
vigefimum annum Saeculi currentis . 

Harc de ipfo prat manibus habuimus 

I. Paneeirico per S. Nicola da Toleiuino. Terbeo, prejfo 
il Colonna , 167+ in 4 . 

II. Appluufo Laureato nel piiffiggio per Mi lano verfo Ro- 
ma dei RrverenddRtno l 1 . rr. Fr.mcefco Maria Rini 
da Polizzi , Quardiano dcl Monte «it Sion, c Mmi- 
flro gener.ile di tutto 1 'Ordine di S. Franeefco. Mi- 
Itrrto , ntlla Stamptrja ArciveftooiU , 1671. in 4. Con- 
tinet Carmina tam Italica, quam Latina , nccnon- 
Orationem item Latinam in laudem fuprxditti 
P. Rini . 

Hac , ctfi pauca , 4 Suis . 


A 


I. Necrobgium prememorate Baiilic* Scalenfis ab anno 
McDLVill. ad MCDXCII MS. in Pergameno in- 
foL Servatur in Archivo ejufdem Eeclcfi* , & de eo 
uberius dicemus in prasfato Dulcinio. 

Ex fchcdis Sitonianis. 


M M C X I. 

de CAPITANEIS de ARSAGO HENRICUS. 

H Enricus de Capitancis de Arfago , didlus 
etiam dc Ripalta, Clementis Magiflratus 
Extraordinariorum Reddituum Qpselloris , & Cor- 
nelia: Mantella» conjugum filius , inter J C. Coli, 
cooptatus fuit anno MDXCll. Primarius Juris Ci- 
vilis Profeflor in Ticinenfi Archigymnafio claruit 
ufque ad annum MDCXLIV. qui fuit eidem polire- 
mus . Scripta ipfius periere . 

Superefl tantum 


M M C X I V. 

CARANZA NICOLAUS. 

E Cclefi® Parochialis S. Petri Cornaredi , vulgo 
cov la Rete , hujus Urbis Re&or ; fcripfit , ac 
typis dedit librum infra recenfendum , quem oro- 
frro , ne aliquis delicatulus me arguat , qu6d ex 
Athcnso Picinelli ipfum expunxerim . 

En titulus 

I. Efercisrj Spirituali , che far (i devono di tempo in- 
tempo in tuito i! corfo dell' A11110 . MiJano , itfij. 
& iterum 1641. in tx. 

Ex fupruciitto Picinello pag. 4x9. 


M M C X V. 

C ARCANUS GABRIEL. 


D 


I. Oratio in laure* Banholomei Arifii . Mediolani, *» T r 
pograpb:a mbrofiana, tdjo. tn 4. 

Eidem fr.1U.1ium XXXIV. ClarilTimus olim Jatro- 
Jrhyficus Jounncs Baptilbi Sitonus nuncupavit Ja- 
trolupiiie MiftelUn. pag. 195. anno 1619. imprrfs , 
in a. 

Videndi funt Bl.inchinus in Styllat. Cauf. Colleg. Mc- 
diol. atque Advocatus Sitonus in Chron.ColL J. PP. 
Ait. 708. pag. 174. &c. 


M M C X I I. 

de CAPITANEIS de FIGINO CAMILLUS . 

F Rancifci , 8c Oilavia: Ferrari* conjugum filius 
Collegium J. PP. Mcdiol. ingreflits eft anno 
Chrifli MDCLXV. Fuit quoque Patria» Proprjetor, 
floruitque ufque ad annum MDCLXXXX1V. 

Vidi ipfius librum , cui titulus : 

1 ^ Gencfis Heroum Salazarite Fami Ii e . Mediolani, apud 

- Montiam, 1674. «t 4. 

Memoratur a Ol. Sitono in Chron. ColL J. PP. Art. 
ioix. pag xxj. 8c in fuo Theatro Genealogico MS. 
in foL pag. xio. 


C Hriftophori , & Pafin* Rip* nobilium conju- 
gum filius claruit ab anno Chrifli MCCCCL. 
ufque ad MCCCCLVH. ut nos monuit Cl. Sitonus, 
penes quem extar Documentum autenticum fatis 
preciarum , creationis Icilicct in Ducem Mediolani 
ladtse per Magnates , & Populum Francifci Sforti* 
Vicecotnitis , ubi inter alios Tefles interfuit Gabriel 
noller de Carcano, die XI. Martii, anni MCCCCL. 
Parum invenimus de eodem , fed ob vetuflatem- , 
& Carminum elegantiam , pro more Sarculi , in- 

S juo ipfc vivebat , precereundum e (Te minimfc cen- 
□imus . 


Damus ideo 

I. Carmen Latinam ; extar nd calcem libri , cui titulas : 
,, Senecae Philofophi Opera , fub Blatio Romero Mo- 
„ naco Populeti per Matthiam Mor.ivum . „ Nea- 
poli , i47f • *■ fol- 
li, Abud fui* longum Divo Ferdinando Neapolis , & Si- 
cili® Regit 1 adert ad calcem Operum Raymuudi 
Lulli . Panormi , 1477. in fol. 

De ipfo Maittaire in Ann libus Typographicis Tom,I. 
pag. 115 ubi editio tantum Scncc® memoratur , nam 
ei ignota fuit altera Raymundi Lulli , Advocatus 
Sitonus in Stemmate genealogico fimilic Carem*. 
Mediolani, apud Maiateftam , 1741. in fol . , 6c Sojtius 
nofter in Hifioria Typographica . 


Tom. U. 


Aaaaaaa MMCXVL 


Digitized by Google i «59 CA SCRIPT. MIN. NOT^E, CA 1860 

1 A I 


MMCXVI. 


M M C X I X. 


CARDANUS HIERONYMUS alter. 


CARPAMUS JACOBUS ANTONIUS 


L Eonardi , & Beatricis de Currentibus conjugum 
filius inter Phyficos Collegiatos Mediolani fuit 
cooptatus die XXX menfis Julii, anno MUCXLV., 
feditque quater inter XII. Viros Tribunalis Provi- 
fionum hujus Urbis ab anno MiXZLlIl. ad MDC- 
LXX1I-, decedit vero die IX. Februarii MDCLXX- 
IX. * & jacet in Ecclcfia Parochia!» S. Michaelis ad 
Clufam . Unus fuit , qui cum aliis a Curtio memo- 
ratis , de ufu Chinar Chinae , inflante Cardinali Ste- 
phano Dongo , 

Scripfit 

I. Cor.fulnrionem , ut fuprn, de Ufu Chinc Chi»*, feu 
Corticis Pemvi.mi . 

Dc ipfo Plicidu* Puccincllu» in Nuncupatori.» ad Vi 
tum S. Ambrofii ; C.irolui Hierorymu* Cavatius a 
Somalca iu Dcfcnptione Status Medio!. pag. So. , 
Curtius dc Claris .Medici* Mediol. p»g. 115. Advoca- 
tu t Sironus m Claron. Collcg. Phyfic. part. II. Art. 
jio , & in fuo Theatro Gcnc.ilog-.co pag. t*j. AiSS. 
in fol. proci AuUomn . 


MMCXVI I. 


CARLIUS VENTURIANUS. 


E X Allatii Drammanirgia Cl. Abbas Fufius hunc 
Medtolanenfem Scriptorem eruit, & nobis per- 
humaniter communicavit , ob Dramma 

Infcriptum 

I. II Mirtillo . 

Ita ftipmdidut do&ifs. Abba* Fufius in Appendice ad 
Ficiuclli Athctueum, Ma. penes me. 


M M C X V I I I. 

CARPANUS ANDREAS 


VOannis Philippi , St Margarita: Morefinz filius . 
I Collegium J. PP. Mediolani ingreflus cft anno 
7 Chrilfi MDLXXV. Rerum Capitalium Pr*fc6tus 
claruit , hinc Advocatus Filcalis , mox Reddituum 
Ordinariorum Quartior , deinde Regius Ducalis Se- 
nator . Decedit anno MDCX1I. 

Scripfit : 


B 


I. Refponfa XV. Juridica. 

II. Allegatione* Fifcah permulta*. 

III. Vota plura Fifcalia , 

Extant parum edita , panim MSS. in Collc&iooibu* 
J PP. Alcdiolunenfiutn , & Ticincnfium ; nonnulla 
quoque ciiflodit J C. & Advocatu* Solivetta. 

Ita in fuis Schedis P. D. Gafpar Bcrrcttu , atque Sito- 
nut in Chron. Culleg. J. PP. pag. 1 j6. Art. 6**- 


M M C X X. 

CARPANUS JACOBUS PHILIPPUS. 

P Aucis me expediam de Carpano ifto J. C. Me- 
diolanenli , nam nc tantillum invenire de ipfo 
datum mihi fuit apud Amicos , nec de anno mortis 
C ipfius, nec de operibus, qu® fine dubio porteris eum 
j reliquilTe , patet ex Epillola . quam nunc profero , 
ex qua floruifle videtur medio Sxculo XVI. ; reli- 
qua forfan in dies apparebunt . 


En titulus 


I. Jacobi Philippi Carpani J. C. Mediolanenfi* EpiftoIa_, 
ad Benedictum Jovium pro explicatione quarumdam 
vocum Arabicarum , cum iftms Refporfio e. 

Ext 't uircr Epiilolas MSS fu pradidi Jovii , quam cum 
Operibus eiufJcm , pro bono liter..ri* Reipublic» 
brevi edendis promittit Co Antonius Jofepli i» Tur- 
re J C« C. Comcnft , cui nonnulla debeo mini com- 
municata pro ItaC mea Bibliotheca adornanda . 


M M C X X I. 

CASATUS GABRIEL 


A Lterius Andre® filius , ut apparet ex Inrtru- 
mento autographo anni MC CCCLXXIX. pe- 
ne* amiciffimum Sitonum . Vir fuit eruditus , ut vi- 
detur ex Epiftolis Petri Candidi Decembri i, & alio 
rum , inter quas fequentem refero; njm poft clapfa 
fcr£ tria «cula , fatis eft de Scriptore noltro ali- 
qua Leporibus proferre , etfi parvi momenti . 

Vidi igitur ; 

I. Epiftolam Latinam ad Petrum Candidum Decembrium, 
datam cx Poi.teligno XI. Kal Septembris MCCCC- 
LVIII. , in qua gratulatur Deceir.brio ob reditum- 
fuum ex Urbe Roma in patriam ; audi coque ipfuin 
novum iter moliri , effett fc Rudiorum , oc vi* co- 
miiem . Ad eft etiam ejufdem Dcccrr.brii Rcfponfio, 
qua ci gratias agit , 8c inter cetera h®c ait; „ Am- 
„ pleQor itaque libenti animo, 11 qux peregrinatio 
„ meiderir , habiturum te non comitem meum tan- 
,, tum,fed cor filiorum meorum participem, ac ftu- 
,, diorum , quibus deleniris , 8c eruditus et, ut cx 
literis cognovi tuis &c. „ Data XIII. Kal. O 3 o 
bris . 

In MS. Cod. Epift- Dcccmbrii in foL fig». I. nu. i j j. 
in Ambrofiana Bibliotheca. 


F [X Francifco ortus , Collegium J. C- C Mc- 
a diol ingreflus clt anno reparationis noftratMD- 
XLVI. Regius inde Ducalis Senator , mox in Su- 
premo Italicarum Rerum Confilio apud Hifpania- 
rum Regem Matriti Regens, ubi per quadriennium 
optime adeo fc geflit , ut nihil a Principe , nihil in 
RepuMica , fine ipfius Confilio altum fir . E vivis 
excellit anno MDLX1X., atque in Sacello maximo 
Templi S. Marci Mediol. hoc une fuco monumentum 
fibi vivens pofuic : 

GABRIEL CASATVS 
SIBI AC SVIS V. P. 

C 1 NER 1 BVS MAIOR VM SVORVM HVC ALLATIS 
MDLVII. 

Plura fcripfit , qu$ non habemus . 

Supercrt tamen 

I. Cotifllium Juridicum , quod exrat in Tomo II. Confi- 
liorum Jo. Baptifte Ziletti pag. 77. num. jp. 

Dc ipfo Rugiuellus in libro de Scnatoriboi pag. J4 , 
J. c,. 8c Advocatu* Sitcmus in Chron. Collcg. J. PP. 
pag. 114. Art. 4 6t. 

MMCXXJI. 


Digitized by Google tS 6 i CA ET PRiE TER MISSI. CA 1862, 


MMCXXII. 


A 


M M C X X V. 


CASATUS PAULUS 


CASTILLION/EUS VICTORIUS. 


C /Efaris Phyfici Collegiati , Sc Juliae de Balbis 
conjugum filios , nobilifltmam Societatem Jelu 
amplexus , integris XXV. annis in Sacris Conciooi- 
bus impenfis , piUUme obiit id Domo Profcfla hu- 
jus Urbis anno redempti Orbis MDCXLI. 

Reliquit poft fe 


D E praefenti Caftillioozo Mcdiolanenfi , nihil 
aliud inveni , przter pauca , qua? Leftoribus 
meis infra exhibebo; pauca certe , fed chm ipfemet 
teftetur in Epiftola nuncupatoria prim* Poefis, quod 
alia Carmina pluribus occafionious cdidiflet , fa- 
tius duxi inter Scriptores minoris notae , & ipfum- 
reccnlere . 


I. Conciones , 8c Panegyres plures MSS. de quibus non- 
nulla Volumina effici poffunt . Extant in Bibliothe- 
ca Suorum S. Fidelis Mcdiol. 

Memoratur ab Advocato Sitono noftro in ferie Geniis 
de Cafaie , & alibi • 


MMCXX11L 
CASATUS SCIPIO. 


Hzc funt : 

Alie Molto Reverende Madr» di S Maria degli Angioli 
nel paflaggio, che fanno alia Vita Capuccina: Ode 
appl.iuforia di Vittorio Cafligtioni . Mtlsno , ftr il 
Malatcjla , idj;. in 4. 

Carmina duo Italica , vulgo Seneri , extant in libro : 
11 Per !e Norzc dei Sig. M.irchcfc Giufeppe Mana» 
*• Vifconti figito dc| Murcliele Vciccllino Maria— „ 
Milatso , 1 66 j. m 4. 


S Cipio Calatus , feu de Cafate , Joannem ex XII. 

Reipublicz Mcdiol. Capitaneis , & Domninam- 
Turrianam parentes fortitus eft ; inter patrios De- 
curiones locuin obtinuit* atque anno Domini MCC 
CCXLVII Collegium Nobilium ]. CC. ingreflus 
«ft , & pro patria Legatus ad Rcmpublicam Vene- 
tam miflus; floruit ufquc ad annum MCCCCLXX. 
Dolendum eft , quod de ipfo nil aliud proferre— 
mihi datum fit , quam ejus Fpiflolam Latinam ad 
Petrum Candidum Decembrium, & ex ipfa eruitur, 
fatis eruditum fuifle literis Grzcis , necnon Poetica 
facultate : pro more igitur Scriptorem hunc, utpote 
Szculi XV., praetereundum minime ccnfui . 


C 


M M C X X V I. 

CATTANEUS HENRICUS. 

P Atrcm habuit Chriftophorum /Eliam nobilcm- 
Mediolanenfem , cui cordi fuit Henricum, non 
tam literis , quam optimis moribus imbuere ; nec 
fpes eum fefellit , nam & eruditionem , & Legum- 
peritiem Hcnricus fummopere coluit , itaut Colle- 
gium J. PP hujus Metropolis ingredi meruerit anno 
MCDLXXV. /Etas nobis aliud dc Viro ifto minimi 
fervavit , przterquamquod dixit Cl. Saxius in lua_. 
Hiftoria Typographico-Litcraria Mediol. loco infra 
citando . 


Videnda eft ejus 


Videlicet : 


L Epiftola ad Petrum Candidum Decembrium, uiue cum 
iffius Rcfponfionc extat inter MbS. Dccembni alibi 
citatos in Biblioth. Ambtof. 

Memoratur ab J. C. & Advocato Sitono in Chroo. 
Coileg. J. PP. Mcdiol. Att. i&x. pag. 47. 


M M C X X I V. 

CASTILLION/EUS BALTHASSAR . 


I. M. Tnlhi Ciceroni* Rhetoricorum Libri . In calce fic 
legitur : „ M. Tullii Ciceronis Rhetoricorum opus 
,, per fpedabilem Virum D. Henricum dc Cattaiiei* 
„ J. U. DoQorem diligenter emendarum „ . Medio- 
lani , fer Leon ardum P ac 1*1 , & Uldericum Sanzen- 
*»/er, 1479. h fol. 

Vide igitur iupradiQum Cl. Saxium ad annum MCC- 
CCLXXIX., & Cb Sitomim in Chron. Coii. J. PP. 
Art. z }6. necnon in fuo Theatr. Geucalogico pag. 
iij. MS. in fbL pene* Au&orcm. 


*JV yf Irum certe eft, BalthafTarem Cartillionzum, de 
J.V1 quo nunc agimus , P. Pezii fzpiflime a nobis 
citati , diligentiam cflugifle . Is enim Congrcgatio- 
aiem Clericorum Regularium S. Pauli ingreflus eft 
anno MDLXXXVI1. In patria Mediolancnfl Provin- 
cia, ftudiis femper intentus, & pietati moram, rraxir 
ad annum ufquc MDXCJIJ. quo cum AuguftinoTor- 
oielto Generali luo ex Collegio S. Barnabx hujus 
Urbis Romam contendit . Hzc haufta funt cx Ailis 
Collegii ipfius , in queis deinceps altum de illo fi- 
Icntium , unde neque mortis annum fcire licuit . 

Scripfit plurimi eruditione Ecclcfiaftici refer 
tam Opellam hanc 


M M C X X V 1 1. 

CAVALLER1US BA RTHOLOM/E US . 


E 


C Avalleria gens enumerat ex Schedis Sitonianis 
VII. Patri* Mediolanenfis Decuriones ab anno 
Chrifti MCCCLXXXV1II. ad MCCCCLXXI V. Am- 
brofius etiam Cavallerius fuit inter XII. Viros Pro- 
vifionum anno MCCCCXLV1I. Bartholomzus vero 
nofter erat Retftor Ecclefiz Parochialts Colonii 
prope Modoetiam anno Chrifti MDCLXXIX. Scri- 
pfitque librum , quem typis dedit , 


Hoc titulo 


I. Ordo Officii Divini quotidie recitandi juxta Ritu* San- 

£tx Rom. Ecdcfiz ad decem futuros annos, ab anno I 

fcilicet MDC. ufquc ad annum MDCXI. exclufivi , 1 * * * S. 

per P. D. Balthafurem CaAillionsum Clericum Rcgu- . 

S. Pauli , in quo multa ad cultum 
Eccleftdftk-um , OC celebrationem Miflie, ac Fidelium 
obiervantiam fpc&antia rirl , opponunt, ftudio- 
seque denotamur , de quibus alias nulla mentio ha- 
bebatur , cum omnibus Feffis hucufque Apoflolico 
decreto additu. Impenfis Jo. Antonii. & heredum- 
Hieronymi Fraiizint . Roma , apud Alovjium Zanit- 
tnm , 1601. i» 8. 


Fioretto , civero breve Somma degli Uomini infigni , 
-4wCd illuflri in Scicnz» , c governo, quanto in armi, 
reltgiofua, c lamita delPamichiffima , c nobibffima 
Cafa Maggia ; raccoha dill* antichita dclla Citia di 
Brefcia , duiriltoric di Mitano , c di ultri Stati , 
dove abitarono , governarono , c regnarono ; ri- 
flrerta da Bartolomco Cavalleto Rectore diCologuo 
per confof.iMone dc’ pofteri di detta Cafil . Mdjxo , 
freffo il Rarnellati , 1679. rn 4. 

Vidende funt fupraditt* Scheda: Sitonianz . 


MMCXXVUI 


^ Digitized by Googlc i86j 


CE 


SCR IPT. MIN. NOTjE, CO 

1 AI 


1864 


MMCXXVUL 


CERRONETTUS JOANNES BAPTISTA 

E Tfi rem parvi momenti habeamus de Joannc- 
1 Baptiih Cerronetto Jo. Antonii filio , attamen, 
cui notum eft , quantlim laboris infumendum fit in— | 
condendis Indicibu* , 8c quanthm utilitati Lcdlores 
abeiidem accipiant, non incongruum videbitur inter 
hos Scriptores eidem locum obrigifle Floruit in Coi- , 
legio Notariorum Mcdiolanenfium,8c inter Caufidicos 
Collegiatos ab anno Chrifti MDXLV1. uique ad| 
MDxCI. , qui fuit ei poliremus . 

Labor ipfius hunc habet titulum 

I. Index locupleti flimtit rerum omnium fcitu dignarum , 
qu* continentur fecundo Volumine Commentario- 
rum in Statuta Mediolani , Horatio Carpino Au- 
ctore, editorum ; a Jtwnne Baptilla Cerronetto Mc- 
diotancnfi t .mfidico , Sc Notario ad publicam Stu- 
d:(>forum utilitatem fuccifivis horis caitus an. MD- 
LX XXVI- die XXVI. Februarii . Mediolani , afui 
Jobmnem Baftiftam Colonium , ijRiJ. in foi. 

Dc iplo amiuiiumn Sitonu* iit Schedis • 


MMCXXIX. 


COGLIATUS JOSEPH. 

r lfeph Cogliatus honefta llirpe ortus Mediolani , 
fuit a Secretis Generalis Congregationis Mini- 
ftrantium Infirmis , atque obiit die XXU. Augu- 
fii , anno MDCCVU1. 

Scripfit : 

f. Inflitutiones Criminales cum pluribus eruditis Adnotft- 
uombuc • MS. autograph. 111 4. optima: not« . Ex- 
rat in Bibliotheca collegii S. Macias Salutis Cltr. 
Kcgul. MuuAr. infirm. Mediolani . 


MMCXXX. 


De COMITIBUS FRANC1SCUS. 

\ Loyfii Ducalis Peditura Capitanei filius , nec 
non Primi , quem fuo loco laudavimus , fra- 
ter . Claruit Phyficus , ac publicus Medicinae Pro- 
feflbr in Univcrfitatc Patavini anno MDL. Difci- 
pulum habuit celeberrimum Francilcum Cicerejum, 
de quo pluri dedimus . Inter cetera ipfius pietatis 
& largitionis monumenta numeratur Conventus San 
£ti Salvatoris fupra Oppidum Herbae, Plebis Incini, 
quem incolunt PP. Capuccini , illius sere conllru- 
dius . Aliud de ipfo non vidi , 

Praeter 

I, Di Hortationem dc Teflc , quam obtulit Pr*fidl , aliif- 
que Viti* Magifir itus Sanitatis h. jus Uibis , anno 
MDLXXVII. Mediolani , afui ImyrtJJorel Arcbttft- 
fcofalet , fodem mno , h» 8 

Agu.it de iplo Monggia in Hift. Nobil. Medio!, lib-111. 
cap. Xlli. pag. »45- Scipio Albanus in Vita Hiero- 
nymi Miani , Curtius in libro de Medicis Mediol i- 
ncnfthus pag 1x9. , Antonius Riccobonut in Gym- 
nafio Patavino pag, »5., 6c Sitonus nofter in Sche- 
dis , tum in Chron. Lollcg. Phyficor Mcdiol. part. 
Ii. artic. 196 . MS. in foL penes AuOorcm, 


M M C X X X I. 


CONAGUS LUCINUS. 

Q U&d Familia Conaga, feu dc Conago, Medioli- 
nenfis vetufta fit, fatis patet ex Syllabo Decuno* 
*• num hujus Urbis pciws Advocatum Sitonum. 
Unus ex ipfis anno t.hriui MCCCCX Vll. bu- 
cinus, feu Luchious. de quo nunc agimus, ut « Ta- 
bulis authenticis , datis die XVII. Augulti * u " 
praditSki , quemadmodum videre licet inter Schedas 
cjufdem Sitoni . Plurcs libros edidit Mediolani S*- 
culo XV ,ut legitur m HilloriiTypographico Lite- 
raria Cl Saxit . Inter Poetas etiam Latmoj locum 
non infimum tenet , 

Ob 

Carmen fatis elegans in laudem Ludovici Mari* $for- 
tic Vicecomiris ad calcem praSic* Mufic* Franchi- 
ni Oifurii , de quo U. Saxius in Hirt. Typograpn. 
ad annutn Mt-CCCXCll. _ . 

II. Aliud in fine Pcroti Sipontini Orammatic* , ex eo- 
dem Saxio , ad annum MCCCCXC VI. 

IIL Aliud iuferiptum „ Lucini Conagi Ctrrs Mediounen- 
„ fis Epigramma m laudem Btffi „ i 
Carmina Bifti imprcITa Mediolani anno MUX 1 L <*«* 
XV. Septembris . ..... a. 

Videndi Clanii. Sariut de Studui Mtdiol. psg- 4 ' . “ 
in H llur Typoittiph. Liter. Mcdiol. pug. | 4 ». « 
, Jufcph fc uliui in Hitl Magillr. Extt tordtn. 
Li. > 1 , Se Sched. Siioiimii. . neciion Bjph iel Fa- 
itianui I C. C. itt Commentar. Farml. nobil 8t an- 
tiquat. Mcdiol Icib Ittera C. in verbo Mi. 

in foU 

M M C X X X 1 1. 

De CONCORETIO DANIEL. 

A Liis Viris dotftis de Concoretio in hac mej_. 
Bibliotheca cum laude relatis Danielero hunc 
addere hic juvat , etfi dc ipfius Adlis literariis . & 
de tempore , quo 4 vivis abierit , nulla apud mc- 
extet memoria; laudatur tamen ab Antonio Penina, 
de quo egi fuo loco , ex cujus EpUtolis agnolcitur 
Daniclem floruiflc anno MCCCCXXXVI. 

Damus igitur 

I. Epiftolas cjufdem ad Antonium Peflinatn cum iftius 
Rcfponfioi.ibus , in quarum una , data anuo lupra- 

II, Orarionem a Danielc compofitam , & Peflin* tranf- 

Exuut in Codice MS. Bibliothecis Ambcofian* fign.O. 
num 57. in 4. 


M M C X X X II I. 

CONFALONERIA ANGELA FLAMINIA. 

A Ngela Flaminia Confaloneria, Camilli junioris, 
8c Sufannx Landrianat nobilium corjugunu 
filia, claruit Santtimoni ilis in Coenobio Sandix Ca- 
tharinse Braydcnfis Ord. Humiliatorum hujus Urbis. 
Vit® innocentia, facrarumque literarum notione tnli- 
gnis fuit, quam unice dilexit Federicus S. R. E. car- 
dinalis Borromsus Archicpifcopus Mediolani vene- 
rand® memori* . Eidem Angel* Flaminia Frater 
l extitic Petrus Paulus Coofalonerius junior natus an- 
Ino MDCI. , obiitque anno MDCLV. . cui ptoAat 
1 Sepulcralis cx marmore Infcriptio in Ecclela b. Ga- 
roli PP. Carraelitarum Nudipcdum Mediolani , ut 
(equitur : 


PETRO 


Digitized by Google i«<5 CO ET PRAETERMISSI. CO 


1866 


PETRO PAVLO CONFALONERIO PR AESTANTISSIMO VIRO 
ANNAE OZENAE ET MARIAE ARCHINTAE 
EIVS V XORIBVS LECTISSIMIS FOEMINIS 
LIBERIS E1VSDEM POSTERIS OMNIBVS 
ET SIBI 

IOSEPH CONF ALONERI VS VT FRATER AMANTISSIMVS 
POSVIT 

AN. SAL. MDCLX. 


Ipfius Angela Flamini* extaot 

1 . Liter* plure* Afcetic*, & le&u digniffim* , ab ea fcri- 
pt* ad Cardinalem Fcdeiicum Borrom*um Archie- 
pifcopum Mediolani , de quibu* integrum Volumen 
in fol. efflet potefl : eatant in Bibliotheca Ambrofia- 
na , una cum RefponConibu* ejuldem , in Codicibus 
literarum ipfius Card MSS. de quibu* diximu* . 

Ejuldem Angel* Flamini* meminerunt Federicu* Car- 
dinali* Archiepifc. Borr ornatu* in Libr. de Arrore— 
Virtuti» imprefs. an. 16*]. , Petrus Paulus Bofca— 
Ambrof. Bibi. Pntfc&ut in Serie Illuflx. Confalone- 
norum MS. in fo].,& Advocatu* Sitonu* in Monu- 
menti* gcnealogicii famil. Confaloneti* MS. item- 
in folio , ambo penes cumdem Advocatum . 

M M C X X X I V. 

CONFALONERIUS ALEXANDER. 

A Lexander Confaloncrius , Camilli fenioris , & 
Elifabeth* de Toppis nobilium conjugum fi- 


A lius, narus efl Mediolani anno Salutis MDLII. Con- 
gregationi Clericorum Regularium Divi Pauli Bar- 
nabi tarum nomen dedit ; veriim, propter mortem 
Petri Pauli Confalooerii ejus fratris unico filio qua- 
drienni Camillo juniore poli fc relido, ut ne- 
potis tutelz , & cur* incumberet , fuafu Divi Ca- 
roli Borromzi S. R. E. Card. Archiepifcopi Medio- 
lani anno MDLXXV1II. ex pr*fata Congregatione— 
egreffus efl , fadufque Sacerdos fecukris , dein_ 
Pr*po lituri Ecclefi* Collegiat® S. Stephani Oppidi 
Marliani , Ducatus Mediolancnfis , decoratus efl j 
Anno poftea MDXCVII. Przpofitus Ecclefi* item— 
Collegiat* Divi Babil* P. O. Mediolani deledus , 
filicam hanc integerrime rexit ufque ad annum- 
MDCXXlV. , quo inter mortales eue defiit . Ejuf- 
B dem Alexandri meminit Infcriptio marmorea pro- 
flans in pr*fata Bafilica Divi Babil* tenoris , ut 
fequitur : 


D. O. M. 

DIVOQVE CAROLO SACELLVM HOC EREXIT 
IVLIVS CAESAR C O N F A L O N E R I V S 
AVREOSQ.VE SVPRA MILLE SOLVIT 
VENERANDO HVIVS TEMPLI COLLEGIO 
A QVO SACERDOS DEPVTETVR 
AB IPSO ERECTORE PROBANDVS 
ET DEINCEPS A SVIS HAEREDIBVS 
QVI REM QVOTIDIE DIVINAM 
AD SACRAM HANC ARAM FACIAT 
A L I A Q, V E CONVENTA SERVENTVR 
EX IACOBI ANTONII CERVTI ACTIS 
PRID. CALEND. IVNII MDCVL 
ARCHIEPISCOPALI AVCTORITATE FIRMATIS. 
ALEXANDER SACRAE THEOLOGIAE DOCTOR 
EIVSDEM TEMPLI PRAEPOSITVS 
NOBILI ET EGREGIO VIRO FRATRI SVPERSTITI 
B. M. POSVIT. 


I. 


Scripftt : 


C 


II. 


Commentaria in Univerfam Logicam Arilloteli* . 
MS. in fol. extnt pene* Co. Anfpertum Confalo- 
nerium Magiftratu* Reddituum Extraordinariorum 
Qu*florem , Auftorii ex fraue abnepotem . 

Tom, U . 


Commentaria in UnitrerCun Phyficam Ariftoteli* . 
MS. ibidem in fol. 

Commentaria in Libro* po Aeriore» Ariftotcli* . MS. 
in fol. ibidem . 

Commentaria in Unirerfam Philofophiam Moralem 
Arifietelis . MS. in fol. ibidem . V. 

Bbbbbbb 


1 


Digitized by Google i 867 


CO SCRIPT. MIN. NOTi, CO 


■ 868 


V. Commentaria in Rhetoricam Ariflotclis . MS. in 4. 

ibidem . . ... 

VI. In Quauior Evangclill.il juxra Vitam Jciu Cnrmi , 

incipiendo a primo capite D. Maithasi , Elucidatio. 
MS in fol. ibidem . _ _ 

VIL De Pecc.iti» , vel Calibus Confcier.o» Tractatus . 
MS. in 4. ibidem . _ „ 

Difripulut «-xiiiit Jofephi Alamanni Soc. Jcfu, quem 
fuo loco laud ivimus , nam ab ipfo Rhetoricam- 
audivit , eamque fcripfit anno Chrifti MDLXVJlf. 
Ejufdem Alexandri Prepofui meminetunt Jo. Bapti- 
fta Villa in libro ferrem EccleT. Stational Medie?, 
pag. X17. , Com. Octavius Archimus in iufigfii 
eiufJem Colkaio.ic inferimiouum Sepulcr Me- 
diol. , & Clar. Advocatu* Situm» Ir» Monumdnns 
gencalogic. nob. familiae Confaloneri* exaratis dc 
anno MDCCX. , 8c in Theatro genea logico Suo- 
niano pag tdo. , ambobus MS. in folio penes Au- 
ctorem . 


MMCXXXVIII. 


MMCXXXV. 

CONFALONERIUS JO. AMBROSIUS . 

H ieronymus Confalonerius a nobis fuo loco com- 
mendatus fratrem habuit Joannem Ambro- 
fium , qui in eadem Congregatione Clericorum Re- 
gularium , valgo Theat morum , profeflus eft anno 
Redemptionis nolfr* MDLXXX. dic XIII. Martii , 
vitamque inter iplos tam pie» tam cxcmplaritcr tra- 
duxit , ut ofli ipfius k ceteris fecreta peculiari in- 
Urna , fub Ara S. Andre* Avellini locata fuerint ; 
deceflit vero anno MDCXXIII. die XIV. Februarii. 

Supcrfunc 

I. Epiflolx plure* f qu» in Archivo Soornm Sanfti An- 
fomi Mediolani , tum ob Viri reverentiam , pno lan- 
ftiorts vite documentis , tum ob eruditionem fa- 
cr.un , digiiifCinc lerv intur. 

De ipfo videndus Silos Hitlor. part. II. lib. X. pag. 4 


MMCXXXV I. 

CORIUS ALEXANDER 

P Arentes habuit Alphonfum, 8c Veronicam Tau- 
ram , ejufqne eruditionem fatis indicavit in~ 
Epiftolis Francifco Cicerejo fcnptis , nec non ia- £> 
Carminibus Latinis in Codice inlra reccnfendo non 
fine voluptate a me infpedlis . 

Extant ideo de Corio noftro 

I. Epiflol* I.atinz ad Alphonfum patrem dat* anno 
MDLXXXIX. .idfunt m Codice Epiftolari MS.Fran- 
cifci Cicereji Bibliotheca Fratrum Marchionum Vi- 
cecomirum , in 4. 

1 L Carmina Latina . Extant ibidem • 

Dc eo Advocatus Sitonus in luis Schedis, cC in Thea- 
tto genealogico MS. in foL pag. t6j. penes AuCto- 
rem . 

MMCXXXVII. 

CORIUS JOANNES BAPTISTA 

A Lphonfo , & Sylvia Porra parentibus natus , , 
claruit inter Caufidicos Collegiatos M emola*- r 
nenfes ab anno MDCLXXVI ulque ad annum- 
MDCCIV. , fcripfit . atque edidit librum pro “ 
in Foro verfancibus fatis utilem , 

Nempe fi* 

L A&uaiium Fia&ic* Civili* • Mt&wlmi , i» 8. 


CORNENUS PETRUS. 

Q ' U6d Comcna Mcdiolanenfis f .milia , forfan fic 
ditta ab Oppido Corneno, Plebis Incini, Du- 
1 ~ catus Mcdiolanenfis , inter nobiles fuerit , 

1 fatis eruitur ex Collcfhone Dccurionali Sitoniana , 
ubi V- ejufdem Gentis Viros ab anno MCCCCXL- 
VII ad MDX 1 H fedifTe legitur in ^onfilio generali 
huius Urbis ; Petrus vero claruit vergente S*culo 
XV , ut videre cft in H lloria Typogr.iphica Me- 
Uiolancnfi Cl. Saxii , ubi mentionem facit de inbus 
Codicibus a Corneno noftro editis , ut infra . Dc— 
ipfo quoque locuti fumus in Articulo Theodori Piati, 
necnon in altero Facii Cardani , in quo retulimus 
Epigramma , fna potius partem Epigrammatis , 

! quod extat ad calcem libri inferipti ,, Profpetfliva— 

| „ communis D. Joannis Archiepifcopi Cantuarienfis, 
L ad unguem caftigata per Facium Cardanum „ 8tc. 
Sed quia prar manibus tunc librum non habuimus , 
mancum , & non fatis corre&um , illud Epigram- 
ma dedimus ; nunc igitur Le&or idem accipiat , 
ut jacet : 

Optima qua fertur vifus pars optima , Letlor , 
Faufiis Comtni clauditur aufpitiis . 

Quem Petrus impr effit parvo non are : libellum 
Hunc eme ; tu dolium perlege Lettor opus . 
prima ego fum virtus , quid me fortuna relinquis f 
Impr e fj a tfl omnis pagina , noflra vacat . 
Ultima fim miror ; quid enim funt lumina ? manca 
Alt fine , & c fl Viis , me fine , nulla fides . 

Et quis Ariflottlem , fine me , cognofcert pofiit , 
Scis dta ? cognovt ; fcd fua eaufa fubtfl . 
Magna ratis magno curanda tft remigt , deerat 
Navita , nunc Factus talia damna levet 
Hoc Car d ana viro gaudet domus j omnia novit 
Unus : habent nullum Secula nofhra parem , 

Emendavit itaque , & typis dedit 

I. Joannis de Mandcvilla , Traflato dcllc cofe pii m*- 
ravigliofc &c. i» 4 - Ad calcem legitur : txphcic 

„ Johumes dc Mandcvilla , ttnprdlui MedtoUm , 
- duciu , & aufpiciis Mag-tet Pcis> dc ' Lorneno , 
„ pridie Kalendae Augulli MCCCCLXXX Johaiino 
„ Galeat io Maria Sfoim Vicecoroite Ducc noflro 
„ invidiftimo , ac Principe jucundi flimo 
IL Tradato utiliflimo circa Ia confervaziene de la iant- 
ta.lc , compotio per il Clariffirao , 8c Excellente Fi- 
lofofo , & Doftore di Medicina Mefs. Ugo Benzo 
di Siena , in 4. Clauditur his verbis : ., Exaftum dt 
„ hoc Opus Mediolani , cura , & diligentia Petri 
de Corneno Mediolanenfis , MCCCCLXXXL prt- 
„ die Kalendas Juniat , Johanne Galeatio blortia- 
„ Victcomite Principe noftro inviaiflimo domi- 

III. JEmilii Probi Opus de Viri* Illuftribus abfque notis 
Typographicis , Mediolani vexi» imprcffum , cum- 
Epnlola nuncupatoria Petri Corneni, feu de Corne- 
lio , ad magnificum , preftantiflimum Lcgum- 
Enucleatorem Dominum Theodorum Piatum Du- 
calem Confiliarium . 

IV- Epigramma ad fnpradiftum Theodorum Piatum, cx- 
tat in eodem libro. _, VT 

Vide Saxium in Hilioria fua Typographica pag. uxi~ 


MMCXXX 1 X. 


Digilized by Google 1869 CO ET PRAETERMISSI. CO 1870 


MMCXXXIX. 


CORRADUS ALPHONSUS 


M Archione Mario patre , & Cxcilia dei Rio 
matre in lucem venit Mediolani ; fratremque 
habuit Marium alterum anno MDCC1II. Canonicum 
Ordinarium Ecclefi* Metropolitana hujus Urbis ; 
deceflit vero anno Chrifti MDCCXXXVl.die XXX. 
Januarii . De ipfo nil reperi , 

Nifi 


I. Orazione Funebre per Fj morte della Sagra Maefta' 
della Reina di Spjgna Maria Luifa di Borbonc— . 
Milano, nella Rugia Duc al Corte, 1689. tn fol. 

Agit de eo Sitonus noder in fuo Theatro Gcncalogico 
pag. »68. MS. in foL penes Au&occm. 


MMCXL 

CORVINUS JOANNES ANTONIUS . 

A Lteri Corvino dc Arctio nuncupato, fed Medio- 
lanenfi Civi , jam in hac Bibliotheca relato , | 
addere inftituo Joanncm Antonium Co. Palatinum , 1 
filiumque Angeli , nccnon inter Decuriones hujus | 
Urbis florentem ab anno Redemptionis noftr* j 
MCCCCXLVH. ufquc ad MCCCCXCVI1I. ; Ejus 
operR , 8c impensA typis datum cft in hac Urbe_ 
anno MCCCGLXXXi. per Antonium Zarotum_.[ 
Opus Stephani Dulcinii , cui titulus „ Nupti* Illo- j 
„ flnflimr Ducis Mediolani VI. Jo. Galeaz Viceco-j 
„ mitis Sforti* &c. ,, in cujus fronte legitur etiam 
iplius Epillola Latina , que fle incipit , 

Nempe 


B 


C 


L 


Johannc* Antonius Corvinus dc Arctio Stephano DuF- 
cino , S. P. D. „ Vidi fuavillimc Stephane, <pi« tu 
„ dc Mugnanimi Principi* noftri praedam ifEmis , rx- 
„ ccllcnufsimifquc Nuptiis graviter , orn.ttcqoe_» 
„ fcripfiili ficc. ,, 

,Vide Saxium in HiA Typogiaph. ad annum MCCCC- 
LXXX 1 X. coi. CCC 1 X. , <k Advocatum Si tonum- 
in fuo Theatro Gcncalogico pag. 155. MS. in foL 
penes cujukin . 


D 


1 1 V. Qyadragcfimalc . MS. in fol Tom. II. exrabat apud 
Suos in lu p radi tto Collegio , ab Amico cjufdcm Con- 
gregationis olim infpcaum , & nunc m alicujui 
| commodum for&in fublatuin . 

I Ita a Suis . 


M M C X L 1 1. 

COTONIUS OCTAVIUS. 

O Ctaviu* Cotonius majoris Tabellarii vices -ge- 
rens in Mediolanenfi Dominio, fatis diligenter 
fcripflt , & publici juris fecit librum infra recen- 
ferxlum , qut pluries , non tam Mediolani , quam- 
alibi recufus fuit , etiam Hifpanico idiomate ; Itali- 
cum vero titulum profert , 

Sic 

I. Itinerario defle Pofte per tutio il Mondo , d'Ortavio 
Cotogno , Luogotencnte dei Comere Maggioic dcl* 
lo Stato di Milano. Ivi, per il Bordoai , 1616.01 14» 


M M C X L I I I. 

COTTA ANASTASIA. 

P Ater Qpacrius Societatis Jefu in fuo crudito 
Opere „ della Scoria , e della Ragione dogni 
,, Poesia „ alibi , & quidem pluries , a nobis lau- 
dato , fic de Anaftafia Cotta Mediolanenfi loquitur: 
„ Anaftafia Cotta Milanefe nobilifllma Gentildonna, 
„ cbbc , olere alia cognizione non mediocre delle_ 
„ Lcttcrc , una eccellente fcienza di Canto ; e can- 
„ tava , c fuonava d*ogni ftrumento con incredibile 
„ foavita . Compofe molte Poesie , ch’ ella ftelbc- 
„ pofe fotto le Note ; e per la fua ecccllenza in- 
,, ogni compagnia , dove fi trovava , da’ Mufici 
„ concorderrente era eletta per Maeftra di Cappel- 
„ la . Fioriva circa 1’anno MDLX. 

Habemus igitur de ipfa 

I, Carmina varia Italica . 

Tcfte fuprudicto P. Quadrio in fuo Opere jam citato 
Tom. iJl. pag. jaj. 


M M C X L I. 

COSTA CAROLUS 

^^Ongrcgationi Clericorum Regularium Somaf- 
chenuum le addixit , ibique eruditioni tam fa- 
erae , quam profan* fummopere vacavit , necnoa- 
ob artem Oratoriam , & ob Conciones pluribus in 
Itali* Urbibus habitas haud infimum nomen fibi 
promeruit . Rebus interim Iu* Congregationis mi- 
nime polthabiris , munera ufquc ad Definitoris gra 
dum optime geflit . Pertinaci podagr® morbo acri- 
ter affli&us , in patrio S. Martini Orphanotrophio, 
ubi Prspofituram agebat , diem claufit ultimam- E 
anno MDCCIII. die XXII. Februarii . 

Habentur de eo 

L L' Angiolo dell’ Apocalifle : Panegirico pel B. Angelo 1 
Porro dei P, Don Carlo Colla Sommalco . Milano , 
per il Monza , 1680. in 4. 

II. Orazione Funebre recitata al Catafalco dell* Itlufirif- 
fimo , e Reverendi limo Monfgnor Girolamo Valva- . 
fore Generale dell’ Ordine dc’ PP. Eremirani di S. 
Agoftino , e Vefcovo di Pefaro , dal P. Don Carlo | 
Colla Cherico Regolare della Congregazionc di So- 1 
mulca . Milano , nella Siampa dei Monza , per Carlo j 
Ftderigo GagUardi , i68j. ia 4. 

UL Carmina UJ.extant in Libro, cui titulus „ In Laurea. 

,, Legali Co. Herculis Vicecomitis fice. „ Mediolani, I 
apud Agnellum, it»8i. in fol. 


M M C X L I V. 

COTTA LUCIUS HADRIANUS 

A Mbrofio , atque Hortenfia de Caftro S. Petri 
parentibus natus, inter J PP. Collegiatos Me- 
diolancnics ad numeratur , fafces Pnetorios Lauden- 
ies non fine *quuatis commendatione fuflinuit ; )n 
eodem Collegio Orationem infraferiptam ingenti 
plaufu dixit anno MDCCX1II. in laudem Cardinalis 
Auguftiiu Cufani junioris . In Foro etiam Patroci- 
nium Caularum egit pluries , donec fato ceflit anno 
MDCCXXXII. die XXIV. Septembris . 

Vidimus de ipfo 

I. Orationem pro Purpura Cardinali Auguflino Cufar.o 
coll.ua . Mediolani, apud Gaglierdum , 1713. rn 4. 

II. Allegationes varias penes J. C. Collegiatos Mcdiol. 


M M C X L V. 

COTTA MARIUS. 

I Nter Poetas optimi Ssculi XVI. reccnfcndus eft 
etiam Marius Cotta Mediolanenfis , nam Colle- 
dlor cmunft* naris Titus Joannes Scandianenlis , 
in Opere inlcripto : La Fevtce , in quod illata luor 

Car- 


Digitized by Google i S 7 1 CR SCRIPT. MIN. NOTjE, CR 


1871 


Carmina Italica Cl3riflimorum ea tempeftate Vatum . A 
pro natalitiis Phoenicis, Gabrielis Joiiti celeberrimi 
Imprefloris filix , 

Leguntur etiam AudVoris noftri 

L Carmina Italica . Ia Vintgia , affrtffo Gtbrul* Gieltto 
da’ Ferrari , 1555 in 4 & iterum „ con nuove Ag- 
„ giuutc . Ivi , far Io fhffo Gro/tto, ijj7. i» 4. 

Ex P. Qj.drio SuCietatis jefu m Libro „ della Sio- 
„ lia , « della Hagione d’ogni Poesi 1 „ Tom. Ji. 
pjg. »44. , fic ex Hillotia Typographica TridinenG 
amiciifimi , do&iffimique Canonici JoaanU Andre* 
liici typii parita . 


M M C X L V I. 

CRIBELLUS JULIUS C/ESAR 

A Mbrofii Mari* , & Laurx Mayn* filius , in- 
Coli gium J. PP. hujus Urbis cooptatus ell an 
■o MDCLXXXMI. Publicus ProfefTor Logic» , de- 
inde Juris Civilis extitit in Scholis Canobianis, aliif- 
que muneribus functus obiit anno MDCCXXXV. 

Habemus ipfius 

L Orationem h.ibitam pro Eminentiflimo Federico Cac- 
cia in Collegio Juul>eriiorum , extat io libro , cui 
titului „ il Campidoglio di Trionfo per la promo- 
n 7iunc .1irArc1vefcmr.no , ed alia Sacra Porpora— 
1. dell' Emincntifiirr.o Sig. Cardinale Fcder go Cac- 
cui . Milano , prtjfo il Gagliardi , 1698. m 4. 

II. Prolufiorve* varias in Scholis Canobiunii , ut fupra— 
habitas. MSS apud Abbatem Sforuam Juftinianum 
Cribellum Autioru filium Commendata cium Prio- 
ratus S. Mari» Pacis Maz?ntic . 

Mcmorarur a Clar. Suemo in Chron. J. PP. McdioJ. 
_pag. ij6, ait. to8d. 

M M C X L V 1 1 . 

CRIBELLUS PALADINUS 

J Ofephi ex Paladino Cribello feniore ex LX De- 
curionibus , & Lavinia Archinca nati . filius , Ju- 1 
ris Confultus Mediolancnfis , floruit erga finem- 
Sarculi prxteriti . & quantiim etiam in Poetica fa- 
cultate valeret, oflendit liber ab ipfo typis vulgatus, 

Cui titulus 

I. Pindarici Concentui Comiti Jofcpho Antonio Cacetv, 
ukll Hogia , fic Ppigr.irnm.it ■. ipfivs , 8c unv-. 
tam It.il ca, quam Latina . MtdtoJant , apud Agnrl- 

fujfl.lt 71 «4. 

Vucudas funt Schcd* Sitoniuns . 


M M C X L I X. 


CRUCEJUS BONUS ALOYSIUS. 

C Iflercienfes Monachi Carxvallenfes habeant nunc 
primbm hunc eorum Alumnum erudiris Suis 
( adjiciendum , cujus fi Opera fervaviffent , locum- 
! inter Scriptores majoris notx habuiflet Eruditio 
iverb ipfius agnofeitur non tanrhm cx Fpillola fatis 
: longa , quam ille fcripfit Francifco Bolfio pariter 
1 Mcdiolancnfi , prxfixa Tradlatui Hieronymi Vice- 
comitis de Lamiis , ab eodem Crucejo Mediolani 
! edito . anno MCCCCXC. , fed etiam ex altera Bo- 
Inifacii Simonettx . qux eft feptiraa libri primi in- 
■ illius Opere inferipto : „ Perfecutionura Chrifliana- 
j „ rum hilloria . In eadem tantis laudibus Aloyfius 
! extollitur . ut Antonio Eremitx * Alberto Magno» 
aliifque Viris fan&itate , & dodlrinl iiluftriou* 
comparetur , qui in fupradidla Epiftola ad Boflium, 
poftq jam a Magiftro Gabriele Brrago Ducali Ciru- 
fico accepi fle aflerit Librum de Lamiis , fic profe- 
quitur : ,. Ipfum polle aquam Opus habui , fi ut 
I „ thefaurura penbs me abfeonditum , ut in lucem* 
J „ prodiret . veritate pollens haud primo , 8c prx- 
„ cipuo Patri meo ocifervindiflimo , 8c reverendif- 
„ fimo Domino Bonifacio Simonettx celavi , Ab- 
„ bati S Srephani , Ordinis Ciflercn , Decretorum 
,, eximio Do&ori , atque Artium profefTori , neo 
non omni genere dicendi ornaeiflimo • Mcdicinx- 
,, que nec ignaro . ac infigni Aftronomo , fub cu» 
„ jus culmine do&rin* humilis Do^or fedeo &c. „ 
Qpinimmo ad comprobandam A udioris noftri eru- 
ditio iem . fuflicit . quod Bonifacius ipfe profitetur 
fe fcripfifle Htlloriam fupradidlam intuitu Cruccji 
nortri , ideoque minime omittendus erat, pro iis , 
qux fer vita funt ; 

Videlicet : 

I. Epiitolj ad Traditum fupradidum <k Lamiis , quem 
non tantum edidit, fd etiam judicium fi uro uu 
materia .Mlcficiorum ad calcem fubjunxit ; EpitioUs 
verd titulus hic cfi „ Aloyfius de Ia Cruce , Carc- 
„ v illis \'onachus , 8e Decretorum Dudor , pro 
,, continuatione fcquemium , Francifco Botiio, ami- 
n co fuo Salutem plur Hanc Clar. Saxius edidit 
inter alias Ep rtolas pofi H illorum Typographicam 
p.ig CCCCXCVIL 

2 L EpiGola alia plures ad Bonifickim Simonettam feri- 
pt* , ut eruitur a jim fupra memorata , & ab al- 
tera ipfius Simouetta , qua cfl num. 44. libri V. in 
eodem Opere dc Perfecutiono Cbriihanorutit , ad 
Cruccjum noilrura feripta . 


M M C X L V II T. 

CRIBELLUS QUINTILIANUS. 

Q Uintilianus Cribellus Mediolancnfis , ex fide— 
Picinelli . qui eum loco inferihs citando inter 
hujus Metropolis eruditos rives collocavit , 
non infimum locum inter Iralicx Poelts cultores fibi ’ 
acquifiv t ^Ei.atdm , qua fuit in vivis, nemoame pe- 
tat ; diligenti enim invefligatione incafTjm quxfi- 
tam ceteris tradere nequeo . Ex citati tamen Pici-! 
nelli verbis licet conjicere. Scriptorem hunc longe 
ante initium Sxculi XVII. vixifle, nam ait. Opus 
cjufdem ex hominum memoria fere deletum Pata- 
vinis typis culum fuiflc anno MDCXIU. Aliam re- 
ccntiorem editionem nos dabimus . 

Operis autem hic efl titulus t 

I. Brmilla Favola Bofcareccia . Padova , ptr GafparoCru 
vtllati , 1 6 r j. h 1 11. , ed mi Vtcntxa, ptr Ptrm Libra- ! 
ro, 1687. xn 8 

Vide PictaUJum in Atheuso pag. 478. 


M M C L. 

CUSANUS OCTAVIUS alter. 

O Ctavius Cufanus, Clementis J.C. Colleg. 8c lo- 
feph® Siliae conjugum filius , nobili Mcdioia- 
ncnfi familia progenitus. Congregationi Clericorum 
Regularium aeSomafcha nomen dedit Prxtcr alia 
animi ornamenta lireraria , Mathefim , fcicntiafque 
omnes, qux Speculativi nuncupamur, egregie cal- 
luit . & in his poftremis prxeipue magnam ingenii 
vim oflendit j adeout ab tmioentiflimo Ferdinando 
de Abdua in Theologum fuum eligeretur . Congre- 
gationis Procurator generalis in Urbe triennio cora- 
morarus, ad fupremam Suorum Prxfeiluram anno 
MDCCIV. in Comitiis Mediolani habitis eft eve£hi». 
Mirum qua dtligemil Sodalibus confuluerit ; vivit 
enim ipfius providentia in Conftitutionibus ejufdem, 
qux adhuc ului funt in Comitiis , 8c computis per- 
agendis . Collegium Sandix Marix Secretx pluri- 
bus auxit cenfibus , atque xdificiis , ibique anno 
xtatis fu* LXXI 1 . Chrilb v«6 MDCCXXVI! ma- 
gno EC 


i8 7 j DA ET PRAETERMISSI. 


1874 


gno cum eruditorum lu&u defideratus cft , & com- 
muni Sodalium Conditorio tumulatus conquiefcit • 

Poli fe reliquit 


I. Codice* MSS. plura de Theologici* pncipufe qucitio» 

nibus , inter quo* eminet Tradatus de Adibus hu- 
mani* . De hujufmodt Cufani literariit laboribus 
hac dicere Colebat Auguftmu* Spinola Savoncnfis 
Epifcopu* : I Mamofcrittt dei Cufani tnaritaao ojnt Io - 
de , imi/ 7 r attat o de A&ibuj nu manis forpajfa ogni 
Ioda . Servamur apud Suos . 

II . Provcdimcnti per il governo politico , ed cconomico 

della Congregazionc . Servantur ibidem . 

De roP. D. Jacobut Ccvafchi ejufdem Congregatio- i 
nis in libro fuo, cui titulus : „ Somafca graduata. 
VerctUt , fraffo il Parnasiis . 174). in 8. 


M M C L I. 

CUSANUS PANTALEO. 

I N Coenobio Caforetano floruit prope finem Szculi 
XV. Pantaleo Cufanus Canonicus Lateranenfis f 
ibique non fine ingenti labore emendavit , atqucL- 
edidit Lucidarium , de quo loquitur Clarilfimus Sa- 
xius in fua Hiftoria Lirerario Typographica Medio- 
lanenfi ad annum MCCCCXCIII., cui przfixit Epi- 
flolam , 8c ad calcem addidit Epigramma Latinum . 
Laudandus igitur eft , 

Propter 

1 , Dialogum , five Lucidarium ignoti Audorit cafliga- 
tum , 8c editum Madi olant , perPMifpvm de M an te- 
gat tn , 149 j. ia fol. 

II. Epiflola ad Venerabilem Presbyterum Bcrnardinum 
Scarlonum , prajuu libro iuprtdido , & d.iu— 
ed es CaCorcm , anno MCCCCXCUI. 

III. Epi ;rarama ejufdem . exrut ut fupr;l , 

Videndus C(. Saxiui loco citato . 


A 


D 


M M C L 1 1. 

DARDANONUS SEB ASTIANUS. ! 

C EIeberrimus Lucas Wadingus in Annalibus 
Minorum ad annum MCCCCIV. recitat Com- 
pendium Vita? B.lacobi Oldi Laudcnfis Ter- 
tii Ordinis S. Francifci Presbyteri , alferitque illud 
defumpfiffe ex integra Vita ejufdem Beati per Seba- 
ftianum Dardanonum Mediolanenfem Minoricam.. , 
eidem a Confcflionibus feriptam: annoChrilliMCD- 
XXIII. 

Habemus igitur de Scriptore noflro 

•i 

I. Vitam Beati Jacobi Oldi Laudetifo . 

Ex fupradifio VVadingo Tom.iX. nove editioni* Rc»- 
man« 17J4. pag. xjj. 

M M C L I 1 1. 

DOSSENA COSMUS. 

T Ot titulis illuflris Congregatio Clericorum Re- 
gularium D. Pauli duos enumerat OoiTenas , 


M M C L I V. 

Ab ECCLESIA FRANCISCUS. 

C Trca annum Chrirti Salvatoris MCCCCXLIX. 
Ordinem Servorum Beata; Mari* plurimum 
illuflravic Francifcus ab Ecclefia Mediola- 
nenfis ; Theologus enim fuit magni nominis , cui 
facr* facultati Oratoriam quoque conjunxit . A Sa- 
cris fuit Amadaei I. Allobrogum Ducis , qui aliquan- 
diu Felix V, dirius , ut pax Ecclefi* redderetur , 
fe Pontificatu abdicavit . Ob vitas probitatem Sa- 
baudis Principibus chariflimus , oblatas ab eis di- 


unum nempe Derthonenfem Epifcopum , fed Patri- 
cium Papienfem ; alterum vero f etfi ejufdem nomi- 
nis, Cofmum videlicet. Mcdiolanenfem , ideoque in 
hac Bibliotheca inferendum propter ejus eruditio- 
nem , & pientifliraum erga Deiparam affettutn , qui 
in Civitate Parmenfi , libellum typis edidit pro cul- 
tu B. V. Mari», cujus Imago crebris miraculis ful- 
gens fervatur in Ecclefia S. Maria; ad Populum- , 
ejufdem Congregationis Dein Patri* reftirucus Col- 
legii S Bamabz adminiftrationem Superiorum julTu 
fufccpit , fed paulo poft migravit e vita fexagefimo 
fecundo fu* necaris anno , reparat® vero Salutis 
MDCCXXVIII, 

Reperiuntur de ipfo 

I. Liber Afccticus pro IX. diebu* Venerii celebrandi* in 
honorem B. M. V, Parma, m 1*. 

IL Concione* varis , 8t nonnulli Sermones pluribus in- 
locis , ac temporibus reciraci • MSS. 

Ita a Suis . 


E 


gnitates conftanter refpuit , id unum petens , tif Suo- 
rum Coenobium apud Raconifium it fundamentis re- 
ftirueretur , quod anno MCCCCLX. k Ludovico 
Sabaudi* Principe impetravit . Poftremus ejus an- 
nus a nemine indicatur . - v . r 

Supcreft illius 

I. Oratio luculenta, 8c elegans In laudem Amedtci I.Sa- 
baudice Ducis , 8c Cardinalis • MS. in prafato Con- 
ventu Raconifii . 

Ex Gianio in Annalibus Ordinis Servorum Tom. I. 
fol. 481., 8c Jif. editioni* Lucentis 1719. 


Ci 


. Tom. II. 


Ccccccc MMCLV. 


Digitized by Google FO 1876 


»875 FE 5 CRIP. MIN. NOTjE, 

F 


MMCLV. 

FERRARIA MARIA. 

F (Eminis Mcdiolanenfibus in arte Poetica cele 
bratis etiam bsec adjicitur ex verbis Clarifs 
P Quadrii Societatis Jefu loco infra citando; 

Librum vero , ubi leguntur Carmina ejus Italicu , 

non vidimus , nec de ipfa aliquid invenire nobis li 
cuit ad parentes , & annum mortis ipfius de more 
proferendos . Laudatur igitur , 

Ob 

I. Carmina Italica , que reperiuntnr in Libro, cui titu* 
lus ,, Scelta di Rrme di divrrfi moderni A ut ori nor' 
„ piu ft.imp.ric h Genava, apfrtfjo git Eredi diGe 
relamo Dat toti , 1 jp 1 . 1« 8. farta f. 

Ex fupradido P Qp.idrio n dclL Storia, e delta Ra 
n gione d'ogai Pocsta „ Tom. 11 . pag. j6y- 


M M C L V I. 

FERRARIUS CAROLUS JO. BAPTISTA 

C Anonicns Theologus extitit in Bafilica S. ]oan 
nis Baprithe Modoeti* indeque promotus 
fuit ad Ecclefuro Parochialem Oppidi Dulcrighi , 
vulgo Dolzago t ad Montes Briameos , Varinum- 
versbs. 


M M C L V 1 1 1. 


FOSSATUS JOANNES BAPTISTA 

M Arfilii , & Juniperos Vicomercat* conjugum* 
filius , ac Joanms Francilci , Epifcopi Der- 
thonenfis , frater ; anno MDCIX. ingrdlus eft Col- 
legium I PP. hujus Urbis , deinde Canonicus in_. 
Regia Ducali Rafilica $ Mari* Scalenfis efficitur 
anno MDCXVII., florui tque jifque ad annum MDC- 
LXJI. 

Habemus de eo 

I. Jura , & Privilegia Capituli Regi* , & Ducalii Bafi- 

lica S. Maria Scalenft* . Mediolani , 16x1. fi*Tye- 

grafbi nomine , m fol. 

II. Raccolta di v trj tomponimenti Latini , ed luliani 
fatui da Gio.- Battiftj FofTui nel Dottoramemo di 
Gio: Battifta Vifconti . Ali lana , prefo tl PaganeUo , 
1608. ia 4. Ai Sig Cc. Catio Boriomeo . fbi , pra- 
ter Epillobm nuncupatorum f atque Oratiunculam, 
adfunc plura Carmina Au&oru notiri , necnon Epi- 
gramma Cafarit Burri in ipliu* laudem . 

Ex J C 8c Advocato Si torto m Chrou. Colleg. J. PP. 
Mediol pag. 191. art.Soi., 8c in Syllabo Canonico- 
tum Scalcrdjum MS. apud eundem . 


M M C L I X. 


FORRER1US ABBIATUS JOANNES . 


Scripfic , atque edidit 

I. Le Coodjutorie Curate di S. Maurizio , e S. Michele- 
in Monza, confiderate in quanto ali' Ere2ioi>e loro, 
alia fuffitienxa , cd all’obbligo, o au tori t a dc’ 
Coadjutori Titobri : Rifkfliom Lite dal Canon ico 
Tcoloeo Catio Gio: Biitifla Ferrari . Milano , per 
Gio ; Battifta Ferrario , 1671. in 4. 


M M C L VIL 

FERRARIUS JOANNES AMBROSIUS 

F ilius Francifci Ducalis CommifTirii generalis Mu- 
nitionum in Statu Mcdiolanenfi , & Catharm* 
Calcatcrr* conjugum . claruit luris utriufque Do 
&or , ac Canonicus Ecclcfi* S. Ambrofit Majoris 
Mediolani , necnon Prothonotarius Apoflolicus , ftt 
Locum renens Generalis Officii Regi» Ducalis , ac 
Apoflolici (Econom.itus in tota Meotolanenfi Ditio 
nc , ab anno MDLX. ad annum MDLXXX. 


Scripfic : 

L De Officio , & Jure Oeconnmatui in Ditione Medio 
lanenfi . MS in fbl. per me infpcdum . Fxtat apud 
\ Amicum , qui nomen ejut mihi hic proferre omni- 
no prohibuit . 

D. Epiftol* plure* ad S. Carolum Borromeutn , Extant 
in f*pe laudata magna ColleOione in Bibliotheca.. 
Ambrofiana . 

Reliqua ex Schedii Sironianii . 


J Onnnes Abbiatus Forrerius , Joannis Jacobi ea 
fexaginta Mediolani Decurionibus , & Csrcili® 
Pccchi* nobilium conjugum filius . Alexandri pa- 
riter ex LX. Decurionibus . 8e Oftaviani Metropo- 
I litanae Ecclcfi* JVlediolanenfis Archipresbyten ger- 
manus frater , ia Collegium nobilium Phy ficorum- 
Mediolani cooptatus dt die XVI. Junii * anno MD- 
LXXV1II. deinde in Tribunali XII. Provifionum- 
hujus 1’rbis fedir per novem vices ab anno MD- 
LXXXII. ad MD' XXIII. Anno etiam MDCV. die 
quinta Novembris inter LX. Patri* Decuriones ad- 
le&us eft in locum przfati Alexandri Decurionis 
ejus fratris pr*defun&i . Deceflit verb Mediolani 
mrnfe Aprilis , anno MDCXXXlV. Jacet in Ec- 
clefia S. Mari* Cannelitarum P. C Mediol. in Tu- 
mulo Majorum luorum per eundem fepulchrali 
Inicriptione adau&o , quae relata fuit in hac Biblio- 
theca Tom. I. ariic. DCCXCV1II. coi. dqo. 

Ex ejus Scriptis fupcretl tantum 

I. Oratio nomine Illuftri* Collegii Nobilium Phyfcorum 
Mediolani Equitum , & Comitum h.‘bita in gratia- 
rum actionem ad llluftriffimum , 8c Rcvercndiffi- 
mum D. D Fcdericum S R E. Cardinalem Borro- 
meum Archiepifcopum Mediolani anno MDXCVII-, 
quum ipfe Cardinali* prtrfen* in prefato Collegio , 
Clementi* VIII. Pontincit Maximi nomine , Eque- 
Erit dignitati* , ac Sacri Latcranciifn Palatii Apo- 
Eolici Comitum quaii poffeffionem , 8c infigriia au- 
rea tradidit Abbanbu* eiufte Collegii , & Socccllo- 
ribu* perpetud deterenda . MS. in folio extat in— 
Archivo ditti Collegii, tum penb* Clar. Advocatum 
Sitonum ejuldem Collegii Chror.iihtm . 

De eodem meminerunt Paulu» Morigia in Hift. LX. 
Dccurion. Mediol cjp. XIII. , 8t in Hift. Nnbibt. 
Mediol. libb VI. «ap. IX., Advocatu* Sitonui in- 
CoJIcdan. dc legibus nobilitatis pag ijd. imprefs. 
an. 17*4. , 8c in Chronie. Colleg. Phyfic. McdioL 
part. JJ. artic. »37. , ac in Theatio genealogico Si- 
toniano pag. pr. , ambobus MS. in lolio penes Au- 
tlorem . Mangetus verb , dc Curtius nihil . 

MMCLX. 


zed by Google X 877 


ET PRAETERMISSI. 

I AI 


FRANCINETUS ROBERTUS. 


J O annes Baptifta Francinetus Mediolanenfis incola 
fub Parxcia S. Euphemi* anno MDLXXVIII., 
ut ex Tabulis publicis penes Sitonum noftrum-, 
genuit Robertum , qui tatis eruditum fe oflendit 
tam (Iridi, quam foluti locutione Latina ; cbmque 
per obitum Joannis Baptirt* Raynoldi Prafidis Ex- 
cellcntiflimi Senatus Mediolani promotus fuiffet ad 
eam Senatus Pntfcduram Jacobus Ricardus Lau- 
denfis Senator , ac Pracfes Magi (Iratus Extraordina- 
rii » oblata occafione, ut infra , 

Scripfit , & edidit 

1 . Roberri Fr.incineti ad Patret Confcriptot , & Medio- 
Lincnfe* Cive* de urcfrintiflirao Viro Jacobo Ricar- 
do in AtnpIiiGrai Senatus Principem electo Gratu- 
latio . Madiolmi , apud Pacifewn Pontium , ijM. 
n fol. 

11 » Roberti Fcancincti Poema in laudem Gafparis Vice» 
comiti» Archiepifcopi . Mediolani , apud Imprtffarti 
Artl/icf ifcopaltj , m 4. Cite anno , . 


M M C L X I. 

FRASCONUS, feuFROSCON US FERNANDUS. 

G Ens Frofcona , qu* nunc corrupte dicitur 
Frafcona , cx Oppido Varifii originem , & 
quidem fatis antiquam trahit, ut videre eft ex Docu- 
mentis Sitonianis , & ex lapidibus il-pulchralibus , 
inter quos adhuc extat unus ]o. Frolconi , 6c Lu- 
cretia; Orrigon* conjugam m perenne monumen- 
tum illorum pietatis , & munificentia erga Canoni- 
cos Ecclefi* Varifienfis , in Templo S. Laurentii 
ipfius Oppidi , anno MDLXXXVIII. pofitus . 
Fcrnandus ver6 patrem habuit Auguftinum , & 
Francifcam Mazziam matrem , patriamque Vari- 
is fium, necnon inter Fratres Stridtioris Obfervantias 
S. Franciici vitam pii & do&e traduxit ufquc ad 
annum artatis fu* oduagefimum fepeimum quo 
diem claufit extremum mente Novembri , anno 
MDCCXLII. Papis in Conventu San&* Crucis . 
Scripfit atque edidit Librum 

Cum hoc titulo 

L Moralis Epitome una cum confcicntie morali Ana- 
thome . Opus Polemichum, Dogmaticum, Morale, Ju- 
ridicum , Theologicum Femandi Frafcom a Varifio 
Siriaioris Obfcrvami». Mediolani , apud Malatejtam, 
»715 ** 

II. Idem Opus duplo au&um e*rar MS. apud Suo*. 

De eodem meminit Clar. Advocatus Sitonus in Monu- 
mentis Gencalogicii Familia Frofcona elucubratis 
an 17x8. artic. lof. , & 147. MS. in fol. pene* 
Auctorem . 


M M C L X I I. C 

gallarata francisca camilla. 

F Rancifca Camilla Gallarata nobili /anguine— 
Mediolani progenita in Monafterio S. UrluI* 
ejuldera Urbis, Minorum Inftituto addita, plu- 
ribus virtutum ornamentis decorata claruit . Multa 
divinitus fibi revelata de Sororum fuarum virtuti- 
bus , jubente Angelo Alciaro Mediolanenfis Pro- 
vincia ipfius Ordinis Pr*fc£o , confcripfii . Ad ul- 
timum vit* exitum in pietate perdurans . migravit 
ad Dominum circa finem S*culi XVI. Venerabilis 
tkulo apud Suos illuftris . 

Scripfit ^ 

L De Clariffimis Moniatibus Ccenobti S. Urfuhs , earum- 

J ue virtutibus . Ex quo Opere quadam defcripfit F. 
'eirus Nicolaus Bonavjlla in Notitia Chronologica 
Provincia Fiediol. pag. ioj. 8c alibi fpardm . 


M M C L X 1 1 1. 

GALLARATUS ANTONIUS. 

P R*ter Carmina , qu* de Antonio Gallarato Me- 
diolanenfi profert Cl. P. Quadrius , a nobis 
centies laudatus , ex libro Joannis Baptift* Manfi , »- 
ut infra , alia duo invenimus Poct* iftius in altero 
ejufdem Manfi opere , cui titulus : „ Li Paradofli . 
Lcdfor benevolus interim accipiat , qu* damus , 
nec aliud de Gallarato noftro expediet , nara fruftra 
Parentes ejus , A&a literaria , 8c annum mortis 
quafivimus . 


Proferimus itaque 


I. Carmina Antonii Gallam! Mediolanenfis. Extant itu 
Libro inferipto: „ Poefie Nomiche di GianbattifU 
Manfo, Accademico Oiiofo, divifeinRime Amo* 
». rofe , Sacre , e Morali . In Vntztm , prtffo froxetf 
to Baba, 16jf. n1 ix. 

(I. Carmina iL Italica , leguntur in libro , cui titulus : 
„ Li Paradofli dell* Amore Dialoghi di Gio. Bat- 

tilia Manfo. Milmo , 1608. n» 4. 

Videndus P. Qnadriu* in Suo Opere „ delli Storia , e 
m dcila Ragione d’ogni Poefia „ Toni. IL pag. J07. 


M M C L X I V. 


GALLUS STEPHANUS FRANC1SCUS. 


F Rancifcus Arifta , Parochus Ecclcfi* Caftcllctti 
fupra Ticinum , tantum eximi* probitatis morum 
nomen fibi acquifivit, ut Jofeph Arifta ejus Nepos Vi- 
tam illius fcripferit, atque ediderit, ficutifuo loco di- 
ximus : Idem egit Stcphanus Francifcus Gallus in- 
Oppido Sum* ditionis Mediolanenfis natus , qui 
eandem Ecclefiam Parochialem regebat anno MD* 
CCJII. , publici Juris librum tradidit , 

Infcriptum 


L U Curato in Prattica nella Vita di Franccfco Arifla— 
Curato di C&Qelletto fopra Ticino, di Stcfano Fran- 
cefco Galli da Somma Curato. A Monfignox Vi- 
fconti Vcfcovo di Novara. Milate, prt ffo u Malait- 
fls, 170J. m tu 


MMCLXV. 


\ 


Digitized by Google *79 


GA 


SCRIPT. MIN. NOTvE, GA 18*0 


MMCIXV. 

GANDINUS LUDOVICUS. 


A 


II. Alia item Italio , leguntur in libros ;, Tractato ddl’ 
„ Arte d- lla Pittura , Scultura, ed Architertura di 
„ Gio. Pado Lomazzo. MUmo, proflo it Pontio, 
»f*4- » 4- 


] N pluribus Collc&ionibus . tatn pro Laureis do- 
nandis , quam aliis occafionibus Mediolani & 
Ticini editis , rcperiuntur Carmina Ludovici Gan- 
dini Mediolanenfis ; nos ver 6 , prxter ea , damus 
quat vidimus ut infra . Florebit verante S*culo 
XVI. laudarufquc fuit una cum Jo Philippo Ghe- 
rardino a Bernardino Bddino Epigrammate , qui 
extat in libro „ Lufus „ pag. 55 . 

Scripfic 

I. Carmina Italica- Vide librum: „Relarione drlla Pefte 
M chc fu in Mi Uno Panno MDLVXVl diGucomo 
», Filippo Bciia . Mittito, ftr it Pontio , 1J78. m 4. 


M M C L X V I. 


GARBAGNATUS HIERONYMUS 


¥ Urifconfultus Mediolanenfis, exjoanne Thorna, & 
I Paula Caftillionxa Conjucibus natus , claruit 
ab anno Chrifti MDXXXVI. ufque ad annum- 
MDLXIX. , uti eruitur ex lnfcriptiooe marmore*., 
in Templo S. Ambrofii Majoris hujus Urbis polita 
a tenoris fequentis : v 


IOH. THOMAS GARBAGNATVS 
PATR1TIVS MEDIOLANENSIS 
OCTAVVS FRANCISCI GARBAGNATI DESCENDENS 
Q. V I HENRICO LVCEMB V RG ENSI IMPERANTE 
LEGIBVS ET ARMIS MAXIME FLORVIT 
C V M PAVLA CASTILLION AE A CONIVGE RELIGIOSA 
HIC QVIESCIT 

DONEC HVMANVM GENVS OMNE RESVRGAT 
VT TVNC AVDITA COELESTI TVBA 
EX I L I EN S ET OBVIAM CHRISTO REDEMPTORI 
PER AERA PROCEDENS 
C V M BONIS OMNIBVS 

COELESTI FELICITATE PERPETVO PERFRVATVR 
HIERONYMVS GARBAGNATVS I. C. FILIVS 
O, C. A. V. L P. P. S. Q, E. P. P. 

ANNO MDLXIX. DIE XV. KAL. FEBR. 


Ejus eruditas Epiftolas ad fe miflas laudat Benedi- C 
&us Jovius Novocomenfis his verbis : „ Quam ju- . 

1 , cund* fuerint , quantave incredibili pene latitia 
„ me affecerint fuavifltmse littera: tua* , ncc feriptis 
„ ncc verbis confequi polium ; nam pneter elegan- 
„ tiam , & amoeniorem flylum cum ipfis veteribus 
„ conferendum , lingularem pnelefemnt humanita- 
„ tem , Viro undequaque doAiifimo , & optimis 1 
,, moribus inltiiuto dignam „ . Plures alias fcripfit 
Garbagnatus nolter ad Majoragium, ut infra, necnon 
ad S. Carolum Borroraium , ideoque merito hic 
eil recenlcndus 

Ob 

I. E pi dolas ad Benedi&um Jovium feriptas ut fupra. 

U. Alus ad M.ucnm A-uonium Majoragium , ut eruitur 
ab -fhus rclponfionibut , tic ab uiu,qui»cxiat in- 
ter illas a Gudio editui. 

Ili. Alias ad S Carolum ftorromaum, qu* leguntur in- 
magna Collectione fopfc laudata Bibliotheca Am- 
bjoiian* . 

Hieronymum noftrum celebrant Laurentius Schrade- 
rus 1» Monumentis Italia pag. jd;., Paulus Mori- 

5 ia in Thefauro prciiofo MeaioUncn. cap. t8.pag. 

J , & Advocatus Sitonus in Chron. Collcg J. 

PP- artic- 19 pag. »7. 8c Co, O&avius ArcJuntus 
in fua magna inferiptianum ColicOiunc . 


M M C L X V 1 1. 

GAR1B0LDUS STEPHANUS FRANCISCUS. 

D Olendum cft , qubd de hoc Phy fico Mcdiola- 
nenfi nec tantillum reperire mibi datum fit , 
nifi Librum iniraferiptum . 

Hoc titulo 

(. Simctrin dei perfetto Eroe. Difoorfo Fifico Morale^ 
fopra 1'Auguftiflima Perfona di Leopoldo Imperato- 
re, ageionta alia Defcriaionc della foleruse fua En- 
trata in Vienna t dei Dottor Stefano Francefco 
Gariboldi Milmefe, Collegiato, edel Configlio Aulico 
Imperiale Mtlano , frtffo ii Cordi , » 66 %. tn i>. 

Nil de ip£o Curtius , fic Mangetus . 


M M C L X V 1 1 L 

GARIMBERTUS FEDERICUS. 

E Cclefix Parochiali Oppidi Tabiagi Plebis Incini 
in Montibus Brianteis praterat Federicus Ga* 
rirabertus , dum facras Mifiiones ibi atque in vici- 
nis Oppidis optimi peragebant dc more PP. Socie- 
tatis 


D 


Digitized by Google Wtis Jefu , ideoque non tantum hiftoriam mirabi- 
lium ad Chriitum converfionum, qu® hac occafione 
evenerunt, feribere, fcd alias quoque Mifliones alibi 
habitas diligentifllml narrare inditu it , quapropter 
liber , quem edidit , digne recenfcndus eft , 

Sic infcriptus 

I- Rneconro dclU Mrffione tota nella Pieve d'Incino dalli 
PP. Fulvio Fontana , e Mjuririo Taffini della Com- 
pagnia di G«u dal Prete Federigo Garimberri Cu- 
rato di Tabi.tgo ddl.i tfcfl* Pieve , dedicato al Car- 
dinale Giufcppe /rcliinto Arcivefcoro di Milado. 
lvi t freffo l' Agnelli , ?-«?» ra 4. 

In Ipfo nonnulla fune IcUu digna . 


MMCLX1X. 

GIDONUS FULGENTIUS. 

I Nter facros Oratores non infim* notat ex prxcla- 
ri(7imq Ordine FF. Carmelitarum Nudipedum- 
locum (ibi meruit Fulgentius Gidonus , qui Szculo 
relido , iS. Jofeph appellari voluit , & non- 
tanthm io Patria, fcilicet Mediolani, pluries fu* elo- 

? uenti* teftimoma dedit, fcd , & Creraon® , atque 
'Jacenti* , necnon in aliis Itali® Urbibus , ufque- 
dum ad feptuagefimumfecundum «tatis fu* annum 
perveniens , mortem piiffime obtit in fupradi&a Urbe 
Cremon®,die XXVIII. menfis Septembris anni MDC- 
LXXXV. Dolendum eft, quod Scripta ejufdem l 
Conventu Cremonenfi alio translata fint , uti nos 
Alumni lui monuerunt . 

■Harc dc ipfo dare tanthm poffumus 

f. Pan egi r ico in lodc di S. Terefa detto in Cremona if 
giorno ij. d*Ottobre in memoria della Libcrazione 
n* qucll.i Citi dall' Affodio dell’ Armi di Franci*. 

IJ. Orazione Panceirica detta nel monacarfi fra le Car- 
mehtane Scalze di Parma la Seremffima Principcffa 
Cattarina Farnefc . Parma , w 4 . 

III. Qindragcfmiilc, c varj Sermoni, c Panegirici. MSS. 
fcd ubi nunc ferventur, ignoramur. 

Iplum laudant F. Joachimua a S. Maria in HiftorU- 
Conventus S. Jmerii Cremona, dc Picinellus in- 
Athcrtco pag. xxj. 


ET PRAETERMISSI. 


i plaufu habuit , qu* tamen perierunt , nam acer- 
XCIil C * late V ' VIS va * c ^' x,r Neapoli anno MDC- 

Supercft de eo tantum 

I. Otazione Paneeirica nel Rcgiimento dcirScRtlmiif. 

umo Sig. Gabriele Marcello Luoeotcnemc dei Friuli. 
■ t » W * ,M » t*r li Scbiratti, ,696. m 

II. Panegirici varj . MSS. apud Suos Neapoli. 

Ab amiciitimo ol»m meo P Pczio fuo loco laudato , 
nunc , proh dolor , jam mortuo . 

M M C L X X 1 1. 

GOANUS PETRUS FRANCISCUS. 

N Ullum cerri inter Mcdiolanenfes curo hoc 
Goani cognomine invenimus ; ex fide igitur 
tantum amiciffimi , do&iffimique P. Quadri i locum 
Petro Francilco iiii hic damus , 


I. L’ Antigono Tradito , di Pier Fr.uicefco Ooano , Mi- 
lanefc . In M,Jmo , nella Starnpa Arcbuprfc opale— , 
in 8. r 

Ita P. Quadrius in fuo Opere fiifrripto „ dclla Storia, 
n e della Ragione d'ogm Poet» „ T01n.IV.pag.84. 


M M C L X X. 

GLUSSIANUS NICOLAUS. 

A Liis Gluflhnis eruditis Mediolancnfibus , meri- 
to a nobis luo loco relatis ,adderc juvat Nico- 
laum, etfi ejufdem alto, Parentes, & diem ultimam 
ignoremus Optandum foret. quod ex utilitate Libri 
A u&oris noftri aliquando cordi elTct Civibus fu is, ut 
»0 hac tot titulis celeberrima Urbe Archivum pu- 
blicum amplius non defideraretur . 

Edidit itaque fequens Opus 

*■ Methodu. Archivorum , five modui eadem texendi, 
ac difponendi, AuQore Nicolao Gluflhno Sacerdote— 
Mediolancnfi . Mediolani , apud Vtgonum , 1684. tn ia. 

M M C L X X I. 

gnochus hilarion 

M Ediolanenfis Clericus Regularis D Pauli, con- 
fero ftudioram curriculo , Utinum profc&us 
P^ ur *°} a prarftantiffimi ingenii (pecimina 
dedit . In publico fu® Congregationis Gymnafio, in 
eadem Civitate fito, politiores literas magna cum- 
wude profelTus eft ; in pluribus autem Itali® Urbi- 
bus Orationes panegyricas , non fine auditorum- 
Tom. II. 


C M M C L X X 1 1 1. 

GRADIGNANUS FRANCISCUS. 

Q U6d Gradignana Familia Mediolanenfis fit, ex 
^variis Sepulchralibus Infcriptionibus in Ecclc* 
fiis hujus Urbis exifientibus , facili dignofei- 
mus, inter quas unam profert Co. O&avius Archin- 
tus in fua infigni Collectione , qu® extat in Tem- 
plo S. Thom* t vulgi in Terram ara , ab Aloyfio 
Gradignano pro Ambrofio filio immatura morte— 
erepto, polita anno MDX1I. Francifcus vero Joan- 
nis daptift® , & Flamini® Befuti® nobilium conju- 
gum Mediolanenfium filius , claruit inter Phyficos 
Mcdiolanenfes ab anno MDCXXXIX ad annum- 
13 MDCLXXJ. ,& unus fuit ex relatis 4 Bartholom*o 
Curtio , qui cum aliis jam laudatis , 8c laudandis 


Diflertationem de ufu China China , inflante Cardi- 
nali Joanne Stephano Dongho. 

Ex fupradi&o Clarife. Curtio dc Clarit Medici» Medio- 
lanenf bu« p.ig. uj. ,fic Advocato Sirono in Theatro 
genea logico bstouiano pag. 143. MS. in folio penb* 
Autrorcm . 


M M C L X X I V. 

GRYPHIUS ANTONIUS. 

C Odicem MS. Gafparis Vicccomitis , quem fer- 
vat Archivum S. Bamab* ejufdem Congrega- 
tionis PP. , de quo verba fecimus in ipfius Viceco- 
reitis Articulo , habuit quoque pr® manibus Clarifs. 
P. Qpadrius Soc Jefu , oblervavitque ibi re- 
periri Carmina Iulica Antonii Gryphii Mediolanen- 
fis , ideoque &c nos eundem hic memorare (laruw 
mus , 


Carmina Italica , in fupradi&o Codice exramia . 

Ex prelaudaro P. Qiiadrio in fuo Opere „ della Sto- 
„ ria , e della Ragione d’ogjn Poe»u „ Tom. H. 
pag. »ji. 

MMCLXXV. 


Digitized by Google 


i88j 


GR SCRIPT. MIN. 


M M C L X X V. 


A 


NOT^, LA 

En titulus ejus Operis 


1884 


GRYPH1US DES1DERIUS. 

A Liis Viris Do£lis gentis Gryphi* Mediolanen- 
fis addimus etiam Defideriura , ut po te , quia 
librum ab eo editum initio Seculi tranlacli pr* ma- 
nibus habuit Clarifs. P. Qyadrius , idcoque eidem- 
debemus Poetam illum non contemnendum , 


Nuova Ghirlanda di Cingirefche dt Defiderio Griff* 
( funt autem XII. ) In prtffo Pandolf* Afc- 

latefla, itfip. 6» 8. . „ _ . , „ 

Ex Opere laud.it i P. Qpadrii „ dclla Stona , e delU- 
„ Ragione d’ogm Poesi* „ Tom. III. pag. a*J. MMCLXXVI. 

Ab HERBA BONAVENTURA. 

M irum eft , quod de hoc Viro, etfi inter FF. 

Minorum , qui Reformati dicuntur , longo 
tempore degente, nam a fuis accepi in fumma f«*ne- 
dlutp ipfum k vivis migrafle viginri circiter ab hinc 
annis, tam parum, immo veribs nihil de colcrvatum 
fit , przter fequentem librum , 


Hoc titulo 

T. Vita dei diVoro , e venerabile fervo di Dio Pra Crifto- 
foro di G-imbolato Laico Riform.ito dclla Provuv- 
eia di Milano , deferitta dal P Bonavemura d’&ba 
11 ' dclla mcdedma Provincia , dedicata al mento dell 
llluftrrffimo , e RcvereudilUmo Sig. D. Giorgio i r n ’ 
velli , Protonotaro Apoflolico , Abate di S. Mana-. 
Elifabctta, di Magenta: Feud-uaho ec Pixc»**-* 
ntlU Sttmpa Vlfcml* dii Ztmbtlli, 1 $99* 


I 


MMCLXXVI I. 

JACOMETTUS CAROLUS 

I N Oppido Vicemeni* , vulgb Omr^na , Dioecefis 
Novaricnfis , ditionis vero Mediolanenfis , natus, 
in Seminario prxdidt* Urbis literis cdo&us floruit 


tempore , quo Antonius Torniellus ad Sedem Fpl- 
fcopalem afeenderat, ideoque in eius laudem librum 
fequentem compofuit , atque edidit 

1. Poema, Anagramm.ua , Epigrammata . V tralio , itfjli 
Ex Mu£*o Novaricnfi I . a sa ri Auguftini Cottst pag. 91 , 


L 


MMCLXXVIIf. D 

LAMPUGNANUS CAROLUS. 

I N lucem venit, Alphonfo, 8c Catharina Caftilio 
n*a Parentibus , atque inter Jurifconlultos & 
Advocatos Mediolanenfcs recenfetur ab anno 
MDCXXIX. ulque ad MDCLXXII. , qui ultimus 
ei fuit . Scripfit , prxtcr do&os plures Allegatio- 
nes juridicas , Qjjxfita IV. , qux fequuntur . con 
tra Erancilcum Tincllum Chirurgi* Profi flbrcm_ , 
quibus refpondit Joannes Baptifta Carcanus, ut dixi- 
mus in illius Articulo num. CCCCXXXI. pag joi. 

Sunt autem fcquentia 

E 

L An poflit fcqui incido arren* in brachio loco ven* 
ba filiae , fcu hepatice abfque culpa Chirurgi . 

II. An poflit cognofei , pollquam luppreflu* cft fanguis , d 
pari aneri* dt letta . 

III. An fccuta tali incidone, & fjneuine fupprcffb, poflit 
ex curfu mendum dari debilitatio talis in brachio , 
ut inabile redd itur ad munui Tuum . 

IV. An , ex eo quod Chirurgus in fecanda vena non adhi- 
buerit lumen, poflit dici in culpa. 

.V. Allegatione* plure* Juridicas tam edite, quam M?>S , 

8c inter ea* : ,, Defendo pro Mxrchione Francifco 
Maria Luci no., imprcfs. Mediol. in foL pagg.44., 
extat penes Advocatum Sitonum . 

Dc prefato Carolo Lampugnano J. C. 8c Advocato 
meminere Comes Bartholomasus Arefius J. L.ColI 
in jutu Allegationibus an. MDCXXXV. dic XJ. 


Aprilis, imprefs. in fbl. penes Advocatum Sito» 
num . Francifcu» Nobilis in Stemmate genealogi- 
co FamiU* Lampugnan* pag. JJ., 8c Curtius in 
Libro de Claris Medicis Mcdiolancnlibus pag. *44- 


M M C L X X 1 X. 

LAMPUGNANUS GASPAR. 

Q Ubd Gafpar Larapugnanus Clericalem mili- 
tiam amplexus fuerit, fatis aperti eruitur * 
* C1 Saxio in fua Hili. Litterario-Typographt- 
ca pag DXLII , ubi etiam innuit, eundem Sacerdo- 
tio addi&um admodum de Studiis noftns beneroe- 
ritum fuifle , multumque laboris & auri tmpendifle 
ut typis mandarentur in Urbe noftra anno MCD- 
LXXXIV. Epifiolarium Marii Philelpht & :S. Au* 

S illini Sermones , uti etiam anno MCDXC. Bar- 
oli Leftura cura Additamentis Alexandn Imo- 
I en fis, de qua inferius fermo erit . Pauca h*c fuper- 
funt de ipfo , fed poli ferme tria S*cula tTanfad».- 
fatis eft ejus memoriam literariam fervari ob edi- 
tionem libri infraferipti , 

Cujus efl titulus 

L Svetonius Tranquillus de praelatis Geflis 

rum, fine loco, Typographo, 8c anno , tn f. ibi 
legitur Epiflola nuncupatoris Lampugnaiu noftr^aa 


Digitized by Google 1 886 


i88j LA ET PRAETERMISSI. LO 

A i 


Boninum Mombritiura i nobis pfufiei laudatum . 

H. Lc&ura Domini Baxroli de Saxo- ferrato , ana cum- 
apoflilli* , feu additionibus D. Alexandri Imol. , 
fuit locis collocatis , Audio Sc induftria confumma- 
tift. lutifperir. D. Presbyteri Gafparis Lampuena- 
ni. lmprtlfa Mediolani , p »r Magiflrum ConradunL. 
PatM, omm> MCDXC. dia XXIIL Martii. 

Vide Saxiurn ut fcipra pag. DXUJ... 6c DLXXXVI. 


MMCLXXX. 


LANDRIANUS JOANNES BAPTISTA. 

F lancifcum J. C. C. & Vi&oriam de Laxaris 
Parentes forti tus , a Confultationibus S Offi- 
cii fuit , & patris Propraetor , cooptatus & ipfc 
in Collegium J. PP. hujus Urbis anno MDCXXXIII 
©btitque poft annos XL. Praeter Legum fieritiem- , 
Carminibus quoque Latinis non mediocriter excel. 
luit , ut videre licet in libro infra recenfendo. 

Scripfit igitur 

I. In virtutum honorem Joannis Baprrft» Trotri Sena- 
tui Prafidii Idylium. Mtdiolani, apud Pontium 
fim amo , t* 4. 

12 . Conlilia Juridica , que Laudantur k Francifco Redc- 
nafco in Confilio s 6 . pag. ito. 

III. Allegationes plutes in Collectionibus Archintea , Soli- 
vetana , Arcfuna 8cc. 

Videndus cft Sitonus in Chron. Coli J. PP. Mediol. 
pag. aio. art. 901., fic art. 7 f 6 . pag. 184. 


MMCLXXX I. 
LANDUS JOSEPH 


P Atrcm habuit Philippum , ex Marco Antonio 
& Blanca Catharina Fontana , Nobilibus Mc- 
diolanenlibus genitum , Jofcph Landus, cujus in- 
prafens agimus . Fratrem fortitus eA Horatium Hi* 
Aoriograpnum , a nobis in hac Bibliotheca lauda- 
tura pag. 780. Jurifprudentii Audio non indiligen- 
tem navavit operam , Mufarum tamen amicus , qua 
propter inter Poetas infeliciffimi Siculi XVIf. ad- 
numerandus eft . Si taraea in Italico metro vitia— 
«tatis damnanda occurrunt ; Latinis verfibus mclio* 
rem libi famam comparavit . Dum Alexandrini Ci- 
vitatis Pruuram triennio miniAraflet , anno MDC- 
XXX. ibi decedit , fu perdite ejus uxore Aloyfia de 
Rarairez . 

fpfum apud poAcros commendant Opera ? qui 
fcquuntur 

I- Mufarum fertum , quod Illufttiillmis Abbatibus DD. 
Gregorio 0 c Joanni Bjptilhr Sfbndr.itis fiatnbu* 
Laureatis Jofcph Landus Civis MedmUnenfis Sfon- 
dr.it* Familic obfervamilTurius intexuit , fic Fxcel- 
lentiffimo Marchinni Francifco Laureatorum Patri 
DD. Patio, apud Jaeobum Ardizxenmn 1618. in 4. 

In eodem Uint Carmina iplius Laudi tam Latina- , 
quam Italica prteter Eptftvlam nuncupatorinm fice 
1 L Carmina Latina, atque Italica exiant in pluribus Coi* 
lectionibus Ticincnfibus , fic fignanter in illa pro 
Laurea Ludovici Meltii. Papio, t 6 17. in 4. 

Ipfum laudavit Epigrammate Auguftinus Teizftgui in 
Opere primo loco indicaro, Hieronymus Gnilmus 
in Annal. Alexandri* pag. ait. & feqq. , fic Advo- 
catus Sitomis in fuo Theatro Genealogico pag. ajp» 
MS. penes Au&orcm . 


MMCLXXXI 1 . 

de LAVELLO ANGELUS. 

L Avellam familiam inter Nobiles Mediolanenfes 
refert J. C C. Raphae! Fanianus in Cominenr. 
MS. fijb littera L. Etiam Poetam hunc ex eadem- 
Gente progenitum , debemus lipe laudaro P. Qua- 
drio Soc. Jcfu , nam cbm diligcnridime tpfe feruta- 
tus edet MS. Gafparis Vicecomitis apud PP. S Bar- 
nabi hujus Urbis fervatum , & de quo jam egimus 
in Articulo ejufdem Vicecomitis, Carmini Italica— 
invfinit Autfloris noltri, & celebravit ; ideoque nos 
etiam eundem minime rejiciendum duximus 

Propter 

Carmina Italica . que txr.int ad calcem Codicis MS. , 
cui tirulut: „ Rirne dcl Magnifico Me Aer Gafpar 
„ Vifconte „ ut fupra. 

Ex prelaudato P. Qn.iJno, in Libro „ delta Storia e 
„ dclla R.igionc d‘ogni Puefu „ Tom.il. pag. iis. 


MMCLXXXIIL 

LOMATIUS JOANNES JACOBUS. 

N ll aliud proferre mihi ditum eft dc Lomatio 
iAo ( pnterquamquod feiplutn Mediolanen- 
fem vocat in fronte fuorum Carminum v 

Qui funt 

1 . Joannis Jacobi Lomatii Mcdiolanenfts Carmen 

SjcratifBmo Redemptoris Clavo. Extar inter Car- 
mina M.iph ri Vcgii L.iudenfn , edita Mediolani , far 
Marijhum jfo. da Laflil/iont, tjai. tt. Ottotrii in 4. 
II. Dc Afiumptionc Beat* M m* Virginis Ode. Mediola- 
ni, apud ImprtJJorat Arcbiapifeopalat , ijsj. i" 4. 


MMCLXXXIV. 

LONGUS MARTINUS. 

D Um in hac mea Bibliotheca verba feci de Ho- 
norio Longo , Filium ejus Martinum quoque 
memorii pofteronim tradidi, ex Picinello , qui m- 
fuo Athenio pag. 377. Carminum fuorum partem- 
primam indicavit, Neapoli editam anno MDCXL. 
Sed cbm librum iilum minime pn manibus habuif- 
fem , atque Audior Roras natalem fortitus dTcc 
lucem , luborta quadam dubietate, eundem diraili . 
Non ita accidit diligentiflimo P. (^ladrio Soc. Jefu, 
qui in fuo Opere , centies a nobis relato , nam fic de 
Poeta noltro , non admodum eleganti loquitur: „ Nac- 
,, que egit diOnorio,che fu di Vigib , Terra dcl Mi- 
„ lanefe . fu Satirico al fommo , e maledico , in_ 
„ particolare contra i Profeflori di A rc hi re t tura— f 
„ ch’era fua Arte . Fu litigiofo anchc per modo , 
„ che per leggcrifltme cagioni poneva mano alia— 
„ Ipada , dcl maneggio della quale peritiflimo ef- 
„ (endo , fi faceva pero contra ognuno confidente , 
„ ed ardito . Ma quanto fu valorofo in Architettu- 
„ ra , ed in Ifchcrma , altretanto fu infelice Poeta; 
„ poiche non pure leg u '* lx Scuoli de’ MariniAi , 
lt ma colle Aravagantiffime iperboli , c fraft volle- 
„ loro pallare avanti „ . Scriplu igitur librqin 

Hujus tituli 

I. Poefic di Mari i no Longo „ Parte prima n • i* Ramo 
itfjp. , & iterum m Napoh 1^41. i" 8. 

Ex Cl P. Qoadrio „ della Storia , c aclla Ragtonc- 
M d’ogi»i Taffia „ Toni. XI* pag. Jio. 

MMCLXXXV. 


Digitized by Google 'J 


1*8; 


MA, SCRIPT. MIN. NOTxE, MA 


1888 


M 


MMCLXXXVII. 
MAGNAGUS AMBROSIUS. 

S AndVi Caroli Borromsi Vitam a do&iflimoCar* 
dinali Auguftino Valerio , Veron* Epifeopo 
Latiae feriptam , in Italicum Sermonem vertit Am- 
brofius Magnagus Mcdiolanenfis Sacerdos , necnon 
Sacra» Thejlogi» Dodlor , jdeoquc a Picinello in- 
Suo Athenato locum obtinuit ; nos vero minimi ex* 
pungendum duximus . 

En Libri titulus r 

I. Vita di S. Car Io, ferina dal Cardinale Agoftino Vale* 
rio Vefcovn di Verona in lingua Latina, e tradot- 
ta oell i Volgare d i Ambrosio Magnago. Mtlaco , 
par Rt' Eredi Tini, 1587. t» *. 

Ex Athenaeo Mcdiolanenfi Philippi Picisclli fupradiOi 
P*g *J- 

MMCLXXXVII I. 
MAGNUS ANDREAS. 

V Etuftati» grarii hunc Poetam Mediolanenfeiru 
proferimus , etfi pauca de eo viderimus locis 
infra reccnfendis : plura forfan aliis Colle&oribua 
invenire darum erit . 

H*c dc co legimus , fcilicet 

L Pocm.. Latinum . Lxtut inter Carmina Jo. Biffii im- 
preff» Mediolani , apud Zarotum , 149]. 1» 4- 
1 L Carmina ilia , au* renenumur inter Poemata ejuidem 
Biffii , Mediolani cxcufa anno, 1511. in 4, 

MMCLXXXIX. 
MANRIQUIUS ANDREAS. 

E Ximix P. Quadrii Soc Jefu diligentix , hxc 
roea Bibliotheca debet 8 c illum V.ttcm Medio- 
lanenfe-n , fcilicet Andreatu Manriquium Gens illa cx 
Hifpania venietis in hac Urbe fedem luam fixir, uri tc- 
liantur Inlcriptioncs varix fepulchrales, a Co. Odia- 
vio Archimo in fua amplilfima Tolledlione cran- 
feriptx . Hujus autem Poctx parentes fuere Comi- 
tes Gcorgius & Jultina Borromxa Nobiles Medtol. 
Conjuges - & in hac Urbe natus elt anno Chrilli 
MDLXX obiitque anno MDCXIIX. lacet in Eccle- 
fia S. Marix Pacis cum hac fcpulchrali Infcriptionc : 

ANDREAE MANRIQVIO MENDOTIO GEORGII FILIO 

MARCHIONI DECII COMITI SEPTIMI 

ABBIATEN. ARCIS ET TVRMAE EQ.VITVM CATAPHRACTORVM 

PRAEFECTO 

PHILIPPI III. HISPANIA R. INDIA R. 

. NOVK1VE ORBIS MONARCHAE 

CONSILIARIO INTIMO 
MARGARITA BECCARIA CAROLI FILIA 
CONIVGI INCOMPARABILI 
VIXIT ANN. XLVI1I. 

DECESSIT EIDIBVS M A I I MDCXVIII. 

GEORGII MANR. MEND. PATRIS 
PRAETER SS. DIGNITATES FILIO DIMISSAS 
REI FRVMENTARIAE IN GALLIA CISALPINA PRAFECTI 
OSSA HIC SITA SVNT. Eum 


MMCLXXXV. 

MACINAGUS ANTONIUS MARIA. 

A Lumnus primlim in Seminario hujus Metropo- 
lis , poflea Canonicus Varificnfis , deinde Ec- 
defiat Majoris ipfius Oppidi Prxpofitus vivebat 
adhuc anno MDCXC. Hse tantum mihi licuit re- 
perirc dc hoc Viro i pluribus laudato ob varias 
P.megyres , 8c Orationes Mediolani , Varifii , & 
alibi , non fine plaufu habitas ; infraferiptas vero 
folummodo videre mihi datum eft t 

Videlicet 

!. Glaciei , live Frigida potioni» laude» , Academica Pro- 
luito Antonii M.uu Macinagi Rlieionc* ftudiofi 
in Seminario Mediolani, Uid. apud Fraueifcum Vi- 

gonum , 1478. i" 4. 

II, Orazione per S. Carto recitata in Milano nell’ Otrava— 
Solt-nnc nell.i Metropolitana. Ivi , par il Majettt 

1679. in 4. 

Familiam Mafn.igam, live Macinagam , inter Nobile» 
Mcdiolanciifc» refert J. C. C. Raphae/ Fagnanu» in 
Commentar. MS. fub littera M. 


MMCLXXXV I. 

dc MAGISTRIS JO A NN ES. 

A D Audtores minoris Nota» referre olim flatui 
mus Joannem hunc de Magiflris . ufque dum 
majora , quam k Picinello relata , nobis invenire- 
datum fuiflet , fed ha&enus ea fruflra qu*fivi- 
mus , idcoquc tanthm a Picinello didicimus , cum- 
dem inter Academicos Affidatos nuncuparum fuifle 
t Im/igortto , Scripfit atque Typis comroifit li- 
brum hunc 

Nempe 

I. Defcrizione dcll* Appararo , farto nel Borgo di Caflano 
- per ricevcre le Same Rdiqute ottenute d-i Romt-, 
e da Colonia. Milano, prtjjb il Como, 1610, in 4. 
II. Infcriptionc», Elogia, dc Carmina, tam Latina, quam 
Italica, extant in fupradi&o libro. 

Ea Picmelli Athcnao pag. jod. 


Digitized by Google ET PR JE 


Eum damus propter 


termissi. 

I a I 


I* Carmina Italica, que leguntur in Libro, cui titulus ; 
n Le Mufc Tofcanc di diverft nobiliffimi Ii;gcgnl 
„ dcl Signor Gherardo Borgogni , di nuovo pof)c_, 
» in luco „ . Bargomo, fir Commo Centura, 1J94. 
n 8. p. tt. 

Ex fupradi&o Cl. P. Quadrio in ejus Opere „ della_ 
„ Storia, e delJa Racione d'ogni Pocfia „ Tom.II. 
pat Ex Paulo Morigia in Hiftor. Nobilir. Me- 
dio!. iib. j. cap. j4- ubi prefatum Comitem An- 
dream Manriquium reccnfet inter primos Academi- 
cos in Academia Mcdiolanenfi Muni Sfortie Co 
lumnc Marchionis Caravagii anno 1^4. dic 10. Ju- 
nii erc&a , 8c cz Advocato Sitono in Theatro genea- 
logrco pae. 170. MS. in folio Penes Audtorem , neo 
non in Chrome, Colleg. J. Pp. Mcdiol. artic. 1 1*9. 


MARGARITONUS NICOLAUS. 

I N libro fubter recenfendo Audior fe ipfum Me- 
diolanenfem patefacit . Nil amplius a me dc— 
eodem Le&or expediet , nam fruftra omnem Iapi- 
dem movi . 

Vidi igitur tantum 

f. Anfirearro d*Eroi di Cafa Cibo. Poema Eroico, MiU- 
no tuli* Stampa Arehvjeoviit , 1664. in 4. 


M M C X C I, 


MARLIANUS ALOYSIUS alter . 


I M M C X C 1 1 1. 

MAZZA JOANNES DOMINICUS 

• I ^ tef Mediolanenfes Familias recenfetur & ill-j 

A de Mazza t hadlemn perdurans , ex qu^ 
claruit Hieronymus, Fraacifci & Camilla; Grypho- 
n* conjugum fclius , Canonicus Ordinarius in Ec- 
clcfia Metropolitana Mediolani ab anno MDXC. ad 
annum MDCU. , qui fuit illi extremus . Ex eadem 
gente ortus eft Jo. Dominicus nofter , de quo nihil 
aliud mihi innotuit , nili qu6d typis dedit librum , 

Cui titulus 

ON deI1 ’Eftato, overo gli Amori cadi di Cinzia^; 

J 1 ™! e deferitti da Giandomenico Mazza Mil.uie- 
,/ c - /****'*. P* r Giangtacomo Hertz , i6py. ia tt. 

Vidende fuat fchcd* Sitomana de hac geme agentes. 

M M C X C I V. 

MAZZUCHELLUS JACOBUS. 

F Amiliam Mazzuchellam inter antiquas , & qui- 
dem nobiles, hujus Metropolis reccnfet J. C.C. 
u Raphael Fagnanus in Commentario fuo Familiar. 
Mediolancnfium jam a nobis fuo loco relato , ac in 
hujus teftimonium latis erit proferre Jacobum hunc, 
qui inter Decuriones florebat anno reparata; noftr* 
lalutis MCCXL1X. & unus fuit ex Statutorum Me^ 
diolanenflum Conditoribus anno fupradidlo , i deo- 
que cum aliis , quos laudavimus , hunc libenter 
accipiant Ledlores mei 


I Uris-Confuluis & Comes, Caroli, Regii Feudata- 
rii inlignis Oppidi Bulli Arficii , necnon Anto- 
nia; Pulterul* nobilium conjugum filius , fratrem 
habuit Petrum Antonium ex Lx. Decurionibus ac 


Judicem Vicarium Civitatis Mediolani anno MDC- 
LXXVtll. 

Scripfit , & edidit 

L Confultationes plur«* Juridica* Ac eruditiffimas , inter 

S ii eminet ill.i „ de Jure accreftrendi in frudi t ,, 
rrtft. MtdtoUni , ohmo 166». ia fol. , cjtai penes 
vocatum Sitonum. 


I L Statuta ab eodem edita , tefle Bernardino Corio ad 
I annum Aipra relatum. 


M M C X C V. 

MAZZUCHELLUS JO. PAULUS alter. 

S Acrx Theologi* Dotflor , Prothonorarius Apo- 
llolicus , & Parochus Ecclefise Metropolitan* 
Mediol. Obiit die III. menfis O&obris, anni MDC- 
LXX1X. atque Italici lingua . 


M M C X C 1 1. 


MARLIANUS PETRUS FRANCISCUS. 


Q Ubd Petrus Francifcus Marlianus Mediolanen- 
lis in Rebus hilloricis & Philologicis valde,, 
excelleret , conflat ex ejus literis ad Ericium 
Puteanum ferioris , necnon ab ipfius relponfionibus , fle 
prxeipue ex Epiftola , oux data clt menfe Junio 
anni MDCI1I. Nihil aliud autem de co feire mihi 


prxeipue ex Epiftola , quat data clt menfe Junio 
anni M DCI11. Nihil aliud autem de co feire mihi 
datum eft , praterquamquod 

Scripferit 

L Bpiftolas plure* ad Ericium Puteanum , fleuti corno 
fatur a fupradi&a ifljus Epiftola , qua eft in Ccn- 


U Vita di S. Giovanni Bono Arcivcfcovo di Milano. 
Ivi, prtffo Filtppo Gbifulfi , 1641. »a 8. 

Ez fchedis P. Mazzuchclli Ac Sitoniam» fxpfe laudatis . 
Vidi hujus Libri Exemplar, in Bibi. Ambr. 


M M C X C V I. 

MEDA BARTHOLOMvEUS. 

G Ens Meda jam Mediolani florebat tempore li- 
bertatis , fcilicct Szculo XV nam inter De- 
paratos ad conficiendum Thelaurum S. Ambrolii 
anno MCCCCXLVII. & ad taxandos quofcumqut* 
Cives, numerabatur Joartnes Meda. Hic ergo cx ea- 
dem Familia vetuftatis gratia damus Bartholomseum, 
Poetam Szculi XVI- ut eruitur 


Z. Carminibus Latinis, que leguntur inter illa Jo. Biffii. 
Mtdtolam imprtjja amo ijn. trt 4. 


Digitized by Google 


1 


1891 me SCRIPT. MIN. NOTjE, 

I a 


ME 


1891 


m m c x c v 1 1. 

MEDIOBARBUS ANTONIUS. 


M M C C. 

MENDRISIUS ANDREAS. 


f m 

■I 


M Fdiolani quoque floruit Familia Mediobarba , 
au* nunc Papias inter Patricias enumeratur . 
Antonius , de quo agimus , patrem habuit Joanncm 
Dominicum J. C. , Ducalemque Senatorem hujus 
Metropolis anno MDII. , & alterum Senatorem- 

E enuit , ideft Poli&oniuro , qui claruit anno MD- 
XXBI Poeta nofter pluribus annis moram traxit 
Veneriis , ideoque Sanfovinus ipfum inter Scripto 
res Venetos , licet roin&s vere , enumeravit . Di- 
ius erat ut inter Au&orcs prim* Cladis locum- 
laberet , fed nimis fero cum cognovi k Libro P. 
Qpadrii , ut infra . In lucem igitur edidit Carmina 
Italica 

Hoc titulo 

I. Rime di M. Antonio Mcxrsbarba . In Vinegia , fer 
Franrefto Alar cotini da Fori) , ifjd. n 4. 

Ex Cl P. Qjiadrio Soc. Jcfj in Libro H delta Storia, 
„ e dilla Ragione d'ogni Pocfi 1 „ Tom. II. pag. 
*}o. , reliqua cx Theatro genealogicoSiionianopag. 
jot. MS. 111 foL penes Auctorem. 


M M C X C V I II. 


MELTIUS LUDOV1CUS alter, j 

J Uris-Confultus Coli., Comes Burgi Mazem* , 
Aloyfio Senatore, & Ifabella Brippia Parentibus, 
claruit anno MOCXVH1. atque obiit MDC- 
XLIX. 


B 


C 


I Nfalutarum reliqueramus Andream Mcndrifium- 
Mediolanenfem , nili ad nos tandem pervcnrtTent 
Annales Ordinis Servorum ab Archangclo Gianio 
confcripti, noviterque anno MDCCXIX 8 t MDCC- 
XXV. Luc* apud Marefcandolos recufi . Ex his 
novimus Andream hunc « Cujus cognomen Gianius 
in Mandrifium vertit , przfarum Ordinem ample- 
xum publice in Ticinenfi Archigymnafio Philofo- 
phiam in juventute profcfTum fuiite , ejufque do- 
ctrinam admirationi Gileatio Vicecomiti Mediolani 
Duci adeo extitifle, ut ipfum & Jacris, & a confi- 
liis fibi confticucrit . Oratoria facultate eundem exccl- 
luifle addit citatus Scriptor , Ducemque memora- 
tum in Metropolinna Ecclefia Divina» Scripturas 4 
fuggertu interpretantem magna cum voluptate (x- 
pius audiviile Aflcrit poftremb , pluries Mcndri- 
fium ejufdem Ducis nomine ad varios Principes Le- 
gationes obiifle Tum teinpus , quo florebat , in- 
dicans, aflignat annum MDXLIX. Id quantbm cum- 
Chronologta pugnet , fupervacaneum ducimus Le- 
Ctores monere , nam fi And reas noder fub Galeacio 
Maria Sfortia Vicecomite floruit , qui jam anno 
MCCCCLXXVI, vivere defierar. five fub ejus filio 
Joanne Galeacio , anno MCCCCXClV. defundto , 
fieri non potuit , ut ad annum MDXLIX pervene- 
jrit, nifi *tatc Sarculum ferme fuperaflet . H*c 
componant Sui , nos enim Opera ipfius indicantes 
ad alia properamus . 


Scripfit Mendrifius 


Extat ejufdem 

I. Ob ingreflum J. CC Jacobi , Hieronymi , 8c Ra- 
phaclis F mianorum Fratrum, Ludoviri Meltii Ora- 
tio, Modi olam apud Columnhnu , 1614. in 4. 

In Eucomuitico Hieronymi Badii T iri no ili* pag. 10. 
cxt.ir Epigramma ad Ludovicum Mcltium , quod 1 
patre Aloyfio Senatore natus , parruum , 8c fratrem 
Equites habear, 8c Jurifconfalius renuntietur. 

De eo plura vide apud Advoc. Siconuni in Uiron. Coli , 
J. PP. artic. 841. 


I. Commentarii in Pfalmos: Qui habitat: Miferere mei 
Deus : fic Mifcricordi-s Domini in «ternum can- 
tabo . 

H. Ali.i in Symbolum Apoflolorum. 

1 ZL Trattaru;:, de Fide Orthodoxi • H*c omnia in JEdc 
Majori magna populi frequentia ad Ducis vovutn-. 
i McndriLo explicari , cdua fmffe ait Gianius , 
110« ca nullibi impreffi hickenui xcpenmut. 

Ex citato Giiniu Tomo II* fol. 14S. 


M M C I C. 

MENABENUS BAS1LIUS. 

E X Cl. Curtio jam dedimus Apollonium Menabe- 
num Medicum Mcdiolanenfem non fecundi no- 
minis : profert quoque idem Curtius Carmen Lati- 
num Bartholomzi in laudem Apollonii fupraditfti 
ejus fratris ; eadem aetate florebat etiam Bifilius , 
cujus Orationem fequentem fatis elegantem in— 
evolvendis MSS. Bibliotbccz Ambrofianz reperi 

Hoc titulo 

L Baftlii Menabeni Ipiflola ( fcu Oratio ) gratulatoria, 
ad Bilth .llircm Solluzarium , Mediolani Reg'um_ 
Senatorem, pro Legatione ab eo cgrcgffc geRa. cum 
nomine totius Senatus Romam profectui rit , ut 
Giegono XIV. de accepto Summi Pontifiauu* ho- 1 
norc gratularetur . Data Mediolani anno MDXCIL ’ 
XVII. Calendas Aprilis. 

Extat in Cod. MS. Bibliotheca Ambrofian* fign. P. 
ux. in fol. 


de MIXIGIA GUTETUS. 

D Um in Guretum hunc dc Mixigia incidi 9 
anceps fui an allucinati fu i flent infralcripti 
alias Claritfimi Viri )oannes Alhcrtus Fabricius , Sc 
Simon Fridericus Hahnius , ctim fcripfiflcnt pro 
Noxigia Mixigiam . Porro inter Familias Mcdiola- 
nenfes floruerunt plures ab anno MCCLXXIJ. ulique 
ad MDLX. dc gente Noxigia , atque rccenfcntur 
etiam inter Decuriones Confilii generalis hujus Ur- 
bis , ut videre cft apud Raphaeletn Fagnanum , 8 c 
J C Advocatum Sironum . Omnem vero dubicatio- 
£ nem abflulit Bernardinus Corius , qui in fua Hiflo- 
ria MedioUnenfl ad annum MCCLXV. memorat 
Bozium dc Miflgia ( forfan de Mixigia ) Notarium 
Camer* Civitatis Mediolani , uti etiam Monumen- 
tum citatum ab amiciflimo atque eruditiflimo Cano- 
nico Jo. Andrca Irico in fua Hiftoria Tridinenfi 
Lib. 1. pag. 98 . Agnatum per Pancirolum de Mexi- 
ia , qui erat Notarius Curi e Archiepifcopatis Me- 
iolanenfis anno MCCLXXXV1I1. fub Ot tone Vice- 
comite Archiepifcopo 8 c Principe . Gutetus igitur 
nofter anne£lendus eft Scriptoribus hujus me* Bi- 
bliothecae , florui caue circa annum Domini MCC- 
LVII. 8 c tam prosa , quam verfu pro illius ztatis 
conditione fatis enituifle videtur . Socios habuit 
Adhobatum , & Matthaeum , quorum cognomina_ 
reticet , cum quibus Alphonfo Sapienti Legionis 8 c 

Ca- 


Digitized by Google MO 1894. 


189} MO ET PRAETERMISSI. 


Caftcll* Regi eledVionem ad Romanum Imperium- 
tam folutd , quam adltritfU numeri* Oratione gra- 
tulatus eft . Quo extindlus fuerit anno , incomper- 
tum habemus . I 


A 


Scripiit cum jam laudans Sociis 


I. Epigrammata IV. quorum primum hoc prenocatur 
ritulo 1 „ VerAis commmatorii Imperatoris AI- 
„ phonfi ad Ducem Cornubin Richardum. 

Ii. Epiftolam ad pnefatum Alphoufum, qua ipfi congau- 
det de tle&ione pradicti , in qiu meminit 
III. Carminum fuorum IX. que tamen perierunt , ttt 
conjicimus. Ha-c ftmul edidit Simon Fridericus 
Hannius in Colle&ionc Monumentorum vete- 
rum , fie recentium ineditorum Tom. L pagg. 
JS4- fic fcqq. Brunfvig • , apud ftUytrum , 1714. 
nt 8. 

De eo Fabricius citatus Tomo III. pag. j»j. laudate 
Biliothcc* latin* Medii ALvi. 


M M C C 1 1. 


A MODOETIA JOANNES. 

A N fit Joannes ifte Regularibus adferibendus , 
quorum infiitutum elt cognomen rejicere- , 
& tantum a patria appellari , prorfus ignoro , nec 
lucem aliquam rccipcrc mihi licuit cx cjufdem li- 
teris , quas perattente legi in Codice Ambrofiano 
infra recenfendo .• 

funt igitur 

I. Litcrc ad Joanncm Petram-^anftam, in quibus memi- 
nit Conlblatoriv a fe miflW, de quibus cxpc&at ju* i 
dicium , quod plurimi fe facere air . J 

Extaut in idd. AtabroJLmo fign. H. (uun. 49. in 4» 


M M C C 1 1. 


A MODOETIA MAXIMUS. 


I N Modoctienfi Oppido , unde non paucos ertidi- [> 
tos prodiifle > facile agnofeet Lenior ex hac no- • 
Ara Collcftione , primam haufit lucem Maximus, 
qui pro coniuetudinc Ordinis Minorum Obfcrvan - 1 
tium , quem mox lanfo Sarculo profitebatur. Fami - 1 
lix cognomine depofito , h patria nuncupatus fuit . i 
Hic , petentibus piis quibufdaro Mulieribus , San£i J 
Francifci Regulam ferventibus, qux Tertii Ordinis 
appellatur , quarumque coetus rcligiofiflimus con- 
venire folct au devotionis munera exercenda in_ 
Templo Sardhc Marii Pacis in hac Urbe fito , fe- 
quens confcripfit , atque vulgavit Opus , in quo 
pietatem fuam erga Dciparx virginis San&iftimam 
Genitricem fatis (uperque demonftrat . Reliqua ad 
Au&orem pertinentia vano prorfus labore quxfivi- 
mus . £ 


Opus illud fic inferibitar 


I. Clorie di S. Anna Madre della gran Madre cPJddio, 
e pratica d’.dcune Divotioni da farft in Aio hono- 
re, ri cavate da graviffimi Actori da Fra M.ulimo 
da Monza Min. Oucrv. di S. Franccfco dclla Pro- 
vincia di Milano.ad inftusza dclle Sorellc delTcrz' 
Ordine di S. Francefco nel Convento di N. Signor» 
della Pace di Milano . Ivi , prttfb Lodovieo Mona* , 
1671. n u. 


M M C C I I I. 

MONDELLUS LUDOVIC US, 

F Amiliam Moodellam inter antiquas 8c nobiles 
Mcdiolanenfes refert J. C. C. Raphael Fagna- 
nus in fuis Commentariis ; cx ca claruit johannolus 
Mondeiius Thelaurarius generalis fub Joannc Vice- 
comite Archiepifcopo , « Principe Mediolani alia- 
rumque Civitatum Domino, anno MCCCLIII., dc- 
quo Petrus Azarius in Chronie Lombardii cap. 
XI. &Bernardin. Corius HUI. Mediol. ad fupradi&urn 
annum . In Catalogo autem , & Nccrologio Bene- 
fa&orum Ecclelix , & Conventus Patrum Convcn- 
tualium S. Francifci P. V. Mediolani MS. in foL 

r nes do&ifs. Sitonura nofirum de Familia Mondel- 
fic legitur: ,, MCCCXCV. die IV. Augufti obiit 
„ Dominus joannes Mondella , qui cum fratre fuo 
„ Domino Galeaz fecit fieri Cappellam Spiritus 
„ Sin&i in Conventu Fratrum S. Francifci cum- 
,, tota Infirmaris inferiori , quam adornavit , in— 
„ quibus expenderunt ultra tria millia Florcnorum . 
j w HIC Cappella in anno Domini MCCCLXXXII. 
n jam erat aedificata , quia ia ilU fuit fcpulra Do- 
|„ mina Catharina de Terzago uxor praefati Domini 
„ Joannis , difti Johannoli „ . Ext.it adhuc in me- 
dio pavimenti praefatae Cappella: Spiritus Sanfti m- 
Claultro Nofocomii didli Conventus S. Francifci Ic- 
quens cx marmore , litcriique Gothicis , Monde! lo- 
rum fcputchralis Infcriptio vetulliflima : 


DOMINOR VM IOHANNIS ET GALEA7.II 
FRATRVM DE MONDELLIS 
ET VXORVM SVARVM 
CONSTRVXERVNT HANC CAPPELLAM 
CVM OMNIBVS CAMERIS 
ET 1NGIOSTRA TOTIVS INF1RMARIAE. 

ilnter alios Viros dottos Ordinis Minorum S. Fran- 
'cifci , CI. Wadingo & Concinnatoribus ejufdem- 
ignotos , recenfcre nunc juvat Ludovicum Mondel- 
lum ex indicata Stirpe progenitum , Dcxflorcm- 
Theologum . non tantum ob Epiftolam Latinam in- 
fra recenfendam , fcd etiam ob laudes eidem colli- 
tas ab O&aviano Ubaldino in iftius rclponfione ad 
Ludovicum , ubi Virum literis & negotiis prjcftan- 
tem vocat , utpote in illis a magnis Principibus 
adhibitum , necnon propter alteram Epiftolam Ma- 
rii Philelphi ad ipfura Mondellum ; ex hac enim- 
quanta Marii cxillimatio de eodem fuiflee , fatis 
agnofeitur . Florebat ad finem vergente Saeculo 
5 XV. ideoque mirum non eft, fi ejus Htcrarios labo- 
• res Sui minimi fervaverint ; 

! Damus igitur tanthm 

I. Ludovici Mondelli Ordinis Minornm , Do£lorifqtie_ 
Theologi »d Oduvianum Ub.ildinum Mcrcathelli 
Dominum, llluAriffimi Duos Urbini germanum di- 
gniffimum, doftonimqne Virorum putronum Epi- 
Hola. Ertat in fronte Epiflolarti a Mario Philclpno 
confcripti , fic Mediolani editi anno MCCCC- 
LXXX VII. in 4- 

Poft eandem fequiiur refponfio Offaviani Ubaldini F. 
Ludovico MondeTIo; fic poft iAam, legitur altera— 
Epillola Ac infcnpt.t: ,, Marii Philelphi artium, fic 
uiriufque juris Dofilnris , Equitii aurati, fic Poeta 
Laure.tri ad religiofiffimum Patrem , f.ipicntcmquc 
Theologum Ludovicum Mondellum Mediolanenlcm 
ex Scraphico Minorum Ordine Pnefatio in novum- 
EpiRolarium , 

Vide CI. Saxium in EpiAoIis poft Hift. Trp. pftg. 
CCCCLXXXVII. fic Schedas ditiflima* SHOuium.» 
quibus debeo quod de Mondelli ge.ue profero . 

MMCCIV. 


Digitized by Google 1*95 


MO SCRIP. MIN. NOTI, MO 189« 

I A I 


MMCCIV. 


MONETA ANTONIUS. 

I Nvida bonarum artium cultoribus oblivio Amo 
□ii Monet* Mcdiolancnfis pofteritati rapuit 
Aliorum Monumenta . Parentes autem illius debe 
mus incomparabili diligentis do&ils. Sitoni noilri , 
c quo didici , fuifle Leonem , & ifabcllam Burram 
conjuges nobiles ; Fratrem habuit Joanncm Bapti 
ftam inter I. PP Collegiatos adnumeratutn ab anno 
Chrifti Redemptoris MDLXXIV. ad MDCV. Inte- 
rim memoriam Antonii iftius nefas duximus pr*te- 
rirc; etenim, Clar. V. Francifco Xavcrio Qjjadrio 
tefte loco inlra memorando , inter Vates Sarculo 
XVI. florentes rccenfendus ell ; 

Vulgavit enim librum hoc titulo 3 

I. Rime Amorofr. fWeie, ito}. 

|I. Difcorfi, c Diltcriaziom dclie modefime Rime . Edi (■__ 
f.mr hae ut fispfi. 

Ex prxcitatoP. Quadrio in Opere fuo inferipto : „ Delia 
Storia, c dclla Ragiorte d’ogni Poefia . Tomo II. 
pag »77-, & cx Theatro Gcnealog. Sitonuno MS. 
P*C i°f- 


M M C C V. 

MONTORPHANUS PAULUS ANGELUS . 

M Ontorphana Familia inter Nobiles Mediola- 
nenfes recenfetur a Com. O&avio Archinto, 
& £ Raphacle Funiano. In Appendice ad Scriptores 
hujus Bibliothccz Raphaelem Montorphanum Medio- 
lanenfcm protulimus : hic quoque damus Paulum* 
Angelum ob ejus Librum , quem edidit , 

Sic inlcriptutn : 

I. 11 nuovo Gahteo , ampliato da Don P.iolo Angelo 
Montorfani . e ordinato j toglicre non folo Ic mule 
creanzc nclla converfazione civile degli Uomini , 
ira anchc ogni indcccnza nolle azioni facte eoo* 
Dio . Attiano , preffo U Vigorn , 1 694. in 8. 

VidcnvJs quoque tum fclicdx Sitoniam, 


M M C C V I. 

MORELLUS M1CHAELANGELUS. 

Q Uem Cl. Cotta fuo Mufzo Novarienfi pag tjj. 

num A<Sy. attexuit , fcilicet Michaelem An- 
gelum Moreilum ( licet paulb poft eurodem mali 
appellet Auguitinum Nicolaum ) Eremitam Augu- 
ftinianum Congregationis Lombardi*. Luzzonii ( pa- 
gus efl in Valle Strona Ducatus Mediolani ) ortum, 
ac Coenobii S. Nicolai Urbis Novari* alumnum- ; 
cujus item aflerit primum foetum fuifle Opufculum , 
Italici lingui exaratum , infra indicandum ; nos 
quoque noftr* Colle&ioni inferendum arbitrati fu- 
mus , utpote quia Luzzomim Oppidum ditionis cft 
Mcdiolancnfis. In edito nihilominus defiderarur pars 
ilia , qui tertia Potentia contrita exhibetur ; cam- 
que MS. dclitelcerc fertur in Bibliotheca hujus Coe- 
nobii S. Mari* Coronat* . 

Memorati Opofculi titulus talis eft : 

I. Campo di Marte , overo le tre Potcnzc atterrate , Poli- 
tiche, e Morali. Attiano, 1691. i» 1» 

11 . Paxrc III. chc contisnc lafotenxa contrita. MS. Estar 
ut fupra. 

(ta k Sui» , 

M M C C V 1 1. 

MORIGIA CffiSAR. 

J Oannis , & Vidlori* Pufterl* nobilium conjugum 
Mediolanenfium filius, necnon affinis celeberrimo 
Viro F. Paulo Moriggiz , natus & ipfe in Oppi- 
do Frini , ad Lacum Verbanum fito , oc Cubiculo 
Pr*fe£Iu3 Cardinalis Sforti*. Eidem debemus Com- 
pendium Vitae fupradi&i F. Pauli , cujus fuo loco 
Elogium dedimus . Edidit ergo Librum 

Sic inferiptum 

I. Sommario ddli nafeita, entrata in Religione, gradi, 
digiiitit , fic Opere dei P. Ptolo Morigi . Attiano , 
frtffo tl Pontto , 1 544. ta 4. In eodem Carmina va- 
riorum in laudem ejufdcm F. Pauli , 8c Ccfaris no- 
ftu leguntur. 

Ex Picinelli Aihenoro pag. 140. , 8c ex Theatro genea- 
logico Sitonrano, MS. in foL ad pag. jo 3 . M M C C V 1 1 I. 

de PADO DIOMEDES. 

D iomedes de Pado fiilius Bertini , & Anto- 
ni* Vicecomitis Nobilium Mediolani con 
jugum ; Avum habuit Hc&orem anno MCD 
XLVII. in Mediolanenfi Republica Decurionem- ; 
anno autem MCDLXX. ex Nobilibus pro Ticinenfi 
Porta delegatis , qui fidelitatis facratncntum prTllj- 
tcre in manibus Exccllcmiffimi Galcatii Mari* Sfor- 
ti* Vicecomitis Mediolani Ducis 8cc. Ipfe Diome- 
des anno MDIX claruit Ducalis Bafilic* Sundtx 
Mari* ScaKnfis Mediolani Canonicus , Italicdque 
potiflimhm Poefi infignis cxticit commendatus 

Ob 

I, Epigrammata Italica , vulgb Sonetti , qu« MS. per ex- 
tenfum referuntur ab Jo. Andrca de Prato in ejus 


McJiolanonfl Chronico fub annh MDVII. & MD- 
XII. pag. 78. & 1)9. MS. in folio , quod citat pe- 
net Comitem Conflantium Mariam dc Abdua, fit 
Comitem Carolum Littam. 

Dc eodem Diomede meminerunt Conrinuatoret Co- 
dicis Anniverf.iriorum , Piorumquc Legatorum , ac 
Ncctologii ScalenAs Btftliez compilati per Stepha- 
num Dulciuium ibidem Concanouicum , MS. ex 
Pergamena in folio in eodem Archivo Scalenfi, 8t 
Advocatus Sitonus in fuo Theatro Genealogico pag. 
jyx , MS. in folio penes Auctorem , ubi vifliur fe- 
ries Gentis de P.iao i Gallielmo patricio Mcdiol. 
fcilicet ab anno MCXXCViJ. ad Nicolaum de Pa- 
do , dc quo in fequeuti articulo fermo erit . 


MMCC1X. 


Digitized by Google i*97 


PA ET PRAETERMISSI. 

I a | 


PA 


1898 


M M C C I X. 


de PADO NICOLAUS. 

N icolaus de Pado filius Gulielmi , olim nati ex 
altero Nicolao, non vulgari eloquentia clarus 
extitit fub annis MCCCCLXXXII. & MCCCCXCJ. 

Cujus extant 

I. Liter* Latina per eum data Magnifico Dodort Do- 
mino Andre» Cagnoic utriufque lingua perito , Pa» 
tririo , 6c fuo tanquam Patn honorando 8cc. dat. 
Quinto Idus Novembri* anno MCCCCXCI. , qua* 

E x tenorem refert J. C. C. Raphae! Fanianu* in— 
ommemar. Nobili* Familia de Pado , fub lirer*— 
P , MS. in folio in Archivo Coliegii J. PP. Medio- 
lani. 

Ei Scbedii Sitoniam* flec. 


M M C C X. 

PAGANUS JOANNES. 

N I 1 proferre potuifTem Leporibus meis de Pa- 
gano noftro , pr*ter titulum ejufdem Poema- 
tis , ut infra, nili aroiciflimus Sitonus mihi fubmini- 
flralfet perhumaniter nomina iplius parentum , fci- 
Ucet Joannis Antonii , & Lavini* Solariae nobi- 
lium hujus Urbis conjugum . Florebat anno 
MDCLX. 

De ipfo tantbm habetur pro nunc 

1 . Gratulatio Poetica ad Eminentiffimum Principem Vi- 
talianum Vicccomitem Borrorr nnn , canente Join- 
nc Pagano. Mediolani , apud Gbifulpbum , 1667.1*4 

MMCCXL 

P A LL A VICINUS ROLANDUS. 

R 01 and us Pallavicinus , Marchionis Joannis Lu- 
dovici Senatoris, & Anaftali* Taurcll* filius 
edidit *re proprio quamplura Opufcula Cardinalis 
Nicolai de Cufa , & fuit ille primus , qui eadem- 
dicavit Revcrcnd illimo St llluflriflimo D. Georgio 
de Amboifa Cardinali Rothomagenli Legato Apo- 
flolico St Regio Locumrenenti generali in. Ditione— 
Mediolani , ubi pod laudes Cardinali de Cula me- 
rito datas, quem vocat „ Theologorum maximum „ 
haec fubdit : „ H nc ego Theologi* initiatus , zelo 
„ Fidei Orthodox* invitatus , ulc&us , impulfus 
„ nolui pro virili parte diutius pati , volumina tanti 
,, Viri , nullis fere cognita , in tenebris jacere— , 
„ fed a litu , 8t tinearum morfibus vcndicata im- 
„ preflbribus tradidi , *re meo excudenda „ . Data 
ert haec Epillola ex Caflro Lauro, anno grati* MDI 1 . 
Fuit St ipfe Rolandus Eques , St Senator Mediola 
ni , ac Marchio Curtis-majoris , St inlignis Oppidi 
Buffeti annis MCDLXXXIX, St MCDIC Edid 
igitur atque recenfuit fupradidli Cardioalis Cufani 
Opufcula , 

Quae fequuntur 

“ — ConjeQ 

Mente. IV. De Vifione Dei . V. De Pace Fidei . 
VI. De Statici* Experimenti* . VII. Cribratione* 
Alcorani. Vili. De Venatione Sapienti*. IX. De— 
Mathematica perfectione . X. De Ludo Globi. XI. De 
Beryllo. 

iVidendu* efl Cl Sutiut in HiAoria Liternria ad annum 
MCCCCLXXXIX. Coi. CCCXI. Ac Francifcu* San- 
fuiou* de Familiis iliufl. Itali* pagg. 178. At fcqq 


Tom. II 


M M C C X 1 1. 


PARONA HIERONYMUS. 

^Amilia Parona Mediolanenfis quandoque etia m . 

. reperitur fub voce P erani, & Pfroni, quia pro- 
mi fcu e fic vocabatur . Ex ipfa onus Hieronymus hic 
non modicum laudis Ubi promeruit ob librum fatis 
proficuum , quem edidit 

Hoc titulo 

Ordine* ac Declara rionc* ab Excetientiffimo Senam! 
Mediolani edit* in re Sportularum , quibu* Officia- 
le* , precipue Thefaurani , quotidianam quandam , 
veluti in parietibus pifom habeam formam , qua 
vel in nolentium oculo* incurrens Tuorum, quemque 
Honorariorum commonefaciat ; Opera fic Audio Hie- 
ronymi Peroni ab eodem Excellentiffimo Senatu De- 
legati in unum eolktt*, cum Indice eopiofifRmo. 
Aa AmpiifEmum Senatorem D- BalriiafTirem Ltm- 
bertengum magni nomini* Turifconfuituro . Medio- 
Imi , ix typograpbiajo. Petri Cordi , 164}. in 4. 

II. Methodu* exigendi Sportula», hrevit quidem Ac facili* 
ad pr*fctiptum iplorum Ordinum in communem— 
utiGtatem. Extat ibidem. 

In principio Libri adeft Elegia Carminum 16. Auftore 
Joanne BaptiAa Perono , Auftori* filio , de quo infra . 


M M C C X 1 1 L 

PARONA JOANNES BAPTISTA. 

H ieronymi , de quo in Articulo pracedenti jam 
egimus, filius, in Ven. Collegio Notariorum 
hujus Metropolis locum obtinuit anno poli Virginis 
Partum MDCLXV. menfe Decembri , Sc inter J. 
Confultos non infimum nomen fibi promeruit ; nil 
verb ad Legalem hanc iplius profeluonem fpe&ans 
vidimus ; Mulas intcrim coluit , ut videre eft in- 
libris , quos publici juris fecit , 

Sic inferiptis 

I. Invi&iflimi Eroi* Excell. D. March. Cnracena univer- 
fa Italia Propugnatori* Adorea k J. C. /0. Bapt. 
Parona adumbrata. Mediolani, apud Cardum, uae 
anno in 4. 

II. In Nuptiis Comiti* Renati Borromai , Ac Julia Aro 
fi* Carmen T. C. Joannis Bapnft» Paron* . Me- 
diolani, apud Cardum, fine anno in 4. 

ZIL Elegia ad Excellent iimum Senatum Mediolani . Ex- 
tat in fronte Libti a parente Tuo, ut diximus, 
editi „ Ordine* 8c Declarationes Senatus Mcdiol. 
„ in caufa Sportularum fice 
Videantur uberrima Sched* Sitoniaaa. 


M M C C X I V. 

PARRAVICINUS CHR1ST0PH0RUS. 

I Oannts Petri filius , ac Hortcnfii celeberrimi Soc. 
Jefu Sacerdotis , de quo fuo loco jam diximus, 
frater, Medicinae ProfdTor floruit in hac Urbc- 
ab anno MDrXXXI. ad MDCXLIX. quandoqui- 
dem etiam Pallavicinus didhis , aliifque adae&ett» 
dus efl , jam li nobis in hac Bibliotheca relatis , 
qui , inflante Cardinali Dongo , dc ufu Corticis 
reruviani Icripferunt . 

In publicum igitur vulgavit 

L DifTcrtationcm de ufu ac utilitate Chin*-Chin» Acc. 
Ita Scbaftianus Bodu* , Ac Bartholomeut Curtius in- 
fuo Opere de claris Medici* Mcdiol anentibus pag. 
nj. , oc Cl. Sitonut in|Ichcdii. 


Fffffff 


MMCCXV. 


Digitized by Google ,S 99 PE SCRIPT. 

M M C C X V. 

PEDROLUS JULIUS CAESAR 


MIN. 
I A I 


NOTiE, PE i 9 oo 

mitarum S. AuRuflini . Mediolni , 1494. Raphael 
Pitoj', ilIus hoc Oput fdpudiOo Fr.Hieronymo nun- 
cupavit Epifloli ad cum data . 

Videndi» crt fupradi&u» CI- Saxiui in Hift. Typogr. 
Coli. CCXVIII. 6 c CCCXC 1 I. necnon ad annoi M- 
CCCCLXXX. MCCCCXCIl. & A 1 CCCCXCV. 


A Ltcrum Pedrolum dedimus fuo, loco fci licet 
Art. MCCLIV. Aron® natum , nunc damiis 
Julium Caffiarcm , forfan ejus affinem , de quo pau- 
ca vidimus , ut iufra , ideoque inter minores ei lo- 
cum fervavimus , 


Propter 

I. Panegirico in !ode di S Guideozio, detto in Novara 

ranno 1690. Ivi , in 8. fir-e Typographi nomine . 

II. Panceirico per S. Gulio. Milano, i<>97- 8. , cxtat 

etiam MS. in B-btiotheoa Ambrofiana in Collciiio- 
nc rerum Nov-rienfiurn , quas ibi repofuit Ci. Cotta . 


M M C C X V 1 1 1. 

Dc PEREGO CAESAR. 

N Obilitatcm Sanguinis fui auxit , & illuftravit 
C*far de Pcrego , (ibi in conjugem aflumen- 
do fororem J C. C. , ac Senatoris Gluffiani . Tefte 
i vero Abbate Picinello ex divite in paupertatem in- 
d cidit , fed profpcre ad fomtnam fene&utem perve- 
j nit . Typis deait Opellam , 

Cujus titulus 


M M C C X V I. 

PELLJZARIUS FRANCISCUS MARIA. 

D Um Cardinalis ampliffimus Alphonfus Litta_- , 
Mediolani Archicpifcopus. Plebem Modoetien 
fem Iu lirabat anno MDCLVI. exceptus magnifice 
fuit in infigni illo Oppido , ubi £c Theatra 8c 
Triumphales Arcus crcdla fuere Hac occahonc— 
Francilcus Maria Pcllizarius Mcdiolancnfis t Inlcrip- 
tiones , Carmina , & F logia compofuit , necnon- 
typis dedit in feqnenri libro , quem eidem Emincn- 
riffimo Prarfuli nuncupavit, ur refert Picincllus, qui 
nec titulum ejus integrum nobis reliquit : cx fide— 
igitur ejuldcm 

Damus 

I. Elogia, Jnfcriptiones , & Carmina, Stc. Mtdiolaui, 
n 8. Terte Picinello in fuo Athenaeo MemoI.ui cnf> 
p-ig. sij. 


M M C C X V I I. 

PERAGALLUS RAPHAEL. 

E X (lemmate Genealogico Gentis Peragall* , feu 
Pirogallte a Marco, qui anno Chriili vtCCCClI. 
florebat , incipiente agnovimus , quod ab ea etiam- 
ortus cft Lconardus inter Qpeftores Magulratus 
Reddituum extraordinariorum anno MCCCLiV.,Ac 
quod numerentur IV Decuriones Conlilii generalis 
hujus Urbis ab anno mCCCCLXXJV. ad X DXIII. 
Raphael vero noder , cui pater fuit Philippus , qui 
anno MCCCCLXX. cum aliis Civibus Mediolanrn 
libus Paroeciae S. Michlilit ad G :llum fidelitaterrc. 
iuravit Galeacio Mari* Sfortj* Vicecomiti Medio- 
lani Duci . Raphael ipfe claruit ab anno MCCCC- 
LXXX. ufque ad MDiV., ediditqne plures libros, 

S uos emendavit , & arre fuo imprimi curavit , cum 
ipidolis Nuncupatoriis , ut infra , 

Videlicet : 

I. VocabulifU Eeclcfaftico ; Aufkorc Joanne Bertnrdo 
Forti , Ordinis Eremitarum S. Auguliini . AUdto- 
lani , 14 Ad calcem Libri txtat Epigramma ia- 
laudem Raph.elir nortri , quod dedit CI. Sanus in 
Hiiioria Liter .ma coi. CCXVIII. 

2 L Scrmonarium dc Commendatione Virtutum 8c c. Fi. 
Mtchrclis deCarcano. Mediolani, 1401. una cum- 
Epiliola Nuncupatoria ad calcem polita Riphaelis 
Peragalli „ Reverendo in Chrillo Patri, D. Fr H e- 
„ ronymo de Torniellit , Ordinis Minorum Obfer- 
,, vanus regularis, in partibus Cifmontani» dignif- 
„ fimo Vicario gencralt „ . 

III. Figura Bibitorum , fcu potius Compendium Figura- 
rum fecundum ordinem Materiarum Alphabcticc dt- 
gcllum , AuUocc Antonio Rampcgoli , Ordinis Ere- 


L Diarium Aftronomieum ad inveniendas horas Plano» 
rari as , & Afcendcns , data quacumque hora , Sc 
dierum, ac nottmin magnitudinem ad Quinque-. 
dierum differenti ' m aJ Polum XLV. AUdiolatn , in_ 
Tvfogtapbia Palatina , Jobannit Baptijla Malatcjht , 
in 8. firt atro . Epillola ve»6 Nuncupator» ad Co- 
mitem Jacobom Siinonettam data etl pridie IdusFc- 
bru..ni .ViDt.XXXVIL 

Videndus dl Picincllus in SuoAthens» pag. >4». 


M M C C X I X. 

De PEREGO PAULUS. 


D 


S I quemadmodum labores Eruditorum Virorum^ 
Scriptoribus immorr -litatem I*rgiri confucfcunc* 
ita ipfi quoque Codices tanti muneris fomes .d do- 
dlorum hommum manus pervenirent, quibus curo_ 
effiet . ne prorfus perirent , intercedere ; crt viflec 
profedlo in immenium Bibliotheca h*c mea Scripto- 
rum Viedirlanenfium, neque ram f*pe de his dolerc 
coatSlus luiffein , qua? omnino (une deperditi Id pro- 
fetflonon accidit Paulo de Perego Clerico Regulari, 
ex eorum Coetu , qui Theatini dicuntur ; ejus enim 
Italica varii generis Carmina fpar^tm prtbs , & Cre- 
mon* pr*fertim edita Innocentius Raphael Savotfa- 
rola in unu n Volumen red git . Datum nobis notu, 
fuit plura de Perego noltro . quodque magis mira- 
re . secarem faltem node , quo inter mortales effit- 
defiit ; fcimus tamen 


Eundem fcnpfiflc 

L Carmina v.iria It.ilica, fcilicrr Alt, Setina t Sonttti ec. 
Emur.c in Biblioth. Suorum Patavii . 

Ita cx do^to , amici Himoque P. Cruetjn , nunc Colle- 
gio Suorum Ravennae Prxpofuo . 


M M C C X X. 


PETRASANCTA FABRITIUS. 

N On Epidelam tancbm,ut (ic prstitulatur liber 
Fabricii Petr*fandVE , fed Huloriara Genea- 
logicam famili* Venet* de Puteo cx integro conti- 
1 net . Hunc debeo CI. P Joanni de Augulttnis , ali- 
bi a me , 8c merito commendato ; nam & Opufcu- 
: lum, 8c ejus AutSlor hic prorfus ignorabantur : adji- 
ciendus ergo ctt aliis Scriptoribus Mcdiolancnfibus , 


Ob 

I. Lcttcr.i f unigliare di Fabricio Petrafinta , nobile Mi- 
l.mefe, diretta alfilludrc c Molto Reverendo Mon- 
\ lignor Gin: Franccfco d.i Poiizti , nell» quale breve» 
mente Ii tratt.» dei Ia vera onginc , e difeenden**— 
dclli Nobili , cd Antichi Citwdini Veneti della— 
Cafa da Pozzo , Milano , fint Intprtjforis nommc-. , 
i6ot. m 4. 

MMCCXXI. 


( 


Digitized by Google 


1 9 0f 


PI 


PL 


1901 


\ 


ET PRAETERMISSI. 


M M C C X X I. 

PETRASANCTA FRANCISCUS alter. 

A Lterum Francifcum Petramfandlam laudavimus 
fuo loco, fcilicet Articulo MCCLXXIll. , Sx- 
culo XV. florentem ; hunc vcr6 inter Poetas Mc- 
diolancnfcs enumerandum efle cognovimus ex Opere 
pluries citato Cl. P. Qp.tdrii , 8c ex altero intra_ 
recenfendo . Florui (Je videtur initio Szculi jum_. 
cranfa&i . 

Damus igitur de tpfo 

1 . Rima di Francdco Piet n fama Milanefe . Extant in- 
Libro ,, Pompc Funebri nclla mone dcll’ iltutlrilfi- 
„ mo Signor Come Gentile Torri.tno Vcroncfc— . , 
„ procurate, e raccolte da Celio Maffioli Salodiano. 
In Vrronm , apprimo Bartolomeo Merlo , 1617. ia 4. 

II. Carmina duo Italica , vulgo Somttti , leguntur in Col- 
lectione Jo Bnptifte Foliati pro Laurea Jo. BapiiiUs 
Vicecotrnti* . A Itito! ■ apud Paganelhm, ifigS- m 8. 
Dc primi* C-irinir ibus loquitur fopradiitu* Cl P Qpa- 
dnut in fuo libro „ dclla Storia , e delta Ragiouc— 
„ d'ogni Poesr.i „ Tom. U. pag. 180. 


M M C C X X 1 I. 

PIONNUS JOANNES ANDREAS. 

P Atrem habuit Joanncm Baptiftam , marremqueu. 

Ifabellam Cufanam nobiles Mediolanenfes , fra- 
trem veroGabrielem Canonicum Ordinarium ab an 
no MDC. ad MDCXLIX. in Ecclefia Metropolitana 
Mediolani . Vir ifte eximi* pietatis , & non infima: 
literatune , floruit Eques Hicrofolymiranus ab anno 
Chrlfti MDXCV. ad MDCXXVU. Meminit ejuf- 
dem harc Scpulchrafis marmorea Infcnptio in Ec- 
clcfia Collegiata S. Mariae Nove Burgi Abbiatigraffi 
poftta , tenoris fcqucntis : 

10ANNI BAPTISTAE PION NO 
PATRI DILECTISSIMO 
IO. ANDREAS, GABRIEL, IO. PAVLVS 
ET IO. AMBROSIVS FRATRES 
SIBI ET POSTERIS 
SEPVLCRVM HOC POSVERVNT 
MDXCV. DIE PRIMO IANVAR1I . 

Podia religionis ergo ad facra Palaellinse loca fc_ 
contulit, ibique per biennium moram trahendo, & 
perluitrando pluries eadem vifiravit , demum in Pa- 
triam reverfus , typis Mcdiolancnfibus dedit librum 

Hujus tituli 

1 . Vita di 9 . Onofrio , cavata dnlle Onere dei D- Gio- 
vauni Climaco: Alie Molio RR. Madri di S Maria 
Rofa in Abbia G rallo , di Gio: Andrea Pionno , 
Gentiluomo Aiilanclc , Cavalicr Jerofohmitano, c_j 
F rotcttore di detio Monafteio . Milano , id*j. , dc 
iterum 1619. pmit Philippum Gbifulpbum, m 11. 

Cx J. C. & Advocato Sitono in Chronico Colirg. Phy 
ficor. Mcdtol. p.irt. 11 . Artic. 514- , dc in Theatro 

r eakgico pag. 149. , necnon ex Jo. Petro Furiccl- 
in Difierutione Nazariana pag. j. 


M M C C X X I I I. 

PIROVANUS CAROLUS. 

E X Jacobo J. C. Collegiato , & Senatore , nec 
non Anna Mirabilia ejus conjuge natus eli Ca- 
rolus Pirovanus , qui anno Chrilli MDLXXI1. Col- 
legium J. PP. hujus Urbis ingrcflus efl , deinde- 
patris Praturam , non fine laude , geflit anno MD- 
XC. , atque inter Advocatos non fecundi nominis 
floruit ufque ad annum MDCXVIII. Ejufdem men- 
tionem faciunt bina Monumenta Scpulchralia in- 
B Templo S. Mari* Paffionis Mcdiol. exiilentia. 

Habemus eiufdera 

I. Co '.filium pro excufandis Medicis Collccii Mediolanen- 
fn ab onere Mcnfualr: F.xiat in Codice Statutorum, 
atque P.-ivile iorum ejuldem Collegii parrim edito , 
9 c parum MS. in Biblioth. PP. Eremii. Difc.ilcc.it. 
S. AuguiUni apud SS. Cofmam, dc Damijnuin Me- 
diol. fign. II. V. num- *8. in fol. 

IL Confulutionn Juridice plure* tam edit* , quam ine- 
dite leguntur m Collectionibus Aichinte.l , Benalia- 
na , P.irodiana , dcc. 

Agunt de co Cl. Siionut nofler in Chron. J. PP. Mc- 
diol pae 148. ad Art. 199., dc Morieeu in Hi dor. 
MedioL hb. IV. Gap. 40. 


C MMCCXX1V. 

PITJUS JOANNES PETRUS. 

P Itiam familiam inter nobiles Mediolanenfes re- 
fert I. C. C. R a phacI Famatius in Commentar. 
MS. fub litera P. Claruit ex ea progenitus Joannes 
Petrus inter Caufidicos Fori Archicpilccp.ilis Me- 
diolani ; fcripfttque librum fi non mole , certe uti- 
litate pergratum , 

Scilicet 

I. Dire&orium Notarialc , Gve uniuncula Indrumcntorum, 
j-. AuCtoie Jo.ume Petro Pitio Cive origmaiio Alcdio- 

u lanenfi , ac in Ecclefia&ica , dc Metropolitana Cu- 

ria caulas patrocinantc ; dicata , dc confecrata II- 
luilnilimo Domino Do» Fr.uiCiCro (hiklb, Regio , 
Ducaliquc Advocato Fifcali generali hujus Status 
McJiolanenGs , Matellioni Pat-ibiaghi dcc. SUdiu/an, 
typii FttUnCt Agnelli , 1697. in tu 


M M C C X X V. 


PLANTANIDA JULIUS. 


E 


I Nitio Sxculi XVII. floruit Archipr«*bvtcr Bafi- 
licse S. Laurentii hujus Urbis Julius Plantanida, 
cui ob venullatem Carminum Italicd , & Latini lin- 
gui variis occafionibus confcriptorum locum damus 
m hac Bibliotheca . Ad manus noflras ramum qtue 
fequuntur pervenere , ctfi in Nuncupatoria prxnxa 
| libro num. L alia plura fcripfifle ipfcmet tcftctur , 


H*c funt , 

I. De Virrutibtn S. Caroli Borrom*i Carmen ad Emi- 

nemilfimum Mediolani Archicpifcopum Cardinalem 
Fedcricuin Borromruin . Mediolani , apud lutprejjo- 
rti Arebiapijcopalet , Jina amo , sa 4. 

II. Carmina tria Italici, vulgo Sunetti . Exunt in libro, 

cui titulus: „ Flavii Antonii Bonlilii Servite Viglc- 
„ vanenli* , Carmina in obiiu Caroli , 8c Uberti 
„ ejus Patrui Vicccomituoi . Mediolani , apud Paga- 
nalium , 1604 m 4. 

III. Alia tam Latina , quiim Italica , pro Laurea Anto- 

nii Fcrni . Tiriw' , 1610. r» 4. 

MMCCXXVI. 


Digitized by Google 


i 9 o} P0 SCRIPT. MIN. NOTA:, PV 

l A 

MMCCXXVI. 


FORCARA CAROLUS MARIA. 


D 


E Porcaria familia agit J C. C Raphafl Fa- 
nianus in fuis Commentarii* MS. fub litera P. 
Filius JoannisBapiid*, exritithic Jurifconfultus Mo- 
doetienfis , ac inter Notarios Collegii Mediolani 
locum obtinuit anno MDCCli. 

Scripfie 

I. L’Elemofina Trionfontc : Accadentia Sacra in Iode_. 

di S. Gbrrardo Tentorio ConfcJTore di Monza . Mi. 
lana , prejfo il bigami, 1604. i» 4. 

II. Or-zioiu Pdiicgiricu m loae dei nicdefimo Sarno . Ex 

t.u ibidem . 

Ili. Carmina Latina , Sc Italica . Ibidem . 


M M C C X X V 1 1. 

PORRUS JO ANNES BAPTISTA alter. 

A Rticulo MCCCXXVIH. alterum loannem Ba- 
ptidam Porrum Bafilianura protulimus ; nunc 
vero iilum eximii; Soc J* #u Alumnum damus . Do- 
lendum crt. quod Sui memoriam illius Viri minimi, 
ut opus erat , fervaverint . 

Ad noftram notitiam venere tantummodo 

L Joanuii Biptiffce Porri Societ- Jefu Oratio in laudem- 
B. Car oh Borromjei habita in magno Conventu Vi- 
rorum Eruditorum in Templo Braydenfi. Me di o l a ni , 
159 1 . fine ImprtJTorit nomine , in 4. 

II. Orario hibita 111 Templo Bi yJcnli die II. Novembri», 
anno MOXCJX. utrum uni f.icult ili dare operam- 
pr*iler , an pluribus ■ incipit .' „ Ea (iimini rerum- 
Opificii in homine confiituendo ment fuit fice. „ 
MS pagg if. in fol. eat. 11 in Tom XXX Vili. Mi- 
fcclLneorum Bibliotheca: Braydenfi* . 

MMCCXXVIII. 

PUSTERLA BASILIUS. 

A Lias ti olebam , quod Religiofi Viri Ordinis 
Servorum S Maria; Virginis Suorum memo- 
riam non fi-rvaviflent , optabamque novam Anna- 
lium ejufdem Ordinis Cl Giami editionem Lue* 
habitam prx manibus habere, ut meilera majorem- 
colligcre mihi ditum fuider, fed contra expedlatio- 
ocm nec ipfos etiam, quos Picinellus refert in Tuo 
Athenaeo , ne dicam alios Scriptores fuo« , in quos 
forte fortum pluribus in Bibliothecis egoraet incidi, 
etfi non Mediolanenfes , tnlalutatos reperi , & quod 

f ilus ell, Alumni ipfi Conventus hujus Urbis ncc rantil- 
um de Suis dedere Ipfis igitur tribuat Lc<5lor fi de 
Pollentia ifto egoreferam tanrfcm verba Pici ndli,qu* 
funt: Magiflerium in fua Religione obtinuifie , 8t 
dotflum in Scientiis Philofopnicis &c Theologicis 
fummopere evafilTe. Aderit quoque, multum ipfiun- 
in Poew « Si arte Oratoria ca tempedate qu5 vixit 
fcilicet medio S*culo XVII. emicuifle , fed non pro- 
fert de eo laborem aliquem literarium, pr*ter quam 
illum infra recenfendum fub num. I. , alterum nos 
damus , reliqua poderis dimittendo, ut meliori for- 
tuna in publicum ea proferant, una cum Adlis ejuldem 
litcrariis uberioribus , & mortis die 


I904 

Edidit 

I, II Prato; Panegirico in Iode di S. Carlo . Milano, t6\6. 
n 4“ 

IL La lingua aneor parltnte: Panegirico per S. Antonio 
di Podova. Milano , ne lia Stamperia Arcivefiovilt , 
ifij7. w 4 

Vide Picu.cJlum in Athenaeo pag. 74 . 

M M C C X X I X. 

PUSTERLA JOANNES FRANCISCUS. 

D E celeberrimo Equite Joanne Francifco Puder- 
Ja, Petri Ducalis Mediolani Senatoris, ac Feu- 
datarii Opoidi Fregaroli in Comitatu Alexandri* , 
& Luci* ae Crotris conjugum. filio , agit Cl. Sa- 
xius in fua HiftoriaTypographica ad annum MCD- 
XCVI. in Articulo Baptid* Fulgofii ; nam Plannus 
Flatus in Epiitola fua num. XXXVII. , ifi qua— 
laudat librum Fulgofii , cui titulus faofia , Purter- 
1* nodro ab Auctore dicatum , fic fe exprimit : 
„ Et is inferiptus ed Jotnni Francifco ruderi* 
„ Equiti ornatiflimo , 8t de rebus ipfis Jure dijudi- 
„ caturo } valet enim Joannes Francilcus fumma & 
„ ingenii bonitate , 8c morum elegantia , & in hu- 
,, jtmnodi palxdra jamdiu verfatus ed , & adhuc 
„ verfatur egregtr „ . Sufficit hoc proferre in lau- 
dem hujus Pufterl* , qui Poeta fuit optimi S*cuH 
XVI. , ut legitur in libro P. Quadrii loco infra^ 
citando 

Edidit igitur 

I. Carmina Italica, que extant in libro „ Rime di dfverii 
„ Auiori eccellentiffimi raccolte da Giovanni Offre» 
„ di „. In Cremona, per Fmctnxo Conti , ijlSo* m 8 . 
Ita fupradi&m Cl. P. Q* iJnut Soc Jefu 1 » fuo Opere 
„ delU Storia , e delti Ragio e d’ ogni Pocfio— „ 
Tom fl. pag. {£ 4 . Ber ardiinut Coriu* in H i Mc- 
diol. ad annum MCDLXXVJ Donatu» Bofiiui m- 
Chronica Mediol , 8c Clar Advocatu» Silonu» in 
Theatro genealogico Sitouuno pag. J 64 . MS. in fo- 
lio penei Autlorcm . 


MMCCXXX. 

PUTEUS JACOBUS. 

Q Uamvis non injuria credamus Ludovicum Pu- 
teum Societatis Jefu Alumnum plura fcripfif- 
* le , quim hic aamus , ex monumentorum-, 
tamen inopid cogimur pauca admodum ipfius Opera 
proferre . Enituit pr*cipuc hujus Vin dodlrina^ * 
tunc chm extinili pronus pediferd lue anno MDC- 
XXXII. qu* biennio Metropolim hanc vexaverat y 
folemni fupplicatione peraida dic XXI. menfis Fe- 
bruarii cx Metropolitan* Bafiiic* fuggedu publici 
ad populum verba fecit . Reliqua illius A«a feli- 
cior forte ColIe<£tor inveniet , 

Superfunt ejufdem : 

Milano rif.maro dalla pefte . Predtca de! P. Lodovico 
dei Pozzo, Teo logo , e Predicatore dei Ia Compa- 
gnia di Gerii dcita nel Duomo di Milano. /vi, 
ifiji nt 4. 

II. Pallorale carita di S. Carlo . Sacro Ragionamento 
detro nel Duomo di Milano . Ivi , par Filippo 
Ghifalfi , i6]t n 8. 

111. La Paifir.-.le Prnvidcnza di S. Carlo , Difcorfo fatto 
nel Duomo di Milano. Ivi, per il Cerri , itfj*. 
i» 8. 

De eo Cineltu» in Bibliotheca volante. Pluteo VlH. 
& Pictndlu» in fuo Atheneo Mediolaneofi pag. 

397- 


MMCCXXX!. 


Digitized by Google ijoj RA ET PRAETERMISSI. RI , 9 o 6 

R 


M C C X X X I. 

RATTUS B ARTHOLOM A£US. 


A 


MMCCXXXIV. 
RIPA MELCHIOR. 


O B vetuftatts gratiam Bartholomxo Ratto Me- 
diolanenfi locum in hac Bibliotheca damus, ni- 
mirum ejus Epiftolas tantum ad Plarinum Pia- 
tura vidimus, nec de illo aliud habemus, quam quod 
anno MCCCCLXX. apud Senatum Mediolaocnfero 
Secrerariatus munere fungebatur , uti nos monuit 
amiciflixnus Sitonus; 

Extant igitur 

v . I. Bpiflol* Latina ad Ptotinum Piatum graiulaton* pro 
ejufdem liberatione c Carcere , cum iftiut rcfpon- 
nonibus . Legantur »m« Epiftolas Platini , impref- 
Cli an no tfo6. 


E X Schedis Sitonianis didicimus Ripam noilrum 
Patrem habui fle Jofephum , atque Eccledam-. 
ParochialemS.JoanuisadquatuorFacies hujus Urbis 
prudenter , fanfteque rexi (Te per annos vigintiquia- 
que , fcilicet ab anno MDCV. ad MDCXXX qui 
fuit ei poftremus . Reliqua ad eundem fbcdhntia— 
Leftor agnofcct ab Opere, quod edidit fcquenti ti- 
tulo . 

Videlicet 

L J 3 om Pontificale di Milano di Olo. Francefco Befox* 
20, revifta, corcetta, fic ampli.ita da Melchiore Ri- 
va Dortorc di Sacra Teologia , e Curato di S. Gio. 
le auatuo Faccie. Milano, prtffo i i MalaStfla, 


M C C X X X 1 1. 

Dc RAYMUNDIS PETRUS FRANCISCUS. 


MMCCXXXV. 

RIPALTA FRANCISCUS MARIA. 


P Oftquam eximium Cardinalem Jofephum Archio- 
rum laudavimus Artic. CVIII. ad manus no- 
/Iras pervfinit liber Petri Francifci de Raymuodis , 
le&u dignus , i deoque hic receafendus videtur 


C 


Hoc titulo 


I. A rc hin rea Laus. Jofcphu* Archlmus; ad Regem Ca- 
tholicam Lcgiuui , Archiepifcopus Medi«>! inenfi* 
laudata* inter feftivai Sacra Purpura Gratulatio- 
nes , a Petro Francifco de Raymundss , Sacerdote-- 
Mediolanenfi , & J. U. D. Sine anno, loco, fic Ty- 
pographo, in 4. 


M M C C X X X II I. 


RAYNOLDUS BERNARDUS. D 

P Auli Mari* , fic Barbare Carcaft* conjugum- 
Mediolanensium filius , claruit in facultatibus 
Poetica, atque Oratoria ab anno MDLXXX. ufqoe 
ad annum MDCVIII , in quo fuum Teihmentum- 
«ondidit, iUudque fervat O. Sitonus nofter . 

Superfunt ipfius 

Nj. Orario in laudem Piatum, atque Sculptura, habita— 
in Scholu Palatini* anno MDLXXXIJL die XJV. 
Februarii. Mtdiolami % apud Ptgmtllum , 1584. in 4. 

H. Carmina plura la.n Italica , qu^m Vulgari Medrold- 
nenfi Diaie&o exarata . E itant in varii* CoHedio- 
nibut, fic in Opere Joannb Pauli Locnatn , cui ti- 
tula* „ Rabifcb „ uni cum Lomttii refpanfio- E 
iribus. 

Vkicnd» Cani Schedc Siionian* . 


Tom. U. 


F Rancifcus Maria Ripalta parentibus Francifco , 
fic Helena Ripa, Mediolani editus dl in lucem 
anno Incarnationis Dominice MDCLXII. die IL 
Julii . Adolefcens , cbm minoribus jam vacaflet ftu- 
diis in Academia Braydenfi, annos natus XVIII. pa- 
trem amific , mox aUquamifper apud Confobrinum 
fuum , qui animarum curam gerebat in Parochiali 
Templo SantfYas Mari* ad Portam , commoratus , 
clericalia exercuit miniiferia in altero Sao&i Seput- 
chri . Anno portmodum MDCLXXXV. facris ini- 
tiatus Ordinibus, die XIX. Auguftt primum folemne 
Sacrificium Deo obtulit in /Ede S. MarizBeltradis. 
Mox ad audiendas Fidelium Coofefltooes admirtus 
eft, quo in munere prudenti*, atque dodtrin* fura- 
muiti dedit fpeciraen . Theologi* laurei infignitus , 
& Utriufque Juris Do&or renunciarus , Protonota- 
rii quoque Apoftolici dignitatem obrinuit . Anima- 
rum curationem in Bafilica primbm S. Stephani 
in Brolio , deinde in Ecclefia Sanfki Petri ad 
Vineam exercuit ad obicum ufque magna cum- 
laude, confluentibus ex univerfa Urbe, ac Diaecefi 
| ad ipfius Aides Clericis , ur in ea , quam domi ha- 
bebat , moralis Theologi* palscftra exercerentur , 
quorum quandoque numerus ad CC. excrevit . Sa- 
cris Virginum Afceteriis Confeflarius praefuit annes 
plurimos , in quibus fic earum professum curavit , 
8c controverfias exortas mira dexteritate coropofuit. 
Examinator deinde Synodalis, 8c Librorum Cenfor 
deftinatus extitit ; ideoque mirum non cfl,fiad tpfum 
velut ad oraculum omnis generis Cives etiam Pri- 
marii , fic Magiflratus , confcienti* fu* , fic fummi 
momenti negotia deferebant , tantaque erat Viri 
exiftimatio , ut nedum hujus Ambrofian* Ecclefiz 
Pr*fules , verumetiam Apoftolica Sedes plurimis in 
caufis vices fuas eidem demandaverint . Obiit dic- 
XVII. menfis Januarii anno MDCCXLIII. chm prilts 
Bibliothecam fuam ditiflimam Canobio Minorum, 
qui Capuccini dicuntur , extra Orientalem Portam 
IegafTct . Jacet in communi tumulo Parochorum 
pr*di<fti Templi Sao&i Petri ad Vineam , cujus aram 
majorem *re iuo magnifici exornaverat . 

Super. 

Ggggggs 


Digitized by Google I 


i 9 07 RV SCRIPT. MIN. NOT^, S A 1908 


Superfiant ipfius : 

L Confulratto''ei plurime tn Caufii Civilibui , Cano 
nici», fic Moralibus , t im ediie, quam MSS. VoL 

111. in fol. juile molis . 

U. Sementi» j»t ui cs .b co emanate, variis in occaGo- 

nibut, fic iiifcripts: ,, Nui Francifcus Maria— 
» Ripalta l.U. fic S. Theol Do&or, Prothono- 
„ tariut Apoflolicus Acc. in hac ptrtejudcx Com- 
it miff.rius, Delegatus Apofiolicus flcc. MS. mfuf 

III. Carminum Italicorum fic Latinorum varii generis 

Volumina 11 iu fol. MSS- magna ex parte ab 
ipfomct Auftoie. 

IV. Inftrudio pro promovendo ad Epifcopstum , MS. in 

4 juil* molis. 

V. Sermones. P megyres . 8c Orationes plures tam Ita- 

lico, quam Latino fermone, MS- in 4. magne 
molis. 

VI. Decide Solitaria di X. giorni di ritiro per rinova- 

aione di fpiriro, MS. in 4. 

Omnes reperiuntur in B.bhotheca PP. Capuccino- 
rum , ut fupra . 

VII. Oiornate VII impiegate per Ii VII. dolori di Ma- 

ria Vergine. Milmo- 

VIII. Curavit eo m iterum Typis MediolanetiGbu» tradi 

Dominici Bellagatt* Opus magnum Cafuumcon- 
fcieniie, A udiore .M.tmno Boiucina , additis emen- 
dationibus pluribus in locis, fign.uifque Scnten- 
riis ab Apodolica Sede damnatis, ad plenum, 
commodum Morali difcipline operam dantium . 

IX. Relazione della morte di MonGgnor Prcule Vifcon- 
— ti Areivefcovo di D.tmiata Milmo , fer Mare' 

Antonio P«/«trfs, 17 it. in 8. 

X. Rclizione dei p-flV «io da queflt Vita di S. Ecccl. 

il Signor D. Ttob Ido Maria Vifconti Marchefe 
" di Cislago Atc. Milmo , fer gli Eredi Git fol fi , 
1701. tn 8. 

XI. In eadem fua Bibliotheca vidi Vol XII. Allegario- 
r nun» t .uiCiv , quam Canon. Sc Crim. additis ut 

plurii, um Sententiis Excellent ■(Emi '-enatus Me* 
aiol. fic >ot »» m rgin .libus manu Ripalte nollri . 
Vidi quoque Anonymi cuiufdain totam S. Scriptu- 
um manu exaratam Xil. Voluminibus in foL 


A cum Explicaxione Vocum Grecar. Hebrrar. Cal- 

deur. fice ( Labor veie improbus ) ab anno MDCC- 
XX Vili, ad MDCCXXXU! una cum Epifloliu, 
nuncupaiori t fic: Laboriofum ftquidem , fed 

„ dcleCl b> 'e quod Opus Bibite Stcre currenti 
n c lamo, ad otia evttm.li « fideliter troducen- 
„ de, divini Spiritus afflitu , fic te mihi an- 
„ nuente, hilari animo fufeepi , ejufdem divini 
1, Spiritus 1 ope perfefite complevi , illudque tibi 
,, dilcd ffimo in Chrido lefu Francifco Mari» 
„ Ripdte S T. D. fic Phitofophie profeflori 4 
,, fic m omnibus qoorumcumque generum fcien- 
„ tiis verfatiflimo fimplid corde prafento , pre- 
„ cans te hoc grui mei animi munufculum fu- 
,, fcipere ne dedigneris , ficque memorem me_ 
„ fetnper in ruis Orationibus habere non obii* 
,, vilcaris. Vale. 

Ex ipfius Vita , quam ipfemet feriptam reliquit , 
Opera verfi MSS. qu* dedimus , non fine volupra- 
B tc pertuftravimas. 


MMCCXXXVI. 


RUBEUS LEO. 

N imis jejunos reliquit nos Wadingus in Sytlsbb 
Scriptorum fui Ordinis , nam , prater alios , 
de Leone Rubeo Mediolanenfi louucns, ejus tantiim 
RcprafematioDem indicavit ; ex libri verb editione 
floruifle videtur Au&or initio Sxculi jam tr*nfa£ti . 

En titulus 


C 


L La Reina Etler , Sacra Rapprefentaxiooe drl Padrc-. 
Fra Leon Rofli, Minor Obfervantt. In Milmo, fer 
Gtamijtufia Pagant lio , 1618. tn 11. 

Ex Syllabo Scriptorum Ordinis Minorum Luc» VVa- 
dmgi pjg. 247 , fic lx P. Qiidrir» Soc. Jefu „dcUa 
„ Storia, e dcllfl Ragioue a’ogm Podia „ Tona. IV. 
pag- 8*. 


S 


MMCCXXXVI I. 


SALVATERRA JO ANNES MARIA. 

J Oanoem Mariam Salvi terram in Mediolanenfi 
Urbe natum anno ab Incarnato Domino '4DC 
XLIV. Hieronymus , atque Barbara V.iceco- 
mes nobiles Conjuges genuerunt Primos fu* 
aetatis annos inter bonarum artium ftudi i tranfegit 
Parmenfi in Collegio Societ. Jefu. Cbm autem Mar 
gari t a Auftriaca Leopoldo Caefari nupta Mediolano 
rranliret, a parentibus in Patriam revocatus eft, me* 
ditantibus eum Vienncnfem ad Aulam mittere Sed 
aliter decreverat rerum omnium Conditor , confra* 
enim , qua vehebatur io folcmnt Principis foe 
mina* ingreflu , rhcdl, monirus id vitz g nus libi 
nequaquam ample&endum. Collegium Parmenfc re- 
petiit , & foadente Joanne fratre fuo , de quo jam 
verba feci in articulo MCCCCXCVII1. hujus me* 
iPil>!iorhcc*, Societatis Jcfu inditutum amplexus ert 
in Tyrocinio Genucnli , cumque aeris ibidem in 
commoda gr. viter lenrirct, Cherium in Subilpinis 
miirjs , ii jo..nne Paulo Oliva fupremo tunc Socie- 
tatis Moderatore fcrveorifCmii literis poftulavit, ut 
ad proedtcamluro Americanis Populis Evangeltum- 
ablegaretur . Sed dilato voti cfF'<5tu ad docendos, 

S ro mllituti fui ratione, adolefcentes admotus qua- 
riennium infumfir Tandem ad quam diutius exopta- 
verat ad nidos miflionem enno MDCLXXV. dic— 
XX! Maji Gades versiis navem folvit , unde die 
VIII. Julii in optatilDmas ftbi Provincias iter arri- 
puit , quo tamdem dic XiU. Septembris eiufdem 
anni pervdnit . Ut Mexicum attigit Sacra Theolo- 


gi* curriculum coepit , quem tamen abrumpere 
coadtus dl mifTus ad Rhetores edocendos in Urbe 
Angelorum , ubi totus fuit in efTormaodis ad lite- 
ras , atque pietatem Alumnis ; nihil iotcrim omit- 
tens, quod d Animarum falutem pertinere videre- 
tur ; fepiflime etenim ad populum publici verba_ 
fecit. Exafto anno Mexicum reverfus, (aeras Literis 
egregie didicit, foli us tamen profiteri, majora fe k 
Redemptoris Crucifixi imaginr , quam £ Pracep- 
torthus pcrcepiflc . Apoftolico demum officio matu- 
rus in Scptcmrrionalis Americ* Provincias Cint- 
loam , Sonoram , atque Ttraomares juflii Majorum 
fe tranilulit - Ultro progreflus Evangcltcam lucens 
tribus aliis Provinciis invexit omnium prinvr-., vide- 
licet Chinipi , Barrojas , & Guazapano . quibus in 
laboribus decennium tranlcgit, adeo Barbaris, quo* 
Chriflo lucrifecerat chirus , ut chra a Provinciali 
fuo Mexicum revocaretur , armati eam ad Urbem^ 
accurrentes. Taraomari Patrem , ut ajebant , fuum_. 
vi repeterent . Mexicani vero pari in Salvaterram^ 
amore flagrantes,- coareptia armis ad Colkgii valvas 
excubantes, id impedire nitebantur. Tumultum ta- 
men ipfc compefcuir, impetrita k Majori fuo itu. 
Taraomaros redeundi potcllate. Vifitator poftrao- 
dum Cinalo* , & vicinarum regionum conllirutus 
eft anno MDCLXXXV1U. quod munus dum gere- 
ret, Taraomaros, aliofque finitimos Hifpani imperii 
impatientes, 8c turbas cientes, tam prudenter leda- 
vit , ut et dans humaniflimis literis Prorex gratias 
ageret . Hinc prafuit Rector Collegio atque Aca- 
demi* Guadalaxara , ibique Templum Laurctanas 
Virgini cxftruxit . Mox Tyronibus Magifter datus in 
Collegio Tcpozotlanenfi , tandemque toti Provinci* 
Przpofitus fuit anno MDCCIV. Califomiam janu 

pridem 


D 


by Google 1909 S A ET P R /E 

pridem erudiendam Chrifli Prarceptis expctierat 
Salvarcrra , cumque id demum impetraffct , & fc- 
cootuhflct in vailiffimam teauc ac barba am Regio* 
nem , non abfquc pratfenti i>ci Omnipotentis ope— , 
repugnantibus Idolorum Sacerdotibus , non verbis 
foibm , fed rnHdits quoque , & armis ♦ Evangelicus 
Przco Veritatis luce gentes perfudit , ut qua: prius 
{upcnlitiolo Daemonum cultu horrebat Ora, copio- 
fam Fidei meflem pareret , jureque merito Salva- 
terra Califomiz Apollolus nuncupari meruerit . 
Anno tandem MDCCXIV. ctim inde Mexicutn pro 
graviflimis Ecclcfiar , quam ipfe (latuerat , negotiis 
rediret, Guadalaxarz grav illimo correptus morbo, 
anno statis fu* LXXJIl. die VIII. Julii Aportolatus 
fui curium confummavit. Cadaver magna elatu m- 
pomp3 fere difereptum fuifTct , quod veftibus conti- 
gerat, i populo pietatis gratii, nili maturius condi* 
tura multitudinis manus dfugiffet . Publico etiam- 
fumptu, omnibus Magiflratibus aditantibus, poli tri- 
roeitre ipfi julta funt perloluta in Templo Suorum-. 
Non finit initi rutum meum diutitis in ejus virtutibus 
immorari , quae integnun volumen exigerem , & li- 
beriori calamo aliquando in lucem edentur . Gra- 
dum ergo faciemus ad ea , qua* fcripfit > 


TERMISSI. S A 1910 
a» 


MMCCXXXIX. 

De SANCTO-PETRO ALOYSIUS. 

G Ens de San&o -Petro floret in hac Metropo- 
li , tefle Q. Sitono jam a IV. fermb Siculis , 
nam inter Decuriones Mediolanenfcs V. enumeran- 
tur Viri ejufdem Farailiz ab anno MCCCLXXXVIH. 
,ad MDXUI. Nofler vero Reflor extirit intgnis 
Templi B. V. Mariae prope Burgum Seroni, ferip- 
> fitque , atque edidit librum 

Hoc titulo : 

I. II M ieflofo, e Fimofo Temnio della Miracolofa Effi- 
gie di noftra Signora dell* infigne Borgo di Sorono , 
dclcritto fcdelracnte ab origine dat Prcte Aloigi San- 
pi^tro, ivi Rettore. Mtlano , prtflb Lodovtco Monza. 
itfjR ni. f 

Ex PidneJIi Arhenco pag. 40;., & ex CoMe&ione De- 
curiooali Suoniana, MS. in foL penes A udor era. 


Nimirum : 

I. Lcrtcra ai P. Gianpaolo Oliva fcrtttn <U 1 Noviziaro 

di Chieri . Ea ferventiffimh precibus , quibus ad 
Indos mitti poftulahu , referta , fervatur auto- 
grapha iu Archivo Suorum Roras . 

II. Copia de quatro Carus de cl Padre Juan Maria de- 

Salvatetra 8cc. l.is dos primeras carta* fon a los 
Excel lemiffimos Stnoics V irreycs de efti Nucva- 
Efpuru. Las dos ultimas. Ia una ai Licent udo 
Don Juan Cuvallero y Olfio, Comiltiiio de Corte 
La orra ai Padre Juan de Ugarte Procurador 
de Ii Miffion de Californias . Con licentia, en Me- 
Kieon , en la Imprenta de Jun Joftfb Guillena _ 
Carjfcufo , ano da in fol. Prodierunt etiam- 
Italice Mediolant apud Malaujlam 1699. tn 4. pra- 
fixi t,)ilk>la pr«fati Joanms de Ugarte ad Geor- 

S um Salvaterram .Jojimis Fratrem, data Mcxici 
ie 19. Ja*U;rii 1698. Exiliis autem quatuor, ter- 
tia lectu dignrifima cl! , continet emm exadiffi* 
mam narrationem omnium, qus Audoxi in Ca- 
Ijfomi» appulfu 8c mora acciderunt . 

III- Plurcs alis auiogriphs ad cuudcm Gcorgium Fra- 
trem Tuum -b Auctore fen^ts (ervantur apud 
Marchioncm Jofephum de Ablui 
Vita ipiius, unde inulta e fuperius relatis haufi MS. 
in folio ab Auonymo quodam non imperito ela- 
borata , fer v at ur apud curadem Marchioncm. 


MMCCXXXVIII. 

SANT AUGUSTINUS AUGUSTINUS. 

L Audabilsm conatum Auguftini cx Familia 
Santauguflina Medidancnfi nati , urinam alius 
quifpi m C oncivis ejus felicius , aut (altera copi® 
fihs exequatur ; cum enim hzc Metropolis przcla 
riflimos Piflorcs genuerit , optandum foret , ut 
Augultini noflri Opus , mole quidem exiguum , fed 
laroen non contemnendum, additamentis exornare 
tur , 6c meliore criterio publici juris fieret . Interim 
laude fua fraudare noluimus Scriptorem iplum , qui 
viam exteris liravit . 

En quis Operi fit titulus 

_JL Immortalitk, e glorie dei Penello, o fia deferizione— 
dclle Pitture piu infigni di Mtlano , al Conte Anto- 
nio Renuo Borromco . Mtlano , prejfo V Agnelli , 
1671. r» i». 


MMCCXL 

SERAZONUS feu de SERAZONIBUS 
NICOLAUS. 


F Amillam de Serazonibus inter antiquas & No- 
biles Mcdiolancnfes refert J C. C. Raphael 
Fani mus in Commentar, fub litera S. Ex*ea cla- 
ruerunt Antonius annis MCCCLXIV. & MCCC- 
LXXXV., ac Manfredus an. MCCCLXXXV. 8e 
MCCCXCI. ambo J. C. Collegiati Mediolani , & 
Ambrofius an. MCCCCLXX1V. Decurio Mediolani ; 
de Nicolao interim ifto Ordinis Praxlicatorum nec 
verbum quidem apud CII. VV. Qpctif, 8c Eccard, 
fruftraque foret aliquid quatrere apud Suos hSc de* 
gentes . Iplum damus ob fequentem Editionem , 

Scilicet 

I. S. Vincenti! Ferrerii Sermones in 4. In calce : „ Ex- 
„ plicrunr perutile* , atque devotiffimi Sermone* de 
„ SanAi*, Reverendi Patris S. Vincent» Ferrerii 
„ Ord Pneiic.it,, diligentiffimi emendari per vene- 
,, 1 ibilcm Fratrem Ni ejufdetn Ord ini* Mediola- 
„ ncnlcm , qui prdeus Opus imprimi curavit , ira* 
„ penfii Aloyfii de Serazonibu* fratri* fui. Magifter 
„ veri Uldericui SenzenaeUr Tbevtcmicus tmprglpt 
„ Mediolani anno Domnn MCCCCLXAXFIU. die JU, 
„ Marti» 

Frater ejus Aloyfius imprimi curavit etiam : „ Afbcrri 
„ Magni Tra&atum fuper MilTus cflin 4. M in cujus 
calce legitur : „ Aloyfius verb de Serazonibui fua 
,, opera , ftc impensi imprimi curavit Mediolani ab 
,, Vlderico Sstnzenztler 7 beutonteo , amo Domnu 

MCCCCLXXXrilL die XVII. Aprilk. 

Ex Cl. Saxio in Hitt Liter. Typogr. pag. DLXXXIII. 
8c cx Cl. AdvocJtb Sitono m Chron. Colleg. J. PP. 
anic- x 5 89. , & 93. , 6c in Collcdione Decunonali 
Suoniana MS. in fol. pene* eundem . 


M M C C X L I. 


SETA H YP PO LITUS 

J Uris Umufque Doflor fuit , nccnon Prrpofitus 
fccclcfia? infignis Oppidi Bufli Arfitii ; ipfum- 
laudavit Picincllus 00 Panegyrcm tantbm infra— 
rcccnfcndam . Nos verb aliam invenimus pro D. 
Antonio Patavino diflam in Ecclefia S. Francifci 
hujus Urbis 


Vide- 
1 9 * i SF 

Videlicet : 


I. Ortttooe Funebre per la Morte dei Cardinale Catio Bor. 

romeo- Milano, prefo il Tini, * jSj f» 4 - 
U. II Samo dc* Santi .Pauegirico deito Bell’ Octavario pec 
Ia Fefta di S Antonio di Padora. Milaxo, prefo il 

Tirf i m 4- 

Ei Arhenao Mcdiolanenfi Abbati» Picinelli pag. |8j. 


SCRIP. MIN. NOT m; 

I A 


mMccxlh 


SFONDRATUS PAULUS alter. 

I N Sssculo Petrus, necnon Eques S. Jo. Hierofoly- 
micam, Marchiooe 8c Blanca Vicecomite paren- 
tibus natus eft , ideoque Gregorii XIV. Summi 
Pontificis pronepos . Ccmgregattonero Clericorum- 
Regularium Theatinorum ingreflus , profcfTionem^ 
emifit die XXIV. Februari», anno MpCXXII. In_ 
facultatibus Philofophicis, & Theologicis fummope- 
re excultus , non tantbm in Patria , fed etiam in_ 
Aula Matri tcnfi magnum nomen fibi acquifivit. Do- 
lendum eft , quod ebro longe 2 » Suis obierit , nem-! 
pe Barcinone , artatis fu* anno quinquagefimo , 
Scripta ipfius mintmb ad nos pervenerint . 

Supereft ideo tanthm de ipfo 

I. Narratiuncula dc Vita Pauli Arefii; hanc Comiti Bar- 
tholomro Arefio 6emtu* Prirfidi , die I. Aprili* 
anni MDCXLV 1 I nuncupavit , 8c Typi* data foit 
in Libro Velitationum in Apoc-lypflm fupraditti 
Pauli AreGi , cuju* Elogium no* jam dedimus fuo 
loco. 

,Vide 1'icindlum in Athensro pag. 4J4., Ludovicum- 
Araldum in Equcftri Nobilitate Civitatum Italica- 
rum pag. jt , 6c Advocatum Sitonum in Chron. 
Golleg. J. PP. aitic. 897. pag. »07. 


M M C C X L 1 1 1 . 


SIMONETTA JO ANNES JACOBUS. 

P Arentibus Ciccho Simonetta , atque Efifabeth 
Vicecomite nobiliffimis jugalibus ortus eft Me- 
diolani Joannes Jacobus , cujus literatur* curam- 
genitor Francifco Philelpho Viro fu* *tatis eUv 
quentifiimo , ac do<fti(fimo , tunc in hac Metropoli 
commoranti tradidit. Qpantbm Simonetta tanto fub 
pracetKore profecerit facillimi offendit lingularis in 
cum Philclpni amor , & exifbroatio , qui etiam in- 
epiftolis, inferius recenfcndis, furamis effert laudibus 
ipfius ingenium , candidofque mores . AmicilTimus 
quoque extieit Piarim Piati inlignis Poet* , cujus 
loco foo recitavimus laudes , ab eo Carminibus ho- 
noratus . Patris fecutus veftigia, in aula Galcacii 
Mari* Sforti* Infubrum Ducis fideliter adeo , rao- 
defteque fe geffit , ut eo etiam e vivis fublaro gra- 
tiam Bon* , atque Joanni9 Galeacii Principum Me- 
diolanenfium fibi promeruerit , 6t ab cifcfcm dic— 
V. Septembris anno MCCCCLXXVII. ele&us fue- 
rit ii Secretis . Annus obitus illius nos latet » 
lebs tamen deceffit . cumque ubi fit conditus igno- 
remus , Infcriprioais loco Carmen Piati memorati 
fubjiciemus : 

Per qui te genuit fimilem fibi , perq* u tuorum 
Stemmata , juventa per bene fa&a tua , 

Per commune fopbot ,per magni Patris homres , 
Te rogo t fac genitor me fetat tjft tuum . 


si 

Eruditionem ipfius ceftantur , 


1912 


Epirtol® plure* ad Francrfcum Philelphum , quarum^ 
memorabilior ea eft, in qua fumm.* illum laod.bu» 
extulit i confiliumque .ib e* petiit, quo pano fe ge- 
rere* advcrius eot, quibus cum benefeci Uct, ingra- 
to* deprehenderat. ... ........ „ .. 

Harum mentio eft in nonnulli* Philrlphi ipfiu* Epi Bo- 
li* inter hujus edita Vtnetiit , in aaibsi Joamis , C 
Gregarii de Gregariis, ito* t» fol. Ex Iu* ad loan- 
nem Jacobum noftium fupetflmt, qu» recenicntut 
nimirum : Prima dau III. Non. Martia* M^jCCC- 
LXXII qui rcfpondct memorat® qu«fliom a Simo- 
Mtt» pnq»r,i.. Altera Vlll. K ll. Juliai , qui ip- 
fum inftruit ad aulam pergentem . Tertia 
XIII. K.il Augufti eodem anno, qu* jpcoi» 
nam amiafEmi illum carpit , qu6d Principi* nego- 
tii* occupatu* ad fe non accefferir . 


M M C C X L I V. 

SORE SINA GABR 1 EL. 

OOrefinam Familiam inter Nobiles Mediolanenfea 
O refert J. C. C. Raphagl Fanianus in Commen- 
tar, V.S fub litera S. juvat hic excriberc verba CL 
Belfortii in Chronologia Monachorum Montis Olivea • 
nam de Gahriele ifto nihil quidem k Suis accipere 
potuimus ; refert igitur fummam virtutem alumni fut, 
quam elucere affertr in fequenti ejufdcm Opufculo , 
inde pergit : „ Verus Religionis filius , benignus 
pietatis pater , vivere defiit anno MDLXaa- 
VIII. 

Scripfic vulgavitque 

De Faliciute Vir* Monaftic* Sermonem , qutm inno 
MDCXi- Mediolani explevit. 

Ex eodem Belfonio, pag. * J®- 


M M C C X L V. 

SO VANIUS JOANNES MELCHIOR. 

A Nno reparat* faluris MDCLXVI. honeftis b 
parentibus editus eft in lucem Melchior So- 
vanius , Patriam forti» us perce lebre Oppidum Modoe- 
tienfc ; & quoniam in primis eloquenti* rudimen- 
tis mente percipiendis haud vulgare ingemi acumen 
adolcfcentulus adhuc palam offenderat ; 

1 num a Genitoribus minus , ibi Liberalibus ftudu* 

| operam navavit fcdulam in publico Athen*o Clert- 
' eorum Regularium Coogreg. S. Pauli , auos vulgu» 
Barnabitas appellat , prope eorum Collectum b. 
Alexandri . Philofophi*, & Theologi* cur fum tan- 
ta follicitudine , ac diligendi complevit , ut inter 
'primos aeratis fo* ryrones meritb ab Inftitutonbus , 
& Condifcipulis hanitus fuerit ; quapropter in facta 
Theologi* facultate lauream Magtftcrii obtinuit . 
Oratoris , ac Theologi clari nominis famam in dies 
celebriorem fibi conciliavit , plures in commcoda- 
ti onero Saniorum e fuggeftu Panegyres recitans * 
necnon Apoftolici Concionatoris munus fulcipiens * 
:quod per XLII. annorum fpatium in celcbcnmis 


egit, quemadmovuu. m — — — - — ------ .. 

m* datis extra Ponam Flaminiam die VII Jumt 
j MDCCXXiV. teftatus eft S. R. E Cardinalis Be- 
nedi^us Odefcalchus, Mediolancnfis tunc Archiepi- 
fcopus , per hafc verba : „ Melchior Sovani noltr» 
„ Dioecefis , abfoluto Rhetoric* , Philofophi* , ac 
„ Theologi* curriculo , hujus Facultatis lauream 
,, eft aflccutus j quique , pr*tcr vvias Panegyrica» 
„ Orationes , munus Concionatoris Q.uadragefima- 
„ lis per annos triginta , in noftra primbm Dioece- 

»» ” * 


Digitized by Google 
191J so 

,, fl ♦ deinde in ipfa Civitate Mcdiolanenfi , & fuc- 
„ ceffive in infignioribus Fcclcfiis , & Catfn-drali- 
„ bus, Bergomenfis, Plicentinx, Veneta», Mantua 
„ nz , Januenfis , & Laudcnfis Civitatum , nccnon 
„ 8c noftra Metropolitana , itemque in Bafilica S. 
„ Laurentii in Daimfo dc Urbe , & noviffi nc in— 
,, Vaticana , laudabiliter implevit . Propriis fum- 
„ ptibus Oratorium publicum extruxit , ( in Vico 
„ Mondonici ad radices Montis Briantci ) in quo 
„ pluribus ab hinc annis Do&rinx Chriftianx in- 
,, Unitionibus , aliifque piis fun&ionibus populum 
,, detinet . Exercitationum fpiritualium a Clericis , 
,, Sacerdotibus , & Monidibus pr*fatx Dicecefis 
„ peratarum , pluries Diretor extitit , 8cc. 
quin immo Mediolani etiam in Collegiata Ecclefia— 
5 . Mari* Pedonis univerfis Civibus eafdem facras 
exercitationes propofuir ; atque ut in primis Aluris 
Miniftros hoc necelTtrio fpirirus pabulo reficeret , 
proprias *de$ in memorato Mondonici vico rcftau- 
ravit , commoda fuppedinns Sacerdotibus domici- 
lia , illuc bis , terqus in antium confluentibus , ut Ji 
mundanis curis feraoti , Divinarum rerum contem 
piationi vacarent . Infignis Bafilic* Collcgiatx S. 
Jo. Baptirt* in Oppido Modoeticnfi Canonicus re 
nunciatus , Sacellum S Virgini , ac Martyri Lu 
ci* dicatum ex polito marmore fuo *rc refecit , 
fubterraneam cjufdcm Ecclefi* ConfdTionem pitu- 
ris , ard , 6c Dcipar* dolentis effigie elegantius or- 
navit , aliaque ad Templi decorem augendum fieri 
curavit , fupremis tabulis annuos etiam redditus 
afiignans , ut fextis quibufque feriis lalutares ibidem 
Hofti* Deo offerantur . Longo condonandi labore, 
atque annis gravatus aurium incommodum fenfit 
nec tamen deftitit aliorum faluti confulerc , fpiri 
tuahum exercitationum ad ufura Sacerdotum nor- 
mas exponens , inferius deferibendas . Apoplexid 
tamdem correptus , vivere defiit Januario menfc_ 
przfenris anni MDCCXLIV. , in communi Canoni 
eorum S Jo. Modoetienfis fepulcro tumulatus . 

In f er quamplures ingenii fui focus , vix illo 
mortuo ab ignota manu celatos , enumerare nobis 
cooceflum eft . 

I. AI Sacerdote in Ritiro, Meditazinni fopra il Van- 

gelo dcl Cori vito reguUaro in S M «iteo cap »»- 
coii gli Ef.nui fopra i Cooundamcnti dcl Deca- 
logo, le InUnizioui fopra la Digiuta S.iccrdota 
lc, r gli -•fimi per prim i , e dopo Ia Cdcbr.t- 
ftionc (Scc. Mtlan t, per Cmfippt Rifbmo Mala» 
ji«, 1740 in 4 

II. AI Sacerdote in Ritiro, Mediationi fopra il Van- 

gclo de’ Talenti regifti-to in S Manco cap. *J 
etMi gli Efami fopra i Peccati Capital:, c Virui 

oppolic, ic InRrueioni fopra il Sacnfizio clclla 

McCi, e g 1 II. III. IV. V. * iffctii per prima , e dopo la Cele 
brazionc. Mtltnto , pe r r/ meiefimo. 1740. n 4. 

III. AI Sacerdote in Ritiro Meditationi fopra la Para- 

bola Evangilica dclle Vergini Prudenti, e dellc 
Siolic. MV prrlo paratum. 

IV. Quarefimale da cflo recitato in varie Citu dcll' Ita- 

li», e per la terz» volta nella Metropolium di 
Mifano ec Ivi , preffo Giufeppe Ricbmo Malaitfta, 
fub prelo . 

V. flcVI.Due Orationi, recitate nel Duoino di Milano 

per Tapertura dc’ Tribunali . Mtltun , i«r 4. 

1VIL Pancgirico in lode di S. Caterina di Bologn.t . Bo- 
lospta , m 4. Tanto cum plaufu czccpu fuit in-. 


ET PRAETERMISSI. 


SP 


1914 


Patria mea h*c r.megyrica Oratio , ut memi- 
iieriui , pluribus J talicu Camii.nU.it a Civibu» 
mei* commendatum cx: uiffe j aumc eadem ibidem 
impreff.» fuerit in 4- 

VIII. Pan egi r ico in lode di S. Fi lippo Neri, recitato itu, 
Milano, msnrre dalla Congreg izionc de’ Sacc.- 
don fotto il patrocinio dcl medefimo ianto, a 
cui era aggregato , fe nc celebra va la FdU- 
Solenne . MS. 

IX. Varj Panegirid dc’ SS , tr.l* quali uno per S. Car- 
lo, altro per il B. Gi.m Angelo Porro, c per S. 
Filippo Benizj dcll’ Ordine dc’ Servi di M, V. 


M M C C X L V I. 

SPEC I ANUS CiESAR. 

I Oannc Baptifta , ex Crcmonenfi Nobili Fami- 
lia Cefarco Ducaliquc Mediolani Senatore—, 
dc quo in Exteris fermo erit , & Magdalc- 
na Sacca conjugibus nattis eft in hac Urbe Czfar 
nofter anno Chrifti MDXXXIX. ,idcoque juremento 
in hac mea Bibltorhcca Scriptorum Mediolanefifiuio 
rccenfendus eft , & prxeipue qn6d etiam ejus fra- 
tres , Profper fcilicet , Octavius . & Alphonfus in- 
ter LX Decuriones Confilii generalis adferipti fue- 
rint , quod munus non nifi Patriciis Nobilibus con- 
ferri in aperto eft. Ob doitrinam , morumque- 
probitatem S. Carolo Borromxo fumme charus ex- 
titit , & ab eodem Amiftite Canonicus Ordinarius 
Ecclefi* Metropolitan* primum clc&us , deinde— 
Romam ob gravidi ma negotia ad Ecclefulbcam- 
lurifdi&ionem pertinentia miflus , quantum in iis 
bene fe gefferit, fatis fuperque offendunt Epiftol* D. 
Caroli ad eundem , & Speciani noffri ad S. Caro- 
lum , qu* fervantur in Bibliotheca Ambrofiana— . 
Magno nomine fibi in Urbe acquifito.Utriufque Si- 
gnatur* Referendarius , & Sacr* Congregationis 
Epifcoportim a Secretis conffitutus eft , inde a San- 
Cliftimo Pontifice Pio V. una cum Cardinali Ale- 
xandrino Nepote in Hifpaniam Legatus mittitur , 
mox a Gregorio XIII Novarienfibus Partor decla- 
ratur anno MOLXXXV , ubi Synodum celebravit, 
AEdcs Epifcopales 8t Sacra Ecclefi* fu* ornamenta 
auxit . Sixtu* vero V. pro Lntrerfalis Ecclefi* be- 
neficio ad Philippum II. Hilpaniarum Regem Apoftoli- 
ca Legatione decoravit , quem poftea , nempe An- 
no MDXCI. Gregorius XIV a Novarienfi Sede ad 
Cremonenfem tranftulit j fed paulo poli Clementis 
VIII. juffu novam inire Legationem ad Rodulphum 
Caefirem coaCfus eft . Quantum in ea pro Catholi- 
ca Fide, & Ecclefiafticis juribus peregerit, om- 
nibus notum eft: indicare fufficit, HulTuarum Eccle- 
fialfici Conciftorii in Regno Bohemi* abjurationem 
ipfius cuci , 8c non exiguo labore obtentam fuiffe . 
Anno demum MDXCVHI ad Epifcopitum fuum_. 
Cremonenfem reverfus, Ecclcfiam Cathedralcm con- 
fecravic, i nfignibufque Sacris Lipfanis e Bohemia dela- 
tis exornavit. Alteram quoque Synodum habuit, & 
dum ad majora promovendus erat, obdormivit in Do- 
mino die XX. Augufti, anno MDCVII. Jacet ante— 
Aram Divo Petro Sacram in Majori Ecclefia , hoc 
a celeberrima Societate Jeiu , quam h*rcdem infti- 
tuerat , appofito Elogio : 


CAESARI SPECIANO EPISCOPO CREMONAE 
PATRI OPTIMO ET FVNDATORI 
COLLEGIVM SOC. IESV HAERES POS. 
OBIIT XII. KAL SEPTEMBRIS MDCVII. 


Apud idem Altare k finiftro latere fub ejus Effigie altera Infcriptio legitur, quam, cum plura de AucVorc- 
noftro recenfeat » hic dare ftatuimus : 

CAESARI 

Tam. II. Hhhhh hh 


Digitized by Google 


V 


i 9 i5 SP SCRIPT. MIN. NOT.E, SP 1916 

CAESARI SPFCIANO EPISCOPO CREMONAE VIGILANT1SSIMO , NOBILITATE, 
DOCTRINA, RF,BVS GFSHS CLARISSIMO, QVI ROMAM A B CAROLO CAR- 
DINALI SANCTAE PRAXFDIS PRO CAVSA PVB MlSSVS,OVM MINORES HONO- 
RES ANTE MFRITVS ESSET, ET APEPTVS , EP. NOV RIAE A GREG XIII- P. 

MAX. CREATVS EST . MOX NVNCIVS AD PHILIPPVM II. H SP. REGEM 
A SYXTO V LF.GATVS , TVM A GREGORIO XIV. SIBI IN HOC EPISCOPATV 
SVFFECTVS NVNCIVM ITEM CLEM. VIII 1VSSV AD RODVLPHVM II. IMP. 

EGIT, Q.VIBVS MVNER1BVS SVMMA FIDE. PRVDENTl A, CONSTANTI AQVE 
PERFVNCTVS , CVM SE, SVAMQVE INDVS FRIAM PONT MAX . AC PRINCl- 
P1BVS , TVM RELIGIONIS LIBERALITATEM , VIRTVTFSQVE OMNES OM- 
NIBVS PROBAVIT ; DE V TRAQ.VE ECCLESIA BENEMERITV S , EPISCOPIIS AM- 
PLIFICATIS , TEMPLIS ARGENTO PRETIOSAQVE SVPPELLECTILI EXORNA- 
TIS, DE CREMONENSI PRAETEREA SACRARIO FVNDIS DONATO. SEMINARIO 
AEDIFICATO , NOViS RELIGIOSORVM VIRORVM. AC FOF.M1NARVM ORDI- 
NIBVS IN VRBEM INDVCTiS , QVI DENIQVE COLLEGI VM SOC IESV IN 
AVITA DOMO REDEMPTA , ALHSQVE CIROVMIACENTIBVS COLLO C AT VM 
VT 1NCHOATVM TEMPLVM PFRFICERETVR , INSTITVIT HAEREDEM. ET 
AMPLIORIBVS DIGNVS, AC PROXIMVS HONORIBVS , MAIORA MEDITANS 
IN COMMVNE BONVM , ANNIS LXVIII. GRAVIS , DEFLETVS AB OMN1BVS 
CESSIT E VITA XII. KAL SEPTEMBRIS MDCVII 1DFM COLLFGIVM HAFRES 
GRATA MEMORIA PARENTIS OPTIMI BENEVOLENTIAM , ET FVNDATORIS 
MERITA PROSEQVENS , AD PERENNITATEM P. 


Haec ejus do&rinae fuot tcftimonia 

I. Synodus D : oecef.ma habita a-ino Domini MDXC. 

Idui Maji Siivaria. Ibii. ex typn Hartd tranc. 
Stxali , 1591. 

II. Statuti Collegii Parochorum Civit. Ctemon* con- 

firmata , 6 1 aucta ltud apud Cbrijhpb. Draco- 
niutn , ij9i. 

III. Ordino circa Solutiono facienda* in caufu Fori 

Epifcop. Cremouc, i [yi. 

IV. Edinundj Campiani Loramentis Soc. Jefu Theologi, 

qui non ita pridem pro t.aiholica religione in- 
Anglh mortem oppetiit , obliti certamini* in_» 
ciufa Fidei r.'.rione< decem reddi i» Academici* 
A»ghc Stc. Praga typis MtcbaVlu Peterla, ijyx. 
Hoc Opus vulgavit dum in Germania mora- 
retur . 

V. Articuli concordi* inter RR. Paulum Albenum- 

Scholafticum, 8c Corudum Vaybellum Cancel- 
larium Ecelef. VuiantlavienHi cum Vcn Capi- 
tulo cjufiem Ecclcf. Scc. initi die 11. Septembri* 

* J9J 

.VI. Inde* Librorum prohibitorum cum regulis confcais 
per PP- a Tiidentina Synodo delectos auitor ta- 
te Pii IV. primum editus Scc infttu&ionc adje- 
6ti de eseque .d* prohibitioni* , deque fincere 
concordandi , St imprimendi libro* r <iione . Pra- 
ga typtt yVaacatlti Marini a Genrttc , 1 596. 

VII. Decreta, & A&a edita, Sc promulgat.. in Synodo 
D’ceccf.ina Cremon. prima . Ibi apud Baptiflam- 
Ptlhxzartutn , 1 J99 

VDI. Decreta Provincis Mediolanentis fub B. Car olo 
Borromeo Card. Aichiep divertis temporibus in 
— — - — fe* Concilii» , totickinque Volumii ibus edita Scc. 

juxta illius B. Cardinalis Sc Arcbiep. mentem ad 
ir.fiar Decretalium Gregorii Papie IX. in ununc. 
Codicem colle&a. Brixia, apud Sociat. B*ixttn-\ 
fam , idoj. 

IX- Synodus Crrmon. fecunda , cui accedere Synodi 
dux, Mediolanentis Provincialis una, altera Cre- 
inonenfis Dtceccf mu a trecenti* j im annis Cre- 
mona habiti (fuit illa Rayncrii Epifc cxNobi- 
lif». Familia Rubea Parmenh Ep. an. MLCXClIl. ) 
Cremona tmprgjfa, 1604 

X. R.ego| delta Compugnia della Dottriria Chrlftiana. 

Cremona, 1604. , Sc iterum, ivi app-tffo Paolo 
Paverant , 1670 Judu Francifei Vicccomiti* Cre- 
mona Epifcopi. 

XI. Regule della Com pigri ia delle Figliuote della Ma- 

Bonna SS. Cremona , prtjfo gli Eradi Barrudni 
Zani , 1616. Judu Johaniiis Baptift* Bripii Cre- 
mona Epifcopi. 

Xri. Propofi2ioni l hntlune, e Civili , fubaltcrnate a Dio 
MS. in fol. , eatant in Biblioth. PP. Societatis 
Jc/u Cremona 

XIII. Epiitola plure* ad Sun&nm Carolum Borromsum , 
Sc iftius ad Spetianuin.de quibus integrum volu- 
men edici poteft. Enant in Biblioth. Ambrofia- 
na in praeclara Collectione fape laudata Bpifto 
1 irum Divi Caroli , 8c leitu dignilFim* . 

Ipfum laudarunt ex profeflo Francifcus Zava in fun. 
gratulatione pro Spetiani adventu ad Epifcupa- 
tum Cremona . ibi apud Cbrtflopborum Draco- 
ntum . 


A Joanne* Vida Pifenartu* in Oratione tn laudem-. 

Speriani Crtmona apud Dracontum, ido8 
Gulielmus Labentius Rotoo»e iGs in iua Deploratio- 
ne in Obitu 'petiani- Mediolani apud Pontium & 
Picalaam, i6qj. 

Prater fupradictos agunt de ipfo Carotus * Bafiliea 
Petri in Novjria Sacra, Ughellus in Epifcopi* 
Cremonenfibu* Tom IV r . Itali« s atTB, Lasam* 
AuguRimit coria in Mufeo Novarienn . ArP- 
fiu* in Cremona Litcrata Tom. II. p a g- 4>9» 
Paulus Morigia in Hili Antiquit Mediol. Lib 4« 
Cap *f., 8c HiflL Nobil. Modio!. Lib- *• Ca P 
Sc Advocitus Sitenus in fuo Theatro Genealo- 
gico pag. 41». MS. in foL pene* Auttotem. 


MMCCXLVIL 

B SPREAFICUS JACOBUS. 

F Ratrem fortirut eft Gabriclem Mariam , querru 
fuo celebravimus loco , atque inter Clericos 
■Regulares Barnabitas Vitam & ipie agebat , dum-* 
ifuum Athenxum Mediolanenfe Abbas Philippus 
Picmellus (cribebat , ubi ad calcem Articuli Fra- 
tris fui, curam animarum per plurcs annos Jacobum 
noftrum gefliffe aderit in Collegio Suorum S. Ale- 
xandri . librumque fub Anagrammatico nomine— 
evulgade , 

Hoc Titulo 

I. Teatro della Caccia, e Trartenimento geniale della— 
q Vili.». Mtlano , per Francafco Vtgma, 1669, w 8. 

Ex eodem Picincllo pag. 119. 


MMCCXLVIIL 

STRABELLIUS BERNARDINUS. 

S criptoribus Medidanenfibus Ordinis Minorunu 
S. Francifei addere juvat 8c hunc Bcmardinum, 
qui in Conventu S. Marue Pacis hujus Urbis dieiru. 
luum claufit extremum anno Chrilli MDCCXII. , 
librumque edidit 

I. Vira di S. Gioannt da Capiftrano. Mtlano, prtjfo Cari' 
Antonio Malattfla , 1691. itt 8. 

Iu a Suis , Sc cx Schedis MazzuccheUianis . 


MMCCIL. 


« 9'7 


TE ET PRAETERMISSI. TV 


191 s 


MMCCIL 


TERXAGUS UBERTUS. 


U Bertus Tcrzagus , quem alii Obertum , fcu 
Humbcrtum appellarunt* nobiliflimo fanguinc 
Mediolani natus * clericalem prioribus «ratis Tuae 
annis amplexus vitam , fic poft humanas literas di- 
vina calluit * ut furamus Theologus haberetur . In- 
Academia Parifienfi , toto terrarum Orbe celeberri- 
ma, annos X docuit facras qusediones fummo cum- 
Auditorum plaufu . Mox in Patriam rediens Archi- 
prcsbyteri dignitatem in Bafilica Modocticnfi obti- 
nuit ; cbmque virtutum atque do&rinz famam Ion 

f b latcquc apud Cives fuos edet adeptus * defun&o 
lilone Cardano , de quo egimus in Artic. CDXL. 
hujus Operis , ad Ambrouanatn Cathedram com- 
munibus Cleri votis affumi promeruit anno MC- 
XCVI. die VHI. roenfis Septembris, eletdionem con- 
firmante Coeledino III. Pont. Max. Quanti przditus 
effer in rebus agendis prudentil odendit foedus eo 
curante initum inter Mediolanenfcs , atque Novoco- 
roenfes Cives , Lanfranco Septali hujus Metropolis 
Confule . Bafilicara B. Ambrofii vetudatis injurii 
collabentem novi molitione redimendam aggreffus , 
coartus eft intercedente mone ab incoepto aefiftcre . 
Breve Prsfulams fui fpatium aliis etiam decoravit 
altibus, confecratione videlicet Altarium Chaneval 
lenfis Coenobii, dum Anfelinus eidem prareffer Ab 
bas ; vetus enim cjufdem Monadcrii Codex h»c 
habet : ,. Anno MCXCVI. falta cd confecratio 
,, Altarium i Reverendi ffuno Obeno de Terza- 
,, ghis Archrpifcopo Mediolani „ . Nec minorem- 
ei conciliavit famam illa , qui apud Innocentium 
III Pontificum floruit , exidimatio , haneque indi- 
cant Fpidol* inferius memorandi . Caetcrhm Ar- 
chiepifcopalium jurmm drenuus defenfor extitit , & 
adversus Monaftcrtum Sanlti Donati de Scozula— 
pro iis tutandis litem fulccptam profccutus, viltor 
tandem evafir, & latam ab Atielardo Cardinali , 8 c 
Veroocnfl Epifcopo Apofioliesr Sedis Delegato in 
ea cufa fementiam per Innocentium ipfum confir- 
mandam curavit. Exubnut Ciacconius, Ubertum- 
inrer S R. E. Cardinales ab eodem Pontifice fuiffc 
relatum , atque Andreas Viltordlus in Additioni- 
bus ipfi titulum aflignat Sanlti Stcphani in Ccelio 
Monte . Vcrumramcn 1'ghellus in Italia Sacra To- 
mo IV. num. LXXXVI. id aperte? inficiatur . Rem 
fub judice relinquimus , utj-ote ab indmito nodro 
alrenam ; opinioni autem Ciacconii favet plurimum 
affertio Alberici Monachi Trium- Fontium , qui ia- 
Chronico fuo ad annum MCC. hujus Uberti memi- 
nit , quem Theologum , & Cardinalem , atque Me- 
diolanenlcm Archiepifcopum nuncupavit . Ejus obi- 
tum aflignat idem Albericus rrardillo anno MCC. 
addens, Ubertum Mcdiolanenfem Ecclcfiam annos 
VII. rexiffc . Repugnant autem monumenta ipfius 
Ecclefia», ubi fcdifle notatur racnles IX dies V., & 
ad plures migr ffc anno MCXCVII die XII. menfis 
Aprilis , fepulrufquc traditur in Ecclefia hyemali . 
Harc fimul componant, quibus otium ed . Nos lite 
rarios ipfius labores indicamus ex memorato Albe- 
rico , quem citavit Fabricius in Bibliotheca Latina 
mediz & infima; «tatis Tomo 111. pag. 899 . quibus 
debent nobifeum Leltores optimi Scriptorem hunc 
»n primo Catalogo Au&orum majoris notat , quos 
inter jure fuerat memorandus , prztcrmiffum . 


Scripfit : 

Librum de Concordia Veteri» , 8 c Novi Teflamenti : 
ex laudari» Albcrico, atque Fabricio loci» indicari». 

Extanr ad eundem Innocentii III. Epiflola II. quarum 
prima fuper quefiione inter ipflirn Archiepifcopum , 
« MonaAerium S. Donari de ScozuU Sentem ianu 
per Vcronenfem Eptfcopum Luam confirmavit. AU 
icra autem eft contra Pufliguerram McdioUnenfccn 
Romane Curie detra&ocem . 

De ipfo , prster citarcw , agunt quotquot de Mcdiola» 
nenfibu* Arcbicpdcopu fcnpfcrum . 


MMCCL. 


TESTA FRANCISCUS. 

F Amiliam Tcdam inter Nobiles Mediolanenfes re- 
fert ]. C. C. Raphacl Fanianus in Commentar. 
MSS fub I itera T. & Nicolaus Ted* J.C. Anno M- 
CCCCLXXXIX. claruit ex Ducalibus Vicariis Ge- 
neralibus in Statu Mediolani . In Epidola Nuncupa- 
toria ad Marchionem Vadi , & aa Antonium dc- 
Leyva , quam Orationi infra recenfeodas przfixit 
Francifcus Tcda , ait (e in bello contra Gallos fub 
Signis Caffarcis milicaffe, ideoque juffu JoannisFrao. 
ciici Gubernati , k Secrcrit Caroli V. Imperatoris * 
fupramemoratam eucharidicam Orationem elucu- 
braffe ob celeberrimam Vi&oriam fub Papia; moeni- 
bus , anno MDXXV. reportatam ; ciitn autem in- 
ca fe Mcdiolanenfem effe profiteatur , ideo & nos 
inter Scriptores medii ferme Satculi XVL ipfum re- 
ponendum cenfuimus . 

Scripfit * atque vulgavit 

Orationem in Supplicationibus trium dierum habiti» 
in Templo Maximo Mediolani , pro Vi&oria Diri 
Caroli V. Culari» Augufti apud Ticinum partA* * 
Maazucchelliani» , fle Sitoaiani». 


MMCCLL 


TUTTAVILLA HIERONYMUS. 

I N Codice pergameno Gafparis Vicecomiris * p!i* 
ries a nobis laudato , quem fervat BibliothecsL- 
Clericorum Regularium S. Pauli in Collegio S. Bar- 
nab« hujus Uniis , leguntur etiam Carmina ilhus 
Hieronymi , quem P. Quadrius, loco infra citando, 
vult Mcdiolanenfem , ideoque ex fide ejufdem aliis 
Poetis przfentis noftrse Bibiiothec* adnei&imus * 

Ob 

I. Carmina Italica , qu« ex tant in fupradi&o Codice. 

Ex Opere Cl. P. Quadri» „ deila Storia , e dell» Ra- 
„ gionc d'ogni Poetia „ T001. U. pag. st». 


MMCCLII. 


Digitized by Google VA SCRIPT. MIN. NOTjE, VI 1910 

V 


M M C C L 1 1. 

k VALLE ASCALEON. 


A 


I N Articulo MDCCXL. , ubi de Federico a Val- 1 
le locuti fumus , Infcriptionem Afcaleonis pro- j 
tulimus in Atrio Ecclcfiar S. Ambrofii Majoris j 
hujus Urbis extantem , ibiquc diximus , nobis igno» I 


'tum FuifTe , an idem Fcdericus filius extitiffer Lae- 
lii , cujus nomen in ipfamct Infcriptione feriptuou. 
credidimus, fed de altera in Ecclefia B. V.M. Gra- 
riarum pofita , fermo illic habendus erat , qu.mu 
Icrvavit Comes Odlavius Archintus in amplillima— 
fua Colle&ione , atque ipfam hic damus : 


ANIMIS D E S I D E R A T I S S I M I S 

DAMIANO ET MATTHEAE GENITORIBVS PIENTISSIMIS 
ASCALEONI ET SANCTINAE VXORI EI VS DVLCISS. 
FRATER LAELIVS VALLES 
OPTIMO PIETATIS ET AMORIS FOEDERE 
SVORVM MEMORIAE STVDIOSVS 
B. M. P. 


Supradi&us igitur Afcaleon, patre Damiano ,roatre- 
qu * Marthxa Vapria natus , recenfetur inter Decu- 
riones Mediolanenles ab anno MD V. ufque ad MD- 
XXXIX. . quo deceflit die XIII. Oif>obris , necnon 
cumulatus fuit in Atrio fupracidlo B.ililica S. Am- 
brolii cum Infcriptione jam nlata in Articulo fu- 
praroemorato Fcdcrici a Valle, ut innuimus . Inter 
Scriptores autem noftros adnumerandus videtur , 


B 


Propter 

I. Editionem ab eo f.i&im Operi» Bonini Mombririi , 
hoc mulo „ f renodi» in funere llluft.iflimi quon- 
,, d.un Domini Domi- i Galcaz Mane bfur;i« Du- 
„ en Mediolani ficc. „ cui L'bro , cum primum ab 
eo cieretur Mediolani . typu Alexandri Minutioni , an ! p 
«* IJ04. die x Martii , m 4. Afcaleon noder pm> 
fixit EpiiUiUm finis eruditam ad Jo J j cotum B-il- 
farnum 

De iplo CL Saxius in Hifloria Typogr.iph-co-Literaria 
Mediolaueofi ad annum .'i.CCu La:.j V. , ubi dc_> 
M-onbritio agit , & ad pag. DLiii. , I 4 COOB Sck» 
d* bilonian*. 


M M C C L 1 1 I. 


VARISIA JULIA. 

■fUliaro Varifiam in hac noflra Bibliotheca tnfereo- 
I dam efle duximus , ex verbis CL P. Qpadrii So- 
^cietatis Jefu , qua: funr : „ Giulia Varcfe , Mila- p 
„ oefe , Monaca nel Moniltcro Maggiorc di lua_- 
,, patria , Mufica eccellente, non folo cantava colla 
„ viva voce fopra ogni foria di Strumenti , cclc_- • 

,, cz.andio non prima vedute , tutroche difficililfi- 
„ me , con tanta iicurczza , che ne rendeva Itupore 
,, ad ognuno ; ma componcva clla pure nfTai leg - 1 
„ giadre Canzonette , e Madrigali , chc riduceva_. • 
f , poi in Mufica; ed era renuta per Macflra di Cap- 
,, pclla eccellente ec. ,, Ipfam ideo , atque Fabium 
Varifium , de quo parum infra fermonem habebi- 
mus, contra votum, ob eorum folummodo pefitiem 
io Muficcs arte minimi Leporibus nollris dcdiffe- 
mus , fed quia etiam Carminibus excellucre , Lc 
dlores noftri patienter ferant, fl inter iplos hos quo- 
que enumeramus . 


Scripfrt igitur Julia 

I. Madrigali . 

IL Canzonctte . 

Ex Libro fupradicii P Qjiadrii inferrpro „ della Sto* 
„ ri.i , c ddf.i Ragionc d'ogm Foesta „ Tom. XI, 
pari. il. pag. pj. 


M M C C L I V. 


VARISIUS FABIUS 


i TTIlius Jofephi , 8c Clarer de Martinetris conjugum 
1 * claruit annis MDXHI. MDXCVIII. & MDCIII. 
uti eruitur ex Schedis Sitoniinis . Sicut diximus in 
antecedenti Articulo Juli* Varier , argre fenmus , 
« Muficte prufeflbres in hac Bibliotheca Virorum Li» 
. teris illuiirium rcccnfcre , ideoque & Fabius iflc_ 
! prjrtcreundus foret cum aliis hujus norz Viris , etfi 
! a Picincllo in luo Athenaeo relatis, fed quia Clartfs. 
; P. Quadrius ipfum laudat etiam pro Verfibus ma- 
terna lingui exaratis , ci locum hic damus , quam- 
quam invito animo . 

Scripfit igitur 

f. Carmina plura , valgb Svxttti , Mcdiol.tnenfi dialedo 
comj ofiu . 

II. CAiizancite a irc . Mtlano, 1551. 

ita Hierooymu» Builcnm in Supplemento cap XV. , 
Abbas Picittellu» in Athrnaro pag. 179. , iic P. Qua- 
drius iu Libro „ della Sioria , e dcll* Eagione^ 
„ d'og«i i Pociia ,, lom. II. parte il. pag. p;. 


M M C C L V. 


VIANUS CAROLUS OCTAVIANUS. 

Q Uod Viana Familia inter antiquas Mediolanen- 
fes extiterit , teiles funt Raphiel Fanianus , 
I Comes Odlavius Archintus , 8t CI. Sitonua 
I noder , qui (lemma genealogicum a Joanne Viano 
* J. C. florente anno Chrifli MCCCCXX. ufque ad 
I nollra tempora nobis humaniter dc more communi- 
| cavit ; Carolus O&avianus patrem habuit Fraoci- 
1 fcum. 


Digitized by Google 1 

j 

I 9 »t VI ET PRAETERMISSI. VI i 911 

fcum , nutrcm verA Paulam Antoniam Canettam- A [Foro . ultiroofque claultc dies in hac Urbe die- 
atque natales fuos anno MDCXLV. in Oppido Pa 1 XVIII. menlis Augudi anni MDCLXXXII1. Jacet 

lamii fortttus rti ; Utriufqtie deinde Juris laurei in j in Prxpoliturali Eccleiia S Lronatdo facra pratfad 

celeberrimo Bononienli Arcbigymnalto decoratus , ‘Oppidi Palantia; , ubi legitur fequens meriturum- 
magni nominis Advocatus claruit in Mcdiolancnli i ejufdem memoria marmori infculpta : 

D. O. M. 

CAROLO OCTAVIANO VIANO I. V. D. 

NOBILITATE DOCTRINA VITA 
VBIQ.VE SEMPER INTEGERRIMO 
MEDIOLANI 

TOGA I VRISPRVDENTI A PIETATE CLARISSIMO 
Q.VOD NVLLIS LABORIBVS 
PERICVLIS SVMPTIBVS PROPRIIS PEPERCERIT 
VT PALLANTIAM PATRIAM 
DIFFICILLIMO EIVSDEM TEMPORE 
QVIETAM SECVRAM ET LIBERAM SERVARET 
SCIENTIIS NIL SIBI AVXIT NEC SV1S 
SED MERCES FVIT PVBLICAE FOELIC1TATIS PRAESIDIVM 

OPPIDANI 
TANTO VIRO 

DE PATRIA ET DE OMNIBVS OPTIME MERITO 
ANNOR VM AETAT. XXXVIII. DECIMO OCTAVO AVGVST. MDCLXXXIII. 

MORTE NIMIS IMMATVRA EREPTO 
REFERENDAE GRATIAE CAVSA ET SOLATII LOCO 
AETERNITATEM Q.VAM POSSVNT 

P 

KAL. IVNII MDCLXXXIV. 


Opera funt hac : 

I. Diflertatio Hiftorico-lcgjlis pro tutela finiam, fle io* 
rifdittiom* Regii Oppidi Pullantia Ducatui Medio- 
lani . Ib • 1679. n» foL 

Q, Legalium Confultationum Volum. III io folio partim 
imprefs , parxim MSS , extunt pene» Marohionem- 
lofcph Gubrium Vianum Scriptori* nortii cx fratre 
Nepotem . 

Ejufdem cum laude meminerunt Joh. Bapt. BUnchinui 
in Hifi. Regii Oppidi Pallantia pag. 14. fle 64. Mi., 
& Joh Jofeph Valiunu* in Defcript. V cibant la- 
cui, & locorum adjacent pag. 180. 


MMCCLVL 


immediati Venerandi Patres Priores , inter quos 
reperitur, qu&d anno MDLXXVM. praecedat D. 
Apollinaris de Vicecoraitibus , & iterum anno 
MDLXXXV1. una cum duobus fubfequcntibtJS . 
Inter vivos effe defitt initio Saeculi XVU. edidit- 
que librum fatis proficuum Suo Ordini , 

Infcriptum 

L Kalendarium Cifiercienfe per Apollinarem Vicecomi- 
rem Ciftercienlcin fub titulo ColleUarium bacri ui- 
ftercicifij Oidinii denub impceff .m Midiolam, aftta 
Pofrficum Pontium 1X94 Ut cx Ptxfano. e D julU 
Morbii; Reverendi». P. D. D Duimano B 7ozero 
Abbati, fle Italica Congregationi* Prxfuli ememo. 

A Sui*. 


VICECOMES APOLLINARIS.» 


H Abicum Sacrum induit inter Monachos Cifter- 
cienfes Monaftcrii Caraevallenfis die XXV. 
menlis Martii , anoo a Virginis Parra MDXLVII. 
Ira eruimus ex MS. auem fervat Bibliotheca^ 
eorundem Monachorum S. Ambrofii hujus Urbis , 
cui titulus : „ De Origine Monailcni Caraevallenfis 
„ Mediolani Ordinis Cillercienfium in fol „ Ibi 
poft feriem Abbatum prxfau Moaalieni fequuntur 
Tom. i/. 


M M C C L V I I. 


VICECOMES PETRUS FRANCISCUS. 

C imes Petrus Francifcus Vicecomes filius Co- 
mitis Ludovici ex Condomiois Maflini ad 
Verbanum lacum , 8c Confeudatarii Olgiati Ollon* 
ac Comiti (Le Francifcae Pctrafan&ae conjugum , Ua - 
I i i i i i i l»ca 


Digitized by Google • 9*J 


VI SCRIPT. MIN. NOTiE, 

A I 


VI 


«9U 


lica Pocli claruit anno MDCLXXVI. , fcnexque ad- 
modum cieceffit Mediolani dic primo Martii , anno 
fyiDCCXVU. typifque edidit fequentem Poefim , 

Videlicet 


II Serpe nttaceato alia Bafe della Piramide de' Faticofi 
per imprcfa,co! molio: Imptgtr i Primo, tolio da 
Claudiano lib. I. di Stiliconc, e coi tiiolo di Prin- 
cipiante. Oda compolln, e dedicata ali’ UlulUiflimo 
Signor Conte Fihppo Archimo , dii Conte Pieiro 
Francefro Vifconie. nel medefimo giorno , chc pren- 
de il poffcffo dei Pri-cipaio nell* Accademia . MtU- 
no , prtjfo Lodovrto Monza , » » 4 . 

Ejuflcm memineruot J<»fepb Benalius in Hift. Magi- 
Hrat Extr.iord. pag. 17?.. fic in Elencho Feud.it ar. 
'B1.1t us Medio], pagg «8. fic 7 »*» * c Advocatu» Sito- 
nui in Theatro geneilogico Sitoniano pag. 487. MS. 
in fotio pene* AuQorcm fice , necnon Jo. Augufli- 
nus Mada in Rcl.it. folemn. ingref». Emin. Card. 
Hcrbe Odefcalchi Archicp. Mcdiol. pag. X. 


MMCCLVIII. 


VICECOMES PYRRUS 

E X Alphonfo , & Fulvia Therefia Anulpha no- 
bilibus conjugibus ortus cft in hac Metropoli . 
Pluribus Fcudis decoratus , & unus ex LX. Patriae 
Decurionibus, in Collegium ] PP. cooptatus eft an- 
no MDCLXXVIII., biTque Urbis Prele^us extitit* 
Gcur & a Cubiculo & Confiliis S. C. M. olitn Ca- 
roli VI. Imperatoris , fuprcmufque in Mcdiolanenfi 
dominio Cancellarius , roeufque dum erat in vivis 
Patronus eximius . In Poefi , & Oratoria facultate, 
praeter res politicas , fumme preditus , cum omnium 
bonorum tam Patriae, quira Exterorum moerore fuum 
claufit diem , anno MDCCXXV. feptimo Junii, tu- 
mulatufque jacet in Majorum Suorutn Scpulchro po- 
fito in Parochiali Fcclefia Caftri Brignani, hujus Vi- 
cecomirum Familix Feudi . Digniuinai Viri memo- 
ria celebratur in Infcriprione , quae legitur in Aula 
interiori Collegii fupramemorati J. PP. Metropolis 
noftras indicati causa hifce notis : 


AVGVSTJSS. CAESARI CAROLO VI. HISP. REGI III. 
SERENIS S. PRINCIPI EVGENIO A SABAVDIA 
MEDIOLANENSIS PROVINCIAE MODERATORI 
EXCELLENTIS S. MARCHIONI COLLEGAE DON PYRRHO 
VICECOMITI SVPREMO CANCELLARIO 
OB ADDICTA HVIC COLLEGIO 
EORVM MVN1FICENTIA FAVORE PRAESIDIO 
PERPETVA SVBSELLIA GALLI ET EQ.VI 
ELEMENTA GRATIARVM. 


Superfunt ipfius C 

L Oratio in laudem Cardinali» Erb« Odefcalchi . Extat 
in libro „ Concordia di appLmfi confecrati ali’ fcmi- 
„ nentiffimo Signor Cardinal fcib-i Odcrealchi nd 
„ folenne di lui ingreffo in Milano, fmoilui XIX. 

,, Agofio MOCCXIV. ivi , ftr tl Sit tori , 1714. in 4. 

IL Carmina plura Italica carant 111 Schedis P- Semcntii , 

8c P. Stump* i Congregatione Somafcbenfi, dc* 
quibus mcr.rio'.cm ficicmus in Exteris 
De Ipfo agunt ILIthaffar Parravicinu* in libro „ Mila- 
,, no Icir.prc grande „ . Advocatus Siionus in Chron. 

Coli J. PP art. 1071. pag. s) 4 -, fit iu Monumen- 
tis Viceconiitum . Mrdtouni , apud Malattflam , 1714. 
rn fol Jo AuguAinu» Meda in Relatione folemn. 
ingref». Emin Card. Herb* Odefc.ilchi Archicp. 
Mediol pag. 77. ad 80. 

Oravit in ejus funere Leonardus de Comitibus Parochus 
Fcftna , cjufquc Oratio prodiit Mtdioitun , apud 
Blancum , tpxy m 4. u 


M M C C L I X. 


VICOMERCATUS JOANNES ANTONIUS \ 

F ilius Joannis Georgii , 6c Lucix Terzagx No- 
bilium conjugum claruit an. MCCCCXC1V. 
ufque ad MDXVHI. , ita ex Schedis Sitonianis . In 
evolvendis Jacobi Antiquarii Epiftolis , invenimus 
Au&orem hunc , patruelem fonitum fuiffe Franci- 
fcum j & Grxc* linguae , necnon Ariftotelis Rhe- 
toricae publicum Profefforem exftitifTe , fed ubi 
loci , ignoramus . Florebat vergente Sxculo XV. , 
& ob commercium litorarium , quod habuit cum_ 
fupradi&o Antiquario , cujus difcipulus fuit , omit- 
tendus non eft , ut ex infra reccofcndis . 


Memorantur igitur ipGus 

I. EpiftoI* plure» Latina» ad Jacobum Antiquarium , at 
ea iftiu* Refponfionibu» , videlicet 
1. Meminit Antiquarius Litcrarum Vicomercati, adjun- 
gis quibufdam Ifocrati» Orationibus , qua» tandem 
fe rcccpiffc confirmat . . 

a. Docet eum , quibo» moribus oti debeat m gymnano. 
j, Nunciat eidem obitum Joannis Francifei Vicomer- 
cati patrueli» fui. 

4. Gratulatur ci amicitiam recenter initam cum Joan- 
ne Maria Vibio. 

jf. Gaudet Graje* Le&ionii publice tributum effe Vico- 
mercato Laborem , cumque hortatur , ut Francifcum 
Maturantium imitari Audeat . 

4 . Ait, fe ex Vibii literis intellexiff», Vicomercato de- 
latum fuiffe munus publici docendi Ariftoteiicam- 
Rhetoricam Grscfc i rurfufque monet , ut Maturaa- 
tium colat. 

7. Refpondet Vicomercati litcri» , quibus eidem qua- 
dam erudita fctipferat . , 

Extanc inter Antiquarii EpiAoUs edita* Ptrufit , optM 
Ltonm , tjip. in 4. 


M M C C L X. 


UNGARDUS ARCHANGELUS. 


E X duobus documentis penes Cl Sitonum no- 
ftrum , annis MCCCCLXVI1I., & MCCCC- 
LXXII. exaratis, agnovimus Archangelum Ungar- 
dum Vicarium fuiffe perpetuum Ecclefise Parochia- 
lis S. Zenonis hujus Urbis , vulgo in Pafquirolo , 
In eifdcm Tabi lis vocatur etiam deUndegardis , 

ideo- 


Digitized by Google »9*5 VN 

ideoque ex Familia inter Mediolanenfes anriquifli- 
ma , ac e Vico hujus nominis forfan fic nuncupata. 
Dc ipfo loquitur Cl. Saxius in Prolcgomenis aa Hi- 
ftoriam Typographicam Medio! cap.IV. pag.XClI. 
ubi etiam opinatur» Ungardum iftutn non tantbm ad 
Editiones librorum parandas fe ftudiofe dcdiffe, fed 
ettaoi flo rui (Te Arte imprefforia ; in Epiftola verb 
prsfixa libello Litaniarum triduanarum , de quo 
infra , fatis oftendit, ad curam quoque animarunt-. 
Prarpofitum exticifle . Ilii intcrim deoemus Editio- 
nem libri iniirafcripci , 


ET PRAETERMISSI. 

A i 

Videlicet 


2.V 


1916 


L De Litanti* Triduani* , uni eum PpiftoU nuncupato-; 
m „ Reverendo patri , ac utriufque Juri* DoAorl 
„ eximio, Domino Romano dcBarni, Laudenfis 
n Ecdefi* Canonico , & Domini D. noiflri Stepha- 
,, ni divina miftratione Mediolani Archicpifcopi , 
„ ac Sacrofuji&e Romana Ecclefi* , fub titulo San- 
„ Ai Adriani , Cardinali*, Vicario Generali, Ar- 
chaneclu* Ungardu* indignus Presbyter S. P. D. 

Videnda mnt etiam (hheda Sitonianc , 8c Diamant 
Marmomu in libra de Origine Urbii Mediol. & Fa- 
miliaxum ejui, verbo Ondagardi. M M C C L X I. 

«UCCHETTUS JOANNES. 

N ri pratter nudum hujus Libri titulum proferre 
pofTumus ; afferere tamen minime dubitamus. 
Opellam iftam tam proficuam ab Afceticis exifti- 
matam fui fle , ut bis imprimendam curaverit Ty- 
pographus , ut infra 


Hoc titulo 

Z. Diario cavato da* Scrfttl di 'S.mfaTerefa .per hi pro 
fitto oeila vita Spirituale, dei Rcv. Prcte Giovanni 
Zucchetti Mi lanae. Milax», prtjjo t l y,g<m* , 167». 
bf.6 1 Utrum apud tjut Sucn 'jfirts, ijtf. in U. 


B Digitized by Google Digitized by Google ADDENDA, 

E T 

CORRIGENDA- 


Toti. //. 


Kkkkkkk 


Digitized by Googli 193 » 1 93 * 

ADDENDA, 

ET CORRIGENDA» ABDUA FERDINANDUS. 


A 


Addenda, & Corrigenda ad Articulum I. Coi. ■. 


XL Carmen in laudem Beat» Mari» Virgini* in Calum- 
Affumpt» . Mediolani , afud Fratri i Mrttot , 1J64. 
f» 4. ... 

Eque* Vendraminai Academicus Phoenicius AuQori 
noftro dicavit Carmina fua Italica infcripia „ Stai>- 
,, ae , e Capitolo ,, . Milano , pnflo Gh: Antonio 
Borgut , ijjj in 4. cum Nuncupatotia data Medio- 
lani die XX. Julii eodem anno , 8c tribu* Carmi- 
nibus pariter Italici* , vulgo <So»»eni , ad Abduam- 
nollrum ; omnia ver6 funt in laudem cujuldam foe- 
minie nobili» , infante Abdua ipfo , 

Joannes Cincllui in Pluteo VI. pag.jj. carpit Oratio- 
nem Scriptori* noftri contra Jurifprudenri* Vitupe- 
ratore* favore Mcdicin» , 8c ei opponit Orationem- 
Germani Benonis de Mediem» dignitate. 


B 


Jm Anitulo Ofirutn ijufdrm Coi. x. Ii», ult. ubi Ugitur 
1646. forrigt IJ4«. 


De ADVOCATIS CAMILLUS. 

Addenda ad Artic. V. Coi. 4. 

Filius Jo. Jacobi , & Angelar de Medicis de Serc- 
nio conjugum , genui tque Joanncm Baptiftam , dc_- 
quo egi in Articulo VI. fublcquenti . Obiic anno 
Domini MDCXVII. 

IV. Carmina Latina in laudem B. Caroli Borrom*i occa- 
fionc , qui in numerum Snnttorum cooptatus eft . 
Midiolani, in Jyfografbi* Arclritfifcofali , 1 611.1*4 


AELIUS JOANNES JACOBUS. 

Addenda ad Art. XI. CoL 6 . 

lurifconfultus Collegiatus Mediolanenfis ab an. MD- 
Lxx. ad MDCIII. Parentes c» fuere Nicolaus , & 
Antonia Alciata conjuges . 

UL Oratio in laudem Polydori Crafli ejus Prmrptoris . 
MS in 4 Extat in Bibliotheca FF. Capuccniorum- 
Ponas Orientalis hujus Uibis ■ 

De ipfo Cl. Si tonus iu CJiron. J. PP. Coli. Art. J9»* 


AGRIPPA CAMILLUS. 


Addenda ad Art. XIII. CoL 7. 

,V. La Virti : Dialogo fopra Ia dichiaraaionc della caufa 
dc’ Moti , tolti dalle parole feritte nel Dialogo de* 
Venti . Ronsa , pir Strfano P ou i mi , i J9*. «" 4* 

Q Uoniam Articulo Camilli Agripjxe hoc addere | 
opus fuit, dignum exiftimatnus hic fubjicere inlt- 
gnc monumentum alterius ex eadem familia Viri, ni- 
mirum Martini Agrippe,cujus quamvis dodlrina lau- 


detur , nullum tamen Opus literarium nobis occur- 
rit . Illud extat Bononi? in Bafilica S. Petronii , ut 
teftis eft Laurentius Schraderus in Monumentis Ita- 
lia; pag. 55. in h£c verba : 

MARTINO AGRIPPAE MEDIOLANENSI, 
HV 1 VS AEDIS CANONICO 
ALIIS SACERDOTIIS INSIGNI. 

SI DOCTRIN A, V IGOR MENTIS, FACVMDIA,VIRTVS, 
IVS IN FATA HABEANTjSALVVS AGRIPPA FORES. 
HEV ! QVAM RARA AD EOS SOLET ADVENTARE 
SENECTVS , 

QVI NIMIIS ANIMI DOTIBVS EXVPERANT. 

AGUDIUS CAROLUS. 
Addenda ad Art. XIV. CoL 7. 

XVIII. Oda Epitalamica nellc Nozze di Ercole Sfondrati; 

Conte della Riviera , colla Contcfla Donna- 
Laura Caimo . In Mtlnto , for il Ramelloti , 

1677. i» 4. 


ALAMANNUS B ASILIUS. 


Addenda ad Art. XXIV. Coi. i). 


Ejus patrem jam dedimus , fcilicct BeneditJIum- , 
nunc nomen addimus etiam matris , quae fuit An- 
gela Urfina de Roma . 

V. Oratio de Admirabili ingenii humani facultate^ , 

habita anno MDXCI. Incipit « Si rebus creati* 
,, in omni pr*fcrtim gnviffimo Sapientum Viro- 
„ ruin Confcffu flcc. MS. pagg 8- «tat in To- 
mo XXXVIII. MifcclL MSS. in fol. m Bibhotb. 
Braydenfi . Eruditiffima , 8c ftylo vcib aureo exa- 
rata . Quoniam verb huju* Codici* mentio inci- 
dit , non ab* re fore exiftimo aliorum quoaue-. , 
quamvi* Exterorum , referre Orationes MSS. hoc 
Codice comprchcnfat , nimirum Pauli Comitoli . 
To.mnis Vagnori , Nicolai Magnefu , Ca&ns lf- 
nardi , Joanni* Baptift» Solam , Angeli Grcffii , 
Horatii Montaldi , Francifci Albritii , Sc Joanni* 

VI. Tractui dc A&ibu* IntellcRu* , fle Voluntati* . 

MS in 4. Exut in Bibtknh. PP. Soc. Jcfu Domu» 
Profeffie S. Fideli* huju* Urbi* . 

VII. Problemata Ariftorcli* explicata , fle examinata^ . 

MS. in 4. ibidem . -- , 

VIII. In Ariftotcli* Logicam Difputatione* centum • Vol. 

II. in 4. MSS. ibidem» . uc 

IX. Curfu* integer de Effentia , ce de Elementi* . «a. 

in 4. magn* moli* . Ibidem . 

X. De Pnyficst Libri XVII. MS. in 4. ibid. 

XI. Philofophia Morali* examinata . MS. in 4. ibid. 
Xir. MifcelUnca Theologica . MS in 4- ibid. 

XIII. Przlodia 1:1 univerfam Theologiam . MS. m 4. ibia. 

XIV. Adnotatione* in Suarez de Gratia. MS. in 4. ibid. 

XV. In tertiam Partem D. Thom* Commentarius. MS. 

iu a., ibid. 


ALA- 


Digitized by Google AL 


tgjj AL ADDE 


ALAMANNUS COSMUS. 
Addenda ad Art. XXV. Coi. 13. 


A 


111 . Corre&one* in Fonfec.im fatis erudita . Codex MS. 
in 4. quem pralo paratum habebat cum indice, at- 
que Approbat ion i bu* annoMDXC. Escat in BibliOth 
PP. Soc. Jcfti Domus Profcfl* S. Fidelis Medio!. 

De »pfo . prater fuo loco citntos , agin.r in Magruu. 
Biblioth Fcckfiaftic* edita Coloni» Allobrogum , an - , 
1» 1734 fol . 1 79 > 


ALAMANNUS JOSEPH. 

Addenda ad Art. XXVI. Coi 14. 

IV- Oratio de Infcilia , anima pdle , ejufque Medicini». , 
habita in Templo BrjyJcnfi in Studiorum Intbura- 
tione , anno MDLXXVlil. Incipit „ Si quantum- 
n in comparandis opibus abje&a mortalium cogira- 
„ tione* evigil.mt 4 cc „ MS. pagg 10. in Tomo 
XXXVIJ 1 . Wifcellaneorum , in foL Servatur in Bi- 
bliotheca Bnydcnfi . 

V, Altera, cujus argumentum „ Quxver» divitia fmt ,, 

habita in Jmliuranm.c Studiorum , anuo MDLXX- 
IX. Incipit „ Fall .cium ne divinarum magnificen- 
,, lia &c „ AIS. m fol. pugg. 8. in eodem Codice. 

VI. Traitaius dc Elocotkuie . MS. in 4. manu Alexandri 

Coofilloocrii . £x»t apud Comitem Anfpcrtuia- 
Confalonerium Mjgiflxitu* Reddituum Extraordina- 
riorum Qucfloicm ■ 


ALBANUS IGNATIUS. 


Addenda ad Art. XXVII. Coi. 14. 

Alexandri filius , & inter Canonicos Scalenfes ad- 
feriptus extiiit anno Chrilli MDLX1X. 


VIII. Libellus de piis Affe&ibus S. Carofi Borromai ad 

V- rallum . E fchedis Si toni inis . 

IX. Sententia inflgncs Gracorum L. Comicorum , quo- 

rum integra non ext.un Latino idiomate colle- 
ga . Accdfit cujufque poeta Vita accurate con. 
fcnpta , Oc Plamnii Fragmentum de Comoedia- 1 
Ium dffrentu &c. Jgnatii Albani C- M ope- 
ra dei ..6 in lucem edita . Brixia , par Bartbolo- 
tnaum Fontanam , itftx. m n. 


ALBERGANTES HECTOR. 


D 


Addenda ad Art. XXIX. Coi. ry. 

XXII. Carmen Italicum , vulgi» Sonetto : extat in Libro , 
cui titulos „ Vin di Difendc.itc Quadrio . Co- 
mo. fer Nittolb Capiam , iorj. m *i‘fub nomine- 
A ' italgrgta Trtrott , ideft Etlorc Albcrgarrti Dottorc 
di Sacra Tcologia , e Provicariu dei Vefcovo di 
Como . 

Ex P. Quadrio in Libro „ dclb Storia , e della^ 
•> Ragione d’ogni Pocsia „ Tom. II. part Ii. 
pag. 64. 


ALBERGONUS ELEUTERIUS. 
Addenda ad Art XXX Coi. 16 . 


N D A, 


*W 


iohanni baptistae albergono 

RFGIO RATlONATORI 
ET B RIGiDAE GORGOMZOLAE 
QVI PARES IN DBVM RELIGIONE 
IN PROXIMOS TIETATE AC LIBER A LITATE 
IN SE IPSOS MVTVA BENEVOLENTIA 
ANNOS XL. SIMVL VIVENTES 
LIBERIS OCTO RELICTIS 
ET SEPTEM AD COELVM TRANSMISSIS 
OBIERVNT ANNO DOMINI MD 1 C. 
FRATER ELEVTHERIVS 
EP 1 SCOPVS MONTIS MARIANI 
AC IOSEPH 

METROPOLITANAE ECCLESIAE MEDIOLANENSIS 
CANONICVS ORDINARIVS 
FILII DILECTISSIMI POSS. 


ALBICANTES JO. ALBERTUS. 


Addenda , & Corrigenda ad Art. XXXIII. Coi 17. 

H lfce jam feriptis prodiit Vita Petri Aretini aCL 
Comite Joanne Maria Maczucchclli Brixicnfi 
compotita , quem librum adeat prgg. 173., & »49* 
qui plura cupic argumenta ad fecernendum Jo Al- 
benura & Julio Cadare Albicante Ex eo etiam no- 
vimus eundem Petrum Arctinum in hunc Albican- 
tem noftrum fcripfiffie Carmen Italicum, hoc titulo: 
„ Combattimento Poetico dcl divino Arctino , e dei 
„ beltiale Albicanto, occorfo fopra Ia euerra diPie- 
„ monte , e la pacc loro celebrata nell’ Accademia 
„ de gl’ Intronati di Siena ; „ fine loci , & Typo» 
graphi nomine , & anno , in 8. 

Hac occatione addimus, ejus patrem ftiilTe Ja- 
cobum Paroecia S. Bibite hujus Urbis, ex Tabuli* 
autenticis penes Cl. Sitooum noibum . 

Laudatur etiam in „ Libraria dei Doni ,, bt Vinagia , fraf* 
fo Altohllo Sai t rato , 1580. pag. x. , atque ia „ Lettu** 
,, ra di Girulamo Rutcelli fopra un Sonetto dei Mar- 
„ chcfc dctla Tcrza cc. „ Vtntzia , prtflo Cio ; Grijfo » 
ijfx. in 4. pag. 66. 

Coi. 17. lin. 44. fecem en da , coit. fictman&e: 

Ibid. lin. 59. Fontaniniui , corr. Crgftimbtnhul 


ALBICANTES JULIUS C^SAR. 
Addenda ad Art XXXIV. Coi. 18. 


IV. Julii Caftrii Albicantis Monachi Oratione* ; 8c OpQJ 
fcula . MSS. in Vaticana , Cod. nam jjoi., & fo- 
aucnti, ex Montfauconio in Biblioth. Biblioth. MSS, 
Tomo I. fol. 109. 


VIIL Predict dcl modo di lodare , ed efaltxre Dio nell*_ ; 
Cattedra , fopra 1 ’EvangcIo „ Supct Cathedram 
„ Moyfi Scc. „ e fopra lepaiole delSalmo M Exal- 
tent eum in Eccisfia Plebis flte „ Recitata in 
Vcneaia nella Chiefa de* Frari Panno MDXC 1 JI 
Roma, fer Stefau 0 Pauhni t 1606 in 4. 

Rccudi-iia.i curavit opera Fratris Ludovici Cavalli , 
Lugfam , 1641. telte Cotta ia Addendis ad Mu- 
f*um Novat icnfetn . MS. apud Auroris filium- 
pag. iso. 

Qiiorum autem filius fuerit Eleuterius , patet ex In- 
feriptione ab eodem , & Jofepho fratre genitori- ; 
bui pofita in Bafilica Sanili Stcphani hujus Ur- | 
bis . La eR ; r 


ALBINUS. 

Corrigenda ad Art. XX. Coi 19. 

Ibidem lin. xo. vel juxta Ughellum, corrige oUH, juxta 
UgMlum, anno &C. 

Ibid. lia. J7. quo fexipta # corrige m qot imar JirifUl 

AL- 


Digitized by Google ET CORRIGENDA. 


ALCIATUS ANDREAS. 

Addenda, & Corrigenda ad Art. XL. Coi. **. 

LXXVL Judicium de Legum Interpretibu* parandi*. 

Eat at in Opere , cui titulus : „ Conr.idi Pagi 
,, Methodica Juri* traditio „ rj 65 in 8. 

LXXVlI. Apologeticus. Hunc fcripfit infui dcfcnfionem 
contra Francifcum Floridum Sabinum, quem 
deriforifc appellavit Ranciflum Olidum . Ita 
Baillctus m libro „ Deguifcmcm des Au- 
reur* pag. jot 

L XXVIII. Judiciarii Proceffus Compendium , aeque adeo I 
Juri* Urriufquc Praxi* in gratiam ftudiofo- 
rum nunc primum excuf-t. Vemtiit , apud 
OiUvuitum Scoxtsm , ifj7. in 8. Hoc Opus, 
et fi fiib nomine Alciari editum , attamen- 
In fuii Comm«uariis t Tit. Si certam petatur, 
alTerit fe praxim fupradi&am minime feri- 
pfiffe. 

LXXIX. Encomium Hiflori*. Agno* , iyjo. *» 4- 

LXXX. Palma. Extat in Anpnitbcatro Sapientia So- 
cratica Dornavii . 

LXXXL Nota Marginale* in Aufonium editum Fenetiii, 
amo ijoi. n 4. cum Pnefatione Thaddci 
UgoJeri Parmcnfia . Extabant apud J o. Al- 
benum Fabricium, ut ipfe teftatur in Tomo 
I. Biblioth. Latina medii avi Tom. 1. pag. 

LXXXn. Dicunt ejus memorabile, extat In libro, cui 
titulus: „ II Cancellieri dei Doni Libro dell’ 

„ Bloquenxa , nel qual fi vede per fimilitu- 
v dine le virtu det dire dclli Antichi S.ivj , 

„ c de’ Moderni Virtuofi in ogni imprcf*_ 

„ onorata di Guerra , di Suto , e roten- 
„ tj , rifolvendo con le vere Scntenzc— 
in V tntgia , per G obrui Giolito do Ferrari, 
ijfii. in 4. pag. 61. 

In Articulo LXII. titulum dedimus Alci it i 
Tra flatui conrra vitam Monafticam, editio- 
nis Lugduno -Battavo , 1708-, pnflea verd vi- 
di mu* aliam recentiorem editionem tituli 
fubfcquentii : „ Andre* Alciati J. C Medio- 
,, lanenfit Tranatu* contra Vitam Monafti- 
„ eam, cui accedit Syloge EpiftoLirum va 
„ r iorum Illuftrtum Virorum 8cc , cum No- 
„ tis Antonii Matthai „ Hag* f' amitunt* , 
1740 ta 4. Inter Autiores Epifiol irum pri- 
mum ponit Malthetis Andream Alciatum.., 
fed nulla addi preter ilhtm , mia continet 
Tra&atum fupradi&um Bcrnardo Matio in- 
feriptam . 

Cim dc libro Au&orit iftius inferipto Emble- 
mata fermonem Imbuimus pofi ejufdcmOpe 
rum Art. XLII nonnullas editiones varii* 
in Idiom.itis retulimu* , aliafquc omifimm, 
i deoque hic melius Lectore* noftrot in time- 
re nobi* placet , fciiicec : 

Andrca AlcUti Emblemmata cum Commen- 
tarii* amplijfimii , 8c Noti* Laurentii Pigoo- 
rii Patavii , apud Petrum Paulum ‘Iaxuum , 
niii. m 4. 

Et cum Claudii Minois Commentarii* . Antuer- 
pi *, apud Plantmum, 1608 in 8. 

Er eum Commentariis Scbattuni Stok-Hame- 
ri . Antuerpt* e * Officina Plar.tiitiena, ijtfj. 

M is. 

Et cum Commenr. Francifci Sanchez Brocen- 1 
fis. Lugduni, apud Rovillhtm , ijtfj. in 8. 

Emblemmat de Alciato, con Ia explication dei 
Autor . para Diego Lopez . Naxtra, apud Jo. 
Mongeflou , 161 j. in 4. 

Las Emblcnm.it de Alciato traducida cn- 
Efpanol por Bcrnardino Daza Pinjiano . 
Leon ,J>or Gulhlmo Ramglie , i J4V- *» 4- 

Badem Emblemmata yVolfgangius Haveriut 
Rhythmi* Germanici* vertit , apud We- 
cbelium , 1541. , ex Gcfnero. 

Ejus effigies cum Elogio extat in Bibliotheca— 
Calcographtca Jani Jacobi Boiffardi . Heidel- 
bergs, 1669. m 4. 

Extanr ad eundem EpiftoI* Illi- Benedi&i Jo- 
vii Novoeomenfis , in quarum prima Alciati 
eruditionem ab ineuote «rate comparatam- 
laudat ; addent, feanni» fuperioribsis annota- 
tiones quafdam feciffe adhuc ineditas ia- 
eju* libros Piradoxorum , Difpunflionum , 

& PrwtcrmilTonitn . In altera agit dc inter- 
pretatione Pliniani Monumenti ab eodem- 
Alciato fufta. In tertia n undat fc ejus litr- 
rat percepi fle firaul cum notitia novi Ccci- 

Tom. I/. 


L liani Monumenti , ipfiu, Alciati diligentii 

* r ^; Extint omnes in MS.God. in fol. apud 
Comitem Antonium Jofcphum a Turre Itcz- 
xonici Patricium Nuvocomcnfem. I11 altero 
autem Codice MS. apud eundem , quo con- 
tinentur eji.iJan Beneditki Jovii adhuc in- 
edita, lcg'tur etiam quarta, qua Jovius fe_ 
cxcufiit , quod poft Alctari reditum ex Gallia 
nulljs ad eum dederit literas. 

Ad Andream Alciatum Vitus Amcrbachius 
Germanus fcripfit Epiftolam de furto per 
lancem & licium concepto . Bafile* , apud 
Oporumm , iy^3 ex Gefocro. T 

Anno MUL. dic X. Jtuuirii Tefiamentunx- 
condidit, infcripium „ Tcfiamentum Magni- 
fici J C. D Andrese Alenti filii quondam— 
Magnifici Domini Ambrofii 8cc. „ iu quo 
fibi haredes in ili tu it Magnificum Legum Do- 
aorexn D. Fraacifcuin Alciatum, ec Domi- 
num BapcifUm Alciatum , & Dotninuns- 
Andrcam Alciatum, Sc altenim Dominura- 
Andream Alciatum filium quondam Domini 
Baptiilini. Actum Papie 8cc , rogatum per 
Giranlum Madium filium D. Antonii pubi. 
P.ipi rufem Notarium fice. Extat pene* CL 
Si tonum noftrum . 

Servatur apud Co Jo. Msri.im Mazxucchellum 
doctiuiinuin Brix cnfim Nuinmifir-a Alciati 
nofiri , quod m poilica parte exhiber Cadu- 
ceum Mercurii , «c duplex Cornucopia hifc« 
notrs C rcumpofuis : «Narol AIKAIOT KAPu 
nor OTK AnOMTTA. 

Col. z 6 . lin. 66 . in quo etiam citat Levizanum , corr. itu. 
eujui Notii citatur Nevitanut. 

Et ibid. lin. 7». Libros V. , corr X. 

Et ibid. lin. 78. Lcvizanum, corr. item Ntvtzanum. 

ALCIATUS FRANCISCUS. 
Addenda ad Art. XUII. Col. » 3 . 

XIL Epigramma in tumulum Prorafii Porri . Extat in 
Colleft. MS. Operum Benedifii Jovii ineditorum— 
apud Comitem Antonium Jofephum a Turre— 
Ilezxonici . 

ALCIATUS JO ANNES PAULUS. 
Corrigenda ad Art. XLI 1 I. Col. 30. 8c ji. 

Col. jo. lin. penultima MDCXL. , corr. MDXL. 

Col. |i. linea prima 1 477.» corr. 1577. 

ALCIATUS MELCHIOR. 
Corrigenda ad Art. XLIV. Col. 31. 

In obitu* Melchiorrs Alciati anno afitgnanoo fcripGmus 
Picinellum adnotafie annum MD '.XIV. Sitoaum- 


▼er6 MDCXVIII. fed primus quidem diligentitis 
infpedtu.vere fcripfit MDCXVIII., alter autem no» 
monuit, quamvis diverfimode in Chronico Collegii J. 
1»P iu,.; K..:... — L 


I’P. ailerucrit , mortem Alciati hujus contigifle menlis 

Dccombri , excunte anno MDCXill. 

ALEXANDER II. 

Addenda, &c Corrigenda ad Art. XLVII. Col jj. 

XXV. Decreta eju* rcpcriunrur apud Gratianum , aliof- 
que pofi ipfum Canonum Collcftores . 

Tribuit huic Pontifici Oldoinu* in Athenao Colle- 
ctionem Canonum in Vaticana cxiftentein , Tra- 
natum in Pf timos , 8c Libros duos contra Gi- 
bertum Antipapam , fed crudi rum Virum fefellit 
nominum fimilirudo, quod hifce libris infcriprum 
legi flet nomen Anfelmi Lucenfis Epifcopi , quem- 
ipfe arbitratus efi unum cundemque cum Alexan- 
aro II., qui vert amt Pontificatum Luccnfem- 
rexit Ecclefiam . Venim bxc Opem non Alexan- 
dri II., fed Anfelmi de Badagio eju* Nepotis , Sc 
in LucenfiEpifeopatu Succcfforis effe jam diximus 
in ipfius Articulo . 

Ceterum Alexandri II. meminerunt Infcriptionet 
dua in memorata Lu cerni Urbe adhuc extaiucs, 
quarum prima in Cathedrali vifitur , his concepta 
literis t 


Digitized by Google »937 


AL 


AL 


ADDENDA, 


« 93 * 


HVIVS QVAE CELSI RADIANT FASTIGIA TEMPLI 
SVNT SVB ALEXANDRO PAPA CONSTRVCTA SECVNDO 
IPSE DOMOS SEDES PRAESENTES STRVXIT ET AEDES 
IN Q.VIBVS HOSP 1 TIVM FACIENS TERRENA POTESTAS 
VT SIT IN AETERNVM STATVENS ANATHEMATE SANXIT. 
MI LLEQ.VE SEXDENIS TEMPLVM FVNDAMINE FACTO 
LVSTRO SVB BINO SACRVM STAT FINE PERACTVM. 

Aitcfa vero habetur ad S. Alexandrum : 

CORPVS BEATISSIMI ALEXANDRI I. PONTIFICIS MAXIMI 
SVB HADRIANO IMPERATORE MARTYRIO CORONATI 
VNA CVM CATENA QVA VINCTVS CVSTODIEBAT VR 
AB ALEXANDRO II. IN ARA HVIVS TEMPLI SVBTER- 
RANEA CONDIT VM DEBITA CVM REVERENTIA FVIT 

inD 

IN HOC ALTARE TR ANSLATVM ANNO DNI M.D.XXXI 1 L 
MENSE DECEMBRI 

CVRANTE NOBILI VIRO ARNOLFINO AEDILI. 


Quamvis autem jam dixerimus , Alcxmdnim noftrtim 
ante Epifcopacum Canonicum Regularem fuiffc m_ 

Monaileno Laterancnfi , unde anno MLV 1 . ad Lu- 
ceufes Infulas evocatus fuerit ; nunc t men publicis 
fulti Tabulis, id v x crcd bile aibiiramur , cum ab 
anno ML. d. .ruent canonicus Ordiirius San&e 
Wediolanenfis Lcclcfix , dumque adhuc inter eos de- 
geret anno MLV. fundaverit, & do- iverit in pa- 
terno allodio Ecclefiam fub titulo Sancti Hil.iriiEpi- 
fcopi Aaudejciifis, 2 &c Martyris m regione Pori* co- 
menfiS hujus Utbu t adhuc fuporlt.em in via nun- 
cupata Ati Laure , apud quim Ecclefiam affurgnnt 
JEdet nui.c F.nulie Patrie:* dc Csfitii , olim Ea. 
dariorum Sedes , ubi lucem Vidit SanCtus Anftlmut 
de B adagio , Pontificis nodr, ut dixunus, ex fratre 
Nepos Aliam item pofuit Ecclcfi m cum Anima- 
rum curatione Sancto Apollinm Saetam in Oppido 
Badagu , unde Familia nomen tr x t , quarum qui- 
dem jus Patronatus diu in Bad g.orum Fapriha— 
perfeveravit , runc verd poflrema tantum in ejus 
remanet poteflate , etfi «tate notha ad Laudem 

SVMMVS ALEXANDER PASTORVM QVINTVS ET OMNIS 
SCRIPTVRAE LVMEN SANCTISSIMVS ORDO MINOR VM 
Q.VEM DEDIT ET PROPRIO CRETENSIS NOMINE PETRVS 
MIGRAVIT SVPERVM AD LVMEN S E DESQ.V E BEATAS. 
ANNO M. CCCC. X. 


Pompejano lare» tranltulcrit : Eccteha autem s. Hi- 
J.trir permutationis titulo ad Nobdcm F - .mili mu 
Morinorum Vallis S»xm«e Comitum tranfiit . 

Qp* hic addimus ad Litenriam rem fpettuntia , debe- 
mus Clariis. Abbm D .fidoro Fufio Mcdiotancnfi » 
Congregationis SmAi Bcrnardi Monacho , in MS- 
Appenorce ad Pidnrllum . Reliqua fuppeditivit hu- 
manitas dottiffimi Jurifcoofulti Joatuni Suoni , 8« 
amiciflimi Canonici srici. 


ALEXANDER V. 

Addenda t & Corrigenda ad Art. XLVH 1 . Coi. 35- 

E Juj Infcriptio Sepulchrtlit fic legitur in primis 
i quatuor verfibus a Wadingo relatis. Annalium 
Totn. IX. editionis rccentioris , pag 338. 


Wadingas etiam corrigit Joannem Baptirtarn Paga - 1 C 
mira , quem de Zan&rais , non de Zaoctinis vocat* | 
in numero roen(iura Pontificatus Alexandri , ubi pro ' 
oftavo , legendum efTe advertit undecimo . Plura__ 
certe eruenda lunt de hoc Pontifice cx fupradnftis 
Annalibus Wadingi * digna ut videamur . 

XXII. Plutcs Alexandri V. autographe Bultc extanr in_ 
Archivo Ducatus Minoiis Britanni* , telte Mnm- 
faucon. Biblioth Biblioth. MiS. Tomo II. fol. 

Plolomei Viri Alexandrini Cofmographi* libri Vll. 
cum prcf.itione J.icobi Angeli ad Beatum Patrem 
A lex wi. irum V. Pontificem Max. in merrb. fer- 
vantur in Bibliotheca S. Mntci Florenti* apud 
Prrd-catores . Ex eodem Mo»tfaucon.Bib]ioth. MSS. 
Tomo 1. fol. 4x8. 

G«l. 17. lui. j8. MCDXCIX. corrige MCDIX. 


Dc ALIPRANDIS ARASMUS. 


Addenda ad Art. UI. Coi. 40. 


III. Confilium Juridicum Sapientis Domini Arafrni Ali- 
pra»di Militis , fic Legum Do&oris Mediolani itu. 
qnaftionc vertente coram Domino PoCeftue Civita- 
tis Laud* inter Communitatem Laudx ex una par- 
te , Ac Dominum Abbatem de Cornu, e* altera_ . 
Datum die XXVHI Maji , anno MCCCLXXXIII. 
Memoratur in Cod. MS- M.irchronis J. C. C. Gafpa- 
ris dc Rofalcs , de quo alibi diximus. Continet enim 
lodicem Scripturarum , 8c Monumentorum Duca- 
lium in variis Capfulis cxiflcnrium , uti rcpericb.11>- 
tur in Archivo peculiari Jo. Galearii primi Medio* 
lani Ducis Codex pergamenas ccrtfc magmfacicu- 
dus . 1 


S. AM- 


Digitized by Google 


1939 AM ET COR 

S. AMBROSIUS. 

Addenda ad Art. LV. Coi 41. 

G Enuinis Operibus przctariflhni Ecelefi* luminis 
Beari Ambrofii addere juvat etiam illa, qua 
tametfi certum fit ab eo fuifle compofita, nihilomi- 
nus hodie non extanc . Illa funt : 

XLL 
XLII. 


XLIII. 


XL 1 V. 


XLVII. 

XLVIII. 

XLIX 

X- 

LL 


LIII. 

LlV. 

LV. 


In David!* Phimos libri XI. Indicantur It Tri- 
thcffiio in Catalogo. 

De Judiciis liber L Citatur a Vincentio Bellua- 
cenfi . 

In Ifiiam Prophetam Commentarii. Hujus Ope- 
ri* teiton Inbctnm ipfum Ambrofiuin , qui 
«hro «n caput II. Lue* circa medium ait : 
Qttia Jit nutem in Jeruftlem /ifU Domno , dice- 
rem , nifi i» E faba Commentaria ante dixijfrm _ . 
Hoc etiam Opu» (tepe citavit S. Auguthnus , 
**idclicet libro IV. ad Bonifucium capite II , 
fic libro I/. contra Julianum Pelagia num . 

Commentarii adversus nonnullos imperii iffimoi , 
qui de Platonis Libris Chriflum Dominum, 
profcciflc jafiurunt . Eius mentio eft apud eun- 
dem S. Auguftinum in Epiftofa XXXIV. ad 
Pau linum prope finem, fic cit. lib. 11. contra 
Julianum Pclagiamun cap. VII. fic lib.Ii.Rc- 
tradat. 

Elucidat ionc*, five Hotnilie in Sapientiam Salo- 
monis . De his CallLodorius lio. I. Divuur. 
Inditur. cap lil. , fic V. 

Expolit io in omnes S. Piufi Epiftoh* . Hanc 
etium memorat C.fficdorius , cjufquc *r uil- 
defiderxri ccept-i fuerat . ei tamen foppofui. 
tius I cetus obtrufu* tuir fub titulo Commen- 
tariorum in Fpiflohi /II. Bc-it i Pauli ? ut in- 
ter Opera Beato Ambroiso fulw adfcripia di- 
ximus . 

Sermo de Judicio Salomonis , qui ab eodem Ca A 
fiodoiio memoratur. 

Cacechifmui ad Fritigildem Marcomannorum- 
f'l)™ ■’ ^ C ^ JI cl * P- lki hnus in Vita ipfiui 

Inftitutio puerilii artatis ad Panfjphhim , quem 
Dei gractl revocavit & mortuis ; ex eodem. 
Paulino . 

Evangelii S. Malthari Latina Vcrfio . De ipf*_- 
meminit idem S. Do&or cap. VIL Iib.iil.de 
Spiritu Sancto. 

De S* eram emo Regenerationis , five de Fhilofb- 
phia liber, cit. a S. Augurtino in jam laudato 
libro II. coutra Julianum . Divcrfus tamen. 
cA a libris de Sacramentis , in quibus agitur 
de Bapcifmo { ibi enim non extant verba a 
S. AugutUno relata . 

Epiflola ad Hilarium . Ex Prefatione Mona- 
chorum Bencd- 

Adverris Apoll1nr.riR.1s . Ex eadem. 

Commentarius ut Prophetas . Ex CalGodorio. 

Commentarius in Proverbia . tx ipfo S. Aro- 
brofio . 

Contra eos , qui animam non confitentur effc— 
faduram , aut eam ex traduce tfle dicunt . 
Bx S. Augufiini lib. 11 . Soliloq. cap. XIV. 

Suppofititiis vcr6 h*c addenda : 


rtlGENDA. AM ,940 

A | XXIII. De S. Petro , fic Simone Mago i MS. In Vati- 
cana . 

XXIV. Fragmentum libri H. Eufebii Pamphili Hiftor. 
Ecdef. a S. Ambrofio l.utni redditum, ibid. 

XXV. De Poenitentia Petii . /bid. 

XXVI. Dc Jwcrftdionc Agag. Ibid. 

XXVH. De Fide ad B Hieronymum. Ibid. 

XXVIIL Sententia in hominem ptsnitenrem . Ibid, 

XXIX. De Eucharifiia i in Regia IViriticnfi . 

XXX. De Caeco nato . lb-d. 

XXXt De Pace Ibid. 

XXXII. Dc Falfo Amico . Ibid. 

XXXIIL Sermo in Nativitate Beata Maria ; extat io» 

Colbertina . 

XXXIV. Ad' habitantes in Coenobiis . Ibidem. 

XXXV. Dc malitia Carnis . ibid. 

XXXVI. Epifiola de pudicitia , fic caftitate ; in Ambro- 
fiana . 

XXXVII. Dc primitiis offerendis . Ibid. 

XXXViil. Dc ihclioubus ( forti multtrthii ) litigantibus. 
Ibid 

XXXIX. Advcrsdt Aftronomos . Ibid. 

No* vero hot H. fequentes Articulo* addimus 
ex Cl. Montfaucomo , ut infra: 

XL. Inter MSS Codice». Regina Suecia nunc in Bi- 
bliotheca Vaticana Icrvato* mim. 1497. tcfte^ 
Montfauconio Tomo I* Biblioih Bibbothccar. 
MSS. extat Opufculum: Dr increpatione A m- 
biofij , & de Umfa&ione Theodofu Impera- 
tori* . 

XLI- 5 « munem habitum a S. Ambrofio in S.M.irtini 

tranfitu commemorat Sulpicius Severus in_ 
MS. ohm Regin* Suecia, nunc Biblioth. Va- 
ticina num. 1614. ex Montfancon. Biblioth. 
Bibliothccar. Tomo 1 . 

Monemus Leriores tandem, in coi. 4). ubi egi- 
mus , dc Editionibus Operum S. Ambrofii , 
lios perperam afferuiffe fecundam Editionem- 
Mediolancnfem cura Presbyteri Georgii Cri- 
belli s Tomis IV. conflare, fic in ArchrntetL» 
Bibliotheca feivari » mcliu» enim infpeftis Co- 
dicibus ipfis , deprehendimus tres priores To- 
mo* fine anno , loco , fic T ypographo , poftre- 
mum vero tamtim, continentem Opufcula_. 
quadam cjufiJem S. Ambrofii , veri , ut indi- 
cavimus , Mediolani prodi file . 

Qui veri Chronologicam feriem Operum pr«- 
cl.iriftimi Dolori* , 8c Patroni Mediolancn- 
Cum cupit , notis etiam Criticis afpcrfam- , 
flde.it Gaillielmum Cave in Scriptorum Ec- 
clriiaflrcorum HitioriaLiteraria , pracipuc edi- 
tionis Bafilcenfis anni MDCCXLi. ab Auitore 
ipfo ante obitum recognita, fic auftiorc fafta. 
Tomo I. pag. t6i, ubi fic alit citamur. 


AMBROSIUS alter . 

Addenda ad Art. LVH. Coi. 44 

III. Epiflol* plure* Italice, fic Latin* ad EccIcfiriUcam» 
difciplinam fpefiUntes , Fedcrico Cardinali Borro- 
m«o feripto! , dita amioMDCVI, Extant in farpi 
laudata Collect o.ic Epiltolar. ejuldem Cardinalis 
in Bibi. Ambiof. 


ANGELICUS. 


XVIII. 

XIX 

XX 

XXI. 

XXII. 


Egcfippi de Rebus a Jodxoruni Principibus in» 
obfidione fonitet gcilis, deque excidio Hiero- 
folymorum , aliaiumquc Civitatum adjacen- 
tium , cum interpretatione S. Ambrofii . Co- 
lonia, far Eucberium Cervicornuw , tfxf. rnfol. 

Tractatus dc Rc(urrcClionc . Extat in Collcttto- 
nc JiMiiml Sicurdi , cui titulus Antidotum 
„ contra divctf.u omn.um feri; Scculorum- 
„ Hoercfe* . „ Bafiiea , ofrd Hem cum Petri , 
15x8 mfol. pag. 95. 

Liber PJtyfiniogus , qui ab Horeticis confcripsus 
cft , fic B Ambrofii nomine ptaifignaius . Ex 
Decreto Gratiani ,Diftm. XV. C. Sunria Ro- 
mana . 

Liber in hudem Sandorum compofitus . Incipit 
PertinCre ad nos diledifflmi fratres 8cc. 

Coi.fdilo Fidei S Ambrofii. MS. in Ambrofiana. 
Incipit „ Sufficiebat fides conlbripta apud Ni- 
h «eam • 

Pratcr fupradi&a Opera, Clarifs. PP. Congregat. 
S. Mauri in Prarfationc jam citata: editionis , 
afferunt, reperiri varii» ia loci», ut infia,fc- 
quentes 1'r.ittitui MSS. fub r. omine Beati A m- 
krofii Mediolancnfi* . 


E 


Addenda , & Corrigenda ad Artic. LX 1 I. Coi. 46. 

C Onfuecudo illa, que apud feverioris loftitutiR^- 
ligiofos ViroS Inolevit, deponendi fctfidee gAv 
tilitium cognomen, cum inClauftr.i fc recipiunt, in 
caufa fuit , cur Scriptorem hunc Angelicum tan- 
tum appellaremus , vere rniro apud Suos Angelicus 
de Mediolano pro more di&us fuit . Innotuit poitea 
ipfum ex Cancvefia Familia ortum fuiiTe , quod re- 
tteendum non duximus , praefertim , cum jam rela- 
tis ipfius Operibus hsec etiam fint addenda . 

III. Pancgirico deffe lagrimc , die verri Matia Vcrgiive 
di TreviElio.derp.tdrv Angelico da AIiDno. Ivi t 
fer il Mitftz e , t Cfi 1 , m 4 

IV. Pinegiricrduc in tode defla im'r,vo?i*fk Apparixionc^ 
ddh B. Vergiue M.tru nclla Valle di S. B-i». ar- 
do vicino a Savoii.t. Cuneo, , 

V. II Solii no Ev.tnpelico 8cc. delicato « MArtfigrwr 
GiU-ppc Mart.i MiraVigfi.t ViftiiVV di Novara_. 
Ex Cou« Alut a u Nov.ir iCnli fit-.'. 


VI. • 94 » AN A D D 

VI. Apparato Sacro per S. Gio. da Capidrano , e S. Paf- 

quafc B iylon. 

VII. II Giardino di Milano, o Defcrizione dell’ Appararo 

«ella Chiefa dei Giardino pet Ia Cftuoiuzzazioue 
di S- Gioranni da Capiftrano , e S- ^alquale Bay- 
ion da! Padrc Angelico Canevefe Riiormato. Afi- 
Imo, ftr il Majttts, itfpi. h i 4. 

VIIL L 'Aquila d’Ez-.chi;le , Panegirico per S. Pietrod’Al- 
camara . SUlma, infla 1/ Mtmm, 1670 n 4. 

Titulus vero libri, quetn j m Jedunus fuo loco fub 
numero Ii hic ell ut jacet ,, Fioretti iilor ici di 
„ cofe curiofe fuctcffe in diverfi tempi in Lcvan- 
„ te, raccolti dii P F Angelico da Milano Mi 
,, nore OfTcivaute Riformato, Commiffario Apo- 
„ ftoheo nelle parti d’Orieute , Cuftode di Terra 
,, Santa, c Gu.1rd1.mo di Gerufilemcnc . Opera— 
,, curiofa p«r qu-tlfifia perfona che deftdera {ape- 
„ re Ia politica de’ lurchi , la loro inCiziabii^* 
„ uvarizia , e la grandiffima averfionc , che con_ 
„ ciXa h-mnO al non-c Cnuolico Ii Sctlrnafci. Afi- 
ton 0 frtflo 1/ RamtJlati , 168$ ra 8. 

Eidem dicavit P. Timotheus canevefms jam a no- 
bis fuo loco laudatus, librum fuum, cui lituluti 
„ Sermoni dei SancdEmo Sacramento. Mtlmo, 
1685. in 4. 


De ANGLERIA PETRUS MARTYR. 


Addenda, & Corrigenda ad Art. LXIV. Coi- 47 . 

C Ura jam Opus hoc ad umbilicum perduceretur, 
incidimus forti in Bibliothecam Hifpanicam i 
Clariis. Viro Nicolao Antonio adornatam , & aliud 
agentes, invenimus in Appendicibus Tomo 11. inter 
exteros homines lireratura celebres , qui in Hifpa- 
oia diu commorati funt , aut diem fuum obierunt , 
Elogium quoque Petri Martyris noftri , ex quo m_. 
Leetorurn gratiam . nonnulla delibanda ct-nfuimus . 
A fler it praela udat* Bibliothec* Scriptor , Petrum- 
Martyrem non Angleri* , fed Aron* primam vidif- 
fe diem , cujus rei teftem exhibet Epiftolam iplius 
CXLII. ad Petrum Faxardum; id timen parum ne- 
gotii nobis faceflit . ebro utrumque Oppidum in— 
Ducatu Mediolanenfi confidat , unum videlicet b 
confpedlu alterius Verbano lacu intermediante- . 
Natalem ejus aflignat circa annum Chnfti MCCCC- 
LIX. Verumtamen Eruditifs. V. Niceronius diem : 


N D A , AN 1 94X 

primam illi fuifle annoChriib MCCCCLV aflerit al' 
lato ex ipflusepiilolarurnteitiraonio. Subdit Nicolaus 
Antonius cum Roma, qub anno MCDLXXVJ1. con- 
tendit. grani florui fle S K.E Cardinalium Afcanii Ma- 
ri* Sfortiz, Joannis Arcimboldi Archiepifcopi Me- 
diolanenfis , atque alterius Afcanii Viceeomuis , in 
quo tamen poflremo fallus cft , chm nullus per ea— 
tempora, prstter memoratum Afranium Sfortiam- , 
qui Vicecomiris cognomen gereret , inter Purpura- 
tos Patres ccnfcrctnr . Chm jam Pomponio Leto , 
Petro Mario , Theodoro Papienfi , Ludovici XII. 
GaUornm Regis Medico , & aliis Viris do&iflimrs, 
ob eruditionem magno effer in pretio , una cum- 
Eneco Lupi a Mcndoza Tend ili* Comite Roral dio 
XXIX. menfis Augufti , anno MCCCCLXXXVI1. 
in Hifpaoiam profeftum fuifle novimus. Adfcitum- 
poftea in Curiam Regum Catholicorum plures La- 
tinam linguam , & antiquitatis rudimenta docuiffe— 
adolefcentcs 6 primaria nobilitate . Meminit etiam 
citatus Nicolaus Antonius Legationis ejus ad Rem- 
publicam Venetam , & ad Babylonis Sultanura- » 
quas ambas llatuit accidiffe anno MD1 Secundam- 
ad eundem Sultanum Legationem cum Antonio Me- 
diolanenfi Ord Min. Coenobii Hierofolymitani Prx- 
fe&o feliciter ab Au&ore noftro obi tam addit Ni- 
ceronias Kerdin indo Rege dcfun&o parum abfuiffe, 
qum ad Sclimum Turearum Tyrannum ablegaretur, 
excufaffc autem illum fcxagcnario majorem *tatcm . 
Abbas deinde omnium primus renunciatus cfl J.v 
raiicz Infui* in Orbe novo . Illum Ferdinandus 
Rex unice dilexir , ut nedum in ronfiliarium Indi- 
carum rerum eum , ut in Articulo diximus . fele- 
gerit , led etiam Apoftolic* Sedis ProtonotariutTL» 
creandum curaverit . Adriano VI. Pontifici Maximo 
fijit acceptiflimus , cui jam ante fupremam dignita- 
tem charus extiterat , ideo chm Hilpanus pertranfi- 
rer, Petrum Martyrem perpetuo in comitatu habuit, 
& ipfo interprete ufus ell Quin etiam Romam addu- 
cere llatuerat , nili caufatus xtate-m jam efloetam id 
honoris recufaffet . Obiit tantus Vir in Urbe Gra- 
natenfi anno MDXXVI. , & hoc eidem inferipro 
Elogio ibidem tumulatus conquiefcit in Templo 
maximo . 


E 

A 


B 


RERVM AETATE NOSTRA GESTARVM 
ET NOVI ORBIS IGNOTI HACTENVS ILLVSTRATORl 
PETRO MARTYRI MEDIOLANENSI 
CAESAREO SENATOR! 

QVI PATRIA RELICTA BELLO GRANATENS1 
MILES INTERFVIT 
MOX VRBE CAPTA 

PRIMVM CANONICO DEINDE PRIORI HVIVS ECCLESIAE 
DECANVS ET CAPITVLVM 
CARISSIMO COLLEGAE POSVERE SEPVLCHRVM 
ANNO MDXXVI. 


Operum autem titulis hac addenda 


D 


IX- Synopfii Latina Poetica ad omnes Plinii libto. . Ex 
eodem Nicolao Antonio . 

X. Epitaphium Alphonfo Cardinali Manrico de L-ibr*— , 

impreffum apud Palatium in Faftis Cardinalium . ; 

XI. Dc Legatione Babylonica libri 111. Hifpali , ijco. in' 

fok cum prima Decade, in quo Optra mira ab fej 


in ^gypto vjfi reccnfct . H01 libro* Italici red- 
didit Carolui P.iffi , prodi erumque converft P nu- 
trii, ijdf n 8. 

Vidcndui cll P. Niceronius ,, Memoire* dei homines 
illuftres „ Tom. XXlil. pag. io»., & feq. 

Num. V. Machut , corrige Inotbut . 


AP- 


Digitized by Google 194? A P ET CORRIGENDA. AR 


1944 


APPLANUS CONSTANTIUS. 

Addenda ad Artic. XCVI. Coi. 59. 

C Ura Abbas Picinellus millics io Suo Athemeo Me- 
diolanenfi io medium proferat Hieronymi Bor- 
ferii Librum inferiptum: II fuppletnento nellaNo- 

,, bilta di Milano „ credendum erat qu&d eum cx 
integro legilTct, & Opera Mediolancnfium , quae ibi 
Borierius refert , fuis locis idem Picinellus rctulif- 
fet ; fed agnovimus , plura addenda efle conrra_ 
expedfationcm : parcat igitur Le&or benevolus , fi 
extra chorum nonnulla ex tpfo Borferio hic adjicere 
coadH fumus ; de Confiantio igitur Appiano haec' R 
praitermifit Picinellus , B 

Scilicet 

III. Opus de Gratia . 

IV. Mari alc . 

Ex fupraditto Borferio pag. 19. 


ARCH INTUS JOSEPH. 


Addenda ad Art. CVIt. CoL 70. 


III. Epiflole duas Italicas ad B irtholormrtim Zucchium- , 
Prima data eft dic XXV.Feb. MDXCV. altera dre 
II. Junii cjjfdem anni ; extanc in fecunda parte 
libn ipfiut Zucchii , inferipti : „ Idea dei Segre- 
„ tano „ pagg. 180., fle 181. 

Hujus Operis panem quintam Jofcpbo noftro Zuc- 
chiui dicavit . 


c 


ARCHINTUS PHILIPPUS. 


Addenda ad Art. CX. Coi. 75. 


IV. Pfalterium Davidicum ufque ad Pfalmum LXII. 

ex Hcbrseo , ut videtur , in Latinum ab eo 
translatum. MS. in foU in Bibliotheca Archio- 
tea. Autograph. 

V. GeneCs liber, ut fupra, Latine redditus. MS. in- 

fol. Autoer. ibid. 

VI. Exodus fimilirer translatus ufque ad caput VI. 

inclufivc . MS. in fol. Autogr. ibid. 

VIL Oratio habita in Conventu Nicienfi pro pice in- 
ter Carolum V. Augufium , flt Francifcum I. 
Gallorurr. Regem ineunda. MS. Ibid 
Vili. Altera hatha coram Pontifice Paulo III. pro fa- 
cro Fot-lcre adversus Solimanum Turearum. 
Tyrannum inter Catholicos Principes feriendo. 
MS. Ibid. Iu huius Orationis exoraio , ait Ar- 
chintus, fe fuperiori tantam die a Pontifice juf- 
fum , ut hac de re verba publice faceret. Ibid. 

IX. C.ipirula pro pacis pradiflla inter Carolum V. fle 
rrancilcum f. negotio, de meme fu* San&ita- 
tis in hanc formam redacta , atque utriquo 

E arti ad examinandum danda. MS. Autograph. 

criptorit noftri manu emendata, fle poftillaxa. 
Data in Domo S. Francifci extra muros Nicia 
die XVIII. Maji, MDXXXVUI. Ibid. 

X. Alia item Capitula pro eadem pace, a fuperiori- 
bus diverfa. MSS. Autograph. emendata fle po- 
ftillata, ut fupra. Ibid. 

XI. Rifpofta data al Signor Duca di Ferrara a nome 
di S. S.mtira . MS Ibid. 

XII. Ad S. R. E. Cardinales in Conclavi pro eligendo 
Summo Pontifice congregatos poft obitum , ut 
videtur, Pauli III. Epiitqla V- plente roboris 
fle pietatis , facraque eruditione memorabiles . 
MS. Ibid. 

XIII. Alia» ad eofdem, ut fupra, congregatos , numero 
III. Harum prima d>lta cfl V enet iis prid. Kal. 
Aprilis anno MDLV. ; in qua nunciar Venete 
Rripubhca in Apofiolicatn Sedem Sudium, fle 
folllcitudincm , nc Sede vacante Ecclcfie Ditio 
ab hofiibus turbetur . In fecunda , dati ibidem 
VIII. Idus Aprilis eodem anno , ligna moeroris 
pro morte Pontificis , fic cr equias ei a Veneris 
decretas Cardinalibus fignificat In tertia au- 
tem, dati ibidem Id. Aprili* ipfius anni, nun- 
ciat ingentem claficm a Turcii infirui . MSS. 
ut fupra. 

Tros. II. 


D 


E 


XIV. Ad Marcellum II. Summum Pontificem Epifto- 

le IV. . prima dira Id. Aprilis MDLV., & fe- 
cunda X. Kal. Maji : gratulatori» (unt pra af- 
lumptione ad Pontificatum , in tertia da: i V. 
Kal. Maji ipfius anni, nunciar Pontifici fiudium 
fuum in purgmdo Archigyinmfio Patavino ab 
h creticorum erroribus. Poftrema ver 5 IV. no- 
nas Maji fignificat. Maltharum Gariboldamu , 
quem vocat Amefignaimm Diaboli, fuiile de- 
vi&um , reliquias tamen Illius adhuc remane- 
re, cum quibui fibi dimicandum fit . In calce 
hujus Epifiola notatur, eam non fuifie mif- 
, auditi ea dic morte Pontificii . MSS. 
ibidem . 

XV. Ali» III. ad Sacram Cardinalium Collegium Se- 

de vacanre poft obitum pradifti Marcelli 11 . 
quarum primi, dati Venctiii IV. nonas Maji 
prdibati anni , dolet de optimi Pafloris mor- 
te, fle Cardinales hortatur, ut gregi dominico 
alium citiffime praeficiant , ne a lupis invadi 

k ffit adhuc Paftore carens, c&rn Ture» magno 
llico apparatu Chriftianx Rcipublic» mina- 
rentur. In fecunda, dati V. Mus Maji, ait,fe 
liter.it eorum reddidilTe Venetorum Principi , 
fle Ecclefiarum Pr*fulcs monui fle, ut precea 
sui Deum fiindi jubeant pro negotiis Ecclefi» . 
In tertia VIII. Kal. Junii res novas Byzantio 
allatas mittit. MSS ibidem. 

XVL Ad Paulum IV. Pont. Max. Epiftnlx decem . In— 
prima, dati VI. Kal. Junii eodem anno, exul- 
tat de illius ad Petri Cathedram cvc&ionc, 8c 
ferib hortatur ad Ecclefi* reformationem . In- 
fecunda VI. Idus Junii nunciat res Turcicas . 
In tertia mittit bina horologii, fle baculum. , 
munufque cumulat fapientiffimis dictis ex Di- 
vina Scriptura petitis. In quirta, d-ta IV- No- 
nas Septembris, lapideo? quemdam mittit, quem 
accommodatiffiims Scripture (amentiis exor- 
nat. In quinta fine data mittit Pontifici tabel- 
lam pacis in Miff* Sacrificio ofculandam a (r— 
elaboratam, rogans , ut aliquando ad Altara. 
Domini pro fe preces fundat . Sexti dati Prid- 
Non. Septemb. anno MDLVI. petit modefti 
Archiepifcopatum Mcdiolancnfem , multaquc- 
de Vita fua narrat. Septimi, dati III. Kal. Ja- 
nuar. gratias agit Pontifici de colUto fibi pr»- 
di dio Archiepilcopatu , cujus argumenti cfi 
etiam oftava fine data. Bin* autem polirem» 
dat» funt Bergomi XIX. Kil. Aprilis, fle X. 
Kal. Junii anno MDLVIII. , atque in eis agit 
dc exilio fuo ab amatiffuno grege , omnefquc» 
Patris, fle Pafloris affectus odent.it. MSS. ibid. 
XVII. Alia ad quemdam Auonymum Ecclcfiafiicum Vi- 
rum, quem pluritnum couimeudat, fle paternb 
monet, ne ob advetfariorum calumnias ab Al- 
taris rainifieno abfit . Data cfi Rom» dic_- 
XXIV. Junii, anno MDXXXIX. MS. ibid. 
XVIII. Plurima alia integro volumine jufia molis com- 
prehenf» , fle ftalicfe exarata annis MDLV. , fle 
(equemi , ad Cardinalem de Monte , ad Co- 
mitem Montorii, ad Cardinalem Car.iffam, fle 
ad Dnccm Paliani, cum eorum refponfioni- 
bus, in quibui agitur de graviifimit Ecclefia 
negotiis. In his fape Archintus meminit lite- 
rarum fuarum ad R. F. Michicicm Sacre In- 
quifitionis in Urbe Co nmiffarium , qui pofica 
ad Pontificatum promotui Pius V. dictus cfi , 
fle ob vir* fandkimoniam inter cmlites colitur. 
MS. in fol. ibid. 

Prefati autem Pontificis San&iflimi Pii V. tunc 
vel in Ord. Praedicatorum , vel in Saero Car- 
dinalium coetu degentis , ad Archintum no- 
li rum fervantur MSS. autographa Italica ibi- 
dem Epiflofo IV- Prima dJta Home Kal. Sepr. 
MDLIV. agiturque in ea de graviffimis Eccle- 
fia negotiis, 6c de harefibus prafertim tunc 
graffantibus . Alia tres dat* fune etiam Roma 
anno MDLVIII. Refponforia funt, 8c coniola- 
torie de injufto ejus exilio. 

XIX. Epiftola ad Hieronymum Cardanum, In qua_* 
tria ab eo pofiulabat . I. quomodo anni eo mo- 
do pofiint firmari, ut in ipfo reditu nulla tem- 
porum interfit differentia. II. An pofiibile (it 
introitum Soli* Chrifii tempore in ortu , idcd 
conceptione in primum minutum Arietis XXV. 
Martii figere, ac invenire, qualiter eadem die 
fuerit /Equinoflium, vel die proximb antece- 
dente . HI. Qpomodo tot difeordia de revolu- 
tionibus annorum concilientur: ex rcfponfione 
ipfius Cardani, de qua agemus in Addendis 
fuo loco. 

XX. Oratio habita in Bafilica Vaticana, cujus memi- 
nit Petrus Paalu* Gualteriut Aretinus Collegii 
Car- 

Muiuinmnim 


by Google AR 


1945 A R 


A D D 


Cardinalium Secretario* in Diarii* fui* MSS. , 


ubi ad annum MDXXXVII. h*c legantur ; 
„ Die XXill. Septembris habita lunt lupplica- 
„ nunei m Santio Petro pro inita Liga , Cic- 
„ lebravir Cardinali* Contarenut, fle Oratio- 
„ nem habuit Philippus Archintui Gubernator 
„ Urbis n . Hac nos monuit Comes Albericus 
Archiacus Archiepifcopus Nicanm , ttc apud 

. M''S' iam Hetrori* Ducem Apotfolicu* Nuntius . 

Inllruzionc a| M. Magnifico S, Filippo Archinto 
Concittadino noflio cartffimc, Legatu* patria 
runc mtflus fuerat ad Garolum V. ut calami- 
tate* ejus exponeret. Data eft II Decemb-MD- 
XXIX. fubicript. Vicario e Deputati de!la__ 
Citti di Milano, MS. in Tom, UI- M“oum. 
Famil. Mcdiolanen. Comitis Octavii Arcllinti. 

Alia pro eodem argumento . Dat. XXL Junii 
MDXXVII. fubfcrip. Ludovicus Vicarius, ibid. 

Sequitur F.pillola Catoli V. Cafari* ad Mediola* 
nenlcs. Data Vaileoleti I. Aug. MDXXVIJ., 
in qua laudu eloquentiam Philippi Archinri , 
dolet de m (erus hujus Urbis: ait fc vel notu 
rogatum eogitaifc de fublevandit huju* populi 
calamitatibus , prsnpui fof libtratiemtm R*g>* 
Frantifci , quem Vfjha ept c aptrvum ptntt «01 ae- 
r/«f*u»»»ir. Jufliffe quoque comprimi militum in- 
folemuin fite. MS. ibid. 

Alia data in Opp : do Maforetii IX. Oftob. MD- 
XXVIII. in qua rurfus meminit Philippi Ar- 
cbinti, Ac pollic tur fe Urbem hanc fublcvatu- 
rutr , cim primum quiefccre a tumultibus 
hofiium (ibi licuerit, MS. Ibid. 

laforniaztojic drl buido duo ul Revercndiffimo 
Arcivclcovo di Milano. MS. in T.II. Operis citati. 

M'lTale Ambrofnnuin , MS. perjjamcnum . auro 
& picluri* iufi*’iic , qjod olui fuit Philippo 
Atchinto Archicpifcopo Mtdiol villofo lerico 
violaceo comc&um , fervatur in fxue memora- 
ta Bibliotheca Arcliintea grandioribus caratte- 
ribus exaratum. 

Ad Philippum noftrum tunc Saluiicnfcm Epifco 
pum , Sc Urbis Roma Vicarium Apollolicum- 
mifit Jnannei Petrus Ferreius Ravennas Lavel- 
liaatit Eccltll® Amittet Correctionem Hymna- 
rii Romani a fc elaboratam, in cuiu» uuncu- 
poioria afferit , fe ab Archinto ad hoc Opus 
impulfum. Codex MS Autographus juitai ni-d:s, 
in fol, fervatur inexdem Bibliotheca Archimea. 


I 

I 


E 

A 


C 


N D A, 


194« 


■ ARCON ATUS HIERONYMUS. 

Addenda ad Art. CXX. Coi. 83. 

F ilius Co. Car oli J. C. C., & D. Jofeph* dc Ro- 
falcs conjugum . 

II. Proludo xd B- M. V. verlibui exprelTi , ftylo Virgi- 
liuno . 

III. Lectiones Geographica in Academiis habitae . 

IV. Lectiones M;thcm.uice, fle Analytic* . 

Q.ia. tum in hsc polirem.» Mithnn ticarum parte», 
ipfe cxicllucrit , facile conjici porctt « Problema- 
te in eodem libro per tenorem deferipto , un4 
cum ipfioi Rcrolutionis recula , quam laudavit 
do&iffimus P. Abbas Orandi , Monachus Camal- 
dulenfis , ut videre eft cx Prolufionc in fupradi- 
ito Articulo rehta nutn. I. 


ARCONATUS JOANNES BAPTISTA . 

Addenda ad Art. CXXI. Coi. 84. 

F ilius Joannis Baptiibe , & Camillr Nidafix con- 
juguen . 

III. Pocsic varie . Exnnt in Libro M Poeste dc’ Signo ri 
„ Accademici Inlccondi dtRoma. „ Frnenia, 161». 
in ia. 


ARCONATUS LUCHINUS. 
Corrigenda ad Art. CXXII. Coi- 84 

D E Opere, quod ei tribuimus num. I. atque Epi- 
grammate ibidem rehto vide quae infra ai* 
canus ia Articulo Lucbini Corvini de Arctio . 


ARCHINTUS PHILIPPUS alter. 


Addenda ad Art. CXI. Coi. 75. 

VI. Syllabum fuorum in Comenfi Ecclcfi t Pradecettorum D 
conferipfit . Citatur a Tatto iu Notis , a Ul.rif* 
Conttnuatoribus Bullandi ad diem iil Junii i»i— 
Vita S. Adclberti Comenti* Epifcopi , atque ab 
Ugbeilo , tcBe Clar. Abbate Fufio in fui* MSS. Ad- 
dendi* ad Atheneum Picinelli . 

Proccffus San&i Caroli BoTomai , de quo in Arti- 
culo tneminimu*, fervatur Autographo* in Biblio- 
theca Archintea . 

Eidem infcripfir Ballarinus Annale» fuo* Conuofcs ; 
fle Nicolaus Pcllizariu* Pancgynin r.b eo habitam 
in laudem S. Catoli , dc qua in ejus Aiticulo di- 
ximus . 


ARCIMBOLDUS JO. ANGELUS. 

Addenda ad Art. CXVI. Coi. 80. E 

F ilius Aloyfii J. C. C. Senatoris , 8c Beatricis de 
Federicis conjugum . 

VI» Diploma pro Translatione Corpori* Beati Pacifici dc 
Ceredano , Ordinis Minorum , ab Ecdefia Sonttc 
Marus Gratiarum Viglevani ad Oppidum Cercd i- 
num . Datum Mediolani dic VII. Januarii MD- 
XLV. Ext r in Tomo XVIII. Annal um Mino- 
rum nova Editioni* , fof. tod. 

Eidem Camillus Bonus Brixianus dicavit Opus Mat- j 
thai Curtii Papienfit in Mundini Anatomen . Pa- 1 
pitr , apud Francijcum Mofcbtnum , i;fc. n 8, 


ARES 1 US PAULUS. 

Addenda, 8c Corrigenda ad Art CXXXII. Coi. 131. 

I N Articulo CXXXH.Flngium texuimus laudatiffi- 
mo Amtlliti Dtrrthonenu Paulo Arefio; ar quam- 
vis ibi Icripil-rimus eum Mediolani natum futile me- 
lioribus tamen nunc doiVi tabulis , didicimus ipfum 
.Cremonnr lucem vidifle. Neque tamen tdeo ex Me-' 
diolancnfium Scriptorum ferie expungimus , cuta- 
'editus fuerit Patr.* Mediohnmfi tunc apud Cremo- 
nenfes prxtorios fafces admimilrante , cujus proles 
Legum prsrfidio paternam ('ivitatetn alfequi acbet. 
Addimus etiam ipfius literariis laboribus ea « qu* 
f.quuntur . quorum notitia feritis ad nos pervenit . 
Illa vero funt : 

iXiV. Selva d’invcnzioni , e di miteric per Ic Predi- 
che dalla prima Domenica d’Aryento tino 
a Q^iarefima . MS. tn fol. 

XV. Per tutu Ia Qjiarcfima . MS. in fol. 

XVI. Per le Fcfte de* Sami , cd altre materie . MS. 

in fol. 

XVII. Lcxioni fopra Tobia predicate al fuo Popolo 
nel Duomo dt Tortona . MSS. in fol. 
XVIII. Lexioni fopra le Lamentazioni di Gcrcmix». 

predicate «Ilo fteffo. MSS» in fol. 
i XIX. Lcziom fopra 1 'olTervanza dei Digiuno . MSS. 
in fol. 

XX. Lexioni fopra Poffervanaa delle Fcflc. Omnia 

extant m fol. in Bibliotheca PP. Teauno- 
rum S. Antonii Mediolani. 

XXL Quarefimale . Extat MS in D. Nicolai Veronae. 
XXII. Rhetorica Ecclcfwftica . MS. extat Placenti* 
apud Suos . 

XXIII. Logica , MS. ibidem . 

XXIV. Curlu» Philofophicu* . MS. extat Neapoli. 

XX V. Curfus Theologico* . MS. extat Neapoli , 8c 

Rom* in S. Andre» , Suorum . 


. Digitized by Google 


1947 AR 


ET CORRIGENDA. 


B A 1948 


XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 


XXIX. 


XXXI. 

xxxu. 

XXXIII. 


Pbyficxi fecundus Curfius . MS. «xtai Neapoli A 
apud Suo* . 

De Intelle&u agente , fpeciebus inrelligibilibni, 
tic de modo , quo noder imdlectu» tmclli- 
git : Velitationes . MSS. 

An verum fit , quod quidam non ignobiles 
Auiiorcs tradunt , S. Scripturam non fero- 
per ad veritatem, fed ad vulgi opinionem, 
vel justa apparentiam interdum loqui; Ve- 
litationes . MSS. 

An poccaverit Judith a Deo pofiulans, atOlo- 
phernes ejus pulchritudine caperetur : Veli- 
tationes . MSS. 

An de Judaorum Stirpe fiierit Herodes ; Veli- 
tationes . 

An cx Latere Chrifli Sanguis , fle aqua natura- 
liter fluxerint j Velitationes . MSS. 

Tratt.itui de Triniratc : de Gratia : de Crea- 
tione : de Angelis : de Eucharifrj; & 

Incarnat ione . Extant hi omnes Codices MSS. B 
Rom* in S. Andree apud Suos - 

Traduc. vatii Theolog. MSS. ibid. 

Cinn primum Denhonenfis Epifcopatus poflef- 
iionem iniit Arefiu* , Orationem habuit 
Hieronymus Guidobonus, ediraque efl Der- 
tbonn , iKsi. ni 4. 

Funebris autem illius laudatio a Jofcplio Ci- 
cala Clerico Rcgul. h ibi t-t prodiit Afedio- 
!*»■•», fer Gwgtum RolUm . 


ARLUNUS J O ANNES PETRUS. 

Addenda ad Art. CXXXVm. Coi. 100. 

D Edimus Tradkarum hujus Scripton'9 de Peftc^ 
fub num. X. mi MS. in Bibliotheca Ambro- 
fiana , poftea illum vidimus iropreffiim Mediolani , 
per Zanottum de Caflilltonao t imp^r.fit D. j hh. Ja- 
cobi , dr Fratrum de Legnano , 1 J 1 5. dir 18. Apri- 
li* , in fol. 

XL Defcriptio elegant illima Vcrbani Lacus . 

Ita Clar. Abb. Fufius in Addendis aJ Picincllum . 


ARNULPHUS. 
Corrigenda ad Art. CXXXIX. 
Columna tot. linea 71. MCXCV. corrige MXCF. BARBAVARA MARCUS ateer . 

Corrigenda ad Art. CLX 1 II. Coi. no. 

Lin. 11. anno MDCCXXIII. corrige MDCCXV. die U 
menfii Kovtmbrii . 


BARIOLA ALOYSIUS. 
Addenda ad Art. CLXIX. Coi. 11*. 

VI. Notabilia circa mulierum follicitatiorem in Sacra- 
mento rcenitemis . Mediolani, i6i 0 in 8. ex Fon- 
tana Biblurth. Legali lom. I. pag. 6 j. 

a BASILICA PETRI CAROLUS. 


C 


monumenta, *quum duximus, ipfa noftris non invi- 
dere Lectoribus . Parentes illi fuerunt Hippolytus , 
atque Mariilia Porra jugales , cumque Philofophi* , 
ac Theologia» navafTet operam , Sacerdos cffc&us , 
Neapolim le contulit, ubi anno LX. «tatis fu* Cla- 
riflim* Congregationi Oratorii a S. Philippo Nerio 
inllitut* fe addixit . Sacris Confefftonibus excipien- 
dis , Concionibus publice habendis t inopibuique_ 
levandis totus incubuit . Temporis cuftos avidiflt- 
mus , nullam ipfius particul.im fine utili aliquo la- 
bore (ibi rapi patiebatur . Donec annum odtogefi- 
mum fupcrgrdlus , coecitate primum, rr.ox apoplext 
pcrcufliis, piiffime, ut vixerat, in Domino requievit 
inter Suorum lachrymas Neapoli anno Salutis Do- 
minic* MDCCI 1 I. die XXV 1 J. me n fis Martii . 


D 


Operibus autem hzc addimus : 


Addenda ad Art. CLXXII 1 . Coi. 114. 

LXK. Ad Clementem VIII. Ppniif Mnx. Relatio de Statu 
Novaricnfis Ectlefi* . MS- iu fui in BibliotheOL- 
Archintea . 

EpiftaU ItaJicn de Obitu S Caroli num. IV. indi- 
cata prodiit etiam in Vmzi* ,prtffo il Gioltto, »584. 
in 4. td Ivi , ad tftonza tTlffppo Maretllo , i6fo. 

in 4. 


IV. Indices duo B i bliothec* Oratorii Neapolitani , quo- 
rum primus Codices , ut facili* polluit rcpcnri , 

S Icherrimo recenfet ordine ; alter veid Jaborio- 
imus per materiarum feriem dl compilatus . 
MSS. fervantur Neapoli in eadem Bibliotheca. 

E Schedis Sitonianis , fle a Suis . 


BAZETTA FRANCISCUS. 


a BASILICA PETRI HIERONYMUS. 

Addenda ad Art. CLXXIV. Coi. 117. 

H ieronymus a Bafilica Petri filius Chriftophori, 
& Paula: Moltcnx conjugum . 

IV. Confultatio pro Jure honorifico in Caufa Cufiina_ , 
8 c Surrigona. Mediolani, 1619. in fol., pagg 18. , 
extat peuei Advocatum Sitonuin. 


Addenda ad Art. CLXXXI. Coi. 131. 

IV. Carmina plura tam Italica , quam Latina . Ex mu 
in variis Collectionibus , pr*cipt.c Papienfibus , 
Bc fignanter in Laurea Ludovici Meldi . Ticini , 
»d«7. n 4. 


BEBULCHUS MICHAEL. 


Addenda, 8c Corrigenda ad Arc. CLXXX 1 II. Coi. 131. 


i BASILICA PETRI HIERONYMUS alter. 

Addenda ad Art. CLXXV. Coi. 118. 

P Aucis egimus de Hieronvmo i Bafilica Petri 
Mediolancnfi , cbm primum ipfius mentio oc 
currit in hac Bibliotheca Articulo CLXXV. ob ibi 
relatas rationes ; at ciim nunc uberiora fuppetant 


C Aroti , 8c Ifabell* Billi* conjugum filius . Ve- 
rius ejufdem nomen in Religione fuit Carolus 
Marianus a Sandto Michaele . Obiit Theologus Sc- 
reniflimi Ducis Farm® , 6 1 Placenti* Francifci I. , 
Inecoon Vicanus Provincialis fui Ordinis , atque^ 
Confultor Sandti Officii perpetuus , & ubique , cx 
Diplomate Pontificio , ciim annos ageret LXXV- 
die XlV.Odtobris MDCCX 1 X., ut Sui nunc melius 
nos monuerunt . 

1 II. 


Digitized by Google » 9*9 


B E 


ADDENDA, 


BE 


1950 


Pincgirici Sacri dei M. Rev- Padre Fra Car Io Maria- 
no di S Michole Carmclirano Scateo dclla Pro- 
vincia di Lombirdu , Lctroic di ST ,e Conful- 
tore dcl S Offizio in Malia . Palermo , ptr 1'jida- 
m», 1094. n 8. 


BENIGNUS. 

Addenda ad Art. CXCI. Coi. 157. 

C Um jam ad coronidem hujus Operis propera- 
rem , fignificavit mihi Vir Cl Joanncs de Au- 
guilinis Ordinis Minorum , qui Reformati dicuotur , 
Opus Benigni noltri apud fc impreflum reperiri , 
ubi in fine fic legitur : 

Qti fi contitn dtl gloriofo e degno 
Hieronymo DoGor il btl finire , 

Che fece a nofiro exemplo per falirt 
Con ver de palme nel beato Regno . 

Finit 1 queft' Opera in Vcntxia adi 1*. Satem- 
brto 1475. 


V. Exquifitorum Remediorum formula ad omne» mor- 

bo» accommodata in McdioUnenfi Provincia— 
feu n extremi» morbi» exquifita remedia optima 
„ receniit-i „ . MS. in folio magno, incipit : 
„ Jam dudum excogitare caepi primi* anni» hu- 
„ jo* niea peregrinationi» ad vifendo» egroto» 
„ in hac Provincia Mediolanenfi , undfc fum- 
,, oriundu* &c. MS. in foL 
In principio autem difti Operi* extat Elegia Canni- 
uum LVI. in laudem prefati Bergamii , Au&ore 
Eufljchio Fonio, cui titulu» : Ad Humaniffi- 

„ mum , Sc rei Medica fcientii proftamiflimum, 
,, Caf irent Bcrg.imium Euftjchiu» Foniu» . 

VI. Promptuarium Cef-tn* B. rgamii Mcdiotenenfii ad 
«■^.ufum Medicorum, 8t Pharmacopolarum fclicifli- 

mi Dominii Me.liol.mi . MS- in fol. 

YU Jftnrii &c vera dichiar zione de' Frurtici, Sc Albe- 
ri dcl Dominio Mil.tncfe, MS. in fol. nuuu 

V jll. D ichiar.izionc di tutte k forti d’AnimaIi , tanto ter- 
redii, quanto acquatici, Sc aerei , che in quedo 
Dominio Milanefc vivono MS. in fol. max. 

IX. Dichuraxione dclla terra , aeque , met illi , minerali . 

MS- in fol imx Incipit.,, Quem idmodum Ar- 
„ te* null» optatum vitient alT.qui finem, nifi 
* earum inttrumen» magi* ncccffaria fim pr®- 
„ ft 5 . Sc rc&c fabricata «c. 

Ext mt nec omnia MSS. pene* Tatrophyflcum D. 
Jofephum Teneam MeJiolancnfem occ. , Sc funt 
Autographa . 


IdciS exidimarunt & idem Vir do&iflimus , & alii 
quoque literatura celebres, Benignum noltrum non- 
OperU Scriptorem , fed potius Amanucnlctn fuifle ; 
Verumtamen ( debitd cum venii ) a lententia mea C 
minimi recedendum ccnfui , immo magis magilque 
Benignum Au&orem credimus . Primum enim- , 
chm in Archinteo . quem jam citavi , Codice lega 
tur , ficuti Leporem monui „ che fii compito di 
„ feri vere , e di mia propria mano „ quis non vi- 
deat, bifee verbis fignificari B nignum, Opus compo- 
fuifle ? Si enim tantum illud cxlcripfiflet , fuperva- 
caneum foret addere ,, e di mia propria mano „ 
Tum rc melius examinati comperi. Librum Benigni 
McdioLocnfis nihil aliud efle.quam v rfionem Itali- 
cam Epillol* notilTim* , feu potius Voluminis dc— 
obitu S. Hieronymi , Icript* ad Damafium Epifco- 
pum Portuenfem , ac Theodofium Senatorem Ro- 
manum a B Eufcbio Cren>onenfi ipfius S DodVoris 
difcipulo , Viro in hcclefiarticis Bibliothecis notif- |) 
fimo . Quapropter Benguo tam proficui Operis tra- ' 
du<f>ori laus fua non cit neganda Inter cetera vero ! 
argumenta , quibus adducor , ut hoc credam , re- j 
cenfenda funt iterum Carmina lupenus enunciata: 


BERRETTA JOANNES GASPAR . 

Addenda ad Art CXCV Coi. ijp. 

P Arentis ejus nomen jam dedimus , mater ver6 
ei fuit Joanna Perez. 

XII. Liber Philofiiphicarum Le&ianum in Gyranafio 
Tic.ncnfi habitarum . MS. 

XiiL De Autloribj», Virifque do&i* Congregationi» Caf- 
fincnfi» opu* tamen ir.p:‘ifc&um M». 

Ex Clarii» P. Abbate Fufio in Append. MS. ad Pr- 
cinellum . 


BESUTIUS H 1 ACYNTUS. 

Addenda ad Art. CC 1 X. Coi 149. 

VII. Panegirico in lode dclla Cafa d’Auftrij, detto nella 
Chrf- dclla B. V preffo S. Celfo . Milano , preffo 
U Mo«m , 1677. ii» 4. 


BESUTIUS JO. FRANCISCUS. 


Qui fi contien dei gloricfio e degno 
Hieronymo DoGor il btl finire ; 


Ea enim certiflimi innuunt, hic agi de Obitu B. Hie- 
ronymi . Illa tamen addita opinor poli completum- 
Opus , defunt enim in Codice Archinteo . Alum- 
iniuper editionem hujus Vcrfionis protulit Clariis. 
Arinus in Tomo I. fu* Cremon* Literat* Artic. 
CCCIIC. pag. 4 6 „ Hanc habeo ( Epiflolam vide 
licet B. Eufeoii lupenlis enunciatam ) „ penes mc_ 
t. Italico fermone traducam Farm* , cxcufam anno 
,, 1489. per Matthxum de Codccha „ . Benignus 
igitur Verfioncm elaboravit anno 1474. qu* tiicn- 
mo poli Vcnetiis, & quindennio exodio Farm? pro- 
diit , quamvis utrobique Tradudloris nomen reti- 
ceatur . 


E 


BERGAMIUS C£SAR, 


Addenda ad Art. CXCVII. Coi. 141. 

C AEfar Bergamius Mediolanenfis Phyficus adhuc i 
vivebat Mediolani anno MDCXJ 1 - die XVIII. 
Julii, uti me monuit C. Sitonus; interitn verb cjuf-i 
dem Opera Literaria hadlenus nondum typis cdita_ 
funt , qu* fcquunnir ? 


Addenda ad Art. CCXI. Coi. 150. 

F ilius extitit Jo. Tacobt , & Clar* de Aprilibus 
conjugum Mediolanenfium . 

VIII. Di&ionnrium Ciceronianum Francifci Prifcianenfi* 
a Jo.inne Francifco Bcfuiio abfolutum . Ftmtiit t 
apud Petrum Alanam Bcrtaxum, i6tj. in 8 

IX. La Storia ficra degli Aromenti dclla P ffione di 
CriAo noflro Signore . Milano preffo tl Como, e 6 i*. 
in 8. 

X. Miracoli dclla B. Vergine di Mondovl volgarizxui. 
Milano , fer Pandolfo Maiatefla , i J97. 

Jo. BapuAa Seflj, cui fuit Joanne» Ftancifcu» Be- 
futiut inter amico» fuo» fumme charu», ei nun- 
cupavit Obfervdtiones Philippi VenutiCorionenli* 
in Librum fequenti» tituli: „ Lettere f.imiliari 
y, Latine di Cicerone, traddotte da Giovanni Fa- 
„ brini d » Fiehine cc. „ In Vennia, apprejfo gP 
Eredi di Mnrcbton Seffa , 1 j7tf.n1 fol. , fic fic ab eo- 
dem Joanne B.iptiiu Scff* prctitulatur EpiAola— 
nuncupatoria ,, AI coftumato, & virtuofo Giovi- 
„ ne Meflcx Gian&ancefco Befozzo Milanc/e . 


BESU- 


Digitized by Google tjji BE ET CORRIG 

IA 


BESUTIUS JO. JACOBUS. 
Addenda ad An. CCXII. Coi. 151. 

XL Theatrum fu» Genti* Genealogicum Acc. MS. 

XII. Defcripnonem Oppidi Befutti . MS. 

■* Es Cbr. Abb. Fufio in App. MS ad Pici nc Ilum , qui 
Laxarum Auguftinum Cotum citat in Dcfcripoo- 
ne Vertunt lacui. 

BESUTIUS JOANNES PETRUS. 

Addenda ad Art. CCXI 1 I. Coi. 15». 

P Atrem habuit Joannem Jacobum , uxoremque- 
Viennam de Tattis t juxta Clar. Sitonum , non 
fvonam , ut fcripfimus , fic moniti a Suis ; fuit quo- 
que inter Notarios Collegiatos Mediolanenfes ad 
Icriptus aano MDXXIV. 

X. Tranato dclli tre Voti, Ubbidienza, Poverta , e Ca- 
rit* , compoAo da Fratc Umberto Qjjinto Macftto 
Generale dell’ Ordine de’ Predieatori , tradotto d«_^ 
Gian Pietro Befozzi ec. Ferrara , per Fit tono Baldi - 
m , 1608. in 8. 

De eodem Joanne Petro Bcfutio Clcr. Rcgul. Barna- 
bita videndus Franeifcu* Aloyfius Barellu* in Hi- 
Aor. memorabilium Congregationi* Clcr. Rcgular. 
S. Fauii Decollati Tom. 1. , ubi piura Acc. 

BESUTIUS PETRUS. 


ENDA. ' B I 

Altera , in qua laudat EriAolai ab eo recepta* t 
« ptofequitur „ de Roma tua haud muto judi- 
»* accurata illa , & ornata elocutio dl 

** ccc. in amori* Encomio , Ac (imul Viiupcra- 
*» tione non infelix fuifti Atc „ Lovanii V.Eid. 
Mart. MDCIX. Centuria IV. pat. iop. 

In Epiftola ad Raphaelem Montorfunum data I m- 
xanii , anno MDCVIIL Ac loquitur a Biffio 
»• EptAolam, verfufque accepi. An vidiiti? boni 
*» ftint • 8c alte non di&iom* tantum , fed inen- 
„ ti* Acc. „ Lov.i nii MDCVI1I. ibid. pae. 46. 

Hi Amt tituli II. Opufculorum Biffi nortri , que 
jam dedimus fub numeri* III. Ac V. cum eo- 
rum editionibu* pnflri vili* . 

L’Adda nclle glorie di Fr.uicefto d*Adda Conte di 
Sale. Vtntzia , per Benedetto Scmafco , i4cy. in 8. 

Difcorfo de*Nei di Lodovico SctraLi , tradotto dal 
latino da Gianambrogio Biffi . Ventzta , per Io 
pefjo , § fudttto amo , re 8. 

Videndum eti etiam Opu* CI. P Quadrii Soc. Tefu 
„ dclia Storia , e dclla Ragione d'ogni Pocsu „ 
Tom U. pag. apti. 


billius andreas. 

Addendi ad Art. CCXXIII. Coi. 1 59. 

Dc Pace • 8t Vi&oria Romane Ecclefi* ad Nico- 
laum Bononiei fem Ord Cilkrc. Caidinal. libri 
111. MS in BibL S. Marci, telie Poffcv. pag. 81. 
Expolitio Univci: .lium Porpliyrii . fx eodem. 


XII. . 

XL1L hi Lib. Pcrihciincnias Atifljieli* . Ex eodem . 

BIMIUS JOANNES PETRUS. 


Corrigenda ad Articulum CCXV. Coi. 154. 

V Erihs filius extirit Antonii non Princivalli , ut 
.diximus ; Princivallns vero , de quo in Ani 
colo CCXV 1 . filius fuit Petri Antonii , & Urfuhe 
Mantegati* conjugum , 


BIFFUS JOANNES. 
Addenda ad Art. CCIX. Coi. 155. 


Addenda ad Art.CCXXVlI. Coi idj. 

IIL Confilionim , feu Refponforum Joannit Petri Bimii 
liber IV. ad Cardinalem Ludovifium . Mediolani , 
apud Marcum Antoniam M alate fiam ,16x1. in fol. Opu* 
poAhumum , in quo adfunt Carmina Variorum in_ 
laudem Auroris , nempe Maethtei , & Jacobi Anto- 
nii dc Bimiii Auilom -filiorum , Ludovici Magii Se- 
natori*, Ruph.tcfis F.miani , CxIjh* Burri .Ludo- 
vici Mazeni» . Bcne.i.ai Soffjgi, aliorumque . Ab- 
ba* verd Picinellu* de Autiorc noftrtj duo* perperam 
fecit , unum fcilicet fub nomine Jo.mtm Petri pag. 
jio., alterum fub Petri tantum nomihc pafe. 458. 
fui Athcnci . 


XVIII. Jo.mnis Biffi Presbyteri Mcdiotancnfi* Carmina in 
laudem Annuntiationi* B Virgin* Marite. Afr- 
diolam , ptr Antonium Zarotum , 1495. in 4 Pi*- 
ccdit Epifiola Audoris ad lllurtrif*. Ac Excellei<- 
tifi. Principem Joannem Galeacium Sfortianu 
Vicccomitcm Acc 


BIFFUS JOANNES AMBROSIUS. 
Addenda ad Art. CCXX. Coi. ij8 . 

X1L Canamnc in lode d» Giovanni Fernandt* di Vda- 
fco , Governatotc di Milu>o , intuolaia it Ri- 
t rgtto . Milano , t6tt. in 4. 

XIII. Delia Politica Ragione ddle Leggi : Opufcoti di 

Francefto Grimaudct , tolti dalla lingua Fran- 
cefe da Gian Ambrogio B ffi . Milano , preflo 
Gian Giacomo Como , 1640 rn 8. 

XIV. II Dolore dei peccatore pentito , Pianti fette. Aff- 

lat», itfoj. in (t. 

XV. Rime di Gioranni Ambrogio Biffi , extant in fron- 

te libri „ L‘Amorofa fperanaa „ Favola di Gi- 
rolamo Bocficri . 

XVI. Verfi di Gto. Ambrogio Biffi. In Milano , ptr Mar- 

co Tullio Malattfta, 1616. in ix. 

XVII. EptftoI* ad Ericium Furcanum feript* , uti ex ifliui 

Refponfionibus eruitur, videlicet: 

Joanni Ambrofio Biffio Ericii Puteani Epifiol^ , 
qui ipfum rogat , ut Armidorum Opui ab eo 
ineceptum perficiat „ Ac heroica Carminis ma- 
„ jcltaie fUpra vulgum tc effer , monumentum 
„ daturus «re perennius. Ac quod «icrnitatenv- 
„ poffit provocare .* Ego quia ferid mernium^ 
f , tuum amo , ad magna Ac tc digna h rtor , 
„ digna quoque illo tuo Hrrtxi , quem deferi- 
„ bis - 

lom. II. 


BIMIUS MATTHtEUS. 

Addenda ad Art. CCXXIX. Coi. 164. 


V. Confultatio pro Phyfico Hcftore Bimio petente coop- 

tari in Ven Cnllegium DD. Phyficorum Mediolani. 
Ibti ifixy. in fol. pagg. jt. , extat penfc* CI. Advo- 
catum Sitonum . 

VI. Confultatio pro jure honorifico in Caufa Cufana , Ac 

Surrigonn. Mediolani , 1 6x9. in fol. pagg. jt. , extat 
pene* eundem CI. Advocatum Sitonum . 


BINASCUS MALACHIAS. 


E 


Addenda ad Art. CCXXXIV. Coi. 168. 


J Am imprelfo Articulo novimus Malachiam Bina- 
fcum Ordinem ingreflum fuifle Ciftercienfium_ 
die XXII. menfis Januarii , anno MDLIX Reliqua 
ipfius Adfa non liquent . Infuper *quum ducimus * 
&c Ledlori non injucundum , fufiiis exprefium dare 
Opus ibidem indicatum , prout infra ; 

I. Breviarium juxta Ritum Sacri Ordini* Ciflercienfium . 
Vnetiix , apud JuiilLu, 1579. in 8. cui prxfigitur Ept- 
ftoU „ Rev. P. D. Cofmo Plantanide Mcdiolanenfi 
„ Cifiercicnfis Inilituti , pro eximiis meriti < Abbati 
,, S. Ambrofii, eruditione, Rcligioncqne iufign., D. 
„ Mal ichia* Binafcu* Comprofeflbr Rlirit.uem . ,, 
Dicit oruts impofituin ei fuiuc a Pieliic fui Inilituti 
de emendando, atque cnffigando Bicviario , Ac pro- 
Nuunuau fc- 


Digitized by Google 1 95? BI A D D E N D A, v BI 1954 

A BIRAGUS CORNELIUS FRANC 1 SCUS. 

Addenda, & Corrigenda adArtCCXXXVI Gol 169. 

O Ccurrunt in Articulo CCXXXVI. in quo Cor- 
nelium Francifcum B ragmn laudavimus, quas- 
dam addenda , & nonnulla etiam corrigenda , Pri- 
mum Lelloribus nomina parentum hujus Viri do- 
HilTimi non invidebimus ; hi cmm fuere Rodomons 
Equitum dux , atque Caecilia Annona nobiles con- 
juges . Ciim adhuc inter Minores degeret , in Coe- 
nobio fui Ordinis Patavino Adolefcentes docuit , 
ubi etiam Orationem habuit elegant iflimam , de qua 
infra . Quamvis aurem in jam citaro Articulo mi- 
nhs de veritate cdolli dixerimus, eum a Senatu poli 
B obitum celeberrimi Ludovici Septale deleftum , ut 
in Palatinis Scholis Ethicam , atque Politicam prae- 
legeret ; novimus tamen id muneris delatum fuifTe— 
Uirago ooftro a Collegio J PP. hujus Metropolis in 
Gymnafio Caoobiano Pollhabitis demum lludtis , 
relilllque patrii Genuam migravit anno V 1 DCLVIL 
ebra per ca tempora ibidem pellis far v illima gralla- 
retur , ut lue infcdlri pie delcrviret , prxfcrtim io 
Loimocomio ipfius Urbis . cui cognomen della L- 
Fore , mirantibus tantam animi dcmilftonem , & ia 
proximum charitarcm Genuenfibus Patribus . Chra- 
que & ipfe pdlifero talius morbo concidiffet , io 
Ecclefia S. Bernardi de Albaro Genua: tumulatus 
ell . Impolita fuit publico Decreto ipfius Sepulchro 
fequens «nferiptio , in qua tamen Cornelii nomen- 
q ell omiflum , 8c eidem afiignatur Ticinenfis patria, 
qui ex fuperius dillis procul dubio Mcdiolanenfia 
fuit , nifi forte in caufa erroris fuerit Biragi diutur- 
na apud Ticinenlej mora , cum ibidem m Archi- 
gymnalio Philofophiam doceret . 

FRANCISCO BIRAGO 

NATIONE INSVBRO PATRIA TICINENSI (*) 
LITTERATVRA PHILOSOPHO ORDINE SACERDOTI 
QVOD GENVAM GRASSANTE L V E SPIRITV CHARITATIS ADDVCTVS 
GENERIS CLARITATEM H V M ILIT ATI CHRISTI LITAVERIT 
AB E V A NGELIO E DOMINO PENE SERVVS 
LANGVENTIVM ANIMIS CORPOR I B VS Q.V E CVRAND 1 S 
OPERAM S 1 MVL ET VITAM DEVOVERIT 
NE VIRORVM PHOENIX 
TOT INTER FVNERA PEN 1 TVS EFFER ATVR 
EXCELLENTISSIMVS MAGISTRATVS 
HOC PRAECLARO CINERI MON V MENTO POSITO 
IMMORTALE NOMEN 

AETERNAE GENVENSIVM GRATIT VDINI COMMENDAVIT 
MDCLVII. 

„ (*) Corrige MEDIOLANENSI. 


fequirur hi» verbi* ; „ Non defiit , idque maximis 
„ vigilii* , 8c laboribus , non tantam feraci, led 
„ iterum , arque itcruoi totum Brtvwrium pcrlu- 
„ Arare . Scium enim omnci, quanti laturi* fit rc- 
„ dundantia amputare . lucem obituris fjpplere^., 
„ fidem dubii* , CQJifuCu ordinem , involuta expe- 
„ dire, quifquilii| , fic rudenbm impedita fxtric.uc 
,, fice. Ex Ccenobio TorccILano JV. Nonas Octobris 
,, MDLXX 1 X. „ Adcft etiam liiera D Juvenalis 
Oraboni Momiftcrii Divi Ambrofii Majori* Mediol. 
Abbatis, fic Italicarum Congregat- Ordinis Ciftcr- 
cienfis Pnefuiit magnifico Luc* Amunio Juni® , in 
qua narrat in mandatis ded ffc Rrv D. Malachi® 
tunc in Monafteriq DiviThom»TotccUa>um Vicario, 
Viro , fic optimis moribus , fic Catholica do&rina 
pradito, provinciam Bicvi.irii cinond.mdi . Cofmus 
autem Phnunid-t inmffu» cfl Religionem anno 
AIDXL.V 11 . die X Aprilis. AnnoMDLXV Vifita- 
tor major , fic abiit iul Capitulum Generale Cillere. 
Anno MDLXVJ. Abbjs S. Crucis in Jerufalem. , 
deinde Abbas Citravallenfis , fic Abbas Monaflcrii 
S. Ambrofii anno .uDLXXIIL, quo iterum interfuit 
Capitulo Generali Cillcrcii , oc fundavit partem-. 
ClauAri prope Sanil im Valeriam Oriemcm versus, 
fic iterum anno MPLXXV. fuit Abbas MonaAerii 
S. Ambrofii, fic Prefcs , quo fundavit aliam partem 
Claulhi ad Septentrionem ud S. Vitalem . Obiit 
anno MDLXXXlt. d.o XII Januarii . 

Dc prefjto etiam Rcvcrcndiflimo Abbate Don Cofimol 
Plantanida larfc diffirunt Biriludomeus Atcfiut >p_ 
Serie Abbat. S. Ambrof. Mediolani pae. 7y. & 77., 
Petrus Paulus Bofca in Marcyrob>g Mediol. fub die 
XX Ottobr. pstg. 3x6. , Advocatus Sitonus in Alo- 
numentis Nob. Famil. Pl-mtamd® pag. j. im prela, 
an. 1717. in foL pnit MaJetcJiam . 


Operibus autem jam memoratis h*c funt ad- i D 
denda : 


VIII. Oratio de laudibus Scientiarum habita Patavii in_- 

Studiorum ingrelTu anno MDCXV 1 I 1 . Patavii , 
typit Laurentii Pafq. 1618 

IX. Oratio de Laudibus Civitatis Novocomenfis in Pro- 

vincialibus Comitiis ibidem lubitis anno MDCX. 
Patavii ,typii Laurentii Pafq. 

Haec adjecimus ex Clarifs, Abbate Fufio in fuit Ad- 
dendis MSS. ad Athensum Picinelli , fic bumaml- 
fimo Sitono nollro in Schedis . 


BIZOZERUS DOMINICUS. 


Addenda ad Art. CCXLV. CqI. 175. 

VI. La Madre dcl bcll' Amore ; ex Diariis Limatorum, 
Vencttn editit anno 1741. pag. tfif. 

VIL Raccoglimemo di ui ciornl, o fiano efcrcizj Spiri- 
tuali. Alilano, per il Gbifolfi, fine anno in 11. 

VIIL Ritinmento Spirituale di un giorno per ciafchedun 
mefe. Citatur ab eodem Auciurc in Prefatiouc— 
Libri fuperius indicati. 

IX. Enchiridion pro Clericis Ordinibus initiandis . Me- 
divlaui, in ia. 


Digitized by Google ET CORRIGENDA. 


L*AtboZC dcgli Amori , G «*0 Crifto nclla SS. Euca- ! A 
riftu, Confiderazioni praticbe uccolic da diverti | 
Aurori, c ridoac in Italuno, e divife in tri p.ir- : 


ti per animare U divozione vcrfo di qucflo Au- '< 

S ttiffimo Sagramento, ia Milem o f per gli Eradi i 
' ifolfi , 170%. in ia. 


BIZOZERUS JO. BAPTISTA. 
Addenda, & Corr. ad Artic. CCXLVI. Coi. 17 6. 

P Arrem habuit Francifcum , ficuti ab iftius ulti- 
mis Tabulis autem icis penes Cl. Sitonum no* 
ftrutn eruitur . 

VI* De Furto, Tra&atui abfolutiffimus . MS in 4*, rztat 
in Bibliotheca Cier. Rcgul bom&fcbenfium S. Peni 
MontU-forti* Meykipl. 

Corrigendum eft Typogr-iphi fphalma, qui in Articulo 
ejuldcm , linea 6 pro JamneBaptifla , impreffir Jtun- 


H«c omnia haufimut cx monumenti* chronose- 
ncihliiri* Nob» KimitixBlinchii)* cvulg ua pzr 
CUr. AJvOCUum Joanncm dc Sirooi* de Sco- 
tia , fle an. 1710. iropref» pene* MaUttfhm , in 
fol. 


BOLDONUS JO. NICOLAUS. 

Addenda ad An. CCLVII. Coi. 18*. 

P Atrem habuit O&avium J. C. , matremque— 
Csciliam Cat caneam nobiles conjuges ; fratres 
eidem fuere O&avius Theani Epifcopus , Aurelius 
J. C. , & S. Stephani in Brolio hujus Urbis Pr#po- 
fitus , ac Sigifmundus Phyficus Coi. de quibus nos 
B legimus , uti legitur in Theatro Genealogico Siro- 
niano milites citato . 

XL Carmen Italicum, mlgo Sonetto . Eatar in libro in- 
Icripto : Li Doni di Purnafo di Fcrdinando SoU- 

„ ri, net!» laurea dei Sig. D> Francefco BigaroL» „ 

ad pa g. 08, 


BLAGUAZONUS ANTONIUS. 


Addenda ad Artic. CCXLV1II. Coi. 177. | 

III. Epiftoli ad Leclorcs fulica, praefixa libro, cui titulo* : , 

„ Li Paradofli, overo dcll* Amore, Dialoghidi Gio. : 
Hattifti MiiJifo Mjlmo, preffo Giromno Bo* do- 
ni , 1608. nt 4. , in quu BlaguazOiiu* ait , Manium- , 
ciiin Mediolanum v em flet apud Petrum Cmronum C 
hofpmo exceptum ; Cantonum ab ipfo fcrfc violeo- 1 
rer extorfiffc Dialogo* eofJrm magna adhuc ex parte 
incondita* , quo* pofle.i tevifo* , Sc corrccio» fui* 
impenli* edendo* curavit. Au&orcm Operis budar, 
ejufque genefim texit , commemoratis Viri* illuAri* 
bu*, qui in Manfa Familia floruere» 

IV. Carmina duo Italica , vulgo Sonettt , in laudem Manli, 

extanc in eodem libro . 

V. In Libro , cui Titulus: „ II Tcmpio, Panegirico dcl 

H Cava lier Marino. „ Macerata , per Ptetro Solvimi, 
i<Sij. in 1*. Exiar Epigramma Italicum Antonii ! 
Blaguaaoni in laudem Au&ons pag. 107 
VI» In altero inferipto; „ Rimedi Claudio Tri vulsio flrc. 1 
de quo egimu* fuo foco, adefl Carmen Jt. ilicum 
ejuidem Bl.iguazoni . 


BLANCHINUS JOANNES BAPTISTA . 
Addenda ad Art. CCXLIX. Coi. 177. 

P Arentes habuit Joannem Petrum , 8t Barrhoto* 
roseam Mari» m de Vunis conjuges . Dc hac 
Familia inter nobiles Mcdiolanenfcs enumerata , fu- 
perfunt bin* Inlcriptiones in Oppido Pallanti* ; una 
nempe Maximiliano J. P. & Caufidico Coli Mediol. 
Auttoris noftri Patruo magno in Ecclefia S Bernar- 
dim PP. Reform. Minoritar. Oppidi lupradidli ; altera 
vero ibidem io Templo S Leotwrdi pro Jo. Jacobo, 
Scriptori* hujus Proavo his literis inlcuipta: 

D. O. M. I. 

NOBILIVM BLANCHINORVM 
FAMILIAE SEPVLCRVM 
ANNO MDLXXXVIII. 

Ad Joannis Baptift* Opera jam relata h*c ad- 
dimus 

De Antiquitate , & Nobilitate Fami Ii e Quadris , 
impreft, in folio , fine anno , 8c Typographo i 
extat pene* Advocatum Sitonum 6cc. 

XXII. Compeo dio hiflorico deU*antichita, c nobilia dei- 
- — j i "" Ia Famiglia Airolda Marcctlina. MS. in BibL 
PP Ciflercieofium S Ambrofii Medio!, in fol. 
XXII I. Colledanea fpcff .b DD. Senatorum Mediol MS. 

Extabtnt pene* Auctorem , Sc Comitem Hora- 
tium Archiorum, Sc in Collegio Notariorum , 
MSS- ia foL 


BOLDONUS NICOLAUS. 
Addenda ad Art. CCLV1I1. Coi i8j . 

VL Epiftol* , typi* impreffa poft D-fcriiuionem Larii 
lacut Pauli Jovii editioni* Ven eia Jordani Ztlctti , 
ipS 9 ' infcrlpta . lltuftrir*. D. Comiti 'Frannico 
biundrato Ccfareo Senatori, Confiliarioque atn- 
lillimo, in qua agitur dc fluvio Lacteo , fcu Al- 
ala, qui in Lacum defluit . 

Ex Clar. Ab. Fufio in App. MS. ad Picindlutn . 


BOLDONUS OCTAVIUS. 

Addenda ad An. CCLIX. Coi. 183. 

F ilius O&avii J. C.* Equitis aurati, CaHafeiqiit_ 
Comitis Palatini , 8c t’*cili» Cattaneas conju- 
gum , & fuperilis relati frater . 

XIV. Ac*demic«D. : aione» . Neapoli, 1 676. in 8. 

!XV. Ep'gtJplw* Keligiof* memoriales. VuLl. JLmw, 
1^70. in fol. 


BOLDONUS SIG IS MUNDUS. 
Addenda ad Artic. CCLX. Coi 185. 

X. EpiftoI* Latina fati* erudita ad Dominicum Moli : 
mim Senatorem fjpientiffimum . Data Ticim 
MDCXXVIII. IV. ldu* luniaij extat in fronte^ 
Hi flori* Patri* Bcnedifti Jovii Novocoroeiifi* 
Editioni* Lugduni Batavorum, afud Petrum V an- 
itr-Aa . 

XL Epigramma »d {upradiAum Dominicum Molinum», 
legitur ad calcem euunciata EpiUols» 


BOLOGNA JOANNES BAPTISTA. 
Addenda ad Artic. CCLXIU. CoL i8d. 

III, Corona Poetarum, Joca» Poeiicu* Joanni* Baptift* 
Bonoai* J. C. Mcdiolanenfi* Acccflit Ep i grani ma- 
tum libellut» fragmentum rerum ab Auflott in— 
vinculi* indignb conflitoto confcriputum . Medto- 
Uki, Tjfit Pandulpbi Malaufla, 1616. in 4- Librum 
nuncupavit Auttor Petro Toletano Qlofio Medio- 
Unenfit Provinci* Moderatori. Adfunt in eodem 
Epigrammata V. Severini Frigeni ingeniofimm» 
Monachi ad Joannem Baptiflam Bononiam , cum- 
i totidem iftiu* refponfiombu* , ficuti fle Francifci 
Hofii Carmen ad eundem . Digitized by Google 1 957 BO ADDENDA, BO 195* 

A cifco Boncfana, 8t Ctrcilia Befum filii Atphonfi, et 
BONESANA FRANC 1 SCUS. LX. Decurionibus Mediolani , conjugibus Tumu- 

latus jacet in Sacello B. V. Mari* ad Coelum Af- 
Addenda ad Artic. CCLXIX. Coi 189. lumptat in fua Ecclefia Cathedrali Comenti cum fe- 

quenti ex marmore Epitaphio : 

I N Satculojoannes Baptifia in lucem editus eft die 
XXVU. Maji, anno MDCXLIX. ex altero Fran 


FRANCI SCVS BONESANA 
PAT. MEDIOLANEN. ET CLER. REG. 

APVD POLONORVM REGEM 
SVB INN. XI. ALEX VIII. ATQVE I N N O C. XII. 
CONTRA TVRCAS VRGENTE BELLO 
PONTIFICII AERARII PRAEFECTVS 
ET COMMISSARIVS APOSTOLICVS 
TVM CALATINVS 

AC DEMVM NOVOCOMEN. EPISCOPVS 
PIETATE DOCTRINA ZELO CONSPICVVS 
ECCLESIASTICAE LIBERTATIS AC DISCIPLINAE 
STRENVVS DEFENSOR ET VINDEX 
AC REI SACRAE TAM VIGIL CVSTOS 
Q.VAM S V A E CONTEMPTOR 
POST EFFVSAS IN PAVPERES LARGAS OPES 
AC STRVCTIS AD SVCCESSORVM ANTISTIT. COMMODVM 
BALERNAE AMPLISSIMIS AEDIBVS 
DITIOR ADHVC IVVANDI CVRA QVAM POTESTATE 
R E S I D V O 

IN ALVMNORVM COLLEGII GALLII BENEF 1 CIVM 
APOSTOLICA FACVLTATE EROGATO 
CVM NIHIL VLTERIVS DARE POSSET 
ANIMAM DEO REDDIDIT 
A. S. M D C C I X. D. XX. D E C E M B. 

AETAT. LX. EPISCOPATVS XIV. 


III. Sermo habitat ad Populum Comenfem Inter prima^ 
fbllcmnia ab eo celebrata in fua Ecclefia Epico 
pali. MS. in 4. Extabat penei Annam Mnriam. 
Boncfanaro ex fratre hujui Epifcopi nepotem, 8c 
inter Matronas Regii Collegii Gu.iftalle hujus Me- 
tropoli», anno MDCCXLll. defundam. 

Ejus Vitam lypi* imprelTam edidit Audor Anony- 
mui, fub titulo : „ Memorie della Vita di Monfi- 
,, gnor Franeefeo Sonefana Vefcovo di Como . 
in Mittite , frtjfo Frantefto Apttllt , 1741. h 1 8. De 
jpfo Advocatu* Sitonu* in Theatro genealogico 
Sitoniano pag. 76, MS. in folio penei Audorcm . 


|B| BORROM^US S. CAROLU i. 


I Addenda , & Corr. ad Art. CCLXXIV. CoL 19«. 


XLIII. Sermoni di S. Carlo, raccohl da Agata Sfon 
draii . Ptdova , per U Cimino, 17»® f» £ 
XL 1 V- Rcgole per la Compagnia della Mifericordia— , 
* il cui principale fondamento coisGde ncl!a_ 
venerazione dei Santiffimo Sagramento eret» 
ra nella Chiefa di S. Cclfo vecchio , dertaw 
dal medefimo Samo l'anno MDLXXI. Mi Uno, 
per il Mmza , 16J4. in 4. 

Innrudiouei Fabcic», Ac Suppelledilt* Eccle- 
fiaftic» . MtdbUai, per Pecrficum Pontium , 
1 577. i» n. . 

Ricordi al Popoio della Citra , e Dioccn di Mt- 
lano . M, per Psctfieo Ponam, IJ7*. !»• 


Digitized by Google 1959 BT (JURI 

XLVII. Tra&ariones de Symbolo Fidei , de decem Pra- 
ceptis, de Sacramenti* , de Oratione Domi- 
nica, & de fingoli* Sacrofan&is Myftcrii*. 

XLVIII. Sex Concilii* habitu, totidem Dectetorum Vo- 
lumina, & Oratione* recitata* evulgavit - 

XL1X. Modum vifitandi Bafilicam Apoflolcrum in_ 
Urbe . 

L- Traftatom de cura tempore peftr*. 

LJ. De Translatione fiicr* Imagini* B Mari* Vir- 
gini* apud Vicum Saronium , liter» Pafto- 
ralei. Mediolani, ij8i. 

LII. De InAitutione SS. Rofarii , liter» Pafloralet. 

Ibidem , 1(84. 

LID. Tra&atu* de Qu&dr*gcfima Romana, fic Am- 
brofiana, ex MS. autographo S. Caroli. E*- 
tat in Vol. IX. MSS. Jo. Bapt. Cornei junio- 
ri* in Archivo Archiep. Medio!. 

LIV. Nota marginale* autographa , quibus iniper- 
fit librum , cui titulus: ,, SacramentariuriL. 

„ juxta morem Mediolanenfi* Ecclefi* dili- 
„ gentiffimb revifum, cailigatum , rcdinte- 
„ gratum , additionibus auttum a Hierony- 
„ mo A queo. Mediolani , apud Fratris Metios, 

1 j4o. in 4. Codex leivatur in Bibliotheca. 
Ambrofiana. 

LV. Inftitutione* ad univerfum Collegii Helvetici 
regimen pertinente* a S. Carolo inchoat», 

& ab Illuftrifi. & Revercndifs. Cardinali Fe- 
derico Borromao abfoluta. MS. in 4. Bi- 
bliotheca: Ambrofiana, /ign. N. 70. In cujus 
fronte legitur „ ex Legato Joanni* Maria 
„ Bidelli 170 X. ,, 

LVI. Ordini dei Cardinal Borromeo Delegato di— 
Pio V. alia vifita , e reformazionc dei Mo- 
naftero Maggiorc di Milano. Manu ipfiu* 

S. Caroli fune obfignata hujufmodi Dccieia 
fub die *)• F'b. 1J69. MSS. in foJ. Bibl.o- 
thec» Ambrofisna, fign. D. n. 148. 

Hymnus de S. Carolo Mediolanenfi Trochai- 
cus purus ex Alamanio, fic Euripidio Lyri- 
cus. Dicolo* Exaftrophcn, Sic incipit; 

Pange lingua fingularit 

Caroli Santiifimi &C. 

Hymna» Choriambicut Afclepladeu» eam- 
Glyconio fexti generi* Lyricorum, Dicolos 
Tetradropho* . Sic incipit ; 

Sacrii Offert/ munera funt fur a 

Suat Myflerta decreta fidelibus &C. 

In fine ftc legitur < „ Munus Domini Lefcot 
„ Abbati* Claromontani , Confiliarii Regii 
„ in Supremo Par lamento Parificnfi . MS. in 
foL maximo, atque in pergameno optime 
nota in Bibliotheca Ambrofiana fign. E. n. 
164. 

Carolut Canda Prior Coenobii Domp Martini 
ex Italico Latinb reddid i Vitam S. Caroli 
Borromai Ex Catalogo Antonii Tcifierii , 

Geneva edito, 168 6 in 4 

Frtncefc Ref zzi Vita dcl B, Carlo Borro- 
meo. Brefeia, 1601 in 8. 

Eandem Vitam S. Caroli a GlulEano (criptam 
in Gallicum tranftulit F. Cloyfeaur Prciby- 
ter Congregationis Oratorii. Lugduni, i6tf. 

nr 4- 

Ferdinandu* B.illcdrst Vitam ipfiu* S Cardi- 
nalis Hifpanicc edidit . Compluti, 1(41. 

Ferdinandus Arriat de Saavedra vertit Hi- 
fpanicb Vitam ipfiu* Sancti Caroli a Fran- 
eifco Penna el-tboraram . Hi/pali, 1609.018 

Pene* CI- amiciffirnumque Co. Jo. Manam. 
Mazzucchcllum Brixicnfem , 5c in Biblio- 
theca Ambrofiana exrat Nummifma S. Caro- 
li, in cujut averfa par)e vifitur Agnus fuper 
fiylobate cum lemmate Sola gaudet humilitate 
Deui • 

Vide etiam Poflevinum in Apparatu Sacro 
Tom. II. pag 4)0., obi de Synodis Mediola 
nenfibusi nonnulla quoaue excerpfimus ex 
Appendice MS. ad PicincUum CI. P. Abbatis 

In eodem Articulo Coi. 195. lin. 17. 1 <67. corr. 1567. 


eT corrigenda. 


BORROMjEUS federicus. 
Addenda ad Art. CCLXXV. Coi. 19«. 

CXVHL Inflitutiones ad univerfum Collegii Helvetici re- 
gimen pertinentes, * S Carolo inchoata, 8c 
ab illuArifiimo , tic Rcvetendilllmo Cardinali 
Federico Borroimco abfoluts . MS. in 4. Bi- 
bliotheca Ambrofiana fign. N num. 70. in_. 
cujus fronte legitur,, cx Lcguto JoanmiMa* 
„ rise Bidelli MDCCV. „ 

Lc trois Livrcs dc* loii.tngci Divines du Cardi- 
nal Frederic Borromec Arclitrv£que deMilm ; 
traduit* en Franyoi* , avec 1’lt.ilicn a co:c , 
par Antoin le Mume . Paris , par Alexis de la 
Roche , 1714. n 1 8 

In Bibliotheca Ambrofiana adeft Nummifma-. 
pro Card. Federico Borromeo , in quo vifur.- 
tur tre* anuli infiraul colligati, cum lemma- 
te Collegi fe juvat . 


BORSA ALEXANDER MARIA. 
Addenda ad Art. CCLXX 1 X. Coi, ioj. 

HL Trattato della Fclicira Urnaria . MS. 

IV. La Donna Oncfta . 

V. LTomo colpevolc . 

Vi. Le delizie dJlo Spirito . 

Hac tria Operapcftrcma b Gallico idiomnre in Italicum 
convcrid fuifle, primum verb ab Alexandto Maruu- 
Borfia compuli tum , novimus ex Epittoli* Francifci 
de Lcmcnc , Clarif*. Poeta Laudeniis , qua numero 
III. ad hunc Borfam feripta habemur in Collectione 
MS. in fol. EpiAolarum ipfius de Lemcne ad Varios, 
apud Comitem Antonium Simoncttam . 


B|C S C A PETRUS PAULUS. 
Addenda ad Art. CCLXXXII. Coi. »04. 

XXI. Difcorfo di D. Fauflo Nairone Uanefio M ironita— , 
Profctfute di Lingua Caldea , ov«io Siriaca nelU 
Sapienza di Roma, iniorno alia falutcvolc bevan- 
da detta Cahue , 0 fia Caflc, volgarizzata da Pie» 
tro Paolo Bofca , della corigregazione degh Ob- 
blati , Biblioiecario della Libraria Ambrofiana-. : 
Ali’ iUudrifiimo Sig. Sig. e Padrone Colendi fs imo, 
i! Sig. Antonio Borromeo, Conte di Arona,M.ir- 
chefe di Aligera, cd uno de* Signari Scfianra Do- 
curioni della Citti di Milano ec ln' Milano , mlla 
Stampa di Franttfce Vigena , 167». in 11. 


B 0 SS 1 US ALOYSIUS. 
Addenda ad Art. CCLXXXV. CoL »07. 

X. De utilitAte Spirituali capienda ex morbi* corporali- 
bus . Mediolani , apud Pontium , <Jr PtceaUam , /ptc_ 
amo, in 8. 


BOSSIUS AMBROSIUS. 

Addenda ad Art. CCLXXXVI. Coi. 407. 

P Oft id , quod fcripfimus in Articulo iftius Bodii 
fub Picinelli fide circa Codicem MS relatum-, 
num I. ipfutn videre nobis licuit in Bibliotheca 
Monachorum Ciftcrcicnfium S. Ambrofii hujus Me- 
tropolis , in quo poft titulum Chronicae fic adnota- 
tur „ Hoc Opus confcripfic Ambrofius Bcfiius anno 
n MCCCXC 1 X. , Sc originale prifeo charaftere cf- 
„ formatum , extat penes hxredes Aloyfii ab Ec- 
„ clefia , a quo prsefens Exemplar tranferiptum- 
„ fuit , & de verbo ad verbum collationarum a Jo- 
,, anne Baptifta BlanChino J C. , Bc publico Medir- 
„ lani Notario. „ Exorditur autem his verbi9 ,, ln 
n Nomine Domini . Arnen . Incipit Lib. I qui pro- 
n tenditur ufque ad Adventum Domini noltn Jelti 


Digitized by Google 1961 BO 

11 Chrifti. De Creatione IV Coelorum 8cc. „ 8tde- 
finit in Cap. <S8a. ubi agir de Joanne Vicecomite_* 
Mediolani Arcliiepifcopo , anno MCCCXL 1 I. , de- 
inH/ habentur varia I ocumcnta , inter qu* Jnvclti- 
tura Ducatus Mediolanenlis per Vinceslaum Impe- 
ratorem Joanni Galcacio Vieccomiti collata &c. 


BR 1961 

Amicum laudat , quia diligenter rem commiffam- 
curaverit , & eft num. LV 11 J. Scripfit quoque ad 
Francifcum iftum Gafparinus Barzizius * cjiifquc^ 
Epiilola data Mediolani extat inter Opera Gaipari ni, 
& Guiniforti Barziziorum , imprella Roma , 17%). 
pag. ai 6 . 


ADDENDA, 
A 


BOSSIUS DONATUS* 
Addenda ad Art CCXCI. Coi. tu. 

III. Annotatione* noftri tempori* cventufquc bellorum. 

IV. Lucubratione* in laudem Francifci S forti» . 

Dc his videndus cft Cl. Saxiu* in HifloriaTypograph. 
ad anuum MCCGCXUI. Coi. CCCXUL 


BOSSIUS FRANCISCUS. 

Addenda, 8c Corrigenda ad Art.CCXCHI.Col.au. 

F ilius /Egidii J. C. C. Senatoris , & Angcbe dc_ 
Plenis conjugum : frater ei fuit Marcus Anto- 
nius a nobis laudatus in Art. CCCV. 

Xlil. Oratio I.attna in Funere Nicolai Sicci , qua extat 
in HiAoiia Gcnealogiea ejufiem Nobitiuina Fa- 
milia fub numme Hieronymi B0&1 Italice lcripta 
P'gg- & feqq. 

In eodem Articulo hn. j. anno MCLXXIX- corrige^ 
MDLTUI 

Hac occafione Ledlores monemus, /Rgidii Boflii 
fupradicfi Senatoris in Arr. CCLXXX 1 II. Coi. aod. 
jitn Ludati , parentes fuiflb Francifcum, & AtuiU- 
fiam Carna gam continges . 

Inter Epitlolas Ainese Sylvii, poftea Pap* Pii II. 
extant H aa alterum Francdcum Boflium Seniorem, 
Antonii filium, J. C atque Eptfcopum Novocomen- 
fem, qui claruit ab anno MCCCCXX ad MCCCC- 
XXXV. In prima agit ALneas de Rebus Tridenti* 
nis , U elt in fene num. XLVIU. In altera verd 


BOSSIUS HIERONYMUS. 

Addenda ad Art. CCXCV. CoL 115. 

III. A8a Reformationi* Monaflerii S. Modcfti Beneventi . 
A Suis . 


BOSSIUS JACOBUS. 
Addenda ad Art. CCXCVIII. Coi. 115. 

V. Ex Hifpano Italice tradunt Tra&atum de Jubibeo 
Anm San&i Hieronymi Gratiani . Rom« , * jys». 
*» 4 - 


BOSSIUS SIMON. 

Addenda ad Art. CCCViJ. CoL 119. 

UI, Allegatione* plure* Juridicas , inter quas eminet illa_ 
in Caufa Ripa Horte , imet Epifcopum Novaricn- 
fem , fle Fifcum , in fbl. fine anuo , fle Typographo, 
digo» omne* ut legantur . 


BRAMBILLA HIERONYMUS alter. 


Addenda ad Art. CGCXin. CoL aaa. 

E N Sepulchralis Infcriptio marmore in Sacello 

Divi Sebafliani in B.filica Collcgiata Divi Jo- 
hannis Baptilbe Oppidi Modoetia* , quam promifi- 
mus in Articulo BrambiU* iflius : 


D. O. M. 

PRESBYTERO HIERONYMO BRAMBILLAE 
OLIM HVIVS BASILICAE CAPPELLANO DVCALI 
QVI LEGATO HVIC SACELLO 
Q.VOTIDIANI SACRI ONERE 
RESERVATOCJVE FAMILIAE BRAMBILLAE IVREPATRON ATVS 
OBIIT ANNO MDCXVI. IDIBVS APRILIS 
A RC H JP R ESB YT E R ANTONIVS MARIA BRAMBILLA 
NEPOS PATRVO B. M. P. 

ANNO DOMINI MDCXXVIIl 


De prefjta Hieronymo Brambilla Ducali Cappellino, 
6c Outonio Mari. Bramfailla Archiprcibytcro in Ba- 
fit.ci Modcettcnfi meminerunt Advocatu* Jnltamnt 
Sttortu* in Monumentis ctironoecncalogicil Famtiue 
Braml i I» pae . imptefs Medio!, an. 17x1. in fol. 
fiettri .‘.lalatv/Dro , neenon J artui Fonta tiiniol in- 
Ltff.twm.nc de Corona fertea Langobaidorum- 
J»J. ioi, 8c |0«, 


D 


BR ASC A PHILIPPUS. 
Addenda ad Ait. CCCXVII. Coi. aij. 


Q Uandoquideoi atas hujus Scriptoris h adimus 
incomperta , diligemiori tandem indagine ad 
*“ notitiam noftram pervdnit , aequum ducimus 
Leniores monere , i pium Joannis jacobi , 6c Hippo- 
lvtae CaiieUettse jugalium fiiium anno MDLXV 1 I. 
floruiffe , fupremafque Tabulas Ggnaffc anno MDC- 
XVII. 


I 


BR1P. 


Digitized by Google »9<3 BV 


ET CORRIGENDA. BV l9 6 4 
|A I 


BRIPP 1 US JOSEPH. 

Addenda ad Art. CCCXXVI. Coi. ijo. 

X. EpjftoU metro confcripta ad Maphaeura Vegiuto- 

Laudcufcm , qua poli laude* eximia» , eum invitat 
ad captandas Iccuin Ruri» delicias , cum ejufdem- 
Vegit metrica refponfionc ■ Ex Codice AmbroiiuuiB 
Bibliotheca MS tigu D- num. j. in 4. 

Ita Cl. Jofeph Amoniua Saaius in Hid. Typograph. 
ad annum MCCCCXCL coi. CCCXXXVUI. 

XI. Poema S. Alcxii compoftih , quod cx Membrani» Hal- 

Itnftbut fc oefcripfiflic. ait Chriftiamu Ouumius Epi- 
ftoJ.iLXIV. ad IleineGum. Idem afkunat Konigiu* 
in Biblioth. vetexi bc nova . 

Ex Cl. Abb Fufio in Appcnd. MS. ad Picincllum. 


BURRUS CHRISTOPHORUS. 

Addenda ad Artic. CCCXXXVI 1 . Coi ij8. 

Elogia , feu breves Vite; 

VL Confialvi Henriqucz , 

VII. Stcphani Zurair . 

V 1 IL Antonii Sua rex . 

IX. Petri Nunuejr . 

X. Hernandi Sanches . 

Omnes de anno MDLXX. 

Extant in Libro , cui titulus : „ Elogia PP. Societ. 
„ Jefu pietate , ac morte pro Cluilii Fide obiti , 
»» liludnum. „ MS. in Bibliotheca Braydenfl. 


De BUSTIS BERNARDINUS. 


B U G ATUS GASPAR. 


Addenda ad Art. CCCXLVHI. Coi. 144. 


Addenda ad Art. CCCXXXII, Coi. 154- 

VIII. Libro dcIPInfalata . MS. 

IX. Lexionc feritta contra Ii Rifati , per quali Rifari 
• molti danni fcguivano , e feguono in ptegiudi- 

xio dell 1 Cista , c Stato di Mitano . Ext.it in eo- 
dem MS, , prout ipfemet Pater Bugatut teRaiur 
in Libto „ Aggiunta ali* Hiflotia univerfaic di 
„ Mi la no „ pag. 165., Sc in altero , cui titulu» : 
„ 1 Fani di Milano al contrafto della Peflc, over 
,, pellifcro Contagio dal ptimo d’ Agoilo MD- 
„ LXXVI. fin ali’ ultimo delPanno MDLXX VII. 
pjg. 47., quo» jaro dedimus luo loco . 


BURRUS CAESAR. 
Addenda ad Arr. CCCXXXV 1 . Coi. *j8. 


XVII. Rime : Fxtar.t ad calcem Libri „ Pocsie Nomi - 1 
„ chc di G-.amb.mitU Manio . „ VtMZta y prtfio 
il Roda, 1« lh 

XVIII. Rime: Extant in II. parte Carminum AfcaimOr- 
dei . MS. italiec feriptu» apud Catulum Anto- 
nium T.sntium , de quo albi . 

Ex Cl. P. Qii.idrio Tom. II. pagg 507. 8c jip. 

XIX. Canxone, pagg. 10. Extat io libro , cui titulus ; 

„ Muf.irum Sertuin pro laurea Gregono , bc 
„ Joanni Baptift* Sfondratis collau, i Jofcplio 
„ Lando intextum . „ Papia , ibi8 in 4. 

XX. Confultatio pro jure honorifico in C-iuU Cuf.ina , 

& Surrigona, impieft. Mediilani, an no 1 619. in 
fol. , pagg. 1 J. , extat penes Advocatum Sito 
num . 

In Articulo II. loco verberum Adonidi Poema , 
repone : Adone di Celare Burri dedic tn al 

„ co Vitaliano Vifcontc Borromco . Alilana , 
4614. ix ia. | louo Ottavc 110. 


D 


F Amili* de Buftis ftetnma gentilitium nobis de- 
more perhumaniter communicavit amicifiimus 
Sitonus nolter , a Marrino , florente anno Chrilli 
MCCCL ufque ad Laurentium Phyfictia» Mcdiola- 
nenfem , anno MDXV 1 . Ex Laurentio, ut diximus, 
1 . C. Colles , nec non Decurione hujus Urbis anno 
MCCCCXLV., natus dt Hern.jrdinu: , cujus Ope- 
ribus , qu® in memorato Articulo recitavimus, h®c 
etiam poilmodum cognita duximus addenda, fer- 
vat;! titulorum , prout jacent , Crtographii . 

XIV. Ncl nome di Noftro Signore Jcfu Crtflo incomencia 
Ia Corona della B. V. Maria , c quefta devotione 
i' detlinguc in LXIII. capituli , fccojido cli anni , 
che vivette cflTa immaculata Matre di Dio in que- 
(loMondo ec., con altri verfi fopra |a falutaxione 
Angelica , fopr.r Ia Paffione , le Opere della Mi- 
ferieordia ec. Qucft’ Opera divonftina fi i ap- 
pellata Tbcfauro Spirituale , il quale ha cavato 
nel Zardino de Ii Frati Minori . JmpreJTo a MiU - 
na m Cafa di Maiflro Antonio Zaroto , ntWAnna dei 
Signor f 146». a di prima ii Junio , in 8. 

XV. Devota Meditatio paffioms Efeghco Carmine ; cum 
Officio S. Crucis . Medtol. per UUericum Scinoen- 
ithr y 149». in 8. 

Rolarium Sermonum bcc. num. 1 rcccnfttum ha- 
b;t etiam Icqucntet editiones Aginasti , fini Typo- 
gripho , IJi8 in fol. , & Lugduni , fer Antonium*, 
au Ry , 1 t»J. Tom. II. n 4 , & Brixia , ptr Pe- 
trum Pacbtl , 149V ton 1494 in 4 , S ur imber gm % 
per Antonium R oberrer , ijo}. 1 n fol. 

Dcfcnfortum Montis Pietati» nuui. IV. indicatunu. 
fuit etiam imprelTum y mittit , f*r Petrum de Qua- 
re* g iit , 1498. in 4. , & iterum .id calcem Operit 
fu^Mditti „Rof axium Sermonum ,, Agl*uau t i;« 3 . CAESARIANUS C^SAR. 


E 


Addenda ad Art. CCCLXI. Coi. *5J. 


Q Uandoqnidem Cafaris Ca?fariani refricare co- 
gimur memoriam ob ea , qu® jam i pr*lo 
* dimiflo praefati Auftoris Articulo ad noflram 
pervenere notitiam, nonnulla hoc loco ad eundem, 
tempufque, quo in vivis extitit, pertinentia «quum 
ducimus Leporibus optimis fignificare . Auftor 
igitur nofler ejus , qua pollebat ♦ Archite&onic* 
Artis commendatione a Ducalis Camcr® Mediola- 
nenfis Miniftris ArchiteiVus Principis renunciari 
promeruit die XIII. menfis Januarii , anno poftquam 
redempti fumus MDXXVIII. quemadmodum Di- 
plomate infjpe&o monuit nos humaihfllmus , 6c iiL- 


hujus Metropolis monumentis verfitilTicnus JC. Si- 
tonus . Huic etiam acceptum referimus emortua- 
lem Csefariani noflri annum , qui fuit ChrilH MD» 
XLII. , quod ex certis , fideque dignis locis hau- 
ftura nos docuit; tainetfi non condet, utrum in Pa* 
tria , vel alibi mortalitatem dcpofucrit . C-ctcriim-. 
quamvis Italice reddiderit Audior Vitruvii Opus , 
Grzcas etiam litem eundem callutlTe patet; nullo 
enim pafto fieri poterat , ut pro dignitate illud 
transferret , propriifque vocabuns omnia fignifica- 
rct , nifi grcci didiciflet . Sed & Adronoroiam* 
infalutatam non rdiquifTc facile feient , qui ad be- 
nedidli Jovii Epiflolam infrribs indicandam oculos 
convertent . 


Ope- 


Digitized by Google C A 


1565 C A 

Operibus addendum : 


ADDENDA, 


19 66 


A 


CAKTONUS PETRUS. 


II. Opus de Templo Maximo Mcdiohnenfi , quod eum- 
fcripfiffe eruimus ex t L.irmioibus Joannit Baptiil* Sca- 
ravagii, ut in hujus Articulo fuo loco indicavimus. 

Duc ad eundem Bencdidi Jovii Epiftola habemur in- 
ter hujus MSS. Latinas apud Comitem Antonium* 
Jofcpnum a Turre Rez»>nici, in quarum una eru- 
ditiumfe .155*1 de vanis ad Aftronomiam fprdami- 
bus i in altera rcr6 de editione Vitruvii diflerit . 

De ipld quoque agit Berulius in Hift. Rclat. Magiftr. 
Extraord. pag. 77. 


De CANARO ANTONIUS. 
Addenda ad An. CCCLXXVH. Colad7. 

V. Tradatur de poteflate Pape fupra Concilium. MS. in 
Vaticana ♦yoj. e* Montfauconio in Biblioth. MSS. 
Tomo I. fol. 118. 


CANDIANUS ANGELUS. 


Addenda, & Corrigenda ad Arr. CCCXClV.CoI 176 . 

E Ruditis notum efle arbitror , nominum firailitu- 
dinem , qu* in familiis frequens efle folet, non 
rarb etiam diligenti (Timos tn fraudem inducere— . 
Harc praefatus Ium, ne quis mihi vitio vertat, qt»6d 
in Articulo hujus Scriptoris lapitis /tm, afferens Ca- 
tharinam Leucam Bartholomf i Oantoni uxorem Nu- 
rum fu ifle Scriptoris noftn.ciim Bartholomarus ipfe, 
& Catharina parentes ejus fuerint . Fefellit nos no- 
men- Petri , qui eidem cum Avo communis extitit , 
ut cx publicis Tabulis mihi fuggeflu, Vir do&iffi- 
mus , amiciffimufque J. C. Sitonus . 

Operibus autem , corre&o prius fphalmacti^ > 
quod exTypographorum incurii irrepite in editione 
Libri „ De definitione &c .ubi pro annoMDXXlV. 
reponendus eft annus MDCXXJV- h*c funt ad- 
denda : 


Corrigenda ad Art. CCCLXXV 1 II. Coi. 167 . 

M Oniti aClarifs Sitono noftro mortem Candiani 
irtius , quim fiximus anno MDlX. reponen- 
dam efle advertimus ad annum MDLX , ultirmfquc 
ejus Tabulas fub die XII. menfis Oftobris MDL 1 X 
fervat Sitonus ipfe . 

CANEVESIUS TIMOTHEUS. 
Addenda ad Artic. CCCLXXXII. Coi 1 69 . 


VIII. Sermoni dei SantilEmo Sacramento . Extant in Li- 

bro , qucir. fuO loco dedimus fub numero II. hoc 
titulo „ L«-*ioni Scijmnali cc. , fcd in fecunda— 
,, ed tione Mi! eno . nella Sumtfxria Arcivtfcovile , 
»1 • vu" 1 Au&oiis bpiuola Nui.cupatoria ad 

», P. Angelicum Ganevefium . 

IX. Vita di Giacofbe it» LXJI. Lczioni , con ii princi- 

pio dei Ia Vita , ed Opere dcl fan.ofo Mosfe . Heci 
Cc fcripliflc nfferit Auctor ipfe in fupradida Epi 
ftola Nuncupatoria . 

X^^Viaggio dei P.F. Timoteo Canevefc da Milano Let- 
torc, c Predicatore generale d«* Minori Oflcrv.inti 
Riformari a S. Giacomo di G.ilizia, c fua prefu 
ra nell’ Oceano dagli Algerini , ve >ditu , e libera- 
tione feguiu da II a cariia , c bciieficcnzn dei Car- 
dinale Fedcrico Borromro, a I lora No.. 210 in Spa^ 
gna : dedicato al Prefideme Bartolomeo Arcfc— . 
Mtlano , f reflo il Malattfla ,1671 tw 8. 

XI. Preparazionc -I fiuto Efacizio dell 1 Prrdica coi ti- 
moie, e confidenxa in Dio. Mtleno. preflo il Ra 
mellati , fine anno , m 1*. 


D 


CANTIANUS STEPHANUS ANTONIUS . 


Addenda ad Art. CCCXCI Coi. »74. 


A D hujus Viri laudem illa addere juvat , quse 
impreffb jam ejus Articulo nobis fignificavit 
ftudiofiflimus Juvenis , & Italici Poeff fatis notus 
Carolus Antonius Tantius Mediolanenfis , Cantia 
num fcilicet nollrum fupremis Tabulis Seminario 
Montis SandVi Caro Ii apud Aronam , fcle&am Bi 
bliothecam legafle , praeter alia pia Opera ab eo 
conflituta . 


E 


IV. Innumeras pene Epiftolai fcripfit ad rem Literariam 
pertinentes ad vanos , prefcnim verb ad Fcdcricum 
Cardinalem Borromaeum juniorem , rui.c Patriar- 
cham Alexandrinum , G -binum item Caidmalem- 
Borromeum fle ad Carolum Datum Florcncinum, 
ur patet cx eorum Rtfponfionibus , quz fervamur 
autographe apud Jofcphum Cantiauum Aroncafcm 
Auuons i.oft.i pronepotem . 


TV. Epiftola plure» ad Ericium Puteanum , de quibus 
hic meminit in rcfponfit ad Cantonum dati* , 
prefertim verb in Centuria prima , Epiftola IV. 
data Lovanii podiid. K.ilend. Apr- MDXCVII- , 
in qua agit de Infcriptiunculis a Camono miffi» 
pro interpretatione habenda . Item in Centuria— 
IV. lireris datis ibidem VHI. Kal. Majas , ubi 

f ratulatur de filio ei nato . 

'aradoffi , aveto dell' Amore , Dialoghi di Gior 
BuiiiLt Manfo. MiIoho , per tl Burdoni , itfo8. <114. 
Hoc Opus ideo Camono tribuimus . qu 5 d, icilc— 
Antonio Bf.iguazono in Epifiola ad Lefinrem li- 
bro prxfixa , illud adhuc indi^efium , 6c informe 
Audon amice fubreprum , non oitigavem fotum, 
& rqcen fuerit, fcd completum quoque , fuit fum- 
ptibus edi curaverit . 

VI. Confulratro de Arboribus controveriis apud Ruginel- 
lum ik Arboribus pag. i8j. 

Pr*ier jim indicatas Puteani Eplftotas , habemus 
etiam fequenrct : 

In Cenruria I. pag. 47 ei mittit Infcriptiooem Par- 
m» ab Andre 1 Naugerio repertam, anno MDC- 
XXV., & explicaiionem a C.intono petii . Dat» 
efl EpiAola Puteani , Patavii Prid Eid. Sex. HD- 
XCIX. 

Alia in Centura H. p.xg. iof. dotet de filentio Can- 
toni, Sc illius Epiflolai irdentiflimc cupit . Data 
rfi Patavii VL Mari. MDC. 

Alia in Centuria II/. Bellaria inferipta p3g. 6 1 fi c 
Canronum laudat ,, in pedore m<hi Cantonut , 
„ immo in ore eft j Sc nunc abf nti* defiderio 
H torqueor . Amicum enim te animo habui, ju- 
ti dic.o colui bonum , dodum , humanum meer 
„ paucos , vclut gemmam inter faxa , breviter di- 
,, eam ; virum 

•»---* moret veter ef que n ovofque tenentem , 

„ Multorum veterum leget , divumque bominumqu» 
n Prudentem ; 

Lucubrationes Tuas Cantono mittit, 8c laudationem 
juventutis Belgice promittit , ut judicium fuum 
Cantonus proferat . Data eft Lovanii poftridic- 
Kal. Aprilis MDC VII. 

Alia Conlolatoria pro morte filii fatis erudita . Data 
Mediolani Kal. ipfit anni MDXCVI. 

In Encomiaftico Hieronymi Boffii Ticinenfis pag. o. 
ext.u Epiftola latis elegans ad Petrum Cantonum 
noflrura , 


CAPRA BARTHOLOMfiUS. 
Addenda ad Art. CCCCVIII. Coi. 184. 

III. Utere ad Antonium Panormitana, ut eruitur exiftius 
Rcfponfionibus ad Birtholomeum noftrum , que 
funt m MS. Bibliotheca AmbroTuut» fignat H. 
num. 49. Alie V. ejufdem P.snormite ad Bartho- 
lomaum Capram fetipte , cum reliquis ejufdem- 
extant in editione perada Vtutim , apud Bartbolo. 
maum Cefanum , i $ jj . „ 4 . 
ranegyncus in ejus laudem Goarini Vcronenfis , ex- 
ui m eodem MS. Ambrofiano . 


CA- 1957 C A 


ET CORRIGENDA. 


C A 1 968 


A 

CARATUS LEO. 

Addeoda ad Art. CCCCXV. Coi. 191. 

II. Afta Reformationis Monaflcrii Tremitani fub Thad- 
d*o Bmafco Generali Ordinis , anno MCCCCXLI. 
Tctle Rofino in Lievo Lateranenfi . 

Claruit etiam e* hic Familia Jacobus de CaraieCon- 
ful , & Judex Camere Civitatis Mediolani anno 
BICcL. , qui fub die quinto ante Calendas Februarii 
anno eodem Sententiam protulit, traditam, & re- 
ceptam per Guidotum Truliam Civitatis Mediolani 
Notarium deputatum .id -Sententias Camerae cjufdem 
Civitatis 1 capiendas & c. 'extat in pergamena penes 
Advocatum Sitonum amicifliinom . 


CARAVAGIUS PETRUS PAULUS alter . 

Addenda ad Art. CCCCXX. Coi 494. 

C Um de Petro Paulo Caravagio juniore Termo- 
nem habere debeam , juvat etiam hic Le£lorcm 
admonere, quod ]o. Andrcas jam laudatus in Arti- 
culo CCCCVII 1 Coi. 194. ex ti terit Patruus cjufdem, 
fciliccr Petri Pauli fenioris frater; Oporibus ipterim 
Petri Pauli illius junioris addimus : 

LUI. Synopfim Arithmetica pr.i&ic* . MS, in fol. extat 
penes Marchionem Petrum Paulum Caravagium^ 
Audorit filium . q 

In Bibliotheca Ambrofian* Mufeo cernitur cjufdem ^ 
Numifm» . Iconem h*c exornant verba : Prtrut 
Pauli, 1 Csravagtui Sttttndut . Avcrfa par» habet 
Mercurium globum tangentem , qui bafi infidet ; 
Lemma : Major neixtat Virtvt , 


CARCANUS CHRISTOPHORUS. 

Addenda ad Art. CCCCXX V. Coi. »98. 

A Nno MDCXXXVI. conllitutus fuit Ji Magiflntu 
Sanitatis hujus Urbis plena cum potelhtc- 
vita: , & necis ad ixequendos Ordines ejuldem Ma- 
g : llratus in Plebe Appiani pro fanirate tuenda , ob 1 
aubium Peltis in Oppido Varifi , aliifque Terris D 
Larii Lacus . Obiit vero anno MDCXXXIX. 

II V , Operet ta contro Ia Pelle: AI Senatore M.ircantonio 
^ Monti . AU tono , prtfio il BicUIU , i(\o. tx u. 


CARCANUS DESIDERIUS. 

Addenda ad Art. CCCCXXVI Coi 499. 

D F.fiderius Carcanus, in Sarculo autem Julius Cas- 
(ar, natus elt die XXI. menlis Decembris, anno 
MDLXVUI. patre Barnaba PnfeAo turma: F.qui { 
tum Cataphractorum Excubiarum Pii IV Ponrif. 
Max. ataue Carlolarum Moderatore , matre Vero- ! 
nica de Nigronibus de Elio nobilibus conjugibus . E 
Diilinguemius ideo cfl ab altero Julio Caelare Car- 
cano illius nepoic , dc quo egimus in Articulo 
CCCCXXXIII. Coi. 303. Diem ejus ultimum igno- 
ramus , tantiim ii CI. Sitono didicimus, quod die- 
XXVII. Augulli , anno MDXCIV. Telia mentum., 
futim condiderit . dein Profcflioncm in Congrega- 
tione Clericorum Divi Pauli, ut innuimus, emileric. 

IV. Carmina Latina . Fxt.inr in Libro inferipro „ Mau- 
* folco di varie Poetae in morte di Giuliano Gcf.lini . 
Milano , 1)88 m ix. 

V. Aliud Italicum , ex iar in Libro „Rime dclLomazzi „ 
lia fuprjdiftus biionu* , qui nobi* Stemma gentili- ( 
tium huius AuAnril perhumaniter rommimicavir 
a Belli .imo de Caicann Me.luilancHi P.tiricin , Ge - 1 
Ana Poteftirc anno MCCLXXXIX. , dein Bononia! 
*u:n*» MCCXCV., definitque in hoc Audiorc. 

Tm. II. 1 


CARCANUS JOANNES RAPTISTA alter . 
Addendi id Art. CCCCXXXI. Coi jo». 

III. Tra&irio brevi, de humani corpori. Anatome . MS. 
ad calcein Operit iHius AuSoris, quod dedimus fub 
num. I. Hic verh Articulus delideratur fuo loco in 
editis ob Typographorum infc.ti.im . 

Legitur in libro BarrhoJomaci Curtii, ut jam adnou- 
vimut . 


CARCANUS JULIUS CiESAR. 
Addenda ad Art. CCCCXXXIII. Coi. 303. 

lUIius C*far Carcanus filius Johannis BaptiAas , 
I & Catharinae Cribell* nobilium conjugam , narus 
cft anno MDCXX 1 II. , ac Pr.Tpofitus Oppidi Mif- 
falias creatus fuit anno MDCLVII. ; decedit autem- 
anno MDCLXXII. die undteima Decembris , & in 
fua Prxpofiturali Ecclefia tumulatus >11 cura Sepul- 
chrali marmorea Infcriptione nunc penitus corrola , 
nec intelligibili . 

Extat aliud ejuldem Opus literarium , cui ti- 
tulus t 

IV. Pe origine, & proereffu Ven. Seminarii Majoris Cle- 
f / ricorum fub titulo S. Johannis Bptiihs in Porta 
S Orientali Mediolani ab anno cjufdem originis 
MDLXV. ad annum MDLXXX VII MS in fol. 
magno j Incipit in hac verba : „ Decidens in- 
„ dici iiagis ad ludibrium requirebat ante om- 
„ nia fanain Miniftiorum mentem Mcdiolanenlis 
Ecclefia, chm Illufli ifliniui, 6 c Rcvcrc.idifhmus 
„ Mediolani Archicpifcopus Garolus Borromaus , 
,• qui ( celo receptu» Sanctorum numerum auxit, 
n id Seminarium inllituit , in quo dicati Deo 
n adolcfcentes iis artibus enutrirentur, quibus ad 
„ omnes Ecclefia: juvande partes excitarentur , 
&c Extat pci.es Presbyterum t, arolum Birnaham 
Cut canum prxtati Auctoris cx fratre pronepotem; 
item pcnbs Advocatum Sitonurn . 

Cetera pono Seminarii incrementa ufque ad annum 
MDCCXXXVII. videri pofTunt in libio , cui rit. 
„ Dc origine, 8 c progxefTu Congrcg.uiouis OWa- 
„ torum SS. A nbrofii , & Caroli Mediolani , ab 
„ anno Congregationis condit» MDLXXVllf. t>f- 
M que ad annum MDCCXXXVII „ ed-ro psrCl. 
Virum , meique amiciffimum , Barthofamsum Ru- 
beum , infignis Oppidi Canturienfis Ecclefia oliin 
PnspOiitum , cap ili. pae fi. fle fcqq. 

Ext.it »11 Ecclefia S. Francifci prsefati Oppidi Caniu- 
rii SepuUlualis Infctrptio Triflani Qarcani , Tri- 
tavi Julii Cadaris, tenoris ut fequitur, una 
infignibus gentilitiis Familic Carcana; : 

HOC SEPVLCRVM EST 

SPECTABILIS DOMINI TRlSTANI DE CARCANO 

ET HAEREDVM ANNO MCCCCLXX VIIII. 

Ita cx Advocato Sitono in magno Stemmate Gcnea» 
logico Nobilium de Carc ino ab an. MCCLXXX- 
JX. ad nniiun» MDCCXLII. , imprcfi. anno eo- 
dem in fol. f-ti.ii Malott/lam . 


CARCANUS MICHAEL. 


Addenda ad Art. CCCCXXXIV. Coi. joj. 

M Onuimus jam Lcdlorcs noftros maximam- , 
qu* fe ofFerr difficultatem in fccerocndis 
( Operibus Michaelis Carcani , ab altero Michaele— 
fine cognomine , fcd & ipfo Medioianenfi , 8c ejuf- 
dera Ordinis Minorum Obfervantix . ut vocant , 
S. Francifci . Eadem difficultas occurrit in fubfequen- 
tibus Operibus , qu* ingenue fatemur ignorare, fine, 

I ncene Carcani iftius , aut Michg£lis , 'de quo egi- 
mus litera M. Accipiat Ledlor , quod polfumus , 
6c per fe tribuat , cui magis vult, qu* liquuntur, 
Ppppppp I. Scr* 


Digitized by Google E N D A, 


C A 


• 9?o 


blemmate. Alteram nomini adje&um Iit. 
bet: «TATIS AN. XLVilll , fic in porti- 
cu ploret vi('i'itur Icuncula, cum fubjeclo 
Lemmate: ONEiPO.V. 


• 969 C A A D D 

I. Sermone» QuadraRefimale* de X. Pracepris. Venetiit, 

fer Jobemum , & Gregarium it Grtgtrtis , ujit» «f 

II. Q, idiauciimale , feu Sermonalium duplicatum per 

Adventum , 8c Q^adragefimam • • f* r Gtar- 

givm it Arrtvtbtnit , 1496. in 4. 

III. Contcffionale Generale della gran Tuba. Vernis, per 

Frescefco de' Btndont . 1 f 14. in 8. 

Exut c.rdinalii Papienfis Eptflola ad Michaelem- , 

3 uiej’i» fxnQitatem, Sc gelum plurimum commen- 
at , eique P.ipienfetn Ecclefiam cotra conatui Ga- 
leacii Mediol.ni Ducis tutandam commendat . 

Qui plura cupit. ndc«t quoque PoiTcvinutn in fuoAp- 
paratu Sacro Toni. 1 L pag. 444. 


CARDANUS HIERONYMUS. 


Addend» ad Art. CCCCXXXVIU. 


C ARINUS ANTONIUS. 

Addenda ad Art. CCCCXLW. Coi. jiy. 

VIIL Orasione Funebre nell’ Efequre dei SerenifEmo 
Duca di Lorena. Extat in Libro, cui titulus: 
., Melpomene piangente „ qaem dedimus fuo 
loco; editionem veri» ipliu» nunc addimus, fci- 
licet . Mdano , ntlls St em pe dei Remtnalfo , 1 690. 


CCXXIII. Hieronymi Cardari ad Vagnif. Mediotanen - 1 
fiu n* Legatum , 6c Oratorem Dominum^ | 
Philippum Archinium EpiHola. MS. iu Ar- 
chintca. Ttadatut efl portus pagg. ij. quo 
refpondct Arcbinto qui tria ab eo per Epi- 
floum portu lirat. 1 . Quomodo anni eo mo- 
do poflint firmari , ut in ipfo reditu nulla 
temporum interfit differentia. II. An ptf- 
fibilc fit introitom Solii Chorti tempore in 
orru,idcrt conceptione in primum minu- 
tum Arietis &j. Mattii figere, ac invenire 
qualiter eadem dic fuerit «quinodrium. , 
vel die proximfe antecedente. J II Quomo- 
do tot dileordis dc revolutionibus anno- 
rum concilientur cum varin labolit, Sc 
figuris Artronomkis. MS. in ibL ut fupra 
in Archimea. 

Jam meminimus in Articulo Nummifmans 
hujus Au&oris, quod Felix Hofius ud Tho- 
msliourn miierat . Eruditlffimus autem. 
Comes Joanncs Maria Mazzuccbellut Bn- 
xierfis aln duo apud ia extare nobis hu- 
maniter figmficavii , quorum utxumque a 
priore diverium credimus. Unum aumn_ 
hanc prnfert Epigraphem : HiERONY- 1 
MUS CARDANUS «TATIS AN.XLvQil 
Avetfa autem i acies nullo fignatur fcm -1 


CARISIUS JO. BAPTISTA. 
Addenda, 8c Corr. ad Art. CDXLV. Coi. 3*0. 


C 


I N evolvendis MSS. Codicibus Joannis Baptirt* 
Cariiii apud JCtum Jacobum Porrum , mihi fe— 
obtulerunt Codices duo , quos fub numero nono , 
& decimo hujus Articuli memoravi , tamquam ip- 
fius Canfii Opera forent , ctim mihi ipfius manu 
exarata viderentur . Monitura igitur volo Letflo- 
rem , geminos illos Codices a me vero eorum Au- 
(flori , fcilicet Camillo Sitono Juniori redituros fuif- 
le in Articulo MDCI fub numero III. ad quem Le- 
Aorera ipfum remitto. Intcrim addo, ejus patrem- 
fuiffe Csefarem , & die V. mentis Septembris , an- 
no MDCLXXXI. ultimas fuas condidifle Tabulas k 
Cl. Sitono noftro fervatas ; accipiat interim Le&or 
optimus fepulcralem Infcriprionem ejufdem Caritit 
ex marmore , proflantem in Ecclefla Monialium- 
S. Mariae Aflumptar , vulgo dei Cjpuccio P. V. 
Mediolani tenoris ut (equitur : 


IO. BAPTISTA C ARISIVS 

IVRJS vtrivsqve doctor protonotarivs apostolicvs 
sacrarii aqvilonaris in basilica Metropolitana 

MEDIOLANI PRAEFECTVS 
ET SACRARVM VIRGINVM HVIVS COENOBII 
PER TRIENN 1 VM A C O N F E S S I O N I B V S 
HIC I ACET 

OBIIT III. CAL. MAII ANNO DOMINI 
MDCLXXXI V. 


Scriplit etiam 


XIV. Seriem, ac Notitiam Veruflarum LXVIII. Eccle- 
siarum Civitatis Mediolani dodum per fex Por- 
/ tm ejufdem Urbis fuppreffarum , 8c demolita- 
§ rnm MS. in folio amogruphut, extat penes 
Clarift. Advocatum Joannem Sitonum de— 
Scotia . 


CARMENUS JO ANNES FRANCI SCUS. 
Addenda ad Artic. CCCCXLVI. Coi. 321. 

IV. Confiliom juridicum pro Refotutione Motivi editi 
per Ven. Collegium DD. Phyficorum Mediolani 
excitati contra D Joannem Baptirtam Gamba- 
rellum Phvficum petentem in ipfum Collegium 
cooptari Imprtfi. Mediolani, tu folio , mete IC||. 
die ). Februer u , pagg. 44. Conflat eatatque penes 
Advocatum Sitonum. 


CAR- 


Digitized by Google * 97 1 


CA ET C ORR 


CARMINATOS BRAMBILLA PLACIDUS. | 
Addenda ad Artic. CCCCXLVIII. Coi. 3«. 

in. Vero SpecCtiio dei Chriftiano, nel quale fi figurano 
tutie Ic cofe, che fucc<deianno # avanri , fle dopo 
1’univeiiale Giudizio. Di novo raccolto, a benefi- 
cio univerfaie de cutti i fedeli Chrirtiani . DaFra 
te Placido C-irminaii Br-u.billa di Mihmo de 11’ 
Ordine de‘Fiari Giefuan di Sauro Girohmo . in_ 
Puuraza , ptr Giov&urt Bazzacbt , 1594 m u. 


CASATUS COMES. 


Addenda, & Corr. ad Art. CCCCLV 1 I. CoL 3x6. 

IV. Confultatio de non abrogando Ordine Servorum- 
B. M e* Decretis Conciliorum Latersnrnfit , fle 
Lugdunenfii. Incipit «Religiofis fic difcretii Viris 
pp Priori Generali, fle Fratribus didit Servii San- 
,, tta Mune Ordinis S Auguftini , Comet Archi- 
», diaconus Mediolanenfis flcc. Salutem in eo , qui 
,, ift ominum falus,,. Volentes veftra* ccnificare 
conlcientia* flcc. Edita eft a Carihario in Syllabo 
Advocatorum Confidorialium , Edit. Rom. pag. 8. 
fic memoratur ab Archangelo Gianio iu Annalibus 
Servorum cap. VI. Centur. I. lib. IV., fic a Clar 
Fufio ui Addendis MSS. ad Athenaura Picinelli . 

Qpcuain viro in numero II. hujus Articuli irrepfit 
error palmaris Typographi, nimirum A1DCCXX., 
pro co reponatur MCCLXX. 


CASATUS HORATIUS. 


Addenda ad Artic. CCCCLXI. CoL 330. 

IV. Exemplum Caremonialit Ambrofiani , ad ufum pr«- 
fertim Eccleiis Metropolitana, in quo defcripti 
fum Ritus, tain in ceremoniis, quam in cantu 
cujuslibet Offici » per totum Aonum, 8c alia mul- 
ta* Au&orc M. R. D. Horatio Cajato MagitlroCx- 
xemon aiuin tempore llluftriiGmi fle Rcvcrer.diffi- 
mi Domim G-ifparit V icccomitis Archiepifcopi . 
Incipit Liber hn verbis: „ De Divinis Officiis, fic 
„ actionibus per anni Circulum. De tempore Ad- 
h ventu* flcc. ,, MS. in fol. penes Bernardmum- 
Caflimm- S. T. D Magtftrum Caeremoniarum Ec 
elefie Metropolitan». 


CASNEDJ C A R OLUS ANTONIUS. 


D 


Addenda ad An. CCCCLXVI. CoL 334. 


J Am impreflo Articulo innotuit , Opus hujus Scri- 
ptoris, quod indicavimus numero primo, non in 
quaruor . fcd in quinque Tomos cfle diviium~ , 
quorum tres primi cum jam prolato titulo prodie- 
runt annis MDCCX! BcMDCCXII Quartus autem 
inlcriptus „ In abitrufas Theologias Myfticae Contro- 
verfias ; 8c quintus , cui titulus : „ In difficiliores 
n opinionum damn urum Controverfias , editi funt 
„ llltjippont , 1719, 10 jol. 

II. Narratio Itineris fui Hifpanici. MS. apud Suos itu. 
Bibliotis. S. Fidelis. 


De CASSINIS SAMUEL. 

Addenda ad Artic. CCCCLXXVI. CoL 339. 

F Ruftra qu*fivimu9 a£a 8c {cripta Samuelis de^ 
('affinis apud Suos Alumnos , a quibus ncc in- 
dicationem habuimus , quaerenda effie apud Wadin- 
curo in Bibliotheca Minorum , quam tunc pr;e mani- 
bus minimi tenebam debeo itaque Clariffimo P. 


IGENDA. CA 19 71 

Joanni de Auguftinit , quae addenda funt Auftori 

;nonro provincia* J.inuenfi inter Suos adferipto t 
ideoque Mediolaneniibus parum noto : 

V. De Stigma r ibus Sacris D. Francifci, fle quomo- 

do impoffibile eft aliquam mulierem, liebr fm- 
Arflirn 'm recipere Stigmati. Papia , ptr Btr- 
ttardinum de Garaldit , i jo8 m 4 

VI. Qusllio de pamo.i,!»^, fti gcj , i igu, fle magos, 

de loco iii locum etiam rcmotilfimum pet 
aera, m dicuru, transferentibus, in qua ollendi- 
tur, illuftre tantam, fic per nnmaginarionein , 
non autem realiter fieri poffe. Ex Quctif, fic 
Eccard loco infra citando. 

VIL Rcfcratio , atque Clarificatio fafftrum folurionum 
ad argumenta Samuelis Ciffintnlit. Qua ficta 
fuerunt iu falfam prophetiam Hieronymi Ferra» 
ricnfii t fic quoniam ciprcflum eft , quod pr®- 
di^s fuluiior.et a Domino Joanne rrancilco 
edita, nullius funt roboris, atque momenti, 
non fiunt argumenta nova, fed aliqua ex prio- 
ribus explicantur, fle imad.i , atque infoluta— 
demonitraiitur, fle fic inve&iva Fratris Samue- 
lis in fuo robore pc> foverat : Ad Alesandrum- 

VI. Summum Pontificem. Mt&iolmi , fine Ty- 
pographoi4?8 104. Occifio fcrib:ndi hoc Oouf- 
culum fuit alterum editu. n per Joaunein Dodo 
Ordinis Pradicatorum, cui titulus: ,, Ubi tra- 
n dit fontenttim, quod licht ita fit , quod ple- 
n rumque ifta fiant a Ozmooe per iolum pra- 
»• fligium fle illufioncm fon/uuin , tamen ali- 
„ quando veri geruntur flcc. Apologia de ftri- 
•» g' bu *» fag 1 *. de magis, udversfti librum de 
„ iifilcm F. Samuelis Ordinis Minotum pcovin- 
,. cie Januenfis. 

VIII. Vana Opufculs, que fitnul prodierunt, tfmettfr , 

ijo». & I JOJ. 

IX. Liber III. Ifagogicus ad Phyficoi apices aiTequen- 

dot- Ad Julium II. Summum Pomificen. Ca- 
nti ad PidemoHtti , apud Simorum Bavilaquam^ , 
abfque anno imprejfioni». 

X. Commentaria in VIU- Libro» Phy ficorum . UU. 

XI. Argumentatio contra Magiftrum Damianum Craf- 

lum 1 de Ripolii Ordinis Predicatorum circo^ 
modos Icquendi Liber I. 

XII. MagiftriStephaai Burlifer Doloris Parifienfis for- 

malitatet cu.n argumentationibus ad co» . 

Hoc Opu* edidit Samuel nofter addito proemio, 
inquo nariat,fc aliquando divertiiTe in horto» 
Hieronymi Lmdriani Humiliatorum Genera- 
lis, ibique difeeptationem hibuifie cum Ste- 
phano cjufdem Ordinis Humiliatorum Theo- 
logo, fle Prepofito San^iffime Trinitatis in- 
Suburbio Comenfis Ports citca Opus Burliferi . 
Non dubitimus.Stephanum iflum Theologum 
unum eundemque efle cum Stcphano de Not- 
iis, de quo egimus in Articulo MCLXXXV. 
Coi. 995. hujus Operis , cikm hoc ipfo tempore 
floruerit, fle prediUU m Domum Humiliatorum 
rexerit . Burlifer autem fuit ex Ordine Mino- 
rum , fit doctor Parifienfis . Operi Ipfi fubjecic 
de fuo Samuel, Argumentationes in formalica- 
tei fupiafcripias , ut veritas magis eluccfcat , 
qu* quidem Opufculum conlbtuum in tres 
partes divifum . 

XIII. Retta^ationes breves in formalitates Magiftri An- 

tonii Sireti Ordinis Minorum Do&ons Pari- 
fienfii . Has etiam Proemio ditavit Samuel, 
cui fubjecit perorationem , in quam intulit Epi- 
flolam Gometii cujufdam ea icmpeAate Theo- 
logi celeberrimi Papin degentis, cum quo Opus 
• Suum communicaverat. H*c duo Opera hoc , 
fic fuperiori numero memorata una fimul pro- 
dierunt , fle in fine Codicis ifta leguntur : 

„ Editum atque pcrfc&jm exut hoc Opus 
,, Argumentationum Mediolani MCCCCXCV. 

,, Imprels. autem in eadem inclyta UrbeMCD- 
,, XCVI. quinto Kal Februarii. Ad honorem, 

„ Sc lauCem Omnipotentis Dei, fle Mitris ejus, 
,, ac Divi Francifci, tottulque Curia triunv- 
,, phuntis . Arnen ,, . Ibi eft Monogramma Ul- 
derici Scinxenxeler . 

XIV. Qjiaftio ab eo difputata in Univerfitatc Ticinenfi 

circa Joatuiis Evangelifta Confanguinitate-iu, 
fic Fraternitatem cum t.hrifto Domino. MS. in 
Bibliotheca Momis Alvcrna, ttc Conventus Ur- 
betenfis Provincia Gruute. 

XV. Qpaftio altera copiofior de Immortalitate Anima 

ad Ludovicum Sfortiam . MS. ut fupra . 

XVL Apolngia pro Nicolao de Lyra contra Joannem- 
Vitcrbicnfem Ordinis Prodicatocum . MS. ut 
fupra. 

XVII. 


Diqitiz •974 


‘973 


C A 


ADDE 


Yll. Qjiar/Uo L.imiarum fcripta anno MDV. , de qua— 
vide Cl. Saxium in Hift. Typograpli. ad annum 
«c CCCXC. Coi. CCCXXVIL # 

De alii* vcrb,qu» dedimua fuh numeri* I. II. * oc 
111. accipiat Lrttor intra titulos genuinos, nobis a 
fupradufto Cl. P. Joanne de Auguilinis commu- 
nicato*. In line fic legitur; „ Edita eft q u *" 

„ ftiuncula in Civitate Aquenfi Liguri* a;»no 
„ falutit MCDXCVII. meofe Majo impreffa- 
„ verb in Civitate Mediolano anno falutis 
„ MCDXCVII I. tncnfe Ma;o ad honorem- 
„ Omni notent it Domini nolin Jefu Chrilli, a c 
„ Bcaiiiuns Mati* Domi»* nnflr® Matri* 

„ ejufdem Domini , ac Beati Francifci Patri* 
w mei * totiufquc Ecclcliae triumphanti*. Arnen. 
Opus, quod liber yfagogicu* inferibitur. Qui* ad i 
doctrinam Sco:;, fic ad Ariftotelica logicalia— 
mir tbilitcr intcodu&orius . Cujus utilitas agno- 
fcitur, It benevolus accedas, ftudcafquc dili* 
genter . Nam ejus incredibili ordine repente— 
itimis quii logicus evadet , ot experientia tefte 
a multis jam probatum eft Qui £< ad alia* li- 
berale* difciplina* fe noverunt hoc ducc libello 
foleimitcr evectos. In quo quidem libello funt 
infraferipti tractatu* : 

Primus eft iraSitui unircrlaliter pertinens ad 

f enerationem intentionum omnium logica- 
mm. 

Secundus eft tra&atus correfpondens predicabili- 
bus, & praedicam mti* . 

Tertius eft tractatus correfpondens libro Pcrycr- 
mentas . 

Qyartus eft tractatus correfpondens libro priorum. 
Quintus eft tra&atu* corrcfponden* libro pufte- 
riorum. 

Sextus clt traftatt» correfpondens libro topico- 
rum . 

Septimus eft tra&atus correfpondens libro elen- 
chorum. 

I» fine fic legitur: „ Imprcflum Mediolani, anno 
* „ Chriflian* (alutis MCDXCIV. dic XXII. j 

„ Aprilis. In quo fi quid errati vel rr.endofi j 
„ fuerit inventum, Itnpreflbrum impuretur , 

„ aut impericie, aut incuria , non follente ! 

„ Auftoris libri, qui omnia cafligiiifii-nt feri- j 
„ pta dereliquit ,,. Appofitum cit fignum Ul* | 
der ici Scin2cn2elcr . (refixam habet Eptftolam 1 
Francifci Rucri Sacerdotis ad Magifttnm G> j 
brielem de Pirovano Medicum Ducalem ccic- j 
berrimum . 

Samuehs Calfincnfi* invettiva in proph.-tlam Fra -1 
tris Hictonymi, quam rationibus uivictiifimis > 
falfatn e fic dcmonltrat , £c hoc zelo fidei, OC 
veritatis, ne homines (ub fpeciv boni fallau- ' 
rur . Et primo progmiom , in quo admonet ,| 
male docentes, fugiendos eue , tam propter' 
fragilitatem audientium , quam p»np:cr mal:- . » 
nam docentium, qui ca docent latenter, qu» w 
maxime officiunt, qui quum etiam decepti funt 
fub fpecic boni, erroneas etiam fettu demum 
condituum , qu:*d & de pruicnti propheta con- 
cluditur. Titulus verb hujus Opufculi h»c eft : 

„ De modo defcerneitdi lallum Piophe:.nn is 
„ vero Propheta inter reprobandum tiliam. 

„ prophetiam atque «ifionem Fratris Hiero- 
„ nyrni „ prefigitur Eptiiola Samuclis ai E ti- 
tiem Hieronymum, forte Savoiutolam Ordinis 
Pr*aicatorum , nam 3 c tempora, £c argumen- 
tum operis concordant. Jn tine adtft Carmen— 
Italicum futis infulfam, prctiiubimn , Semissa- 
rio dcl libro „ Intprtffitm tn alma Urkt Medio- 
iMt MCCCCLXXXXyil. priw Aprilh . Ad lau- 
dem, & gloriam Omnipotentis Dei gloriola 
Virginis Matris ejus, ac totius ccetcfti* Carne 
triumphantis. Arnen. Laus Deo femper . „ 

Qureitio de Immortalitate Anima ad Lu.lovcum. 
Sfortiam Vicecomitem Mediolani Ducem . In_ 
fine fic legitur ,, edita eft iuee Qpaaftiuucul » Ul 
„ Civitate Aquenfi Liguria anno faluti* ftlCD- 
„ XCVJI. menfc Majo. Imprcfia noviter tn- 
„ Civitate Mediolani ein die , anno (alutis 
„ MCDXCVIII. menfe Majo ad honorem Uilt- 
„ nipenentis Domini noftei Jefu Chrilli , ac 
,, Beatiffim» Marie Domina nollrs Matris 
„ ejufdem Domini, ac Beati Francifci Patri* 

,, mei , totiufquc Ecclefia triumphanti*. Anien . 
Extat in Bibliotheca Monachorum Ciftcrcien- 
lium S. Ambrofii Mediol. in 4. 

.Videndi igitur, prmter citatos, Qpetif, 8 c Eccard 
in Bibliotheca Scriptorum Ordini* Prodicato- 
rum Tom. II. pag. XI. ubi citatur Francifcus 
de Vittoria part. II. Rclat. j. de Magia pag. 
jio. Cl. etiam Saxiut in Hift. Typograpli j 
ad annum MCDXCIV. Coi. CCCLXXI* , ubi 
plura invenies (pedantia ad fuprad-dum SiV 
muclem de CaiEnis . 


N D A, C 


CASTILLION^US BRANDA. 

Addenda ad Art. CCCCXC. Coi. jjo. 

D Um Legatione Germanica fungerenir Cardina- 
lia Brunda , Theologum fibi ad legit Jacobum 
Ordinis Pnedicatorum.Sicra: Theologi* Magiilrum, 
quem Clari (fimi Quctif, & Eccard in Bibliotheca— 
ejufdem Ordinis Tom. f. fol 77 j cenfent Ligurem 
jftiifle ex Oppido Clavcrio , vulgi» Cbuvarj , qui 
j etiam eodem Cardinale inftante , una cum duobus 
Cillercicnfis Ordinis Monachis, Opus fcripfit , boc 
titulo : 

L Traftatm contra Aniculo* principale* HufEtarum,ooI* 
lectus in Utiiveifitate Viennenfi , qu* fita eit _ tn -f 
Duc.iiu Auftric , Sc ad inftanriam Revcraidiffimi 
in Chrifto Patris D. Placentini Presbyteri Cardina- 
lis S H. E .. Cc Apoftolica Sedis Lci?-ci per Egregio» 
Sacra Theologia profelTores, ac Magiftros Jacobum 
Ordinis Pradtc.itorum , Oottoran ejufdem Cardina- 
li* , Petrum Pullia , & Bariholomaum de Ebcaco 
Ordi.iis Ciibrciciilit , anr.o Domini MCCCCXXI 1 I. 
MS. in Monaftcrtt) AquifcitiClino , vernaculi Anctrin , 
ad Scarpam 111 Ftandria . 


CASTILLION^EUS CLEMENS. 

Addenda ad Art. CCCCXC VI. Coi. 557 * 

C Um de hoc Scriptore verba fecimus , queftt 
fumus , quod Suorum incuri* tribuendum fo- 
’rct (tlentium noitrum , coafti id foltini proferre in 
; hujus Elogio , quod Picinellus , 8c ex eo Belfortius 
; retulerant . Temporis tamen beneficio ex monu- 
I mentis Archivorum Congregationis Montis Oliveti 
diligenter exquifirum nobis pod modum communi- 
catum fuit quicquid de eodem Caftilltonso fubne- 
^limus . Natalis fuit Clementi huic annus Chrilti Do- 
j mini MDLXXXV. Monachi indumenta fufeepit an. 
no MOC. , ac folemnia Deo Vota nuncupavit Ba- 
digii poft biennium , dum illi prar.-flet Coenobio 
jD Michael Refla . In eodem Monallerio Adolefcen- 
tibus majores prarlegit fcientiaa anno \1DCX1. rura 
etiam Placentia? anno MDCXXlll. Obitus ipfius in- 
cidit in annum MDCXL1U. in Monallerio Ncrviani. 


CASl^LLlONiEUS FRANC1SCUS ABUNDIUS. 

Addenda ad Art. CCCCXC VIR. Coi. 359 . 

X. Carmina Italica in Libro, cui titulus: „ Rimc di di- 
,, verfi Signori Nipohtani , cd altti nobtltfiitni I11- 
m gegui ouovamente racrolte , e con miova cdizio- 
„ r.e 1 ift imptte . Libro V. ,, In , apprtfo 

Gah ttl Giolito de' Ftrrari , e preStlli , tj;i in i. 

Ex ol. P. Qti.td: io „ dei Ia Storia , c delta R.igionc- 
„ d’ogni Poesla „ Tom. II. P*g }f». Lauif.uur quo- 
que i ii Libio M Leuuradi Girolamo Rufcelh , fo- 
„ pra un Sonetto delPIIIuflriffiino Sig. Mardicfc— 
H dcll.i Tcrza ulla divina Signor i Matchela det Va- 
„ fto . „ In rtnezia , per G10. Grifiio , /'«me ij(». 
pi 4 , tic in Hitlor. Tfpograph. Tnduicnfi ub amn 
ciUino Canonico It ico. 


CASTILLIONAEUS GOTIFREDUS. 

Corrigenda ad Art. CCCCXCIX. Coi. jtfo. 

Ibi lin. 17. Cccleftinu* V. corrige ZP - . 


CA- 


ET CORRIGENDA. 


CASTILLIONAEUS JOANNES. 

Corrigenda ad An. DIV. Coi. 366. 

Ibi lin. ». MCCCXCIV. corrige MCCCXUy . 

CASTILLIONvEUS JOANNES alter. 

Addenda ad Alt. DV. Coi. 367. 

UI. Oratio habita in Conventu Ratifponenfi . Ipf.im a- 
titiffc apud Cardinalem Sirlctum allerunt Auctores 
Gallus Chiiftian* . 

Videndi quoque Ium Oldoinoi, Falatiut , aliique. B 

CASTILLIONAEUS JOANNES HONORATUS . 

Addenda ad Art. DXIII. Coi. 374, 

II. Confulcaiio de Ufu Chins Chin« , inflante Cardinali 
J cunne Stephano Dongo . 

Ita Curtius j un citatu* . 

CASTILLlONiEUS JOANNES JACOBUS. 
Corrigenda ad Art. DXIV. CoL 375. 

Coi. 17$. lin. 3. ab Iooocentio P. III. corrige VIU. C 

CASTILLIONiEUS JOSEPH ANTONIUS . 

Addenda ad Art. DXVI. Coi. 378. 

VI- Carmina IV. Italica , extant in Libro , cui titului : 

11 Canri Genet li.ici ncll« nafeiut dc( Real Principe 
n di Pientonte Vittorio Aroedeo Giufeppe Filippo 
♦. di Savoju . Milano , frtflo U Malatefla , 1699. 

» 4. pag. 41. 6 ( feq. 

CASTILLION^US NICOLAUS. 

Addendi ad An. DXX. Coi. 381. D 

IU. Bpiflolai duas fcripfit ad BenediQum Jovium Novo* 
comeufem , at rx ejus Kefponfionibus eruitur , ia_. 

3 ua.ru m prima Jovium ipfum confulucr.it dc qua- 
tm Infcriptione L. VicluIItcoi , & ab co fuerat 
percunftntus, cur Novocomenfes utriufque Plinii Sta* 
tuas in fronte Cathedra Iit fue Urbis collocandos cu* 
raflent ; in refponftone ait Jovius , fe illi mittere^ 
libellum de immortalitate Anima , ut ipfum poftea 
cum annotationibus fuit reddat . In altera petebat 
C irtillioneus a Jovio Appendicem quamdam ad Epi- 
taphia variorum in Juliam C alti II ion eam . Rcfpon- 
fio» cs autem Jovii habemur in hujus Codice Epiito- 


lari MS in fbl apud Comitem Antonium lofephum 
a Turre Rczzonici Patricium Novocomenfeni , bre 
vi edendo . 


CAVALLERIUS BONAVENTURA. 

Addenda ad Art. DL. Coi. 406. 

E X Familia Cavalleria Mediolanenfi claruerunt 
VI Decuriones Confilii generalis ab annoChri- 
fti MCCCLXXXV 1 II. ad MCCCCLXXI V. ficuti nos 
monuit Cl. Sitonus. Au&orem noftrum obiilfe die_ 
IIL Decembris , anno MDCXLVII. fcripfit do&ifs. 
P. Joannes Baptifta Ricciolius in fua Chroaologia_. 
Reform. Tom. IV. pag. »08. 

IX. Compendio dclle Regole de’ Trinngoli , con le loro 
dimoilraxioni . Boiogna , fer Giacomo Monti, 16 j 8. 
v 1 ia. 

Tom. II. 


Speculum autem UAorium editum fuit primum anno 
i$Jt. Bononia , apud Ferronum . Nos verd in affi- 
enando mortis anno P. CavaJIerii MDCXLIV. 
diximus Opus fupradi&um pofthumum fuifle- , 
nam editionem primam ignoravimus . 

CENTORIUS de HORTENSIIS ASCANIUS . 
Addenda ad Art. DL1V. Coi. 409. 

XV» Carmina Italica . Extant in Libro , cui titulus : 
♦. La Fenice di Tito Giovanni Scandianefe. „ Im 
V tntgia , appreffo Gabrtel Gioltto da' Ferrari , itif. 
*" 4 -» • co* tuovt AggiunU , ivi per Io fltffo Gse- 
kto, tfjp. tn 4. 

XVI. Rime Amorofc , Ventxia , per ii Pagani , itfcj. m 3. 
& in Milano, ijjs. in g. 

Ex CL P. Quadrio Soc. Jefu, in Lib. „ della Storia, 
e della Ragione d'ogni Poesia „ Tom. V. ad- 
huc fub praelo . 

CEVA CAROLUS FRANCISCUS. 
Addenda ad An. DLXI. Coi. 41 5. 

XIL U Moto per pe ruo dcll* Eccldlaftico governo : Pane- 
ginco in lode di S. Curio, dcito nel Duocno di 
Milano . Ivi, prefio il Moma, 1681. tn 4. 

CEVA THOMAS. 

Addenda, 8c Corrigenda ad Art. DLX1V. Col.41^. 

XXIX. Epiflol* plures ad Carolum Mariam Maddium . 

MS. in 4. penis me. 

XXX. Alie non paucst ad Francifcum de Lcraene t 

ut' eruitur ex Refponliombus iftius, qua ex- 
tant in Collectione Epiltolarum ad Varios 
ejufdem de Lcmene . MS. in fol. apud Co- 
mitem Antonium Simonetrnm . 

Ha* autem juvat per compendium hle arte- 
xere , cum multa fciiu non injucunda con- 
tineam hactenus inedita . 

Prima igitur gratias agit Ceve,qu5d Carmina 
ejus laudaverit , Sc nunci&t brevi fe miiTu- 
rum Opus metricum de Deo , ut de ipfo 
proferat Sententiam fuam . 

In fecunda pluribus extollit Sufpndtum Cor- 
vi , de tjuo egimus num. XX Vili, a Ceva 
ad fe miflum , & lepidi arguit Au&orcm , 
qubd infelici Volucri Epiraphium non co* 
fuerit. Erroris autem corrigendi gratia Tc- 
traflicon a fe compotitum fubjicit , his ver- 
bis i 

Hoc jacet in tumulo Cippnr da /anguina Thracum J 

Cui fuit bea msfrro non tacui fi mari . 

Sit tibi tarra lavit , tutaqua in paca quiefee , 
JEtarnumqva , iterum m mariora , fila . 

Tertia, que eruditiffima cf) , continet Allego- 
riam , & Judicium Poematis , cui titulus : 
3 e fui Puar , de quo num. I. 

In quarta gratias agit Ceve ob receptas ab 
eo literas P. Scotarii . 

In qninta mittit Cevas Carmina duo Italica., , 
vulgo Sonetti, ejufque judicium expofeit. 

In fexta agit de Vrrtionc Carminum fuorum 
Italicorum Operis inferipti il Rofario i a-. 
Epigrammata Latina , quam confecerant 
Alumni Sodet. Jefu in Collegio S. Hiero- 
nymi Rhetorice Audentes . Pro iis ad fe_» 
a Ceva miliis gratias rependit hoc Exaftico: 

Ad folatliffimos Sociatatit Jefu Epbcebot 
Rhetorica fludiofoi 

In obfquii , & grati animi argumentum. 

0 pia Loyols /obolet , tu no (ira Latinis 

Dulce canent reddit Carmina Tufca modis. 
Carmina fic totum peragrabunt vefira fer orbem , 
Noflraque fufeiptet vix brevis Aufcnia . 

Vtjira igitur noftra , fi qua tjl mihi , gloria proflat 
Quantum Orbit , fi quii conferat , Aufoniam . 

Q.qqqqqq In 


Digitized by Google 


C O * 97 * 


In feptinu imum prati», ,8« Ccv* pfoVcr- A 
Cone prcdida > eique mittit Cirro in. i Cnn- 
fhphori Ceva ipfiu* fratri* ♦ 8c qii*d.im- 
fua Italica , houaturque Cevam ipfum , ut 
in nova editione cujufdaro fui Poemati* 
Collectionem aliorum Carminum addat. 

In o&jva tandem, quas potfrema cfl, ait, ex- 
pettare fc a Ceva dudum piomiua Car- 
mina . _ , 

Wiiliv* autem ipfiu* Thom» Cera fervantur 
autogtaph» apud hairede* ipfiu» Francifci 
de Lemetie, ut in dll» MS. Collectione^ 
penes Comitem Simontium adnotatum re- 
perimu* . 

II c.iio Pontefice Martire : Oratono. 

II Tnoiifo dei Ia Caflita , o Santa Francefca- 
Romana : Oratorio . 

La Cauti dell’ Uomo a! Tribunale di Dio : 
Oratorio . . . u 

La Ttinita in Confulia per Pumonc IpoSatica: O 
Oratorio . 

II Colloquio delle due Narure : Oratorio. 

11 Vuggio di Betclemme ; Oratorio . 

La NaJciia di Gcsu : Oratorio . 

L’ Ambafci.u. » a Matia 3 Oratorio. 

II pcccAto d’Adamo : Oratorio • 

II Gaftigo d'Adamo: Oraiorio. 

Serenata al Prefcpio : Oratorio. 

Giudittu : Oratorio. Hac omnia rarti* tempo- 
ribui Mediolani edin fUut . 

II Sagrifizio dV-bele : Oratorio . Cremona , prr 
U FrettUi Zauai , toy 6 ia 4. 

In Articulo cjufdem, CoL 418. lia. 60. initu* , 
corrige irritus . 


CHALCUS JACOBUS. 
Addenda ad Artic. DLXVIII. Coi 411. 


xxxv. 

xxxvi. 

XXX ViL 

xxxvin. 

XXXIX. 

XL, 

XLL 

XUL 


I MprelTum poft Articulum hujus Scriptorii offen- ' 
dimus alia ipfius Opera in bibliotheca Conradi , 
Gcfoeri ferb nimi* diligentihs infpedla , quat titulo j 
tenus infra dabimus, mon tis priiis Lt&onbus, falli I 

m ..r • r._ :iaj .cr 


Gefncrum ipfum ibidem afferentem Jacobum Chal- 
cum Papiae natum . Etenim id omnibus verofimile 
non videbitur icientibtjs Chalcam gentem omnino 

o(t. nili fnrri »ft* nimrlim I iriv. 


iiun viucuuui ibitiiuuui vimivuui 

Mediolanenfcm effe , nili forte cafu quodam Jaco- 
bus inter Ticinenfes editus fuerit in lucem , vel 
quod probabijib* exiftimaoms , Scriptor de Papio., 
didh» reperjirur Coenobitarum more , qui non fc- 
snel etiam a Regularis Profdfionis loco nuncupari D 
confueverunt . 

II De nicerro Purgatorii loco lib. I. 

III. De Imp.initione fpintus lib. L 

IV. Di' G*nc dogia Cbrifti lib. I. 

V. De i ilo homini* bb I. 

Hi* addic Gcfueru* alia multa , qu« tamen non re- 
cc.det. 


CHALCUS SEVERINUS. 
Addenda ad An. DLXIX. Coi. 4«]. 

HI, EprfloU ad Joannem Cribellum S. Petri de Ulmo 
pr*pofitum, «tut in fronte Operi* Eufebii Corradi , 
cui titulus; „ Rkfpcnfio pro venerabili, fle crudito 1 
„ Dei Pr «dicatote D Dominico Ca:. Regulari flec. ! 
Vide Cl S xium in Hui. i ypograph. ad annum- J 


CHALCUS TRlSTANUS. 

Addenda ad Artic. DLXXI. Coi. 415. 

XII. Epifblr plure* ad Angelum Politinnum , cum ifliui 
Rcf| 0 itionibus , pr«ter illam, de qua egiiro* poli 
Auctoris noflri Opera, fuo loco relataun , fle extant 1 
inter Politiaoi Epiilola* edita* . 


N D A, 

CHGEREZ ANTONIUS, 
Addenda ad An. DLKX 1 U. Coi. 4.8. 

XV. n SerafioocfcAfllfi . Ad AI.IEindroPicoIhlcad.il» Mi- 
raudoL*. Ktvtzia, 1676. n» n. 

Titulus Libri fub numero I. jam ennunciati gentu- 
niu hic eli; „ Herois Akantarcnfis vinute*, fic 
„ prodigi* cum tnferiptionibus. Elogii* , 8 c Car* 
„ minibus Antonii Choerc* ad Cardinalem Vita- 
,, limium V icccomiiem . Crew*, 1670. is 4., fed 
aliut.quem vidi. mu, fic inicriptus eft: 

KVL Areo Celede , Panegineo per S. Pierio d‘Alcantaia . 
CVwu, ftr ii Mmokttti, 1670. m 4. 

CINQUANTA BENEDICTU*. 
Corrigenda ad Art. DLXXX. Coi 4JS 
Ibi Bn. n. MDXV1II. Coni*» UDCXTIU 

CIVELLUS FRANCISCUS. 

Addenda ad Art. DLXXXVIIL Coi. 4J7. 

VIII. Francifci Ci.dli Carmina . guiboi ob aecrMm pe- 
flem Mnliolanenfium Sian.* dejiloratur Audio**- 
mi. *fud Joannem Bmfttfam Pentium, «)*7- *■ 4* 
Nonnulla ad v^riot Meuiolanenfe* mfcripu umt* 
npmpi: : Ad Joannem Baptiftam Foflanum Anto- 
nii filium J. C Ad Chi idopborutn T antium AI- 
ciatum J. C- ac Sacerdotem ■ Ad Joannem Pau- 
lum Carcanum. Ad Francifeuxn Ccr me natum- 
Commendat anum Canturieokm. 


De COMITIBUS ROGLERIUJ. 

Addenda , 8c Corr. ad Art. DCIU. CoL 449. 

I N Vita hujus Rogkrii , (ive Ruglerii , anaanLi 
ejus mortis notavimus MCCCCLXXXIX. , fed 
cbm ex Diplomate Ludovict Man* Sfortiae Vtce- 
comitis Mediolani Ducis , quod fervat CL Sitonus , 


nuam aiinu » • k|ii,ihmw >■»» w*- 

tus ad eundem annum, eo magis quia ab altero Di- 
plomate ipfius Mediolani Ducis, quo die XV. De- 
cembris MCCCCXCV. fubrogatur Joannes Perrut 
de Rtfiis in eadem Qurftura loco Ruglerii noftri t 
obiifle iplomet anno ccrt6 ccrtiha vifitur . 

VII. Epitaphium Cl. Juveni» Simoni* de Comitibus Phy- 
fia Collegi iti fratri* fui , ad Fr. Vincentium- 

f ;rrmanum fuum , fle Artium doflorem , fle Theo- 
[>gi« Si igiftrum , Carmen ia eju* laudem . 

VIII. Cl Viri Catonis Sacri Elogium , 

IX, Praldlio in principio fludiorum . Extant omnia in 
MS. Codice Bibliotheca Ambtofiana figo. S. 
n, ai, ia 4« 

De CONCOREGIO JOANNES. 

Corrigenda ad Amc. DCVL Coi 4J1. 

Lin. ultima in ejurden V>» MC&LXXXVIU. corrige 

MQDXXXrW. 


Digitized by Google 1979 C O 


ET CORE 


De CONCOREGIO RAYN ALDUS. 


Addenda ad Artic. DCVII. Coi. 4ji. 


D E hujus praeclariffimi Scriptoris A&is aliqua^ 
praetcrmifimus , cfcm nondum ad nos per- 
veniflet liber infcriptus : ,, Sagre Memorie di Ra- 
,, venna antica „ a Hieronymo Fabri compotitus . 
Ex eo agnovimus Raynaldum etiam Ecclefise Sandli 
Martini Oppidi Bolati Dicecefis Mediolancnfis Ca- 
nonicum extitifTc , advocatumque Romam i Bene- 
dico Cardinali Cajetano Boni facti VIII. Pont. Max. 
Nepote , facram illam Aulam virtutum fuarum- 
fplcndore illullrafle . 


B 


Operibus addimus : 

V. Concilium alterum Provinciale Ravenna habitum . 

VL Alterum Bononia. Hac atque alia Concilia loco fuo 
memorata in lucem edita fuiiTc , Fabri jam c natu» 
•flent. 

VII. Conflit ut iones pro Sacrarum Virginum Reforma- 
tione. 

V 11 L Alias pro reformandii Monachi* Ordini* San&i Be- 
nedici. 

IX. Aliis pro Ercmiti* San&i Angoftini nuncupati*. 

X. Alia* pro refluutione Congregationis Parochnrum- 

Urbi* Ravenna: jam olun erect* pro Defuncto- 
rum fuffragio . Eafdem l-iudit memoratus Fabri , 
nullibi tamen indicat , edit® fuerint , ncc ne. Vide 
Fabri citatum parte I. pagg. 14. fic feqq. 

Plures Epiftulx , fic Diplomata ad eundem Romano- C 
rum Pontificum habentur autographa in Archi- 
vo Ecclcftas Ravennatenfis ; cr Moiufauconio iru. j 
Bibtiorh. MSS Tomo I. fol. 459 fic fequentibus ' 
pio gravibus Ecclcfia Romane ipft commiffi* nc- [ 
gotut, praei pue pro redo regimine Lom bardi® . 


CONFALONERIUS JO. AUGUSTINUS . 
Addenda ad Artic. DCX 1 II. Coi. 45 f. 


VIII Auguftini Conf ilonerii Soc. Jefu Oratio de Bono 
Magittratu. habita die II. Novembris MDXClf. 
Incipit „ Cdm in omnibus principiis dicendi ea 
„ timere foleam Bcc. MS. pagg t8. in fol. , cx- 
tat in Tomo XXX VIU. JUUcell. Bibliotheca 
Braydenfis. 

IX. Oratio dc optimo Cive . Incipit „ Credo ego Me- I 

■1 dioUncnfcs fotis jam longo ufu vobis efle com- 
rt pertum Scc MS pagg. 2-4. in fol., cxt&t itu. 
Tomo XXXVI). MifcelL ejufd. Bibi. 

X. Alia de fapiemi cognirionc fui , habita anno MD- 

LXXX Vili. incipit „ Velit m equidem Mcdiolancn- 
t, fts.u? meus hic dicendi labor ficc. MS. pagg. »8. 
in fol., cjttat in eodem Codice. 

XL Jo Auguftini Confalonerti Mcdiol.incr.fi* b Soc Jefu 
de celebratione MiiT® Opufculum . Secunda editio 
ab Audere recognita. Ahdiolam , apud Jo Rapti- 
flam Bidellum, jfitj. r» tt,, & ittrvm ii»o. 

In 1 irato Codice BrayJcnii habentur alioium Orationes 
MSS. , quorum meminiffe juvat in gratiam Erudi- 
torum: nempe B.irtholomati Cicada Orationes IV*, 
quarum prior inlciibmir dc laudibus Urbis Me- 
diolanenfis. Incipit „ Uibem vcftram Cives Me- 
diolaucnfes 8tc. pngg. 40 Altera infiripta etl de- | 
avita Mediol..nctifium pietate . Incipit „ Alteram 
vobis Viri Mcdiolanentes flrc. pagg \6. Tertia de , 
Doftrin® ad Chriiliamim cultum neceffitate . Incipit ; 

. „ Quid nam cauf® dicemus fice pagg. }8. Quarta ! 

de Oratoris Regno, fic ratione tfltAiom movendo - 1 
rum. Incipit „ Or.uoria facultas debebat fonc Scc. . 
pagg. 14. Fidelis Daiuclu Oratio dc sternitatt^ 
Lucratum, habitu aniso MDLXXXIX. Incipit: 
„ Si quis vcftrum forte admiratus Auditores occ. : 
pagg. I*- Catforis Antor® Oratio. Omne* bonas I 
Artet effe inter fe ita colligatas, ut fingul® certo I 
ordine debeant addifci , habita anno MDLXXX- I 
Vi. in renovatione ftudiorum. Incipit „ Si quis 
» forte requiret Scc. pagg. |i. 


D 


E 


IGENDA. CO 1980 

CONrALONERIUS JO. BAPTISTA . 
Addenda id Art. DCXIV. CoL 4 jj. 

U "^ia/oL ConfAloo “ i * Opcrz omnia. Fmetii , ij»j. 


COPPINUS AQUILINUS. 
Addenda ad Art. DCXIX. Coi. 4 6t. 


VII. Carmen Latinum. Emar in Libro, cui titulus „ Lo 
„ Armidoro i Poema di Gio. jnni Sor.oio,iiCon- 
... A- " Ft4 “ c ' fco d ' Ad ‘ 1 « ■ M <‘"° , i«ii. I. t. 

VUI. DiQVriitioncm Aquilini Coppini de Sulo fe aeiepifle 
»»““ Enciiu Puteaoue in fu» EpiUoli , atque e»m 
apnrpbnt eeempli. Orneorum , «e Latinorum. . 
Eu uoe d»u m Centuria U. pig, ,K. 


CORNEUS JO. BAPTISTA altet. 


Addenda ad Art. DCXXXIV. Coi. 474. 

P Ort impreffum Cornei hujus Articulum, mihi 
perhumaniter communicata harc fuerunt a Dolo- 
re Macinago Caeremoniarum Magiftro EcclcG* Me- 
tropolitanz hujus Urbis , ideoque hic imprimenda 
efle cenfui : 

„ Adi 19. Decembre i6t9. 

„ Domenica VL d’Awento ali' Ambrofiana : Qucfla mat- 
„ tina S. Eminenza { fcilicet Card.Fed. Vicecomes) 
»» ha dato la bcocdizionc in articulo mortis aJ 
„ Molio Rev. Sig. Oio. BattilU Corneo Maeftro di 
„ Coro in Duomo , ed e morio al fonarfi ddl’ Ave 
n Maria dei Vefpro di detto gioruo , havendo fec- 
,, vito quefta Chiefa per il fpazio di LVI. anni . ia 
„ et i d anni LXXX 1 V. 

„ Adi ao 

n II Reverendifi. Capitolo fixe a fue fjpcfe , atteft gli me- 
u riti di quefl' Como, l'£fequic al medemo nellx- 
„ confbrmita, cht fi prati ca nella morte dc' Signo- 
„ ri Canonici Ordinarii , quando effo aveva ordi- 
„ naro di furti gli Funerali con il folo accompagnar 
,, mento di fri Sacerdoti . 

„ II tuo Lada vero i fepolto in Duomo nel fepolcro dedi 
„ Opera rj della Dottrina Chriiliana , quale fi nel 
M fito, ove fi fa la Schuola dclli faaciulli . 


CORRADUS MARIUS. 


Addenda ad Art. DCXXXVU. Coi. 480. 


IV. Marchionis Marii Corrad® T. U. D. Carmen Latinum 

in laudem Au&orii , fic Anagramma 1 citam in Ii- 
bro , cui titulus : ,. Portugal convenada de D. Ni- 
n colas Fernando de Caflro. „Miiaa, por MaUufta, 
I HS48. m 4. 

V. Carmina Italica II. vulgfi Sanetto , # Canxtmt . Errant 

in Libro inferipto „ 1 Doni di Pamaflo di Ferdinan- 
„ do Solari nella Laurea dei Signor D. Francefco 
n Bigarola „ pagg. 8j. & 87. 


COTTA CATTELLIANUS. 

Addenda ad Are. DCXLI. Coi. 485. 

C Um numero III. jam titulum nos exhibuerimus 
Operis Catrelliani ooAri , poli modum a Clariis. 
P. Joaone de Auguilinis moniti fuimus, non unum 
tanthm fub eodem titulo Mtmorabitia , feu Mrmo- 
ralia reperiri , ideoque fatius duximus hic referre 
I unum , oc alterum titulum , ut infra . 


C. Cat- 


Digitized by Google 1 98 1 C O ADDE 

C. Carttflliani Cort* Legam Scholaftici Memoralia , A 
e* Jure Divino , 8 c Humano excerpta , per ord»- 
nem Iit erarum Titan , afud Jaeoh. dt Burgo- 
Franco, Kal Martii, ifn «4 Hec *uit 
«ditio, quam Auctor nuncupavit Cardinali »c.i- 
tamuti* Trivultio, tunc Epfcopo Novocomcnfi. 

In Epirota ad eundem, qu* data eft Ticini XIII. 

R.|. Novemb MDX. Cattellianus affcrit , fe m- 
vififf plure» Itali* Academia» , inter qua* Tici- 
nenfem excellere fupra Bononit-nfem , 8 c Patavi- 
nam , aut faltem «qualem fuifle agnofeent , fatiu* 
duxit ad enidem regredi pro (ludiis Lcgalibu* pro- 
fequendi»» . 

C. (.attclliani Cott» Legum Schol illici Memoralia, 
cx v .rii* Dororum legionibus per ordinem lite- 
tarum Trcriu , »eruH f-vob. dt Burgo-Frmco , Nono 
K«l- Maji 1 5 1 1 . ut 4. Hoc Opu* cx integro differt 
a fupradsfto, uti faede agnofcuur ex Epitlolx- 
Nuncup.uoria ad eundem Scaramutiam Trivtil- „ 
tium, dita Ticini, Prtd. Eid Decembri» MDX. D 
In eadein afferit Auclor , hoc Opu» fcripftffe , 
dum tempore Autumnali febre hborabat, ne (lu- 
dia Legalia ex integro intermitteret . In eodem-. 
Libro adcil fcqucn» Epigramma Joannis Stcpham 
Coit*, dc quo Tuo loco egi mu*. 

H« fibi cclltgit nolui is , crefcentibus amis , 

Cotta : ntc ingratum Cattrllianus Opus . 

Multaque correxit : necnon obfcura retexit , 
Scriptorum aut vitio , vtl m.tle nota prius . 

Gratulor & noflro generi , Patriaque futurum 
Auguror hunc columen , ferpetuumque decus . 


N D A, CR 19&1 


CRASSUS FRANCISCUS alter. 

Addenda ad Art DCLI. Coi. 494. 

IV. Statuta Vigicvani maximo Audio , & Iibore abeo 
compilata , 3 c in ordinem digefla t ut cx Epillola 
Nuncupatori.* ejufiem ad Confulet , Sc XII. Pro- 
vifionum ipfiu» Civitati» , data die XV, menfis 
Novembri» , mno MDXXII Mediolani , per Got- 
t ardum Ponticum, ifji. die )o. OQobrit , tn foL 


CREMOSANUS MARCUS. 

Addenda ad Art DCLVII. Coi. 498. 

F ilius Hieronymi , uti ex Inftrutnento pen£s CL 
Sitonura . 

1 IL Diario Iftorico dal giorno XIII. Oiugno MDCXLII. 
fino al mefe d’AgoAo MDCXU. MS. in fol. alii» 
jam indicitis copiofior . Extat in Biblioth. PP. 
Soc Jcfu Da nui Profeffe S. Fidelis Mcdiol. 

IV. Mifcuglio di diverfe memorie lAorichc antiche. , e-, 
moderne , cd altre curiofita di M1I.1110, raccolte_ 
*~da Marco Cremoftno Piofcffure d‘anticaglie . MS. 
in fol- exrat ibidem, 

Pr«dift 1 Opera MSS. Cremofani anno MDCCV. erant 
etiam pe e* Abbatem Jofephum B.ffium , de quo 
cgiuius luo loco . 


Expcftet quantum maturo tempore LeClor : C 

Primitiis docuit vix modo tyro fuis . 

Claudunt librum 

Vin. Exallicon Cattelliani Cort* ad Leftorem i 

Deinde OctotLcon Prteceptori» Cott* puriter ad Le- 
ctorem, poftea Carmen Phaleucium Joinni» Fran 
cifci Quintiani Sto* Poct* laureati , quo Libei 
Lettores alloquitur . 

YX. Carmina aucdani , 

X. Epitlol* plure» . Hi* duobu» numeri» comprthenfi 
damus ex fide Jani Parrhafii, de auo videndus 
Cl. S.xiu* in Hittoria fu i Typognpnico liter.. ria 
ad annum MD. coi, CCCCXXVIII. 

Janu» Pai rh.ifiu* ipfe ci dicavit Librum , coi titulu* ; 

„ Enarrationes tn Claudiani Raptum Profrrpine , 
Mediolani editum anno 1500. Vide eundem Cl. Sj- D 
xium ad fupradiclum annum coi. CCCCXXVI/. 
Monendus tandem eft Lector , qubd Opus MS. dt_ 
laudibus Patri* a uobi» indicatum fub nuat. V 
cx.at in Bibliotheca Archintea . 


COTTA POMPONIUS. 
Corrigenda ad Art. DCXLVII. Coi. 489. 


CRIBELLUS GEORGIUS. 

Addenda ad Art. DCLXVIII. Coi. 50 J. 

F Rancifci Cribelli. & Franci fchinsr de Bofchainis 
conjugum filius ; obiit anoo Chriili MDII uti 
ex Tabulis autenticis in pergameno pcenes Cl Sito- 
num . 

V. Emendavit , atque edidit Opera Divi Ambrofii , 
nempe EpiAofarum Libro» X- De Vocatione om- 
nium Gentium Lib. II. Sermonum Lib. XC. Oia- 
tionum dicendarum ud Midam Lib. 'i. DeSacra- 
menn*, dc Myderiis Lib 1 - De Vi'g.nibus Lib llf. 
De - oli natione Virginum, Ac Dedicatione Tem- 
pli a Jul-ana ilructi Lib 1 . De Inilitutione Vir- 
um, ad Eulebium Lib. I- Dc Jejunio Lib. I, 
xtant omnia uno Volumine , ad cujus calcem- 
legitur 

VI. Ekgiola ejufdem Cribelli non ineleganti Carmine 
feripta . 

VII. Epirtola rtd LcAorcm . Extat in fi.ie editioni» Epidn- 
1 irum S. Ambrofii , de ordine 6c emctuutiouc.* 
eaiundcm per Cnbcllutn fatla. 

Videndus ell Cl Sax-u» in H.d. Typograph. McdioL 
ad anuum MCCCCXC. 


CoL 490. lia. a. ob mortem , corrige e* translationem ad 
Epifcopatum Bergomenftm . 


CRIBELLUS LEODRISIUS alter. 
Addenda ad Art. DCLXX 1 . Coi. 511. 


CRASSUS BARTHOLOM A 2 US. 

Addenda ad Art. DCXLIX. Coi 491. 

IV. Oratio in Laurea Francifci Pczzoli Bcrgomenlit. Me- 
diol. apud Agnalium , fim amo , in 4. 


CRASSUS F 


aANi/iiou; 


Addenda ad Art. DCL. Coi. 491. 

XI. Repetitio in C. Ciim ad Sedem . De Rcflitut. 
liat, extat in Tom. III Brpetit. in Jure Cani 
Ex Fontana Bibliotheca Legali pag. 1 6u 


XIV. Elegia in laudem Francifci Barbari . Extat in MS. 
Patavino; fic memoratur in Diatriba Epiftolarum 
ejuldem Bitbari , Autlore Emincmil&mo Quirino 
S. R. E. Card. pag. DXLV. „ Habeo ad manu* 
v. Barbari pariter laudes canentem Elegiam Leo- 
„ drifii Cribelli , que extat in fronte Codicis mem- 
„ branacci Commentarii Evangclid* MancLni de 
„ Francifci Barbari Gefli» continenti» Scc. Eam- 
„ Elegiam infcripfu Lcodriiius Alcatdo fratri fuo, 
„ dcditque cx ^dibu* fui* Mediolani anno MCD- 
,t XLIX. , quo Francifcus Barbarus Venetum in 
„ ea Urbe Legatum agebat . Leodiifius Cribellus 
„ inter ejus Avi eruditos Viros nomen geflit , at 
,, Philelphus in acerbam cum eo contentionem- 
„ veniens , adc6 ejufdem honori non confuluit , 
„ ut iu ipium virulcntiffiraam Invectivam effude- 
„ rit , EpiAolam fcilicet , qu* prima cli Libri 
M XXVI. „ 


CRI- 


Digitized by Google 


i 9 8j CR ET CORRIGENDA 

I a 


C V 


1984 


CRIBELLUS LEODRISIUS alcer. 
Addenda ad Art. DCLXXI. Coi. ju. 

XIV. Carmina Larina Cardinali Papienfi Tacobo Aman- 
uaro , quibus ficut prius Epifcopalem gratulatus 
ei fuerat dignitatem , ita fic Cardinalarcm ( utor 
verbis ipfius Cardinalis) Mufis profecutu» eft . 

Iu Clunis. Abb. Fufius in Append. MS ad Picincilum . 

CRUCEJUS ANNIB AL. 
Addenda ad Art. DCLXXVIII. CoL jnS. 

VII. Inter Carmina Potitarum nobilium Jr». Pauli Ubaf 
dim Audio conquifita , Madiolaui adita apud Anto- 
nium A’ tuHt<mum , anno i j6j extanc Anr.ibalisCru-l 
ceji tlegi* , fle Epigrammata tol- j. fbrfan a fu- 
periortbut indicatis diverfa . 

VIR. Otacoli . Extant in libro, cui titulus ,, Oracoti de* 
„ Moderni Ingegn i , si d’Uomini , corae di Donne, 
„ ne’ quali umta fi vede tuita Ia Filofofn Menle, 
che fra molri Scrittori fpatfa li leggeva. H F»- 
•uti a , priffe 1 / Gaohto , m 8. De hoc Opere j.iisx- 
d> surus in Hortcnlio Laudo . 

Ex ‘t ad eundem Ode ]oh.innis Stcphani Montis- 
Merulc inter ipfius Carmina . Ticmi , 1570. is 4. 
p*g 7 f- 

Laudatur etiam in libro „ Lettura di Oirotamo Ru- 
„ fcelli , fopra un Soi.etto dcU'iliuflnffimo Signor 
,, Marchcfe della fer 2 a alia divina Stgnora Mar- 
,. chefa dei Vatio. „ Im fen.ua , par Gio. Griffio, 
farno 1 5 j 1. r» 4. 


CRUCEJUS franciscus. 
Addenda ad Art. DCLXXXV. Coi. J11. 

IV. Conlilium pro falute Anima peritum ah ITluftriffimo 
D Philippo Maria Duce Mediolani. Extat ad cal- 
cem Codicis manuferipti Burtholomtei de Ia Valle 
in Bibliotheca PP. Teatinorum D. Antonii Me- 
diol.ini , de quo in Articulo ejulidem de Ia Valle . 
y. Tra&aiu* Franafci de Ia Cruce Primicerii Ecdefi» 
Mediolano dis Decretorum Do&oris de Feftis . MS. 
Incipit: „ Fui ludentis fape numero a nonnullis 
„ Fratribus meis de Clero MedioLaoenfi , 8c in- 
„ teidum ab aliquibus Civibus interrogatos, qu» 
„ fella e flent in prohibitione , fic qu» non , fle ex 
,, quorum non obfervatioue incurritur peccatum , 
„ fle quorum non . Qparc decrevi ea , quo mens 
„ licfer cx Ii* inellett..» capit in pramims in bre- 
„ vibus his Scriptu redigere . Ita tamen , quod 
,, omnia line iuppofita Judicio, 8c Sementi», ac 
„ corregioni cujutliber melius fomentis flec. ,, 
Extat in Bibliotheca PP. Eremitarum S. Augudini 
Crcme . 


CURTIUS BARTHOLOMAEUS. 

Addenda ad Arde. DCXCVII. Coi. 519. 

X. t* Lettera dell' llluftrf*. , e dottiffimn Signore Bar- 
„ tolommeo Coite , ferina da Milano il di s». 
n Gidtno i7*s , in cui fi diniollra l’origine , e 
„ le i. n genu >lel Lago di Como, dei LagoMag- 
„ giore, c dei F'ume derto Latu, ed'ahriFiu- 
n tr.i d’*' dia, colla fedelc ed elatttffiinu defer i- 
„ zione dc’ Monti, in coi fono le conferve di 
,, nevi, e di ghiacci In torta PEftate per slimen- 
„ targli, e co, fervar gli perenni , le quali raan- 
„ caudo maucano. Ext it In Opere Italico An- 
tonii Valifnerii de Corporibus Marinis, fupradi- 
ftum prafcreni titulum • 


XI. Epigramma. Legitur in Collcflione p*-n Laurea Co- 
mius JscobiSitnoncrt» puniaris an. MDCLXXXff. 
Iu Libro iufcripto „ Jofephi Maria Stampv Som archcn- 
„ fis Epigrammata fi:r* , Hercei, SthiiM, Milcel- 
„ lanea flte. Madiohnt , 17i7.mil. Lutat Carmen 
cum hoc titulo pae. 7 3. ,, Sur namirine B irrholo- 
„ mai Curtii, Mediam* Do tn< i*cl iriflfH.fnfcri- 
>» Ptio prafigend 1 ejus L>brn , Medicorum Mrdio- 
,, lanenfium Hifloriam cumplccienti . 

Addere juvat Operi MSto Curtii nollri , dc qao egi- 
mus mim. VII fub titulo j „ Diifartnrione . fn- 
„ coi fi difamiaa il dubbio r.igionevole , che il 
„ Feto venga animato al principio della fua Con- 
„ cczrone, fetitta da Bartolomineo Corte Medi- 
„ co Milanele il di 7. Giug.10 1711. ,, Epilto- 
Um prasfixam „ Al niolto Reverendo Padrc Giu- 
„ feppe Corrado della Compaguia di Gesu nel 
„ Collegio de’ Nobili di Milano. 

Cariifimo Fracello. 

„ I! Signor Dottor Corte Medico di codefio Colle- 
„ gioiUmpbgiaun Libro, in cui fi fofieneva.in- 
,, hmderfi I' anima ragioncvolc nella pnma_ 

„ organizzaxiotic dei reto, ed e flendo Sato que - 
„ flo Libro , per qual raotivo non fl sa, proibi- 
„ to , non ha mancato per 6 di far breccia in chi 
„ nui re qoalche zelo delle Anime, accio fok 
„ ctmditiom fi dia a* Feti il Battefimo , quando 
,, non couiit che fiano morti . Ora venuio a_ 
n quefla Corte , e communicato quefto motivo 
,, per incidensa al Sereniflimo Gnu Duca— , 
„ S. A. R. come zelante , e pio Priocioe ha ab- 
„ bracciato il negozto di procurare , cne fi foo* 
„ corra alie anime delli aborti , quando elle vi 
„ foflero , e perb fi b feritto alia Sagra Congre- 
„ gazione .elponendo come aleoni Patracchuni 
„ lafciavono di Bartczzare in tale occafione,fo- 
„ pra vano timore, che Roma avefle proibito 
,, il parere , che i Feti fiano animati fino dat 
„ principio , chiedeudo fopra cid quatebe pro- 
,, vifione . La Sagra Congregasione ha rifpoAo 
a S A. R. che quando vi fia fond.imnta ragiaatvol* 
da dubbrtart fi u Feto fia ammato daW aurata razio- 
uaJt , ali ora fi puO 0 dovefi hautzzar» fub conditur- 
nt , jh poi nou vi fia tol ragiontvola fon d a uraut o , m 
uajfim modo fi puol battczzart ; ma par Cuuofiarc— fi 
vi fia aut flo ragiauavola foudamauto di dubbto dava 
fintirfi il par era da' Madui, t Taohgi nolis conU*~ 
genza dal fatto. 

„ Ora uon ifT.ndovi alcuna prova evideote con- 
„ tra il duM)io ragionevole efpoflo dsl fuddet- 
1, to Signore, fi defidera chTegli faccia unabro- 
„ ve , e chiara efpofizione degti argumenti , ed 
„ cfpcricnze valevoli a dimoflrare il fondamen- 
„ to di queflo dubbio tagioncvole , e vedere di 
M poi fe vl fiano Medici , e Teologi , che ap- 
„ provino la fua aifirmativa, e giudichino efpc- 
,, diente il fottofcriverla . 

„ Per regola di buon governo , penfo , che dcbba_ 
„ omettere il fuo nome, c uccorne credo, che 
„ il principale motivo, che movefle il predetto 
„ Signor Corte a pubblicare queflo fuo ragio- 
,, nerol dubbio, fia flata la compaflione defle—. 
,, anime, che per 1’oppinionc contraria dovreb- 
„ bero in ul fuppofto perire. Coti fagrificherb 
„ ogni pontigiio per dar mano a promovere- 
„ una cofa coA pia, per la quale, quando riuCcif- 
„ fe .entrarefte ancora voi mio cariifimo a parte 
,, dei bene , che ii farcbbe , quando con quefla— 
„ diligenzt alcun* anima fi falvaffe. Firenze adi 
n x- Maggio 1715. 

,, Voftro Fratello Gonzalo. 

Ad calcem verb fupradidi Opaiculi Bartholomxi 
Cottii «dfunt approbationes V- Medicorum hi*- 
jus Urbis pro affirmativa, nempe Pauli Hiero- 

3 mi Bimii, Jofephi Minorilli, Antonii Lan- 
iis , Joannit Mario Trevitii, Petri Martyris 
Cofle, Necnon IU. Theologorum, videlicet Do- 
minici Cryfpi S. T. D- 8c S. Vifloris XL. Mar- 
tyrum Parochi, Joannis Antonii Bereca S.T. D. 
fle S. Stephani ad Noxigiam Parochi, Joannis 
Baptifls Dia ni Societatis Jefu. Extat quoque Epi- 
flola Latina Jofephi Delpapa pro affirmativa— , 
data Florenti» die }o. Decembris 171 ). Omnia 
in MS. fign. H. n. aifl. Bibliotheco Ambrofian» 
in 4. 


T$m. D. 


Rrrrrrr 


Digitized by Google ADDENDA, 


DECEMBRIUS ANGELUS. 
Addenda ad Art. DCCXUI. Coi. J47. 

XXIII. Notat, qua* nonnulli memorant, ipfum in Aufo- 
nium fcripfiffe , ait Fabricius in Biblioth Lati- 
na media, (St infima «uti». Tomo Ii. pag. 48 


DECIUS PHILIPPUS. 

Addenda ad Art. DCCXV. CoL 549. 

XVII. Enarratio in tit. ff. de Regulis juri», cum additio- 

nibui Hieronymi ChucaFon , Sc Johanni* Bapti- B 
Oa Ziletti . Venetiit , per Petrum MarintUum- , 

1585. tm 8., fic ibidem per Frsacifittm Laurenti- 
num , 1 w 8. 

Philippus Deciut, infigni* Jurifconfultu*, qui feri- 
pfir fuper Decretale* , evim a Carolo Molinao 
damnata memoria , atque ab alii* Hereticsi 
fui flet Scholii* , five Notationibo* inquinatu* 
juffu Pii V. Pont. Max. procurante autem Tbo- 
maManrico, Sacri Palatii Magiflro , fuit expur- 
gatu* . Expurgatione* autem ipfc una cum. 
alit* ad Coufiha Alexandri de Imola fpe&inti- 
bui, feparatim edita fuerunt tum Roma, tum 
Neapoli epnd Roymundum Amatum, aeno ipo. 

fic cum poftea e neti 11 , anno *| 7 l . idem ip(e Li- I 
ber Decii fuper Decretale* prodiiuct apud Juutaj . 
Expurgatio huju* editioni* ejufmodi fjfta a Fr. 
Thoma Manrico Sacri Pal «ii Magiftro , atque 
edita Neapoli , apud Raymundum Amatum , armo 
iyto- hac eft , quali* jamdodum impreffa hic C 
inferi debet, at fequitur. «... « 

j, Ex Confilii* Philippi Decii eum additionibu* Ca- 
n roli Molinai , tollantur qua infra dicuntur , 

„ notata juxta imprdfionem Lugdunenftm , tj jd. 

, fub Infigni Leoni* . 

Subfcquuntur Corregione* fnpradifta per exten- 
fum in Tom. *ll. Apparatu* Sacri Antonii Pof- 
fferini pagg. 77 & feq. . 

Ejui Effigies cum Elogio, extat in Bibliotheca 
Calchographic i Jam Jacobt Boi Bardi . Hetdel- 
terga , 1669. n 4. 

DEGAMUS VALERIANUS. 

Addenda ad Art- DCCXV!. Coi. JJJ. 

VIII. Di Valeriani Decani nobili* Mediolancnfi» , 8c Ab- ^ 
tatis Caffinenu* Tabula Tetragonica, fic Gno- 
monica, atque caligatio errori* Boethii , fic quo- 
rundam aliorum Arithmeticorum in recenfen- 
di* numeri* pcrfc&u . Opu* bifariam divifum. 

In piiori parte ptamittuntur Monita pro tota.. 
Tabula Tetragonica , 8c eju* Tabula parti- 
cula I continent omne* numero* quadrato* ab 
unitate ufque ad tooooooooco. In altera habetur 
rdiduum Tabula ejufdem ufque ad quadratum 
aifoooocooo. Item Tabula Gnomica cum ipGut 
declaratione, fic caffigatio errori* Boethii. 

Sequitur EpiAola Nuncupatoria AuAori* ad Cardi- • 
naiem Fedecicum Borromaum , quam utpotc.^ 
leftu dignam tiiofcribere fatiu* duximus . 


„ Iltuftriffimo , fic Reverendiflimo D D. Pederico 
n Borrotnco S. R. E. Cardinali optimi 1 merito, 
„ atque V igilantiflimo Mediolani Archicpifcopo 
„ D. Valeria, u* Dcganu* Abba* Cafinenfi* per- 
„ petuam felicitatem . 

n Quemadmodum nihil negligendum ccnfuit Deu*, 
„ Ampl fiime Princep* , in umyerii opificio, in- 
„ firmum licet fit illud, fic abjctlum, ita con- 
„ fido te Summi ipfiui Dei «mulatorem , m- 
„ Bibliotheca Ambrofuna animi tui cxcelfi, at- 
,, que eximia in patriam charitati* moiiimento 
„ cterno, hifcc Tabulis mei* Terragon k« , 8* 
„ Gnomonica , atque caftigationi errori» Boe- 
„ thii , fic quorumdam aliorum Arithmcti- 
„ eorum in enumerandi* numen* pcrfe&t* lo- 
,, cum aliquem adfcnpturum humilem- . 
„ Ego deinceps , fi ata* ingravcfcem permiJe- 
„ rit , ultimam marum admovebo nonnulli* 
„ Notis, fic ii* fani locupletibu* , ad priorcl 
„ duos libros Elementorum conicorum Apollonii 
„ Perget , fic Dilucidationi utriufque hbfi Archt- 
n medis de Sphara , fic Cilindro , quod onua 
„ fi fuftinere non potero, utcumque nunc fc- 
„ habent , tui erunt , ut decu* fciltcet aliquod 
„ i te, fic a Bibliotheca tua fingulari hu|u*ci- 
„ vitati* ornamento , recipiant . Plura m nec 
„ Audia nec potui conferre , cum ad quinqua- 
„ gefimum stati* annum vergen* in ea quali 
„ per jocum venerim , fic pn* vita me* mfti» 
„ tuto , fape *lib avocatu* fuerim , nec con- 
w ferre poffe fpeto caligantibus oculi» , fic au- 
„ ditu am.ffo . Pratcrquamquod vehementer 
,, cupio in ledlione Sanctorum Ambtoui , cc 
,, aliorum Patrum die* meo* terminare , qua— 
„ de re fiiSum efl , ut cdm junior muha coo- 
. fcripfiffcra , tum in totam naturalem Phitofo- 
„ phiam , tum in quafdam Sacr* Theologia 
„ parte* , nec laborem modd fuftinere pomra , 
n qui in eorum corregione effer nectlLiriu* , 
„ ea flammi* perdere maluerim, quam permu- 
. tere , ut corrupta appareant , quod idem- 
M cum hi* Opufculi* facere cogitarem , grandi* 
ucia coepit, fieri poffe, ut tu* fint be- 


” me fiducia coepit, fieri poffe, ut tu* fini be- 
,, Dignitati accepta . illud fcia* velim , o*n n 1 a_« 
„ u/que ad ultimum apicem me propria manu 


M UiquC au Ultimum apitein 

M cem fcripfiffe , fic primilm tibi , atque unicum 
M exemplare dicare , quod lituris facilem pote- 
„ rit veniam impetrare . Enixi autem te rogo, 
ut ad brevem diuturni tamen labaris fpecu- 
lationem de numeri* perfc&it oculo* aliquan* 
do a graviffimi* paftorali* officii curi* conver- 
tas, nam propter fic rei novitatem, fic mul» 
„ torum feculorum errorem tandem explofum , 
Cc tuam cum iifdem numeri* pertedu excel- 
lentem fymetrwm aliquid ,qu»J te obkcUre 
J poffit , fottaffe repetie* , fm minu* boni am- 
nium meum conlule . Vive , fic vale, atque 
aJ fummi Apoflolatu* faftigium paratui eflo. 
. Mediolani , in Monafterio Sandi Simpliciam, 
„ Idibus Maji MDCXVl. „ MS.in foi.ffibl.oih. 
Ambrof. fignat. I num. 60. pagg. 1018. 

IpGus igitur tcftimooio fulti h*c illiu* Operibug 
addenda duximus . 

Nota* ad priore* duo* libro* Elementorum conico, 
rum Apollonii Perg*i . 

Diluci dationem utriufque libri Aicnimedu ac^ 
Sphrra , fic Cilindro . 

Opera multa Philofophica . 

Alia in quafdam Sacr» Theologi» pane*. 


Digitized by Google 


1987 BC ET CORRIGENDA 


FA 


1988 


E 


Ab ECCLESIA INNOCENTIUS. 


Addenda ad An. DCCXXXJI. Coi. y 67 . 


P Atrem habuit Celidonium , Notarium Collegia- 
tum Mediolanenfem . 


XVI. Epiflolc Latina ad Ericium Puteanum , ut eruitur ab 
«jufdem ReTpor.foria , in qua Gc: „ Suavifimam 
„ Eptftolam tuam accepi , deliciat non verba legi 
«* &c. Latine veri» optimi fcribis flte. „ Data— 
anno MDXCIV. 


EDERI PETRUS JOSEPH. 
Addenda ad Art. DCCXXX 1 V. Coi. 569. 

IL Oraxione detta nell' Accadcmia dcgli Affidati di Pa- 
tria Panno MDCLXXIV. „ Se ptii inganna Ia— 
•1 fijeranxa , chc il timore . „ MS. in ToL Enat 
*n Bibliotheca PP. Soc. Jefii Domus Prole ff* S. Fi- 
detis Mediol. 

UL Alia „ Contra Ia detrrazione „ MS. in foL IbidL 

IV. Alia in laudem P. Generalis Carthuiianonun, dum- 

iret ad Capitulum generale , & trunfiret Medio- 
„ h» • MS. in 4. Ibidem . 

V. Alia „ per la morte dTfabella , Regina delle Spa- 

p *ot , e moglfe di Fi lippo IV. MS. in fol. Ibid. 

VI. Alta „ in morte di Bartolomeo Torriano Sacerdote, 

«* e Prapofto . MS. in fol. ibidem. 

VII. Corona Reale dello flato innocente: Difcorfo Acca- 

demico . MS. in foL Ibid. 

VIIL Difcorfo Accademico „ fe Ia Mole detla Terra Ga— 
•^maggiore della Mole delPAcqua . „ MS. in foL 

IX. Cento, e piu difeorfi farti in diverfe occaftoni tanto 
in tempo di Quarefima, che in giorni fellivi fra— 
Panno . Tom. IL MS. in fol, ibid. 


A 


F 


FANIANUS RAPHAEL. C 

Addenda ad Art. DCCXLVIII. Coi. 589. 

IV. Oratio &tis elegant in cooptatione Philippi Pirovani 
tn Collegium J. PP. Mediolaneiffium , anno MD 
XCIi. , ut in Articulo r jufdem Pirovani diximus . 


FARAUDUS PROSPER. 

Addenda ad Art. DCCLI. Coi. 59«. 

I N numero IV. indicavimus additamenta ad Opus 
de imitatione Chrifti Thorax Kempcnfis . poA- 
modum genuinum libri titulum , & binas editiones D 
videre nobis licuit in Indice Bibliothecae Regia Pa- 
rifienfis Tom. V. nempe : 

„ Dell' fmitazione di Crifto di Tomafo di Kempit libri 
„ IV. revifli, correcti, e tradotti in Italiano, con_ 

,, un Dtfcotfo, ch'e>;li ne lia 1 'Autore, e con Ia— 

U Vita dei medci"mo: d » ProfperoF.ir.iuid i Milancfc . 
Parigi, prtffo la y*loua it G<ovt*"i Camufat , 1645. 
tn »4., t Parigi, prtjfo Sttfaxo Loyfo* , 1 6pg. m ia. 

FERNUS de BRUSATORIBUS 
BERNARDINUS. 


FERNUS MICHAEL. 
Addenda ad An. DCCLVI. Coi. 59«. 

Q Uamyis in Articulo Opera Ferni noftri jam ti- 
tulo tenus dederimus , gratum forte erit Le- 
&ori ampliorem habere notitiam eorundem , una 
cum fpccimine Latine Poefis , qua Fcrnus cxccl- 
Iuit . 

Titulus libri nun. I. enuntiati , hic cfl : „ Epitoma de 
„ Regno Apulis, fic Sicilis reducens fummatim io 
„ unum quscunque de eo tangunt Hiflorici inci- 
i, denter , & fpuriim , dum univcrlaiitcr rerum- 
„ omnium gcftu deleri bunt . 

Sequuntur 

Epiflolii Auroris ad Alexandrum VI. PontiGcetn Maxi- 
mum . 

Carmen ad Lc&orcm, Gc : 

Parlbanoptt varias , (fui utfeit Ordina cladtt , 

Gtflaqua ab axtarnit balla ervetrta vhit . 

Er fi tlfot Ragat, cmfrarfaqut faxguim Rtgua, 

Ea boe txtguo codice dofbu aris . 

Caci morUtltt totum comfundtmut Orbam, 

Alltr » alttrhts dum ruit taeiiium , 

Dum [a quifqut Cupit rtliquii prafiara : fid omatt 
Commorimur mifira conditione paret . 


Corrigenda ad Art. DCCLV. Coi. 594. 

Ibid. Un 11. MDCXXVn. corrige MDXXyil. 

In Infcriptione ver6 Joannis Ambrofii Bcrnardmi Glii , 
ubi Icgiinr ,, obiit anno Domini MDCCVII. corri- 
ge JdDCCX, uti monuit Ci. Si tonus. 


EpiftoU mi fla Pomponio Laeto Liternorum Principi . 

Altera ad Felimun Sandeum Fer r, trientem J. C. Rotc 
Auditorem , utriufque Signature Referenda nuax- 
Pataiinum Clariflimum . 

Carmen Femi ad eundem . 

Liber nuro. 11 . Gc inferibitur : ,, De Legationum Italo- 
„ rum ad Divum Alexandrum' Pontificem Maximum 
„ pro obedientiu , adventu , & apparatu , plurimif- 
,» que ab obitu lunoccmii memorandis . 

Sequuntur 

Sperato Fratri optimo Domino Michaeli Fcrno Medio- 
UncnG Rom* J acubus Antiquarius . Epillolu , data 
Mediolani dic primo Januam MLCCCXCilJ. 

Carmen Ferni ad Antiquarium . Epi- 


Digitized by Google FE 


1990 


1989 FE ADDENDA, 


EpiAoli Michaeli» Fcmi Reverendo in Chrifto P«n 
D Jacobo A «uiqutrio Ducali fummo Sacerdotio ( fic) 
Sccrerario dipii flimo. Domino fuo Obfervaiadiflimo. 
Ex Urbe V. Non.»» Martii MCCCCXCJII 

Carmen Ferni ad Antiquarium in formam Hymni . 

Alia Epiflola Ferni ad Antiquarium , data Roma dtc- 
XX 111 . Maji MCCt ( XC 11 I. In fine fic Icgnur , Hi- 
„ rtoria nov 1 Alexandri VI. ab Innocenti» obitu 
„ VI H. „ Euchtnu» Argcnteu» imprd&t Rotnn , 

Aliud t-cn-cn Ferni , fati» longum ad Cardinalem Sanfe- 
verinum . 

Michael Fernut Mediolancnfii llluibiflimo , fic Rcveren- 
diffimo in Chrifto Patii , 8c Domino , Domino Fr. 
Sanfeverino Saerofand* Romana Ecclefi*, & San- 
fti Theodori Diacono Cardinali fplendidiffinio Do- 
mino fuo Colcndiflimo Fpiflola» 

Joannci Typherna» Dccietorum Dodor , Michael» Fer- 
no Mtaiolancnfi fuo fu lutem . ,, Tc norunt omne» 

,, cautarum Attorem , tubcllionatus peritiam cal- 
„ lentem , Juri , non Phikifophi» , non liberalibus 
„ fludiis vacantem . In oculo* omnium in Foro , 

„ in Arce , in Vaticano vertaris , celerquc nc pro- 
„ peri: ad omnia accurrii 8cc- Legi nuper fumma 
„ cum voluptate illud uuivcrf» Curite Compendium, 
„ in quo Rerum omnium Curialium fummatb- 
„ callere pcritic demonitr.il ficc Legi item illud 
„ tuum Centum facetiarum Opufculum.ouod quanti 
„ fit rifus plenum , quam inter joco» feria fera» , 
„ quant i dulcedine fcurrilia explices , fic quod Opc- 
,, ris fumma eft flnridfc , ornati dulciter omnia con- 
,, cinnaveri* . „ Hac ad pleniorem Auroris noti- 
tiam fpc&are crcdulimu* . 

Numerum VII. copiofiori Elencho damus, nimirum : 

Pwfatio Cri eialit, fit li-.dcx Operum Jo Antonii Cam- 
pani ad Jacobum Antiquarium , cum Epigrammate. 

Monrta duo ad Lectorem de Strutiura toriui Operi» , 
quorum primo Epigramma , alteri ver6 Odem Sa- 
phiram continet. 

Vita ipfius Campani a Ferno corferipta, cum Praefatio- 
ne ad Lectorem { ulteroque Epiftola ad eundem Le- 
ctorem in fine , fic Carmen in detractores ad Cam- 
pani gloriam . 

Amici Monita ad Lc&orem i 

Nuncupatoria ad Jo. Antonium Card. Alexandrinum- , 
cum Epigrammate ad eundem . 

Alia Nuncupatoria pro Orationibus Campani ad B.Card 
Sarifitae Crucis , cum Epieiammate ad eundem a 

Monitum ad Lcdorem ante Epiftolas Campani . 

Nuncupatoria ad Card. F. Picolomincum ante cafdcou 
Epiftolaa . 

Epigramma alterum ad finem Epirtolarum. 

Nuncupatoria ad B. Cardinalem Opufculorum Hiflorico- 
rum Campani. 

Alia ad Jo. Epifcopum Pertiftnum cum Epigrammate^ 
ante Vitam Brachii . 

Alia ad Pomponium Lztum , qua ei dicat Elegias , fic 
Epigrammata Campani . 

Corruptorum recognitio ad calcem totius Operit ; cum 
Epigrammate . 

Impreffio fic notatur: 

Characteribus Venetis tmprefliun Roma , ptr Euebtrium 
Siitr , alias Frar-cK . 

Unius ipfius Mich.icl; % Ferni Mcdiol.tneniis cura , corre- 
gione , fic impenta . 

Anno Chriflian* Salutis MCCCCXCV. Pridie Kal. No- 
vembris , in fbl. 

Ad Mithaelem Fcnium plure» Jacobus Antiquarius de- 
dit Fpiftolas , quas lingillatim enumerare juvar ad 
Etudnorutn Hominum voluptatem . 

1. Eum removet a maledictis , qua adversus Petrum Leo- 
nem Vei cclleufem ( eum inter exteros laudabimus) 
evomebat . 

*. Refpondct Ferni literis, fic quadam feribit de oppugna- 
tio ■ Oppidi Agelin* , fic de Helvetiis , qui Verba- 
nutn lutum infcftabant . 

j. Scribit Ferno, magni femper & fc habitum fuiffe Joan- 
nem Antonium Campanum , quem fe puerum audi- 
viffc Pcrufii tcftuur ; deferibu fingillatim cjufdcnu- 
Campani Opera , atque ipfius eruditionem , rtylum- 
que commendat . Comparationem quoque inibunt 
inu-r Campanum , fic Cardinalem Papicnfem 

4 - Vitam Aulici Romai.i deferibit ; fcquc felicem «ffjrit, 
qubd Ludoviro Sfortic dcferviat- 
fixtant omne* inter Epiftol.11 ipfius Jacobi Antiquarii 
editas , apud Ltcmtm , 1519. in 4. 


B 


D 


E 


FERRARIUS BARTHOLOMAEUS alter. 


Addenda ad Art. DCCLX. CoL 598. 


II. II Computifta rifioloto diferente d’ognl altro volume 
fin qui porto in luce , o fia Tariffa generale per 
tutte le parti dei Moudo, compofls da Bartolo- 
meo Milancfe publico Profcffore d’Aritmetica _, i 
dedicata al Signor Filippo Pcrlafc* . Milmo , pnfi 
fo il Cordi, 1641. in 4. 


FERRARIUS FRANCISCUS. 
Addenda ad Artic. DCCLXIU. Coi. <Soi. 

VL Manyrio di S. Lorenzo . Roma , rdji « 4. 

Brcrti mus in Viris Ravcnat ibus de eo fcnbtt plura, 
indicans ipfum fuiffe Pnepofitum Ecclefie» S. £ pol- 
linaris Cremon» , ac duo Opufcula edidi fle-* , 
quorum tit. „ „ _ _ 

VII. Libro de’ fccrcti . e mifterj afeoftt nella Con ifer a* 

sione dclle Chicfe, Altari, e Cernuer j . Crtmo- 
na, prr Barucmo Zamri , 1/94. in 8., in quo eru- 
dit. ffimfe agitur, pntctpoe de confecratione, CC 
reconciliatione Eccieftarum . 

VIII. Stimolo di eterna falute. 

IX. L*lncorona2ione dei Ia B. V. dei Popolo . 

X. La Vita de* Santi Tutelari della Citra , MSS. 
Opufculum quod dedimus fub num. V . fcilicet 

Efter claltaia , Cl. Anfius loco infra citando affe- 
rit apud fe extare Cremon» etiam editum per 
Balpttrium, ideoque nullum dubium remanet, 
ciuldcm Audiorem funle Ferrarium noftrum . 
,Vide fupracitarum Cl. Arifium in Cremona litexar 
ta T. ili. pag <9. 


FERRARIUS JO ANNES DONATUS. 

Addenda ad Artic. DCCLXIX. Coi. 607. 

X. Oratio in funere Nicolai Canalis , Seminarii Mediola- 
nei fis Alumni. Memoratur, fic in compendium» 
redacta refertur ab Horatio Lando in narratione 
obitusCanalii.de quo in Addendis ad ejufdemLan- 
di Articulum dicemus. 


FERRARIUS de GRADI JO. MATTHJEUS. 
Addenda ad Art. DCCLXX. Coi. 608. 

VIL Jo. Matthui de Ferrariis Opera Medica, in fol. 
maximo . In calce : Secunda pars famofiffimi 

,, Artium , fic Medicina Do&oris D, Johannit 
„ Matthai ex Ferrariis de Gradi, imprefla Afodii»- 
„ lani, duSu , fic aufpiciis folertiffum Viri D. Pe- 
,, tri Antomo de Ciftiliono, feliciter explicit An- 
„ no MCCCCLXXXI. IV- Nonas Maji , Johannc^ 
„ Galeario Vicecomite Duce nolito tnvidiffimo , 
,, ac Principe feliciflimo „ . Ex Cl. Saxio m Hift. 
Typograpn. fbl. DLXXVI. 

VIII. Emendavit , 8c adnotationibut illuftravit S. Anto- 
nini Archiepifcopi Florentini opus Hiftoricorum , 
fic Chronicorum , quod tribui Tomis prodiic 
Bnfilt* . Ex Pcllegrino Orlandi , fic ex Clar. Abb. 
Fufio in App. MS» ad Picinellum . 


FERRARIUS OCTAVIANUS. 

Addenda , 8c Corr. ad Art. DCCLXXII. CoL 609. 

I 

XXVII. Cenfura lin totam Ariftotclis MetaphyficanL. . 

MS. in fol. jufta molis. Extat in Biblioth.FF. 
Capucciuoruin ModoetU». 


Articulo num. III. ubi legitur: De Origine Romano- 
rum liber ad Franctfcum FiloJonium , corrige^ 
Dant/ium Filodonum . 

Braidcnic Mufcum fervat hujus AuQoris NummifmxJ 
ubi ipfius Icon Cuti» hifce verbis: OUnvtMMus Ftr- 
rgriut Httronymi F. Mtdiolatun. Averfa pari Arifto- 
telis prsriert 1 'rotomcn , uppofito lemmate : Virtu- 
ttt kuiut amavit. 

FER- 


Digitized by Googie 


1 99 1 


FE 


1991 


ET CORRIGENDA. FO 


FERRARIUS OCTAVIUS. 


Addenda ad Artic. DCCLXXIII. Coi. «11. 


XXV. Nenia fofcchi Celaris natali facta Oftivii Fer- 

rarii . In libro „ Oorapofizioni dc* Signori 
„ Accademici Bicovrati per Ia na/cita dei 
„ ScrcnifR.no Principe Giufcppe Arciduca_ 

„ dWuflria, r.tccolte da Carlo Patino Mcdi- 
„ co di Farigi , pubblico ProfefTore in Pa- 
„ dova, e Prencipe dell’ Accademia . Pa- 
„ dova, 1678 tu 4‘ pag. i 3 . 

XXVI. Origo, Uc SicmmaGemn Mminenghas .Patavii, 

par Petrum Mariam Frambottum , \6jt in 4. 

XXVII. Emendationes Gafparis Sciopii infamia F. Stra- « 
da „ qua* cujufdam Viti celeberrimi manu D 
» dclcripcai fe po (Edere gloriatur M. Rodul- 
„ phu* Marcinus Meelfuhreru* in Acceffio- 
„ nibui ad celeberrimi Viri Thcodoti Jan. 

„ fonii ab Almcloveen Bibliothecam pro- 
„ miffam Sc latentem . Ita Cl. Fufius . 

XXVIII. EpiftoI* ad Luc. Schreckium data , qua* apud 
Thcophylum Spigciium adfervan aUcrit ci- 
tatus Martinut. Hujus porro dodiflinii Viri 
feripta avide expe&ari a plurimi* allerit 
laudatu* Konigiui. 

XXIX. Oratio in funere Baptifta Nani Equitis, & D. 

Marci Procuratoris, juxta Patavinum exem- 
pUr recola . Nonmharga , 1680. fumptibut 
Geargii Scbturtri , m ix. 

In Tomo XXXVII. Mircellaneorum Biblioth. 
Braydenfis legitur Anonymi cujufdam Soc. 

Jefu Apologia adversiis Prolufioncm OOavii 
Ferrarii pro Cornelio Tacito editam quinto C 
amb anno Patavii. Divila ett in Capiti. 
XXXIII. , atque Audor acri , fed erudito 
ftylo in Ferrarium invehitur. Incipit „Ofta~ 
n vio Ferrario Sanitatem. Cum in Subur* 

„ bano rufiicarcr feriis Autumni proximi dcc. 

MS. in fol. p*gg. jd. 

Celebratur quoaue in libro „ Letrura di Giro- 
w l imo Kufcelli , fopra un Sonetto ddPiliu- 
w ftrifEmo S g.iore Marchefe d lia Terzi. , 

& alla Divina Signora MarchefU dei Vallo . 

V tntzia , per Gia. Griffio fama ijr*. in 4, 

Aliqua caccrpfimus, ut fupra , ex Clar. Abb. 

Fufio in App. MS. ad Picinellum . I 


FIGINUS PETRUS. 

Addeoda ad Art. DCCLXXXIV. coi. «14. ° 

I Nter majores prasfaii Petri Figini claruit alter 
Petrus Figinus Mcdiolanenfis Civis , cuius ma- 
gnifleentun tcfhtur egregia Porticus , ex vintiqua- 
ruor columnis conflans, ante aream Metropolitani 
Templi Mediolani anno MCCCLX. polita , qua* a 
Figino conditore Ftgtncrum etiam in prsefenturum 
nuncupatur , ubi in ejufdem fronte marmori incifa 
lwsc legitur epigraphes : 

HANC DOMVM 
PETRVS POSVIT FYG 1 NVS 
LAVDE FLORENTIS PATRIAE E 

TVOaVE ANGVIFER DVCTVS 
GALEAZ HONORE 
MAXIME PRINCEPS. 

Es Cl. Sitooo ia Chron. Coli. J. PP. Artic. 7J1. 

pag. >8a. 


ScripGt quoque Petrus noder 

II. Argomcmi fopra tunl i libri <jdl'Oprr. dei Divio. 
Dante. MS. in fol. pjgg i io, apud me. 

Opera verb ejufdem Duitis ab eo recognita , emen- 
data, atque foppletu priimm lucem viderunt: In 
Vanazia fer Mattea di Cbodacbb da Parma, 149}. 
adi 19. Novembre in fol Et iterum. Ivi, per Pktra 
■fit** ^ arnl I 11 da Palazoto Bergamafco, 1497. 


FORRERIUS ABBIATUS MATTHifcUS. 
Addenda ad Artic. DCCC. Co!. (S41. 

IV. Coafultatione* , & Dcfcnfionc* in caufii Jo. Baptifla 

de Medicis de Sercnio, 6c Jo. Cotbctte . Modiolo- 
m, 1 6rjy. T. II. in 4. 

V. Oonfultatio ,& Dcfcnfio in c.iufa Marchionis Fran- 

ciCc! Maris Lucini. Mediolani, 1674. dia 7 Sapeam- 
brtt, m fol. pagg m. penes Advocatum Sitonum. 


FOSSATUS JO. FRANCISCUS. 

Addenda ad Artic. DCCCI. Coi. «4j. 

VI- Difcorfb fopra Ia morte dclla DucIkH» di Fena_ : 
Aitlano, i<xj. in 4. 


FRANCISCUS. 


Addenda ad Artic. DCCCIII. Coi. 644. 

I Mpreflo jam Articulo fupradi&o ubi FrancifcuttL* 
une cognomine , k patria tantummodo Mediola- 
nenfem appellatum commendavimus, innotuit nobis 
hujus non infimi Vatis cognomen Is fuit i Fami- 
lia Ncvizzana , qu* in Oppido Abbiati-^rafli etiam- 
num floret , ideoque placuit hoc Le&onbus indica- 
re , cbm etiam alia ejus Carmina Iraltca ad noflrara 
pervenerint notitiam , nam prafter jam indicata— 
numero I. qu* reperiuntur in libro quarto Carmi- 
num Variorum edit. Bononitnfit Anjilmt Gtaccartlli 
anno ijji. in 8. habentur 

II. Rime di Francefco Navfzuni Milanefe. Extanr io* 
libro, cui titulus: „ 11 Tempio alia Divina Signo- 
i, ra Donna Gicvanns d'Aragona fabbricato da— 
„ tuiti i pii gentili fpiriti , e in tutte le lingue— 
t . principali ael Mando „ . In Fenezia , par Plinio 
Piatrafanta 1JJ4 t* 8., & ivi, per Francefco Rocca , 
ijtff. in 8. 

Agit de co CLP. Francifcus Xaverius Quadrius S.J.in 
Opere fuo inferipto „ Delia Storia , e ragionc— 
d’ogni Poefia „ Tomo II. pag g. jj6. 8c ju>. 


F RIGER IUS SEVERINUS. 

Addenda ad Artic. DCCCIX. Coi. 648. 

III. Carmina V.Laiina ad Joannem Baptiftam Bononiam; 
cum totidem actricis illius relponfiombus j ex- 
tant in libro, cui titulus „ Corona Poetarum-, 
„ Jocus Poeticus To. Rapiiila Bononia J. C. Mc- 
„ dJolancnfii m. Mediolani , 16 14. in 4. 


Tom. O. 


sffrrrr 


Digitized by Google ADDENDA, 


«994 


GAGLIARDI de ROTA ANTONIUS . 


GATTICUS HIERONYMUS. 


Addenda ad Ait. DCCCXII. CoL «Jo. 

XXXVII. Difcorfo, o fia Vita della B. Ctiftina Vifconti 

da Milaoo , dell’ Ordine Eremitano di Sunt* 

Agoltino , intitolato POmbra di Crifio . Mi- 
Unt , per l' Agnelli , 1677. m 8. 


GALLARATUS ANTONIUS, 
feu JO. ANTONIUS ACTIUS. 

Addenda ad Art. DCCCXXV. Coi. 66i. 

F Uit filius Domini Jacobi , olim filii Domini An- 
tonii . 


XIV. Lamento di Crifto dei Sannazzaro tradotto da— 
Monfignor Antonio degli Actii Gallarnto . Etf 
foluto Carmine fcriptu* , vulgb , Verfo fcioito , 
In Alt Uno , per Pacifico Pcmzio , 157*. m 8. 

Es CL P. Quadrio „ della Storia , e della Ragionc 
d’ognj Pociia „ Tom. U. pag. 66i. & ex Cl. 
Si tono . 


Addenda ad Art. DCCCXXXVII. Coi. 670. 

XIII. Mattidta; Rapprefcnt.i2ione grave, • Ctcra, Iftoria 
zeale curiofiffima dcl P. F. Girolamo G.ttrici , 
Milanefe . I» MiUno , nella Regie Ducti Corte— t 
per Giamhaltifta MalttjQ * , in n 

Ex laboriofiffimo Owcre P Quadri* Soc. Jefu „ del- 
„ Ia Storia, e della Ragionc d'ogiu Pocsla „ 
Tom. IV. pag. nj. 


GATTUS JO ANNES DOMINICUS. 

Addenda ad Art. DCCCXXXVUI. Coi. 671. 

filius Antonii , ut nos monuit Cl. Sitonus . 

UL Panegirici due ; Uno in lode di S. Antonio di Padoa, 
1 'altro in lode di S- Francefco di Sales . Milma , 
fine Imptclfori* nomine , 1677 in 4. 


GALLINONUS THEOPHILUS. 

Addenda ad Art. DCCCXXX. CoL 664. 

* C 

A D ea , qu* proprio loco fuperiiis diximus de- 
hocTbeopl«iloGaUmonoTnviIienfi, qui etiam 
Theophilus Lombardus antonomallicc nuncupaba- 
tur, modo addendum putamus, quod ipfe fuerit Au- 
dior primus , cujus opera & fuafionibus zdificari 
coeperint Hofpitia pro Pauperibus mendicantibus: il- 
ludque apudS.Gregoriurn extra Bononix patri* me® 
muros fuerit itidem primbra io eum finem extru&um 
Hofpitium . Ceterbm quia Joannes Barros a ffcnt Toro. 

IV. Decadum Lufiram* , Fr. Theophilum Augufti- 
nianum annoMDXLIIl. fnbuiifc Orationem, de qua 
inferibs , coram Summo Pontifice ; quem Augulti- 
nenfem Virum Herrcra Tom U. Alphab. Auguft. 
pag 460. credit , nec immeritb , eumdem die ac 
prxfatum noftrum Trivilienfem Theophilum credi- 
mus ; huic ideo pari fententi£ tribuendus videtur 
hujufmodi mentis foetus , videlicet ; 

11 L Oratio in gratiarum aSione , habita coram Summo 
Pontifice , pro Urbe Dicnfi Regni Camboj* in Lu- 
(it anorum poteftatem reda&a. 

Ex CII. VV. P. Gulielmo Nicolai Ord. Eremitarum , 

& P. Abb. Fufio in Appendice MS. ad Pidaclium . 

GARBICELLUS JOACHIMUS. 

Addenda ad Art. DCCCXXXIV. Coi 669 . 

XIII. Declarationes Decretorum Sacre Congregationis 

Concilii ab anno MDLXXIIL ufque ad fija tem- E 
por* . Vol. VI. MSS. in fol- 

XIV. Lcftcre della Santa MadreTerefa diGesii commen- 
tate da Monfignor di Pab.fox, tradotte da II’ Id io- 
m.i Caildlano nella lingua Itahana . Tom. II. 
A.SS. io fol. 

Omnia pene* Suos Mediolani , 


GAVARDUS FEDERICUS NICOLAUS. 

Addenda ad Art. DCCCXL. Coi. 674. 

L icet omnem adhibuerimus diligentiam in per- 
quirendis hujus praeclari Auguilinenfis Viri 
Operibus, ac Lucubrationibus ; nihilominus poft im- 

S reffum illius Elogium , atque indicem eorum, qu* 
idiceramus ab iplo fuifle (cripta, ex fortuita libro- 
rum quorumdam Icrutatione , aha nobis occurre- 
runt ingenii ejus monumenta, qu* modo indicamus. 


VI. Oratio Panegyrica in laudem Divas Rof* Limanas. 

VIL Oratio pro Commemoratione mot tuorum in Comi- 
tii* generalibus Ord Eremil S. Auguliini Rom® 
habiti* annoMDCLXXUL, quam Or»tio*>cm ar- 
bitrati funt Patret omne* ilhus Synodi fuifle de- 
cus , & Coronam Sv nodalium geitorum . 

VIII. Epigrammata duo Latina , unum ad Rcv. P. Mar- 

t tuum Berrai pro Thcfibu* Antiphraflicis : alia- 
rum ad Hieronymum Corbcllinum nobilem Vi- 
tcibienfem , ut Augulhnianum intlinuum ample- 
fiatur . In libro Italico Dominici Antonii Qan- 
dufphi , cui titulus : ,, Fiori poetici dell* Eremo 
„ Agofliniano „ . Gtnoa , prtjfo il Frmcbelli , 16*». 
in 11 

IX. Lyric» Lucubratione* Italic* quinque , vu!g6 So- 

wttti , quarum prima fiipcr Problema ,, Utrum fa- 
„ cilior via fit ad vitium, vel ad virtutem „ ab Au- 
dore ditia in Academia Vitcrbienfi : altera in— 
mortem Cardinali* Franeifci Alari* Brancani pa- 
riter in eadem Academia recitata: duo in laudem 
Divae Cath irinas Virginis , 8c Martyrii : ultima— 
in laudem B. Alarias Virginis, Cin&uratorum Ad- 
vocat* , qu* omnes imprafl* itidem repciiuntur 
in memorato Gmdulphi Opufculo. 

A P. Gulielmo Nicolai ejufdem Ordini* do&iflimo , 
6c araicitlimo . 


Digitized by Google •995 


G R 

De GRADIBUS JOANNES 


ET CORRIGENDA 

A 


Addendi ad Art. DCCCLXXIV. Coi. 700. 


VIII. Commentaria Felini Sandei in V. Lib Decretalium, 
cum Additionibus Bcnedi&i Vadi, Andre» Moce- 
nici , Jacobi Philippi Simonette , 8c Joannts a 
Gradibus. Lugduni , Jiaa Typogravbi nomine, 1U0. 
Tom IV. VoT. II. in fbl. 

Enarratione» Guidonii de Barfio fu per Decreto , 
cum Scholii* flcc., 8c Emendationibus Joannis de 
Grildibui . Lugduni , per Mtlcbiorem , & Gafpartm 
Urtcbfel , 151J ht foJ 

Alphabetum utriulquc Juris Petri Ravennati», cum 
Autario Joannis rhierret, 8c Appoftillis Joanni* 
dc Gradibus . Sint loco , & Typograpbo , m 8. 
JoanniiBoutillier liber infcriptut„Sutnini Ruralis „ 
quem Jo. de Gradibus JC quamplurimis Jurifcon- 
iultorum auctoritatibus , e* Pandemis exornavit. 
Penfiit , apud Joonnem Petit , i«i*. 

Ex GeihcroT 


IX. 


XI. 


GR 199 6 

GRATTAROLA MARCUS AURELIUS . 

Addendi id An. DCCCLXXIX. CoL foj. 

IX. Difcorfi fopra tutte le Fefle fra Panno dclla Bcara— 
Vcrginc. Ex Maraccii Btblioth. Matiana Vol.II. 

Titulus autem genuinus libri , quem dc.limus nume- 
ro II. ex Picinello, eft „ Pr.itica dell i Vira Spiri- 
n *ualc per lc Monache , cd ait re perfone defide- 
t> rofe di far prog reflo nclft Criftr«uu perfezione, 
„ con il modo dVillevarc le Novizic „ , Mihmo , 
frtffo Ponzio , e Piccaglia , jtfoj. in 8. 

GREGORIUS XIV. 

Addenda ad Art. DCCCLXXX. Coi 704. 

XIII. ConGIium fuper Excommunicationem , 8c Interdi- 
£tum in Gallia Regem . Francofurti , 1601. tu 2 . 

Ex Fontana Bibliotheca Legali lucra G. 

GRYPHI US LEONARDUS. 

Addenda ad Art. DCCCLXXXIII. Coi. 709. 


VI. Leonardi Gryphii Epifloti Carminibus exprclti ad 
Joannem Antonium Tidnenfcm de Gu.ird s Du- 
calem Cancellarium . Ext.it in Cod. ,.lS. Biblio- 
theca Ambrofiana boc titulo : „ Elegantia Ci- 
h ceroni ina materna lingua adquotidrinum ufum 
„ per Georgium VallaguJT.im compoftta ad Juan- 
„ nem Antonium de Guardis Ticinenfcin Duca- 
„ lem Cancellarium. 


II 


HOMODEUS JOANNES. 
Addenda ad Artic. DCCCXCIX. Coi. 711. 

II. Joannis de Homodeii Mediolanenfit in Juftiniani In- 
fiitutionet Commentaria . Codex in pcrgamet.o 
fcriptus anno MCCCCXL1I. lueris mbro-nigm , 
& miniaturis deauratis» citabat in Biblinthee*^ 
FF. S. Maria Coronata hujus Urbis , ut ex Cata- 
logo ejufdem . 

In fecunda parte Operum Gafparini , fle Guinilorti 
BarziZii Bergomatum editionis Romani, 17x5. pag. 
8 j. tuar Guinifoni Barzizii Epnlola , data Barci- 
none «X. Kal. Aprilis MCDXXXil. ad Joanacm 
Hotr, odeum , 


HOSIUS FELIX. 

Addenda ad Artic. DCCCCVI. Coi. 7 16. 

XLIV. Oratio in folemni Academia Mariana inft.iura- 
tione anno MDCXVll. Bergomi, apud Vale- 
rium Venturam , ifitSL in 4. 

XLV. Carmina plui a , tam Italica, quam Latina; ca- 
rant tn Libro, cui titulus: M Mufarum Scr- 
„ tum pro laurea Gregorio, fle Joanni Bapti- 
M ft» Stondraris a Jofepho Laudo intcxium-. 
Papia , tfi8. ia 4. 


HOSIUS HIERONYMUS. 

Addenda ad Artic. DCCCCIX. Coi. 730. 

IV. Albpi Phrigii Fabulas Carmine Exametro reddidit . 
VVitemberga , ijtf* 

Ex Ge inero, 


HOSIUS STANISLAUS, 

Addenda , 8c Corr. ad Art. DCCCCXI. Coi. 731. 

A Rriculo jam irapreflb pervSnit ad nos notitia 
editionis alterius , & quidem audtioris Ope- 
rum Srantslai Hbfti , cura Stanielai Refcii, qui ejus 
praefixit vitae narrationem , Colonia , < 584 . apud 
Cboi r\nm , ubi reperiuntur etiam, que loquuntur ab 
Auftorc noftro confcripta . 

XXIX- Opus elegmtiflimum , varias noftri temporis 
fe&at, fle origines hxrefcs recenfen*. JatTU, 
prodierat Partfitt , apud Joanuem bonebenum , 
ij 60. ia 8. 

XXX. Ep ftol* «d Senatum Colonienfetn . 

XXXI. Altera ad Ducem Brunfvicenfem , ut mittat 
Legatos ad Concilium. 

Pretcr h*c, reperimus etiam, qus hic fub- 
jicimus, ici licet .. 

XXXII. Oratio Stanislai Hofii , S. R. E. Cardinali», 8c 
Epifcopi Varmicnfi» , ad Petrum Gamra- 
tum, Epifcopum Cracovienfem , cilm pri- 
ma vice Cathcdralem luam vifitarct, 3c_ 
anno MDXXXVIII Habetur in Tomo pri- 
mo „ Orationum Procerum Europo» , eo- 
„ rundemque Minillrorum, ac Legatorum, 
„ ut fle Virorum celeberrimorum flcc. ,, 
Upfia, 1715. pxg. »81. 

XXXIII. Alia ad Francifcura Guicciardimim , UrbisBo- 
nonicnfi* Pmfeftui» , qui ipfum lubmiftfc 
precatur , ut Laxarum Boiiamicuro , ad do- 
cendum Grteca* liicras , Patavio Bononiam 
•ccerfere haud gravetur, p. 517. Tomi II. 
ejufdem Operis. 

XXXIV. Alia ad Laurentium Campegiutn, S R.E. Car- 
dinalem , Sc Legatum Apoflolicum , qui 
ipii fappticis juventutis , qu« Conon 1» ftu- 
diis incumbebat, ardens, Lazarum Bouatnl- 
cutn inter fe docentem habendi dtfldcrium 
exponit, cumque fubmifte prcc.ituc, ut pro 
ea, qua apud Laxarum Ronamiilun vale- 
ret, autor itate , (e, ftudiofolqae Bono-iicnies 
Voti fui faceret compote», p. ihidem . 

XXXV. 


c 


Digitized by Google * 9f 7 


H O 


ADDENDA, 


IM 


1998 


XXXV. Aiia ad Sigifmundum Auguflum, Sigifmundi 
I. Folonia Regi» Principem natu majorem , 
cum i Caftris redux Cathedtalem Craco- 
vicnfem intraret, pag. J4 7- ibidem. 

XXXVI. Ejui difta memorabilia collegit Joanue* Bote- 
ru* in Libro infcripto „ Detti memorabili 
,, de Perfonaggi illuflri. Termo, 160S. na 4. 

Petri $»auli Vergerii Dialogi quatuor de Libro 
quem StanUlaus Holius Epifcoput Varmien- 
Iis ? contra Urentium, fic Vergcriam Colonis 
edidit i deaae alii» duobu» cjufdem Holii li- 
belli*. Tulings, 1J5 9 m 4. 

Preter editionem Venetam per Alemanium Fi- 
nium Cremenfem evulgatam anno « 57 I* » 
ut jam diximui fuo loco. Opera omnia no 
viffiml: ab ipfo Auctore recognita , fic nuQa 
prodierunt Antuerpis , apud Hsredot Joannit 
Steljii , 1J71. ia fe 1 , Tom. II. 

Opu* autem numero I. indicatum, hoc titulo 
prvnotarum eit „ Confeflio Catholic® Fidei j 
„ Chriftian* , vel «plicat io Confcffionis inSy- 
„ nodo Petricovienfi a Patribu» Provinciarum 
,, Gnefocnfia, fic Leopolienlii in Regno Polo- 
,i niae fa&e anno MDLI. „ Parifitt , apud CUu* 
dium Fremat, ijtfi. h 8. 

In ferie verb Operum fub num. XXIIL de opprcffo , 

coit , exprtjfo . 

Qpemad modum in num. XX VL Pium V- , corr. 

Pium JK 


HOSIUS THEODATUS. 

Addenda ad Art. DCCCCXII. Coi. 7 j y. 

XVI. Carmina Italica, vulgo, Sonetti , Madrigali , e- 
Canoni Amorofe. MS. in 4 , exeant in Bi- 
bliotheca Ambrofiana , Cod. ugn. L. n. f . 

Cum in i8o Codice nonnulla Carmina lint C*- 
fari Scrofato inferipta, fic duo ( vulgo Sonetti ) 
iftiut ad Tncodatum Hofium , CUtiffimu» Pa- 
ter Qpadriu» in fuo Libro , cui titulu» „ Delia 
„ Storia , e dclla lUgione cfogni PoeSa_ „ 
Tom. II pag. jo6. omnia tribuere non dubi- 
tavit eidem Scrolato,fed re melius perfpeda,6c 
ex fpfa cara&cri* forma, nam Codex certi eft 
autographus , Au&orcm ipfius dubitari mini- 
me poteft , alium non effis quam Thcodatum- 
Hofium . 

XVII* Satira intitolata il Monte Bicorne, Rime , e Pro- 
fe, di Tcodaro Ofio. In Milaao , «<j|. Codex 
autographus adeft in Ambrofiana . 

Ex Ci. P. Quadrio „ Delia Storia , e dclla Ragio- 
„ ne d’ogni Poefia T. II, loco citato. 

XVIII. Ifloria dei valorofo , ed invicto Cavaliere Fior- 
leandro, nella quale fi rrattano le valorofe— 
Imprefe da lui farte , c da molti altri giova- 
ni, e valorofi Cavalieri , con molte ftnuie-. 
I awenture, e mirabili focceffi, e guerre atro- 

ciffime, nuovamente pofte io luce. MS. in 4. 
uagg. aya. preter Indicem . In Bibi. AmbroC 
Ugn. N. num. ijo. Hoc Opus idem fortfc eft, 
quod Picioello tcllc , addutto , numero 111 . jant 
laudavimus. 


I 


IMBONATUS CAROLUS JOSEPH. 
Addenda ad Artic. DCCCCXIII. Coi. 737. 


C I 


HI. Sagro Tributo di divoxioni, Suppreffo nomine... 
Milone, per il Msrtllt, in 8. 


De JUDICIBUS C/ESAR. 


m deo, Grufeppe Filippo di Savoja : Milone; 
freffo it MolatefU, 1J99. in 4. pagg. \6. 

EpifloTa Francifo de Lcmene prcclariffimi Foeta 
Laudenflt ad Scriptorem noftrum . In ea me- 
minit fludiorum fuorum, quibus fimul vacave- 
rant in Archigyranafio PapienG Extat in Col- 
ici! ion e Eprftolarum ad vatio» ipfius de Lerae- 
ne apud Comitem Antonium Simoncttam. • 
MS. in fbL 


Addenda ad Artic. DCCCCXXVI. Coi. 747- 


JULIUS. 


XI. La Veriti Mafcherata, Romanzo. Milarso , prtjfe 

il Malottfl» , 170 d. in 1*. 

XII. 11 Trionfo dclla CofUnxa , Drama . MiUoto , ut 

fupro. 

XUI. Le Ayvcnturofe Difawenture d’Amore , divife ia. 

Ici Novellette. Milono, preffo tl Maloteflo , »70 J. 
ia tx. 

Xiv. Carmina duo Italica, feu Sfenerti. Extant in libro, 
cui titulus „ Canti Genet liaci nella nafeita- 
„ dei Real Principe di Piemonte Vittorio Ame- 


Addenda ad Artic. DCCCCXXXII. Coi. 733. 

E Dito jam Articulo Julii illius pervenit ad manu» 
noftras Catalogus Bibliothecas Regiae , Parifien- 
fis imprcfTus anno 1741., & in fecunda parte Theo- 

t 1 logorum fol. 3*5. T. V. invenimus 

IL La Seconda parte de le Prediche di M. Giulio da— 
Milano , prcdicate in Venexia nelfanno 1541.108. LAMPUGNANUS AUGUSTINUS. 


Corrigenda ad Art. CMXXXVI. Coi. 75 6. 


Coi. 7/7. *n Operum nam. X. fin. it. Tunta , corrige— 
Senta , fic iterum in num. XI. fin. ti. corrige. 
ut fupra . 

Dum de Lampugoano ifto agimo» , LcAores monere ju- 
vat CI P. Quadri um in fuo Opere „ dclla Storia, 
n c dclla Ragione d'ogni Pocsia * Tom. V. adhuc 


E 


fub praelo, proferre Dramma Paftorale JoannisBa- 
ptifte Lampugnani Mediolanenfi» , hoc titulo t 
La Niiifa Guerriera , Favola Paftorale „ . V me- 
ata , per Morte G manti , 1644. n» 8. Idem fciipfit 
Allatiu» in Drammaturgia . Picinellus tamen tri- 
buit eam Auguibno nodro, de quo feribimu». 


LAM- 


Digitized by Google p 


1999 L A 


icco 


ET CORRIGENDA. 

IA/ 


LAMPUGNANUS LAURENTIUS. 

Corrigenda ad Art. CMXLV 1 II. CoL 7 66 . 
rbid. Iin. ]8. MCCCCXXXV. corrige MCCCCLVIIL 

LANDRIANUS JOANNES FRANCISCUS. 

Addenda ad Art. CMLX. Coi. 775. 

H Oc etiam alterum Opui hujus Au&oris indi- 
camus . 

II. Liber varia* Sententiarum Juris Colle&iones continens . 
MS.in fbl jufl» moli* j cui prwfixuseft Index coptofiffi- 
mu* Alphabctico ordine diilributoi . Servatur apud Jo* 
Alphum Landrtanum J. C.C. amiciflimum , ipUu* Au- 
Cioris abnepotem, cui nonnulla debet hac mea Biblioth. 


LANDUS HORATIUS. 


LANTER 1 US PAULUS BERNARDtNUS . 

Addenda ad Art. CMLXIX. Coi 73 6 . 

L Eonardi filius , qui erat io vivis , juxta CL Si- 
tonum , anno Cfarifti MCCCCLX/ 1 I. 

IV. Epigramma, exrat ad calcem Poematis Gafparis Vi- 
cecomitn . 

V* Aliud eft in Ane libri Scephani Dulcin i , cui titulus 
Fndecafyllabi de Catulli Sirmione . ,, 

VL Alia plura Epigramma»,» in Au&orum laudem occuz* 
runt in Libris Aio Secuto editis. 

VII. Cornelii Taciti Opera , una eum Francifco Puteolano, 
correxit , dt edidit , uti tellatur idem Puteolanus 
in EpiAoIa Nuncupatoria J.tcobo Ani quarto , pr*~ 
fixa editioni Mediolanenfi ejufdeta Taciti hts ver- 
bis 1 „ Multis vigiliis, intenlilErnoque ftud oicco- 
n enitum ( Taciti Opus ) adjuvante Bcrn.irdtno 
„ Lanterio omnium Mcdiolancnfium erudi rffi- 
„ mo flee „ 

Vide Cl. Saxium in HiAoria Tvpograph. ad annum 
MCCCCLXXX li. , fic ad Coi. DXUX. 


Addenda ad Art. CMLXIV. CoL 780. 

V ivebat adhuc anno MDCLX. die V. Aprilis , 
uti nos monuit Cl. Sitonus . 

V* Nicolai Canalis Seminarii Mediolanenfis Alumni obi-! 
tus ab Horatio Lando Hcr.njthenaico fidtflkr.fe nar- 
ratus MS. papyraceus in 4. pagg. 80. cleg tmifltmi 
fcri(tut, ex», in Biblioih. Ambr figu. N. num. xjs. 
Canalis hic cx Oppido Montis Brianiei , cui nomen j 
Uglonum , parentibus Francifco , St Aurelia Ray- l 
nona, ortui, 111 . Idus Febr.|«tatn fu te anno XXI. 
& menfc VI. anno MDCXX 111 . in Seminario hujus ' 
Urbis, non fine fan&tatisj fama migravit e vua— i 
folemnique funere illi tMiciit-trunt Alumni zeliqui t 
orante elo^uemiflime Joanne Donato Ferrario , ut 
fuliiis in hoc Opere narrat Landus . 

VL Carmina V. Latina . Extanr in Libro , cui itrulus : 
„ Mufarum 'tertum pro Laurea Gregarii , Sc Joannis 
BiptiAa deSJbndratisa Jofepho Lando intextum-. 
Papis t tdi8. ia 4. 


LAZARONUS PETRUS. 

Addenda ad Art. CMLXXV. Coi. 750. 

C Um in hac Urbe , prout etiam in traftu Val- 
lis Saxinx, adhuc floreat Lazarona familia,- , 
ignofeent , ut credimus , nobis optimi LeAor s , 
i fi Petrum I.azaronum , fchedis tantum , quas Clar. 
Saxius ad Typographico- litorariam Hiftoriam fuam 
collegerat , viits , eundem inter Mediotaoeofes Scri- 
ptores duximus recenfendum . Nunc aurem ex eo. 
dem Clariis. Viro didicimus Brixiana? Urbis Civem 
eundem fuifle , ideoque ex hac Bibliotheca pro in- 
ftituti noftri ratione expungendum , nili quis ob diu- 
turnam inter Mediohnenfes moram in Aula Princi- 
pum , eundem ad exterorum cLfllm duxerit polfc_ 
referri , qui Infubrix Metropolim decorarunt . Ut- 
cumque m , alia Opera in Articulo prscrcrmifla_ 
I hic fubjiccrc libet . 


LANDUS HORTENSIUS. 

I 

Addenda ad Art. CMLXV. Coi. 781. 

XVlIf. Or.n io adversa» Coelibatum . Ex Bibliotheca Gef- 
1 eri . 

Moremus Lepores, Opus Indicarum fub numero 
XX 111. hunc pnsfcrre titulum : „ Duc F .inegi- . 

,, rici uuovamente compofti , de’ quali l'uno h i 
„ in lodc dtlla Signora Marcnefana della Padul- 
„ I», e Paliro in comroendasione dclla Signora | 

„ Do. .na Lucres i > Gonauga da Gazuolo . „ 
Vtutxia , prtjjo tl Cioliio , ijj*. m 8 quod ad- | 
Vertere placuit, ne quem decimant vciba Fon- 
taninii a nobis in Aiticulo relata . In Oper^- 
autem dato fub numero XI. plure* inferuitHor- 1 
tenfius fememias fuas fub nomine Atumymi di 

Utopu . 1 

LANTERIUS H I L A R I O N. 

Addenda ad Art. CMLXV 11 I. CoL 784. j 

Um Monachum flonhfle in Coenobio SS. Naza- 
rii , & Celfi Veron* , aflerit Poflevinus in Ap- 
Sacro Tomo 1 L pag 48 qui etiam ei tribuit , 

Paraphrafim in Rhetoricam Hermogenis . Vtnttiu , 

» 5 * 1 * 


II. Epiiaphia XII. in obitu Beatrcis Eflenfu Confonit 
llluftrifljmi Ducis Mediolani Ludovici MarieSfor- 
t * . Madwhmi , fi** «jw , & Typagrqbi nomt** , 
ra 4. 

UL Pe Rebus geftn trium Mediolanenfium Ducum, Phi- 
/ lippi Maris Vicccomitis , Francifci ]- Sforsis , Sc 
G.ile ac» Maris . Carmine heroico ■ MS. in fiiblioth. 
S. Fidelis Soc. Jefu 111 pergameno . 

IV.JtpidoU Joannem Galeacium Mediolani Ducem- 
/ Sextum, Ane data, extat in eodem Cod cc , eam- 
que citatus Clar. Saxius edidit in jam laudata Hi- 
ftoria Coi. CCCLXVIll. 


t Biblioth Regia ParificnA 


V. Poema Latinum ad Carolum VIII. Gallis Regem- . 
MS. in pergam in Biblioth Regia ParificnA. 

I VI. Carminum Libri IV. qus idem Clar. Saxius luco in- 
dicato Coi CCCLXX. ait MSS. extitiffe Yeuc- 
liis . 

Eum ad labores fuos edendos , quos tamen non re* 
ccnfcr , Epigrammate hortatus ut Laurinus Cur* 
tius lib- 1. lol. ij. 


De LEGNANO JOANNES. 
Addenda ad Art. CMLXXXH. Coi. 795. 

XIII. Difpozatio de Secreto . 

XIV. Alia de Permuratione . Hsec duo indicavit Poflev. 

in Appar. Sacro Tomo 11 . pag. m. 

XV. ConAlia . 

XVL De HsreAbus . Htrc duo memorat ex Konigio Clar. 
Abb.is Fufius in Appendice MS. ad Picinellum . 
Confirmatio Immunitatum . Exemptionum , bc Pri- 
vilegiorum Joanni de Lignatio , txcelfi G Icacti 
Vicccomitis Mediolani Duris, XVI Aprilis MCCC- 
LXXXVlIl. Indicantur in Cod. MS. Marchionis 
dc Rofaies Ac pe memorato . 


Digitized by Google 


2001 


M A 


2002 


ADDENDA, 


LITTA ALPHO N SUS. 
Addenda ad Art CMLXXXIX. Coi. 8oj. 


VIII. Eptiloln plure* ad Toannem Pcrrum Puriccllum , ob 
eruditionem Eccfdt.ifltc.mi , qu.i refertae funr, di- 
gna- , ut legantur . Exrant inter M$S. cjufdcm- 
Puriccllr in Bibiioth- Arobiof. 

In Mufzo Bibliotheca Ambiofun* vifitur Nummif- 
ma majoris moduli cum Cardinali* Littz effigie 
circinnpnfitis figlit ; Alpbonfus Cardinali; LrMn— 
Arcbiep. Mtdiol in altera parte , Trophzum- 
cernitur cx Ecctcfiailici* Infigniii compofimm- , 
adjeito lemmate ; Ejus Jura diliganter cuflodtt- 
Lai . 


LOMATIUS JO ANNES PAULUS. 
Addenda ad Art CMXCV. Coi. 81*. 

XI. Fafciculum ejus Carminum tam Italico . quam Latino 
fermone confcriptorum , extare apud fc afferebar 
Cl.ir. Lazarus Augufiinut Cotta in Addendi» ad 
Tuum Mufeutn Novarienfe. MS. apud humaniffi- 
«num filium cjufdcm , ut alibi diximus, & utinam 
aliquando lucem videat . 

Eruditifliinu* Comes Joannei Maria Mazzucchellut 
Brixienfis fervat in Mu£bo fuo Nummifma Loma- 
tii nofiri, cujus averia par* geminas offen tat icun- 
culas, fceminam fcilicet, que velum libi detrahit, 
& virum ilii fe inclinantem . Lemma vero cft : 
UIRiUSQUE . In Mufzo autem Braydcnli alte- 
rum vifitur , ubi effigies Audoris ciraimpolitis li- 
teris : Toonnet Paulus Lomattut JEtatit Am.XXUL 
MDLX. Alia Nummifmaii* pars prefefert Colum- 
nam proecllofo mari infidentem, cum Lemmate-» 
Virtus fulmina Avantta contemnit . 


M 


MAC ANE U S DOMINICUS. 

Addenda ad Art. MVII. Coi. 819. 

I Nnotuic poft imprdTum Articulum, Dominico Ma- 
canco, (ic a natali lolo didto, cognomen fuilTc- 
Helii , feti de /d Bella . Hoc Lc&oriDus indicamus, £ 
addentes, Praeceptorem illius extitilTc Colam Monta- 
num . Taurini in Subalpinis non Latinas Colum, fed 
Grarcas quoque Dominicus literas tradidit adolclcen- 
tibus , quod etiam prslliierat Mediolani , ubi inter 
alios inltruendum luicepit filium Gafparis Viccco- 


VIII. Commentaria in Cornelii Nepoti* Viros illuftrcs : 
Venerando, & Rcverendiffimo D. A madeo Roma- 


gmno Ppifcopo Momir egalcnfi , & Ducali Can- 
cellirio digniuimo. Taurini, per Magiflrum Fran- 
_ ci f c T * Sjlva , 1 6. Othtrie ijo 8. n» 4 
IX. Excgelis de Cancellario, Secretariis, fle Scribis, eo- 
rumque vocabulis : Ad Venerandum Cunc«*tcoi_ 
Antillitem Dominicum Gcurgium Tornidlum- . 
Ext. in eod. lib. 

X- Cornelii Nepotis Vita . Ibrd- 

XI. Epiftola ad Petrum Cayam , Sc ejufdcm Petri Rcf- 

poufto, ext- inter Opera impreffu ejufdcm Cav» . 
Taurini , fer Porrum , ijxo, 

XII. Annotatiuncula: in Svetonmm dc Viris ilJurtribu* . 

Argtntina, apud Joannem Knoblaucb , ifta. cx Gcf- 
neto . 


XVI. II Trionfo d*Augu(!o in Egitto 1 Milano , par il 

Malatefla , 167%. m 8. Scenicum hoc Opuiculiun 
preteimtfere 1 pilus terminum Colleflores . 

XVII. Amor fra 1'armi , overo il Corbullone in Arme- 

nia . Ivi , per lo fieffo , 1675 . ia H 

XVIII. Ippolira Kcguia dclic Amazoni - Milano , par it 
Malatafla , 1670. n i*. 

XIX. L’Orbm ul Frefcpi . Opofculutn Poeticum Medio- 
Jaoenfi* populi dialecto compOfitum , miroque* 
fimul ac lepido artificio eompaftum .MS. in fol. 
apud amiciffimum Canonicum Iri cum . 

Ad cum dedit Francifcus dc Lemenc EpifioJas tre» 
Italica*. Prima cft in laudem rujufdam Pigiu- 
tcllr , cujus Orationem de Triumphi* At mo- 
rum Chi 'it anorum Maddiut ad cum tniferat . 
Secunda eft in commendationem Vincent ii Pia- 
te* pro Epico ejus Poemate , cui titulux: Bona 
tfpugnata , hujufquc Operi* Exemplar ipfo Au- 
ctore petente ad Maddium mittit Tenia joco- 
f.i cft pro quodam munere Maddii efculcnto Epi- 
grammate Mcdiol.inenfisdialc&i fociato. Extanc 
in Collectione MS. Epiiiol.irum ipfius dc Leroe- 
ne ad Vario* apud Comitem Antonium Sitno- 
nettam, in fol 

In Mufzo Bibliotheca AmbroGaiue fervatur Num- 
mifma Maddii noflri . Iconi circumdant veiba: 
Carolns Maria Xfaddrut . In poftica parte: Palu- 
datus Vir lauro redimi iu» , dextera coronam- 
geitans , uppofito ad pedes Cornucopic . Lem- 
ma : Corana Sapientia timor Domini . 


MADDIUS MICHAEL. 


MADDIUS CAROLUS MARIA. 
Addenda ad Art. M1X. Coi. 8a*. 


X. Rime, e Commedie in lingua Milunefe Tomi II. 

Milano , prejfo il Malrtefla , 1701. 11* ix. H»c 
Poetica Opera fimul cum jam memorati* num. 

IL prodierunt Veneths , anno 1708. Tomis VI. _ 
i* ix- , 

XI. Alia Carmina Italica varii Argumenti, que adhuc 

inedita funt M$$. Tom. 1. m fol. jults molis ; 
fervantur in Bibliotheca Collegii Bcaydcnfis PP. 
Societ. Jefu . 

XII. Alia item inedita. MSS. in 4. exrant apud me. 

XliL Ex Carmine Italico, vulgo C*Mow,ad Jofcphum- 

Pcrini Societ. Jefu , quod extat in Tomo III- 
Operis inferipti : Poetis varie pag. «95. eruitur, 
eum vertiffe cx Gallica lingua pium quoddam- 
Opus , quod eidem cum ipfo Carmine mifit. 

XIV. Fcudorum provinci* Mediolanenfis comroverforum 


cum alienis ditionibus Synopfit collecta ex Ta- 
bulario Exceilennflimi Senatu* - Mediolani, apud 
Malateflam, 1680 in fol. 

Allegationes varix JuriJic* . Exrant in Cotle&io- 
ne M -.rchionii dc Rofales, ahorumque Jurifcon- 
fultorum , 


Addenda ad Art. MXIII. Coi. 81J. 


VIII. Carmina II. Latinum unum , alterum Gracum- ; 
que extant in libro , cui titulus „ Per le Nozze 
„ di Rinaldo d’EJlc, Duca di Modcna ec. e Car- 
„ lotta Fdicita. Principeffa d'Annover . „ In Be- 
logna, 1 696. in fol. 


MADRIGNANUS ARCHANGELUS. 


Addenda ad Art. MXVUI. Coi. 819. 


iMf: 6 "” 


um autem , & alia fcripfifie , nern- 


II. Hifioria* , 8c 

III. Magni Ttivultii Gcfia , 

Confiat ex Lancino Curti* hxc feribente t 


Digitized by Google 


« 


1O0J MA ET CORRIGENDA. 


f 

MA 2004 


At utilis latear eruditione omni 
Noujfimum operi f ratito art conjunxit 
Interpretem acrem Arcbangelum Madrignanum 
Arebar gelum Hifloria Patrem : fuit Scriptis 
TriWni ferire fui vetat gefta , 

Et Patriam effert : Patria excolit nomen : 

Orhit novi miracula & refert 

IV. Aloyfii CadamuIU Patricii Veneti Navigatio ad terra* 
novat cx Italico latine reddita ab Archangclo ftla- 
drignano . Exiat 111 Simonis Grynei novo Orbe* . 
Bafilea, iyji . ia fd. 

Editio Itinerarii Ludovici Patricii . quod dedimus nu- 
mero II. prodiit Mediolani, apud Jo. Jac. de Ligna no 


MAGNUS VALERIANUS. 
Addenda ad Artic. M XXIII. Coi. 833. 


MAPELLUS JO ANNES. 
Addenda ad Artic. MXU. Coi. 8*t. 


B 


P Rima editio Conformi tatum Bartholomaei dc- 
Pilis debetur Francifco de San&o Columbario 
Provincias Mediolanenfis Vicario, jubente F. Fran- 
cifco Zeno Mediolanenfi totius Ordinis Minorum-. 
Generali . Idem F. Francifcus eamdem dicavit PP. 
ipfius Ordinis Deffinitoribus , fcilicet Paulo Balfa- 
mo , Raphacllo a Varifio , Djonyfio Leonardi No- 
varienfi , atque Hieronymo Battalca . Data eil Epi- 
ftola b Conventu S. Angeli Mcdiol. IV. Idus Maji 
MDX. Aliae duae editiones prardi&i libri Conformi*» 
tatum S. Francifci adnumerantur , videlicet Medio- 
lani , 1514* in fol. , (Jr Bononia , ptr Alexandrum 
Benatium , 1590. in fol. cum Adnotationibus Hie- 
remiae Bucchii . 


Demoftraiio Ocularis. V wtni , afui Hertx , iStp. 
in 8. , & Bononia , 1648. in 4. 

Ex Vol. lil. Theol. Catalogi Bibliotheca Regie 
Coi. 140. hac addimus ad eum (pedantia: 

Refponfio Apologetica Anonymi pro Valeriano 
Magno. Afonofoli fine Jypograpbo, t66t. 11« ts. 

Additur fle alteri pari , leu copia literarum Er* 
nelli HafG* Landgravii ad Valet ianum Ma- 
gnum . Herbifoli , apud Silvefirum Gefner, 1661 
ia i*« 

Vindicia Ecciefia Luthersna contra Judicium Va- 
leriani Magni Capuccmi , abfurdat confequen- 
fia* fle lenremiam eju* dc Regula credendi, 
Audore Jacobo M irtini . Wttubergx , apud Jo 
Elvvigtum i 6 j 1 . in 8. 

Judicium de Judicio Valeriani Magni Mediotanen 
fu C itholicnro-n , fle Accatholicnium credendi 
Regula: five Ablurdiratum Echo, Audtorc Herico 
d Nrufedt. A n/U'o!ami , 1640, in 8. 

Gerrgri Ciliati rcfpoufum ad tertiam Adionem- 
Valeriani Magni Capuccini de Fide Clinittana . 
Helmefiadii , apud Hennixgwm Mulierum , i<jx. 
» 4- 

Go gMs Leominut Sophi fla in Valeriano Magno 
Redit i vu* , five A nnalyfi* Judicii de Accatholi' 
eorum fic '..atholicorum regula credendi, pro 
dudi a Va eriano Magno Cnpuccino. adorna 
tore fnanne Conrado Djimhivvcro. Argentorati, 
apud Petrum ab Heyde * , 1 6ji in 4. 

J. Micralln Diatriba de Erhirdi S. R. J. Comitii 
Truchfet de Wetahaulcn Recognitione Ecclc- 
11« univerralis antiqua , Vienna anno MDC1.1I. 
fida , una cum folutione IV. Quaftionum 6c 
Rcfponfione ad XU. poftulata Keddii Jetuira,Sc 
ad SoDhifmata Valeriani Magni Capuccini d_ 
R gul-i credendi. Sfetini, apud Joaxnem yalerium 
Rbetmm , tdya. in 4. 

Valeriani M. gui Capuccini methodut iWWji fle 
ignit fatuus; five ptimb eaarnen theologicum, 
nova methodi ab ipfo procufm, ad retrartendot 
Proteftantea fub jugum Pontifici* ; fecundb , re- 
futatio libelli alterius , quem poflea fub titulo 
Luci* m tenebris lucenti» emifit ; utrique inferi* 
tur integer textu* Opufculi Monachalit, addun- 
tur que .d calcem obfervatione* a! .quot Theolo- 
gica in Epiflolam peremptoriam Ernefti Lmd- 
gravi i, inf eripiam Dodoii Culix to XXVI. Feb. 
MDCLiV. Audore Samuele Murcii*. Groninga , 
per Joaxtt. Nicolaum , 1634., in 4. 


MAJORAGGIUS MARCUS ANTONIUS. 


Addenda ad Artic. MXXV. Coi. 839. 
XLU. Declamatio in Aleatores . Ex Gelhera. 


De editione vero QjiadragtG malit vide Saxium inHLft. 
Typogtayh. Coi. CCCCXII. 


MARC ALDUS FRANCISCUS. 


Addenda ad Artic. MXL 1 V. Coi. 8j«. 

III. Narratione delle cofe pii importanti dei Duca-dt 
Ferrara. MS. in 4. m Bibliotheca Ambrofiana— 
fign. N. oum. itj. In Epiilola nuncupatoria Au- 
doris ad Cardinalem Federicum Borroroaum, fic 
legitur : „ Onde io mi fon riloluto di prelentar- 
i» gli queda Narratione delle cofe pii importanti 
dcl Duc a di Ferrara , nella quale fi tratta de i 
„ Luochi, Stati, e Fortezze.chc SuaAltczza pof- 
„ fiede , con Pemma e fpc Ci fua , e quanto anco 
„ al prefente fi ritrova dc contanti , con altre de- 
» gne ed onorate cofe ec. „ Data ctl Mediolani , dia 
XXIV. Janu-rii , MDXC VII. 


MARLIANUS ALOYSIUS. 

Corr. ad Artic. MLIII. Coi. 861. 

In Operum num. TII. linea f. Petri Martyrii de An- 
glcria, corr. Petri Alar. Aleandrs, ex Corneliano . 


MAURUS M AURITIUS. 

Corr. ad Art. MLXXVIU. Coi. 88*. 

I N dubio dl CI. P. Jo. dc Aueuftinis , an Carmi- 
na V. Italica, qu* dedimus lub num. II. fint, occ 
nc Auroris nofVri , vel Mauritii Veneri , quem- 
CI. Marchio Maftejus Veroncnfcrn fecit in fua Ve- 
rona illuftrata, eo quia Opus fcripfcrit in laudem- 
1 illius Urbis . 


MAYNUS JASON. 

Addenda ad Artic. MLXXXUJ. Coi. 887. 


XZX. Jafonii Epiftola ad Petrum Caram Sabaudia Sena- 
torem { imprefla eft inter Opera cjufdem Peui. 
Augajla Taurinorum , ptr Porrum Calcbograpbum , 
ijta 

Juvat hic addere poftrcmam editionem Operum- 
omnium Auctori* noihi fub hoc titulo „ Opera 
' „ omnia juridica, cum adnorotionibut Purpurati, 
„ Bcllacomba , Panciroli , Trotti , Manfucri , 
„ aliorumve, nccnon addiiionibu* Jacobi Menn- 
,, chii . yenetiit , fine Typograpbo, 1 ypo. T. IX. in fol. 
In Vol. verb, quod continet Repertorium, ancti 
Viu Jafonii. 


Digitized by Google 


aooj M A 


ADDE 


Ad eundem tegi Epiftolam fati* eruditam Joannis 
Baptifta Callilliooei, Gc pretitulaiam ,, Jafoni 
„ Mayno Jureconfulto. atque Oratori celeber* i- 
„ mo Jo. BuppfU Caftillioneus Genovenfis Juris 
„ ieck.it or S. D. perpetuam . Io Epiftola ait: 
Quintum verri annum, ex quo ftuditi Oratoriis 
expletis fub Rhetoricis Cremonenfibui in Pa- 
triam reverlus fuerit. Scribendum igitur duxif* 
fe Opufculum de Arte Oratoria, quod Jafoni 
dicat. Et Gc finit „ Vale rrefidium novum, 6c 
„ noftri feculi decus „ fine loco . anno, & Ty- 
pogeapho , fcd certe Mediolani , i» 4. 


MAYNUS JASON alter. 

Addenda ad Arcic. MLXXXIV. C0L89*. 

UI. Carmina Italica, exum in libro, cui titulus : „ 11 
„ Scpolcro della JMuftriffima Sianora Beatrice— 
„ di Dorimbcrgo. In Brtfeia, f reflo Vitento di Sab- 
bio , 1568. ia 8. 

Ex Cl. P. Q_j tdr io Soc. Jefu in T. II. ejus Operis 
„ Ddla Storia , e della Ragione d’ ogni Pocfu- 
>» 


A 


B 


MAZENTA GUIDOTTUS. 


Addenda ad Anic. MLXXXV1. Coi. 894. 


UI. Carmen Italicum , exi at in libro , cui *>. tu *“* : 
„ Oratio Bartholomei Baphii Lucinianenfis Con- 
„ vcntualis Fraucifcani de laudibus Mediolanen- 
„ Sum , habita ab eodem in communibus Co- 
„ mitiis Mediolani , in ade Summa . BiMjnta , 
1 j6x. ni 4. Carmen Guidotri noftri eftprorelpon- 
ftone alterius ejufdem Baphii in£ct>pti .. In loda- 
„ dell’ Eccellentiffirno Fifico Macllro Guidotto da 
„ Mazenta per una setuil Dama mferma 6cc. 


C 


MAZENTA GUIDUS. 


Addenda ad Artic. MLXXXVII. Coi. 893. 


VI. Cdnfultatio pro utilitate Regii Orarii, 8c Civitatis 
Mediolani, non fufScientibus ordinariis provcti 
tibos ad munera publica obeunda, potiti* Ultro- 
tributa, veluti habiliora, & voluntaria exigenda, 
quam realia, vel perfonalia onera indicenda- , 
incipit M Animum ad utilia pro Regi» Air ano , 
„ & pro Mcdiol&ncnfi Civitate feribenda invita- 
„ vit injunftitm mihi munus, amor in Patriam, 
„ 6t Sexaginta Virorum ftudium , qui ut Poten- 
h tiffimo Rrg' , 8c publice utilitati Icrviant, una 
t , cum Excefientilltmo Fontium Comite , maximo 
M charitatis affe&u commoto, confmub con fi lia— 
„ de adjuvanda Bepublica undique requirunt , 
&c. , imprefs. anno idio. in fol., fine Impreflo- 
ris nomine; extat penes Cl. Advocatum Joannem 
Sitonum de Scotia. 


D 


MEDICES JOANNES JACOBUS. 


Addenda ad Artic. MXCVIII. Coi- 909. 

IX. Ejus di&a memorabilia font in Libro, cui titulus . 

„ Detti memorabili di Perfonaggi illuftri di Gio 
„ vanni Botero. Toroso, 1608. pagg. 9*- , e 14*. 

X. In altero Libro inferipto: „ 11 Cancellieri dei Doni 

„ Libro della memoria, contiene varj Paragoni 
„ della Prudcnza delli Antichl con la lapienza 
,, dr* Moderni , con le proprie femenze. In Vinegia, 
apfreflj G obrui Giokto de' Ferrarj , ijj* ia 4 
tfcni „ Faragone di Paolo tmilio coi Marchefe 
„ Ji Mariguano, cd una fentenza di ^uefto. 

XL Altra fentenz ijert in Libro , cui titulus „ il Canccllie- 
,, ri dei Doui Libro deli' Eloqucnaa, nel quul fi 
„ vede per fiinilitudine Ia vinti det dire delli 
„ Antichi favj, e de' Moderni viituofi in ogni 
„ impreta onorata di Guerra, di Stato , e Potcn- 
„ ti , nfolvendo con le vcreSemenze In Vinegia , 
fer Gahrul eGioltto de' Ferrari, i} 6 u in 4. ad pag. 
4 *- 


N D A , ME aoo 6 

A&i infigniora ejufdem , Carminibut VIII. defcripfit 
Jofi-ph Maria Stampa SomifcherG* in libro, cui 
titulus „ Epigrammata Sacra , Heroica , Ethica , 
„ Milcellanea 8cc. Mediolani , 17x7. i* 8. pag. 88. 
fic feq. 

In Mulco Braydeufi fervatur Nummifma exhibens 
ipfius Iconem j circumpofitis verbis: „ Jo. Jac. 
,, Mediceut Marchio Melcgnani e* Ce£ Cap.Gen. 
Poftica pars habet Pegafum Parnaflo fuperpofitum 
alit expanfis cum lemmate: Quo me fata vocent. 


MEDIOBARBUS JOANNES ANTONIUS . 
Addenda ad Artic. MC. Coi. 911. 

IX. Hifloriu Gymmfii Tidnenli* Audore Antonio 

Gatto. Mediolani, 1704. in 8. cum Notis mar- 
ginalibus M!>S. P. Joannis Anronn Medio- 
birbi . . 

X. Difcorto Accadcmico detto in Pavia per S. Ago- 

Uinn „ Se fia piti avantaggiofo alie gloxie- 
„ dd Samo il faperfi il fuogo preofo dellc- 
,, fue Ceneri , o no „ MS- in 4. 

XI. Somnium Alcibiadis : Diflertatio erudiUfEma- 

habira P.irifiis anno MDCCIL MS. ui k >1 

XII. Virtus qualis vera fit : DilTenatio altera habita 

ut fupra . MS. in fol. 

XIIL Severus Nummus Grccus : Bpiftola , leu pottua 
Liber: ad Cl. Gisbertum Cuperum. MS. 104. 

XIV. Adrianopolis : Di flectar io de Re Nummaria-. • 

MS. in fol. . . „ 

XV. Dubia Chronologica de Nummis Hadriani . hl 5 . 

in fol. . , . , . 

XVI. Difiertatiq conira T. Livium de Confutatu Li- 

vii . MS. in fol. . 

XVII. De Religione Gentilium ; Dialogus MS. m 4. 
XVIII. De Ara Vtooric . MS. in 4. 

XIX. Incerti cujufdam Sigilli explicatio : Diffcrtatio- 
nes II. ad Illuftriffimum D Cefarem Paga- 
num Senatus Mcdiolauenfis Patrem confcxi- 
ptum . MS. in fol. 

XX. Adnotationes ad Nummifmara Occonis , poft edi- 
tionem parentis fui . Vol. 111 - MS. m toi. , 
quos utinam habui flem cum dedi meis cutt*» 
Cc cre Typis Palati uii Opera fuptaditU- 
parentis optimi hujus Scriptoris . 

XXL Repertorium Alph ibeticum de Nummis ImpCTa- 
toriis , 8c Confulum Romanorum . MS. in- 
fol. 

XXII. Epillole plure. Lailn. , & Gallicide ReNum- 
maria . MS in fol. . 

XXIII. Principi de Boumonville in Caftra Ducis Bur- 
gundiorum Epiftola Latina, 8c Carmina, da- 
ta Pirifii*., menfe Augufti, 170». M>. in fol ; 

XXIV. ' P.uicgirico Accadcmico per Ii Sa.^ti Proteitori dl 
Brefcia Fauftino, e Giovita, detto Ii V. bebr 
br.ijo MDCXCV. MS in 4. 

XXV. L’ObbediC‘.za : Pocmaj pagg- 8. MS. 10 4. 

XX VL Carmina plura Latina, Gallica, atque Italica—, 
net non vulgari DialcCko Mcdiolancnfi » ,n ” 
ter ultimos eminent „ La Satira IlL dt Per- 
„ fio : La Bauacomiomachia al P. Borfa— , 
„ Stroffe XXX. „ & alia . MS. in fol 
XXVII. Delli Sericiori della Congrcgazione diSomafca, 
Centuria prima , raccolta da un S iceraotc— • 
della medefima Congrcgazionc . Codex M-. 
in fol. ordine alphabetico difpofitu» , fod in- 
conditus , in quo adfunt etiam Infcriptionea 
plure* antique , variaque Adverfaria . _ 
XXVIII. Oratio in Studiorum inftauratione habita inOol- 
legio S. Majoli , cui titulus H m Armorum- 
„ finu litcras nutriri 8cc. ,, MS. 

XXIX. Lau* Lcgaucfti pro Arce Cafalenfi expugnata— : 

Carmen . MS. in 4 -<e * 

XXX. Oratio in Fuuerc Illulhiffimi, & Excellem.lbmi 

D. VJIdcrici Turriani S. R. I. Comius occ. , 
uccnon Marefchallt Hereditarii , 8c ConUla- 
rii Statui S. Cefaree Majeftatis , e|ufdemquc 
apud SerenilEmam Venetam Rempublicam- 
Oratoris . MS. in fol. 

Extanc omnes in Bibliotheca Suorum S. reui 
Montis-Foriit , Mediolani . 

Libri , quem dedimus fub numero IIL «ic «I 
titulus „ II replicato Tcrremoto Oda tra- 
dotia d.ill’ Autore in verfi Eroici latini . ta- 
rigi , frtflo Simone Langloii , 1703. in 4. 


MEL- 


Digitized by Gaogle 2co7 MI 


ET CORRIGENDA. 


MO xoo8 


I A 

MELLIAVACCA BENEDICTUS. 
Addenda ad Are. MCM. Coi. 914. 

IV. Vita di S, Orfola Vergine, e Martire . Ex tat ad cal- 
cem libri „ Vita tfi S. Ciliari feritta da Salvator 
V, Vitale „ . Mtlano, ptr Gtanfietro Cordi , itfj}. 
m 4 . 


M I C H A E L . 


Addenda ad Art. MCXIV. Coi. 925. 

A D clariorem hujus Micharlis cognitionem ju- 
vat hic addere id , quod ex Wadingo nov* 
editionis Romane excerpfimus Vol. XIV. pag 47 6. 
„ Obiit hoc anno in Conventu San&i Angeli Me- 
diolani Beatus Micha&l de Mediolano, alius 4 Mi- 
chaele de Carcano , ea Civitate oriundus , de— 
„ quo Bartholomsus de Peregrinis ita habet in- 
it lua vinea Bcrgomcnfi ; ,, In hac vinea laboravit 
„ digniffiine Beatus Michacl Mediolancnfis , Ordi- 
»» nis Minorum de OHervantia , multos annos in- 
*» diverfis temporibus, bonis exemplis, concionibus 
„ afliduis, confefliombus audiendis , miraculis mul- 
», ris . Q,'ii tandem prxfito anno humani generis 
*, MCCCCXC in <. hrillo obdormivit Mediolani , 
», magn s prodigiis , & miraculis corufcans . Ali- 
„ qui dicunt creatum fu i fle Epifcopum Bergomcn- , 
„ lera . 


B 


XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 


nomen , ipCumque Antonio Trivultio Juri* Pon- 
ttfiai Dovtori Claris. , polir i Cardinali , ut iu 
cjuloctn Articulo , nuncupavit Carmine latino 
litpra indicato . Vide Saxium loco citato. 

Epiltola ad P. Candidum Decembrium citantur 
a CLir. Saxio in Hiftor. Typogr. Coi. CCC 1 I. ad 
calcem . 

M*»* Plan&u Virgini* , extit ad calcem Li- 
bri dc Dominica P.iflione editi ptr Antomum- 
Zarotum , Jinc anno, Mediolani . Vide Saxium- 
pag. Dc/ X. 

^“ Epigrammata extant in fronte Chronici Eu- 
;*PV Mediolani editi per Philippum Levaniam— , 
Vide Saxium pag. DCVI 1 L 

EIegioIa» tre* , leguntur in eju* Opere de Viti* 
Sanctorum , unu ad Lctiorcra, alie duo ad Ci- 
cnurn Simoncttum , cui librum dicavit . Vide— 
Saxium pag DCX. 

Epittolas pluie* ad Roniuum Mombritium dedit 
Vir do&ijfimut Petru* Candidus Decembrius , 
ut lupra , qu* MSS. repersuntur in Codicibus 
Ambroiianis , uti munct Cl. Saxmi in di&a fua 
Typogr. 

dicavit Gafpar L.tmpugnanus librum Svetonii 
Tranquilli de Viri* llluilribus, Mediolani editum, 
de quo vide Saxium Coi. DXLIi. 

® e M Scaliger lib. VI de Arte Poetici pag. 770. 
* 1 ® c habet : „ Mombritiu* generofioribos uti- 
»» tur a cendi fc/ibus; & cum inulta admittat, 
„ coufl.u libi tamen , neque dejicitur dc animi 
n Contentione . 


moneta carolus. 

Addenda ad Art. MCXXXV. Coi. 941. 


F ilius Joannis Baptiftx , 
conjugum . 


& Catharin® Biraghc 


M 1 LANUS JOSEPH. 

Addenda ad Art. MCXV. Coi. gt 6 . 

I 

XI. II Supplemento , qvero Aggiunta di Matteo Veggio 
al duodecimo Libro di V irgibo ; data in lucc da ' 
Giufcppe Milani Milancfe , coii 1 'Argomento , c- I 
morali Documenti dei Pccma : Aggiuntavi nel 
fine una copiofffima Tavola , Ia qu..lc per ordine 1 
d'Alfjbctro , comicne i nomi proprj dcgli Uomi- I 
ni , e d ' I uoghi, dc* quali nel 1’ Optra li fa men- i 
sione . Mtlano , apfrejjo Ponzio , e Pircaglia , i ioo. 1 
*» 4. Liber nuncupatu* elt Horatio Maynoldo, 
J. C. C Cremoncnfi , Rcgiuquc Ducali Juftitis 
Capit aneo in toto Mediolani Dominio . Milanu* 
nofler in Prcfatione invehitur in eo* , qui male 
fenferum dc Continuatione Maphei Vcgi! Xli. li- 
brorum /Encidu Virgilii , inde fc excufu penes 
Lecto rei cuca lingux puritatem in vertendis Car- 
minibus fuptadiCh Vcgii in Italicum Idioma . 


MIRABILIA JOSEPH MARIA. 


III. 

IV. 


Rcfponfum , & juris Allegatione* de RcduQione— 
Ccnfuum fdtta in Dominio Mediolani anno AI DO 
XI.II. extat imprefs inter Rcfolutionet pncheas 
Celatu carens: , videlicet poft Refolut. 174. a 
P**8- I 8 4 “d pag- uj. rx Schedis Sitoniaois . 

Confutatio pro jure honorifico in Caufa CuCtna, & 
ourrigona imprefs. Mediol. in folio pagg. 10. an. 
* 4 *S>. . extat pene* Advocatum Sitonunt. 


MONETA JOANNES PETRUS. 
Addenda ad Art. MCXXXV 1 . Coi. 94J. 

XIII. Verfi Latini d’incerto Autore fopra Ia Nnrivita dcl 
Signorc , tradotti in tersa rima Tolcana da_ 
Monfignor Alcffandro Moneta , Dottor Tcologo , 
e Canonico Ordinatio di Milino . In Mtlano , per 
I' Erede dal quond Pacifico Ponzio , e G10. Batti fia 
Piecaja Compagui , 1&01. in 8. 

Ex Cl. P. Qa.idrio „ dcll.i Storia , e dclla Ragionc 
n d’ogni Poesia „ Tom. 1 L pag. 5*4. 


Corrigcada ad Art. MCXX. Coi. 930. 

Linea j. MDLXVIL corrige MDCXV 1 L 

MOMBRITIUS BONINUS. 
Addenda ad An. MCXXX 1 I. Coi. 9 j 9 . 

N Anis eft Mediolani, anno MCCCCXXIV. telle 
Donato Boflio in Chronica Mediol. ad eun- 
dem annum pag 258. 


MONTIUS C/ESAR. 

Addenda ad An. MCXLI. Coi. 948. 

XVIII. Nonnullas eju* Epiftohi ad Auguflinum Coltelli- 
nam data* vulgavit Michacl Abba* Juftini.inu* 
in tertia parte fuarum Epiilolarum . Roma 

•* 7 S- 


XVI. Carmen Luinum . Extat ad calcem Summula- I 

rum Pauli Veneti , cuju* editionem Mediolani , 
apud y V eldarftr , amo 1474. curavit Mombti- 
ciu* norter . Vide Clar. Saxium in Hift. Typo - 1 
grapbic» . 

XVII. Aliud fimde . Extat in fronte Julii Solini de Mi- < 

rab libu* Mundi .Hunc librum edi curavit Mom - 1 
britius , reticens locum , annum , dc Typogriphi I 

"* 9m ' ^ * V uouuuit MON- 


Digitized by Google 2009 M0 ADDENDA, 

I A I 


M V 


2010 


MONTIUS MARCUS ANTONIUS. 
Addenda ad Art. MCXLVI. Coi. 9J3 

IX. Epiftola Latina fati* erudita ad Leaorem , extat in- 
Libro , cui titulus „ Joamus B-ipill* Coti* Pra- 
„ xi s Conventionali» „ Mediolem , ifiij. m 4. 

Eidem Paulus Bcllonus dicavit Librum fuucn dc_ 
Potel! ite eorum , que incontinenti fiunt . A tedio- 
leni , itfi). 

In Encoiniallico Hieronymi Boffu Ticmenfis p.ig. j., 
extat longum Carmen „ Ad Ccfarem , fle M. A11- 
tonium Montios fratres , qu 5 d belli tempora 
„ fuciint J* C. renunciati . „ 


MONTIUS PETRUS. 

Addenda ad Artv MCXLVlII. Coi. 95 6- 

VIL De Legum Origine . Ita St ruvius in Hifioria Juris 
editio 111 . p«g. 41 !• „ — ' 

Nummifma cjufckm in ftlufeis Braydenfi , atque.* 
V. Clariis. Comiti* Mazxucchclli Brixicnfis exhi- 
bet effigiem cum (igiis ; Petrus Mantiut - Poftica— 
pars Virum prsfcrt hafktre manu geflantem , ad 
cujus pedes tres jacent libri ex una, fic arma q.i*- 
dam ex altera , cum lemmate : Vtt temperata ferit , 
atque in molio • In Vita . , 

MORE SINUS STEPHANUS. 
Corr. ad Artic. MCLIII. Coi 9 60. 

Lin. ultima , ab anno MDCXXXV. ad MDCLX. Corr . 1 
MDXXXV. ai MDLX. 


MORONUS BERNARDINUS. 

Addenda ad Artic. MCLXIII. Coi. 969. 

» Am impreflo Bcrnardini Moroni Articulo pervfi- 
nit tandem ad manus noitras fxpius expetitum-. 
Opus Annalium Ordinis Servorum ab Archange- 
lo Gianio confcriptum , noviterque recufum Lues 
apud M ire femdaht anno 4719 climaue ibidem-. 
I prxcUri hujus Viri mentio non fcmel occurrat , 
j non ab re fore duximus ea, hic Leporibus noftris 
exhibere . Bcrnardious igitur nollcr anno MID. Sa- 
1 eram Scripturam in Patria interpretabatur . Librum 
Genefeos Ticini c primaria cathedra explicabat an- 
,no falutis MDIX. 

Ex citato Gianio Tomo II. pagg. ♦ • 8 c ji. 

MORONUS JO ANNES. 
Addenda , & Corr. ad Artic. MCLXV. Coi. 97 *- 

XV. Oratio habita nomine Pauli III. Pont. Max. coram. 
Ferdinando Romanorum Rege . Extat in Li- 
bro inlbripto „ Orationes Procerum illuflrium a 
M Carolo Hcrncito Neib colleti* ., . Friburgi , 

Bina hujus Cardinali* Nummilmata haber in Muta» 
fuo do&ilGmue Comes Joanncs Maria M izauchel- 
lus Brixienfu. Primum ofteotat pfius Protomen 
adjedi* figlii: Jo. C*rd M oro». Fidet Cetb. 
P Pugn. in averfo autem cernitur Matrona— . 
cuius nomen indicatur per verba 1 Ama Mora- 
nt Sxampa Mar So. Alterius pofiica pars icun- 
culam p referi c-rcumpofuii litent: Er ****** 
eam non comprehenderunt i fit i* medio : Vox de 
Cor lo . 

Ibi prone finem. Vita Caroli Sigonii , corr. Vite Ludovici 
Cefhlvetri, «C parum infra: Difefa d IU Vita dl 
Catio Sigonio, Corr. Difift delle Vita dt Lodevteo 
Cefleivetro . 

MUTONUS ANGELUS. 

Corr. ad Artic. MCLXXIII. Coi 983. 

Linea ultima, MDCLXXXIV. Corr. MDLXXXIV. De NOTTIS feu NOTTIUS STEPHANUS. 

Addenda ad Artic. MCLXXXV. Coi 995. 

IU. Breviarium Oidinit Humiliatorum in I. /Legitur in* 
1 calce : „ Breviarium hoc Sacrts Humiliatorum. 

„ Societati*, per Stephanum de Nottii (aerarum 
,1 Literarum Magiftrum eximium, Sanfte» Trini- 
„ tati* ipfio* Ordini* Mediolani Prepofirum- , 
„ multi* lucubrationibu* quam cmendatiffimfe 
* caftigaium, Philippus dc San&is, Vicoboldoni 


D 


n Prole (Tus , ad fui Ordini* utilitarem, fic com- 
„ moditatem , 8c omnium Chiillianoxutn devo- 
„ tionem , fummo cum labore, 8c induuria fide- 
„ liffimfc imprimi curavit per Joannem Anto- 
ttium de Honete . Mediolani , enno i Dominica. * 
„ NmviiMi MCDLXXXIU. wrw Cd S-f*— 
,, brii , regnante Joanne Gei tecto Sfortie V mceemtt 
„ Dace Sexto rxvifUffimo. 

Ex Cl. Saxio in lua Hitt Typograp. ad eundem annum 
pag. DLXXIX. 


ODDO- 


Digitized by Google xou OD 


ET CORRIGENDA. 


OR aoia ODDONUS JOANNES BAPTISTA. 
Addendi ad Arric. MCXC. Coi 999. 


A 


Vt Nel felice natale dei nuovo Strenifflmo Prencipe di 
Carigano, Idillio di Giovan Barttfta Oddoni. Ex- 
tat in libro, cui titulus „ L' Euterpe di Giovanni 
m Caponi,,. MiLmq , par il Bidelli , itftp, in i\. 
Ex P. Quadrio S>oc. Jeiu , in cius Opere oulliea 
adduco 'I'. 1(1. pag. j jtf. 


OLDRADUS VITALIANUS. 
Corrigenda ad Arric. MCXCIX. Coi. rood. 
Linea i». MDLXXXVIIL Corrige MDCLXXXVUI. 

OPICELLUS JACOBUS PHILIPPUS» 

Addenda ad Artic. MCCII.CoL 1008. 

V. Carmina varia Latina in laurea Ludovici MeltH . 
Ttcmt , 1617. in 4. 

VL Alia in Lauream Calaris, 8c Marci Antonii Momio- 
rum . Pafts , itfip. m 4. 

ORMANI CVS PETRUS PAVLUS . 
Addenda ad Artic. MCCX Coi. toi}. 

IV. Difcor/o intorno 1’Ifcrizione dVntico marmo nella 
muraglia laterale verfo Oriente ai di tuori dei 
Tcmpio di S. Giufrppe a Brefcia, concernente^ 
1’opininne dell’ anticli flimj , c nobilifima F-imi- 
glia de* Signori Medici di Nrelcia, e di Verona , 
Conti di Gavardo . Milano , nella Regia- Ducti 
Carte , fer Gtulto Cefara Malatefla , 1 6f6. tnfol. 

ORIGONUS CAROLUS JOSEPH . 


XX. 

XXL 

XX1L 


XXIV. 

XXV. 


xxvu. 


XXVIIL 

XXIX. 


Addenda ad Artic. MCCVI. Coi. xoto. 


XIX. Lettcra al Prencipe Don Lorenzo di Tofcatw 
contenente Ia notizia delle Opere di varj 
Soggetti drlla Compagnia di Gesti- Gmo 
va, 16 j 1 nf Hoc agnovimus ex Jodnms 
Ctnclii Bibliorh. Vol. Pluteo VL pig *j. , 


ubi loquitur de P- Camillo Rodengo Socie- 
tati* J«fa, fiet „ Di qual letteraiura e_a 
n feienta foffe il P. Rodengo non occorre, 
,, ch*io ne favetli, a batLanzi celebrandolo 
1* le lue cruditiffime ed elaborariffime fati* 
„ chc , e barti il dire, ch’cra germoglio di 
,, duella Compignia , che produce moftri 
„ di Lettere; delle moliiplicate Opere di 
„ tanti degni Soggetti , n’fc gia corapolla 
„ un* intiera e copiofa Libreria , come. 
„ dalla Lettcra di Carlo Giufeppe Ocigoni 
„ al Prencipe Don Lorenzo di Tofcanadcc. 

Ode nelU promozione ali.» Sacra Porpora dei 
Sig. Prencipe Teodoro Tnvutzio. Genova t 
frcjfo il Pavoni , idjo. in 4. 

Carmina varia Latina pro laurea Ludovici 
Mellii. Ticini , 1617. in 4. 

L’Eta dell’ Oro, Encomio nella Creazione di 
Oiovanni Stefino Doria Duce dclla Repu- 
blica di Genova. Ivi, per il Pavoni, 16 jo. 
»4. 

Pronea , Allegoria Encomi»ftica al Card<nalc 
Duca di Richelicu. In Gtnova, ptr lo fle flo , 

id]4 r*4. 

Le Glorie dcl Vaticano , ulla Santita di N. S. 
Urbano VIII. Ivi , per Io fiaflb , 1641. m 4. 

Il Trionfn Amorofo , Epirahmio nelle Nozzc^ 
di Crifloforo, e Barbara Centurioni. Ivi, 
perlo/lefo. idj 6 . in 4. 

La Fama Pronuba, Epiialamio nelle Nozrc_, 
di Ercole Grimaldi da Monae o Marcbefe*, 
di Campsgna, e di Aurelia Spino! a. Ivi . 
per la fiefla, 11S41. in 4. 

Le Grazie, Epie 1 lamio nelle Noatxe di Ettore 
Mattini, e Chiara Maria Romana. Ut fup. 

Ex CL P. Quadrio S. J. in Libro,, Delb Storia 
m e della Ragione d'ogni Pocfia „ T. lf. 
P*g jo». 

Ofm.im difgorgogliato Poema alia gloria di 
Ultdislan IV Re di Polonia flec. Gtnova, 
per il CnJenxano , 1641 in 4. 

II Tributo alie afcgrezee, Epitalamio nelle 
Nozze di Gio. Mattco Pozzo, e Paola Ma- 
ria Imperiale Lercara Parnzit Genovcfi , 
a Mon lignor Fr.incefco Durazzo Vefcovo 
di Brugoeto. In Genova, per Nicold Pt[a~ 
gno, a Pier Francefco Barbteri, 1644. »4. 

H*c duo hmfienus ex libro „ La Bibliotheca 
„ Aprofiana,, . Bologna, 1*75. pag. 616. , 
ubi legitur etiam Carmen Italicum Gabrie- 
lia Clnabrer* in laudem Au&orit. 


V VIL 


PAGANUS C£SAR. 


D 


Addenda ad Art. MCCXIV. Coi. 1017. 


Dcfenf.is dcl Caprtan Don Fcrnando Sarudo : An- 
tes, que le lea» eftas ikfenfas propone el Author 
dellas l.is Suias por haverUs eferuo contra el pro- 
cepto de Crccron cn idioma que noSabe, Fuet lo 
hizo por confuelo de U parte , y fiado cn la do- 
ctrina de Solorzano , de que no fe lu dc repre- 
hender El que ufa , aunque no la pronuncie bien, 
de una lengua , de quien fe precia haver nr.cido 
Vaflullo . In fine fic legitur : „ Milan a 3. Ago- 
»* lio 1670. dia en el qu.il por la porfiu de lot 
>, Judios fue dcOruido en JcruTilem fu Templo . 
m tl Dodtor Cefir Pagan dcl Noble Collegio de- 
„ Ra ciud.id , dcl Conlejo dclos Scfcnr^ dell-i ■, y ! 
n Auditor dc fu Real CaRillo . ,, In fol fine Ty- 
pograpbi nomine . 

Ex nis , dc aliis fimilibus Conliliis Jurid. lingua^ 
Hifpantca fexipris, colligitur , quanttim Auitor in 
eadem quoque valeret . 

In Muf*o BruyJenfi Nummifmt maximi molit Ii 
ipfius pnefcrt imaginem cum lemmate : Marcbio 
Cafar Paganus Scn. Mtd. In poAica parte ftu Her- 
cule» , adjecti* verbis : Vir t ut robor ai . 


E 


PAGNANUS JOANNES FRANCISCUS . 
Corrigenda ad Art. MCCXIX. Coi. jo*i. 

In Infcriptione lin. ulr. DDCXCIII. Corrige MDXCILL 


PANIGAROLA FRANCISCUS. 
Addenda ad Art. MCCXXX. Coi. 10*9. 

C Um de hoc celeberrimo Viro fermo recurrat 
juvat hic Leporibus noltris proferre Oper a r 
in Articulo prztermifla , & nonnullas ejufdem ope- 
rum editiones , quas fub oculis poft impreflioneou 
hujus Bibliothecae habuimus , qutz luat : 

XCVIII. Ragioiumcnii fatti al Clito d*Afti , dati in luce 
dii Fadre Ziuobio Bocchi Fiotentino dcl mc- 
defimo Ordine . Venetia , per il Fioravantt _ 
Prati , 1JJ7, in 2. 

XCIX. Libri duo pro infliiuandis iis, qui vifitaturi funt 
Diceccfci . MSS. ex VVadingo . 

C. Tiatlaziorte dell’ Opere di S. Grcgorio Nazian- 

zeno 1l.1l Greco in Italiano . M$. ix eodem. 
CL Oratorio della Medicina Spirituale . MS. ex eo- 


Digitized by Google »oi« 


»oij PA ADDE 

Prediche Quardlmili con nove Difcotfi fo pra_ | A 
k fette parolc ii Criflo „ Paict ignofce illis. 
Venena , fer Roierto Mejttt , ir</7 «4 

pltdiche vaiii- . G er ove , per gli Ertdt di Girm 
lomo Bortoli , 150*. i" 4. 

Prediche dene fuor dc* tempi Quadragefimali , 
con le pnftille <i*Ifidoro Rota lom. I* Vene- 
na. per Gian Batti fla Ciet i, ijjd «8. 

Prediche Q^arefimah date in Roma l'anno MI> 
LXXXVU. V mt-zia , fer Domenko Forri . 

1 J97. tu 8 «d «vj fer ■ Robtrto Mrjeti , io fief- 
fo anno , m 4. 

Pred-clie Qj irefimali dette in Roma Panno MD- 
LX XX VIII. y tutata , fer Giast Battifla Cioti , 

ij>8 it 8. 

Beati Petri Apoftolorum Principis Gefl-» e* iprt* 
Divinat Scriptur® locis , gravilfimormnquc-» 
P.itrum,qu; anrc annus mille confcripieruiit, 
femennis cull tka , dc in Rapfodi® , quam-, 
c.itcn on appellant , fpeciem aifpofita . Afia , 
fer Virgilium d* Zongrondis , lj^n m 4 


paravicinus balthassar. 

Addenda ad Art. MCCXXXV. Coi. 1038. 

III. L’ inegu tlita dcl Pcfo, Difcorfo fopra 1 'origine, e di- 
v i Corie dcl Mcnfuale, pane foetiame alta Ciua, c- 
Ducato : Danno dcl ripanirlo, modo di riparailo; 
con Ia diviltone dell.i Pertica Civile ril->lci.it% dalla 
Ciua al Ducato di MiUoo ■, dimeo agi’ .llulkiffinai 
Signcui Dottor Collegiato Sigifmondo Calchi Vica- 
rio «ii Provifione , c Sc {tinia Decurioni detla mede- 
fima Citta di Miltno , da B<M.ff'rrc pirav»ci‘i . 
Mediolani , an. 1681, apud Heredes Malauflas , infol. 
pa g g. 40. , ext.it peues Advocatum Silonum . 

PARONA CJESAR. 

Addenda ad Art. MCCXL. Coi. 1041. 


V. 


In Libro inferipto „ Pianto d’Apo!lo : Rime Furebri 
in morte d «fabella Andreini , C omica Gcloft ec. 
In Milano , appreffo GtrcUmo Borrient , « Pietro Mar- 
jtrs Locanti , i 6 oj. in i». , e 1 606. m 8. Ext.mtC.it4 
mina , vulgo „ Kimc di Celate Parosu ,» 

Ex Clarift. P. Qpadrto Societ. Jcfn Tom, II pag. 679. 
„ Delia Siona , e dclla Ragione d’ogni Foesia „ 


PATELLANUS CAMILLUS. 
Addenda ad Art. MCCXLV. Coi. 1043. 

IL Rime : Ext in Libro „ Gnreggiamento Poetico rac- 
„ coho da Carlo Fiamma . 

PELLIZ ARIUS NICOLAUS. 
Addenda ad Art. MCCLVI. Coi. 1053. 

IV. Carmina varia Latina in Lauream Ludovtci Mclcii . 

7rC.NI, ltfl7. in 4. 

v. Catiiuiia 111 . Lattua , & L Italicum . Extam in Li- 
bro , cui titulus ,, Mufarum Sertum pro Laurea^. 

„ Gregorio , 8c Joanni Baptift* Sfbndratis a Jofc- 

M pbo Laudo intextum . „ Pafi * , 16 18 tn 4. 

PELOTUS ANTONIUS. 
AdJem!» ad Art. MCCLVI!. Coi. 1054. 

VI. Tetrallicon Antonii Pcloti de Theoiioro Plato , edi 
tum eft ad calcem iEmilii Probi • dc qua imptef- 
fsune videndus Clariis. Sax us in Hiftoria Typo- 
graphica Mcdiolunenli . 

Ut melm» Ledlor lube.it, quod fub numero V. dedi^ 
mus titulo Moftt Carmen huius Auttoris , profero 
ditlinaids coiucnta in MS Ambrofiano, ut infra; 

Mcfm Poeta Carmen Gnecum in Latiro , 8c lia- 
lico fermofie convcrfum, ad Illuftriffimum Prin- 
cipem , fic Excellemiffimum D. D. Joantiem Ga- 
leacium Mariam Sfortium ; Epiflola comra def- 
picientes Poefin» . Incipit : „ Deliram plurimi 
,, Joannes Gdeaz Dux Sexte Infubrium lllu- 
„ tiriflime 8cc. „ S«quuur hoc Carmen : 


N D A, PE 

Quamquam Purfurtut fatetur TndeX 
Amorem Venerit genus malignum 
JVi/ irojTiV efl Samen , aut mali ■ dotetur 
Credendum minui , & magtt cavendum . 

Frontem non igitur trabes libello 
Joannes Galea* Ducum venu flat i 
Silum [ei cupidis leges ocelli t , 

Ut cum veflieris gtnas adultus 
Mofei fena doflus elegantis 
Evitare bomtmtm fetos vtntnum . 

Sequitur Mofei Carmen Gr*cum cum ^ufdem vet- 
iione Italica , cui fubjiciuutuc ii veifusPeloti uo- 
flri . 

Saphicum Carmen: 

Aditum , ademptum ntbil efl libello , 

N ilqaa mutatum decus, o Latmi 
Sanguinis Princeps : potet hoc videre 
Si utroque nefeot,. 

Dixerit forfan magis b*c Peleie 
Nos juvant Grato modulata canto 
Hoc idem clare fateor palato; 

Non ego Mtfcus . 

Efl tamen quadam ratio ferendo 
Cur coli Grajo melkra conflant . 

Dulcius lympha gelida fui tpfo 
Fente bibuntur . 

Poft h*c habetur verfio Italica Mofei Carmini* 
cujus fpecimrn juvat hic ex p ne LeRoribu» na- 
Uris exhibere , ut melius Hgnofcam Pcloti nottri 
fr.if m Poci cum pro more Seculi miniari (per- 
nendam . 

Verser intente el fuo figlmd cbiemmdo , 

St per le Strate alcun veduto Amore 
Hovefit , tl vage ftiggtttvo errando . 

Mio figho t ebi mi mofira , $1 fuo errore 
Un bofio barj do me : fi per ventura 
Mei frendi amice , il premo fia maggkre ec. 

Sunt , ot vulgd dicuntur , Teraetti numero XV. 

in Codice Ambrofiano fignat. T. num. a<x in 4. 

In AIS. Codice Bibliothec® Ambrofianc fign.w. H. 
num ai aded Epiftola Latina Marftlii Ficini An- 
tonio Peloto Pi^et* . Incipit : ,, Quod ad Matri- 
„ munium jam diu animum applicueris mi Pelo* 
„ Cie , non lumniopere probjre non poffum Atc. 
d ua cll anno MCCCCLXXV; Q^i® Epiftolajta- 
licb redita legitur inter Epifiolaa Marfilii Ficini . 
Venezia, prefjo tl Giolito, »J4*i. Tom. L pag. »75. 

Dc PEREGO PETRUS. 
Addenda, & Corrigenda ad Art. MCCLX 1 . Coi. 1057. 

II. L’Afilo dc’ Precatori : Maria Regina dcl Cielo, o fia- 
no XV. difcotli . Bohgna , preffo il Monti , 1687. 
in 4. 

Linea 9 ■ Anno MDCXLV. Corrige MDCLV. 

PETRASANCTA CAROLUS. 

Addenda ad Art. MCCLXXIL Coi. io<Sj. 

IX: Onurionc per Ii Beata Cattcrina da Bologna . Extat 

iu Libto, cui titulus „ Pcnnc Rcitorichc de*PP. 


„ Somafchi pag. np. 
trazionc per il Beato Be 


Orazione per il Beato Bernardo Tolomci . Ibidem^ 
pag »47, & MedtoLni , penis Marcum Antonium* 
Pondulpbum Maieinflom , m fol. 

XI* Pa- 


Digitized by Google t 


1 


2015 PE ET COR 

XI. Panrgirici Sacri parte II. Pavis , prr Giatomo An~ 

lina Gbidini , 1 687. in is. Liber irr.prcffu* luit 
poft Autloris obitum . 

XII. Carmina II. Italica Extnnt in Libro, cui titulus: 

„ Trivia Panegyrico plauia excepta in gentilitio 
„ Stemmate Hieronymi Lunati. „ Papia , 164 
■ * 


PETRASANCTA PAULUS. 


Addenda ad Art. MCCLXXVI 1 . Coi. io< 58 . 


IGENDA. PI 2oi({ 

In ea Epiiiola,art /e a Bearo Patre Fratre JoanncJ 
de Capifirano juvenili adhuc «tue Provinciis Bof- 
ne , oc Dalmatiae Praefectum fuifle , fic propter di- 
le&onem erga eos conceptam iVuuific cum eii vi» 
vere, fic mori , adeo ut nativam Provinciam velut 
exilium reputaret , 8c fe non amplius Italicum- , 
fed Alctnanicum exiftimaret. Nunc tamen libenter 
acquiefccrc mandatis Vicarii generalis , fic ideo ab 
eis recedere, propofuiffe S-cra Pal*ftui« loca invi- 
fere , 6c optare ibi vitare in pace finire . Se cum- 
cis juventutem , fic corporis valetudinem in labori* 
bus pro Religione toleratis infumpfifTc fice. 


R 

A 


IV. Magnifici J.C. atque Oratoris praflsntifllmi Pauli Pe- 
trafancts Equitis , fic Senatoris Oratio in fceltcifla- 
mum Maxunipani Medio lanenfium Ducis inclyti 
in Urbem reditum publici* habita. Sine loco, anno, 
fic Typograplio , in 4. Extat in Bibliotheca Mona- 
chorum Cilicrcicnfiuir, S. Amiprofii hujus Utbit- 


B 


P 1 CINEL LUS CHRISTOPHORUS. 
Addenda ad Art MCCLXXXIV. Coi. 107J. 


P Rzclariffnni hujus Scriptoris breviffimi loco fuo 
meminimus ; nos enim Philippus Picinellus in 
errorem induxit , cum ibi Wadingm citetur , quem 
ipfe certe vel non tnijpexic * vel oieitanter vidit . 
Quandoquidem igitur Opera quaedam ipfius hic Le- 
poribus exhibenda lunt , que illic nos effugerant , 
grave illi non fit multa ex APis quoque omifft per- 
qipere . DoPrina illius mirabilis erat Sacrorunu 
Codicum peritie ; przffamior autem Juris titriuf- 
que prudentia, adeo ut Pinjevius tunc Cracovienfis 
Adminiftrator diPitare foleret : fi omnia Juris Vo- 
lumina perirent , meliora poffc per Varifium ( fic 
enim a patria dicebatur ) componi ; Auditorefque_ 
omnes plurimum miraremur , dum Viennz t Ura- 
tislaviz , & Cracoviz verbum Dei exponens Chrj- 
Aophorus, utriufquc Legis Textus ad lingula appo- 
fite , & copiose citaret , Sacrifque Bibitis adapta- 
ret . Pro Provincia Polonia* plurimum laboris im- 
pendit , & jubente lui Ordinis Vicario Generali 
anno MCCCCXC. pro ipfius rePo regimine Confti- 
tutiones inferius recenfendas Icripfit , quamvis jam 
aegritudine languidus . Prudentiam ia iis maximam 
offendit , nam locorum diffantid , regionifque am- . 

f >Iitudine perpensi , ne inutiliter fui Tnftituti Soda- 
es difeurrere cogerentur , univerfam provinciam in 
tres partes diremit a tribus Commiffariis , Guardia - 1 
nis fcilicet Cracovienfi. Pofnavienfi, atque Wilnenfi, 
Miniffro tamen per omnia fubjePis, regendas . Mox 
Suorum Ceenobia in eis regionibus omnia luffravit , 
tum prope Varfaviam equo decidit , dorfique fpi- 
ni graviter offensi gibbofus exinde incedere coa- 
Pus fuit . Vifitationis quoque munus impendit Pro- 
vinciis Auftriz , fic Bohcmiz , ubique doPrinz, & 
pietatis perpetua relinquens exempla .• In Mediola-j 
nenfi etiam Provincia Vicarii munus jam gellerar , 1 
nam anno MCOCCLXXVI. die VII. Julii interfuit; 
Confecrationi Ecclefiz Sui Ordinis in Patria, dum-! 
id officii gereret . Tandem meritis cumulatus , & 
Hieronymi Katousby teffimonio lumen & columen 
Minorum , eminemiffimus Theologus , & Canonilla , 
doPifiimus , qui fimilem fibi illo foculo non vide- 
batur habere , exifiimatus , deceffit Mediolani anno 
Salutis MCCCCXCI. in Coenobio SanPi Angeli , 
ubi , ut diximus , corpus illius conquiefcit . 


C 


D 


E 


Jam indicatis Operibus addimus : 

V. Conftitutionrs pro Provincia Polonic , de quibus VVa- 
dingus in Tomo XU. Annalium Minor, pag. 4?8. 

VL Bpiflolam prolixam Latinam, pietatis, fiefaer* erudi- 
tionis plenam , cum ad 6*nOa Hierouilyma loca 
profeQurui effet, ad Patre» ProvincixB.if.iK Data I 
in Loco Santlx R idegundis , die XXII Januarii 
MCCCCLXV 1 U. Extat apud VVading. Tom. XIII. 

Tom. //. 


PICINELLUS PHILIPPUS. 


Addenda ad Art. MCCLXXXVL Coi. 107J. 


XXV. Panegirico recitato in lode di S. Antonio di Pa- 

do t nella Chicfi di S. Francefcodi Pifloju, Ii XV. 
Fcbbrajo MDCXLV 1 II. Pifloja , ia 4 

XXVI. Panegirico in lode di S. Francdca Romana, reci- 

tato nelTempio di Monte Oliveto. Pifloja , 1647. 

» 4- 

Ex Clarifs. Abb. Fufio in Append. MS. ad Pid* 
ncllum . 

An fim , nec ne , in Colle&jone Panegyrum alia- 
rum , quam dedimus fub numeris VlJ. VIII., 
fic XI. , ignoramus , nam pim manibus noftris 
non adAiui . 


PIOLA DESIDERIUS. 


Corrigenda ad Art. MCCXCII. Coi. io8j. 


In Infcriptione lio. 4. AMICI, corrige ANRICI . 


PIONUS ALOYSIUS. 


I Addenda, & Corr. ad Art. MCCXC 1 V. Coi. io8d, 
' QBiit vero anno MDCLXXXIX. 

1 Linea 6. & Secretis, corrige Coactlloriut . 


PIROVANUS OBERTUS. s 
A ddenda ad Art. MCCXCIX. Coi. 1089. 

IX. Scnrentia Oberti Mediolancnfij Archiepifcopi in con- 

troverfia de elc&ionc Parochi Ecclcfi* San&c Maria» 
ad Circulum , agitata inter Abbatiflam Monaflerii 
Majori» , fic Parochianos ipfius Ecclcfic Anno MC- 
XLV 1 II. Ex Collectaneis MSS. Puricellianis in Am- 
brofuina , uti refeu Ludovicu» Antonius Muratoriu» 
in Differt. LX VI. Antiquit. Medii JEvi Tom. V. 
Colf. J64. jtfy. fic $6*. 

X. Diploma ampliflimum, datum Marrino Abbati Mona- 

ftcrii Santnmlnofiani , quo confirmat omnia Privi- 
legia , fic gratias a Summis Pontificibus , Impera- 
toribus , Regibus , fic Archiepifcopi» eidem Moua- 
Ilerio induha , fic conceffa . Dat. anno Domimc* 
Incarnationi» MCXLVIII IV. Nonas Aprili» Indi- 
Aione undecima , apud Bartholomarum Arefium in 
calce Abbatum Ambrofiani Monaficrii pag 66 . im- 
prefi. an. 1674. in 4. ptnit Ambrofium Ramtllatum . 


| PIROVANUS PHILIPPUS. 

Addenda ad Art. MCCC. Coi. 1090. 

V» Ali* eiufdem Decifiones i mpreflas leguntur in Tomi» 
II. <x 1 IL Decifionum Prolpcri Farmacii . Colonia 
Allobrogum , 1651. 

Eum Theodorus Rubeus Singular. Tom. I. pag. 46*. 
vocat „ Virum do^irina , fic morum integtitato^ 
,, nemini fecundum „ . 

Xjjxxxx PIUS 


I 


I 
.1 


! 


Digitized by Google 


1017 PI 

PIUS 


A D D 


i V. 


Addenda ad Art. MCCCII. Coi. 1091. 

D Ura Typis trado , qua: addenda , St cor- j 
rigenda funt fub hac Hiera P. opportune prae 
inanibus mihi venit folium Diarii Lircram num 24. . 
Florenti® imprefli , die 12. Junii 1744. ubi f,c * c ; i 
go : „ E’ venuto in luce it Tomo quintodecimo de j 
«9 Sigilli antichi de’ Sccoli bafli , illullrati con Ol- 1 
i, fcrv-izioni liloriehe dei fi/t- Domcnito A7:ei.y. I 
„ Mjnni , 11 quale contienc le Ipiegaziom di doilici 
„ sigilli t e. 11 primo Sigillo (i crede con ragioncc, j 
„ edere flato di Pio IV. Papa , il quale fu fighuolo 
„ di un tal Oie: Htt.ilh , cite per efler nato d un- 
l erufico MiUnefe , lo chiamavano Gioi Bdiu/ta 
„ ,i,l Mriim ; onde poi quefto Papa fu detto de j 
M Medici , ed inalbeto in Roma 1 Arme dc Medici , 

,, di Fircnze , difGmnlando cib qucili ec. ,* Cum— > 
vero totum id repugnet Hiflori® , & Genealogi® , ; 
quas pr® oculis habui in texendo hujus Pontificis ] 
Articulo , pemeccflarium mihi vifum elt , qu* fe-j 
quuntur Leflori meo exhibere, ut Sole clarius agno- | 
Icar, quintum a reflo veritatis tramite dident verba , 
fuperius relata . 

Primo loco perperam dicitur . nomen parentis j 
Pii IV. furfle c /o mnis Rrff i/fer , nnm, uti patet ex 
Tabulis autemicis penes C1 Sitonum nortrum , lier- \ 
turdinu % appellatus fuit ; ad id quoque aflenfere Seri- ! 
prores omnes infra citandi ; ^facobus verb junior dc 
Medicis , qui pater exritit Bernardini , Artem mi- 
nime Medicam exercuiffc condat ab his , que nunc ' 
di Auri fumus 

Porrb a Serie genealogica Famili® Medica® j 
Mediolanenfis , ab eodem Sttono mihi de more per- 1 
humaniter communicata, citra ullam dubitationem-, 
evincitur floruifle anno Salutis MCCCXL. in hac 
Urbe Paulum diflum Perolum de Medicis , & uti 
Vir Nobilis , & Mediolani Decurio vocatur in pn 
blicis Tabulis , ficuii reliqui omnes ab illo defeen- 
dentes per reflam lineam ufque ad diflum Bcrnar- 
dinum inter Nobiles adferibuntur , nec ullus eorun- 
dem Medicus , ullus Chirurgus nuncupatus efl . lm- 
mo, pr*ter Paulum jam memoratum , alter ejufdcm 
nominis . ac illius nepos , dignitate Dccurionali in- 
fignitus reperitur anno MCCGLXXXVJ1I. 

Sed multb antiquiiis Familia h®c Mcdic*a flo- 
rebat inter nobiles Mediolanenfes , nam in Bernar- 
dini Corii Hiftoria legitur . quod dum anno Chrifli 
MCLXXVll Hernicus Fridcrici I. Imperatoris filius 
veniam apud Auguflum patrem imploraverat Medio- 
lancnflbus , rcpcricbatuur pro natria ad eundem C*- 
farem Nuncii Guidus dc Lunariano, Ardcricus dc— 
Bonate , & L otharitts de Medicis . 

Addere hic juvat, Bernardinum Pii IV. Pontifi- 
cis patrem ortum fuiffe ex jam dido Jacobo de Me- 
dicis , & Concordia de Nuxigia , de cujus Familia 
Dccurionali Mcdiolancnfi in Articulo MMCCI me® 
Bibliothecz in Gutcio videlicet dc Mixigia latb dif- 
ferui , eundemque habuifle Caeciliam , ex illuflri , 
nobiliquc gente Sorbcllona , adhuc inter primarias , 
hujus Metropolis , c quibus prodierunt , pr«eter I 
Pium IV. Pontif. , Joanncs Jacobus Dux celcbetri 
mus , Marchio primum Muflii , dein Melegnani , 
qui nupfit illuflri foemin® Marti® Urfin® ex Co- 
mitibus Pitiliani , necnon Margharita Gibeni Bor- 
romsi Aron® Comitis anno MDXXXVI. uxor , 
fie Divi Caroli Mater . Qpis non videt , tam illu- 
ftria connubia ante Pontificatum obtentum minime 
inita fuifTc , fi genitor ab Arte Medica , & Chi- 
rurgica Mediczum cognomen tanthm affumpfiflc_. 
diceretur ? Nec Lcflor gravari pofle mihi vide- 
tur , fi pro coronide hujus Articuli ad nobilitatem 
Mcdic®orum Mcdiolanenfium pertinentis, hic profe 
ram partem Orationis celeberrimi Pomponii Cott® 


E N D A, PL 2018 

A 11. C.C. patri* nomine, in publico Purpuratorum Pi. 
trum Conci florio habit* pro gratiarum aflione obele- 
I Amnem Pii IV. in Pontificem: „ Nam qudd Medi- 
„ c®a familia in Urbe noflra ( Mediolani) anriquif- 
„ fima , & nobiliflima fit , vel ex eo confpicue ab 
„ omnibus cognolci poteft , quod Juriiconfulrus in 
„ Collegium noflrum communi omnium ore fuerit 
j „ adfeitus ; efl enim in jure noflro municipali icri- 
I M pta lex , qui pr®ter cztcra diferte cavetur , ne 
„ quis in Ordinem noflrum recipiatur , nifi qui ftir- 
, „ pe , & antiqua , & pernobili fuerit prognatus 

Gratis etiam afferitur in eodem folio, qubd Jn- 
fignia Medtcsorum Florentinorum afTumta fuerant a 
Pio IV. pofl ejufdcm in Pontificem Max. cledlioncm, 
nam Pilam unam tantiim fuifle antiqjjicus in 
mate Famili® Medie®® MedioUnenfis , procul du- 
bio evincitur ex publicis marmoreis Monumentis , 
, & cx Sigillo tam ipfius Pontificis , qui antea Jo 
Angelus dicebatur , quiim ejus fratris jo. yacobt 
Muflii Marchionis , cuius Liter® patentes dat*^cx 
diiflo Oppido MulTii ad P: 

vnr a rt: 


aicco wupiuo ni (j 1 in ad Pr®torem Bellani , & Va- 
: ren® die XIV. Augufti MDXXIX autogr ph® ex- 
tant penes Sitonum noflrum , appofito ltcmmatt— 
in cera viridi , fcutuin exhibente uifarii divifum— <, 
cujus pars inferior unicam *>:/»»» continet , fupe- 
rior ver6 Aquilam alis expanfis ; nec equidem-. 
fuerunt femper fex pii® in Infigniis Mtdicxorum- 
Florentinorum , nim in ferie Genealogica a Scrt- 
! ptoribus fuis exhibita , incipiente ab Aycrardo ? 
i Lippo nuncupato , P hilofopbo , & Medico , qui 
! claruit anno tantum Salutis MCCXXXVI1I. alter 
ex eadem Gente vifitur fub anno MCCCXIV. in— 
cujus flemmatc funt Piler novem . 

Quidnam dicendum efl de fabulofa hac nar- 
ratiuncula de tanto Pontifice , 8c ejus Genealogia 
I in fopndiAo folio Florentino exprefla ? nifi quod 
forfan in errorem traduxerit Sigillorum antiquo- . 
rum Scriptorem , fi tamen funt verba ipfius » For- 
tuntfrs Sprecherus in ejus Opere cui titulus : 

, „ Hiiloria Palladis Rhetic® Armat® , & Toga- 
t , i® „ Bifilt * , 1617 1» 4 ubi pag. ni fic le- 
gitur Expliciti c bello Svevico , qua brevitate— 
„ fieri poteil , alterum qaoque cum Jo. Jacobo Me- 
,, dic®o , Arcis Muflii Pr®fc<£lo, enarrabimus . Ifte 
„ Bemardini Civis Mcdiolancnfis , & Medicinam-, 
J „ & Chirurgiam exercentis , filius fuit , & indc_- 
„ Medichinus diftus , quanquam moderni aliqui 
i „ Scriptores ejus familiam k Medic®orum Florenti - 
1 )t norum domo , quorum aliqui fadliombus pulfi 
,, Mediolanum devenerim, deducant 8cc ,, Certfe nec 
Sprecherus , nec Audior Sigillorum h®c inconfide- 
rate fcripfiflent , fi pr.v oculis Auilorcs , quos ego 
fuo loco protuli , & feauentcs , denuo fubter adne- 
I flendos , vidi flent , & hoc fatis fuperque . 

Videantur ergo Raphael Fanianus in Commen- 
tariis Familiar. nouil. Mcdiol. Marcus Antonius Mif^ 
Talia in Vita Jo Jacobi Medicsi , Petrus Angelu* 

; Lavi/irius iu Hift. Vallis-Tellin® hb. II. pag. 79. 
Francifcus Zazzera in Libro inferipto „ Delia No- 
_ „ bilta dcll’ Italia „ Napoli, 161 5. in fol. pag. 197. 
E & feqq. Erycius Puteanus in Hift Cifalpina pag io. 
ubi Series genealogica Jo. Jacobi per extenfum ex- 
hibetur 8tc. 


PLATUS HIERONYMUS. 
Addenda ad Art. MCCCXL Coi. noj. 

HI. Vocatio Beati Aloyfii Gonzage ad Societatem Jefu 
feripta anno primo Tyrocinii ejus per Hierony- 
mum Piatum Soc.Jefu, tunc Confcffatium ejutdem 
MS Opus cft in V. Capita di vifum , atque catae in 
Tom. IV. Junii, Continuat. Bolland. pag. 896. 

PLA- 201 $ 


PO 


2020 


ET CORR 


PLATUS PLA TINUS. 


A 


Addenda ad Art. MCCCXIV. CoL 1107. 


XXII. Opufculum metricum de uiriufque Juri* Epitome. 

Hujus meminit Piatus ipfe feribens ad Bcrnardi- 
num Crifpum . ei gratias agent, qu&d laborem 
hunc fuum collaudaverit plurimum . Illud nun- 
quam in lucem editum fuit , quod friamus , 
aucimdnKkium dc fequemi numero indican- 
dum . 

XXin. Commenrariolui Catonia . De hoc etiam Piatu* 
idem feribit in Epiflola LXXXlX. adjoanncm 
Placentinum, cujus unici Epifioia illud immor- 
talitate donatum iuifle affirmat . 


POGIANUS JULIUS. 


B 


Addenda ad Ari. MCCCXVI. Coi 1110. 


VIL Funebris Concio de Francifco Lorharingio Guifis' 
Duce , in Sacria Pontificiis habita i Julio pogia- 
00 IV. KaL Aprilis MDLXlil. Incipit „ Quod 
» veteri memoria femper in tanta d fficultate». 
» verfarum eH munus laudandi eos Ucc. „ MS. 
pagg. 10. in Cod. Biblioth. Ambrofianc fignat- R- 
num. 101. in fol. 

Cpifiola Latina Julii Jaccbonii ad Poglanum no- 
ftrum data XVIII. K.il. Novcmb. MDLXVfl. in 
qua mentio occurrit luminas benevolentis; Cela- 
tis Glorieriiin Pogianum . MS. apud amiciffi- 
mum Canonicum Licum . 


fUSTERLA BARTHOLOM/EUS. 


Addenda ad Art. MCCCLV. Coi. 1147. 

V. Fhyfica particularis, & Mctaphyftca examinata. MS 
in 4. extat in B-blioth. PP. Societ. Jcfu Domus 
Profclle S. Fidelis Mcdiol. 


PUSTERLA FABRICIUS. 
Addenda ad Art. MCCCLV 1 II. CoL 1148. 

UI. Confultatlo de nimio abufu Afylorum Eeckfiafiico- 
rum . MS- in foL Extitifle olim penfcs amphffi- 
mum Senatorem de Colla, de quo in Exteris fer- 
mo erit , nos monuit Amicus rrudittffimus . 

Numnnfma illius habetur io Bibiiorhcce Ambrofia- 
ne Mofto Icon hrc verba prefert ; C o Fabri • 
tius Aloyfiut Pu foria . Averta m fade cernitur 
Vir tu» 1 icr Fam m, fle Tempus fiant i Lemma: 
Smpar tone* nomanqua tuum . 


igenda. pv 


PUSTERLA PETRUS. 

Addenda ad Ari. MCCCLXI. Coi. nji. 

J Oaonis , & Catharins item Pufterl* conjugum. 
filius , Ducalifque Feudatarius Oppidi Frcearo- 
lu &c. dim armo MCCCCXLVIII. die XVIII. 
Oftobris effet Commiifinus , 8t Pnefes ( una cum 
Aralmino Trivullio , & Comite Vitaliano Borro- 
mafo ) in foeliciffimo Mcdiolancnlium Exercitu ad- 
versb Civitatem Laud* , fcripfit , & condidit 

III. Capitula XXIX. Paci* , Foederi* , Ce adherentia; in- 
ter Spectabiles Mandat.irios DD. Capitancorum-, 
« Defenforum Libertati» illuftri* Sc Excelfc Com- 
munitati* Mediolani , & Spea.-bdes Cives Depu- 
lict? P r0 'Communitate Civitiuis Laud* . Fxi.uic 
MSS. in fnl. penis Cl. Advocatum Sitonum. 
Eidem dicavit Petrus Melleus librum Svetonii dt- 
Viris llluftribus Mediolani editum Epiiloli fic »*- 
ftripta „ Petrui Melleus migmfico, & priccljriA 
** nmo Viro Petro Pofterulc Dacis Infubrium Se- 
r» nitori diffniffimo S. p. u Vide Cl. S-xiunu 
in Hiflor. Typogr. Coi. DXLVjf. atque Notulam 
iplius ad calcem CoImmiT /ubrcquenris , in nua_ 
contendit, Epiilolam fupr.idirtan tffe eandem cum 
altera a Gafparc Latnpuguano fcriptani Bonino 
Mombntio « 


PUTEOBONELLUS FRANCISCUS. 

Addenda ad Art MCCCLXIII. Coi. 1 1 j». 

P R*fati Francifci Puteobonelli J. C. C. Senato- 
ris cx filio pronepos nunc floret JOSEPH PU- 
TEOBONELLUS J. C. Collegiatus , olim Canonicus 
Ordinarius , & Archipreshyrcr in Eccltfia Metro- 
politana Mediolani , qui ex Vicario Generali Capitu- 
lari , Sede vacante per obitum Eminentiffimi S R E. 
Card. Mediol. Archiep. Stampa* , nuper mente Ju- 
nio MDCCXLIII eleclus eft Sandix Mediol inenfis 
Ecclefi* Archiepifcopus , & inter Parres Purpura- 
tos k SS. D. N. BENEDICTO XIV. Pontif Max. 
adnumerarus, nempe filius olim Marchionis Francifci 
junioris J C C. , ac Regii Qjixftoris , & Camille 
Dardanonas conjugum . 

Francifci Operibus harc addimus : 

VII. Carmen Latinum :extat in Libro, cui titulos,, Lo 
„ Armidoro Poema diGiovanni Sor.mzo alCon- 
„ te Francefco d*A«ida . rt Milmo, 1611. in + 
Eidem pariter Francifco Puteoboucllo nuncupatus 
fuit a Melchiore Malatrfta fcqueni Liber , cui 
titulus : ,1 Delia Ribellione de* Boemi contro 
„ Mettia , e Ferdinando Imperatori idoria diLo- 
„ dovico Aurei) Perugino , al Molto lllufire Si- 
„ gnore, ii Signor Francefco Poxstobonrllo J.C. 
„ Collegiato, e Vicario di Provifione dclUCrrta, 
„ e Ducato di Mi luno . „ Ivt, prafo ii Molat* fo , 

* 616. ia ia. QUADRIUS ANGELUS MARIA . E 
Addenda ad Art. MCCCLXXVI. Coi. 1 1*1. 

IX. Carmina IL Italica, vulgb Somni, Exta m in Libro, 


cui titulo*: ,. Canti Genet liaci nella nafeita dei 
„ Real Principe diPicmomc Virtorio Amedeo C-iu- 
„ fc-ppe Filip, o di Savoja . MtUno , prafo ii A U- 
IstifU , 1699. it* 4. pagg. 7^. , fle 80. 


RA- 


Digitized by Google ion RA ADDENDAj RE io»* 

R 


RADAELLUS ANDREAS. A 
Addenda ad Art. MCCCLXXXV. Coi. ti 62 . 

X. Panegixfco per Ia nafcit.i de! Serenifima Carlo Pren- 
cipe dtlle Spagne . Attiano , frtjfo il Manta , 

** 4 - 


RANCATUS CAROLUS. 
Addenda ad Art. MCCCXCII. Coi. 1174- 

yi. Carmen Italicum, vulgh Cantam . Eat. in libro «Ll 
„ Doni di Parnafo di Frrdinando Solari nctla- 
„ laurea dei Sig. D Fr ancefco Bigarola „ pag. j8. 

VII. Carmina Italica , atque Latina . Eitam in Libro , n 
cui titulus : „ Trivia Panegyrica plaufu eacepta 0 
„ in gentilitio fleramate Hieronymi Lunati . „ 
Papi* , 164$. ia 4. 


RAYNER 1 US ANTONIUS FRANCISCUS . 
Addenda ad Art. MCCCCIV. Coi. 1187. 

XIX. Inter Carmina Italica, vulgb Sonetti , quibus refpon- 
dit Annibal Carus, estat unum Amomi Franci- 
fci R.synerii pae. »4. editioni* Vtnata , Alii Ma~ 
Wutii , 1571. n o. 


I XX. Canmne dt Mefler Antonio Ratae rl nella mone-, 
delta Oran DuchefLi di Totcaoa . bt Firmat— , 
1578. in 4. 


RAYNOLDUS JO ANNES BAPTISTA. 

Addenda ad Art. MCCCCV 11 I. Coi. 1191. 

III. Epiflola Italica ad Philippum II. Hifpaniarum Re- 
gem dePefte, qua Mediolanum aftligebatur anno 
MDLXXVI. Cum omnibus, qu* ad averrendam 
vel fedandam luem ipiam accreta funt , feripta— 
verd eft anno fubfequenti , fcilicet MDLXXVLL 
MS. in fol. pagg. 44. , catar in Codice Btblioih. 
Ambrofun» fign. Q. num. 1 17. 

RAYNOLDUS PHILIPPUS. 

Addenda ad Art. MCCCCX 1 . Coi. 119J. 

P Hi lippi Rayooldi fuo jam loco patrem memo- 
ravimus, marris hic etiam nomen fubjiciemut, 
qu* fuit Innocentia Taberna . Addimus quoque— 
lnfcriptiones geminas adhuc in Templo SantShe Ma- 
ri* Arsecoeli in Urbe cxranrcs , quarum primam- 
Auftor noder Ludovico Fratri fuo pofuit ; in fe- 
cunda vcr£> mentio eft alterius Fratris , cujus nomen 
in ejufdem Philippi Articulo jam indicavimus . 


LVDOVICO RAYNOLDO 
NOBILI MEDIOLANENSI 
PHILIPPVS FRATER 
DVM SENATORIS MVNERE FVNGITVR 
M. P. M. D. LXI. MENSE OCTOBRIS. 

Altera autem : 

HIERONYMVS RAYNOLDVS NOBILIS MEDIOLANENSIS 
IN ECCLESIA B. MARIAE A SCALA MEDIOLANENSI CANONICVS 
DVM ROMAE VISENDAE ET SACRARVM LITERARVM STVDIO PEREGRJNATVR 
MORTE INTERCEPTVS 
HIC IVXTA FRATRIS CINERES QVIESCIT. 

OBIIT ANNO M. D. LXVIL DIE XXII. MA 1 I. 


II. Diflertatio Epifiohris ad Bartholomaum Tacgium- C 
de amore erga liberos . MS. in fol. pagg. 78. Eat. 
apud me . 

Binas lnfcriptiones debemus CI.P. Abbati Fufio, no- 
rnenque matris Philippi noftri Cl. Siiono ex ejuf- 
dem Xheat. Gcncalog. MS. apud Audorem . 


REGNA THOMAS. 


Addenda ad Art. MCCCCXXI. CoL taoi. 


IV. Oratio de honella Scholafli eorum vefticndi rationt- 
habita anno MDLVI. Incipit „ Qpodnam cflet 
„ prneipuum Urbis noftro ornamentum audituri 
- conveneratis flte. „ MS. pagg. VI. in fol , estat 
in Tomo XXX Vili Mifcell. Bibliotheca Braydenf. 


RESTA ANTONIUS. 

Corrigenda ad Art.MCCCCXXIV. CoL 1104, 

In Operum num. L Leonardi , corrige Laontlli. 

RHAUDENSIS ALEXANDER. 

Addenda ad Art. MCCCCXXXII. Coi. mi. 

XVII. De abufu A fy lorum Ecdcfiafticorum . Luem* , 
fi* Imprifloru numtm» , tm fol . , led venis cre- 
ditur Miaiolant , page. 87. 

In Templo Sanfti Fridiani Pilis Alexander no- 
fter , cum ab ea Academia dilccderet , mar- 
moreum ftatuit monumentum , quo in eam. 
Urbem fummum tcftaretur affaBum. Illud cfl 
hujukemodi figlis conceptum : 

ALE. 

\ 


Digitized by Google 


nr RH ET CORRIGENDA. RH 20x4 

ALEXANDER RHAVDENSIS MEDIOLANENSIS 
COMES BVRGETI E PRIMO LOCO LL. INTERPRES 
IN PATRIAM REVERSVRVS AD HONESTVM OTIVM 
VT HINC ETIAM INNOTESCAT 
E I V S VERISSIMI AMORIS VESTIGIVM 
C. F. ANNO MDC 


RHAUDENSIS ANTONIUS. 


Addenda , & Corrig. ad Artic. MCCCCXXXIU. 


CoL 1113. 


Inipreffo jam hoju* Scriptori* Articulo advertimus 
Amanuciifium incuria accidiffc , ut io Editione erra- 
tojutn Lactantii Firmiani a Rhaudenfi coIleCiorum, 
pro anno MCCCCLXVIII. reponeretur annui 
MCCCCLXX VIII. Id ergo Le&orem candidum- 
monentes ; addiinui interim eam prodiiffe Roma 
ia domo Petri de Maxhnii . Anno veri» MCtXC- 
LXXIi. ijerum Opui iplum in lucem piodiit to- 
net iit Per Ftndelinum de Spira in fol. 

Advertendum etiam ,clarif&inum Virum Joannem Ma- 
billomum in ltbro luo, cui titulus; Iter lulicum 
Tomo I. pag. J97. inter Codice* Manufcripto* Mo- 
nafterii S. Salvatotit Bononia: reccnferc Volumen, 
quod continet P. Candidi Decembni Epiftolarum 
Libros o&o inedito** quibus prxfixa elt Auftoris 
Epiftela ad Bartholom* jm ( it e Ii Bartltolomeus 
Capra luo loco a nobis laudatu* ) MediolauenfenL. 
Antiftitetn , cujus hortatu Epiftolas fuas in unum 
corpu* collegit. „ Ultimo* liber eft (ait Mabillo* 
p nius) totus ad Fratrem Antonium Rhaudcnfem , 
„ al<a* Panormitanum , Ordinii Minorum , quem. 
,, petulanter irridet 00 Philippicam ab eo nuper 
„ editam. Ad Candidi inve&ivas refpondet Jacobus 
„ Modoctienfis ,* . Verum tanti Viri pace ditium 
fit* adeo divetG funr Antonlui Rhaudenfi* , 8c Pa- 
normita , ut plane mitemur ccuditiffimum Mabil- 
Ionium ambos pro uno eodemque fumpfiffe. Phi- 
lippicam , de qua hic agitur , eandem ciiftimamus 
cum Apologia , de qua num. XI. verba jam fe- 
cimus. 

infuper Albertus Sarthianenfis aliam , prater memora- 
tam , ad Antonium nofttum dedit Epiflolam ferip- 
tam Papia die XXII. menfi* Novembri» , anno 
MCCCCXLVI. cujus Argumentum eft Epiflo- 
„ lam debitam* promiffamque repofeit, 8c biennale 
„ filent ium amica objurgatione caftigit **. Edita eft 
alia inter Opera prut.ui S.irthiauenfis * que pro- 
dierunt Romie pagg. 595. * 6c 417. 

Jam enunciatis illius laudatoribus addantur Flavio* 
Blondus, Guinifottus Baxzizios in fupplici libello 
ad Philippum Matiam Mediolani Ducem, in parte 
II. ejus Orationum , 8c Epiftolarum , atque Olea- 
rius* qui ait, plura hu ut Au&oris feripta peri i fle- 

la Codice Biblioth. Ambtof. MS- Epiftolarum Petri 
Candidi Decembrii in fol. fign. I. n. xjf. legitur 
una ejuldem Decembrii fine data, cum qua Anto- 
nio nofiro mittit Vitam Homeri , 6c h*c dc_ 
Rhaudenfi Icribit *, Sacris literis Latinas Mulas 
** lemper addidifti , 8c Grascai non inepte tui* ftudih 
„ adjicis,,. Laudar Opus ejufdcm Rhaudenfi* in_ 
Labantium Firmianum. 

Annotationes verb Laurentii Vallai in Antonii Rhau- 
denfis errores Ipe&ant ad librum illius dc imita- 
tione Eloquentia, non ad Errata Laftantii Firmia- 
ni, quod advertendum duximus pro errore Typo- 
graphi noftri , qui Articulum incipiens „ Lauren- 
„ rius Valla flcc. „ pofuit poft num. J. fle collo- 
care iplum debuerat poft num. II. 


B 


C 


D 


RHAUDENSIS ] O H A N N E S. 
Addenda ad Artic. MCCCCXXXIX. Coi. 1219. 
^^Biit Romae X- Novembris MDCLX 1 I. 

XXIX- Delie Lodi dclla Sereni ffima Maria Farnefe Eften- 
ic DuchcflU di Modena . Orazione dei Padr&> 
Giovanui Rhfl della Compagnia di Gesti. In 
Modena , per Gtuitano C effiam , 1646. ia 4. E* 
Cinclii Biblioth. Vol. Pluteo 8. pag. 4<5 

XXX. Panegirici lopra gl' A poft oli . Vol. II. MSS. in 

4. Ext. in Bibliotheca PP. Soc. Jcfu S. Fidelis 
Medio!. 

XXXI. Panegirici dc’ SS. e Fcfie fra 1’unno. MS. in 4. 

ibid. 

XXXI I. Tradatus de Charitate. MS. in 4 ibid. 
XXXXH. Apologia Soc. Jefu contra PofquaUgum. MS. in 
4. ibid. 


RHAUDENSIS JO ANNES ANDREAS. 

Addenda ad Artic. MCCCCXL. Coi. 1x20. 

IIL Confultationes piarim» &tis commendata tam edit» 
quam MSS., tuter quas illa de Recognitione libel- 
laria inter Dominum dire&i, 8c Emphiteotam , 
cjulque effectibus, imprefs. in fulio ait. 1 66$. fine 
lypographi nomine, qu» extat penes Advocatum 
Silonum nofttum . 


RIP A BON VICINUS. 
Addenda ad Artic. MCCCCXLIX. Coi. 1x21$. 

V. Carmen Italicum quaternis verfibus vulgici dialeSo 
fatis prolixum , cujus argumentum eft „ Cinjuun- 
„ tu bone creanze da ufarfi a Tavola,,. Extac 
MS. in Codice Biblioth. Ambrofian», fignato N. 
num. 9f- in 4. 

IV. Hilloria Ordini* Humiliatorum , quam Iruitra qus- 
fivitClar. Sxxiu*,ut iplemet affecit in Hili. Typo- 
grafica ad annum MCCCCLXXXiiJ. Coi. CCLXI. 


ripamontius joseph. 

Addenda ad Artic. MCCCCL 1 V. Coi. 1x30. 

IX. Bernabovis Barbovil Elogium , Auftore Tofepho Ri* 
r ,m n mi n fice. Mediolani, apud latprejforet Arcki - 
eptfcopala , idjj. in 4- 


ROBALDUS five ROBOALDUS . 


Addenda ad Artic. MCCCCLIX. Coi. ixjd. 


XI. Breve , fcu Recordatio fentemi» flcc. dat* ad 
fedanda* contentiones inter Epilcopo* Dcrthonen- 
fcm, & Laudenfem pro quibuldam Cmnobiii; le- 
gitur apud eundem Ughell. in Epifcopis Lau- 
dcnfibui . 


Tom. II. 


Yyyyyyy RO- 


Digitized by Googk ioi 5 


RO 


ADDENDA, 

I A i 


aoi6 


S A 


ROVELLUS CAROLUS FRANCISCUS . 
Addenda ad Art. MCCCCLXV 1 U. Coi. 1144. 

Iit Carolo VI. Celari AuguftiffimC) , atque Cnthol-co 
Regi Tributum Litetarium Caroli Vrancilci Ro 
velli Clerici Resui. Somafchi, Publici m Tfciitciift 
Univerfitate Profeflbrii, atque Sanfti Officii pro 
Fide Catholica Confultoris. Mcdioiavi , 1717., * 
Prelo Dctmniti J BtlUgstt*, ia 4. 

Es hujus Libri editione agnovi mus, Augurem pro 
duside vitam ulcrx fupradi&um annum . 


ROZZONUS BARTHOLOM^US, 

Corrigenda ad Artic- MCCCCLXXI, Coi- njt. 

In Operam num. t ad Maaimiluiium , Corrige «4 FVav 
fi/cum ll 


RUGERIUS FRANCISCUS. 
Addenda ad Art. MCCCCLXXXI. CoL it6i. 

XII. DcfcnCo Joannis Georgit Triffini , fic de ejufdem~ 

Stemmatis nobilitate , habna in Academia Gcnc- 
roforum, amio MDuXX. Pero--», i» 4. 

XIII. Carmen Latinum iit laudem L*urcntu Frifoni ; ex- 

tar in fibro ejofdcm , cui titulus „ Trattato dei 
n Camo Fumo cc. „ dc quo diximus Aio loco . 


RUSCA ANTONIUS. 


| Addenda ad An. MCCCCLXXXV. Coi. i»«j. 

. 111 , Oratio habita in Synodo Mcdiuhnctlfi anno MDCIX. 
fafTtfforn aumtm, i* 4. 

IV. Conclultoiacs in Sacram lluologum circa variaa Do- 
ctorum opiniones, ad Re vercndiffimoi Patres Pro- 
vincia: Mediolancnfis Epifcopos in VII. Synodo 
Congregatos . Mediolani , apud bnprtffbm Jrsbk- 
pifcopolot , 46051. Voi. I pe 4. juftp molit . 


B SACCUS JOANNES BAPTISTA, 
Addenda ad Art. MCCCCXCUI. Coi. 1x69. 


C 


SANSONIUS HIERONYMUS. 
Addenda ad Arr. MDVIL Coi xx8j._ 


X. Coram Excelfo Rerum halicarum in Regia Catho- 
lica Concilio Jouniiu BupulUr Sacci Aeno proGr- 
ncro. Extat in Libro i.ura.I. iam relato pag. 106. 
XL Defcriptio Sclopoli rotati ad explodendum inftrutti . 
Ext at ibidem pag. 111. 


SADARINUS FRANCISCUS. 
Addenda ad A«. MCCCCXCIV. Coi 1171. 


P Rxfarus Don Hieronymus Sanfonius rirtercicn- 
fis Monacus, de anno MDXXVI. claruit ele- 
ctus Epifcopus r i vitatis Laudcnfis in locum OAa- 
viani Mariae Sforri* Vicecomiria ab anno MDXlX. 
promqti ad Epifcopatum Areri num ; uti condat ex 
publico Inftrumento , fub die XX. Augufti MD. 
XXVI., quod extat penes Clar. Advocatum Jo. 
Sitonum de Scotia . 


VIII. Pr*fidi Bartholooism Arefio Theatrum infiruxit 
Francifcus Sod-innus Mediol ircr.fis Senatus a Se- 
cretis . Mtdto!ant,apud Mamtiem , 16*5. ia 4. Ora- 
tio eft Funebris in 1 :udan fupradicli Arcfii- 
Opus vcrorjulHem «quod dedimus num. i. impceflnm 
fuit etiam S'tdu)l. |68 q. , &• Bononi* apud bartdtt 
Dominici Barbari i 1681., ubi in calce adfuiit ll. 
Retponfa Ociiviani Piccnardi , 8c alterum Sena- 
toris Sertorii . 


SANSONIUS PAULUS. 
Addenda ad Art. MD 1 X. Coi. 1*8$. 

III. Pauli Sanfonii Mcdiolaneofts Minorum Conventua- 
liuro Baccataurei de trium Anim* graduum pec- 
fc 3 ione;ad Fratrem ThomamOrrigonium Varifi- 
num, Vtfitatorem Apollolicum. Patavii , apud Pau- 
Ivm Majetum , *j 8 i. in 4 . 


D 


SALVATERRA JOANNES. 


Addenda ad Are. MCCCCXCVIU. Coi, 1175. 


P Rofeflor IV. Votorum , moritur Saroni IV. Fe- 
bruarii MDCLXXX. 


V. 


Conciones pium ramQjiadrageGnuJcs, quam in Ad- 
venti , neenon dc Sanctis . Vol. v. MSS. in fol. 
iuft 4 molis , extanr i.t Bibliotheca PP. Soc. Jcfu 
Domus Ffofcffie S. Fidelis Medio!. 


E 


SANGIORGIUS JOANNES ANTONIUS. 
Corrigenda ad Art. MDV. Coi i»8x. 

In Operum aum. VII, lio. p. Suu V, corrige Sixti IV 


SANT AUGUSTINUS THOMAS. 

Addenda ad Art. MDX. CoL 1187. 

f f . ? rifconfultus, filiui Caroli P. T. P. S. Maria* Bel-' 
tradis Mediolani , anno MDCLX. creatur Nota- 
rius Collegiatus Mediolani , ex Matricula 8tc. 

XXIII. L*Bra volgarc Dionifiana di Crifto . Hoc Opat 
prodiit cum jam indicato fub num. X. cujus ti- 
tulus cft , ui fcquimr j „ Breve ffeggio dells_* 
„ ooviffimu Ep ttta Luni-Solare perpetua di To- 
„ m 'fo S-uiuaoftino . AI Cardinale Fabricio 
♦. >pada . ,. Mater ata , per klicbtUagtlo Silva- 
ftri , 1697. M 4. 

XXIV, Ipparco in Atcne , o fia Ia Tirannia d’Amor«^- , 
nonvuol configi io .Opcrettaper Mulica dei Dot- 
tore Sottogifnio Manafia , privaramente reci- 
tata in Mihno Panno MIXXXXX. /t 4 , fer 
Maremtmic Maiatefla t in ix. 

XXV, Amore non vuol foiza . 

XXVI. 1.4 Rinegau di Vagliadolid . 

Hac II. cx Ci. P. Qiiadrii libro ,, della Storia_ . 
„ e della Ragionc d’ ogni Focsia „ Tom. V. 
lub ptalo . 

A SAR- 


Digitized by Google aoi7 


S A ET CORRIGENDA. SC 2018 


A SARTIANO ALBERTUS. 


Addenda ad Art. MDXIII. Coi. 1190. 


M Onuit nos Vir Clariffimus P. Joannes de Au- 
gufiinis Ordinis Minorum, ex co Coetu , qui 
Reformati nuncupantur , Albertum Sartianenfem- , 
cui viue fantHitas , 6c praeclari certa Beati cogno- 
men fecere, inter Mediolancnfcs Scriptores non efle 
rccenfendum , quod vere in Oppido Sartiani , non 
autem in bac Metropoli editus fuerit in lucem . Id 
confirmat allato tcllc omni exceptione majore, ipfo B 
videlicet Albcrto ; qui in Epirtola fua fecunda ad 
Antonium Rhaudenfem hac diferri feribit : „ En_ 

„ nobis relidto Rhaudenfi, & Sarthianenfi fivcOppi- 
„ dis , five quid aliud nuncupari potius , nativitatis 
„ noftr* terris volueris &c. „ Adjecit tanto terti- 
monio , cui fidem negare nefas effet , Scriptoris ce* 
leberrimi cognomentum , iplum nempe fuiife ex fa- 
milia Berdina Sartiancnfi . Aflentimur & Nos ipfius 
Patris de Augurtmis fen tenti jc , fcd nortrum efle ju- 
dicamus , ut Criticos nimis acres effugere liceat , 
fontes indicare , unde haufimus , qua in Articulo di- 
ximus, contendentes Albertum patrii Mediolanenfem 
fuiffe . Ft primo quidem nos exteros in fraudem^ , 
induxere ipfius Inftituti Confodales , qui rogati ut 
Suorum MedioLnenfium monumenta fuppeditarent, Q 
inter ceteros Albertum hunc recenluerc , roord ictis 1 
afferentes , euin inter hujus Urbis cive* numerandum, ■ 
qubd hic lucem hauferit , citaris tertibus , nempe^ I 
Rodulphino Tuflianenft in Hirtoria Seraphicx Reli | 
eionis lib. 1 . pag. 7». Paulo Moriggia in Summario,! 
Henrico Willot in Athenis Orthodoxorum Sodalitii I 
Francifcani pag. 8. Neque tamen illico harc nos ! 
moverunt, fcd Tenuari alios placuit, ne deviaremus \ 
a veritate . InfpcAo igitur Apparatu Sacro Antonii j 
Poflevini Tomo I. pag. 35. haec legimus : „ Albcr- 
,, tus Sartianus Mcdiolarvcnfis Ord. Min. celebris 
„ fui ALvi Concionator &c. „ tum etiam Joanne_ 1 
Baptifta Carifio in Diario Sacro perpetuo Mcdiola* | 
tvenfi fub die XV. Augurti h*c feribente: „ II Bea- 1 
„ to Alberto Milanefe dell' Ordine di S Franccfco. p 
„ II fuo Corpo giace in Sant’ Angelo in Porta Nuo- . 

„ va „ tandemque Paulo Moriggia in Nobilitate- 
Mediolani lib. I. cap. XI. pag. 3*. in harc verba— :! 

„ 11 Beato Alberto da Sarziano Milanefe; quello fu 
„ gran dotto sl nclle Letterc Grechc . comc nelle 
„ Latine &c. „ atque Picinello in fuo A thenxo, om- 
nem depofoimus dubitationem . Verumtararn nunc 
meiibs agniti veritate, Sartianenfibus fuum reddimus 
Albertum , quem tamen omnino Mediolanenfibus 
non eripimus . Transferendus idcirco eft Scriptor 
infignts ad eorum Catalogum , qui aliis in regioni- j 
bus nati , diuturnx morx gratia inter Cives hujus 
Metropolis recenfentur, prxfertim cbm Alberti olla' 
hic colantur, unde fortafle citati Audforcs non du - 1 
bitarunt eundem Mediolanenfem affirmare, non alio j £ 
prori us argumento , quam eo , quo San&us Anto- 
nius Uliffippone ortus, appellatus eft Patavinus, quod 
ibidem migraverit ad Dominum , facrumque illius 
Corpus Patavii fummo cum honore fervetur . 

Ceterum , ut cum foenore ad Lepores redeat 
Alberti memoria , eos monemus , corrigendum efle , 
quod diximus , Opera ipfius Omnia prodiilfc Roma, 
apud Patritium Duflium , armo 1688. quibus ex ver- 
bis videtur Duffius fmpreflbr fuifle . Verbm Patri- 
cius Duffius non Typographus extitit , fed Editor . 
Erat enim ejufdem Ordinis Minorum Chronologus 
natione Hibernus . Prodierunt autem e prxlo 'Joan. 
nit Biptifl a Bujfctti , cum Duflii Notis, & Indici- 
bus . Fefellit etiam hic nos formula loquendi Con- 
tinuatorum Bellandi loco indicato , fcrihentiom_ 
Opera ipfa prodiifle Romx per Patricium Duflium. 


Qui cupit Epirtolarum Beati hujus Viri dili- 
gentiorem indicem , adeat Magnam Bibliothecam* 
Ecclefiarticam editam Colonia All^bro^um , nno 
* 7 J 4 * M ttt. & Tom. III. Veterum Scriptorum , 
8c Monumentorum hirtoricorum , Dogmaticorum-, 
Moralium &c. per Edmundum Martene , &t Urfi- 
^ uran d ColledV. Psrif. 1714. ubi recenfentur 
Epiltol* XXII., & memoratur in Praefatione . 

Adde ejus Operibus 

XIII. Orationem habitam Ferraria die frptima Maji , 
anno MCCCCXLVII. 


SAULIUS ALEXANDER. 
Addenda ad Art. MDXIV. Coi. 1193. 

XXX. ConfcfSonaie Hieronymi Savonarol* Ordini» Pr«- 
dicatorum pro infiru&ionc Confertorum , cum 
Additionibu» Alexandri Saulii . Papia , per Hie- 
ronymum Bar tholum , 1J75 in 8. , & Placentia , 
apud Joamtm Bazacbium , 1J98. in 8. 

Ds fuudibu» B. Alexandri Saulii Congregationi» 
Divi Pauli , olim Tictnenfi» Epilcopi , Oratio 
Pauli Bdloni J. C. in Ticinenft GymnaHo Le- 
gum interpreti» Primarii , nunc Senatori» Regii 
Mediolani . Papia, apud jo Baptijhm Rubeum, 
1610. 

In Encomiftflico Hieronymi B.1IB1 Ticinenfii Me- 
diolani impreffo , extat Acclamatio IX. in lau- 
dem Beati Alexandri Saulii . 


SCANTIUS JOANNES FRANC 1 SCUS . 

Addenda ad Art. MDXX. Coi. 1300. 

S Cantius hic nofter promifcufc vocatus eft Joanncs 
Francifcus , & quandoque Francifcus tantum- 
modo , quod Ledlorcs optimos ignorare noluimus , 
nc geminos credat, fi forte in Opera qurdam inci- 
derit , ubi modico hujufmodi nominis difcrimine_ 
nuncupatur. Quamvis autem in memorato Articulo 
dixerimus , ipfum fiorurfle ad annum ufque MDL- 
XXV. addendum hoc loco arbitramur, eundem no- 
mini fuo famam comparare caepifle anno MDLV. 
[quem.idmodum didicimus ex humaniflimo JC. Sito- 
no . F loquentiam Scantii noftri farpiilimi mirata cil 
Aula Pontificum , quod facili negotio percipere* 
portum quicumque illius Orationes jam prths rela- 
tas , & alias quoque mox referendas infpcxeric , £ 
quibus etiam patet , qua apud prxeipuos lui fxculi 
Principes gratia polleret, chm Pontinces , Cxfares, 
Reges , Cardinales , 8c hujufmodi Viros ampliffimx 
dignitatis ornamentis infignitos habuerit Mecoena- 
tes - Tribus igitur Orationibus rccenfitis, fequentes 
addimus , quarum jam edito Articulo ad nos per- 
venit memoria . 

Sunt autem ; 

IV. De Morte Cbrifti Triumphatori» Oratio II. D. Ga- 
brieli de UCuevaDuci de Alburquerque , dc Gu- 
bernatori Statu» Medio). dic.'tJ . Roma , apud dn- 
t anu an B lidum , l<66 in 4. 

V. De Morte Chrirti Triumphanti» Oratio III. habita 
in Sacello Rom. Pont. D Gabrieli CaLuo Senam* 
Medio J. PrieGdi dicata. Jbtd. ut fupra, in 4. 

VI. Orttio de Divo Joannc Evangiliita , habita in Sa- 
cello Rom Pont. Scipioni Reliib* PifarumS. R.E. 
Card. amplidiino confccrara . Ibidem, in 4. 

VII. Oratio de Rege Catholico : Fr ancilco Paciccco Card. 

ampliflimo confecrata . Ibii. in 4 
VIIL Oratio in Funere Roberti Nobiliori* piiffiml Cardi- 
nali» ; habetur fub finem Vit* dicti Eminentrft. 
Principi* edit* a Julio BartoloccioS. Bernardi Mo- 
nacho . Roma, ij7j.nr 4., & fcorfim Roma, apud 
Bladum, ij 66. tu 4. Aurelio Abban ejufdem tra- 
tri dicata . 

I IX. De Puero Naxareno Rege Circumcifo; Oratio habita 

ia SacrofanQo Senatu Pii IV. Pont- Ala*. Fr.t i- 

' cifco 


cWco AlcUto S R. E. Cardinali ampliiBmo. Situ 
leto , e*ne , & lypoprapbo , n 4. 

Oratione» alieXit Jicutl eruitur 4 fcqoemibui vrr- 
bn ad calie.n fu;:ramcmorai« Orationi* » Gc : 

„ Sequuntur alia» duodecim Oratione* loeupletif- 
„ lime, qux ordine fuo, commodiore opportu- 
„ mute, (dante Deo) imprimentur. 

Oratio in Paientalibui Jacobi Putei S. R. E. Cardi* 
nalts. Cod. MS adlervatur in Biblioth. Scrcnib. 
Rcipublu* Vtncts . Ita Palatiua in Fafti*. 

Agn de eodem citatu* (. 1 . Siionu* in fuo Theatro | 
Gencalosico pagi;. , 8c 159. MS. in fol. pt- 
pii Auctui» n. , & 111 Chronico Coli* J. PP. p-gg 
1»*. art. s%6. 


SCLAFENATUS JOANNES BAPTISTA . 

Addenda ad Art. MDXXIV. Coi. 1304. 

IV* R<me di Gio: Battifla Schiaffenato Milanefe . /it_ 
Vctte&a , ftr il Sabino , i J34. rn 8. 


N D A, 


SCOTTUS BERNARDINUS alter. 

Addenda ad An. MDXXVI. Coi. ijo«. 

Q Uamvis piifiimi hujus Cardinalis Operibus lit- 
terariis nihil addendum luperfir , juvat tamen 
* Leporibus exhibere quant£ religione in la- 
cras Deo /Edes, & pauperes fuerit prarditus , quod 
» 8c dum effer in vivis , & ebro ad immortalitatem^ 
pergeret manifeftiffimis argumentis fignificavit. Ftc- 
nim Aram principem B Carolo facram in ejus Ec- 
clefia in Urbe inftauravit , multiflue aeneis orna- 
; mentis auro illitis adornavit . aulxifque olofericis 
I , auro phrigiatis ditavit , erogatis in eam rem decem 
I aureorum millibus . Moriens triginta millia aurea_* 
| legavit faeminarum poenitentium Wonaftcriis, Eccle- 
j lix S. Caroli quatuor millia , Pauperibus Paroecias 
I tria millia , & totidem domefticis , cum omnibus 
j Cardinalitiis indumentis . Obiit die XVI Novem- 
j bris , anno MDCCXXVI. , & in Fcclefia $S Atn- 
1 brolii , 6c Caroli nationis Mcdiolancofis icpultus ja- 
' cet hoc fub lapide : 


BERNARDINI S. R. E. TIT. S. PETRI IN MONTE AVREO 
PRESBYTERI C A R D I N A L I S S C O T T I M E D I O L A N E N S I S 
HIC EXPECTANT R E S V R R E C T I O N E M AETERNAM 
ORATE PRO EO. 

OBIIT XVI. NOVEMBRIS ANNO M. D C C. X X V I. 
AETATIS SVAE LXX. MENSE J. DIEB. XVI. 

Ex Clar. Abb. Fufio in Appcnd. MS. ad Picincllum . 


SEPTALA CLAUDIUS FRANCISCUS . C | SERBELLONUS JOANNES ANTONIUS. 
Addenda ad Art. MDXXXI. Coi. 1311. Addenda ad Art. MDXL 1 X. Coi. 1338. 


Elogia , feu breves Vita ; 

IIT. Blafii Ribcrc . 

IV. Petri Pontaurei . 

V. Joanni* Fernandcz. 

VI. Gafpari* Alvari. 

VII. Grcgorii Scriba . 

VIII. Alvari Mendes . 

Omne* de anno MDLXX. 

Ext an t in Libro, cui tilulu* Elogia PP. Soc. Tcfu 
t , pietate , ac morte pro Chrifti Fide obita illu- 
„ ftr iu m . ,, MS. in Coli. Braydenfi ejuldem So- 
cietati* Medio). 


SEPTALA MANFREDUS. 


Addenda ad Art. MDXLI. Coi. 1328. 


IV. Defcrixionc della fua Galleria . MS. in fol. Extat 
apud Amicum . 

In B-bliotheca Ambrofiana fervatur eju* Nummifma 
h'* lireii* exornatum Maafrtiut Septalius Mediol*- 
tunfii Aenor 77. In altera parte vifitur Mundi Glo- 
bu* /u «•-pofiij* VII. Plancti* , 8c Tuba cum lem- 
mate Percurrit utrimque . 


Addenda ad Art. MDXL 1 X. Coi. 1338. 

Edidit quoque ex Turrigio : 

VI. Votum , five Relationem factam in Confiftorio Se- 

creto fuper creAionc Domui Laurctana in Eccle- 
fum Cathedralcm die X VII. M ui MDLXXXVL 

VII. Sermone* ad populum, qui MSS.udfervamur in No- 

varienft Cathcdrali . liaCiacconiu*, PetramclU- 
riu* , Carolu* a Bafilica Petri flec. 


SERENIUS BASILIUS. 

Addenda ad Art. MDLII. Coi. 1341. 

XVII. De Dofl oratu D. Caroli . Mediolani, 1619. in 4 . 3 

XVlli. Opu* fuper Salutationem Angelicam Ave Maria , 
ad Cardinalem Subaudio; Principem , tcftc Bor- 
ferio in Supplemento pag. 101. 

XIX. Carmina plura tam Italica, quam Latinat prater 
ea jam a nobis relata , tene eodem . 

Sereniorum autem tumulus ad S. Simplicianura 
hujus Urbi* cum hac Xnlcriptione cft: 

D. O. M. 

PAVLVS SERENIVS ANNOS NATVS XLIL 

MO-vTIS MEMOR SIBI POSTERIS(lVE F. G 
AN. M. D. LXVII. 

Ex Clarif*. Abb. Fufio . 


Digitized by Google 20 j i SF ET CORRIGENDA. 

I A I 


SF 


SERPONTUS BERNARDUS. 

Addenda ad Arc. MDLVJI. Coi. 1345. 

G Lifcentc lite de exiftentia , & identitate Cor* 
poris S. Auguftini , fcripflt Librum 

V. Dc Corpore S. Auguftini . 

Ex Clarifs. Afcb. Fufio m Append. MS. ad Picincllum. 


SESSA FRANC 1 SCUS BERNARD 1 NUS. 
Addenda ad Arcic. MDLXI. CoL 1)48. 

Rifpofl.i a cena Centura fopra it fegucntc Sonerto » 
f.itto gia in lode dei Sig. Oiulio Arcfc uel veloce 
cammino ( dopo il Magiftrato Straordmario ) ai 
Carichi di Senatore , e di Prefidente dei Magiura- 
to Ordinario, come or prefiede si degnamente ; al 
Serva fo F.ccellcntiflimo . Iu Mtlam» , apprejfo Cio. 
Battifla Bidtlli, 1625 Carmen vexo fupradiClucn , 
vulgi Sonetto, fic incipit ; 

Move di merci , e d’or legno pefante 
A Inio pii da U metire fponde et. 


SFONDRATA ANGELICA AGATHA. 


Addenda ad Art. MDLXV 1 I. CoL 1353. c 

U 

Q Uandoauidem de tam clara Virgine alia repe-, 
nmus Opera, non abs re fore cxilUmamus alir 
* quid etiam de ipfius Aftis adjicere . Nata_ ' 

<ft die VIII. menfis Januarii, annoMDLXVl. Gram- 
maties rudimenta percepit ab Amita fua Antonia— 
Maria Sfondrata , quam fuo laudavimus loco ln_ 
Monafterio S. Pauli , ubi , ut diximus , Deo fe de- 
voverat , ad Deiparae Lauretan* Domus imitationem 
Sacram Aediculam ,impenfis Pauli AEmilii Cardinalis 
Fratris fui excitavit , tantoque virtutum 8c religio 
fe perfe&ionis fpicodore emicuit * ut 0011 fine ma- 
gna Sanftitatis laude apud ejufdem Coenobii Virgi- ; 
«es ipfius vivat memoria . p 

Jam recenfitis Operibus addenda fuat harc, qux 
pollmodum innotuere : 

VII. Mcdirasioni per tutti Ii ftiorni dcIPAvvcnto fopra , 
il Afiffui ep . MSS. fervamur in prela udutoltz- 
nobio, cum aliis, qui* fenum, tur . 

VIII. Ahrc fopra tutti li giorni dell'Avvento, fopra I» 
Membra dclla SantiiEma Verginc . 

IX, Duc Qpirelimali di Mcditaziom per ogni giorno 
di Q^iarcfima. Uno fopra la Storia dclla Paflio- 
ne dei Signore, l*altro fopra i di lui S„u it illimi 
Membri . 

X- Due Efercizj fopra la Fefln dcl Corpus Domini. 

XI. Aliri duc per la Fella dell* Aflunzrrwie. 

XJI. Alui dur per la Fciia dclla Nativita dclla Bcaio- 

Vergi ne . 

XIII. Altri duc fopra la Fella di S. Paolo. 

XIV. Trattaro fopra il Magnificat . 

XV. Quatanta Mediiuxiom fopra il Sermone di S.Am- 
brugio : Sit vobit tamquam in Speculo &c. 

XVL SefT.im.i Medii, izioni fopra gti anni dclla SantiJTt- 
ma Vergine. 

XVII* Una InAituzione , che fece a te fieflj, eflendo gio- 
vanc di vcntifetic anni . 

H«c debere nos fatemur Knbiliffim it Santtimonia- 
Jibus prelaudati Parthenonis Sandti Pauli ad 
Portam Lodovkam hujus Metropolis . 


Tom. II. 


lOJI 


SFONDRATA ANTONIA MARIA. 

Addenda ad Art. MDLXVIU. Coi. 13JJ. 

P RaecIar* hujus Virginis Baptifmale nomen fuit 
Lavinia , adeoque humanioribus literis excel- 
luit , ut Angelicam Agatham ex fratre Nepotem, 
jam a nobis commendatam, Infiitutiones Grammati- 
cas edocuerit . Praeter Verfionem Sermonum S.Bcr- 
nardi jam indicatam numero I. Scripfit etiam : 

II. La Storia ridretta dclla Fondazione dcl Moniftero di 
S. Paolo. MS. fcrv.trur in eodem Coenobio. Hunc 
litcrarium Amite laborem fufius profccuta ctlNe- 
pti< , que , ut diximus , Chronico» poftmodum- 
texuit . 

Hoc etiam mihi humaniter fuppedit.irunt nobiliffinHi 
Vtrgincs ibidem Cluilio famulantes . 


SFONDRATUS CCBLESTINUS. 
Addenda, & Corrig. ad Art. MDLXXI. Coi. 1 3 58. 

XVI. Traftatus de Libertatibus Ecclefi» Gallicane , con- 
tinens amplam difcuffioncm Declarationis fad» 
ab tlJufiriuunis Archiepifcopi* , fic Eptlcopu , P.iri- 
fiis mandato Regio co 'gregatis ;mnoMDCLXXX- 
II. Laodii , apud Malitiam td ovium , 1684. 1» 4 
Opus num I. indicatum prodiit eoam typis Mona- 
tUrii S. Galli apud Mulierum , td$). m 4. 

Juvat hic addere aliqua ad noxln nuanrii Opus , 
cui titulas „ Nodus Pitededmationis „ pertinen- 
tia , videlicet : 

Append, x ad Nodum Sfondrs cianum , live Liter* 
parvulorum fine baptifmo mortuorum , Lripte e 
Limbis ad fu» qu ctu pcmrbjtom Colonis Agrip- 
pina, apud Str voltum Noellen , i6$Z. iit '6 
Scuiiment de iVl. Le Teilier. Arch-.veque dcRcims, 
fur le livrc du Cardi-mt Srondratc, qui a pour tt- 
tre : Nodnt pradefimaiicmit , <xc. Co.itcuu daiis une 
Lcttrc de ce Prclat, du 14. Janvier »6^7 in 11. 
Epillula Eccldi* Principuin Car. Alar. Le fcilier , 
Archiepifcopi Rhemcnfis , Lud Aut. de Noailles 
Archiepifcopi Pari6cnfis , Juc. Bcn. Boffuct tpi- 
fcopi Meldcnfis, Guui. de Seve, Epifcopi Atrcba- 
tenfis , fic H.-nr Fcydeau de Brozi, Eptfcopi Am- 
bi «neniis , feripta Vil Cal. Martii MDcXCVif. 
a .1 Innocenimm XII contra Librum, cui titulus; 
Nodus pradafhnotionii diflolutui t e Gallico in La- 
tinum termonem verfa , interprete Ludovica Pau- 
lo Du VauccI , cum Refponfiosie Innocemii Pnp* t 
die VI. M iji 1MDCXCVII. dato Patifiit , apud 

Jfts*. AmJfOH, \6prj. m 4. 

Ludovici Pauli Du Vaucel Aniraadvcrfiones in No- 
dum prodefhnationis Cardinalis Sfondrati difloiu- 
tum : quious neceflerunt Sententia Archiepifcopi 
Rhcincnfii de eodem libro , oecnon excerptum- 
cx iiirtoria Congregationis dc auxiliis Grati*, rc- 
cfens edita, advertas quatuor nova Enoditoht pa- 
radoxa de naturali beatitudine parvulorum fine-. 
baptifmo decedentium 8cc. Coloni* , apud t* rodat 
Cone ab Egmond, 1707 r» 4. 

Difpundio notarum quadraginta , quas Scriptor 
A nony mus Cardinalis Ccelenim .Sfondrati libro, 
CUi titulus : Nodut fr.tdejhn.itmnn , mullit . Colonia, 
apud Scrvatium Nultben, t6py. in 8. 

Cof)e<aio variorum Scriptorum advertiu librum— , 
cui titulus ; Nodut pradeflinatwnii ; five Augulli- 
niana Ecckfic Romane Jodrm.i a Cardinalis 
Sfondrati Noda extricata , per varios Sancti Au- 
cufiini drfcipulos Colonia , apud Hat edet Cetu, ab 
Egmond , 1700. i» ix. 

Ia num. autem- 2 II. corrigatur fplulma Typographi , 
qnj in ultima linea pro 729. fuppofuit 109. 


Zzzzzzz 


SFON- 


Digitized by Google »03 3 


SF 


A D D E N 


SFONDRATUS FRANCISCUS. 


A 


Addenda ad Are. MDLXXIL Coi. ijSi. 


YUI. Vari* eius Orationes MSS. adfervuitur in Biblio- 
theca Vaticana, fortaffe a jam indicati» diwrfa. 

Ex Clarifs. Abh. Fufio in Append. MS. ad Picincl- 
Ium . 

Geminas nd eum Epiftolas Latinas dedit BcneJiftui 
Jovius Novocomenfis , quarum prima feripu eft 
ad eundem adhuc Senatorem , qua ipfi commen- 
dat Marcum Antonium Somelianam oifinem fuum. 
Alrera vetd eft ad eum elcthim Amalfitana Ec- 
clcfi* Amillitcm, qua ipfum fummis extollit pr«- 
coniis . Extant omnes m MS. ejufdcm Jovii Epi- 
tlolari apud Comitem Antonium Jofephum aTur- 
ti Rc 23 onici ratricium Novocomcnfcm brevi 
edendo . 

Eidem M- Antonius Majoragius infcripfit Vindi- 
cias fuas M. Tullii Ciceronis , quibus ipfum tue- 
tur a calumniis Caelii Calcagnim i fummis etiam 
laudibus Franci fcum in Prcfatione exornat . Nec 
fine commendatione celebratur ab Aonio Paleario 
in Oratione IU. pro fc ipfo pagg. yj. fle 91- quam 
habuit , dum Sfondratus noucr Ocncnfibu* jura_ 
dabat . 


B 


DA, SF »oj4 

ras : „ Gaudeo , atque lator me videre , mea IU#' 
„ Soror, te his cogitationibus , qua te dignat fiinr» 
„ animum apponere i nam his , qua ornariffimi 
,, Epiftota tua ad me feribis , te vitam , ac mo- 
„ res Majorum noftrorura perquirere inrclligo , 
„ ut cos , fi non lupezare , ttltem aquare poffis , 
flcc. 

Qiiandoquidem autem in his verfamut Epi&olit fra- 
terno amore plenis , non incongruum arbitramur 
ad tantai mulieris laudem nonnulla addere ex 
ejufdem Galearii Bpiftola IV. ad eam data— : 
Aliud quoque eft , de quo non jam tibi gratu- 
„ labor , quando ita modcfta es , fed mecum ipfe 
„ gaudebo. Vidi enim in Ep>ftol* tue fronte Jer 
„ ius nomen literis grccis mferiptum , quse res 
H mihi indicant , quod cCun latinas litcras tibi 
„ familianlEmas feceris » nunc etiam grecas ad 
„ familiaritatem tuam advoces , quod quamum- 
„ decoris .quantum ornamenti fit allaturum, non 
„ dubito quin intelligat . Ego ccrifc pr* gaudio 
n triumpho, dum mihi Sororem obtig-ffe cogito, 
,. qu* ut inter latinas Virgines fplendet , ita in- 
„ icr peregrinas omni fit virtute uluftris futura—. 
„ Vale . Ex Bibliotheca mea IV. Nonas Scptem- 
h bria MCCCCLX. 


SFORTIA MUTIUS. 


SFORTIA ASCANIUS MARIA. 
Addenda ad Art. MDLXXVH. Coi. 1371. 


Addenda, 8c Corrigenda ad Art. MDLXXX1II. 
CoL 1387. 


XVII. Procter Carmen Italicum , vulgd Sonitto , quo am- 
plexus cil Opus Benni Tricii de Pefte , edidit 
etiam Epigramma in ejafdcm Auttom laudem, 
ut videre efl apud Cl.tr. Saxium in Hift Typo- 
graph. ad annum MCCCCLXXXVill. Col.CC- 
L XX XIX. 

XVIII. Epiftol* ad Angelum Politianum feript* anno 
MCCCCLXXXV. cum iftius Refponlionibus . 
Extant inter Epiftolas Angeli Politiani editas. 

Qyoniam in memorato Articulo mentio incidit 
proditionis Afcanii Mari* Sforti» per Conradum 
Landum Placentinum, moneo Lettorts, Mar- 
chiottcm Ubeninum Landum amici fEmum , Pa- 
trouumque meum Apologiam fcripii fle , qui Con- 
radum ipfum per fummam injuriam tanti fcc- 
leris accufarum oflendit , ut nobis fignificavit 
Clariis. Ludovicus Antonius Mutatorius . 


C 


Canaone di Vincen2o Bilotta nelle Noxze di Muzio 
Sforza Marchcfe di Caravagio . h Rom * , prtffe Ga- 
glttlmo Faccioti , 1 598. fn 4. 

Cum Mutius Sfortia Monopolitanus , fic Mutius Sfortia 
Caravagii Marchio eodem floruerint tempore , ve- 
niam facilfc ab Eruditis LcQoribus impetrabimus , 
ubi nos falfos fateamur in affignandis Mcdiolancnfi 
Operibus num. 1 fle JI- indicatis , que poftmodum 
alterius Monopolitam effe moniti fumus adoftiffimo 
P. To.uine de Auguflints , cui nos aliis etiam tituli? 
obftritloe cflir jain teftati fumus . 


SFORTIA SFORTIA MARIA. 


Addenda ad Art. MDLXXXV. Coi. 1389. 


D 

SFORTIA GALEACIUS MARIA. 

Addenda ad Art. MDLXXX. Coi. 1378. 

VI. Epiftola Latine V. ad Hippolytam Sororem fuam , 
in quibus receptas ab ca viciiEm litcras Latinas , 
fic mores ipfius, atque fludia plurimum commen- 
dat . Dat* funt cx Bibliotheca fua , anno MCCCC- 
LX. 

yiL Alia ad Blancam Mariam Matrem , in qua elo- 
ganter exoo iit , fic Ciceronis potiffimum au&o- 
ritate confirmat Sententiam Francifci Sfortia pa- 
rentis de excellentia dignitatis militaris fuper 
Jurifpiudentiam , fine data . Extant omnes MSS. 

1 n Codice pei":mtcno Bibliotheca Ambcofiana , 
in 4. Cenato N. nam. s 5. £ 


! IIL Ejus Sententia extant m Libro inferipto ,, il Cancel- 
,, licri dcl Doni: Libro dell* Eloqitenea , nel qual G 
„ vede per fimilirudine la virtfl det dire degli Anti- 
chi Savj, c de’ Moderni Virtuofi in ogni imprefis 
„ onorata di Gaerra.di Stato, ePotcnza, rifolven- 
*, do con !c vere Scmenze • „ /* Vmtgi « , ftr <Je- 
britl Gtoiito <U' Ferrari , ijtf». pagg. 11. & xf. 

IV. Ali* in libro , cui titulus „ OracoTi de’ moderni in- 
,, gegni si d*Uomim , corne di Donne , ne' quali 
„ unita fi vede tutta la Filofofia Morale , che fra_ 
,, inolti Scrittoxi fparfa fi lcggeva : AI Signore Ago- 
„ ftino d’Adda . „ Vmtgia , offrt^o Ga&rtele GMilo 
d*' Fimtri , 1 JJO. im 8. 


SIMONETA ALEXANDER. 
Addenda ad Art. MDLXXXIX. CoL 139». 


SFORTIA HIPPOLYTA MARIA. 
Addenda ad Art. MDLXXX!. CoL 1380. 


III. Epiftolas plures Latinat ad Galearium Mariam- 

fratrem anno MCCCCLX. feriptat memorat 
ipfe Galearius in Refponfionibus , de quibus iu- 
prsccdcnti Articulo egimus , dum de eodem fa- 
rno effet • 

IV. Gcft-s Majorum fuorum eam confcripfifle teftarur idem 

Galeacius frater his verbis , qua habentur ia- 
Eptfiola IL inter MSS. in ipfius Articulo .indica- 


V. Le Finezzc dcll* Amor di Dio verfo PUomo , e fua- 
vera corrifpondenza : Opera d ei P ; Aleflandro Simo- 
netta Teologo della Compagnia di Gesu: Dedicata— 
ali’ llluftriffimo , ed Eccellemiffimo Signore D. AI- 
fonfo Gonzaga Conte di No vel lar a ec. In Rologwa-, 
frttfo Gu. Rattifla Firroni , 1 66 $. m 8. 


SIMO- 


Digitized by Google toj; 


SI 


S O 1036 


RIGENDA. 

A| 

SOVICUS THEODORUS. 
Corrigenda ad Artic. MDCXVIL CoL 14»». 

In Vita jprope finem , Ceterum Thomai , corrige* 


ET COR 


SIMONETTA JACOBUS. 

Addenda ad Art. MDXCII. Coi. >398. 

F Ericiis Cardinali? J ac obi Simonettae fuprem» 
tabulis Vicentina in Urbe conditis anno MD- 
XXXV 111. die XV. menfis Julii , quasdam reperi- 
ciis ab eodem vel confcripta , vel incoepta , qu* 
hic rccenfeuius ; 

VIH. Annotatione» in Opera Bartholi . M 5 S. 

IX. Aiis in Opera Abbatis Panormitani . MSS. 

X- A Ii* in Opera Alexandri Imolenfi» . MSS. 

XI. Ali» io Opera Felini Sandei • MSS. 

XU. Scheda copiofiJTim» in materia Tellnirts , ex quibo» 
air Tcftator voluntatis fu» fuifle Tradat um inte- 
grum, fle abfolutum edere , fed var is impeditum 
occupationibus id perficere non potuiffe . Ea om- 
nia .unit cum Bibliotheca lua, legavit Jacobus Lu- 
dovico Nepoti , tunc Pifaurenfi Epifcopo , qui 
poibnodum fle ipfe Sacram Purpuram d) adeptu^ 
eucr-quc commendavimus in Articulo MDXCIV. 


SIMOMETTA JACOBUS PHILIPPUS. 

Addenda ad Art. MDXCUI. CoL 1400. 

WL Felini Saodei Commentarii io V. lib- Decret. cum- 
Additionibus Benedifti Vadi .Andre» Moeenici, 
T icubi Philippi Simonett» , oC Joannii a Gradi- 
bus . Lugduni , fint TypograpM nomine, «340. 'Itm. 
ty.yod.u i» f a L 


SOLARIUS JO ANNES DOMINICUS. 
Addenda ad Art. MDC1X. Coi. 1413. 
^^Biit attatij annorum LXXVU. 

IV. Miftico Ritratto per li dieci Mereo ledi io onoic di 
Santa Tercfa . 

K I. Panegirici varj . 

Omnia apud Suos in Conventu Mediolani . 


STAMPA GUIDUS. 
Corrigenda ad Art. MDCXXV1 Coi. 14J7. 

In Operum numero I. Arnulpbus Xmp. corrige Adui~ 

fbut Romanorum Rut . 


stampa hermes. 

Addenda ad Art. MDCXXVH. Coi. 145*. 

UL Adnotationum tam kiftocicaxum 4 quam poeticarum 
Latini, & Italici ex Au&otibui optimis utriufquc 
lingu» , necnon Grac» defumptarum Vol. ii. rn 
4. MSS, , enant apud Mare Inonem Soncini Joan- 
nem Maximilianum Stampa in . 

IV. TraQatua de Sub&rtutkmibus . MS. infertu» in Tomo 

II. prcdiQi Operi» . 

V. MifcelKinca varia poetica , hiflorica, 8c legalia , i qui- 

bus plura confici poffimc Volumina . adhuc lo- 
fchedn , MSS. ibid. 


SYLVESTER. 

Addenda ad Art. MDCL. Coi. 1433. 

II. Vita di Fr. Franctfco Antonio Maria da Milano Chc- 
rico Profefio Cappuccino, figi io unico dcl fu Ectel- 
Icmifllmo Signare Don Cefare Vifcomi , Marchcfc, 
e Conte di GJlUrate ec. Cavalieie delPlnfigne Or- 
dine dei Tofon d*Oro , Grande di Spagna ec D.d 
P. Fr. Silveflro da Milano , AnnaliA-i Generale de* 
Cappticcini . Milano , per Giuftppt Pandolfe Molat* 
fio , 17J*. m 8. 


c 


T 


TABERNA BRUNORUS. D 
Corrigenda ad An. MDCXLM. Coi. 1459. 

Linea to. MDCLXXXVIII. Corrige MDLXXXFlU. 


TABERNA FRANCISCUS. 


Addenda ad Art. MDCLVI. CoL 1461. 

|V. EpifloI* plure» ad S. Carolum Borromeum , exi. in 
CotkA one Ambrofiana , 8c in Archivo Oblato- 
rum S Sepulchri . 

iVifitur in Mufiro Braydc.ifi ipiiu» Nummifma, e*hi- £ 
ben» efi?>ctn cum verbi» : Fraaeiflm 7 obento Co- 
mti Landrtant Mognu 1 Canet U art ut Statui Me d to- 
tam ann. LXJiyl Foihca par» pratfert agrum mul- 
ti» arbonbu» confitum , qua» inter eminet Palma 
cum ove . flt care ; addito lemmate ; h Confia* 
fw , & Ftde f altcttas . 


TABERNA MATTHAEUS. 

Addenda ad Art. MDCLXI. Coi. «465. 

V. SeJva per comporre Prediche, Sermoni, e Psnegiriri. 
Tom. II. io 4. MSS. magna molis . Extat in Bi- 
bliotheca Domui Profcll» S. Fideli» Soc. Jefu Me- 
diolani . 


T AEGIUS BARTHOLOMjEUS. 

Addenda ad Art. MDCLXVII. Coi. 1471. 

XVTII. Nuove Rime di M. Bartolotnco Taegio in lode* 
della Molto llluAre D. Porzia Toralta , Con- 
teffa Torniella . h Novaro , apprtjfo Franctfco , 
t Jacobo StfaJJt , Jam anno, in 4. 


TANTIUS CORNIGER FRANCISCUS . 
Addenda ad Art. MDCLXX. CoL 1477. 

I X. Epifiola ad Lc&orem ; extat in fronte editionis f. m 
Rhythmorum Galba ris Vicccomiti» . Mediolani , 
>49)<» de qua CL fiaxiut ad eundem annum. 


TER- 


Digilized by Google ioj7 TE ADDE 

I A 

TERZAGUS AUGUSTINUS. 

Addenda id Art. MDCLXXIH. Coi. 1480. 


XV. Poemata varia tam Latina , quam Italica . Extant 
iu Libro, cui titutu* „ Mufaruin Serium prof.au- 
,, rea Gregorio , 8c Joanni Baptilla Sfpndt.uis a 
„ Jofcpho Lando intextum . „ Papia , 1618. <i i 4. 


TERZAGUS JACOBUS PHILIPPUS . 
Addenda ad Art. MDCLXXV. Coi. 1481. 


Elogium Petri Frandfci Paderim ad ejufdcm Schc- 
diafmata Academica. Placentia, apud Bataclium , 
<(? Bononia , apud Barlertum , 1 6 <0. Vide Schcda- 
rium liberale Pciri Francifci P.i (ferini . 

Ex Clarifi. Abb. Fufio iu Append. MS. ad Picincl- 
Itun . 


TORNIELLUS C A R O L U S. 
Addenda ad Art. MDCXCVH. Coi. ijod. 


1 1 , Elogia , feu breve* Vitae Gafparis Gois , & Joanni* 
Alvarcz « Societati* Jefu. Exeant in Libro, cui titu- 
lus ,, Elogia PP. Soc. Jcfu pietate , ac morte pro 
_ Chriib Ftdc habita illullrium . De anno MD- 
LXXI- MS. in Collegio DraydcnC PP. Soo.Jefu bcc 


TOSCANUS JO. ALOYSIUS. 
Addenda ad Art. MDCXCVIII. CoL ijofS. 

V. Declamatione* in Tureum . 

VI. Epithalamium in Vincentium, 8c Jo. e Publicola- 

rum famil.a ortum . 

VII. Oratio in Coronatione Sixti IV. 

Vili. Alia ad Pium ILrin Conventu Mantuano. 

H*c Opera ex libro memor.ito Paradoxorum in Ju- 
venalem A Sabini Poeta; laureati ad Nicolaum- 
Perotum Pontif. Sipontinum; Roma edito p er Sae b- 
ftl , & Clofch Clericos , 1474. quem antea nobis 
videre non licuerat , haufit , Se hmnuruffime in- 
dicavit Clariis. luxius , addens , Sabinum t citari 
Opus ipfutn .a Tofcauo nolito editum fuilTc , quem 
laudat ut Jurifperitum infignem , tic Foetam ita 
facundum , ut «xtempocancc canens Scriptores 
defatigaret . 

Monuit etiam nos Erudi liffimus Pater Joannes de-. 
AuguAims , extare apud fe MS. Codicem charta- 
ceum «Mifcellancoruin , ubi habentur nonnulla-. 
Tofeani noftri 

IX. Ad Magnificum , ac Eruditiffimum Virum Domi- 

num Zachariam Barbarum Venetorum facundif- 
fimum Oratorem , Jolunnes Aluyfius Tofeanus 
puer annorum nondum duodecim , Elegia . 

Incipit : Sfortia Cum do flo t juffijjet adire panatet 
Non potui tanti fornert jufla Ducn € 're. 
Definit : Ergo vola Zacbarta tuo me pellor» ferva 
Parvula nunc pueri Carmina tene preeor, 

X. Ad doAiffimum Leodrifiura Cribellum Ducalem Can- 

cellarium , Tetraflicon . 

XI. Ad Revcrendiflimum in Cluilio Dominum Chriftn- 

pborum Fanenfem Philofophura , Oratorem , Poc- 
tam que Clatifilmum , Elegia . 

Incipit : Alme pater legi refinantia Carmina nuper 
Crediderim mtjjum Carmen ab are» poli . 
Definit : Sicque meos verfiu nunc fufeipe corde feretro 
Ut vigeat per te fama 1 mbi ealtbrii . 

Vale. 


N D A. 


TO 


1038 


„ Ex Academia Georgii Vallaguft*: Idibus Augufit 
„ Johannes Alovifius Tofcauus, uti fibu* . 

Exrat quoque in eodem Codice Incerti Elegia , fic 
mfcnpta „ Ad nobilem , 8c Heliconium puerum- 
„ JoliaAncm Alovrfium Tofcamim „ . 

In Muf*o Petri Gradenighi Patricii Veneti »Jacobi 
Senatoris filii , fervantur Mummifm-ui duo fErra— 
mediocri* moduli , quorum frorn exhibet AuSo- 
rem notlrum fub juvenili effigie cum lemmate-. : 
Jobannts Alotjms Tufeanui Advocatus 1 prime aver- 
fa pars refert hanc Lpigraphem : Incertum Jartf- 
conflit tu Orator an Poeta proflantor ; alterius verd 
hec verba eadem avetfa par* mferipra gerit ; Pra- 
venit atatem ingenium pracox . Tertium addimut 
apud Comitem Joanncm Mariam Mazzucchellum 
Brix cnfcm Virum Cl. in cujus poftica parte vifir 
tur Neptunui, cum hoc lemmate: FiSa jamNur- 
fia fatit . In Braydeiifi vcri> Mt.faso alictum cer- 
nitur , referens effigiem Aucloris cum his vcrbts: 
Joannes Alog/sut 7 ojcamn Auditor Camera . A verbi 
pars exhibet Columnam , cui Aquila expanfi* 
alis iulidct ; gemino hinc inde Claves , adjecit* 
literis L. P . 


TOSCANUS LAURENTIUS. 
Addenda ad Art. MDCC. CoL 1509. 

V. Carmina III. Italica , vulgo Souetti , extant in Cod. 
MS. variorum Carminum Iraloium Secuti XVI. , Sc 
XVII. apud me, in 4. 

At cum fetino cfl de hoc Laurentio juvat hic addere, 
quod notatum ed in Tomo 111 . Mcnagiaas jam in 
citato Articulo 4 nobis memorato, ubi corriguntur 
Auttorcs Gallio Chiiihane , qui Laurentium Tu- 
fcanum Epifcopum Lodcvcnfcm Etnifcum faciunt , 
a voce To/canum decepti pro patria Laurentii affum- 
ta ; 8 c qu 6 d ille fuerit Mcdiolanenfis profert verba 
EpiiloUi Nuncupatori» Baodelli, m Hiiloriola XX- 
VI. Tomi /I. fic ; „ Si ritrovo quivi il difereto , o 
,, vimiofo M.r Lorenzn Tofcano , Cittadino Mila- 
„ nefe , il quale allora governava le Cafc dei Car- 
„ dinal dei Caret to di Fiiurio , ebe poi abbiamo 
„ veduto Vefcovo di Lodeva in Francia . 

De eodem Jo. Maithou* 1 'ofcanus , jam a nobi* fuo 
loco laudatus, ita cecinit. 

Tumulus Lautentii Tofcani Epifc. Lodcvcri. 

Si V ‘irtnt , Pietefqve mori , ac Prudentia poffmt 
Debuerant , Laurens t U m oriente , mori . 


TOSCANUS RAPHAEL. 
Addenda ad Art. MDCCI. Coi. ijir. 

IV. Sonctti . Lione, per Giovami Carre, if8*. in t. 

TR1VULTIUS JOANNES JACOBUS. 
Addenda ad Art. MDCCXVn. CoL 1J14. 

Eidem dicavit Alexander Minutianut M. Tullii Cicero- 
nis Opera , Epidola fic inferipta „ illudri , 8c Ex- 
„ celfo Principi Joanni Jacobo Trivultio , Regio 
„ Locumtenenti in Infubria Univeifali , Alcxa..dce 
„ Minutianus falutem , & fizlicftatem . „ Editio- 
nem lunc magnificentiffim-tm complevit Minutianut 
in b*c Urbe anno MCCGCXCIX. , ad qdem an- 
uum CJar. Saxius de Jit fupradi&am Epiftolam pag. 
DXXV. 

Joannes Petrus Valla Georgii filiu* Opera Omnia pa. 
renti* fui , duobus Voluminibus in fol- magno, 
Venetiis , apud Aldum Manutium , ijfos. dicavit Joan- 
ni Jacobo Epiftola fatis erudira prafixi . 

Prxter memoratum Nummifma, aliud fervatur apud CL 
V. Comitem Joanncm Mariam Mazzucchellum Bri- 
xienfem , m quo effigies ipfios additis literis : Jo.Ja. 
Tri. Mar. Vtgl». Martfcal. Fran. in altera patte Hat 
V fetori* palmam finiltra, caduceum dextera tenent, 
cum lemmate : Me duce tutus adibis aflra . 


JHIVUL- 


Digitized by Google 


»039 


TR 


VA 


»040 


ET CORRIGENDA. 


TRIVULTIUS SCARAMUTIA. 


Addenda ad Alt. MDCCXV 11 I. Coi. 1J19. 


III. Epiftol* plurcs ad Petrum Martyrem de Angteria^ ; 
memorantur in Refponfionibus iifaus fuo loco rela- 
tis . 

Nummifma ejofdem tu Br.iydenfi Mufeo ftnratum*, 
his iconi h.ibet circum politas figl.it : Scaramutia— 
Trivultivi S. R F. Carri Jo. Firmi Primi F. Averfa 
p iri exhibet Feminam Uft- rium fpeculum gefluntem, 
rurante ad pedes dracone» nullo appofito kmnute. 


TROTTUS JOANNES BAPTISTA alter . 

Addenda ad Art. MDCCXXIV. Coi. ij j7 . 

IV. ConrulMZione per I' Eiczjorie dell' Albergo . (ivero 
Ofped.ile dc' Pt vai in MiLino. MS. m fol. llmc 
fcnpfit anno MDOXXiX. dum erat Prafci Ma- 
gifliatus Sanitatis hujus Metropolis . 


i TURRE CAROLUS. 
Addenda ad Art. MDCCXXV. Coi. ijj8. 


A 


B 


,I*V. 11 Patior pentito . Milano , i6pg. 

1 LVL Sciagurc Avvcnrurofe , overo le Nozze di Semira- 
mide. Bologna, fer Corio Zenero, i6Cx. in n. VALERIUS MATTHAEUS. 
Corrigenda ad Art. MDCCXXXVL CoL 1JJ7. 
Linea j». MDCXLV. Corrige MDCXLVJL 


VALLAGUSSA GEORGIUS. c 

Addenda, & Corrigenda ad Art. MDCCXXXVIIL 
CoL 155?. 

IV. EpiAola ad Joannem Antonium dc Gkardis Duca- 
lem Cancellarium Papicnfem , que prrfixa eft 
Operi inferipto: ,, Elegant at Ciceronianas ni.ucr- 
„ 11& lingua flcc. „ quod dedimus numero 111. 

MS. in Bibliotheca Ambrofiana fign. S num. J7 
Hanc primb non advertimus , ficuti fle Elegium. 
Leon ardi Gryphi i ad eundem Joannem Antonium, 
de qua in Addendi» ad Gryphium ipfum j im di- 
ximus . 

QpandoquiJem de hoc Opere recurrit mentio, juvat 
Leftoret monere, in fine ejufdem MS Codicis, ve- 
iuti ip altero fine loco , anno , fle Typographo, 

Cc legi: „ Rirgrazia Johanni Antonio da Pavij, _. 
,i che per fua cigionc Georgio Vall.igulLi ha vol | 
t< g inzz.ito qc.illc Eptftole de Tullio . ,, Verun- 
tamen ad calcem editionis anni MDXLvlll. hcc 
fiin» impreifa „ Summas gratias tu Lc&or agas 
„ Francifco , cujus gratia Gcorgiu* Vallugurfa^ 
n has Ciceronis claufulus materno fermonc in- 
,> terpretJtus eft , per id fete tempus * quo Pater 
„ fuus Vir Clariflimus Caiolus Antonius Elef.m- 
,i tuciuc Fclfineu* , Qpseftor ALi iru publici inte- 
,, gerri mus, fle Equ.s bencmcntus , ac ex eorum 
„ fexdecim Viratibus lingularis Legatus a Bono- 
„ mentibus ad llluftriflinium Galcacium Mcdiol.i- 
i, nenlium Ducem honorifice mitius cfl anno vi- 
„ delicet MCCCCLXXVI. w 

Linea ij. MCCCCIV. Corrige MCCCCLXir. 


a VALLE FEDERICUS. 


E 


Addenda ad Art. MDCCXL. Coi. 1559. 


IV. La Rcina di Scozia , Tragedia di Fcderigo delln ' 

Valle . Iu Mtlano , ptr Metcbsor Molat* fla , idafl. 
m 4 

Ex Gl P Quadri o „ delta Storia , e della Ragionc_» 

„ d’ogm Pocita „ Tom. IV. pag. 


De VALVASORIBUS ANSELMUS . 
Corrigenda ad Art. MDCCXLIV. Coi. ijd4. 
In mitti. V. MLXXX 1 X. Coniae MXC1X. 

Tom. II. 


I De VALVASORIBUS JOSEPH. 
Addenda ad Art MDCCXLVIII Coi. ij«7. 

III. Le duo Verghe : Difrorfo deno itiDuomo nelV iicirfi 
de iTribunali, dedicato ali* Eminent iflimo Sig. Car- 
dinal Litta. Milano, prtffo il Manta , 1671. m 4. 


VEGIUS SCIPIO. 

Corrigenda ad Art. MDCCLXI. Coi. 1 J79. 

In Articulo, qni incipit „ Jo. Petrus Arturus ,, corrige 
J vannes Petrus Ar limus . 


VENUSTUS ANTONIUS MARIA . 
Addenda ad Art. MDCCLXVI. Coi ij8j. 

VI. Epifiola qui vivus , & Oratio qui mortuus laudatur 
Augutiim» Montalcinus fcrcmiuni Ordinis Theo- 
logus , 3 e Oraror , in quibus ad imitandum Lc- 
ttonbus exemplar Sacerdotis , tuquc Or 1 toris b -ni 
proponitur Mediolani , typis Metu , apud Ama- 
num Antonianum , 1560. m 8. 

Dum hate fcnbo ad manus pervenit liber, quem dedi 
num. 1. idcoque ob ipfius raritatem titulum inte- 
grum hic profero . 

Compendio utilitiimo di quelle cofc , le quali a no- 
bili . e crift ani Mcrcanti nppartengono , ficcomc_. 
nella fegueme pagina fi pu6 vedere , fcilicct 

1. Difcorfo della Mercanzia . 

*. Tranato dei Cambio di Bifenzone. 

}. Efortozione a* Mcrcanti. 

4. Inflituzionc de* Mcrcanti . 

5. Trattato dc* Cambj in generale . 

Tam in eodem libro , quam in altero , quem dedi- 
mus num. VI. adfunt Carmina Variorum in lau- 
dem ipfius Auroris , videlicet Primi Comitis , Bcr- 
nardini BalJini flcc. 


VICECOMES ALEXANDER. 


Addenda ad Art. MDCCLXXIV. CoL 1589. 

XI. Carmina varia Latina in Lauream Ludovici Meltii • 

Tiemi, 1617. «t 4. 

XII. Carmina 111 . Latina ; extant in libro , cui titulus: 

„ Ignatii Albani L-icryaix in obitu Caroli Vioe- 
„ comitis , Patricii Mediolanenfi* . M Mediolani , 
apud Medam , 1604. in 4. 


Aaaaaaaa VI- 


Digitized by Google 2041 


VI 


2042 


VI ADDENDA, 
IA 

V 1 CEC 0 MES BARTHOLOMJEUS. 


Addenda ad Art. M&CCLXXX. Coi. 1594. 

III. EpifloI® plutes ad Maffxum Vctium , cum quo age- 
bat de rebus fuis litcrarjit . Id eruitur ab Epiftolis 
ejufdem Vegii , inter duas una adeft m Codice 
MS Bibliothecas Ambroilun® fign.M.num. 16. in 4. 
jd fi.( B trtholom«um ) Vicecom nem Novari® Pr«- 
fuJcin lcriptim , cura qua ei mittit Ruflicalid fua_ 
(Aftian.ix), Sc judicium Vicccomitis poftil . Data 
eft Pupi* Id. Decembris MCCCCXXXIH. 

Ad eundem nuncupavit Guimfi rtus Barzizius librum 
litum „ de Rebus gcftis ab Alphonfo Rege Arago- 
„ num , vfe Sicili* adversis Regem Tunes apud ln- 
,, fidam Getborum • m , , .... 

Ad iufem quoque ipfius Guiniforti Barzizii Epi- 
doli ujta Mediolani XIII. Kal. Martii MCCCC- 
XXXiV. in editione Romana pag. 40;. 


VI e ECO M ES CAROLUS. 

Addenda, & Corrig. ad Art. MDCCLXXXIII. 
Coi. 1J97. 

In fine Operum nom.IX. indicavimus editionem quamdam 
Hag-t-Comitum , cujus melius infpcct* hic cft titu- 
lus ,, Lernes anccdotcs. 8t memoires hilforiqucs du 
H Nrii.ee Vi (conti Cardinal picconilc, Se Minitlrc-. 
M Sacret de Pie IV'. , & de fes Creature* au Cor.cilc 
t , dcTrcntc.dont pluficures imrigucs inouies fe trou- 
vent dans ces rdations, mifes iui jour en It-dicn, 
„ Se Frango» P° r Mr.Aymon ci-devant Ptcl.tr Theo- 
„ logaI,<k Turif-confultc gr.idue a |.t Oour deftome. 
AAmihrdam , cbez Ut Frerei Wctflet* . 1719- Avet 
Pnvilirr d» N. S. les Elati de Holland * , & dc- 
VVefiJrif,. 

In prstccdentt num. VIII. linea a. feript*, corr. feriptas. 

Ei in prtefato num. IX. linea 1. comprchcnf* , corrige 
comprebtnfat . 


VICECOMES FEDERICUS. 
Addenda ad Art. MDCCLXXXVII. Coh 1601. 


Ut Vifita dei Cardinale Fedcrico Vifeonti dei Rorgo . 
e ChieJe di Vareic , fatu Panno MDCLXXXVII. 
AIS. in foL magne molis, ext, in Archivo ejufdem 
Oppidi . 

Braydenfe Mulseum Nummifma ipfius fervat , in quo 
Icon ejufdem , Se lemma: Cari. FeeUricut Victcomet 
Arebitp. Mtdtal. Averfa in parte Ser pe m Moyfr» 
cum uteris ; Hinc falus . 


VICECOMES de ARAGONIA GALEACIUS. 

Addenda ad Art. MDCCLXXXIX. CoL itfoj. 

VII. Confultatio ad Exccllcntiflimum Senatum Mediolani, 
de jure publk® Acclamationis in Ecdcfia, deque 
Familie fu* Vicccomitum prerogativis , imprefs. 
an. 1679 in fol- Volumen jult* molis, exrar pe- 
nes Marchionem D011 Albertum Vicecomitem de 
Aragmna heg. Duc. Senatorem, Auctorrs filium^ 
Scc. item penes Advocatum Sitonum . 

VICECOMES JOANNES. 

Addenda ad Art. MDCCXCVI. Coi. 1610. 


XIV. Exemplum litcrarum Domini Joanni* Epifeopi Mc- 
diolarrenfis pro confirmatione Tabrllionatus Bo- 
nonienfii anno MCCCLL extat in Archivo Fc- 
clcfi* Raven natet tfis , ex Montfaucon. Biblioth. 
MSS. Tomo I. foL 444. 


VICECOMES JOANNES GALEACIUS. 

Corrigenda ad Art. MDCCCV. Coi. i6tj. 

Prope finem : Difpcnfatio Scc. inter Galcacium Mariam; 
corrige rnter Joanmrm Gahoctum . 

VICECOMES JOANNES MARIA. 
Addenda ad Art. MDCCCVL CoL idi8. 

VIII. Poema de SanSo Joanne Baptifta , cui titulus ; 
„ Aquarum Jc Numme Maris , Se fluvii certa- 
„ men . „ Incipit : 

Nunc age , pugna vocat ; neque enim certamine nullo &c. 

Conflat heroicis verfibus »68. MS. in 4. in Bi- 
blioth. Braydenfi . 

Vitam Antonii Julii BrignMe Sale, de qua diximus 
numero I. , Latinam fecit Francifcus 1 ' Hermitt^ 
cjutikin Societatis Jefu . Antuerpis, 1 67*. » i 

VICECOMES JOSEPH MARIA. 

Addenda ad Artic. MDCCCXL Coi. idjx. 

III. Panegirici dei Reverendiffimo Padre F. GiufeppeM» 
ria Vifeonti delPOrdine de* Predi-atori , Maeftro 
in Sacra Tcologia , Prcdicatore di S. M. Latioli- 
ca, ed Inquifitorc generale di Novara. Jvi, prefo 
gl’ Eredi Caccia, 1698. r» 4. In Epiflola Nuncu- 
paroria Impreflorum ad Joannem Baptiflam Vi- 
cecomitem EpifcopunjNovaiienfem, legitor, ha» 
Pajiegyres numero tanulm XIV. (elcftas faifie_» 
ab immani copia MSS.Jolephi Mari* Vicccoroitia 
pofl illius deceffum. In calce ideft Oratio fune- 
bris pro eodem Vkccomitc noftro Fr. Jofephi Ma- 
ri* Rip*. 

VICECOMES OTHO. 

Corrigenda ad Artic. MDCCCXXI. CoL idj 9 * 

In num. I. lin. a. Anno MCCLXXXVII* corrige^ 
MCCLXXXVI. 

Et Coi. »640., in num. II. lin. x. MCCXCI. corrigc_ 
MCCXCU. 


VICECOMES PHILIPPUS MARIA. 
Corrigenda ad Artic. MDCCCXXiV. Coi. i<S 4 S‘ 

Monemus LeSores humanifEmos, mancipibus properan- 
tibus fub numero XVI. rnrfus repetitam fuiffe men- 
tionem Epiftolarum Philippi lUri* Vicecomim ad 
Francifcum Barbavariam , dat. Mediolani anno 
MCDXXXIII , extantium in Bibliotheca Fratrum- 
Marchionum Vicccomitum , qu® fimui cum ahia 
ejufdem argumenti memorandas erant fub numero 
V. Ad citatum ver6 nomerum XVI. h®c repo- 
nantur. 

Altera Epiflola ad Antonium Panormium Siculum fine 
data, qui rcfpondet ipfius Panormit® literis; extat 
in libro, cui titulus: ,, Antonii Bononi® Beccaicllr 
,, cognomento PanormiteEpiflolarum libri quinque. 
Venetitt , apud Bnrtbolomaum C n fanum , sjjj. « 4 » 
Ubi plurcs ipfius A udioris ad Philippum Mariam- 
Epiflol® reperiuntur. 

VINCENTIUS. 

Corrigenda ad Artic. MDCCCLIX. CoL 1681. 

In num. I. Spoglio, corrige Speglio. 


UR- 


Digitized by Googie 


ET CORRIGENDA. 


URBANUS III. 

Addendi , & Corrigendi ad Arric. MDCCCLX 1 ! 
Col. 1687. 

XIX. EpiSola ad VVil'dmum Rothomagenfcm Arclli. 

epilcopum . 

XX. Altera ad Anlelmum Abbatem Beccenfem . Exeant 

amb« in Codice 771. Bibliotheca S. Germani a 
Fraii* panficn. tcfte Momfauconio in BibL Bi- 
biiotb. MSb. Tomo II. fol. 1*77., fit u j3. 

C ° l lxuc£xrii‘ um lnno MCLXXX * X - . corn S 5_ 


URSINUS CAROLUS FRANCISCUS. 

Addenda ad Art. MDCCCLXIII. Col. rdjo. 

VXI. Oratio in Laurea Saneti de Mofconibus in Sacr^ 
Theologia, fie J. U. M*dwlam , apud Gaglurium , 
1684. in 4. 


ZUCCHIUS BARTHOLOMJEU 5 . 

Addenda ad Art. MDCCCLXXV. Col. 1701. 

XXXIK. Scrafico Efercizin, e Sentiero dei Faradifo . Vc- 
„ r nezia , prtffo il Dufinello , 1614. fti n. 

XL. Vita dcl B. Fvlicc Porri Cappuccino daCantall»- 
Cc - forti , ftr li Savorrtti , ifijo. in 4. 


Rcgol* della Congregae. onc della Dottrina Cri- 
lliaoa di Mansa, approvate da S.Carlo Borro- 
meo Arcivefcovo di Milano, dal Sig. Baitolo- 


meo Zucchi illu Arate, e pubblicare. JW»7a»s 
ntlla Stampa Areivefeovalt ifiji. m 4. 

Predica lopra I’ ‘nnoi.zi.z.one della B. V. Milo- 
no , prtjfo tl Pcnxio , 1601 IR g, 

Prcdic.% (opra 1’AIIanzioi.e della B. V. /uf . tre/fo 
/o/fe/Ta. f M 

Librum, quem num VI. ex PicineIFo retulimus 
fub titulo „ Confideraziom per Ii giorni dei- 
♦* la Settimana „ edidit Vntliis , apud Dufi - 
ntUum, 1614 n n. 

Laudatur etiam ab Hippolyto Maraccioin Biblio- 
theca Mariana Toro. 1. pag. 101. 


ADDENDA, ET CORRIGENDA AD SCRIPTORES 
PR.ETERM1SSOS. 


De AMBROSIIS FRANCISCUS. 
Corrigenda ad Arric. MDCCCLXXXII. Col. 1714. 
CoL 1714 lin. prima XXIX., corrige XIX. 


BATTALEA AARON. 
Addenda ad Art MDCCCCXI. Col. 1751. 

V. Aaronis Batalei Trivilienfis refta interpretatio, Bc dif- 
pofitio verluum aliquot i» Heroidas Ovidii. Vmt 
tiir, ij4j. 


De CONCOREGIO GABRIEL. 
Addenda ad Arric. MDCCCCXLV. Col. 17J5. 

II. In MS. in fol fign. E. 1x4. Biblioth. Ambrof. intet Epi- 
ftoLs Popgii Florentini adert una cjufdem Gabriclit 
Domino B.iptift» Palluvicino , in qua dc rebus fuit 
diflerit ,8t inter ipfisdc fuo difcelTu Brixia, peftis cau- 
fa , Bc de fuo itinere Crcmam, ubi Uxorem , Bc li- 
bero* duo* anvlit eodem morbo , 8c de fuo reJitu 
Brixiam die XVII. Julii MCDXLI. , ubi fcholam 
Grjmmjtic* aperuit Bcc. 

Alias Epiftol.it , de quibus diximus fuo loco , non line 
voluptaic , legi in Volumine Epiftolar. Francifci 
B irbari , q< iod 111 lucem his diebus, uni verfali I itera- 
torum plaufu, Eminentrffimu* Quirinus Purpurae, Sc 
fcientiarum decus eximium, edidit. 


CONF AL 0 NER 1 US HIERONYMUS . 


Corrigenda ad Artic. MCMXLVI. Col. 17JJ. 


GHIOLDUS CAROLUS. 
Addenda ad Artic. MCMLXXV. Col 1776. 


IV- Myfterium Sacramentorum. Mtdiolani , apud Gb{ful- 
pLum, fine anno, In 4. 


LUCCIONUS THOMAS. 
Addenda ad Artic. MCMLXXXI. Col. 1777. 

VI. Panegirico per S. Rncco. Extat in libro, cui titulus: 
„ Panrgirici Sacri d'jlcum Dicitori pi ii Infigm 4c’ 
„ nollri tempi, a Moulignor Carlo FrancefcoCeva. 
Milano, prtJJo il Monza , 167J. in ia. 


MANLIUS THEODORUS. 
Addenda ad Artic. MCMLXXXIV. Col. 1781. 

IV. De Ponderibus Bc Mcnfuris Libellus. Opus hoc Theo- 

doro Manlio ( noilro ne an alteri t ) tributuro- 
extare dicitur in Membranis, tcfte Philippo Lab- 
be in par. 11. Bibliothec» Nummaria, citante-, 
paginam 198. Speciminis nov* Bibliothec» MSS- 
Librorum . 

V. Excerptum metrorum de libro Manlii Theodori ad 

Albinum. MS. ait Montfauconius reperiri inter 
Codices Regina Svctia, nunc in Vaticana num. 
1508. Nollri , an alterius, quis divinet 1 quod 
etiam dicimus de fequenti . 

VI. Manlii Theodori libellus de Metris. In Biblioth. Ca- 

roli de Jllontehal Archiepifcopi Tolofani in CodL 
num. too. ex Montfaucomi Bibi. Biblioth. MSS. 
Tomo II. fol. 901. 

Di/Terraticmem de Vita Manlii Theodori Albcrtus 
Rubemus Philippi IV. Regis Hifpaitiarum a Se- 
cretis edidit. Ultraje&i, apud Gulltelmum Brai J*. 


Linea t. MDLX., corrige MDLXIX. 


Digitized by Google 3045 


ADDENDA, ET 
1 A 

MARINONUS MARCUS 
Corrigenda ad Attin. MCMLXXXVI. Coi . 1785. 

Coi. 178« Mn. |. JrlCMUV., cotri 6 e MCtILXXrl. 

OLIV ATIUS GEORGIUS. 

Corrigenda ad Artk. MCMXCVI 1 I. Coi. 1795. 

Col. 17 (in- '). MOCCXLI. . corrige MDCCXUl. 

Hi lin. i*, anno, adde todem. 

SORMANUS PAULUS ANTONIUS. 

Addenda ad Artic. MMXXVI. Coi. 1810. 

V> Qpadraeefimole . Codex MS. exta t apud Suo* in Bi- 
bliotheca S- Mau* Sectet® Mediolani. 


CORRIGENDA. 304« 


A VARISIO CHRISTOPHORUS . 

Addenda ai An. MMXXXI. Col. i*aj. 

V. ltolarium feu rhyihm ice prece», vitam, fic mnnem 
Cluilii Domini devotu exponente* 8cc. in 8 Ad cal- 
cem legitur; ,, Expltcit d.vo:iiTirnu,n Opufculum, 
„ quare omni» creatura h .b ac in (e moralem 
,, vivendi modum , Sc finaliier gloriam viua *tern® . 
Jmwtfjum Mtd/oJmi , per Uldcricum ScinzaizsUr , d(t 
IX. Marti: MGDXCIll. 

Vide Cl. Sjxiuui pag. DXCII. in notii. 


V 1 CEC 0 MES HIERONYMUS alter. 

B 

Addenda ad Artic. MMXXXIU. Col. 181J. 

Jll. Tranatus Arti* Magica. Hoc Opu* Vicccomitem feri- 
pfiffe eruitor ex Epiftola Boni Aluifli de U Cru- 
ce, prsdxa Traftatui de Lamii», 6c quam de- 
dit Cl. Saxiu» inter alia» Epidolas ad annu.n 
MCDXC. Pag CCOCXCVII. obi idem Bonu* 
Aluiiius anent , imprimendum hoc Opai alio 
tempore fe refervare , atque feviv* jam exccffiiTe 
t Hieronymum ibi indicatur, taudefque illiu* iuife 
in eadein EpuloU legi poffuut . 


ADDENDA, ET CORRIGENDA AD SCRIPTORES 
MINORIS NOTrE. 

BONrPERTUS LANFRANCUS. C PUTEUS JACOBUS. 

Corrigenda ad Artic. MMLXXXV 1 . Col. 7846. Corrigenda ad Artic. MMCCXXX. Col. 1904. 

Liaca {. CcCui» Bicii , corrige Cafaris Rincii, In Titulo ]acobu» , corrige Ludovicut . 

\ CA 1 MUS FRANCISCUS. SFONDRATUS PAULUS alter. 

Corrigenda ad Artic. MMCVI. Col. i8jy. Addenda ad Art. MMCCXLIL Col. 1911. 

Col. i8f$. Un. 9. MCCCCII., corrige MCCCCSF. Lui. a. Matellione , adde Frmcify, Digitized by Google 1047 


LECTORI MONITUM. 

M iraberis forrafle , Lc&or optime , poft primam additionem huic Bibliothecas fa&am, 
aliquos h'ic extra ordinem Scriptores Mcdiolanenfcs inveniens ; fcias tamen ve- 
lim, dum diligentius immenlam Schedarum, qua; ad hoc Opus comparavi, fe- 
riem evolverem , eos mihi oblatos fuide , nefeio quo fato, prajtermifTos . Quocirca latius 
duxi , Mediolanenfi Urbi Audtores ipfos non invidere , atque eorum gloria; pro modulo 
meo confulere , cum pr$fcrtim in Indice laborioliflimo locis fuis poftmodum fint exhiben- 
di . ProfcdK) nefeius non fum, ubi diutius Operis hujus Editio diferretur , multa in dies & 
addenda, & fortade corrigenda mihi obventura fore ; fed cum feribendo jam felTum setas mc 
moneat iarcinulas colligere , qualcmcumque laborem hunc in lucem emittendum lum ar- 
bitratus . Sane cx unico , quem hic protero , Scriptore , didici quam multa in aliis quo- 
que ex Monumentorum inopia iint omilla , vel emendanda . Is eft Augullinus dc Caftano 
laudatus in Art. CCCCLXXII. coi. 336. cum revera cognomen ejus Rufnatus , non autem 
de Caflano fuerit , ut perperam fcripfit in Athcn*co Mediolanenfi Picinellus . Verum qui- 
dem eft , matrem ilii luiltc Monicam Therefiam Callanam , in cujus fortade gratiam pa- 
tris fui Balthallaris cognomen rejecerit . Natus ell ipfe , ut recens novi , die XXVI. 
menfis Aprilis , anno Jubilaei MDCXXV. Clericorum Regularium profedus elt Inftitutum 
die XXVIII. cjufdem menfis anno MDCXLI. atque Patavii , dum Sacram Theologiam^, 
piselcgeret , menfe O&obri anno MDCLXXIX. migravit e vita . Ut interim non iinc_. 
foenore Scriptoris hujus memoria recurrat , adde Operi in Articulo priEdidlo indicato T ra- 
&atus illius Philofophicos , & Theologicos MSS. Tomis VII. comprehenfos , & in Biblio- 
theca Suorum Patavii, alibique fervatos . Oh ! utinam hinc animi mei candorem perfpe- 
dlum habeas , quod votis omnibus expofeo . Hac occatione , etfi non line animi macore , 
Scr ptoribus Mediolanenfibus addo P. Jofeph Mariam Felicem Ferrarinum Ord. Prsedicato- 
rum , duobus tantum ab hinc menObus e vivis ereptum ; nam & ob cjufdem merita-. , 
& Cingularem ob amicitiam , qua longo jam tempore mihi ardliflimc conjunctus fuerat , 
pum inlalutatum relinquere haud potui. Tu interim vale , & me ama . 


MMCCLX 1 L 


FERRAR 1 NUS JOSEPH MARIA FELIX. 


E X Jofepho peditum Duce , 8c Anna Catharina , 
cujus cognomen intercidit , Hifpani tamen- 
origine , jugalibus , natus dt Mediolani anno Chri- 
fti MDCLXX. Jofeph Maria Felix Fcrrarini, milii, 
dum viveret amiciffimus . Hic pueritid inter pieta- 
tis , & rtudiorum rudimenta laudabiliter exa£la , 
proEcIariffimo Pr*dicatoram Ordini fe addixit , 
annofque natus XV. folcmnia Deo vota mincu . 
pavit inter Alumnos Ducalis Coenobii San&a» Ma- 3 
ria Gratiarum in patria computatus . Philolophi- 
cis poflmodum , atque Theologicis ftudiis opportu- 
ne imbutus , aliis erudiendis admotus , pluribus in- 
Suorum domiciliis recenfitas facultates e cathedra— 
praelegit , quemadmodum divinos etiam Codices in- 
terpretatus efl ; Mediolani fcilicct , Cremon* f 
Mantu* , & alibi . Magiftcr tandem creatus , in— 
Asdibus $an&* Mari* ad Rofam ad obitum ufquc 
permanfit , ibique Sandliflim* Inquifitionis Com 
mittant munus integerrimi gdTit annos XX. & am- 
plii» . In eodem autem Templo annuas habuit fx- 
pius conciones , & ferroi omnium fui Ordinis San- 
atorum Panegyrcs recitavit . Plurimbm etiam 6c 
ibidem , 8t Mantu* , dum in ea Urbe degeret , 
populi in Deipane Rofarit Reginam augere (tuduir > q 
pietatem , cujus religiof* cur* tcflimonia etiam— 
poft fe reliquit . Verbum Dei , & Laudo Pompe- 
ja , & in hujus Archidioeccfis Oppidis prsecipais 
non abfque plaufu difleminavit . Myftic* infuper 
Theologi* pcnniTimus fuit , plurefquc facris mini- 
Aeriis additos V T iros , & Deo dicatas Virgines ad 
Chriftianam perfectionem informavit . Amoeniora- 
itudia etiam coluit , Pocfuii nemp£ Latinam , & 

• T m. 11 


Italicam , cooptatus ideo inter Arcades tam Me* 
diolanenfes , quam Cremonenfes , 8 1 inter Fa- 
ticofos diCtus cft It Raffegnato . Eruditorum Vi- 
rorum amicitia floruit , prsfenim vcr6 CUriffim» 
Viri Francifci Arifii , qui plurcs ad eum dedit 
epillolas , in queis eruditionem ipfius magnis cfllrt 
encomiis . Cum autem in Sacerdote dignis ope- 
nbus vitam produxiflec ad annum ufque artatis fu* 
LXX.V. dum facras perfolveret horas ♦ die III. 
Juhi apoplext correptus cit , vixit tamen ad XX. 
cjufdem menfis , ann. MDCCXLlV. frpiufquc inte- 
rim Sacramentis Ecclefiaiticis munitus . animam- 
Deo pie reddidit , non fine Suorum , aliorum que— 
optimorum omnium moerore . 


Haec elaboraffe ha&enus repertum eft : 


I. Rtgguaglio lftoricn de IU Vita Appofto! ca , cTnu- 

maturga di S. Viccnzo Ferrer i dcITOrdme dc* 
Prcdicatori . MU ana , ftr Ginftpft Pando! fo Af«. 
latefia. 1711. in 4. Opus infknptii ExceUcutilBm* 
Urlm Mcdio!>uii Dccutionibm . 

II. Rapgu.iglio dillinto delU Solennita faita celebrare 

da’ RR. PP Oomenicani dcl Ouc.dc Convento 
dclfcr Grazie di MiUno nclli ind^nc loro Chicfa 
defla Ro£i p<r Ia Ctiumizz.i2ioDe di S. A ancta— 
da Monte Pukiano. Ivi, ftr Alituri’ Antonio Pan- 
ta, 1718. in 4. 

III. Elegia , cum pjr.iphrjft Italica in cjufdem Sanft* 

Agnetit laudem , exui in eodem libro . 

IV. Notizic Cronologiche appartenemi alia predetta— 

Chiefa dclfi Rofa. Exrani ibid. 

V. Elogia, fit Epigrammata vana eadem occatione ab 

Ausiore compofita . Sunt ibidem . 

VI. Carmina plura tam Italica, quam Latina fparfinu. 

edita varii* in Collctisomb •*• Ex hi* mulia Dia- 
IcCto tam Mediolancnli , quam Neapolitana 
fcripfit . 

VII. Prcdiihe in gran numero fmc in vaij luoghi. Ha» 

MSS. reliquit apud fui Ordunt Alumno*. 

VIII. Pancgirici di quali tutti i Sauti dell’ Ordine de’ 

Prc- 

Bbbbbbbb 


Digitized by Google ) 


tC4$ 

Pre 'iYltoii d i fu! recitati nclhl Chiefj dalla Ro- I A 
fj , cd altrove. .MSS. ibidem. 

IX. Nonzic Storiche de* due Conventi di S-int* Eufor- | 

Jf*o, c d' S. Muria dcllc Grazic di Milano. Ha* . 
fc colleg Jlc tclLuur Auctor in Opere , quod de- 
dimus iiuni. Ii. p.ig. iz. qua* etiam congtuo di» 
gcA.it ordine fc publici juri* faturum promilci at, 
at ex cpifloli* ad eum dati* ab infigni Viro S. 

T- MagiRro Antonio Bremondo, qui a&u Ordi- 
ni* Prxdic-itorum Annalibus confcribendi* infu- 
dat, appircr, per AuAorem noArum omnia, ut 
ftjpn colle A. t Romam fuifle milia, Chronicis 
prcliud.itit inferendi. 

X. La Fora i dei Sangue . Opera Scenica . Hanc con- 

fcripiit Hieronymum Gilium imitatu* . MS. vi- 
derunt Viri fide digni i nunc «utem hactenus 
de fiderat ur. 

XI. Sctitti attinenti alia direzione dell’ anime per la— 

perfezione. H*e optimi* prxeeptit referta MSS/ 
fervantur apud Suo» . B 

Omnia fuppeditavie Rcverendiffimu* P. S. T. Magi-! 

Aer Hermene^ildu* Todcfchini Mantuanus , ia_ j 
tota Mediolanenfi ditione Inquifitor Generali* , j 
Vir omni laude maior, Patronufque meus pecu- 1 
liari*. 


MMCCLXIM. 


ISIMBARDUS AUGUSTINUS. 


E X celeberrima Caflincnfi Monaftica Congrega • 
tione Auguftinus Ifimbardus Mediolanenfis ! 
Marchionis Petri , atque Ann* Francifc* Beccari* c 
conjugum filius , ad Cremoncnfij Ecclefi* Infulas , 
quas haud pridem laudabiliter geflerat frater ipfius : 
Petrus Carmelita , evocatus elt a Clemente X. 
Summo Ponrificc anno faluris MDCLXXV. dic—j 
XXIV. menfis Februarii , cbm prius inter Coeno-I 
bitas fuos Abbatiali dignitate fulgeret . DccefTerat ! 
autem Petrus anno fuperiore, die XVII. menfis Sep-| 
tembris , quamvis in Additionibus ad Italiam Sa- j 
eram Ferdinandi Ughelli edit. Veoetse , apud Stbafl. I 
Colrtum , anno 1719. Tomo IV. in Cremonenfibus , * 
fub num. LXXXIV. fphalmate Typographico 
pro anno MDCLXX 1 V. fuppofitus fuerit annus fu- i 
perior . Auguftinus igitur fratri fuife&us , quam., 
ille Diceccfis luftntionem morte raptus perficere— 
non potuerat , diligcmiffimc obivit . Tum coafto p 
Diaecefano Concilio, faluberrimas edidit Conftitutio- 
nes ad componendos Cleri , populique inores . At 
cbm annos V. Cremonenfibus jus (aerum dixiflet, 
magna cum laude , fato concedit die II menfis Ju- 
nii , anno poft Chrilli ortum MDCLXXXI. 


Superfunt ejus 


I. 


Confl : tutione« Synod*Ie* habita Anno MDCLXXIX* 
Crtmoam, apua Frmctfcum d $ Zamiii , 1680. in 4. 

Laudatur ab Ughdli Continuatoribu» loco cit. Francif- 
co Anfio in feric Prctor. Cremona pag 60 8c ab 
crudiuffimo JC. Sitono in Opere fuo, cui titulus : 
„ Probatione* Nobilitatis , puritati* , legitima gra- 
„ datim defcendentia . & civilitati* Equdlri* ge- 
„ nerofa Familia de ICmbardis, ab anno MCCC- 
„ XII. ad annum MDCCXXXV. per publica fvn- 
. cera Documenta fpecilicfc demoiiRrata . Mtaio- 
Imi, 173 J. m fol. ponti MaUttjlam . 


E 
MMCCLXIV. 


a MODOETIA JACOBUS. 


E Volvens iterum , atque iterum MSS. Ambrofia- 
nx Bibliothecae Codices , incidi io Epiftolas 
plures Latinas Jacobi Modoeticnfis , quem , licet in 
Minorum Ordinem cooptatus effet , Lucas Wadin- 
gus in Syllabo fuo prxtermifit. Floruit eruditus hic 
Scriptor medio ferroi feculo XV. at ubique fami- 
liae fu* nomen reticet. Arbitratus fum primi datim 
fronte , hunc unum , cundemquc effe cum Jacobo 
Bccheto , ad quem Petrus Candidus Decembrius 
rpiftolatn fcripfit , datam die V. Septembris anno 
MCCCCLX. inter reliquas ejufdem Candidi inedi- 
tas ; fic enim inferibitur : P. Candidus Jacebo 2 ?e- 
cheto Modicitnfi . Sed cbm Becbctus , monente- 
Clarifs. JC. Sitono , nunquam inter Minores fuerit 
adferiptus , & in feculo adhuc degeret anno M- 
CCCCLXVII 1 ab opinione receaendum duxi , 
quamvis Decembrius ad utrumque fcnpferit , ut 
infra memorabimus . Hoc autem amicitix vincu- 
lum , quod inter Au&orem , & Petrum Candidum 
intercedebat , non diuturnum fuit Illud nempe (oU 
vit contenrio Decerabrii cura Antonio Rhaudenfi 
ejufdem Ordinis Minorum Alumno, loco fuo com- 
mendato. Suum enim duxit Jacobus noder Sodalem 
ab Inve&ivis Petri Candidi vindicare , in cujus 
gratiam amico veteri nuncium remiltt , eurnque 
res fuas habere jufiit . Boni confulat Le&or pauca, 

[ quas de hoc erudito Viro damus ; plura enim pro- 
' ferre , fuis omnino filentibus , non licet . 


Habemus illius , quae fequuntur , fcilicet 

I. Epillola plure* latina aJ Antonium Panormitani*. , 

ad Petrum Candidum Decembrium, ad Stcphinum 
Monoculum , Soncinumque, & ad ilio* Viro* erudi- 
to* medii foculi XV- digna profcild qua legantur. 
Emant in varii* Codd. MSS. Biblioih. Ambrofijns, 
& fignamer in duobu* fign. I. *jj. in fofdc P. n.4. 

II. Adnotarioues in A. Gellium. Hoc eruitur a fupradi- 

Ait EpiAolis Petri Candidi Dcccmbrii, in quarum una 
alfcrit fc magna cum voluptate pcrlcgilTc A Gellium 
ab co ad fe milium , & Interpretationem magno 
labore a Jacobo fufcepiam . ita in fupratnemorato 
Codice Ambrofiano I. ijj. 

III. RcTponfionc* ad lnvediv.it Petri Candidi Dccembeii 

contra Fr. Antonium Rhaudcnfem. De ifti* viden-' 
dut cfl (.lar. Mabilloniu* in Tom I. Itineri* Italici 
p.ig 107. ubi in deferibendr* Codicibus inediti* Bi- 
oliothccc Canonicorum Regularium Congregationi» 
Rhenane Sa: Ai Salvatori* Bononie, hec habet 1 
„ Alter Codex continet P. Candidi Decembni Epi- 
„ Aularum Libro* VIII. inedito* , quibut pr*fixa 
,, tit Auctori* Epiftola , ad B.irtholomaum ( Ca- 
„ pram ) Mcdiolanenfem AntiAitem, cuju* hurta- 
», tu EpiftoU* fuas in unum corpu* collegit . Ulti- 
„ mu* liber eA totu* ad Fr. Antonium Rhiuden- 
,, fem Ordini* Minorum, quem petulanter irridet 
„ ob Philippicam ab eo nuper editam . Ad Candidi 
„ Inveftrvas refpondet Jacobus Modoctienfi* • „ De 
hoc Codice alibi loquuti fumus . 


M M C C L X V. 


RABB1A JOANNEl. 


E X Francifco Rabbia , atque Cornelia Gambara- 
na conjugibus, Mediolani ortus dl anno MDC- 
XXVI. Joannes , cujus nunc funt promendx lau- 
des . Frater hic fuit Joannis Baptilfe Laudenfis 
Epifcopi , quem in Articulo MCCCLXXXIII. rae- 
moravirmis ; ejufque do^rinam armulatus , bonis 6e 


Digitized by Google 


ipfe (ludiis operam dedit , cujus quidem rei teftesl A 
lunt Lucubrationes ipfius etiam exoticis linguis , in- 
fra commemorandi . Inter Faticofos Academicos 
floruit, appellatus tl Sollccito . Ad Rempublicam ac- 
cedens inter Decuriones Patria? computari meruit ; 

& ne militaris quoque ipfi deeflet gloria, Equcftris 
Turmae praefe&uram geflit . E vivis abiit anno re- 


2049 

, dempti Orbis MDCLXXXIX. Supere, 1 P rMv j ip. 
ibus , qui Patruus exntit Hieronymi , & Ploravan- 
tis, quorum laudes dedimus fuo Ioeo, Monumentum 
in Templo S. Maria? Servorum hujus Metropolis 
,hac Inlcriptione inGgnicum i Bcatrice Gallerana 
conjuge polita . 


DEO OMNIPOTENTI 

ANTONIVM RABIAM P ATRITIVM MEDIOLANENSEM 
MELTII COMITEM ANNONAE PRAESIDEM 
ANIMI CORPORIS ET NATVRAE DOTIBVS FELICEM 
AB AMICO BENEFICENTIA INVICTVM 
MORS ADVERSO FATO INTACTVM 
REDDIDIT FELICIOREM 
BEATRIX CONIVX CHARISSIMA MVLIERVM 
INTER LACHRYMAS POSVIT 
ANNO A REDEMPTORE GENITO MDXXIX. 

DIE FESTO SER APHICI PRANCISCI 
SIBI HEV NIMIS INFESTO. 


]oaimii autem hjee repetimus Opera . 


B 


MMCCLXVI. 


I. Ippofita Regina delle Amazoni . Drama per Muti- 

ca . MtJano , 1670. 

II. Amore fra 1’Armi ; o fia il Corbulone in Armenia— 

Drama. Ivi, 1680. 

III. II Falazzo dei Secreto . Ivi, i68j. 

IV. Madrigal dcl Conde Ivan Rabbia. Esrac in Libro, 

cui Titulus: EI Prcncipe deliberante por Seva- 
llian de Ucedo. Milon , 1670. n 4. 

V. Carmen lulicum , vulgo Stmitto . Eztat in libro, 

cui titulua: „ Pareri per Iu Facciata dei Duomo 
t, di Milano. 

YI. Salva di varie Amplificationi , Defctizioni , e Frati 
loltc da’ Poeti, iftorici, ea Oratori coti antichi. 
che moderni MS. in foL pagg. 750. Extat apud 
Comitem Francifcum Antonium Rjbbiam Au- 
Aorit filium , mihi amicilfimum . 

,VIL Sclva d'Aflunti politici fopra Ia vita di David^ ; 

Difcorii joo. Morali , e Politici apparrenenti ali* 
inflruzione d’un Principe . MS. in foL Vol. II. 
pagg. i jco. Ibid. 

VIII. Canzcuii, Ode, Sonctri, Madrigali, ed altre Rime 
fopra varj fogetti . MSS. in foL Ibid. 

De eo agit doctifi. JC. Sitonus noder in Chron. 
Coli. Phyficor. MS. Parte II. Artie. VIII. , fic in 
Theaiso Gcnealogico pag. 170,. fle demum in- 
Schedii, 


C 


ROVIDIUS JOANNES. 


TOannes Rovidlus MediolanenGs , cujus parentum x 
J nomen incaffum qu*Gvimus,annoMDXCIX. die 
XVI!. menfis Odlobris , in Collegio San&i An- 
tonii hujus Metropolis Clericorum Regularium Infli- 
tuto, folemnibus votis emiflis, perpetub fe addixit. 
Inter eos pneclariflimos Vineae Domini Operarios 
'ira vixit, ut, quamvis haud diu fuperfuerit,mulctirn 
tamen de Congregatione univerfa benemeritus ha- 
beatur . Cbm aliquando animi relaxandi causi iru 
confanguineorum a?des per autumnales ferias fecef- 
fiflet , in Pago , cui nomen la CaJJinetu , mortalis 
efle defiit die XXIII. Septembris anno MDCXXX 
tumulatu fque jacet in ejufdem Oppiduli Parochiali 
Templo. 

Scripfit Latino eleganti fermone 


L Geft» Congregsrioni* fu* ab anno MDCXX. ad MDC- 
XXX. & pr*cipufc labores Alumnorum qufdem- 
Ordinii tempore pcftis . MS. in fol. in Archivo Col- 
legii S Antonii Medio!. 

De eodem P Silo» ad ann. MDCXXX. Reliqua mihi 
humaniter de more fubcniniAravit p. Crucejus , me- 
morati Collegii S. Antonii Alumnus do£kiifimu$ , 
nunc Pzwpofiiut Collegio Ravennati Clcr. Reg. 


Digitized by Google Digitized by Google SCRIPTORES 

EXTERI, 

SED VARIIS DE CAUSIS 

MEDIOLANENSIBUS 

ADJICIENDI. 


Tcm. II. 


Cccccccc 


Digitized by GoogI 
Digitized by Google XOJJ 


LECTORI MONITUM. 


P RomiflTa ferius Exterorum , qui hanc Metropolim , translatis in eam laribus , & 
apud Meaioianenfes diu verfati , tamdemque hic mortalitate depoliti , eruditione 
fua illuflrarunt , monumenta en tibi Le&or candidiflime tandem exhibeo . Quid 
mc ad hoc impulerit, fupervacaneum arbitror proferre iterum , in generali enim 
Operis Prafationc id fatis fuperque fignificavi . Unum tc monitum volo, non cos 
omnes Exteros, quos inter Mediolanenfcs Scriptores Picinellus recenluit, me hoc loco com- 
memorandos duxifle, cum eorum plurcs neque hic natale fortiti fuerint , neque Mediolani e 
vita migraverim . Hujufmodi funt Petrus Azarius certiflime Novarienfis , de quo Cl. Cotta in 
fuo Mulso dilTeruit, & quem vix novimus hac in Urbe moram traxifle , vel in ea defun- 
ctura : Marcus Antonius Blancus Mantuanus nunquam inter Mediolani vel Cives , vel Ineo* 
.las computatus : Eugenius Cattaneus in Oppido Novarum Liguria; ortus : Bernardus Bellin - 
zonus Florentinus origine , quamvis Mediolanenfium Ducum in aula aliquando verfatus : Ber- 
trandus Turrianus Allobrox : Carolus Goranus in Plebe Cairi natus : Francifcus Romeus , quem 
Quetif & Echard Florentinis accenfent : Francifcus Turrianus abfquc h^litatione Hifpanus : 
Gafparinus Burrus , quem licet Giannius in Annalibus Ordinis Servorum Mediolanenfem- 
cenfuerit , monente tamen Viro erudiiiflimo Joanne de Augultinis Ord. Minor. Obfervan- 
tium , Venetum fu ide cognovi : Joanne s Antonius Bovius Novarienfis : Joanne s Baptifla fo- 
latus Pedemontanus : Hieronymus Mercurius Romanus : Ludovicus Folianus Mutinenfis : & 
Pandulpbus Sjondratus Cremonenfis . Cum autem Bartholomaius Curtius in Opere fuo de_* 
Claris Medicis Mcdiolancnlibus , non fuos tantummodo Cives recenfuerit , fcd pleroiquc> 
etiam aliarum Italicarum Urbium eximios Phylleos laudarit , immo etiam non paucos 
extra Italicos fines degentes commemoraverit, ex ejufdem Opere lelegi haud multos, ti 
duClus ratione, qu6d diutius Mediolani verfati luerint , atque ibi defun&i . Si ver6 in animum 
induxillem , ut plerique hujufcemodi Collectionum Auctores confueverunt , undique Scri- 
ptores coacervare , qub copiolior fieret , & illuftrior Exterorum numerus , quis non videat 
quantam in molem Opus hoc cxcreviflet ? Etenim facili negotio S. Augullinus , eximium 
illud Catholicas Ecclelfe lumen , Eloquentia; in Palatino Mcdiolanenfi Gymnafio diu Profefi- 
for , quique hic Coelo natus ell Sancti Ambrofii opera , eadem de caufa , qu4 ipfum in_. 
Martyrologium fuum Mcdiolanenfc intulit Bofca , congruum fibi vindicallet locum . Cajus 
item Albutius Silo , qui fub L. Pifonc Proconfulc , tcfte Svctonio , caufas in hac Urbe_* 
agebat , inter Exteros poterat numerari , quemadmodum & celeberrimus , omnique laude 
major Francifcus Petrarca , necnon Chryfoloras , Francifcus Philelphus , Francifcus Puteo- 
lanus , innumerique alii , praefertim , fi libuilFet , cunCtos Civitate donatos enunciare . At 
cum Clarifs. Saxius de eis abunde egerit in pxclarHlimjs Operibus de Srudiis Mediola- 
ncnlibus , & Hiltoria Typographico-^iteiaria huic Bibliotheca; annexis ; fatius duxi , eol- 
dem vel omnino omittere ( puefertim eas , qui alibi terris valedixerunt ) , vel eos , qui 
hic funt fato lilblati , jamque ab eodem Viro dodtiflimo commendati , proferre , illis 
tantum adjedtis , qua; , cum ab illius inllituto aliena forent , ipfe pr«tcrmifit . Ne_> 
quis demum mihi luccenfeat , li inter Exteros Senatoria dignitate infignes , multos nec 
de nomine 1'alutatos reperiet , quamvis certo certius fetam , complures eorum litorarios 
fertus ineditos maxime fuperetle ; nam Schedas illas , quas ad efformandam abfolutifli- 
mam Senatus Mcdioianenfis Hilloriain , Vir Clarifsimus Gafpar Berctta Monachus Cafli- 
nenfis collegerat , femcl tantum infpiccre mihi licuit , coque tempore , quo nondum de_. 
Exteris etiam verba facere decreveram . Cum vcr6 rurfus eas fpc&andas pollulavi , relli- 
terunt mihi nonnulli , datam fallentes fidem , quorum nomini parcendum arbitror . Hoc 
tft, quod te monitum volebam , Lcdlor benevole : Vale , ac laboribus meis felix fruerc . 


INDEX 


Digitized by Google 


ioj5 


105 6 


SCRIPTORES EXTERI. 

A 


ANTIQUARIUS JACOBUS. 

E Xterorum omnium Eruditorum , quorum 
hic mentio habenda eft , primus, elemen- 
tario ordine fervato , occurrit Jaeobus 
Antiquarius Perufinus Joannis filius , 
cujus A&a fu fi iis profequi fupervaca- 
neum arbitramur, chm hanc fparram more fuo eru- 
diciflime jam adornaverit Clarift. Saxius in Hiftoria 
Typographaco • lircraria Mediolanenfi, coi CCXL1L 
Immo eam ad rem Viro dodiffimo omnia , qnas in 
fchedulis noftris collegeramus , libenter obtulimus , 
rati , fi ipCi adderentur his , qu* fumroo labore- 
»Ue jam comparaverat , ornatiorem Antiquarii me- 
moriam in publicum proceffuram . Neque nos fe- 
fellit opinio ; nihilque hic addendum fupereft nobi- 
liflirro Operi , prarter nomen jam prolatum Genito- 
ris ipfius Jacobi ; & nomen item patris Nicolai An 
tiquarii , de quo pratfatus Clariis. Saxius meminit 
in poftremis lineis A&orurn Jacobi . Is fuit Severus 
Jacobi frater , quemadmodum nos monuit humanif- 
fimus JC. Sitonus , quo cefte, Nicolaus ipfe anno 
Salutis MOXIII. inter Decuriones patri* hujus com- 
putabatur , annifq ie MDXXXI. & fequenti inter 
XII- Viro. Provifionum appellatos florebat ; ciim- 
prihs anno MDIX unus fuiflet ex VHI.Mediolanen 
fis Reipublic* Legatis ad Ludovicuro Xll. Franco 
rum Regem, Infubri* per ea tempora dominantem, 
Vi&oriam de Venetis part m gratulatum miliis . 
Ex Blanca autem przltantilfima uxore Aurelium- 
genuit , & Severum , quorum primus armo MD- 
XXXI alter vero anno MDXLIII. inter mortales 
degebant Jaeobus autem nofter obiit menfe N<^ 
vembri , anni MDXII. , & in Ecclefia S Petri in- 
GlalTiate fepultus jacet in hac Metropoli . His ad 
Famili* hujus notitiam lentandam polleri tat i reci- 
tatis . pro Indituri noftri ratione fubdimus Jacobi 
ipfius Opera ; neque enim pradaudatus Saxius , ne 
extra metam fibi propofitam vagari videretur , 
omnia recenfere voluit. 


Ea funt : 


1 ^ .. 0rj,i ° Tacobi Antiquarii pro Populo Mediolanenfi 
in die I numpbi Ludoviei Gailiarum Regi* , fle 
Mediol ini Dnci* dr fractis Veneti». Mtdtolant, 
*pt‘d Altxandrum Minutionum , d>t i8 Jumi 1509. 
curi , & w. torna Francbmi Gafurii , m 4. 

II. Dicoloi 1 cirjftrophoi . 1 *i. ad calcem ejufdem- 
libri . 

111 « Epiftol» eruditiffimi , atque optimi Viri Jacobi 
Antiquirir Pcrufini . Improffa Perufia , apud Loo. 
Mwi , cfrri , fr tndufirii Cejmi Voronon. c ognomon- 
f» Bloncbmt , anno a partu Ptrginit 1519. n» 4. 

IV. Epiftola ejuidem ad Jacobum Piccolomincura Car- 
dinalem Pjpicnf. D.u- K il. Jaruiar. MCCCC- 
f-XX VIII. in qua deplorat caufitm belli moti 
a Pontifice Florentini» , excufat illorum faci- 
nu« , fuader , ut Po .rificem ad pacem fle- 
fiant. Extat inter Epifiola» ejufdem Cardinali». 

Plure» ad Angelum Politianum , aliofquc, cum- 
eorum Refponfionibu» , nimirum 1 
1. Data Id Novemb. MCCCCLXXXIX. in qua- 
Antiquarius Politiani Mifccllanea impemfc lau- 
dat , 8t Domitium Caiderinum apua eumdem 
cscufit . 

Tom. II. 


*• Data Mediol. V. Id. Decem b. eodem anno : faj 
de Calderino arit , fle eruditionem- 
Politum iterum commendat , eundem Bjrtho- 
Ionici Chaichi verbi» fkluran» , 

}. Data ibid. XVI. Kal. Januar. ipfiu» anni , ubi 
meminit litexarum Hieronymi Donati k fc re- 
ceptarum , qua» fe debete ait Po!imno,qu6d fe 
apud Donatum ingratiam induaiflcti humilli- 
mi de Virtute foa fcnrit , fibi gratulan», qu6d 
eo Ceculo viveret , quo florebant latina lingua 
inttauratorn Angelus Polit ianu* . Torone* Pi- 
ctM , fle Hermolaus Barbarus . 

♦ ““ Mediol. Kil Seplemb MCCCCXCIX. Sciftj. 

tatur a Polit uno, quid fibi vindica de tot Iru- 
* ° ,bui » qmbu» quafi gregarim ab omnibu* cele- 
bratur . 

f. Data ibid XVUI. Kil. April MCCCCXCII. Do- 
let de morte Laurentii Medice», rog.uque Poli- 
tianum, ut pompam , qua elatu» S, fibi Icri- 
wt . 

«. Data ibid. fine die , & anno ad Marfilium Fid- 
num , cuius libro* commcnd.it . 

7. Data ibid Noni* Junii MCCCCXCIV. ad Bernar- 

• .. " ,cc,urn » ,auda ' J'«nnem Picum . 

9 . Data ibid. Noni» Augufli ipfo anno ad Joannem- 
Picum Mirandulanum , qua toto* ea iii iofiua 
commendationem effufu* , ^ 

9. Dseo eodem die , St ..uno ad Poliiiinum . cui 
grana, agu , quid Pici amoiem in k foveret, 
amborumque opem adrendi fdoloa wtlmC 
implorat . 1 

,0 * fupra ad eundem , io qua rutiu» Picum 

n. Data ib^L ipfoque anno XV. Febr. ad Politianum 
eundem , cujus liraa» ad Merulam , fle Ludo- 
vicum Mariam Sibriiam Mediolani Ducem com- 
memorat , fle fe daturum operam pollicetur , 
ut Meruli uflendat , que errata in MifcelLmda 
, Politiani deprehenderit . 

tu Sine anno . Ad Politianum , quem doca de M» 
rule ceritudine , fle morte . 
tj. Data Mediol. Non. Aprili» MCCCCXC 1 V. ad eun- 
dem , in qua meminit concertationum eiu» cum 
, Merula . 

1«. Sine data . Politianum rogar, ne Georgd Merui» 

_ Centuria» edendas poflulet . 
tf. Sine data . Eundem ac eodem negotio precator. 
Omne» edit* funt inter Epiftola* Angeh Politiani 
imprcffu apud Afctnfium , ijao im 4. 

Epiftola ejufdem ad Mich3el«n Fernum de laudl- 
bu* To. Antonii Campani, pr*fi*i efl Operibua 
ejufdem Campani k prrfato Fano collcfii», fle 
Roma tditit »495. m foi. 

f. Epiftolj ejufdem , cfl poii Banatdini Corii hidoriam 
edit. Mtdiol. 1501. 

[I. Altera in ftotitc Pfalierii Pentilingoi» , eo hor- 
tante editi, data efl Mediolani MDVI. Genua 
1 yi6. 

Plurima alie , de guibu» Toannes Maria Vibiu* 
ad calcem editioni» Ptrujma , 1(19. , de qua— 
fupra egimu«,itaLefiorem monet ; Reliquas 
,, Aufiorii propinqui , quum fibi laudem , fle 
,, fiudiofi* voluptatem diutius invidete pigue- 
»» rit,quai complures ingeniofa» , dofi.>» , mul- 
u tbque hi» foeliciore* habent, imprimendas cu- 
h rabunt 1 iotertm ha» pauculus , quafi guflutn 
» non afperneri» ,, flcc. 

Epitaphium Balioni Vibii . Esrat cum EpifloU- 
ad Jacobum P lulinom Concellariam Perufinum 
inter edita» Par^fia . 

Epigramma de mone cujufdam Micheleti Hifpani, 
qui fub Celare Bnrgia flipendia meruerat . Ha- 
betur inter Epiflolas editas ut fupra . 

Aliud kpidiffimum de Cremoncnfi quadam puella; 
au* lenem eviraverat . Editum dH inter Epi- 
nolus pnsdifiaa . 

De Masimiliano Sfonii Mediolani Duce Epigram- 
ma . Extat ibidem . 

Aliud in laudem Aufiorii lequemis libri . cui ti- 
tulus „ Titi Romani , Egcfippique Athenienfis 
„ Amicorum Hiftoria , in Tatinum verfii per Fr. 

M M.mhaeum Bandcllum Caftronovcnfcm , Or- 

Dddddddd 


Digitized by CjOOqI »oj7 


AN SCRIPTORES AS »cjS 


„ dini* Prxdicatorum T i, Mediolani , fer Gotar- 
diim Pontum , ijcp. mtnje Decaniri , in 4. 

XV. riurima alia Epigrammata r 8c Epirtolae , quae 

paflim occurrunt imprcfLi ia libris* qui ea etate 
in lucem prodierunt , ut tertis di Cl. Saxiui 
in memorata Hiftoria Typographico- literaria. 
Mediolancnfi , quemadmodum Sc Carmina^ 
qu* laudat Francifcus Puteolanus , eodem Saxio 
terte . 

XVI. De Rebus Perufinorum . Hoc Opus feribere ag- 

greflu* fuerat primo juventutis flore , fcd pr«- 
termiftt incoeptas lucubrationes ob diuturnam 
Mediolani moram * neque edere voluit ex cis 
quidquam , ut idem Auftor feribit Francifco 
Maturantio , quem removet a fpc concepta fore, 
ut hirtorum ipCjm compleret . 

XVII. Commentarioli breves , 8c concifi de affligis In- 

fubrif: rebus, excifo Sfoniadum Princtpum im- 
perio : de his Jacobus ipfe icllatur ad eundem- 
Maturantium feribens . 

XVIIL Epigramma: Extat in fronte libri inferipti „Fun- 
„ dationis Hofpitalis magni Mcdiul. ficc. „ fer 
Antonium G Lilinum , Mediol